Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od 1. 3. 2003"

Transkript

1 Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet platné od Čl. I. Dálniční karty 1. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, (dále jen ČESMAD) obstarává pro zákazníky u zahraničních společností, které provozují a spravují dálnice a tunely (dále jen provozovatelé dálnic) dálniční karty vydané na jméno zákazníka a za zákazníka jeho jménem a na jeho účet u provozovatele zajišťuje všechny administrativní a platební úkony spojené s vydáním, držením a užíváním dálničních karet. Jedná se o tyto dálniční karty: KARTY PRO DÁLNICE: Caplis: Pro platby na francouzských dálnicích Viacard: Pro platby na italských dálnicích + doplňkový produkt Telepass - telematické zařízení pro automatické platby na italských dálnicích Servisa: Pro platby na španělských a portugalských dálnicích. KARTA PRO TUNELY: Fréjus: Pro platby za použití tunelu Fréjus a Mont Blanc 2. Seznam provozovatelů dálnic, které vydávají uvedené dálniční karty a kontaktní spojení pro správu karet v České republice je uvedeno v Příloze č.7. těchto Obchodních podmínek. 3. Na všech kartách je uvedeno jméno zákazníka a číslo karty. Karty jsou opatřeny magnetickým páskem a nejsou chráněny kódem PIN. Karta Caplis, Servisa a Fréjus je platná jeden rok od data vydání karty. Po skončení platnosti karty bude zákazníkovi zaslána nová karta doporučeným dopisem. Zákazník je povinen již neplatnou kartu vrátit ČESMADu. Platební karta Viacard a Telepass mají neomezenou platnost. 4. Zákazník se okamžikem převzetí karty a Telepassu stává jejich držitelem, přičemž karta (Telepass) zůstává majetkem provozovatele dálnice. Zákazník je povinen kartu (Telepass) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením. Prodej, pronájem nebo jiné předání karty další osobě jsou zakázány. 5. Při použití dálniční karty je platba dálničních poplatků odložena. Dálniční poplatky jsou provozovatelem dálnice účtovány jednou měsíčně pozadu, na základě vyhodnocení záznamů o použití dálnice nebo tunelu držitelem karty v uplynulém měsíci. Vyúčtované dálniční poplatky a poplatky spojené s držením a užíváním dálniční karty hradí zákazník provozovateli dálnice prostřednictvím ČESMADu. Čl. II. Objednávání karet 1. Zákazník objednává dálniční karty u ČESMADu na tiskopisu Žádost o vydání dálničních karet. Na základě této žádosti je mezi zákazníkem a ČESMADem uzavřena Smlouva o obstarání a správě dálničních karet, při přiobjednání dálničních karet v průběhu trvání smlouvy je Smlouva o obstarání a správě dálničních karet doplněna. 2. Zákazník je povinen uvést v žádosti pravdivé údaje a na žádost ČESMADu správnost údajů potvrdit předložením výpisu z obchodního rejstříku, popř. předložením koncesní listiny. Po dobu trvání smluvního vztahu je zákazník povinen bezodkladně oznámit jakoukoli změnu údajů týkajících se jeho obchodní firmy, sídla, IČO, bankovního spojení a statutárního orgánu a změny údajů zapisovaných do obchodního rejstříku doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. 3. Po uzavření Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet popř. po jejím doplnění a po předložení dokladu o složení první části záruky popř. o navýšení záruky a příslušných dokladů uvedených v čl. III., zajistí ČESMAD objednání dálničních karet u provozovatelů dálnic. Čl. III. Nezbytné doklady pro objednání karet 1. Před objednáním dálničních karet u provozovatelů dálnic musí být mezi zákazníkem a ČESMADem uzavřena Smlouva o obstarání a správě dálničních karet, jejíž přílohou je zákazníkem vyplněná Žádost o vydání dálničních karet. Zákazník dále musí předložit ČESMADu tyto doklady: doklad o složení první části záruky (kopie výpisu z banky, příjmový pokladní doklad) pro kartu Caplis originál formulář Caplis (podepsaný a orazítkovaný na 3 místech, nevyplněný). pro Telepass originál formulář Telepass společnosti Autostrade S.p.A. (podepsaný a orazítkovaný na 2 místech, nevyplněný) pro Telepass seznam vozidel, která budou Telepass využívat pro kartu Viacard vyplněnou plnou moc na hlavičkovém papíře zákazníka ve prospěch společnosti VIALTIS CARD. 2. Před přiobjednáním dálničních karet u provozovatelů dálnic musí být smlouva doplněna o novou zákazníkem vyplněnou a podepsanou Žádost o vydání dálničních karet. Zákazník musí předložit doklad o navýšení záruky a příslušné doklady uvedené v odstavci Bez uzavření Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet popř. bez jejího doplnění a bez předložení uvedených dokladů nelze karty u provozovatelů dálnic objednat. 4. Provozovatelé dálnic mohou vydání dálniční karty podmínit předložením dalších dokladů. Čl. IV. Záruka za karty 1. Zákazník poskytne ve prospěch ČESMADu za každou objednanou kartu finanční záruku ve výši určené ČESMADem podle pravidel stanovených v Příloze č.3. těchto Obchodních podmínek, jako záruku k zajištění splatných pohledávek vzniklých v souvislosti s obstaráním, držením, užíváním a správou dálničních karet vydaných na jméno zákazníka. Peněžitá záruka není zdanitelným plněním. Záruku zákazník skládá ve lhůtách a způsobem stanovených v odstavci 2. a 3. ve dvou částech nebo najednou v celé výši k datu podpisu smlouvy. 2. První část záruky skládá zákazník ve výši 1000,-Kč za každou objednanou kartu a 600,-Kč za Telepass nejpozději k datu podpisu Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet jedním z následujících způsobů: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (variabilní symbol = IČO zákazníka) b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu 3. Druhou část záruky (zbytek záruky v určené výši) složí zákazník na vyzvání ČESMADu (telefonem, mailem, dopisem) nejpozději však do jednoho měsíce od data podpisu Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet jedním z následujících způsobů: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (variabilní symbol = IČO zákazníka) b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu c) formou bankovní záruky akceptované ČESMADem Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 1 (10)

