Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004"

Transkript

1 Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne podle 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., a zákona č. 41/2004 Sb., na základě návrhu ze dne uchazeče INTERIOR PFD, spol. s r. o., K Červenému dvoru Praha 3, za niž jedná Mgr. Jaroslav Koloušek, jednatel, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele České republiky Finančního ředitelství v Brně, náměstí Svobody 4, Brno, zastoupeného Ing. Miroslavem Čáslavským, ředitelem, ze dne , o námitkách proti jeho rozhodnutí ze dne o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži Dodávka kancelářského nábytku pro Finanční úřad ve Zlíně vyhlášené v Obchodním věstníku č. 17/2004 dne pod zn /04 podle části druhé cit. zákona, rozhodl takto: Zadavatel Česká republika Finanční ředitelství v Brně porušil: 35 odst. 1 cit. zákona, neboť nabídky v kritériu Doba záruky nehodnotil podle délek záručních dob nabízených uchazeči, tedy podle zveřejněného způsobu hodnocení, 38 odst. 1 posledně cit. zákona v návaznosti na ustanovení 37 odst. 1 písm. c) a písm. h) téhož zákona tím, že o výběru nejvhodnější nabídky, jako nabídky, která nejlépe splňuje kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže, rozhodl na základě neúplné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která neobsahovala výsledek posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, 37 odst. 2 cit. zákona tím, že uchazeči INTERIOR PFD, spol. s r. o., Praha, neumožnil nahlédnout do kompletní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Rozhodnutí zadavatele Česká republika Finanční ředitelství v Brně o výběru nejvhodnější nabídky ze dne , se podle 59 písm. a) cit. zákona, ruší a podle téhož ustanovení cit. zákona se zadavateli ukládá provést nový výběr, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2 Odů v odně n í Zadavatel Česká republika Finanční ředitelství v Brně, náměstí Svobody 4, Brno, zastoupené Ing. Miroslavem Čáslavským, ředitelem FŘ (dále jen zadavatel ), vyhlásil podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., (dále jen zákon ), v Obchodním věstníku č. 17/2004 dne pod zn /04 obchodní veřejnou soutěž Dodávka kancelářského nábytku pro Finanční úřad ve Zlíně (dále jen soutěž ). V podmínkách soutěže byl stanoven následující způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou hodnoceny v souladu s 6 odst. 2 zákona dle váhových kritérií: Splnění požadované doby a dodání do místa plnění včetně montáže 35 % Výše nabídkové ceny vč. dopravy, montáže a všech souvisejících prací 30 % Doba záruky 20 % Smluvní podmínky 10 % Technické a materiální předpoklady k plnění veř. zakázky, podíl ekologicky šetrných výrobků 5 % Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel jedenáct nabídek a že žádná z nich nebyla vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne (dále jen zpráva ) vyplývá, že po posouzení nabídek podle 34 zákona nebyla komisí pro posouzení a hodnocení nabídek navržena zadavateli k vyřazení žádná nabídka. Ze zprávy dále vyplývá, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek stanovila následující pořadí nabídek níže uvedených uchazečů, které zadavatel akceptoval a o výběru nejvhodnější nabídky rozhodl dne shodně s pořadím stanoveným komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, takto: 1. Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou, 2. INTERIOR PFD, spol. s r. o., Praha, 3. MY DVA holding a. s., Praha. Výběr nejvhodnější nabídky zadavatel oznámil uchazečům dopisy ze dne Proti rozhodnutí zadavatele ze dne o výběru nejvhodnější nabídky, které uchazeč INTERIOR PFD, spol. s r. o., Praha, obdržel dne , podal jmenovaný uchazeč dopisem ze dne námitky zadavateli, který je obdržel dne faxem (dne v originále), a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči INTERIOR PFD, spol. s r. o., Praha, oznámil podle 56 odst. 2 zákona rozhodnutím ze dne , které jmenovaný uchazeč převzal podle doručenky dne Vzhledem k tomu, že uchazeč INTERIOR PFD, spol. s r. o., Praha, nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 2

