Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od 1. 3. 2003"

Transkript

1 Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od Čl. I. Dálniční karty 1. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, (dále jen ČESMAD) obstarává pro zákazníky u zahraničních společností, které provozují a spravují dálnice a tunely (dále jen provozovatelé dálnic) dálniční karty vydané na jméno zákazníka a za zákazníka jeho jménem a na jeho účet u provozovatele zajišťuje všechny administrativní a platební úkony spojené s vydáním, držením a užíváním dálničních karet. Jedná se o tyto dálniční karty: KARTY PRO DÁLNICE: Caplis: Pro platby na francouzských dálnicích Viacard: Pro platby na italských dálnicích + doplňkový produkt Telepass - telematické zařízení pro automatické platby na italských dálnicích Servisa: Pro platby na španělských a portugalských dálnicích. KARTA PRO TUNELY: Fréjus: Pro platby za použití tunelu Fréjus a Mont Blanc 2. Seznam provozovatelů dálnic, které vydávají uvedené dálniční karty a kontaktní spojení pro správu karet v České republice je uvedeno v Příloze č.7. těchto Obchodních podmínek. 3. Na všech kartách je uvedeno jméno zákazníka a číslo karty. Karty jsou opatřeny magnetickým páskem a nejsou chráněny kódem PIN. Karta Caplis, Servisa a Fréjus je platná jeden rok od data vydání karty. Po skončení platnosti karty bude zákazníkovi zaslána nová karta doporučeným dopisem. Zákazník je povinen již neplatnou kartu vrátit ČESMADu. Platební karta Viacard a Telepass mají neomezenou platnost. 4. Zákazník se okamžikem převzetí karty a Telepassu stává jejich držitelem, přičemž karta (Telepass) zůstává majetkem provozovatele dálnice. Zákazník je povinen kartu (Telepass) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením. Prodej, pronájem nebo jiné předání karty další osobě jsou zakázány. 5. Při použití dálniční karty je platba dálničních poplatků odložena. Dálniční poplatky jsou provozovatelem dálnice účtovány jednou měsíčně pozadu, na základě vyhodnocení záznamů o použití dálnice nebo tunelu držitelem karty v uplynulém měsíci. Vyúčtované dálniční poplatky a poplatky spojené s držením a užíváním dálniční karty hradí zákazník provozovateli dálnice prostřednictvím ČESMADu. Čl. II. Objednávání karet 1. Zákazník objednává dálniční karty u ČESMADu na tiskopisu Žádost o vydání dálničních karet. Na základě této žádosti je mezi zákazníkem a ČESMADem uzavřena Smlouva o obstarání a správě dálničních karet, při přiobjednání dálničních karet v průběhu trvání smlouvy je Smlouva o obstarání a správě dálničních karet doplněna. 2. Zákazník je povinen uvést v žádosti pravdivé údaje a na žádost ČESMADu správnost údajů potvrdit předložením výpisu z obchodního rejstříku, popř. předložením koncesní listiny. Po dobu trvání smluvního vztahu je zákazník povinen bezodkladně oznámit jakoukoli změnu údajů týkajících se jeho obchodní firmy, sídla, IČO, bankovního spojení a statutárního orgánu a změny údajů zapisovaných do obchodního rejstříku doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. 3. Po uzavření Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet popř. po jejím doplnění a po předložení dokladu o složení první části záruky popř. o navýšení záruky a příslušných dokladů uvedených v čl. III., zajistí ČESMAD objednání dálničních karet u provozovatelů dálnic. Čl. III. Nezbytné doklady pro objednání karet 1. Před objednáním dálničních karet u provozovatelů dálnic musí být mezi zákazníkem a ČESMADem uzavřena Smlouva o obstarání a správě dálničních karet, jejíž přílohou je zákazníkem vyplněná Žádost o vydání dálničních karet. Zákazník dále musí předložit ČESMADu tyto doklady: doklad o složení první části záruky (kopie výpisu z banky, příjmový pokladní doklad) pro kartu Caplis originál formulář Caplis (podepsaný a orazítkovaný na 3 místech, nevyplněný). pro Telepass originál formulář Telepass společnosti Autostrade S.p.A. (podepsaný a orazítkovaný na 2 místech, nevyplněný) pro Telepass seznam vozidel, která budou Telepass využívat pro kartu Viacard vyplněnou plnou moc na hlavičkovém papíře zákazníka ve prospěch společnosti VIALTIS CARD. 2. Před přiobjednáním dálničních karet u provozovatelů dálnic musí být smlouva doplněna o novou zákazníkem vyplněnou a podepsanou Žádost o vydání dálničních karet. Zákazník musí předložit doklad o navýšení záruky a příslušné doklady uvedené v odstavci Bez uzavření Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet popř. bez jejího doplnění a bez předložení uvedených dokladů nelze karty u provozovatelů dálnic objednat. 4. Provozovatelé dálnic mohou vydání dálniční karty podmínit předložením dalších dokladů. Čl. IV. Záruka za karty 1. Zákazník poskytne ve prospěch ČESMADu za každou objednanou kartu finanční záruku ve výši určené ČESMADem podle pravidel stanovených v Příloze č.3. těchto Obchodních podmínek, jako záruku k zajištění splatných pohledávek vzniklých v souvislosti s obstaráním, držením, užíváním a správou dálničních karet vydaných na jméno zákazníka. Peněžitá záruka není zdanitelným plněním. Záruku zákazník skládá ve lhůtách a způsobem stanovených v odstavci 2. a 3. ve dvou částech nebo najednou v celé výši k datu podpisu smlouvy. 2. První část záruky skládá zákazník ve výši 1000,-Kč za každou objednanou kartu a 600,-Kč za Telepass nejpozději k datu podpisu Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet jedním z následujících způsobů: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (variabilní symbol = IČO zákazníka) b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu 3. Druhou část záruky (zbytek záruky v určené výši) složí zákazník na vyzvání ČESMADu (telefonem, mailem, dopisem) nejpozději však do jednoho měsíce od data podpisu Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet jedním z následujících způsobů: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (variabilní symbol = IČO zákazníka) b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu c) formou bankovní záruky akceptované ČESMADem Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 1 (10)

