Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001"

Transkript

1 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, K nemocnici 76, Nový Jičín, zast. Ing. Tomášem Tvarůžkem, MBA, ředitelem učiněných v průběhu zadávání veřejných zakázek: 1. rekonstrukce chladící jednotky VZT zařízení objektu SVJ, zadané podle ustanovení 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., a to výzvou ze dne jednomu zájemci, 2. dodávka a instalace audiometrické kabiny pro vybavení audiologie ORL ambulance NsP v Novém Jičíně, zadané podle 49a odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., a to výzvou ze dne pěti zájemcům, 3. holterovský monitor k 24 hodinovému sledování arytmií interní oddělení, zadané podle 49a odst. 1 posledně cit. zákona, a to výzvou ze dne sedmi zájemcům, 4. dodávka a instalace spirometru pro vybavení ambulance plicního oddělení NsP Nový Jičín, zadané podle 49a odst. 1 posledně cit. zákona, a to výzvou ze dne pěti zájemcům, 5. dodávka a instalace Fundus kamery pro oční oddělení NsP v Novém Jičíně, zadané podle 49 odst. 1 posledně cit. zákona, a to výzvou ze dne čtyřem zájemcům, 6. mikroskop pro procházející světlo s mikrofotografickým zařízením, zadané podle 49a odst. 1 zákona, a to výzvou ze dne čtyřem zájemcům,

2 7. ultrazvukový přístroj pro oddělení gynekologicko porodní a dětské, zadané podle 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., a to výzvou ze dne sedmi zájemcům. rozhodl takto: I. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky holterovský monitor k 24 hodinovému sledování arytmií interní oddělení porušil závažným způsobem: 3 odst. 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., v návaznosti na 49a odst. 1 téhož zákona, neboť zadal veřejnou zakázku způsobem uvedeným v citovaném ustanovení zákona, i když výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhla ,- Kč, 49a odst. 3 v návaznosti na 49 odst. 5 téhož zákona tím, že hodnotil nabídky uchazečů, jejichž nabídkové ceny překročily limit ,- Kč bez DPH, pro zvolený způsob zadání. II. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky dodávka a instalace Fundus kamery pro oční oddělení NsP v Novém Jičíně porušil závažným způsobem: 49 odst. 1 posledně cit. zákona, neboť k podání nabídky vyzval pouze čtyři zájemce, 49 odst. 5 v návaznosti na 2c a 2e téhož zákona, když nabídku uchazeče GEODIS BRNO, s. r. o., Brno, nevyhodnotil z hlediska prokázání kvalifikačních předpokladů a podle obsahových podmínek zadání, a naopak nabídku dále posuzoval a hodnotil a dokonce ji vybral jako nejvhodnější, čímž závažně porušil i 49 odst. 4 v návaznosti na 11 téhož zákona, neboť jmenovaného uchazeče zvýhodnil oproti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku, 49 odst. 8 téhož zákona, neboť uzavřel smlouvu s uchazečem, který nepředložil nabídku v souladu se zákonem a podmínkami zadání veřejné zakázky. III. Zadavatel při zadávání veřejné zakázky ultrazvukový přístroj pro oddělení gynekologicko porodní a dětské porušil závažným způsobem: 49 odst. 4 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., neboť ve výzvě k podání nabídky neuvedl požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů, 49 odst. 6 téhož zákona, neboť v rozporu se zákonem nesprávně definoval počátek běhu lhůty pro podání nabídek a rovněž z toho důvodu, že nelze přezkoumat, zda byla dodržena minimální 14 denní lhůta pro podání nabídek, 68 odst. 2 v návaznosti na 49 odst. 10 téhož zákona tím, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nezaslal doporučeně s doručenkou. Za zjištěná závažná porušení zákona při zadávání výše uvedených veřejných zakázek se nemocnici s poliklinikou Nový Jičín podle 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši ,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu 2

