Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od 1. 3. 2003"

Transkript

1 Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od Čl. I. Dálniční karty 1. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, (dále jen ČESMAD) obstarává pro zákazníky u zahraničních společností, které provozují a spravují dálnice a tunely (dále jen provozovatelé dálnic) dálniční karty vydané na jméno zákazníka a za zákazníka jeho jménem a na jeho účet u provozovatele zajišťuje všechny administrativní a platební úkony spojené s vydáním, držením a užíváním dálničních karet. Jedná se o tyto dálniční karty: KARTY PRO DÁLNICE: Caplis: Pro platby na francouzských dálnicích Viacard: Pro platby na italských dálnicích + doplňkový produkt Telepass - telematické zařízení pro automatické platby na italských dálnicích Servisa: Pro platby na španělských a portugalských dálnicích. KARTA PRO TUNELY: Fréjus: Pro platby za použití tunelu Fréjus a Mont Blanc 2. Seznam provozovatelů dálnic, které vydávají uvedené dálniční karty a kontaktní spojení pro správu karet v České republice je uvedeno v Příloze č.7. těchto Obchodních podmínek. 3. Na všech kartách je uvedeno jméno zákazníka a číslo karty. Karty jsou opatřeny magnetickým páskem a nejsou chráněny kódem PIN. Karta Caplis, Servisa a Fréjus je platná jeden rok od data vydání karty. Po skončení platnosti karty bude zákazníkovi zaslána nová karta doporučeným dopisem. Zákazník je povinen již neplatnou kartu vrátit ČESMADu. Platební karta Viacard a Telepass mají neomezenou platnost. 4. Zákazník se okamžikem převzetí karty a Telepassu stává jejich držitelem, přičemž karta (Telepass) zůstává majetkem provozovatele dálnice. Zákazník je povinen kartu (Telepass) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením. Prodej, pronájem nebo jiné předání karty další osobě jsou zakázány. 5. Při použití dálniční karty je platba dálničních poplatků odložena. Dálniční poplatky jsou provozovatelem dálnice účtovány jednou měsíčně pozadu, na základě vyhodnocení záznamů o použití dálnice nebo tunelu držitelem karty v uplynulém měsíci. Vyúčtované dálniční poplatky a poplatky spojené s držením a užíváním dálniční karty hradí zákazník provozovateli dálnice prostřednictvím ČESMADu. Čl. II. Objednávání karet 1. Zákazník objednává dálniční karty u ČESMADu na tiskopisu Žádost o vydání dálničních karet. Na základě této žádosti je mezi zákazníkem a ČESMADem uzavřena Smlouva o obstarání a správě dálničních karet, při přiobjednání dálničních karet v průběhu trvání smlouvy je Smlouva o obstarání a správě dálničních karet doplněna. 2. Zákazník je povinen uvést v žádosti pravdivé údaje a na žádost ČESMADu správnost údajů potvrdit předložením výpisu z obchodního rejstříku, popř. předložením koncesní listiny. Po dobu trvání smluvního vztahu je zákazník povinen bezodkladně oznámit jakoukoli změnu údajů týkajících se jeho obchodní firmy, sídla, IČO, bankovního spojení a statutárního orgánu a změny údajů zapisovaných do obchodního rejstříku doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. 3. Po uzavření Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet popř. po jejím doplnění a po předložení dokladu o složení první části záruky popř. o navýšení záruky a příslušných dokladů uvedených v čl. III., zajistí ČESMAD objednání dálničních karet u provozovatelů dálnic. Čl. III. Nezbytné doklady pro objednání karet 1. Před objednáním dálničních karet u provozovatelů dálnic musí být mezi zákazníkem a ČESMADem uzavřena Smlouva o obstarání a správě dálničních karet, jejíž přílohou je zákazníkem vyplněná Žádost o vydání dálničních karet. Zákazník dále musí předložit ČESMADu tyto doklady: doklad o složení první části záruky (kopie výpisu z banky, příjmový pokladní doklad) pro kartu Caplis originál formulář Caplis (podepsaný a orazítkovaný na 3 místech, nevyplněný). pro Telepass originál formulář Telepass společnosti Autostrade S.p.A. (podepsaný a orazítkovaný na 2 místech, nevyplněný) pro Telepass seznam vozidel, která budou Telepass využívat pro kartu Viacard vyplněnou plnou moc na hlavičkovém papíře zákazníka ve prospěch společnosti VIALTIS CARD. 2. Před přiobjednáním dálničních karet u provozovatelů dálnic musí být smlouva doplněna o novou zákazníkem vyplněnou a podepsanou Žádost o vydání dálničních karet. Zákazník musí předložit doklad o navýšení záruky a příslušné doklady uvedené v odstavci Bez uzavření Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet popř. bez jejího doplnění a bez předložení uvedených dokladů nelze karty u provozovatelů dálnic objednat. 4. Provozovatelé dálnic mohou vydání dálniční karty podmínit předložením dalších dokladů. Čl. IV. Záruka za karty 1. Zákazník poskytne ve prospěch ČESMADu za každou objednanou kartu finanční záruku ve výši určené ČESMADem podle pravidel stanovených v Příloze č.3. těchto Obchodních podmínek, jako záruku k zajištění splatných pohledávek vzniklých v souvislosti s obstaráním, držením, užíváním a správou dálničních karet vydaných na jméno zákazníka. Peněžitá záruka není zdanitelným plněním. Záruku zákazník skládá ve lhůtách a způsobem stanovených v odstavci 2. a 3. ve dvou částech nebo najednou v celé výši k datu podpisu smlouvy. 2. První část záruky skládá zákazník ve výši 1000,-Kč za každou objednanou kartu a 600,-Kč za Telepass nejpozději k datu podpisu Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet jedním z následujících způsobů: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (variabilní symbol = IČO zákazníka) b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu 3. Druhou část záruky (zbytek záruky v určené výši) složí zákazník na vyzvání ČESMADu (telefonem, mailem, dopisem) nejpozději však do jednoho měsíce od data podpisu Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet jedním z následujících způsobů: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (variabilní symbol = IČO zákazníka) b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu c) formou bankovní záruky akceptované ČESMADem Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 1 (10)