2 4. ČESMAD je oprávněn čerpat ze záruky na úhradu nezaplacené pohledávky od okamžiku její splatnosti. 5. V době trvání smlouvy bude výše záruky průběžně hodnocena, zda odpovídajícím způsobem kryje rizika spojená s držením a užíváním karet zákazníkem. Na základě těchto hodnocení může být v době trvání smlouvy výše záruky upravena. V případě nedostatečné výše záruky vyzve ČESMAD zákazníka doporučeným dopisem k navýšení. Pokud zákazník do 30 dnů od doručení dopisu záruku nedoplní do požadované výše, je povinen platební karty vrátit a ČESMAD je oprávněn smlouvu ukončit. Pokud zákazník v průběhu trvání smlouvy sníží počet užívaných karet, bude mu nejpozději po uplynutí 3 měsíců od vrácení karet ČESMADu záruka přiměřeně snížena. 6. Pro přiobjednání karet v průběhu trvání smlouvy je zákazník povinen navýšit celkovou záruku za karty o dodatečnou záruku stanovenou dle pravidel stanovených v Příloze č.3. těchto Obchodních podmínek. 7. V případě ukončení smluvního vztahu bude po konečném vyúčtování záruka nebo její zbytek uvolněna ve lhůtě a postupem stanoveným v čl. XI. 8. Z částky složené na účtu ČESMADu jako záruka bude zákazníkovi vyplácen 1x ročně úrok ve výši průměrné měsíční diskontní sazby snížené o 0,5 %. Úrok bude zákazníkovi vyplacen po vyúčtování záruky do konce měsíce března následujícího roku. Čl.V. Předání karet a odpovědnost 1. Objednané karty Viacard, Servisa, Fréjus a Telepass zasílá zákazníkovi ČESMAD, karty Caplis mu zasílá přímo francouzský provozovatel dálnic. Karty budou zákazníkovi zaslány doporučeným dopisem nebo zásilkovou službou nebo předány osobně okamžitě po uhrazení záruky, zpravidla do 5 týdnů ode dne podpisu Smlouvy. Podmínkou zaslání a předání karet je však složení plné výše záruky uvedené v čl. IV. V případě, že zákazníkovi bude francouzským provozovatelem zaslána karta Caplis předtím, než zákazník složí záruku a zákazník nesloží záruku do tří dnů od jejího doručení, bude karta Caplis ihned zablokována a zákazníkovi vznikne povinnost kartu vrátit ČESMADu. 2. Zákazník od okamžiku převzetí nese odpovědnost za držení a používání každé převzaté dálniční karty a Telepassu a za zaplacení všech částek vyúčtovaných z důvodů jejího použití, a to i v případě jejího neoprávněného použití. V případě neoprávněného použití nebo nedbalosti způsobené zákazníkem ČESMAD nenese žádnou odpovědnost. 3. Po skončení platnosti dálničních karet je zákazník povinen vrátit ČESMADu každou neplatnou dálniční kartu do 5 dní ode dne, kdy pozbyla platnost a zákazníkovi bude obratem zaslána nová dálniční karta. V případě, že zákazník svou povinnost nesplní a neplatnou kartu ve stanovené lhůtě ČESMADu nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. 