3 hospodářské soutěže zřízeného u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol IV. Ve věci veřejné zakázky rekonstrukce chladící jednotky VZT zařízení objektu SVJ podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se správní řízení zastavuje. V. Ve věci veřejné zakázky dodávka a instalace audiometrické kabiny pro vybavení audiologie ORL ambulance NsP v Novém Jičíně podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se správní řízení zastavuje. VI. Ve věci veřejné zakázky dodávka a instalace spirometru pro vybavení ambulance plicního oddělení NsP Nový Jičín podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se správní řízení zastavuje. VII. Ve věci veřejné zakázky mikroskop pro procházející světlo s mikrofotografickým zařízením podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se správní řízení zastavuje. Od ů vodn ě ní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ), jako orgán příslušný podle 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., si na základě obdrženého podnětu vyžádal u zadavatele nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, K nemocnici 76, Nový Jičín, zast. Ing. Tomášem Tvarůžkem, MBA, ředitelem (dále jen zadavatel ) stanovisko a dokumentaci o zadání následujících veřejných zakázek: 1. rekonstrukce chladící jednotky VZT zařízení objektu SVJ, 2. dodávka a instalace audiometrické kabiny pro vybavení audiologie ORL ambulance NsP v Novém Jičíně, 3. holterovský monitor k 24 hodinovému sledování arytmií interní oddělení, 4. dodávka a instalace spirometru pro vybavení ambulance plicního oddělení NsP Nový Jičín, 5. dodávka a instalace Fundus kamery pro oční oddělení NsP v Novém Jičíně, 6. mikroskop pro procházející světlo s mikrofotografickým zařízením, 7. ultrazvukový přístroj pro oddělení gynekologicko porodní a dětské. Po přezkoumání průběhu zadávání veřejných zakázek získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti úkonů a postupů zadavatele při jejich zadávání, a proto zahájil 3

4 správní řízení z vlastního podnětu, jehož účastníkem je zadavatel. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli jako jedinému účastníku správního řízení dopisem č. j. S 201/01-153/4213/01-GS ze dne , v němž zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu možnost se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Zadavatel své stanovisko k oznámenému zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne , v němž uvedl (zestručněno), že v případě zjištěných skutečností u veřejných zakázek ad 2), ad 3), ad 4) a ad 6), činila přepokládaná výše peněžitého závazku ze smlouvy více než ,- Kč bez DPH, ale nepřesáhla limity uvedené v 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen zákon ). Povinností zadavatele je vyžádat si před zadáním veřejné zakázky nabídky neméně od tří zájemců, pokud je již nemá k dispozici ( 49a odst. 1 zákona). Dle 49c zákona se při zadávání veřejné zakázky postupem podle 49a a 49b zákona nepoužijí ustanovení 2a až 2h zákona povinnost prokázání kvalifikačních předpokladů ( 2b zákona) k plnění veřejné zakázky. Prokazování kvalifikačních předpokladů nebylo v těchto případech požadováno. V příloze svého vyjádření zadavatel doplnil některé chybějící části dokumentací o zadání šetřených veřejných zakázek požadované orgánem dohledu v oznámení o zahájení řízení. Závěrem zadavatel uvedl, že pokud v průvodním dopise výzvy nebo dokumentaci je uveden 49 zákona jedná se o nedopatření nebo přehlédnutí. Dopisem č. j. S 201/01-153/4647/01-GS ze dne seznámil orgán dohledu zadavatele s dalšími zjištěnými skutečnostmi, ke kterým se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne , jehož obsah týkající se jednotlivých šetřených veřejných zakázek je uveden dále vždy v příslušné části odůvodnění. V příloze svého vyjádření zadavatel doplnil některé chybějící části dokumentací o zadání šetřených veřejných zakázek požadované orgánem dohledu v dopise ze dne Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti: ad 1) rekonstrukce chladící jednotky VZT zařízení objektu SVJ Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne jednomu zájemci k podání nabídky podle 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. Zadavatel uzavřel smlouvu se společností Klimaservis Brno spol. s r. o., Brno (dále jen Klimaservis ), na nahrazení stávajícího nefunkčního chlazení pro vzduchotechniku v objektu SVJ v celkové ceně ,- Kč vč. DPH. Dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) doručená orgánu dohledu neobsahovala originál či ověřenou kopii oprávnění k podnikání jmenovaného uchazeče. Z uvedeného důvodu orgán dohledu zahájil dne ve věci veřejné zakázky správní řízení, ve kterém zadavatele vyzval, aby chybějící doklady předložil. Zadavatel v příloze svého stanoviska ze dne doručil orgánu dohledu ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku i živnostenského listu vystavené na společnost Klimaservis s předmětem podnikání instalace, montáž a opravy větrání a klimatizace. 4