3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) obdržel návrh uchazeče INTERIOR PFD, spol. s r. o., Praha, dne a tímto dnem bylo podle 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne Účastníky řízení podle 58 zákona jsou: Česká republika Finanční ředitelství v Brně, náměstí Svobody 4, Brno, zastoupené Ing. Miroslavem Čáslavským, ředitelem, INTERIOR PFD, spol. s r. o., K Červenému dvoru Praha 3, za niž jedná Mgr. Jaroslav Koloušek, jednatel (dále jen INTERIOR ), Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou, Stromořadní 1098, Jaroměřice nad Rokytnou, za něž jednají Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva a Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, MY DVA holding a. s., Jankovcova 53, Praha 7, za niž jedná Miroslav Pszczólka, předseda představenstva, jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí. Ve svém návrhu uchazeč INTERIOR uvedl mj. následující: 1. Ze zprávy není zřejmé, jaké rozhodné skutečnosti obsažené v nabídkách uchazečů byly hodnoceny v rámci jednotlivých kritérií tyto informace jsou velmi stroze uvedeny v přílohách zprávy spolu s tabulkami hodnocení. Zpráva obsahuje pouze typy údajů, které byly komisí brány v úvahu při hodnocení nabídek; neobsahuje zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, což je porušením 37 odst. 1 zákona. 2. Uchazeč INTERIOR uvádí, že mu zadavatel neumožnil nahlédnout do všech příloh zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, konkrétně do části obsahující hodnocené skutečnosti v rámci kritéria č. 4 Smluvní podmínky. s tím, že se jedná důvěrné údaje, čímž zadavatel porušil 37 odst. 2 zákona a rovněž 11 odst. 1 zákona a v této souvislosti rovněž vyslovuje pochybnosti o objektivitě hodnocení nabídek v kritériu č. 4 Smluvní podmínky K argumentaci zadavatele ohledně důvěrnosti údajů obsažených v návrzích smluv uchazečů, jež byly předmětem hodnocení uchazeč INTERIOR uvádí, že všichni uchazeči při znalosti podmínek soutěže a stanoveného kritéria hodnocení Smluvní podmínky věděli, že tyto údaje je zadavatel povinen uvést ve zprávě v rámci zdůvodnění bodového hodnocení a výběru nejvhodnější nabídky a s tímto vědomím podávali nabídky do soutěže. Otázka důvěrnosti se v obecné rovině týká i mnoha jiných údajů z nabídek uchazečů (ne pouze údajů obsažených v návrhu smlouvy), avšak nikoliv údajů a rozhodných skutečností, které jsou předmětem hodnocení v rámci jednotlivých kritérií a které je zadavatel povinen uvést ve zprávě. V souvislosti s tím, že zadavatel neumožnil uchazeči INTERIOR nahlédnout do části zprávy obsahující hodnocené skutečnosti v rámci kritéria č. 4 Smluvní podmínky s tím, že se jedná důvěrné údaje, zpochybňuje jmenovaný uchazeč i objektivitu hodnocení nabídek v tomto kritériu. Uchazeč INTERIOR uvádí, že ve své nabídce uvedl zcela běžné smluvní podmínky vzájemně vyjasňující smluvní vztah, které nepovažuje za nevýhodné pro zadavatele. 3. V další části návrhu uchazeč INTERIOR zpochybňuje hodnocení nabídek v kritériu č. 3 Doba záruky. Jmenovaný uchazeč uvádí, že se jedná o kritérium, podle kterého lze nabídky uchazečů hodnotit zcela objektivně a považuje postup zadavatele, resp. komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen komise ), za netransparentní a zvýhodňující 3

4 některé uchazeče o veřejnou zakázku, což je v rozporu s 11 odst. 1 zákona. Komise stanovila způsob hodnocení v tomto kritériu až po znalosti nabízených délek záručních dob všech uchazečů, což zakládá značný důvod považovat takové jednání za vysoce účelové. V příslušné části zprávy je uvedeno, že počet bodů byl dle jednotlivých záručních lhůt vypočten tak, že kategorie 8-15 let byla bodována 10-ti body a druhá kategorie byla bodována tak, že vyšší údaj z příslušného intervalu byl dělen 15 a výsledek násoben 10 a váhou. Komise tedy zvolila dva pevné body 10 bodů pro záruky v délce 8 let a vyšší a 4,67 bodů pro ostatní délky záruky, což zadavatel ospravedlňuje odborným názorem komise, přizvaného odborníka a důkladným zvážením všech okolností a skutečností. Hodnocení doby záruky tak bylo zcela deformováno. Přestože komise správně přidělila nejdelší době záruky nejvyšší možný počet bodů, stanovení dvou kategorií sdružujících značně rozdílné doby záruky, avšak se shodným bodovým hodnocením vedlo k tomu, že poměr přidělených bodů neodpovídal poměru hodnocených délek záruky. K vyjádření zadavatele, že důsledným dodržováním způsobu hodnocení nabídek pouze matematickou metodou by výrazně zvýhodnil uchazeče navrhující dobu záruky delší jak 8 let uchazeč INTERIOR zdůrazňuje, že v případě ryze objektivního kritéria nelze v případě správného matematického hodnocení nikoho zvýhodnit. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, je-li hodnocení zkresleno, jak tomu bylo v tomto případě, kdy uchazeč INTERIOR byl nesprávným hodnocením nabídek podle kritéria č. 3 poškozen ve prospěch ostatních uchazečů, což vyplývá z následující tabulky. Uchazeč Délka záruční doby (měs.) poměr délek záruk (%) původní body komise (body) hodnocení uchazeče INTERIOR vzorec x:y.z (body) * INTERIOR PFD s. r. o Techo, a. s Nábytek VASA, s. r. o ,6 10 6,7 DVD Jaroměřice n. Rokytnou ,6 10 6,7 MY DVA holding, a. s ,3 PERCOM, kan. tech., s. r. o ,67 4,7 Vladislav Uličný-INTEXT ,67 4 POTRUSIL s. r. o ,67 3,4 SCHAERF-ROVI s. r. o ,67 3,3 ZK Design a. s ,67 3,3 VESNA INTERIORS s. r. o ,67 3,3 (*) x - hodnocená záruční doba, y nejdelší záruční doba, y max. počet bodů, kterého lze v kritériu dosáhnout 4. Uchazeč INTERIOR rovněž zpochybňuje způsob hodnocení nabídek v kritériu č. 5 Technické a materiální předpoklady pro plnění veř. zakázky, podíl ekologicky šetrných výrobků a uvádí, že jeho nabídka byla v tomto kritériu hodnocena celkem 2 body, což je ve zjevném rozporu s objektivními skutečnostmi uvedenými v nabídkách uchazečů, jak vyplývá z níže uvedené tabulky. Uchazeč Vladislav Uličný- INTEXT počet zaměstnanců Technické vybavení Nabízený materiál 188 výborné na vysoké úrovni Techo, a. s. 138 výborné kvalitní/šedé lamino, nevyh. hrana PERCOM, kan. tech., s. r. o. POTRUSIL s. r. o. 39 neuvedeno nelze posoudit 64 výborné vzorek bez hr. Způsob realizace Realizované zakázky za posledních 5 let Certifikáty ISO 9000 Podíl ekolog. šetrných výrobků body komise hodnocení uchazeče INTERIOR vlastní splněno ano 100% 9,6 4 5 neuvedeno částečně ano 60% 2,2? vlastní? částečně předloženo jinou firmou 98% vlastní 0% 1,6? splněno ano 95% 6,