2 4. ČESMAD je oprávněn čerpat ze záruky na úhradu nezaplacené pohledávky od okamžiku její splatnosti. 5. V době trvání smlouvy bude výše záruky průběžně hodnocena, zda odpovídajícím způsobem kryje rizika spojená s držením a užíváním karet zákazníkem. Na základě těchto hodnocení může být v době trvání smlouvy výše záruky upravena. V případě nedostatečné výše záruky vyzve ČESMAD zákazníka doporučeným dopisem k navýšení. Pokud zákazník do 30 dnů od doručení dopisu záruku nedoplní do požadované výše, je povinen platební karty vrátit a ČESMAD je oprávněn smlouvu ukončit. Pokud zákazník v průběhu trvání smlouvy sníží počet užívaných karet, bude mu nejpozději po uplynutí 3 měsíců od vrácení karet ČESMADu záruka přiměřeně snížena. 6. Pro přiobjednání karet v průběhu trvání smlouvy je zákazník povinen navýšit celkovou záruku za karty o dodatečnou záruku stanovenou dle pravidel stanovených v Příloze č.3. těchto Obchodních podmínek. 7. V případě ukončení smluvního vztahu bude po konečném vyúčtování záruka nebo její zbytek uvolněna ve lhůtě a postupem stanoveným v čl. XI. 8. Z částky složené na účtu ČESMADu jako záruka bude zákazníkovi vyplácen 1x ročně úrok ve výši průměrné měsíční diskontní sazby snížené o 0,5 %. Úrok bude zákazníkovi vyplacen po vyúčtování záruky do konce měsíce března následujícího roku. Čl.V. Předání karet a odpovědnost 1. Objednané karty Viacard, Servisa, Fréjus a Telepass zasílá zákazníkovi ČESMAD, karty Caplis mu zasílá přímo francouzský provozovatel dálnic. Karty budou zákazníkovi zaslány doporučeným dopisem nebo zásilkovou službou nebo předány osobně okamžitě po uhrazení záruky, zpravidla do 5 týdnů ode dne podpisu Smlouvy. Podmínkou zaslání a předání karet je však složení plné výše záruky uvedené v čl. IV. V případě, že zákazníkovi bude francouzským provozovatelem zaslána karta Caplis předtím, než zákazník složí záruku a zákazník nesloží záruku do tří dnů od jejího doručení, bude karta Caplis ihned zablokována a zákazníkovi vznikne povinnost kartu vrátit ČESMADu. 2. Zákazník od okamžiku převzetí nese odpovědnost za držení a používání každé převzaté dálniční karty a Telepassu a za zaplacení všech částek vyúčtovaných z důvodů jejího použití, a to i v případě jejího neoprávněného použití. V případě neoprávněného použití nebo nedbalosti způsobené zákazníkem ČESMAD nenese žádnou odpovědnost. 3. Po skončení platnosti dálničních karet je zákazník povinen vrátit ČESMADu každou neplatnou dálniční kartu do 5 dní ode dne, kdy pozbyla platnost a zákazníkovi bude obratem zaslána nová dálniční karta. V případě, že zákazník svou povinnost nesplní a neplatnou kartu ve stanovené lhůtě ČESMADu nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. 