5 Poněvadž zadavatel doručil orgánu dohledu chybějící doklady a žádná další pochybení nebyla zjištěna, správní řízení ve věci veřejné zakázky rekonstrukce chladící jednotky VZT zařízení objektu se podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb. zastavuje, neboť odpadl důvod řízení. ad 2) dodávka a instalace audiometrické kabiny pro vybavení audiologie ORL ambulance NsP v Novém Jičíně Veřejná zakázka, ze které zadavateli vznikl finanční závazek ve výši ,- Kč vč. DPH, byla zadána výzvou ze dne pěti zájemcům k podání nabídky podle 49a odst. 1 zákona. Dokumentace o zadání veřejné zakázky doručená orgánu dohledu neobsahovala doklady, které by prokázaly, že uchazeči Siemens audiologická technika s. r. o., Praha, JUDr. Dana Jančíková, Tábor, a OZIS spol. s r. o., Brno, prokázali kvalifikační předpoklady dle 2b zákona způsobem dle 2c zákona. Z uvedeného důvodu orgán dohledu zahájil dne ve věci veřejné zakázky správní řízení, ve kterém zadavatele vyzval, aby chybějící doklady předložil. Zadavatel ve svém stanovisku ze dne orgánu dohledu sdělil, že předmětná veřejná zakázka byla zadána dle 49a odst. 1 zákona (viz výše). Poněvadž zadavatel ve svém stanovisku ze dne odůvodnil svůj postup při zadávání předmětné veřejné zakázky tím, že bylo postupováno dle 49a odst. 1 zákona, čímž nebyl překročen limit umožňující použít zvolenou formu zadání, a jelikož podmínky výzvy neobsahovaly požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů dle 2b zákona způsobem dle 2c zákona, správní řízení ve věci veřejné zakázky dodávka a instalace audiometrické kabiny pro vybavení audiologie ORL ambulance NsP v Novém Jičíně se podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb. zastavuje, neboť odpadl důvod řízení. ad 3) holterovský monitor k 24 hodinovému sledování arytmií interní oddělení Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne sedmi zájemcům k podání nabídky podle 49a odst. 1 zákona. Uchazeč MEDATA spol. s r. o., Brno (dále jen MEDATA ), ve své nabídce uvedl nabídkovou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. Uchazeč Kardio Line, spol. s r. o., Brno (dále jen Kardio Line ), ve své nabídce uvedl nabídkovou cenu ve výši ,- Kč bez DPH. Zadavatel uzavřel dne kupní smlouvu s uchazečem MEDATA v celkové ceně ,- Kč bez DPH ( ,- Kč vč. DPH). Dle 49 odst. 1 zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne ,- Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor stojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a ,- Kč v ostatních případech, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům. 5