5 SCHAERF- 52 nekonkrétní nelze neuvedeno částečně ano 57% 2,6? ROVI s. r. o. posoudit ZK Design a. s % nekvalitní vlastní částečně systém IS 100% 2,2? kovovýr. kapacity Sytel Nábytek VASA, s. r. o. 38 standardní nekvalitní vlastní splněno probíhá řízení 100% 3,4? DVD 232 výborné na vysoké vlastní splněno ano 100% 9,8 4 6 Jaroměřice n. úrovni Rokytnou VESNA INTERIORS s. r. o. MY DVA holding, a. s. INTERIOR PFD s. r. o. 70 výborné na vysoké úrovni 40 neuvedeno předl. pouze dýh. deska nekvalitní 295 výborné na vysoké úrovni tl. desky 25 mm vlastní splněno probíhá řízení 100% 8,2? vlastní? částečně ano 80% 2? vlastní splněno ano 100% 2 10 V této souvislosti uchazeč INTERIOR poukazuje na skutečnost, že vyšší bodové hodnocení obdrželi i někteří uchazeči, jejichž nabídky nelze v některých parametrech tohoto kritéria hodnotit z důvodu pouze částečného, nekonkrétního doložení požadovaných údajů či nedoložení požadovaných údajů vůbec tedy nabídek uchazečů, kteří dokonce nesplnili podmínky soutěže a měli být ze soutěže vyloučeni. Uchazeč INTERIOR považuje několikanásobně nižší bodové ohodnocení své nabídky oproti jiným uchazečům za účelové. 5. V další části návrhu uchazeč INTERIOR poukazuje s odvoláním na předchozí rozhodovací praxi orgánu dohledu na neurčitost kritérií č. 4 (Smluvní podmínky) a č. 5 (Technické a materiální předpoklady pro plnění veř. zakázky, podíl ekologicky šetrných výrobků) s tím, že uchazečům nemohlo být zřejmé, jaké rozhodné skutečnosti budou brány při hodnocení komisí v úvahu a co má být předmětem hodnocení v rámci těchto kritérií. Uvedená kritéria poskytují neomezený prostor pro ryze subjektivní hodnocení členů komise na čemž nemění nic ani skutečnost, že komise okruhy rozhodných skutečností stanovila dodatečně v rámci hodnocení nabídek. V této souvislosti uchazeč INTERIOR dovozuje, že hodnocené skutečnosti je nutno považovat za subkritéria zadavatelem stanovených kritérií a že by tato subkritéria měla být seřazena ve smyslu 5 odst. 3 zákona v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje. 6. Uchazeč INTERIOR dále uvádí, že zadavatel porušil 34 odst. 4 zákona, když nevyloučil ze soutěže uchazeče, kteří nesplnili podmínky soutěže (neprokázali splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky), jak vyplývá z tabulky vztahující se k hodnocení nabídek v kritériu č. 5 (viz výše). Uchazeč INTERIOR zastává názor, že pokud někteří uchazeči prokázali splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky pouze částečně, měli být vyloučeni ze soutěže. Uchazeč INTERIOR navrhuje, aby orgán dohledu zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zadavateli uložil provést nový výběr, případně aby zrušil zadání veřejné zakázky. Zadavatel ve svém stanovisku k návrhu uchazeče INTERIOR mj. rekapituluje průběh soutěže a považuje postup při posuzování a hodnocení nabídek za učiněný v souladu se zákonem. Návrh uchazeče považuje zadavatel za neopodstatněný. Zahájení řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S 180/04 152/4538/04-jl ze dne a stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke 5