2 4. ČESMAD je oprávněn čerpat ze záruky na úhradu nezaplacené pohledávky od okamžiku její splatnosti. 5. V době trvání smlouvy bude výše záruky průběžně hodnocena, zda odpovídajícím způsobem kryje rizika spojená s držením a užíváním karet zákazníkem. Na základě těchto hodnocení může být v době trvání smlouvy výše záruky upravena. V případě nedostatečné výše záruky vyzve ČESMAD zákazníka doporučeným dopisem k navýšení. Pokud zákazník do 30 dnů od doručení dopisu záruku nedoplní do požadované výše, je povinen platební karty vrátit a ČESMAD je oprávněn smlouvu ukončit. Pokud zákazník v průběhu trvání smlouvy sníží počet užívaných karet, bude mu nejpozději po uplynutí 3 měsíců od vrácení karet ČESMADu záruka přiměřeně snížena. 6. Pro přiobjednání karet v průběhu trvání smlouvy je zákazník povinen navýšit celkovou záruku za karty o dodatečnou záruku stanovenou dle pravidel stanovených v Příloze č.3. těchto Obchodních podmínek. 7. V případě ukončení smluvního vztahu bude po konečném vyúčtování záruka nebo její zbytek uvolněna ve lhůtě a postupem stanoveným v čl. XI. 8. Z částky složené na účtu ČESMADu jako záruka bude zákazníkovi vyplácen 1x ročně úrok ve výši průměrné měsíční diskontní sazby snížené o 0,5 %. Úrok bude zákazníkovi vyplacen po vyúčtování záruky do konce měsíce března následujícího roku. Čl.V. Předání karet a odpovědnost 1. Objednané karty Viacard, Servisa, Fréjus a Telepass zasílá zákazníkovi ČESMAD, karty Caplis mu zasílá přímo francouzský provozovatel dálnic. Karty budou zákazníkovi zaslány doporučeným dopisem nebo zásilkovou službou nebo předány osobně okamžitě po uhrazení záruky, zpravidla do 5 týdnů ode dne podpisu Smlouvy. Podmínkou zaslání a předání karet je však složení plné výše záruky uvedené v čl. IV. V případě, že zákazníkovi bude francouzským provozovatelem zaslána karta Caplis předtím, než zákazník složí záruku a zákazník nesloží záruku do tří dnů od jejího doručení, bude karta Caplis ihned zablokována a zákazníkovi vznikne povinnost kartu vrátit ČESMADu. 2. Zákazník od okamžiku převzetí nese odpovědnost za držení a používání každé převzaté dálniční karty a Telepassu a za zaplacení všech částek vyúčtovaných z důvodů jejího použití, a to i v případě jejího neoprávněného použití. V případě neoprávněného použití nebo nedbalosti způsobené zákazníkem ČESMAD nenese žádnou odpovědnost. 3. Po skončení platnosti dálničních karet je zákazník povinen vrátit ČESMADu každou neplatnou dálniční kartu do 5 dní ode dne, kdy pozbyla platnost a zákazníkovi bude obratem zaslána nová dálniční karta. V případě, že zákazník svou povinnost nesplní a neplatnou kartu ve stanovené lhůtě ČESMADu nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. 