6 Zadavatel ve svých vyjádřeních uvedl, že předpokládaná výše peněžitého závazku činila více jak ,- Kč bez DPH, ale nepřesáhla limity uvedené v 49 odst. 1 zákona, neboť plánovaný požadavek byl v rozsahu ,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel předpokládal, že výše budoucího peněžitého závazku bude činit ,- Kč a zadal tedy předmětnou veřejnou zakázku postupem dle 49a odst. 1 zákona. Z uzavřené smlouvy je však zřejmé, že skutečná celková výše peněžitého závazku činila ,- Kč bez DPH, čímž byl překročen finanční limit ( ,- Kč bez DPH), kdy lze veřejnou zakázku zadat zjednodušeným zadáním dle 49a odst. 1 zákona. Orgán dohledu konstatuje, že pokud zadavatel při zadávání veřejné zakázky zvolí jiný způsob jejího zadání dle části třetí zákona, je rozhodující právě výše budoucího peněžitého závazku, na základě kterého se zadavatel při volbě formy zadání rozhoduje. Zadavatel nemůže akceptovat nabídky, jejichž nabídková cena je vyšší než finanční limit pro zvolenou formu zadání, neboť s těmito uchazeči nelze uzavřít smlouvu a takovéto nabídky nelze hodnotit. Na základě zjištěných skutečností orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil - 3 odst. 3 zákona v návaznosti na 49a odst. 1 zákona, neboť uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem byl překročen limit, kdy je možné veřejnou zakázku zadat zjednodušeným zadáním, tzn. dle 49a odst. 1 zákona, - 49a odst. 3 zákona v návaznosti na 49 odst. 5 zákona tím, že hodnotil nabídky uchazečů MEDATA a Kardio Line, jejichž nabídkové ceny překročily limit ,- Kč bez DPH. Ze zadání předmětné veřejné zakázky vznikl zadavateli peněžitý závazek ve výši ,- Kč vč. DPH,- Kč. Přes výše uvedená zjištění z hlediska prevence a metodiky orgán dohledu uvádí: Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne vyplývá, že nabídky byly hodnoceny podle kritérií uvedených ve výzvě. V rámci pátého kritéria hodnocení cena zařízení však nebyly nabídkové ceny hodnoceny podle své výše, neboť např. nabídky uchazečů MEDATA (nabídková cena ,- Kč vč. DPH) a Kardio-Line (nabídková cena ,20 Kč vč. DPH), v rámci daného kritéria obdržely shodně 4 body, přestože se výše jejich nabídkových ceny lišily. Zadavatel ve svém stanovisku uvedl, že postupoval uvedeným způsobem, aby nepoškodil uchazeče Kardio-Line, neboť rozdíl celého bodu v hodnocení se jevil k rozdílu nabídkové ceny neadekvátní (při pětibodové stupnici cenový rozdíl cca 3,5 % nebyl hodnocen jako rozhodující a byl zohledněn). Ke způsobu hodnocení orgán dohledu uvádí, že při hodnocení nabídek podle kritéria cena zařízení je nutno nabídkovou cenu hodnotit podle její výše, a to tak, že jako nejvhodnější je ohodnocena nabídková cena nejnižší, a jako nejméně vhodná je ohodnocena nabídková cena nejvyšší. Pokud je rozdíl dvou nabídkových cen minimální, lze např. použít čísla desetinná, popř. vzorec x : y. z, kde x označuje nejnižší nabídkovou cenu, y nabídkovou cenu hodnocenou a z maximální počet bodů, kterého lze v rámci hodnocení dosáhnout, přičemž dosažený výsledek se vynásobí vahou kritéria dle stupně jeho důležitosti. 6

7 ad 4) dodávka a instalace spirometru pro vybavení ambulance plicního oddělení NsP Nový Jičín Veřejná zakázka, ze které zadavateli vznikl finanční závazek ve výši ,50 Kč vč. DPH, byla zadána výzvou ze dne pěti zájemcům k podání nabídky podle 49a odst. 1 zákona. Dokumentace o zadání veřejné zakázky doručená orgánu dohledu neobsahovala doklady, které by prokázaly, že uchazeči I.B.C. MEDICA, A. S., Jinočany, a FORMED, společnost s ručením omezeným, Šenov u Nového Jičína (dále jen FORMED ), prokázali kvalifikační předpoklady dle 2b zákona způsobem dle 2c zákona. Z uvedeného důvodu orgán dohledu zahájil dne ve věci veřejné zakázky správní řízení, ve kterém zadavatele vyzval, aby chybějící doklady předložil. Zadavatel ve svém stanovisku ze dne orgánu dohledu sdělil, že předmětná veřejná zakázka byla zadána dle 49a odst. 1 zákona (viz výše). Poněvadž zadavatel ve svém stanovisku ze dne odůvodnil svůj postup při zadávání předmětné veřejné zakázky tím, že bylo postupováno dle 49a odst. 1 zákona, čímž nebyl překročen limit umožňující použít zvolenou formu zadání, a jelikož podmínky výzvy neobsahovaly požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů dle 2b zákona způsobem dle 2c zákona, správní řízení ve věci veřejné zakázky dodávka a instalace spirometru pro vybavení ambulance plicního oddělení NsP Nový Jičín se podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb. zastavuje, neboť odpadl důvod řízení. ad 5) dodávka a instalace Fundus kamery pro oční oddělení NsP v Novém Jičíně Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne pouze čtyřem zájemcům k podání nabídky podle 49 odst. 1 zákona, kterou zadavatel zaslal zájemcům v příloze dopisu ze dne Z 49 odst. 1 zákona vyplývá, že pokud zadavatel zvolí způsob zadání veřejné zakázky dle 49 odst. 1 zákona, může uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům. Na základě výše uvedeného orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažně porušil 49 odst. 1 zákona tím, že výzvu ze dne zaslal pouze čtyřem zájemcům k podání nabídky. Dle 49 odst. 6 zákona nesmí být lhůta pro podání nabídek kratší než 14 dnů. Zadavatel ve svém stanovisku ze dne uvedl, že datum, kdy vyzvaní zájemci obdrželi písemnou výzvu, lze odvodit z kopií listů odeslané doporučené pošty z podatelny NsP v Novém Jičíně (viz příloha dopisu, dále jen odeslané pošty ) pro všechny uváděné případy, a že ani ze strany uchazečů nebylo připomínek a stížností ke lhůtě pro podání nabídek. Po přezkoumání kopií listů odeslané pošty orgán dohledu konstatuje, že z uvedených dokladů lze zjistit pouze datum odeslání výzvy, nikoli však datum přijetí výzvy jednotlivými zájemci, a že výzva byla jednotlivým zájemcům zaslána doporučeně, a nikoliv doporučeně 7