4. Veškeré požadavky zákazníka týkající se výměny nečitelných karet, rušení nebo blokace karet zasílá zákazník ČESMADu na tiskopisu Formulář pro hlášení změn, zablokování a rušení karet, který je Přílohou č.6. těchto Obchodních podmínek. Na tomto tiskopisu také oznamuje ČESMADu změny týkající se údajů souvisejících s užíváním karet a touto smlouvou. Čl. VI. Postup při odcizení, ztrátě nebo poškození karty 1. V případě ztráty nebo odcizení karty, popř. Telepassu je zákazník povinen okamžitě: a) ohlásit tuto událost u příslušných orgánů policie a b) informovat ČESMAD telefonem a po té faxem o ztrátě nebo odcizení karty (uvést zákazníkovo jméno, číslo karty, důvod) a pak doporučeným dopisem do 24 hodin potvrdit ČESMADu ztrátu nebo odcizení karty. 2. ČESMAD po obdržení oznámení o ztrátě nebo odcizení nebo v pracovní den následující po jeho doručení, vyrozumí provozovatele dálnic, jehož karta byla ztracena a/nebo odcizena s žádostí o její zablokování. Platební karta může být zablokována pouze v pracovních dnech. 3. Francouzští provozovatelé dálnic mají tři pracovní dny od obdržení žádosti o zablokování karty od ČESMADu na to, aby kartu zařadili na seznam zablokovaných karet. Italský provozovatel dálnic přebírá plnou odpovědnost za následky ztráty nebo odcizení karty, ke kterým dojde tři dni po doručení žádosti o zablokování. Španělský provozovatel dálnic zablokuje kartu do tří dnů (v některých případech do pěti dnů). Aby zůstalo zablokování platné, musí zákazník do 20 dnů po zablokování karty předložit ČESMADu kopii hlášení o krádeži. 4. Pokud zákazník znovu získá dálniční karty nebo Telepassy, které prohlásil za ztracené nebo poškozené, musí je vrátit ČESMADu doporučeným dopisem nebo osobně. Čl. VII. Zablokování karty 1. ČESMAD žádá o zablokování karty v těchto případech: a) na základě oznámení zákazníka o ztrátě nebo odcizení karty nebo Telepassu b) zákazník nesloží ve stanovené lhůtě záruku nebo složenou záruku ve stanovené lhůtě na žádost ČESMADu nenavýší c) zákazník neplní povinnosti stanovené těmito podmínkami nebo smlouvou d) při prodlení s úhradou faktury e) při skončení smlouvy 2. O zablokování karty může vydavatel karty rozhodnout bez udání důvodů i z vlastního podnětu. 3. O zablokování karty ČESMAD zákazníka informuje doporučeným dopisem. Zákazník je povinen karty ČESMADu vrátit neprodleně, nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zablokování karty. V případě, že zákazník nesplní tuto povinnost a dálniční karty ve stanovené lhůtě nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. Čl. VIII. Poplatky účtované provozovateli dálnic 1. Poplatky, které účtují provozovatelé dálnic za vystavení a používání dálničních karet a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny v Příloze č.1. těchto Obchodních podmínek. Výši těchto poplatků a podmínky pro poskytování slev mohou provozovatelé dálnic bez předchozího upozornění měnit. 2. ČESMAD bude zákazníka informovat o úpravách a změnách ceníků uvedených v odstavci 1. bez zbytečného prodlení nejpozději však do 7 dnů ode dne oznámení změn a úprav ČESMADu. Pokud zákazník se změnami nebude souhlasit, musí karty okamžitě přestat používat a vrátit je ČESMADu a bez zbytečného odkladu podat písemnou výpověď ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 2 (10)