4. Veškeré požadavky zákazníka týkající se výměny nečitelných karet, rušení nebo blokace karet zasílá zákazník ČESMADu na tiskopisu Formulář pro hlášení změn, zablokování a rušení karet, který je Přílohou č.6. těchto Obchodních podmínek. Na tomto tiskopisu také oznamuje ČESMADu změny týkající se údajů souvisejících s užíváním karet a touto smlouvou. Čl. VI. Postup při odcizení, ztrátě nebo poškození karty 1. V případě ztráty nebo odcizení karty, popř. Telepassu je zákazník povinen okamžitě: a) ohlásit tuto událost u příslušných orgánů policie a b) informovat ČESMAD telefonem a po té faxem o ztrátě nebo odcizení karty (uvést zákazníkovo jméno, číslo karty, důvod) a pak doporučeným dopisem do 24 hodin potvrdit ČESMADu ztrátu nebo odcizení karty. 2. ČESMAD po obdržení oznámení o ztrátě nebo odcizení nebo v pracovní den následující po jeho doručení, vyrozumí provozovatele dálnic, jehož karta byla ztracena a/nebo odcizena s žádostí o její zablokování. Platební karta může být zablokována pouze v pracovních dnech. 3. Francouzští provozovatelé dálnic mají tři pracovní dny od obdržení žádosti o zablokování karty od ČESMADu na to, aby kartu zařadili na seznam zablokovaných karet. Italský provozovatel dálnic přebírá plnou odpovědnost za následky ztráty nebo odcizení karty, ke kterým dojde tři dni po doručení žádosti o zablokování. Španělský provozovatel dálnic zablokuje kartu do tří dnů (v některých případech do pěti dnů). Aby zůstalo zablokování platné, musí zákazník do 20 dnů po zablokování karty předložit ČESMADu kopii hlášení o krádeži. 4. Pokud zákazník znovu získá dálniční karty nebo Telepassy, které prohlásil za ztracené nebo poškozené, musí je vrátit ČESMADu doporučeným dopisem nebo osobně. Čl. VII. Zablokování karty 1. ČESMAD žádá o zablokování karty v těchto případech: a) na základě oznámení zákazníka o ztrátě nebo odcizení karty nebo Telepassu b) zákazník nesloží ve stanovené lhůtě záruku nebo složenou záruku ve stanovené lhůtě na žádost ČESMADu nenavýší c) zákazník neplní povinnosti stanovené těmito podmínkami nebo smlouvou d) při prodlení s úhradou faktury e) při skončení smlouvy 2. O zablokování karty může vydavatel karty rozhodnout bez udání důvodů i z vlastního podnětu. 3. O zablokování karty ČESMAD zákazníka informuje doporučeným dopisem. Zákazník je povinen karty ČESMADu vrátit neprodleně, nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zablokování karty. V případě, že zákazník nesplní tuto povinnost a dálniční karty ve stanovené lhůtě nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. Čl. VIII. Poplatky účtované provozovateli dálnic 1. Poplatky, které účtují provozovatelé dálnic za vystavení a používání dálničních karet a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny v Příloze č.1. těchto Obchodních podmínek. Výši těchto poplatků a podmínky pro poskytování slev mohou provozovatelé dálnic bez předchozího upozornění měnit. 2. ČESMAD bude zákazníka informovat o úpravách a změnách ceníků uvedených v odstavci 1. bez zbytečného prodlení nejpozději však do 7 dnů ode dne oznámení změn a úprav ČESMADu. Pokud zákazník se změnami nebude souhlasit, musí karty okamžitě přestat používat a vrátit je ČESMADu a bez zbytečného odkladu podat písemnou výpověď ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 2 (10)

