Č. j. S 118/ /2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000"

Transkript

1 Č. j. S 118/ /2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. na základě návrhu uchazeče obchodní společnosti IPB Pojišťovna, a. s., Smilova 315, Pardubice, za níž jedná Ing. Aladár Blaas, předseda představenstva, ze dne , na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Jílové, Mírové nám. 280, Jílové, zastoupené panem Petrem Schlösingrem, starostou, ze dne o námitkách proti jeho rozhodnutí ze dne o vyloučení uchazeče IPB Pojišťovna, a. s., z další účasti ve veřejné zakázce na Pojištění majetku města Jílové a odpovědnosti za škodu třetí osobě způsobené činností, zadávané výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ze dne podle 49 odst. l citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění před poslední novelou, rozhodl takto: I. Návrh společnosti IPB Pojišťovna, a. s., Pardubice, ze dne je důvodný. Zadavatel město Jílové porušil ustanovení 49 odst. 5 v návaznosti na ustanovení 2e zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění před poslední novelou tím, že nesprávně posoudil prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče IPB Pojišťovna, a. s., Pardubice, podle ustanovení 2c odst. 1 písm. a) téhož zákona, čímž porušil rovněž ustanovení 11 odst. l téhož zákona, neboť svým postupem zvýhodnil některé uchazeče proti uvedenému uchazeči o veřejnou zakázku. Rozhodnutí zadavatele město Jílové Rady města o vyloučení uchazeče IPB Pojišťovna, a. s., Pardubice, ze dne z další účasti ve veřejné zakázce na Pojištění majetku města Jílové a odpovědnosti za škodu třetí osobě způsobené činností se podle 60 písm. b) zákona č. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. ruší a zadavateli se ukládá provést nápravu, tedy nové posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče IPB Pojišťovna, a. s., Pardubice, o veřejnou zakázku, a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2 II. Zadavatel město Jílové dále porušil: a) ustanovení 49 odst. 5 v návaznosti na ustanovení 2e zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění před poslední novelou tím, že nesprávně posoudil prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha, podle ustanovení 2c odst. 1 písm. a) téhož zákona, čímž porušil rovněž ustanovení 11 odst. l téhož zákona, neboť svým postupem zvýhodnil některé uchazeče proti uvedenému uchazeči o veřejnou zakázku. Podle ustanovení 60 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. se rozhodnutí zadavatele město Jílové o vyloučení uchazeče Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha, ze dne z další účasti ve veřejné zakázce na Pojištění majetku města Jílové a odpovědnosti za škodu třetí osobě způsobené činností ruší a zadavateli se ukládá provést nápravu, tedy nové posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha, o veřejnou zakázku, a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. b) ustanovení 49 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění před poslední novelou, když nabídkové ceny nehodnotil podle jejich skutečné výše za stejné časové období. Rozhodnutí zadavatele usnesení Rady města Jílové o výběru nejvhodnější nabídky ze dne se podle 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. ruší a zadavateli se ukládá provést nový výběr nejvhodnější nabídky, a to do 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Od ů vodn ě n í Zadavatel město Jílové, Mírové nám. 280, Jílové, zastoupené panem Petrem Schlösingrem, starostou města (dále jen zadavatel ), zaslal výzvu ze dne podle 49 odst. l zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen výzva a zákon ) více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku na Pojištění majetku města Jílové a odpovědnosti za škodu třetí osobě způsobené činností. Zadavatel zadal předmětnou veřejnou zakázku podle 49 odst. 1 zákona na základě rozhodnutí (usnesení) městské rady v Jílovém ze dne Obsahem tohoto usnesení je mimo jiné i pověření obchodní společnosti STACH & I. P., a. s., Most (dále jen STACH ), zabezpečením realizace předmětné veřejné zakázky. Výzva ze dne byla podepsána uvedenou pověřenou osobou. Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy stanovil více kritérií v sestupném pořadí: 1. Schopnost finačního zajištění zakázky. 2. Výše nabídkové ceny pojištění. 3. Respektování požadovaných pojistných rizik. 2