8 s doručenkou. Zadavatel tedy neprokázal, že byla dodržena minimální 14 denní lhůta pro podání nabídek. Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel porušil ustanovení 49 odst. 6 zákona, neboť neprokázal, že jednotlivým uchazečům byla poskytnuta minimální 14 denní lhůta pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že všichni vyzvaní zájemci nabídku předložili a poněvadž výzva byla všem zájemcům odeslána současně dne , dospěl orgán dohledu k tomu, že tato skutečnost neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky, a proto nepovažuje zjištěné pochybení za závažné porušení zákona. Zadavatel uzavřel dne kupní smlouvu se společností GEODIS BRNO, s. r. o., Brno (dále jen GEODIS ), na nákup sestavy sítnicové kamery a systému včetně příslušenství v celkové ceně ,50 Kč vč. DPH, přičemž obálka, ve které jmenovaný uchazeč svou nabídku podal, není označena razítkem přijetí (datum, čas, č. j.) jako obálky od všech dalších nabídek. Nabídka uchazeče GEODIS neobsahuje náležitosti, které zadavatel stanovil ve výzvě v části nazvané podmínky nabídky, jako např. záruční lhůtu, dostupnost záručního a pozáručního servisu, atd. Součástí nabídky je sešitek v kroužkové vazbě, který obsahuje vlepené dva listy s cenovou nabídkou; na jednom z listů je razítko s datem přijetí , na druhém je uvedeno datum , přičemž otevírání obálek proběhlo dne a jiná nabídková cena v nabídce uvedena není. Zadavatel se k výše uvedeným skutečnostem ve svých stanoviscích nevyjádřil. Na str. 4 výzvy zadavatel mj. uvedl, že z účasti vyloučí nabídky, které byly předloženy po uplynutí soutěžní doby, které nesplňují požadavky podle podmínek soutěže. Soutěžní lhůta končila dne (viz str. 2 výzvy). Zadavatel zaslal v přílohách dopisu ze dne orgánu dohledu potvrzení prokazující kvalifikační předpoklady vybraného uchazeče GEODIS, přičemž - výpis z obchodního rejstříku byl vystavený dne , - doklad vystavený Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky pobočka BRNO ze dne , - doklad vystavený Českou národní zdravotní pojišťovnou ze dne , - doklad vystavený Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR ze dne Zadavatel tedy nedoložil potvrzení příslušného orgánu ne starší než šest měsíců dle 2c odst. 2 písm. c) zákona, jež by prokázal, že uchazeč GEODIS nemá splatný nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle 2c odst. 2 písm. a) zákona prokáže uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva kvalifikační předpoklady stanovené v 2b odst. 1 písm. b) zákona výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů. Vybraný uchazeč GEODIS cit. ustanovení zákona nesplnil, když doložil výpis z obchodního rejstříku (datum vyhotovení ) starší více než 90 dnů od data uzavření smlouvy (dne ). Na základě zjištěných skutečností orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažným způsobem porušil 49 odst. 5 zákona, a to v okamžiku, kdy nevyhodnotil nabídku uchazeče GEODIS dle podmínek stanovených v textu výzvy, a následně v okamžiku před uzavřením smlouvy, a to v návaznosti na 2c a 2e zákona, když jmenovaného uchazeče nevyloučil z další účasti na veřejné zakázce z důvodu neprokázání kvalifikačních předpokladů, čímž 8