3 Čl. IX. Ceny za správu karet poskytovanou ČESMADem 1. Ceny za správu karet poskytovanou ČESMADem jsou stanoveny v ceníku, který je uveden v Příloze č.2. těchto Obchodních podmínek. 2. Se změnami cen a podmínek pro jejich použití bude zákazník seznámen písemně doručením nového ceníku zaslaným doporučeným dopisem nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zákazník nebude se změnami souhlasit musí karty okamžitě přestat používat a vrátit je ČESMADu a bez zbytečného odkladu podat písemnou výpověď ze smluvního vztahu. Čl. X. Fakturační a platební podmínky 1. Provozovatelé dálnic zasílají faktury na úhradu dálničních poplatků v příslušném měsíci a na platby spojené s používáním dálničních karet ČESMADu, který tyto faktury za zákazníka průběžně hradí. Na základě těchto faktur pak ČESMAD vystaví a zašle zákazníkovi jednou za měsíc souhrnnou fakturu pro každý druh karty, která bude zahrnovat: a) částky účtované provozovatelem dálnic b) cenu za správu karet účtovanou ČESMADem 2. Souhrnnou fakturu ČESMAD vystavuje v českých korunách. Pro převod částek účtovaných provozovateli dálnic z Euro na Kč se použije kurz deviza prodej Komerční banky a.s.v den úhrady faktury provozovatelům dálnic ČESMADem. 3. Na žádost zákazníka mohou být souhrnné faktury vystavovány také v Euro. Pro zaúčtování bude zákazníkovi zaslána kopie souhrnné faktury v českých korunách. Pro přepočet se použije kurz ČNB střed k datu úhrady faktury provozovatelům dálnic. Požadavek na fakturaci v Euro je nutné uvést na formulář Žádost o vydání dálničních karet. 4. Souhrnná faktura má splatnost 7 dní od data jejího vystavení. Je možné ji uhradit: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury) nebo b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu 5. V případě prodlení s úhradou souhrnné faktury bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně počínaje prvním dnem prodlení. Prodlení s úhradou souhrnné faktury, které trvá i po doručení upomínky, je důvodem pro zablokování dálničních karet, čerpání ze záruky a pro vypovězení smlouvy. 6. ČESMAD spolu se souhrnnou fakturou zasílá zákazníkovi originál faktury vystavený provozovatelem dálnic při používání dálničních karet Viacard a Servisa. Originály faktur pro kartu Caplis zasílají provozovatelé dálnic zákazníkovi přímo. Originály faktur vystavené provozovateli dálnic a zaslané zákazníkovi slouží pouze pro potřeby vrácení DPH ze zahraničí a zákazník je proto nehradí. V případě, že zákazník omylem uhradí přímo originál faktury zaslané pro účely vrácení DPH, nezaniká tím jeho povinnost uhradit souhrnnou fakturu vystavenou ČESMADem. 7. Veškeré reklamace plateb účtovaných provozovateli dálnic nebo ČESMADem musí být zaslány ČESMADu nejpozději do 20 dnů od data vystavení souhrnné faktury. Čl. XI. Trvání smlouvy 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem jejího uzavření. 2. Smluvní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí podanou jednou ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet dnem doručení výpovědi. 3. Jestliže vypoví smlouvu zákazník, je povinen spolu s výpovědí doručit ČESMADu i dálniční karty, které má v držení. 4. ČESMAD je oprávněn dát výpověď ze smlouvy i bez udání důvodů s účinností ode dne doručení písemné výpovědi zákazníkovi. Zákazník ode dne doručení výpovědi není oprávněn dálniční karty používat a je povinen vrátit je ČESMADu neprodleně, nejpozději do 5 dnů od doručení dopisu. 5. V případě, že zákazník nesplní povinnosti uvedené v odstavci 3. a 4. a dálniční karty ve stanovené lhůtě ČESMADu nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. ČESMAD též požádá příslušnou společnost o zablokování karty. 6. ČESMAD ve lhůtě tří měsíců od doručení výpovědi nebo od uzavření dohody o ukončení smlouvy provede vypořádání vzájemných závazků a pohledávek a zašle zákazníkovi konečné vyúčtování. Jestliže vyúčtování i po započtení finanční záruky složené ve prospěch ČESMADu vykazuje dluh, je zákazník povinen zaplatit ČESMADu dlužnou částku do 5 dnů ode dne doručení konečného vyúčtování. V opačném případě je ČESMAD povinen uvolnit zákazníkovi do 5 dnů od doručení konečného vyúčtování finanční záruku, popř. její zbytek. Čl. XII. Ustanovení společná 1. Právní vztahy mezi zákazníkem a ČESMADem se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění. 2. Tyto obchodní podmínky vydává ČESMAD v souladu s 273 obchodního zákoníku a vztahují se na všechny vztahy mezi zákazníkem a ČESMADem vznikající při obstarání a správě dálničních karet specifikovaných v čl. I. Tyto podmínky se stávají nedílnou součástí každé Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet uzavřené po datu platnosti těchto podmínek, určují a doplňují některé části jejího obsahu, pokud smlouva nestanoví jinak. 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne Součástí těchto obchodních podmínek jsou tyto přílohy: Příloha č.1. - Poplatky a slevy, které účtují provozovatelé dálnic Příloha č.2. - Ceny za správu karet účtované ČESMADem Příloha č.3. Pravidla pro stanovení výše záruky za dálniční karty Příloha č.4. Vzor zmocnění k odesílání faktur pro kartu Viacard Příloha č.5. Seznam vozidel pro Telepass Příloha č.6. Formulář pro hlášení změn, zablokování a rušení karet Příloha č.7. - Kontaktní spojení pro správu dálničních karet a seznam provozovatelů dálnic Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 3 (10)