3 Čl. IX. Ceny za správu karet poskytovanou ČESMADem 1. Ceny za správu karet poskytovanou ČESMADem jsou stanoveny v ceníku, který je uveden v Příloze č.2. těchto Obchodních podmínek. 2. Se změnami cen a podmínek pro jejich použití bude zákazník seznámen písemně doručením nového ceníku zaslaným doporučeným dopisem nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zákazník nebude se změnami souhlasit musí karty okamžitě přestat používat a vrátit je ČESMADu a bez zbytečného odkladu podat písemnou výpověď ze smluvního vztahu. Čl. X. Fakturační a platební podmínky 1. Provozovatelé dálnic zasílají faktury na úhradu dálničních poplatků v příslušném měsíci a na platby spojené s používáním dálničních karet ČESMADu, který tyto faktury za zákazníka průběžně hradí. Na základě těchto faktur pak ČESMAD vystaví a zašle zákazníkovi jednou za měsíc souhrnnou fakturu pro každý druh karty, která bude zahrnovat: a) částky účtované provozovatelem dálnic b) cenu za správu karet účtovanou ČESMADem 2. Souhrnnou fakturu ČESMAD vystavuje v českých korunách. Pro převod částek účtovaných provozovateli dálnic z Euro na Kč se použije kurz deviza prodej Komerční banky a.s.v den úhrady faktury provozovatelům dálnic ČESMADem. 3. Na žádost zákazníka mohou být souhrnné faktury vystavovány také v Euro. Pro zaúčtování bude zákazníkovi zaslána kopie souhrnné faktury v českých korunách. Pro přepočet se použije kurz ČNB střed k datu úhrady faktury provozovatelům dálnic. Požadavek na fakturaci v Euro je nutné uvést na formulář Žádost o vydání dálničních karet. 4. Souhrnná faktura má splatnost 7 dní od data jejího vystavení. Je možné ji uhradit: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury) nebo b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu 5. V případě prodlení s úhradou souhrnné faktury bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně počínaje prvním dnem prodlení. Prodlení s úhradou souhrnné faktury, které trvá i po doručení upomínky, je důvodem pro zablokování dálničních karet, čerpání ze záruky a pro vypovězení smlouvy. 6. ČESMAD spolu se souhrnnou fakturou zasílá zákazníkovi originál faktury vystavený provozovatelem dálnic při používání dálničních karet Viacard a Servisa. Originály faktur pro kartu Caplis zasílají provozovatelé dálnic zákazníkovi přímo. Originály faktur vystavené provozovateli dálnic a zaslané zákazníkovi slouží pouze pro potřeby vrácení DPH ze zahraničí a zákazník je proto nehradí. V případě, že zákazník omylem uhradí přímo originál faktury zaslané pro účely vrácení DPH, nezaniká tím jeho povinnost uhradit souhrnnou fakturu vystavenou ČESMADem. 7. Veškeré reklamace plateb účtovaných provozovateli dálnic nebo ČESMADem musí být zaslány ČESMADu nejpozději do 20 dnů od data vystavení souhrnné faktury. Čl. XI. Trvání smlouvy 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem jejího uzavření. 2. Smluvní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí podanou jednou ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet dnem doručení výpovědi. 3. Jestliže vypoví smlouvu zákazník, je povinen spolu s výpovědí doručit ČESMADu i dálniční karty, které má v držení. 4. ČESMAD je oprávněn dát výpověď ze smlouvy i bez udání důvodů s účinností ode dne doručení písemné výpovědi zákazníkovi. Zákazník ode dne doručení výpovědi není oprávněn dálniční karty používat a je povinen vrátit je ČESMADu neprodleně, nejpozději do 5 dnů od doručení dopisu. 5. V případě, že zákazník nesplní povinnosti uvedené v odstavci 3. a 4. a dálniční karty ve stanovené lhůtě ČESMADu nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. ČESMAD též požádá příslušnou společnost o zablokování karty. 6. ČESMAD ve lhůtě tří měsíců od doručení výpovědi nebo od uzavření dohody o ukončení smlouvy provede vypořádání vzájemných závazků a pohledávek a zašle zákazníkovi konečné vyúčtování. Jestliže vyúčtování i po započtení finanční záruky složené ve prospěch ČESMADu vykazuje dluh, je zákazník povinen zaplatit ČESMADu dlužnou částku do 5 dnů ode dne doručení konečného vyúčtování. V opačném případě je ČESMAD povinen uvolnit zákazníkovi do 5 dnů od doručení konečného vyúčtování finanční záruku, popř. její zbytek. Čl. XII. Ustanovení společná 1. Právní vztahy mezi zákazníkem a ČESMADem se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění. 2. Tyto obchodní podmínky vydává ČESMAD v souladu s 273 obchodního zákoníku a vztahují se na všechny vztahy mezi zákazníkem a ČESMADem vznikající při obstarání a správě dálničních karet specifikovaných v čl. I. Tyto podmínky se stávají nedílnou součástí každé Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet uzavřené po datu platnosti těchto podmínek, určují a doplňují některé části jejího obsahu, pokud smlouva nestanoví jinak. 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne Součástí těchto obchodních podmínek jsou tyto přílohy: Příloha č.1. - Poplatky a slevy, které účtují provozovatelé dálnic Příloha č.2. - Ceny za správu karet účtované ČESMADem Příloha č.3. Pravidla pro stanovení výše záruky za dálniční karty Příloha č.4. Vzor zmocnění k odesílání faktur pro kartu Viacard Příloha č.5. Seznam vozidel pro Telepass Příloha č.6. Formulář pro hlášení změn, zablokování a rušení karet Příloha č.7. - Kontaktní spojení pro správu dálničních karet a seznam provozovatelů dálnic Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 3 (10)