9 opakovaně závažně porušil 11 odst. 1 zákona, na který odkazuje 49 odst. 4 zákona. Vzhledem k tomu, že zadavatel uzavřel smlouvu s uchazečem, který nesplnil podmínky výzvy a zákona, a tedy nepodal nejvhodnější nabídku, došlo k závažnému porušení ustanovení 49 odst. 8 zákona. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámil uchazečům dopisy ze dne , které byly odeslány doporučeně, jak vyplývá z kopie záznamů odeslané pošty z podatelny NsP v Novém Jičíně. Z 68 odst. 2 zákona vyplývá, že rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenku nebo osobně proti podpisu doručeny uchazeči. Z rozsudku č. j. A 7/96 Vrchního soudu v Olomouci lze dovodit, že uchazeč má právo na to, aby mu bylo doručeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, resp. rozhodnutí o vyloučení, a to doporučeně s doručenkou. Rovněž lhůta pro podání námitek v 55 zákona je vázána na splnění této zákonné povinnosti zadavatele, neboť jiný výklad by zkracoval právo uchazeče vyjádřené v 68 odst. 2 zákona, resp. odst. 3 zákona. Zadavatel tím, že svá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezaslal doporučeně s doručenkou, porušil 68 odst. 2 zákona. Ze zadání předmětné veřejné zakázky vznikl zadavateli peněžitý závazek ve výši ,50 Kč vč. DPH. ad 6) mikroskop pro procházející světlo s mikrofotografickým zařízením Veřejná zakázka, ze které zadavateli vznikl finanční závazek ve výši ,30 Kč vč. DPH, byla zadána výzvou ze dne čtyřem zájemcům k podání nabídky 49a odst. 1 zákona. Dokumentace o zadání veřejné zakázky doručená orgánu dohledu neobsahovala doklady, které by prokázaly, že uchazeč MIKRO, spol. s r. o., Brno, před uzavřením smlouvy prokázal kvalifikační předpoklady stanovené v 2b odst. 1 písm. b), d) a f) zákona způsobem dle 2c odst. 2 a 3 zákona. Z uvedeného důvodu orgán dohledu zahájil dne ve věci veřejné zakázky správní řízení, ve kterém zadavatele vyzval, aby chybějící doklady předložil. Zadavatel ve svém stanovisku ze dne orgánu dohledu sdělil, že předmětná veřejná zakázka byla zadána dle 49a odst. 1 zákona (viz výše). Poněvadž zadavatel ve svém stanovisku ze dne odůvodnil svůj postup při zadávání předmětné veřejné zakázky tím, že bylo postupováno dle 49a zákona, čímž nebyl překročen limit umožňující použít zvolenou formu zadání, a jelikož podmínky výzvy neobsahovaly požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů dle 2b zákona způsobem dle 2c zákona, správní řízení ve věci veřejné zakázky mikroskop pro procházející světlo s mikrofotografickým zařízením se podle 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb. zastavuje, neboť odpadl důvod řízení. ad 7) ultrazvukový přístroj pro oddělení gynekologicko porodní a dětské 9