3 Podle Protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne (dále jen Protokol ) zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel celkem 8 nabídek uchazečů. Zadavatel provedl kontrolu jednotlivých obálek z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem ve výzvě. Po provedení kontroly nabídek pověření pracovníci zadavatele navrhli vyloučit (dle odůvodnění Protokolu) z další účasti ve veřejné zakázce uchazeče obchodní společnost Allianz pojišťovna, a. s., Praha (dále jen Allianz ), a to z důvodů nesplnění podmínek ve výzvě, poněvadž jmenovaný uchazeč nepředložil návrh pojistné smlouvy a tarifovací tabulky. Dále byl z další účasti v předmětné veřejné zakázce byl navržen k vyloučení uchazeč IPB Pojišťovna, a. s., Pardubice, za níž jedná Ing. Jiří Morávek, místopředseda představenstva (dále jen IPB Pojišťovna ), a to z důvodů (citace) nedodržení kvalifikační předpokladů ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v 2b, bod 1, písmeno e) vztahuje se k uchazeči (společnosti) nikoli k zaměstnanci, resp. členu statutárního orgánu (konec citace Protokolu). Z další účasti ve veřejné zakázce byl dále navržen k vyloučení uchazeč Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., Praha (dále jen HVP ), a to z důvodu (citace) Nedodržení kvalifikačních předpokladů podle 2c zákona 199/1994 Sb., nebyl předložen návrh pojistné smlouvy (konec citace). Dne bylo provedeno pověřenými pracovníky zadavatele posouzení a hodnocení nabídek a komise doporučila zadavateli jako nejvhodnější nabídku uchazeče Česká pojišťovna, a. s., Praha. Zadavatel svým rozhodnutím usnesením městské rady ze dne schválil pod bodem 2. písmeno f) (citace): výsledek otevírání obálek ze dne s nabídkami pro výběrové řízení veřejné zakázky Pojištění majetku města, a vyloučení tří uchazečů z další účasti v uvedené veřejné zakázce (Allianz pojišťovna, a. s., IPB Pojišťovna, a. s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.) z důvodů nesplnění formálních náležitostí a zadávacích podmínek (konec citace). Téhož dne zadavatel svým rozhodnutím usnesením městské rady schválil pod bodem 2. písmeno g) (citace): výsledek posuzování nabídek pojišťoven na veřejnou zakázku Pojištění majetku města ze dne , kdy jako nejlepší byla vyhodnocena Česká pojišťovna, a. s., při uzavření pojistné smlouvy na tři roky (konec citace). Rozhodnutí o vyloučení bylo uchazečům Allianz a HVP oznámeno průvodním dopisem ze dne , uchazeči IPB Pojišťovna průvodním dopisem datovaným ze dne (zvýrazněno orgánem dohledu), jejichž přílohami byly dokumenty, označené jako rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze dne , které obsahovaly stejná odůvodnění jak byla uvedena výše. Uvedené dokumenty byly podepsány pověřenou osobou, tj. osobou jednající za obchodní společnost STACH. Uchazeč IPB Pojišťovna obdržel oznámení o rozhodnutí o vyloučení z další účasti ve veřejné zakázce dle svého vyjádření dne Uchazeč IPB Pojišťovna podal proti rozhodnutí zadavatele námitky svým dopisem ze dne , které zadavatel obdržel dne Statutární orgán zadavatele námitkám uchazeče nevyhověl, což uchazeči oznámil dopisem ze dne Rozhodnutí zadavatele obsahovalo poučení uchazeče o jeho možnosti podat do 7 dnů návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u orgánu dohledu. Uchazeč IPB Pojišťovna obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách podle doručenky dne