6 skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě ani později se k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil žádný z účastníků správního řízení. Dne nahlédl do správního spisu uchazeč INTERIOR a dne zadavatel. O obou nahlíženích byly sepsány protokoly, které jsou součástí správního spisu. Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení 57 a násl. zákona případ ve všech souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, podání účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při výběru nejvhodnější nabídky porušil zákon. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Obsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, hodnocení nabídek v kritériu č. 3 Doba záruky, hodnocení nabídek v kritériu č. 5 Technické a materiální předpoklady pro plnění veř. zakázky, podíl ekologicky šetrných výrobků Náležitosti zprávy o posouzení a hodnocení nabídek stanoví 37 odst. 1 zákona. Obsahem zprávy musí mj. být podle 37 odst. 1 písm. g) zákona stručný popis způsobu hodnocení nabídek a podle 37 odst. 1 písm. h) zákona výsledek hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. V šetřeném případě zpráva obsahuje stručný popis způsobu hodnocení nabídek (tak jak bylo v šetřeném případě provedeno) a její součástí jsou jako přílohy uvedeny i tabulky hodnocení a přehledy, v nichž jsou zaznamenány konkrétní údaje z nabídek uchazečů, které byly hodnoceny v jednotlivých kritériích. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že není rozhodující, v jaké části zprávy jsou uvedeny údaje, které byly předmětem hodnocení, tedy zda přímo ve zprávě nebo v jejích přílohách; musí však být jako nedílná součást zprávy předloženy uchazečům, požádají-li o nahlédnutí do zprávy ve smyslu 37 odst. 2 zákona. Numerický výsledek hodnocení údajů z nabídek uchazečů je obsažen v hodnotících tabulkách; zpráva však neobsahuje výsledek hodnocení jednotlivých nabídek, který by vyjadřoval v čem spočívala výhodnost, resp. nevýhodnost nabídek uchazečů pro zadavatele v jednotlivých kritériích ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, které je rovněž obligatorní náležitostí zprávy, a tudíž lze konstatovat, že zadavatel porušil 37 odst. 1 písm. h) zákona. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek je v rámci popisu způsobu hodnocení nabídek uvedeno, že hodnocení kritéria doba záruky bylo provedeno matematickou metodou se zohledněním odborného posouzení délky záruční doby, uváděné jednotlivými uchazeči, které zpracoval přizvaný nezávislý odborník, který mj. uvádí, že zásadní konstrukční vady mobiliáře, který je zatížen běžným provozem se projeví maximálně do 3 let provozu. Záruční doba 5 let od uvedení do provozu je považována za dostatečnou. Záruční dobu nad 5 let lze hodnotit určitým bonusem, nelze konstatovat, že 15letá záruční doba má nějaký mimořádný význam na posouzení úrovně nabídky. Z tohoto důvodu zadavatel pro účely hodnocení nabídek v daném kritériu rozdělil dobu záruky do intervalů 4 7 let a 8 15 let. Počet bodů byl podle jednotlivých záručních lhůt vypočten tak, že kategorie 8 15 let byla bodována 10 body a druhá kategorie byla hodnocena tak, že vyšší údaj z příslušného intervalu byl dělen 15 a výsledek byl násoben 10 a vahou kritéria, jak vyplývá z následující tabulky. Uchazeč Délka záruční doby v měsících přidělené body Vladislav Uličný-INTEXT 72 4,67 Techo, a. s

7 PERCOM, kan. tech., s. r. o. 84 4,67 POTRUSIL s. r. o. 62 4,67 SCHAERF-ROVI s. r. o. 60 4,67 ZK Design a. s. 60 4,67 Nábytek VASA, s. r. o DVD Jaroměřice n. Rokytnou VESNA INTERIORS s. r. o. 60 4,67 MY DVA holding, a. s INTERIOR PFD s. r. o Ke zvolenému postupu hodnocení orgán dohledu konstatuje, že by jej bylo možné akceptovat pouze za předpokladu, že by použitý systém přidělování bodů byl předem zveřejněn v podmínkách soutěže. Vzhledem k tomu, že jej stanovila až komise pro posouzení a hodnocení nabídek na základě znalosti délek záručních dob nabízených jednotlivými uchazeči, nelze jej považovat za transparentní a učiněný podle zveřejněného způsobu hodnocení, neboť jeho použitím došlo při hodnocení nabídek ke zvýhodnění uchazečů, kteří nabízeli kratší záruční doby oproti uchazečům nabízejícím delší záruční doby. Zadavatel v podmínkách soutěže žádný konkrétní způsob hodnocení nabídek v předmětném kritériu nestanovil, a tudíž jediným transparentním způsobem hodnocení tohoto zcela objektivně vyhodnotitelného kritéria je matematické porovnání jednotlivých délek záručních dob obdobným způsobem jako při hodnocení nabídek v kritériích č. 1 a 2. Orgán dohledu se neztotožňuje s názorem zadavatele, že hodnocením ryze matematickou metodou by došlo ke zvýhodnění uchazečů, kteří nabízeli záruku delší než 8 let. Naopak lze konstatovat, že uchazeči vzhledem ke stanovenému kritériu hodnocení nabízeli podle svého názoru co možná nejvýhodnější záruky pro zadavatele a jedině jejich matematické porovnání je zárukou jejich objektivního nikoho nezvýhodňujícího hodnocení, neboť jinak se oprávněně nabízí otázka proč zadavatel zvolil právě intervaly 5-7 let a 8-15 let a nikoliv jiné, když např. přizvaný odborník považuje za dostatečnou záruku 5 let. Zadavatel porušil 35 odst. 1 zákona, neboť nabídky v kritériu Doba záruky nehodnotil podle délek záručních dob nabízených uchazeči, tedy podle zveřejněného způsobu hodnocení Uchazeč INTERIOR rovněž zpochybňuje způsob hodnocení nabídek v kritériu č. 5 Technické a materiální předpoklady pro plnění veř. zakázky, podíl ekologicky šetrných výrobků a uvádí, že jeho nabídka byla v tomto kritériu hodnocena celkem 2 body, což je ve zjevném rozporu s objektivními skutečnostmi uvedenými v nabídkách uchazečů. Orgán dohledu po posouzení obsahu zprávy a příslušných hodnotících tabulek uvádí, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, resp. její příloha sice obsahuje údaje, které zadavatel v rámci tohoto kritéria hodnotil, avšak nevyplývá z ní jaké důvody vedly zadavatele k přidělení konkrétního počtu bodů jednotlivým nabídkám. Ze zprávy z tabulky, ve které je slovně vyjádřena míra splnění jednotlivých parametrů (předpokladů pro plnění veřejné zakázky) a z celkové hodnotící tabulky vyplývá, že počty přidělených bodů objektivně neodráží slovně vyjádřenou míru splnění příslušného parametru, jak vyplývá z následující souhrnné tabulky (míra splnění jednotlivých parametrů a celková hodnotící tabulka v krit. č. 5). Uchazeč Vladislav Uličný- INTEXT počet zaměst. technické vybavení nabízený materiál 188 výborné na vysoké úrovni způsob realizace realizace za posl. 5 let normy ISO ekologie v % Celk. body v krit. č. 5 vlastní splněno ANO 100 9,6 Techo, a. s. 138 výborné kvalitní/šedé neuvedeno částečně ANO 60 2,2 7