4 Příloha č. 1. Poplatky a slevy, které účtují provozovatelé dálnic platné od Provozovatelé dálnic vybírají za karty níže jmenované poplatky, jejichž výše se může bez předchozího upozornění měnit. Caplis Poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně) 23 Poplatek za transakci (minimálně 3,20 měsíčně) 0,16 Administrativní poplatky pro kartu Caplis: Poplatek za zřízení účtu u vydavatele karty (inkasovaný pouze jednou při registraci firmy)* 60,00 Bankovní poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně)* 5,34 Servisa Poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně) 9 Viacard Poplatek za první kartu (inkasovaný jednou ročně, poměrně ke čtvrtletí, kdy dojde k objednání karty ) * 15,49 Poplatek za každou další kartu (inkasovaný jednou ročně)* 3,10 Poplatek za Telepass (inkasovaný měsíčně) 1,03 Fréjus Poplatek za kartu 0 Sazby za výměnu karet 1. Výměna nečitelné karty (demagnetizované, vadné...) Výměna znehodnocené karty (zlomené, přeložené...) Výměna ztracené nebo odcizené karty Blokace karty 0 Poznámky: 1. Při výměně karty musí být původní karta vrácena a částka za její výměnu bude účtována v následujícím měsíci 2. Zahraniční provozovatelé dálnic mohou zahrnout do svých faktur další jimi účtované položky 3. Administrativní poplatky za kartu Caplis nejsou uvedeny na originální faktuře vydané provozovateli dálnic a jsou účtovány ČESMADem 4. Poplatky jsou uvedeny bez DPH platné v jednotlivých státech 5. Poplatky označené * jsou osvobozeny od DPH Provozovatelé dálnic poskytují uživatelům karet níže uvedené slevy, jejichž výše se může bez předchozího upozornění měnit. Caplis slevy poskytované měsíčně Dálniční síť s méně než 200 km Společnost: ASF : Tunnel du Puymorens SFTRF : Autoroute de la Maurienne ATMB : Autoroute Blanche SAPN : Autoroute Paris - Normandie Dálniční síť s více než 200 km Společnost: AREA ASF COFIROUTE ESCOTA SANEF SAPRR ASF/COFIROUTE : Tours-Bordeaux Za měsíční obrat silničních poplatků (v bez DPH) % poskytnuté slevy z daného rozmezí Za měsíční obrat silničních poplatků (v bez DPH) % poskytnuté slevy z daného rozmezí 0 až 85 0 % 0 až 85 0 % 85 až % 85 až % 185 až % 460 až % více než % 925 až % 1305 až % více než % Poznámka: Měsíční obrat silničních poplatků se počítá vždy za celou firmu (všechny karty) odděleně pro každého provozovatele dálniční sítě. Viacard - slevy poskytované ročně Slevy jsou poskytovány pouze pro uživatele ze zemí EU. Servisa slevy poskytované okamžitě Podle toho, která ze španělských dálničních sítí je použita, je možno získat slevy přímo na místě výběru mýtného. Výše těchto slev může dosáhnout až 50 % podle konkrétního provozovatele dálnice. Výše slev jednotlivých provozovatelů jsou velmi proměnlivé. Fréjus slevy poskytované ročně Držení karty Fréjus umožňuje dopravním společnostem získat slevu ve výši 16 % bez ohledu na počet použití tunelu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 4 (10)