4 Uchazeč IPB Pojišťovna dopisem ze dne podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgánu dohledu ) návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který orgánu dohledu obdržel dne Orgán dohledu obdržel od zadavatele dokumentaci o zadávání předmětné veřejné zakázky postupně, její nejobsáhlejší část dne Po jejím prostudování dospěl orgán dohledu k závěru, že vzhledem ke skutečnosti, že dokument označený jako rozhodnutí ze dne o vyloučení z další účasti v předmětné veřejné zakázce uchazeče IPB Pojišťovna, který byl zaslán uchazeči, podepsala pověřená osoba tj. Ing. Ivan Paparega z obchodní společnosti STACH, nikoliv zadavatel, nelze považovat návrh jmenovaného uchazeče za návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona, neboť mu nepředcházelo rozhodnutí zadavatele. V rámci řízení o návrhu uchazeče IPB Pojišťovna získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti postupu a úkonech zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky a současně o oprávněnosti návrhu jmenovaného uchazeče, a proto dne zaslal jmenovanému uchazeči pod č.j.: P 72/ /2321/2000-Jak oznámení o přijetí podnětu a současně zahájil podle 57 odst. 1 zákona v návaznosti na 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., správní řízení ve z vlastního podnětu, což oznámil účastníku správního řízení dopisem ze dne pod č.j.:s 99/ /2322/2000-Jak. Oznámení o zahájení správního řízení obdržel účastník správního řízení zadavatel dne ; tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ex offo. Dne však obdržel orgán dohledu od zadavatele další dokumentaci týkající se předmětné veřejné zakázky obsahující, mimo jiné, i rozhodnutí zadavatele usnesení městské rady ze dne , kterým byl pod bodem 2. písmeno g) schválen výsledek otevírání obálek ze dne a vyloučení tří uchazečů z další účasti v uvedené veřejné zakázce (Allianz, IPB Pojišťovna, HVP). Na základě této nově zjištěné skutečnosti, tj. že rozhodnutí o vyloučení z další účasti na veřejné zakázce tří uchazečů včetně uchazeče IPB Pojišťovna provedl v souladu se zákonem zadavatel, změnil orgán dohledu svůj názor (viz výše) a návrh uchazeče IPB Pojišťovna ze dne považuje za návrh ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona ve znění před poslední novelou a správní řízení považuje za zahájené dnem podání návrhu, tedy dnem Proto také orgán dohledu dne zaslal jmenovanému uchazeči výzvu k zaplacení správního poplatku, který uchazeč uhradil v plné výši ve stanovené lhůtě. Dne orgán dohledu uložil zadavateli předběžné opatření nepokračovat v zadávání veřejné zakázky a neuzavírat smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky, a to svým rozhodnutím pod č.j. S 118/ /2392/2000-Jak. 1. zadavatel, Podle 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou: 2. uchazeč IPB Pojišťovna. Jak vyplývá z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 5/99 ze dne , závazný postup zadavatelů a uchazečů musí být vždy posuzován podle zákona o zadávání 4

5 veřejných zakázek účinného v době jejich zadání, avšak řízení před orgánem dohledu musí být posuzováno vždy podle předpisů platných v době rozhodování, neboť hlava III a IV části čtvrté zákona má charakter zvláštního procesního předpisu, kterým se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řídí, a na nějž přechodná ustanovení novelizací nedopadají. Podle 57 odst. 5 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. orgán dohledu je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče. Uvedené ustanovení 57 odst. 5 zákona po poslední novele v návaznosti na ustanovení 59 a 60 téhož zákona je vyjádřením veřejného zájmu na dohledu nad dodržováním zákona. Z těchto důvodů je legitimní, aby orgán dohledu aplikoval v plném rozsahu zásadu vyšetřovací, aby mohl posoudit případ ze všech hledisek, a tedy v souladu se zásadou materiální pravdy správně rozhodnout. Uvedený závěr orgánu dohledu vychází z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 A 5/2000 ze dne (citace): Jestliže zákon předpokládá, aby v témže rozsahu předmětu řízení orgán dohledu zahájil řízení z vlastního podnětu, je nastolen předpoklad veřejného zájmu na dohledu na dodržování tohoto zákona, jak plyne z 51. Pak je legitimní, aby týž orgán dohledu aplikoval zásadu vyšetřovací v plném rozsahu. To mu umožňuje, aby i v řízení podle 59 postupoval ex officio a důvodnost návrhu posoudil ze všech hledisek, jež mu umožní v souladu se zásadou materiální pravdy správně rozhodnout. Tento princip je určující mj. všude tam, kde může být dotčen veřejný zájem. V daném případě právě veřejný zájem na regulérnosti nakládání veřejných finančních prostředků nepochybně zákon předpokládá. (konec citace). Z rozsudků Vrchního soudu v Olomouci (např. č. j. 2 A 2/99 ze dne ) lze dovodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nového výběru (resp. pro zrušení zadání veřejné zakázky) je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod. K zahájení procesu zadávání veřejné zakázky došlo dne za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. Podle tohoto znění zákona o zadávání veřejných zakázek musí být zadávání veřejné zakázky také dokončeno. Účastníci správního řízení měli podle 33 odst. 2 správního řádu možnost vyjádřit se ke všem zjištěným skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout doplnění šetření, a to do pěti dnů od doručení oznámení o zahájení správního řízení. Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě ani později k oznámení o zahájení řízení nevyjádřili. Orgán dohledu tedy prošetřil úkony a postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky a po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů dospěl k následujícím rozhodným závěrům. Návrh uchazeč IPB Pojišťovna je důvodný. Orgán dohledu zjistil, že uchazeč ve své nabídce doložil čestná prohlášení podepsaná všemi členy představenstva jmenovaného uchazeče, ve kterých je, mimo jiné, uvedeno (citace): V souladu s ust. 2b odst. 1e) prohlašuji, že jsem nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle 5