10 Veřejná zakázka byla zadána výzvou ze dne sedmi zájemcům k podání nabídky podle 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. Výzva k podání nabídky ze dne neobsahuje požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů ( 2b posledně cit. zákona), čímž zadavatel závažně porušil 49 odst. 4 písm. b) téhož zákona, dle kterého je zadavatel povinen uvedenou skutečnost v zadání veřejné zakázky uvést. V podmínkách výzvy pod bodem 6 zadavatel uvedl, že soutěžní lhůta začíná běžet dnem odeslání výzvy a končí dne v 9 hod. Dle 49 odst. 6 posledně cit. zákona nesmí být lhůta pro podání nabídek kratší než 14 dnů. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni doručení výzvy zájemci. Po přezkoumání kopií listů odeslané pošty zaslané orgánu dohledu v příloze dopisu ze dne orgán dohledu konstatuje, že z uvedených dokladů lze zjistit datum odeslání výzvy, nikoli však datum přijetí výzvy jednotlivými zájemci, a že výzva byla jednotlivým zájemcům zaslána doporučeně, a nikoliv doporučeně s doručenkou. Zadavatel tedy neprokázal, zda byla dodržena minimální 14 denní lhůta pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že někteří z vyzvaných zájemců nepodali své nabídky a vzhledem k tomu, že zadavatel v podmínkách výzvy definoval v rozporu se zákonem den, od kterého začíná běžet lhůta pro podání nabídek, dospěl orgán dohledu k závěru, že zadavatel závažně porušil ustanovení 49 odst. 6 téhož zákona, neboť neprokázal, že všem zájemcům byla poskytnuta minimální 14 denní lhůta pro podání nabídek. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámil uchazečům dopisy ze dne , které byly odeslány doporučeně, jak vyplývá z kopie záznamů odeslané pošty z podatelny NsP v Novém Jičíně. Z 68 odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozhodnutí zadavatele, u nichž zákon stanoví povinnost oznámit je příslušnému uchazeči, musí být odeslány doporučeně s doručenku nebo osobně proti podpisu doručeny uchazeči. Z rozsudku č. j. A 7/96 Vrchního soudu v Olomouci lze dovodit, že uchazeč má právo na to, aby mu bylo doručeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, resp. rozhodnutí o vyloučení, a to doporučeně s doručenkou. Rovněž lhůta pro podání námitek v 55 zákona je vázána na splnění této zákonné povinnosti zadavatele, neboť jiný výklad by zkracoval právo uchazeče vyjádřené v 68 odst. 2 téhož zákona, resp. odst. 3 téhož zákona. Zadavatel tím, že svá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nezaslal doporučeně s doručenkou, závažně porušil 68 odst. 2 téhož zákona v návaznosti na 49 odst. 10 téhož zákona. Ze zadání předmětné veřejné zakázky vznikl zadavateli peněžitý závazek ve výši ,68- Kč vč. DPH,- Kč. 10

11 K výši pokuty Orgán dohledu podle 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., může uložit zadavateli za závažné či opětovné porušení zákona pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvy na plnění předmětných veřejných zakázek, u nichž byla zjištěna závažná porušení zákona, a že nelze dosáhnout nápravy fakticky, orgán dohledu přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterých se zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil, jsou porušení závažná. Před uložením pokuty orgán dohledu zkoumal, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl dne na základě obdrženého podnětu. K porušením zákona došlo , , a , kdy zadavatel uzavřel smlouvy, a tedy tříletá objektivní lhůta pro uložení pokuty byla dodržena. Cena veřejných zakázek, při jejichž zadání se zadavatel dopustil závažných porušení zákona, za která může být zadavateli uložena pokuta, činí ,68-Kč. Horní hranice možné pokuty (1 % z uvedené ceny veřejné zakázky) tak činí ,30 Kč. Vzhledem k tomu, že zjištěná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek byla u zadavatele zjištěna poprvé, rozhodl orgán dohledu uložit zadavateli pokutu ve výši ,- Kč, tj. cca v dolní polovině stanoveného rozpětí. Současně však při rozhodování o výši pokuty přihlédl orgán dohledu rovněž ke skutečnosti, že zadavatel při zadávání šetřených veřejných zakázek závažným způsobem porušil zásadu transparentnosti zadání veřejné zakázky, která musí být za všech okolností zadavateli veřejných zakázek důsledně aplikována, což nakonec vyplývá např. i z judikátů Evropského soudního dvora (č. j. C -243/89 z , č. j. T-203/96 z ). V rozhodnutí orgán dohledu zohlednil nabytí účinnosti jednotlivých novel zákona o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti orgán dohledu poukazuje např. na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 5/99 ze dne z něhož vyplývá, že závazný postup zadavatelů musí být vždy posuzován podle zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době jejich zadání, avšak řízení před orgánem dohledu musí být posuzováno vždy podle předpisů platných v době rozhodování, neboť hlava III a IV části čtvrté zákona má charakter zvláštního procesního předpisu, kterým se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řídí, a na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají. Po provedeném řízení, ve kterém orgán dohledu zhodnotil předložené důkazy, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 11

12 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru Obdrží účastník správního řízení: NsP Nový Jičín, K nemocnici 76, Nový Jičín, zast. Ing. Tomášem Tvarůžekm, MBA 12

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném 24. 11. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 5.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.7.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném pod č.j. S 122/01-152 zahájeném dne 18. 6. 2001 a ve správním řízení vedeném

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999

Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Č.j. S 47/99-150/1255/99-Št V Brně dne 8. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.4.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.5.2003 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.9.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 5. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24. 1. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.6.2002 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.5.2003