5 Příloha č. 2. Ceny za správu karet účtované ČESMADem Ceny, které budou účtovány ČESMADem za obstarání a správu dálničních karet jsou následující: Caplis - pro členy ČESMADu Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 5,5 % Viacard Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 3,5 % Servisa Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 4,5 % Fréjus Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 2,5 % Caplis - pro nečleny ČESMADu Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 6 % Viacard Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 4 % Servisa Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 5 % Fréjus Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 3 % Poznámka: 1) Ceny za služby účtované ČESMADem podléhají 22 % sazbě DPH 2) Ceny jsou uvedeny bez DPH 3) Stane-li se zákazník členem ČESMADu v průběhu trvání této smlouvy, požádá sám o přiznání členské slevy. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 5 (10)

6 Příloha č. 3. Pravidla pro stanovení výše záruky za dálniční karty Výše záruky požadované dle čl. IV. těchto Obchodních podmínek je určena ČESMADem podle druhu a počtu objednaných karet a určuje se v následujících rozmezích: A) Zákazník nenárokuje DPH ze zahraničí s ČESMADem (není uzavřena mandátní smlouva o obstarání navrácení DPH ze zahraničí mezi ČESMADem a zákazníkem) Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 1 4: Caplis: ,-Kč Viacard: 8 000,-Kč Servisa: 6 000,-Kč Fréjus: 4 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 5-14: Caplis: ,-Kč Viacard: 6 000,-Kč Servisa: 4 000,-Kč Fréjus: 3 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet větší než 15: Caplis: 8 000,-Kč Viacard: 4 000,-Kč Servisa: 3 000,-Kč Fréjus: 2 000,-Kč B) Zákazník nárokuje DPH ze zahraničí s ČESMADem (je uzavřena mandátní smlouva o obstarání navrácení DPH ze zahraničí mezi ČESMADem a zákazníkem) Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 1 4: Caplis: ,-Kč Viacard: 6 000,-Kč Servisa: 4 000,-Kč Fréjus: 3 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 5-14: Caplis: 8 000,-Kč Viacard: 4 000,-Kč Servisa: 3 000,-Kč Fréjus: 2 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet větší než 15: Caplis: 6 000,-Kč Viacard: 3 000,-Kč Servisa: 2 000,-Kč Fréjus: 1 000,-Kč Poznámky: 1. V případě, že zákazník požaduje karet více než 20 je možné stanovit individuální záruku na základě pravidel ujednaných mezi zákazníkem a ČESMADem. Zákazníkovi nevzniká automaticky právo požadovat individuální stanovení výše záruky. 2. Individuálně stanovit záruku je možné pouze na základě zhodnocení bonity a solventnosti žadatele po dodání příslušných podkladů, které si vyžádá ČESMAD. 3. Záruku za karty je možné složit ve dvou částech nebo najednou, jak je uvedeno v čl. IV. těchto Obchodních podmínek. 4. Pro výpočet záruky je rozhodující celkový počet karet objednaných za firmu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 6 (10)