6 zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky (konec citace). Všechna čestná prohlášení byla vlastnoručně podepsána s uvedením jména a funkce uvedené osoby. Splnění kvalifikačního předpokladu podle 2b odst.1 písm.e) zákona před poslední novelou prokazuje uchazeč podle 2c odst.1 formou čestného prohlášení. Formulace ustanovení zákona o prokazování tohoto kvalifikačního předpokladu v sobě ale obsahuje vnitřní rozpor. Disciplinární odpovědnost podle zvláštních předpisů se nevztahuje na právnické osoby, ale osoby fyzické. Za uchazeče může tedy učinit čestné prohlášení pouze fyzická osoba ve funkci statutárního orgánu (nebo která je členem statutárního orgánu) nebo odpovědného zástupce pro konkrétní předmět činnosti, na který se vztahují profesní předpisy. V případě, že by čestné prohlášení bylo formulováno jako prohlášení uchazeče právnické osoby musí být podepsáno osobou oprávněnou za právnickou osobu jednat podle zápisu v obchodním rejstříku. Statutární orgán právnické osoby, resp. člen jejího statutárního orgánu je fyzická osoba, která prohlašuje skutečnosti o fyzických osobách, které by mohly být disciplinárně potrestány a jsou v právním (obchodněprávním, pracovněprávním apod.) vztahu k uchazeči. K této problematice je nezbytně nutné uvést i tu skutečnost, že některé profese nemají speciální předpisy a prohlášení uchazeče resp. příslušné fyzické osoby o disciplinární odpovědnosti, je bezpředmětné (k tomu viz znění 2b odst. l písm e) zákona.pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky ). Zadavatel vyloučením uchazeče IPB Pojišťovna porušil ustanovení 2e v návaznosti na ustanovení 2c odst. 1 a 2b odst.1 písm. e) zákona, neboť vyloučil v rozporu se zákonem uchazeče, který splnění uvedeného kvalifikačního předpokladu prokázal. Z další účasti ve veřejné zakázce byl vyloučen uchazeč Allianz, a to z výše citovaných důvodů ( nabídka neobsahovala 1 x návrh pojistné smlouvy a 1x tarifovací tabulka pro určení pojistných sazeb pro roční a tříleté období). Orgán dohledu zjistil, že v nabídce uchazeče Allianz nebyl doložen návrh pojistné smlouvy a tarifní tabulky pro určení pojistných sazeb pro roční a tříleté období, ale pouze všeobecné pojistné podmínky a průvodní dopis k nabídce faxová zpráva, ve které jsou uvedeny sazby pojištění na jeden rok a slevy pro tříleté období pojištění. Podle stanoviska Vrchního soudu v Olomouci, např. č.j. 2 A 12/99 a 2 A 13/99, pokud zadavatel ve výzvě podle 49 zákona požaduje splnění dalších obsahových podmínek výzvy, ale současně neuvede výslovně důsledek tohoto nesplnění, nelze v případě nesplnění uvedené podmínky nabídku sice vyřadit (vyloučením podle 49 odst. 4 zákona) z veřejné zakázky, ale nabídka není hodnotitelná. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti zadavatel neměl uchazeče Allianz vyloučit, nýbrž nabídku nehodnotit, neboť v zadání neuvedl důsledky nesplnění podmínek stanovených ve výzvě. Orgán dohledu konstatuje, že vyloučením uvedeného uchazeče nedošlo k porušení 11 odst. l zákona, neboť nabídka uchazeče nesplňuje obsahové podmínky výzvy, a tedy v žádném případě nemohla být hodnocena. Z další účasti ve veřejné zakázce byl vyloučen uchazeč HVP, a to z výše citovaných důvodů ( nedodržení kvalifikačních předpokladů ve smyslu 2c a nesplnění požadavků na obsah nabídky doručení 1 x návrh pojistné smlouvy). 6