4 Příloha č. 1. Poplatky a slevy, které účtují provozovatelé dálnic platné od Provozovatelé dálnic vybírají za karty níže jmenované poplatky, jejichž výše se může bez předchozího upozornění měnit. Caplis Poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně) 23 Poplatek za transakci (minimálně 3,20 měsíčně) 0,16 Administrativní poplatky pro kartu Caplis: Poplatek za zřízení účtu u vydavatele karty (inkasovaný pouze jednou při registraci firmy)* 60,00 Bankovní poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně)* 5,34 Servisa Poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně) 9 Viacard Poplatek za první kartu (inkasovaný jednou ročně, poměrně ke čtvrtletí, kdy dojde k objednání karty ) * 15,49 Poplatek za každou další kartu (inkasovaný jednou ročně)* 3,10 Poplatek za Telepass (inkasovaný měsíčně) 1,03 Fréjus Poplatek za kartu 0 Sazby za výměnu karet 1. Výměna nečitelné karty (demagnetizované, vadné...) Výměna znehodnocené karty (zlomené, přeložené...) Výměna ztracené nebo odcizené karty Blokace karty 0 Poznámky: 1. Při výměně karty musí být původní karta vrácena a částka za její výměnu bude účtována v následujícím měsíci 2. Zahraniční provozovatelé dálnic mohou zahrnout do svých faktur další jimi účtované položky 3. Administrativní poplatky za kartu Caplis nejsou uvedeny na originální faktuře vydané provozovateli dálnic a jsou účtovány ČESMADem 4. Poplatky jsou uvedeny bez DPH platné v jednotlivých státech 5. Poplatky označené * jsou osvobozeny od DPH Provozovatelé dálnic poskytují uživatelům karet níže uvedené slevy, jejichž výše se může bez předchozího upozornění měnit. Caplis slevy poskytované měsíčně Dálniční síť s méně než 200 km Společnost: ASF : Tunnel du Puymorens SFTRF : Autoroute de la Maurienne ATMB : Autoroute Blanche SAPN : Autoroute Paris - Normandie Dálniční síť s více než 200 km Společnost: AREA ASF COFIROUTE ESCOTA SANEF SAPRR ASF/COFIROUTE : Tours-Bordeaux Za měsíční obrat silničních poplatků (v bez DPH) % poskytnuté slevy z daného rozmezí Za měsíční obrat silničních poplatků (v bez DPH) % poskytnuté slevy z daného rozmezí 0 až 85 0 % 0 až 85 0 % 85 až % 85 až % 185 až % 460 až % více než % 925 až % 1305 až % více než % Poznámka: Měsíční obrat silničních poplatků se počítá vždy za celou firmu (všechny karty) odděleně pro každého provozovatele dálniční sítě. Viacard - slevy poskytované ročně Slevy jsou poskytovány pouze pro uživatele ze zemí EU. Servisa slevy poskytované okamžitě Podle toho, která ze španělských dálničních sítí je použita, je možno získat slevy přímo na místě výběru mýtného. Výše těchto slev může dosáhnout až 50 % podle konkrétního provozovatele dálnice. Výše slev jednotlivých provozovatelů jsou velmi proměnlivé. Fréjus slevy poskytované ročně Držení karty Fréjus umožňuje dopravním společnostem získat slevu ve výši 16 % bez ohledu na počet použití tunelu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 4 (10)