8 PERCOM, kan. tech., s. r. o. POTRUSIL s. r. o. lamino, nevyh. hrana 39 neuvedeno nelze posoudit vlastní kapacity? částečně předl. jiná firma 0 1,6 64 výborné vzorek bez 98% splněno ANO 95 6,4 hrany vlastní SCHAERF 52 nekonkrétní nelze neuvedeno částečně ANO 57 2,6 ROVI s. r. o. posoudit ZK Design a. s % kovovýroba nekvalitní vlastní kapacity částečně systém IS SyteLine 100 2,2 Nábytek VASA, s. r. o. DVD Jaroměřice n. Rokytnou VESNA INTERIORS s. r. o. MY DVA holding, a. s. INTERIOR PFD s. r. o. 38 standardní nekvalitní vlastní kapacity 232 výborné na vysoké vlastní úrovni kapacity 70 výborné na vysoké úrovni 40 neuvedeno předl. pouze dyh. deska/ nekvalitní 295 výborné na vys. úrovni, tl. desky 25 mm vlastní kapacity vlastní kapacity? vlastní kapacity splněno probíhá 100 3,4 řízení splněno ANO 100 9,8 splněno probíhá řízení 100 8,2 částečně ANO 80 2 splněno ANO Z výše uvedeného je zřejmé, že námitky uchazeče, které se týkají způsobu hodnocení nabídek v kritériu č. 5 jsou zcela opodstatněné. Zejména je nutno poukázat na skutečnost, že vyšší bodové hodnocení obdrželi i někteří uchazeči, u nichž zadavatel označil splnění některých parametrů za částečné či nekonkrétní apod. Míra splnění jednotlivých parametrů, jak ji slovně vyjádřil zadavatel, a celkový počet vzájemně nekorespondují. Je nemožné, aby uchazeč INTERIOR, který podle slovního vyjádření jednotlivé parametry splnil nejlépe, obdržel v rámci bodového hodnocení druhý nejnižší počet bodů. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že zadavatel porušil 38 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení 37 odst. 1 písm. c) a písm. h) téhož zákona tím, že o výběru nejvhodnější nabídky, jako nabídky, která nejlépe splňuje kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže, rozhodl na základě neúplné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ve které vzájemně nekorespondovaly uvedené údaje, a která neobsahovala výsledek posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Podle 37 odst. 2 zákona musí zadavatel na požádání umožnit uchazečům všem uchazečům, jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny, do zprávy nahlédnout. Z předložené dokumentace je zřejmé, že nedílnou součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek jsou i její přílohy (tj. i tabulky hodnocení a přehledy viz výše). Tuto skutečnost nezpochybňuje ani zadavatel, jak vyplývá i z jeho rozhodnutí ze dne o námitkách (str. 3). Vzhledem k výše uvedenému bylo povinností zadavatele umožnit uchazeči INTERIOR nahlédnout i do části zprávy obsahující hodnocené skutečnosti v rámci kritéria č. 4 Smluvní podmínky. Orgán dohledu nepovažuje postup zadavatele, který na základě svého v dokumentaci ničím nepodloženého názoru, že údaje týkající se smlouvy je třeba 8