7 Orgán dohledu zjistil, že jmenovaný uchazeč doložil ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze a neověřenou kopii návrhu na zápis změny zápisu v obchodním rejstříku ze dne , čestné prohlášení ve smyslu ustanovení 2c odst. l zákona podepsané všemi členy představenstva dle současného zápisu v obchodním rejstříku na jedné listině. Návrh pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek nabídka obsahovala, ale bez uvedení údajů o zadavateli. Orgán dohledu konstatuje, že uchazeč doložil oprávnění k podnikání, neboť oprávnění k podnikání podle 10 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniká u živností vázaných u existujících právnických osob dnem ohlášení příslušnému živnostenskému úřadu. Zápis do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní charakter a uchazeč nemůže být sankcionován za něco, co nemůže ovlivnit, tj. za dobu do provedení zápisu navržené změny údajů v obchodním rejstříku příslušného Krajského soudu. Ve výzvě v bodě j) Další požadavky na zpracování nabídky je mimo jiné uvedeno (citace) l x návrh smlouvy. Požadavek na obsah smlouvy resp. její podpis zadavatel ve výzvě neuvedl. Uvedený požadavek na obsah nabídky ve výzvě jmenovaný uchazeč splnil. Zadavatel vyloučením uchazeče HVP porušil ustanovení 2e v návaznosti na ustanovení 2c odst. 1 a 2b odst.1 písm. a) zákona, neboť vyloučil v rozporu se zákonem uchazeče, který splnění uvedeného kvalifikačního předpokladu prokázal. Zadavatel v zadání veřejné zakázky uvedl požadavek na uvedení nabídkové ceny na jeden rok nebo tři roky. Z protokolu o hodnocení nabídek orgán dohledu zjistil, že u každé nabídky byla hodnocena cena za jeden rok pojištění, přičemž v rozhodnutí o výběru je uvedeno na tři roky. Zadavatel tedy rozhodl o výběru varianty nabídek, kterou nehodnotil. Dále orgán dohledu zjistil, že ne všichni členové komise hodnotili nabídky podle kritéria výše nabídkové ceny stejně. Zadavatel svým postupem porušil ustanovení 49 odst. 4 v návaznosti na ustanovení 6 odst. 2 písm. b) zákona tím, že při hodnocení nabídek podle kritéria výše nabídkové ceny pojištění nebyly nabídkové ceny hodnoceny podle jejich skutečné výše a za stejné časové období. Orgán dohledu zjistil v postupu zadavatel další pochybení, která ale neměla vliv na jeho rozhodování o vyloučení výše uvedených uchazečů a na výběr nejvhodnější nabídky. V bodu c) výzvy jsou uvedeny požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů (citace): Čestná prohlášení podle 2b), odst. l písm. d) výše uvedeného zákona musí učinit každý člen statutárního orgánu jednotlivě. Všechny výše uvedené doklady předloží uchazeči ověřeně notářem nebo orgánem státní správy dle zák. č. 41/1993 Sb. (konec citace). V ustanovení 2c odst. 3 zákona je uvedeno, že doklady opravňující k podnikání a doklady uvedené v odstavci 2 mohou být předloženy též ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti, což samozřejmě nevylučuje, aby tyto dokumenty byly předloženy v originálech. 7