5 Příloha č. 2. Ceny za správu karet účtované ČESMADem Ceny, které budou účtovány ČESMADem za obstarání a správu dálničních karet jsou následující: Caplis - pro členy ČESMADu Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 5,5 % Viacard Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 3,5 % Servisa Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 4,5 % Fréjus Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 2,5 % Caplis - pro nečleny ČESMADu Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 6 % Viacard Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 4 % Servisa Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 5 % Fréjus Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 3 % Poznámka: 1) Ceny za služby účtované ČESMADem podléhají 22 % sazbě DPH 2) Ceny jsou uvedeny bez DPH 3) Stane-li se zákazník členem ČESMADu v průběhu trvání této smlouvy, požádá sám o přiznání členské slevy. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 5 (10)

6 Příloha č. 3. Pravidla pro stanovení výše záruky za dálniční karty Výše záruky požadované dle čl. IV. těchto Obchodních podmínek je určena ČESMADem podle druhu a počtu objednaných karet a určuje se v následujících rozmezích: A) Zákazník nenárokuje DPH ze zahraničí s ČESMADem (není uzavřena mandátní smlouva o obstarání navrácení DPH ze zahraničí mezi ČESMADem a zákazníkem) Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 1 4: Caplis: ,-Kč Viacard: 8 000,-Kč Servisa: 6 000,-Kč Fréjus: 4 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 5-14: Caplis: ,-Kč Viacard: 6 000,-Kč Servisa: 4 000,-Kč Fréjus: 3 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet větší než 15: Caplis: 8 000,-Kč Viacard: 4 000,-Kč Servisa: 3 000,-Kč Fréjus: 2 000,-Kč B) Zákazník nárokuje DPH ze zahraničí s ČESMADem (je uzavřena mandátní smlouva o obstarání navrácení DPH ze zahraničí mezi ČESMADem a zákazníkem) Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 1 4: Caplis: ,-Kč Viacard: 6 000,-Kč Servisa: 4 000,-Kč Fréjus: 3 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 5-14: Caplis: 8 000,-Kč Viacard: 4 000,-Kč Servisa: 3 000,-Kč Fréjus: 2 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet větší než 15: Caplis: 6 000,-Kč Viacard: 3 000,-Kč Servisa: 2 000,-Kč Fréjus: 1 000,-Kč Poznámky: 1. V případě, že zákazník požaduje karet více než 20 je možné stanovit individuální záruku na základě pravidel ujednaných mezi zákazníkem a ČESMADem. Zákazníkovi nevzniká automaticky právo požadovat individuální stanovení výše záruky. 2. Individuálně stanovit záruku je možné pouze na základě zhodnocení bonity a solventnosti žadatele po dodání příslušných podkladů, které si vyžádá ČESMAD. 3. Záruku za karty je možné složit ve dvou částech nebo najednou, jak je uvedeno v čl. IV. těchto Obchodních podmínek. 4. Pro výpočet záruky je rozhodující celkový počet karet objednaných za firmu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 6 (10)