9 považovat za důvěrné neumožnil uchazeči INTERIOR nahlédnout do této části zprávy, za učiněný v souladu se zákonem. Naopak se lze ztotožnit s argumentací uchazeče INTERIOR, že všichni uchazeči při znalosti podmínek soutěže a stanoveného kritéria hodnocení Smluvní podmínky museli předpokládat, že údaje týkající se smluvních podmínek je zadavatel povinen uvést ve zprávě v rámci zdůvodnění bodového hodnocení a výběru nejvhodnější nabídky a s tímto vědomím podávali nabídky do soutěže. Otázka důvěrnosti se v obecné rovině týká i mnoha jiných údajů z nabídek uchazečů (ne pouze údajů obsažených v návrhu smlouvy), avšak nikoliv údajů a rozhodných skutečností, které jsou předmětem hodnocení v rámci jednotlivých kritérií a které je zadavatel povinen uvést ve zprávě. Zadavatel tedy porušil 37 odst. 2 zákona tím, že neumožnil uchazeči INTERIOR nahlédnout do kompletní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Porušení 11 odst. 1 zákona v souvislosti s nahlížením do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nelze konstatovat, neboť z předložené dokumentace nevyplývá, že by některému z dalších uchazečů bylo umožněno nahlédnout do celé zprávy, čímž by došlo k jeho zvýhodnění oproti uchazeči INTERIOR, kterému nebylo umožněno do části zprávy nahlédnout. Pokud se jedná uchazečem INTERIOR zpochybňované hodnocení nabídek v kritériu Smluvní podmínky, orgán dohledu konstatuje, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, resp. její příloha sice obsahuje údaje, které zadavatel v rámci tohoto kritéria hodnotil, avšak nevyplývá z ní jaké důvody vedly zadavatele k přidělení konkrétního počtu bodů jednotlivým nabídkám, tedy v čem spočívala výhodnost, resp. nevýhodnost smluvních podmínek jednotlivých uchazečů pro zadavatele, a tudíž lze konstatovat, že zadavatel porušil 37 odst. 1 písm. h) zákona, neboť zpráva neobsahuje výsledek hodnocení jednotlivých nabídek ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, z nichž by informace o výhodnosti, resp. nevýhodnosti smluvních podmínek vyplývaly. Neurčitost kritérií č. 4 (Smluvní podmínky) a č. 5 (Technické a materiální předpoklady pro plnění veř. zakázky, podíl ekologicky šetrných výrobků) Smluvní podmínky Z předložené dokumentace vyplývá, že všichni uchazeči o veřejnou zakázku předložili návrhy smluv, přičemž z charakteru takto stanoveného kritéria lze dovodit, že zadavatel v daném kritériu zamýšlel hodnotit jako nejvhodnější ten návrh smlouvy, který bude obsahovat nejvýhodnější smluvní podmínky pro zadavatele. Je skutečností, že by bylo vhodnější předmětné kritérium podrobněji specifikovat v podmínkách soutěže, což by i zadavateli usnadnilo hodnocení nabídek v tomto kritériu. V šetřeném případě však lze po přezkoumání předložené dokumentace dospět k závěru, že nabídky (předložené návrhy smluv) lze podle daného kritéria vyhodnotit. Současně je ovšem nutno zdůraznit, že zadavatel musí při hodnocení smluvních podmínek postupovat zcela transparentním způsobem tak, aby nevznikly žádné pochybnosti o objektivitě hodnocení, tzn. je nezbytné, aby zadavatel náležitým způsobem zdůvodnil a poté i bodově ohodnotil výhodnost, resp. nevýhodnost smluvních podmínek navržených jednotlivými uchazeči. Technické a materiální předpoklady pro plnění veř. zakázky, podíl ekologicky šetrných výrobků Zadavatel v rámci předmětného kritéria hodnotil míru splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky, které vymezil v podmínkách soutěže. Obdobně jako v případě předchozího kritéria lze konstatovat, že by bylo vhodnější předmětné kritérium podrobněji specifikovat v podmínkách soutěže. Zadavatel v rámci kritéria hodnotil míru splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky stanovených zadavatelem, tedy těch údajů, které uchazeči byli povinni uvést ve svých nabídkách a je tedy nepochybné, že v rámci tohoto 9

10 kritéria lze hodnotit shodné druhy údajů z nabídek uchazečů. Hodnocení však musí být provedeno transparentním způsobem, který nebude zakládat žádné pochybnosti ohledně objektivity provedeného hodnocení. Pokud se jedná o klasifikaci skutečností hodnocených v rámci výše uvedených kritérií jako podkritérií stanovených kritérií, orgán dohledu uvádí, že v daném případě se hodnocené skutečnosti nejeví jako podkritéria, nýbrž jako ukazatele zpřesňující obsah kritérií. Orgán dohledu tedy neshledal argumenty uchazeče jako opodstatněné, neboť hodnocení nabídek v kritériu č. 4 a 5 lze při opětovném výběru provést transparentním a objektivním způsobem. Pokud by se však při provádění nového výběru vyskytly skutečnosti, které by provedení objektivního a transparentního hodnocení znemožňovaly, je namístě, aby zadavatel zadání veřejné zakázky zrušil. K zadavatelem stanoveným kritériím hodnocení orgán dohledu dále poznamenává, že předložená dokumentace neobsahuje žádné doklady, které by svědčily o tom, že by některý ze zájemců o veřejnou zakázku zpochybňoval zadavatelem stanovená kritéria po vyhlášení soutěže v Obchodním věstníku v době běžící soutěžní lhůty, ve které by zadavatel eventuálně mohl podmínky soutěže změnit. Námitky uchazečů, které se týkají podmínek zadání veřejné zakázky a které jsou podány až po výběru nejvhodnější nabídky se tudíž v některých případech mohou jevit jako účelové. Posuzování nabídek K argumentu uchazeče INTERIOR, že zadavatel porušil 34 odst. 4 zákona, když nevyloučil ze soutěže uchazeče, kteří nesplnili podmínky soutěže (neprokázali splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky), orgán dohledu konstatuje, že předpokladem objektivního hodnocení nabídek posouzení nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže tak, aby byly hodnoceny pouze nabídky úplné zpracované v souladu se zákonem a podmínkami soutěže. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že existují pochybnosti o splnění podmínek soutěže těmi uchazeči jejichž nabídky obsahovaly k jednotlivým parametrům ve své podstatě dalším předpokladům pro plnění veřejné zakázky pouze částečné či nekonkrétní údaje (několik uchazečů dokonce některé údaje neuvedlo vůbec, jak vyplývá ze zprávy), avšak posouzení úplnosti nabídek musí v prvé řadě při provádění nového výběru posoudit sám zadavatel, neboť posouzení a hodnocení nabídek po odborné stránce (zda a jak nabídky splňují požadavky zadavatele uvedené v zadání veřejné zakázky) náleží podle zákona zadavateli veřejné zakázky (u obchodní veřejné soutěže také komisi pro posouzení a hodnocení nabídek) a je třeba dodat, že uvedený princip aplikuje orgán dohledu i ve své rozhodovací praxi, přičemž se opírá o precedentní druhostupňová rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž o judikáty Vrchního soudu v Olomouci, např. č. j. 2 A 1/99 či 2 A 7/2000. Orgán dohledu tedy v současné době neshledal důvody pro konstatování porušení 34 odst. 4 zákona. Při provádění nového výběru musí zadavatel opětovně posoudit všechny nabídky z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže, neboť zadavatel je povinen učinit znovu veškeré úkony související s prováděním výběru nejvhodnější nabídky upravené v 34 a násl. zákona. Orgán dohledu posoudil důvodnost návrhu a na základě všech zjištěných a uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro 10