8 Zadavatel tím, že ve výzvě uvedl omezující způsob předložení dokladů prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče, porušil ustanovení 2c odst. 3 zákona, neboť při zadávání veřejné zakázky je zadavatel povinen dodržet ta ustanovení zákona, podle kterých je konkrétní veřejná zakázka zadávána, přičemž při všech způsobech zadání je povinen respektovat ustanovení části první a páté zákona. Pokud tedy zákonodárce v ustanovení 2c odst. 3 zákona výslovně stanovil, že uchazeči mají možnost výběru formy dokladu prokazujícího požadované kvalifikační předpoklady (originál nebo ověřená kopie), jsou zadavatelé povinni dodržovat toto ustanovení a nechat volbu formy prokazování na uchazeči. Zjištěné omezující ustanovení výzvy je v rozporu se zásadou rovnosti uchazečů o veřejnou zakázku, která je základní zásadou zadávacího procesu. Uvedené porušení zákona nemělo však vliv na rozhodnutí zadavatele, neboť nikdo z uchazečů o veřejnou zakázku nebyl z uvedeného důvodu z další účasti vyloučen. Uvedená část výzvy je ale pro rozpor s ustanovením zákona neplatná (viz 41 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Ve výzvě pod bodem Ostatní podmínky soutěže je uvedeno (citace): Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání a to písemně všem zájemcům shodně a dále právo soutěž zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným ze zájemců s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou sankcionováno. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet zájemcům předložené nabídky. Zadavatel si dále vyhrazuje právo věcně redukovat předmět veřejné zakázky vymezený touto výzvou před uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni příslušné pojistné smlouvy (konec citace). Výhrady uvedené ve výzvě týkající se redukce předmětu veřejné zakázky a příslušné smlouvy jsou rovněž neplatné, neboť zadavatel po odeslání výzvy nemůže měnit zadání veřejné zakázky a tím podmínky veřejné zakázky, za kterých uchazeči podávali své nabídky. Pokud by zadavatel své výhrady využil, porušil by základní zásadu zadávacího procesu a smyslu zákona zásadu transparentnosti procesu zadávání (viz dále). Zadavatel nepostupoval v souladu s ustanovením 68 odst. 2 zákona, neboť oznámení rozhodnutí o vyloučení uchazečů nebylo odesláno doporučeně s doručenkou. Zadavatel uzavřel dne Dohodu o pověření s pověřenou osobou obchodní společností STACH, ve které jsou používány pojmy mandant a mandatář. V článku III. předmětné dohody je uvedeno (citace): Za zpracování pojistných smluv obdrží mandatář od příslušných pojišťovacích společností odměnu, která je součástí každé prémie. Mandant není povinen k úhradě jakékoliv odměny mandatáři (konec citace). V uvedené dohodě mezi zadavatelem a obchodní společností STACH je tedy sjednán závazek třetích osob plnit ve prospěch obchodní společnosti STACH bez uvedení výše tohoto závazku. Uzavření takovéto smlouvy platný právní řád neumožňuje, přičemž třetí osoby nejsou nijak takovým úkonem vázány. Podle ustanovením 64c odst. 2 zákona zadavatel po uchazečích nesmí požadovat poplatky za to, že se mohou o zakázku ucházet. Výše uvedená částka by se mohla 8