4. Veškeré požadavky zákazníka týkající se výměny nečitelných karet, rušení nebo blokace karet zasílá zákazník ČESMADu na tiskopisu Formulář pro hlášení změn, zablokování a rušení karet, který je Přílohou č.6. těchto Obchodních podmínek. Na tomto tiskopisu také oznamuje ČESMADu změny týkající se údajů souvisejících s užíváním karet a touto smlouvou. Čl. VI. Postup při odcizení, ztrátě nebo poškození karty 1. V případě ztráty nebo odcizení karty, popř. Telepassu je zákazník povinen okamžitě: a) ohlásit tuto událost u příslušných orgánů policie a b) informovat ČESMAD telefonem a po té faxem o ztrátě nebo odcizení karty (uvést zákazníkovo jméno, číslo karty, důvod) a pak doporučeným dopisem do 24 hodin potvrdit ČESMADu ztrátu nebo odcizení karty. 2. ČESMAD po obdržení oznámení o ztrátě nebo odcizení nebo v pracovní den následující po jeho doručení, vyrozumí provozovatele dálnic, jehož karta byla ztracena a/nebo odcizena s žádostí o její zablokování. Platební karta může být zablokována pouze v pracovních dnech. 3. Francouzští provozovatelé dálnic mají tři pracovní dny od obdržení žádosti o zablokování karty od ČESMADu na to, aby kartu zařadili na seznam zablokovaných karet. Italský provozovatel dálnic přebírá plnou odpovědnost za následky ztráty nebo odcizení karty, ke kterým dojde tři dni po doručení žádosti o zablokování. Španělský provozovatel dálnic zablokuje kartu do tří dnů (v některých případech do pěti dnů). Aby zůstalo zablokování platné, musí zákazník do 20 dnů po zablokování karty předložit ČESMADu kopii hlášení o krádeži. 4. Pokud zákazník znovu získá dálniční karty nebo Telepassy, které prohlásil za ztracené nebo poškozené, musí je vrátit ČESMADu doporučeným dopisem nebo osobně. Čl. VII. Zablokování karty 1. ČESMAD žádá o zablokování karty v těchto případech: a) na základě oznámení zákazníka o ztrátě nebo odcizení karty nebo Telepassu b) zákazník nesloží ve stanovené lhůtě záruku nebo složenou záruku ve stanovené lhůtě na žádost ČESMADu nenavýší c) zákazník neplní povinnosti stanovené těmito podmínkami nebo smlouvou d) při prodlení s úhradou faktury e) při skončení smlouvy 2. O zablokování karty může vydavatel karty rozhodnout bez udání důvodů i z vlastního podnětu. 3. O zablokování karty ČESMAD zákazníka informuje doporučeným dopisem. Zákazník je povinen karty ČESMADu vrátit neprodleně, nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zablokování karty. V případě, že zákazník nesplní tuto povinnost a dálniční karty ve stanovené lhůtě nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. Čl. VIII. Poplatky účtované provozovateli dálnic 1. Poplatky, které účtují provozovatelé dálnic za vystavení a používání dálničních karet a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny v Příloze č.1. těchto Obchodních podmínek. Výši těchto poplatků a podmínky pro poskytování slev mohou provozovatelé dálnic bez předchozího upozornění měnit. 2. ČESMAD bude zákazníka informovat o úpravách a změnách ceníků uvedených v odstavci 1. bez zbytečného prodlení nejpozději však do 7 dnů ode dne oznámení změn a úprav ČESMADu. Pokud zákazník se změnami nebude souhlasit, musí karty okamžitě přestat používat a vrátit je ČESMADu a bez zbytečného odkladu podat písemnou výpověď ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 2 (10)