11 ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Finanční ředitelství v Brně, náměstí Svobody 4, Brno, zast. Ing. Miroslavem Čáslavským INTERIOR PFD, spol. s r. o., K Červenému dvoru Praha 3, zast. Mgr. Jaroslavem Kolouškem Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou, Stromořadní 1098, Jaroměřice nad Rokytnou, zast. Ing. Jiřím Řídkým MY DVA holding a. s., Jankovcova 53, Praha 7, zast. Miroslavem Pszczólkem 11

12 12 VZ/S 180/04-152/5321/04-jl

Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003

Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003 Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11.4.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2000 podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.6.2002 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003

Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003 Č.j.: 3R63/03-Ku V Brně dne 1.12.2003 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3.11.2003 podaném zadavatelem - Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj, za kterou jedná ministr JUDr. Pavel Němec, se

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.3.2002 podaném Statutárním městem Olomouc, zast. primátorem Ing. Martinem Tesaříkem, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc,

Více

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 5. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.3.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. VZ/S 29/04-152/1968/04-Der V Brně dne 30. dubna 2004

Č. j. VZ/S 29/04-152/1968/04-Der V Brně dne 30. dubna 2004 Č. j. VZ/S 29/04-152/1968/04-Der V Brně dne 30. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13.2.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 7. 2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j.: 2R 5, 6/02 Hr V Brně dne 25. března 2002

Č. j.: 2R 5, 6/02 Hr V Brně dne 25. března 2002 Č. j.: 2R 5, 6/02 Hr V Brně dne 25. března 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10.1.2002 podaném Nemocnicí Břeclav, se sídlem U nemocnice 1, 690 74 Břeclav, zast. ředitelem MUDr. Miloslavem Janulíkem

Více

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.4.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 11. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.7.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

A.M.O.S. DESIGN s. r. o., IČ 63479982, se sídlem Beethovenova 641/9, 601 05 Brno, za niž jedná Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel společnosti,

A.M.O.S. DESIGN s. r. o., IČ 63479982, se sídlem Beethovenova 641/9, 601 05 Brno, za niž jedná Ing. arch. Vladimír Ambroz, jednatel společnosti, Č. j. S041/2008/VZ-03502/2008/540-MČ Brně dne 17. února 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.8.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 115-R/02-837/140/ZH V Praze dne 3.12.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 115-R/02-837/140/ZH V Praze dne 3.12.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 115-R/02-837/140/ZH V Praze dne 3.12.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 30.10.2002

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 624-R/03-976/140/ZH V Praze dne 6.2.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 624-R/03-976/140/ZH V Praze dne 6.2.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 624-R/03-976/140/ZH V Praze dne 6.2.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 12.12.2003

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 12.5.2004

Více

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3.7.2001 podaném obcí Skřípov, zast. starostou Janem Honem, se sídlem obecního úřadu ve Skřípově, 747 45 Skřípov, proti rozhodnutí

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27. 6. 2000 podle 57 odst. I zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.5.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 504-R/03-120/140/OŠ V Praze dne 7.3.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 504-R/03-120/140/OŠ V Praze dne 7.3.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 504-R/03-120/140/OŠ V Praze dne 7.3.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.1.2003 ve

Více

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 17. 9. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. *UOHSX003W3HT* UOHSX003W3HT PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R110/2011/VZ-18331/2011/310/ASc/JSl V Brně dne: 13. prosince 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Českou republikou Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zast. ministryní JUDr. Vlastou Parkanovou,

Českou republikou Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zast. ministryní JUDr. Vlastou Parkanovou, Č. j.: R045/2008/02-11562/2008/310-Hr V Brně dne 30. června 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.2.2008 Českou republikou Ministerstvem obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S563/2011/VZ-968/2012/550/HOd V Brně dne: 2. 2. 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S563/2011/VZ-968/2012/550/HOd V Brně dne: 2. 2. 2012 *UOHSX004027H* UOHSX004027H ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S563/2011/VZ-968/2012/550/HOd V Brně dne: 2. 2. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006 V Brně dne 27. července 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j.: 2R 117/04 Hr V Brně dne 19. května 2005