9 považovat za poplatek uchazeče za účast, i když placena nikoliv zadavateli, ale pověřené osobě. Dohoda je v rozporu se samotným zadáním veřejné zakázky, neboť zadavatel v bodě j) výzvy požaduje po uchazečích předložení návrhu smlouvy a současně v uvedené dohodě by měli uchazeči poskytnout mandatáři obchodní společnosti STACH odměnu za zpracování pojistných smluv. K výše uvedenému orgán dohledu dále poznamenává, že stanovení přesných a transparentních podmínek zadání veřejné zakázky považuje za prioritní rovněž Vrchní soud v Olomouci např. ve svém rozsudku č. j. 2 A 4/2000 ze dne , ve kterém je mj. uvedeno: S výjimkou přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu nejde o správní řízení, tedy zákon neobsahuje procesní normu, jíž by se mělo zadávání veřejných zakázek řídit, nýbrž o postup závazný stejnou měrou pro zadavatele i pro uchazeče. Uvádění příslušných ustanovení zákona upravujících tento postup do praxe přináší s sebou úskalí potřeby výkladu. Jelikož výklad zákona působící toliko inter partes nemůže podat zadavatel, lze jej očekávat od správního orgánu realizujícího svou dohledovou pravomoc. Při jeho úvahách o zákonnosti rozhodnutí zadavatele by mělo být vůdčí směřování k co největší průhlednosti aplikovaných postupů. Výklad zákona nemůže abstrahovat od požadavku transparentnosti procesu zadávání. V posuzovaném případě to znamená, že zadání zadávacích a soutěžních podmínek musí být jednoznačné a srozumitelné. Orgán dohledu, aplikujíc zásadu vyšetřovací za účelem vydání rozhodnutí v souladu se zásadou materiální pravdy, posoudil důvodnost návrhu a postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky ze všech hledisek a na základě všech zjištěných a uvedených skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně 9

10 Obdrží: Město Jílové, Mírové nám. 280, Jílové zast. panem Petrem Schlösingrem IPB Pojišťovna, a. s., Smilova 315, Pardubice zast. Ing. Aladárem Blaasem 10

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 18. 4. 2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 *UOHSX003WUGP* UOHSX003WUGP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 24

Více

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu

Více

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005

Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005 Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 5. 2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ *UOHSX005HZ6L* UOHSX005HZ6L USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00515MZ* UOHSX00515MZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk Brno 2. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ŘZŠ/24 /2015 Vypracoval: Schválil: Věra FRÜHAUFOVÁ, Pedagogická

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 18/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 15 ze dne 14.01.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné nadlimtní zakázky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00 Vážený pan Ing. Petr Rafaj předseda Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže prostřednictvím Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže Třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 25. června 2014 Zadavatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2006-63 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA ZADAVATELE O NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

ZPRÁVA ZADAVATELE O NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 ZPRÁVA ZADAVATELE O NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Název zadavatele: Kraj Vysočina Sídlo zadavatele: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 IČO: 70890749 Název veřejné zakázky: Administrátor zadávacího řízení:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004JC43* UOHSX004JC43 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S382/2012/VZ-19078/2012/511/ASh Brno 10. 10. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ. Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 Čj. 1/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správního rozhodování, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

VNITŘNÍ SMĚRNICE K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ SMĚRNICE K ÚPLATĚ ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU Č.j.: 370 b/2014 Vypracovala a schválila: Obecná ustanovení Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 866/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 797 ze dne 09.12.2013 Zpráva o posouzení kvalifikace u veřejné nadlimitní zakázky na dodávky realizované formou jednacího řízení

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZS/169/2013 Pedagogická rada projednala

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Porubská 66, 747 94 Děhylov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 135 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Způsob hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Zpracovaná podle ustanovení 80 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ( dále jen zákon ). Etapa, Novostavba Energobloku + slaboproudé rozvodny Evidenční

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 564/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 531 ze dne 15.07.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Modernizace CZT Kopřivnice Tepelný

Více

DOFINANCOVÁNÍ DOSTAVBY A VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH

DOFINANCOVÁNÍ DOSTAVBY A VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V TRHOVÝCH SVINECH Poptávka vypsaná v souladu s ustanovením 18 odst. 3, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Poplatek ve školní družině

Poplatek ve školní družině Poplatek ve školní družině 1. 9. 2011 Škola., Lovosice Organizační řád školy. Poplatek ve školní družině Č.j.: Účinnost od: 1. září 2011 Spisový znak: Změny: 1. 9. 2013 Skartační znak: Číslo: Datum: Změna:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 31.5.2004 a doplněném dne 1.9.2004 společností SDS EXMOST, spol. s r. o., se sídlem Lipová 28, 602 00 Brno, zast. jednatelem

Více

05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám

05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 227 05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 5. 3. 2014 46 A 9/2012-81 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Olgy Stránské a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D. a JUDr.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více