Více

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 3. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 11. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004GLQD* UOHSX004GLQD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.2013 Č. j.: ÚOHS-S49/2012/VZ-15346/2012/512/ABr Brno 13. září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.4.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2000 podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 17. 9. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 184/99-150/3564/99-Hm V Brně dne 16. prosince 1999

Č. j. S 184/99-150/3564/99-Hm V Brně dne 16. prosince 1999 Č. j. S 184/99-150/3564/99-Hm V Brně dne 16. prosince 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003

Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003 Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11.4.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S 229/01-153/78/02-GS V Brně dne 7. ledna 2002

Č.j.: S 229/01-153/78/02-GS V Brně dne 7. ledna 2002 Č.j.: S 229/01-153/78/02-GS V Brně dne 7. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 12. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.8.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 *UOHSX003ZFUL* UOHSX003ZFUL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001

Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Č. j. S 173/01-151/4237/01-SP V Brně dne 19. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.8.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 12.9.2001 statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, zast. Josefem Kameníčkem, se sídlem Dominikánská

Více

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení zahájeném dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 *uohsx003rngv* UOHSX003RNGV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007X2GW* UOHSX007X2GW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0895/2015/VZ-43942/2015/513/IHl Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne

Více

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R180/2008/02-1837/2009/310/ASc ze dne 12.2.2009. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 18.2.2009. Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM

Více

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 17.6.2002 podaném statutárním městem Brno Městská část Brno-Bystrc, zast. starostou Ing. Svatoplukem Benešem, se sídlem nám.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007U801* UOHSX007U801 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0676/2015/VZ-43907/2015/513/EPi Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S177/2011/VZ-12932/2013/521/SWa Brno 10. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S177/2011/VZ-12932/2013/521/SWa Brno 10. července 2013 *UOHSX004TMVS* UOHSX004TMVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S177/2011/VZ-12932/2013/521/SWa Brno 10. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 12.5.2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 *UOHSX007OK2L* UOHSX007OK2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005

Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005 Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 2. 2005 z vlastního podnětu podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27. 6. 2000 podle 57 odst. I zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007N7R0* UOHSX007N7R0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0687/2015/VZ-32326/2015/522/PKř Brno 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 5, 586 O I Jihlava Sp. zn. POZE-I 0255/201 5-ERU V Praze dne 23. prosince 2015 Číslo jednací: 10255-612015-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 A 10/2001 22 Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní

Více

Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004

Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004 Č. j.: VZ/S 180/04-152/5321/03-jl V Brně dne 18. října 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.8.2004 podle 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008

Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Č.j.: S399/2007/VZ-04969/2008/540/PV V Brně dne 6. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a

Více

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013 *UOHSX004QDWH* UOHSX004QDWH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S581/2012/VZ-10507/2013/521/SWa Brno 6. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 *UOHSX002VZFP* UOHSX002VZFP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný

Více

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.5.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Č. j.: R129/2008/02-22930/2008/310-AS/Hr V Brně dne 12. listopadu 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 2. 7. 2008 Mgr. Robertem Perglem, advokátem,

Více

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.3.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ. V Praze dne 18.6.2001

Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ. V Praze dne 18.6.2001 Č.j.: S 083-R/01-VP/140/OŠ V Praze dne 18.6.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném z vlastního podnětu dne 23.5.2001, ve smyslu ustanovení 57 ve spojení s 60a zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 *UOHSX003HK86* UOHSX003HK86 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. VZ/S173/04-153/5437/04-KV V Brně dne 15. října 2004

Č. j. VZ/S173/04-153/5437/04-KV V Brně dne 15. října 2004 Č. j. VZ/S173/04-153/5437/04-KV V Brně dne 15. října 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 18.8.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008ENKN* UOHSX008ENKN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0299/2016/VZ-18927/2016/541/JCh Brno: 3. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S 176/99-150/3300/99-Po V Brně dne 23. listopadu 1999

Č. j. S 176/99-150/3300/99-Po V Brně dne 23. listopadu 1999 Č. j. S 176/99-150/3300/99-Po V Brně dne 23. listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 10. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3.7.2001 podaném obcí Skřípov, zast. starostou Janem Honem, se sídlem obecního úřadu ve Skřípově, 747 45 Skřípov, proti rozhodnutí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007TXGB* UOHSX007TXGB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0793/2015/VZ-41593/2015/541/JCh Brno: 27. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 124-R/02-896/140/Ná V Praze dne 13.1.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 20.11.2002

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více