Č. j.: 2R 117/04 Hr V Brně dne 19. května 2005 Č. j.: 2R 117/04 Hr V Brně dne 19. května 2005 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.12.2004 společností Pozemní stavitelství Zlín a. s., se sídlem Kúty 3967, 762 92 Zlín, zast. předsedou představenstva

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 512-R/05-090/140/OŠ V Praze dne 10.5.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 512-R/05-090/140/OŠ V Praze dne 10.5.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 512-R/05-090/140/OŠ V Praze dne 10.5.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 17.3.2005,

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona

Více

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 3. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 *UOHSX0047S3G* UOHSX0047S3G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S155/2012/VZ-7797/2012/550/SMo V Brně dne 23. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

Č. j. VZ/S173/04-153/5437/04-KV V Brně dne 15. října 2004

Č. j. VZ/S173/04-153/5437/04-KV V Brně dne 15. října 2004 Č. j. VZ/S173/04-153/5437/04-KV V Brně dne 15. října 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 18.8.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 20.11.2002

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.5.2003 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003W67M* UOHSX003W67M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S290/2011/VZ-18422/2011/520/DŘí V Brně dne: 5. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001

Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001 Č.j.: 3R 41/01-Ku V Brně dne 20.11.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 7.9.2001 podaném Milanem Jelínkem, podnikajícím pod obchodním jménem Milan Jelínek KOMTERM, IČO 101 52 407, s místem podnikání

Více

Č.j.: S 127-R/00-670/140/Br

Č.j.: S 127-R/00-670/140/Br Č.j.: S 127-R/00-670/140/Br V Praze dne 11.6.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.5.2000 1 zákona č. 199/ 1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

Č. j.: VZ/S 67/03/03-152/2857/03-jl V Brně dne 30. června 2003

Č. j.: VZ/S 67/03/03-152/2857/03-jl V Brně dne 30. června 2003 Č. j.: V Brně dne 30. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2003 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 5.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 *UOHSX004CH07* UOHSX004CH07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.5.2003

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S 82/99-VP/140/Ná V Praze dne 17. 5. 1999

Č. j.: S 82/99-VP/140/Ná V Praze dne 17. 5. 1999 Č. j.: S 82/99-VP/140/Ná V Praze dne 17. 5. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 5. 5. 1999 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994

Více

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.8.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j.: 2R 70/05 Hr V Brně dne 27. prosince 2005

Č. j.: 2R 70/05 Hr V Brně dne 27. prosince 2005 Č. j.: 2R 70/05 Hr V Brně dne 27. prosince 2005 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 20.9.2005 Ústeckým krajem, zast. hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad

Více

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006

Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2006. Č. j. S160/2006-13822/2006/530-LB/BM V Brně dne 31.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 A 10/2001 22 Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014 *UOHSX005V31G* UOHSX005V31G PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R321/2013/VZ- 6766/2014/310/MMl Brno 31. března 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013,

Více

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení zahájeném dne

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009 Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 22. 9. 2008 zadavatelem VOP 026 Šternberk, s. p.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

Č.j.: 3R42/03-Ku V Brně dne 27.8.2003

Č.j.: 3R42/03-Ku V Brně dne 27.8.2003 Č.j.: 3R42/03-Ku V Brně dne 27.8.2003 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 17.6.2003 podaném společností Tebodin Czech Republic, s.r.o., se sídlem Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8, zast. Ing. Petrem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: S 128/01-152/3135/01-jl V Brně dne 31. července 2001

Č. j.: S 128/01-152/3135/01-jl V Brně dne 31. července 2001 Č. j.: S 128/01-152/3135/01-jl V Brně dne 31. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2001 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném 24. 11. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008

Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008 Č. j. S396/2007/VZ-10400/2008/510/IF V Brně dne 22. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 89 J M É N E M ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců JUDr. Jany Kubenové a Mgr. Petra Šebka v právní

Více

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a

Více

Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností

Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007. Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností Č. j.: R128/2007/03-16662/2007/310-Hr V Brně dne 11. září 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 10.7.2007 společností LAVET, s. r. o., IČ 26235609, se sídlem Na bitevní pláni 1419/21, 140 00 Praha

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: R114/2011/VZ-445/2012/310/PMo V Brně dne: 10. 1. 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: R114/2011/VZ-445/2012/310/PMo V Brně dne: 10. 1. 2012 *UOHSX003ZL2B* UOHSX003ZL2B PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: R114/2011/VZ-445/2012/310/PMo V Brně dne: 10. 1. 2012 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne 23.

Více

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 12.9.2001 statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, zast. Josefem Kameníčkem, se sídlem Dominikánská

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 184/99-150/3564/99-Hm V Brně dne 16. prosince 1999

Č. j. S 184/99-150/3564/99-Hm V Brně dne 16. prosince 1999 Č. j. S 184/99-150/3564/99-Hm V Brně dne 16. prosince 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 26-R/02-247/140/VŠ V Praze dne 13.5.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 21.3.2002 ve smyslu ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 202/2014-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Petra Mikeše

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 *uohsx0037s6i* UOHSX0037S6I USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.1.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28. 1. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28.11.2001 podaném státní organizací České dráhy, Divize obchodně provozní, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha

Více

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více