3 Čl. IX. Ceny za správu karet poskytovanou ČESMADem 1. Ceny za správu karet poskytovanou ČESMADem jsou stanoveny v ceníku, který je uveden v Příloze č.2. těchto Obchodních podmínek. 2. Se změnami cen a podmínek pro jejich použití bude zákazník seznámen písemně doručením nového ceníku zaslaným doporučeným dopisem nebo jiným vhodným způsobem. Pokud zákazník nebude se změnami souhlasit musí karty okamžitě přestat používat a vrátit je ČESMADu a bez zbytečného odkladu podat písemnou výpověď ze smluvního vztahu. Čl. X. Fakturační a platební podmínky 1. Provozovatelé dálnic zasílají faktury na úhradu dálničních poplatků v příslušném měsíci a na platby spojené s používáním dálničních karet ČESMADu, který tyto faktury za zákazníka průběžně hradí. Na základě těchto faktur pak ČESMAD vystaví a zašle zákazníkovi jednou za měsíc souhrnnou fakturu pro každý druh karty, která bude zahrnovat: a) částky účtované provozovatelem dálnic b) cenu za správu karet účtovanou ČESMADem 2. Souhrnnou fakturu ČESMAD vystavuje v českých korunách. Pro převod částek účtovaných provozovateli dálnic z Euro na Kč se použije kurz deviza prodej Komerční banky a.s.v den úhrady faktury provozovatelům dálnic ČESMADem. 3. Na žádost zákazníka mohou být souhrnné faktury vystavovány také v Euro. Pro zaúčtování bude zákazníkovi zaslána kopie souhrnné faktury v českých korunách. Pro přepočet se použije kurz ČNB střed k datu úhrady faktury provozovatelům dálnic. Požadavek na fakturaci v Euro je nutné uvést na formulář Žádost o vydání dálničních karet. 4. Souhrnná faktura má splatnost 7 dní od data jejího vystavení. Je možné ji uhradit: a) bankovním převodem na účet ČESMADu (jako variabilní symbol se uvádí číslo faktury) nebo b) v hotovosti do pokladny na regionálním pracovišti ČESMADu 5. V případě prodlení s úhradou souhrnné faktury bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně počínaje prvním dnem prodlení. Prodlení s úhradou souhrnné faktury, které trvá i po doručení upomínky, je důvodem pro zablokování dálničních karet, čerpání ze záruky a pro vypovězení smlouvy. 6. ČESMAD spolu se souhrnnou fakturou zasílá zákazníkovi originál faktury vystavený provozovatelem dálnic při používání dálničních karet Viacard a Servisa. Originály faktur pro kartu Caplis zasílají provozovatelé dálnic zákazníkovi přímo. Originály faktur vystavené provozovateli dálnic a zaslané zákazníkovi slouží pouze pro potřeby vrácení DPH ze zahraničí a zákazník je proto nehradí. V případě, že zákazník omylem uhradí přímo originál faktury zaslané pro účely vrácení DPH, nezaniká tím jeho povinnost uhradit souhrnnou fakturu vystavenou ČESMADem. 7. Veškeré reklamace plateb účtovaných provozovateli dálnic nebo ČESMADem musí být zaslány ČESMADu nejpozději do 20 dnů od data vystavení souhrnné faktury. Čl. XI. Trvání smlouvy 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem jejího uzavření. 2. Smluvní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí podanou jednou ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet dnem doručení výpovědi. 3. Jestliže vypoví smlouvu zákazník, je povinen spolu s výpovědí doručit ČESMADu i dálniční karty, které má v držení. 4. ČESMAD je oprávněn dát výpověď ze smlouvy i bez udání důvodů s účinností ode dne doručení písemné výpovědi zákazníkovi. Zákazník ode dne doručení výpovědi není oprávněn dálniční karty používat a je povinen vrátit je ČESMADu neprodleně, nejpozději do 5 dnů od doručení dopisu. 5. V případě, že zákazník nesplní povinnosti uvedené v odstavci 3. a 4. a dálniční karty ve stanovené lhůtě ČESMADu nevrátí, zaplatí ČESMADu smluvní pokutu ve výši 450,-Kč za každou nevrácenou kartu a každý den prodlení s jejím vrácením. ČESMAD též požádá příslušnou společnost o zablokování karty. 6. ČESMAD ve lhůtě tří měsíců od doručení výpovědi nebo od uzavření dohody o ukončení smlouvy provede vypořádání vzájemných závazků a pohledávek a zašle zákazníkovi konečné vyúčtování. Jestliže vyúčtování i po započtení finanční záruky složené ve prospěch ČESMADu vykazuje dluh, je zákazník povinen zaplatit ČESMADu dlužnou částku do 5 dnů ode dne doručení konečného vyúčtování. V opačném případě je ČESMAD povinen uvolnit zákazníkovi do 5 dnů od doručení konečného vyúčtování finanční záruku, popř. její zbytek. Čl. XII. Ustanovení společná 1. Právní vztahy mezi zákazníkem a ČESMADem se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění. 2. Tyto obchodní podmínky vydává ČESMAD v souladu s 273 obchodního zákoníku a vztahují se na všechny vztahy mezi zákazníkem a ČESMADem vznikající při obstarání a správě dálničních karet specifikovaných v čl. I. Tyto podmínky se stávají nedílnou součástí každé Smlouvy o obstarání a správě dálničních karet uzavřené po datu platnosti těchto podmínek, určují a doplňují některé části jejího obsahu, pokud smlouva nestanoví jinak. 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne Součástí těchto obchodních podmínek jsou tyto přílohy: Příloha č.1. - Poplatky a slevy, které účtují provozovatelé dálnic Příloha č.2. - Ceny za správu karet účtované ČESMADem Příloha č.3. Pravidla pro stanovení výše záruky za dálniční karty Příloha č.4. Vzor zmocnění k odesílání faktur pro kartu Viacard Příloha č.5. Seznam vozidel pro Telepass Příloha č.6. Formulář pro hlášení změn, zablokování a rušení karet Příloha č.7. - Kontaktní spojení pro správu dálničních karet a seznam provozovatelů dálnic Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 3 (10)