7 Příloha č. 4. Vzor zmocnění k odesílání faktur pro kartu Viacard TEXT, KTERÝ JE NUTNO PŘEPSAT NA HLAVIČKOVÝ PAPÍR VAŠÍ FIRMY PRO SPRÁVU KARET VIACARD Within the framework of our Viacard account managed by CESMAD, we authorize Autostrade SPA to transmit the invoices concerning the use of Vicacard cards to: Vialtis card 79 Avenue Aristide Briand ARCUEIL FRANCE Date.. Company signature and stamp Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 7 (10)

8 Příloha č. 5. Seznam vozidel pro Telepass SPZ vozidla, které bude Telepass užívat Poznámka: Při objednání může být počet Telepassů maximálně rovný počtu objednaných Viacard. Telepass je nutné vždy přiřadit ke konkrétní SPZ vozidla. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 8 (10)

9 Příloha č. 6. Formulář pro změnu, zablokování a rušení karet Obchodní firma IČ: Jméno oprávněné osoby: DRUH KARTY *) Caplis Viacard Servisa Fréjus Žádám o provedení následujících změn: Zablokování/zrušení těchto karet (naléhavé): číslo karty: důvod (ztráta/krádež) požaduji náhradu karty:*) ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE Požadujeme zrušit všechny naše karty *): ANO NE Výměna nečitelných a poškozených karet: číslo karty: číslo karty: číslo karty: Změna vozidla užívajícího Telepass: Stará SPZ Nová SPZ Stará SPZ Nová SPZ Stará SPZ Nová SPZ Změny údajů žadatele: Nové jméno:. Změna sídla společnosti:. Změna statutárních orgánů. Změna oprávněné osoby: Ostatní:.. V dne * zakroužkujte... Razítko a podpis oprávněné osoby Zašlete faxem na číslo a pak poštou na adresu ČESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 9 (10)

10 Příloha č. 7. Kontaktní spojení na ČESMAD pro správu dálničních karet a seznam provozovatelů dálnic Kontaktní spojení pro správu karet Odbor Služeb ČESMADu BOHEMIA: Adresa: Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Telefon: Fax: Bankovní spojení: Pro složení záruky a platby v Kč KB, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0100 Pro platby v Euro KB, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0100 Seznam provozovatelů dálnic Caplis: Viacard: SAPN Autoroute Paris Normandie SFTRF - Autouroute de la Maurienne ATMB - Autoroute Blanche AREA Autoroutes Rhon-Alpes ASF- Autoroute du Sud de la France COFIROUTE Autoroute l Aquitaine Océane ESCOTA Autoroute Estérel Cote d Azur SANEF SENLIS Autoroures du Nord et de l Est de la France SANEF RESEAU EST Autoroures du Nord et de l Est de la France SAPRR Autoroutes Paris-Rhin-Rhone Autostrade S.p.A. Telepass: Autostrade S.p.A. Servisa: Servisa Tarjetas, S.A. Fréjus: SFTRF Autouroute de la Maurienne Prohlašuji, že jsem se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasím s nimi... Datum, razítko a podpis Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 10 (10)

Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro platbu dálničních poplatků v zahraničí platné od 1. 2. 2013

Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro platbu dálničních poplatků v zahraničí platné od 1. 2. 2013 Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro platbu dálničních poplatků v zahraničí platné od 1. 2. 2013 Čl. I Systém placení dálničních poplatků v zahraničí 1. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ MPOS ŘEŠENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ MPOS ŘEŠENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ MPOS ŘEŠENÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na zákazníky (dále jen Obchodník), kteří mají se společností mpos

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku školního nábytku I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel se sídlem: Studentská 1384, 753 01 HRANICE Zastoupená: Ing. Drahomírou Drašnerovou

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více