7 Příloha č. 4. Vzor zmocnění k odesílání faktur pro kartu Viacard TEXT, KTERÝ JE NUTNO PŘEPSAT NA HLAVIČKOVÝ PAPÍR VAŠÍ FIRMY PRO SPRÁVU KARET VIACARD Within the framework of our Viacard account managed by CESMAD, we authorize Autostrade SPA to transmit the invoices concerning the use of Vicacard cards to: Vialtis card 79 Avenue Aristide Briand ARCUEIL FRANCE Date.. Company signature and stamp Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 7 (10)

8 Příloha č. 5. Seznam vozidel pro Telepass SPZ vozidla, které bude Telepass užívat Poznámka: Při objednání může být počet Telepassů maximálně rovný počtu objednaných Viacard. Telepass je nutné vždy přiřadit ke konkrétní SPZ vozidla. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 8 (10)

9 Příloha č. 6. Formulář pro změnu, zablokování a rušení karet Obchodní firma IČ: Jméno oprávněné osoby: DRUH KARTY *) Caplis Viacard Servisa Fréjus Žádám o provedení následujících změn: Zablokování/zrušení těchto karet (naléhavé): číslo karty: důvod (ztráta/krádež) požaduji náhradu karty:*) ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE Požadujeme zrušit všechny naše karty *): ANO NE Výměna nečitelných a poškozených karet: číslo karty: číslo karty: číslo karty: Změna vozidla užívajícího Telepass: Stará SPZ Nová SPZ Stará SPZ Nová SPZ Stará SPZ Nová SPZ Změny údajů žadatele: Nové jméno:. Změna sídla společnosti:. Změna statutárních orgánů. Změna oprávněné osoby: Ostatní:.. V dne * zakroužkujte... Razítko a podpis oprávněné osoby Zašlete faxem na číslo a pak poštou na adresu ČESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 9 (10)

10 Příloha č. 7. Kontaktní spojení na ČESMAD pro správu dálničních karet a seznam provozovatelů dálnic Kontaktní spojení pro správu karet Odbor Služeb ČESMADu BOHEMIA: Adresa: Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Telefon: Fax: Bankovní spojení: Pro složení záruky a platby v Kč KB, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0100 Pro platby v Euro KB, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0100 Seznam provozovatelů dálnic Caplis: Viacard: SAPN Autoroute Paris Normandie SFTRF - Autouroute de la Maurienne ATMB - Autoroute Blanche AREA Autoroutes Rhon-Alpes ASF- Autoroute du Sud de la France COFIROUTE Autoroute l Aquitaine Océane ESCOTA Autoroute Estérel Cote d Azur SANEF SENLIS Autoroures du Nord et de l Est de la France SANEF RESEAU EST Autoroures du Nord et de l Est de la France SAPRR Autoroutes Paris-Rhin-Rhone Autostrade S.p.A. Telepass: Autostrade S.p.A. Servisa: Servisa Tarjetas, S.A. Fréjus: SFTRF Autouroute de la Maurienne Prohlašuji, že jsem se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasím s nimi... Datum, razítko a podpis Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 10 (10)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS Platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká společnost pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337 (platné od 1. 4. 2015) 1 1. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Verze 201412 Článek 1 Obecná ustanovení, předmět smlouvy 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

Kód úvěrových podmínek: IOK115P

Kód úvěrových podmínek: IOK115P Kód úvěrových podmínek: IOK115P Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Všeobecné podmínky operativního leasingu společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. Verze 20140101 Článek 1 Obecná ustanovení, předmět smlouvy 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 2014 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČO 492 41 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B 2102 (dále jen banka ) v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. Verze 201412 Článek 1 Předmět smlouvy, obecná ustanovení 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více