4 Příloha č. 1. Poplatky a slevy, které účtují provozovatelé dálnic platné od Provozovatelé dálnic vybírají za karty níže jmenované poplatky, jejichž výše se může bez předchozího upozornění měnit. Caplis Poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně) 23 Poplatek za transakci (minimálně 3,20 měsíčně) 0,16 Administrativní poplatky pro kartu Caplis: Poplatek za zřízení účtu u vydavatele karty (inkasovaný pouze jednou při registraci firmy)* 60,00 Bankovní poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně)* 5,34 Servisa Poplatek za kartu (inkasovaný jednou ročně) 9 Viacard Poplatek za první kartu (inkasovaný jednou ročně, poměrně ke čtvrtletí, kdy dojde k objednání karty ) * 15,49 Poplatek za každou další kartu (inkasovaný jednou ročně)* 3,10 Poplatek za Telepass (inkasovaný měsíčně) 1,03 Fréjus Poplatek za kartu 0 Sazby za výměnu karet 1. Výměna nečitelné karty (demagnetizované, vadné...) Výměna znehodnocené karty (zlomené, přeložené...) Výměna ztracené nebo odcizené karty Blokace karty 0 Poznámky: 1. Při výměně karty musí být původní karta vrácena a částka za její výměnu bude účtována v následujícím měsíci 2. Zahraniční provozovatelé dálnic mohou zahrnout do svých faktur další jimi účtované položky 3. Administrativní poplatky za kartu Caplis nejsou uvedeny na originální faktuře vydané provozovateli dálnic a jsou účtovány ČESMADem 4. Poplatky jsou uvedeny bez DPH platné v jednotlivých státech 5. Poplatky označené * jsou osvobozeny od DPH Provozovatelé dálnic poskytují uživatelům karet níže uvedené slevy, jejichž výše se může bez předchozího upozornění měnit. Caplis slevy poskytované měsíčně Dálniční síť s méně než 200 km Společnost: ASF : Tunnel du Puymorens SFTRF : Autoroute de la Maurienne ATMB : Autoroute Blanche SAPN : Autoroute Paris - Normandie Dálniční síť s více než 200 km Společnost: AREA ASF COFIROUTE ESCOTA SANEF SAPRR ASF/COFIROUTE : Tours-Bordeaux Za měsíční obrat silničních poplatků (v bez DPH) % poskytnuté slevy z daného rozmezí Za měsíční obrat silničních poplatků (v bez DPH) % poskytnuté slevy z daného rozmezí 0 až 85 0 % 0 až 85 0 % 85 až % 85 až % 185 až % 460 až % více než % 925 až % 1305 až % více než % Poznámka: Měsíční obrat silničních poplatků se počítá vždy za celou firmu (všechny karty) odděleně pro každého provozovatele dálniční sítě. Viacard - slevy poskytované ročně Slevy jsou poskytovány pouze pro uživatele ze zemí EU. Servisa slevy poskytované okamžitě Podle toho, která ze španělských dálničních sítí je použita, je možno získat slevy přímo na místě výběru mýtného. Výše těchto slev může dosáhnout až 50 % podle konkrétního provozovatele dálnice. Výše slev jednotlivých provozovatelů jsou velmi proměnlivé. Fréjus slevy poskytované ročně Držení karty Fréjus umožňuje dopravním společnostem získat slevu ve výši 16 % bez ohledu na počet použití tunelu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 4 (10)

5 Příloha č. 2. Ceny za správu karet účtované ČESMADem Ceny, které budou účtovány ČESMADem za obstarání a správu dálničních karet jsou následující: Caplis - pro členy ČESMADu Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 5,5 % Viacard Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 3,5 % Servisa Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 4,5 % Fréjus Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 2,5 % Caplis - pro nečleny ČESMADu Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 6 % Viacard Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 4 % Servisa Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 5 % Fréjus Cena za služby z objemu transakcí za příslušný měsíc 3 % Poznámka: 1) Ceny za služby účtované ČESMADem podléhají 22 % sazbě DPH 2) Ceny jsou uvedeny bez DPH 3) Stane-li se zákazník členem ČESMADu v průběhu trvání této smlouvy, požádá sám o přiznání členské slevy. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 5 (10)

6 Příloha č. 3. Pravidla pro stanovení výše záruky za dálniční karty Výše záruky požadované dle čl. IV. těchto Obchodních podmínek je určena ČESMADem podle druhu a počtu objednaných karet a určuje se v následujících rozmezích: A) Zákazník nenárokuje DPH ze zahraničí s ČESMADem (není uzavřena mandátní smlouva o obstarání navrácení DPH ze zahraničí mezi ČESMADem a zákazníkem) Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 1 4: Caplis: ,-Kč Viacard: 8 000,-Kč Servisa: 6 000,-Kč Fréjus: 4 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 5-14: Caplis: ,-Kč Viacard: 6 000,-Kč Servisa: 4 000,-Kč Fréjus: 3 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet větší než 15: Caplis: 8 000,-Kč Viacard: 4 000,-Kč Servisa: 3 000,-Kč Fréjus: 2 000,-Kč B) Zákazník nárokuje DPH ze zahraničí s ČESMADem (je uzavřena mandátní smlouva o obstarání navrácení DPH ze zahraničí mezi ČESMADem a zákazníkem) Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 1 4: Caplis: ,-Kč Viacard: 6 000,-Kč Servisa: 4 000,-Kč Fréjus: 3 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet 5-14: Caplis: 8 000,-Kč Viacard: 4 000,-Kč Servisa: 3 000,-Kč Fréjus: 2 000,-Kč Výše záruky za kartu pro celkové objednané množství karet větší než 15: Caplis: 6 000,-Kč Viacard: 3 000,-Kč Servisa: 2 000,-Kč Fréjus: 1 000,-Kč Poznámky: 1. V případě, že zákazník požaduje karet více než 20 je možné stanovit individuální záruku na základě pravidel ujednaných mezi zákazníkem a ČESMADem. Zákazníkovi nevzniká automaticky právo požadovat individuální stanovení výše záruky. 2. Individuálně stanovit záruku je možné pouze na základě zhodnocení bonity a solventnosti žadatele po dodání příslušných podkladů, které si vyžádá ČESMAD. 3. Záruku za karty je možné složit ve dvou částech nebo najednou, jak je uvedeno v čl. IV. těchto Obchodních podmínek. 4. Pro výpočet záruky je rozhodující celkový počet karet objednaných za firmu. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 6 (10)

7 Příloha č. 4. Vzor zmocnění k odesílání faktur pro kartu Viacard TEXT, KTERÝ JE NUTNO PŘEPSAT NA HLAVIČKOVÝ PAPÍR VAŠÍ FIRMY PRO SPRÁVU KARET VIACARD Within the framework of our Viacard account managed by CESMAD, we authorize Autostrade SPA to transmit the invoices concerning the use of Vicacard cards to: Vialtis card 79 Avenue Aristide Briand ARCUEIL FRANCE Date.. Company signature and stamp Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 7 (10)

8 Příloha č. 5. Seznam vozidel pro Telepass SPZ vozidla, které bude Telepass užívat Poznámka: Při objednání může být počet Telepassů maximálně rovný počtu objednaných Viacard. Telepass je nutné vždy přiřadit ke konkrétní SPZ vozidla. Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 8 (10)

9 Příloha č. 6. Formulář pro změnu, zablokování a rušení karet Obchodní firma IČ: Jméno oprávněné osoby: DRUH KARTY *) Caplis Viacard Servisa Fréjus Žádám o provedení následujících změn: Zablokování/zrušení těchto karet (naléhavé): číslo karty: důvod (ztráta/krádež) požaduji náhradu karty:*) ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE Požadujeme zrušit všechny naše karty *): ANO NE Výměna nečitelných a poškozených karet: číslo karty: číslo karty: číslo karty: Změna vozidla užívajícího Telepass: Stará SPZ Nová SPZ Stará SPZ Nová SPZ Stará SPZ Nová SPZ Změny údajů žadatele: Nové jméno:. Změna sídla společnosti:. Změna statutárních orgánů. Změna oprávněné osoby: Ostatní:.. V dne * zakroužkujte... Razítko a podpis oprávněné osoby Zašlete faxem na číslo a pak poštou na adresu ČESMAD BOHEMIA, Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 9 (10)

10 Příloha č. 7. Kontaktní spojení na ČESMAD pro správu dálničních karet a seznam provozovatelů dálnic Kontaktní spojení pro správu karet Odbor Služeb ČESMADu BOHEMIA: Adresa: Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Telefon: Fax: Bankovní spojení: Pro složení záruky a platby v Kč KB, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0100 Pro platby v Euro KB, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0100 Seznam provozovatelů dálnic Caplis: Viacard: SAPN Autoroute Paris Normandie SFTRF - Autouroute de la Maurienne ATMB - Autoroute Blanche AREA Autoroutes Rhon-Alpes ASF- Autoroute du Sud de la France COFIROUTE Autoroute l Aquitaine Océane ESCOTA Autoroute Estérel Cote d Azur SANEF SENLIS Autoroures du Nord et de l Est de la France SANEF RESEAU EST Autoroures du Nord et de l Est de la France SAPRR Autoroutes Paris-Rhin-Rhone Autostrade S.p.A. Telepass: Autostrade S.p.A. Servisa: Servisa Tarjetas, S.A. Fréjus: SFTRF Autouroute de la Maurienne Prohlašuji, že jsem se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a souhlasím s nimi... Datum, razítko a podpis Obchodní podmínky Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro obstarání a správu zahraničních dálničních karet č.4/2003 platné od Strana 10 (10)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG)

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, VEMEX s.r.o. Se sídlem: Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337 (platné od 1. 4. 2015) 1 1. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.,

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Obchodní jméno: Helena Krejčíková - Sídlo: Paní Zdislavy 418, 470 01 Česká Lípa IČO: 602 507 71 DIČ: CZ 7153282312 Bankovní spojení: ČS a.s. Česká Lípa Číslo

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více