Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry"

Transkript

1 Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry Poetismus A1 Zdroje poetismu; A2 Definice a hlavní představitelé poetismu; B2a Vítězslav Nezval: Pantomima: Abeceda; B2b Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF (Cirkus, Počitadlo lásky); B2c Jaroslav Seifert: Všecky krásy světa; B2d Vladislav Vančura: Rozmarné léto; B2e Osvobozené divadlo (Jan Werich Jiří Voskovec Jaroslav Ježek): Ostrov Dynamit; D Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Jan Werich, Jiří Voskovec. A1 Zdroje poetismu Po odeznění poválečné krize zavládla v Evropě i Americe optimistická atmosféra, vyplývající z důvěry v budoucnost moderního světa. Pronikavé změny zasáhly všechny oblasti života: 1. Evropa se demokratizovala: zanikly nadnárodní postabsolutistické říše (Rakousko-Uhersko, Rusko, Turecko), v Evropě poprvé převáţil počet republik (zpravidla liberálních) nad monarchiemi (zpravidla poněkud konzervativními). 2. V drtivé většině Evropy bylo uzákoněno všeobecné volební právo. Nevídaně se zkvalitnilo společenské postavení žen: zvýšila se jejich zaměstnanost, a tedy i ekonomická samostatnost, přestaly být vzácností mezi studenty vyšších stupňů škol, šířeji se uplatnily v kultuře. Přirozenější a méně formální základ získaly intimní vztahy i pravidla rodinného života. 3. Svět a zejména Evropa zaţil prudký rozvoj vědy a techniky. Do běţného ţivota lidí pronikly automobilová, autobusová i letecká doprava, také venkov se elektrifikoval, relativně běţnou součástí vybavení domácností se staly telefon i rozhlasový přijímač. 4. Přístup lidí ke kultuře se demokratizoval rozšířením filmu a biografů (jeţ představovaly lidovou alternativu k svátečně laděným kamenným divadlům), vznikaly však také neformální divadelní scény (autorského divadla) s repertoárem aktuálně reagujícím na soudobé společenské dění, rychlý rozvoj zaznamenalo moderní výtvarné umění, tanečníci se začali vlnit v rytmu exotického džezu, vycházejícího z hudby amerických černochů. Novinářství zprostředkovalo nejširším vrstvám obyvatelstva kontakt se světovými událostmi, ovlivnilo však i čtivější podobu umělecké literární tvorby. Uvolněnější a přirozenější pravidla ovládla také svět módy a společenských zvyklostí. 5. Běţnou součástí politiky se stalo i úsilí o řešení sociálních otázek. Rejstřík lidských práv byl rozšířen o práva sociální: byla uzákoněna osmihodinová pracovní doba, zdravotní pojištění, rozšířila se činnost odborů a začalo vyplácení podpory v nezaměstnanosti, pracovníci získali nárok na dovolenou a starobní důchod, objevily se dětské ozdravovny a školy v přírodě. 6. Zápolení mezi jednotlivci i národy se přeneslo z bojišť na sportoviště. Věnovat se sportu (atletice, fotbalu, tenisu, vodáctví) se stalo dokladem harmonického a kvalitního ţivota. Po skromných předválečných začátcích se rozběhl cyklus olympijských her (přibyly i zimní soutěţe). Sportovní příznivci si mohli zafandit v hledištích stadionů, kde např. v Čechách při kopané návštěvnost, předváděná hra i celková atmosféra výrazně převyšovaly dnešní úroveň. 7. Světové hospodářství podle makroekonomických ukazatelů zaznamenalo výrazný vzestup: hovořívá se o zlatých dvacátých létech. 8. Evropa se sblíţila s exotickými zeměmi: byly pro ni výhodným obchodním partnerem i zajímavou kulturní inspirací.

2 9. Liberalizovalo se školství: výuka se zaměřila více na praktickou uţitečnost a na větší respekt k individualitě ţáka. Mládeţ častěji vyjíţděla na zahraniční studijní pobyty. 10. Novým tématem se stalo trávení volného času. Posílil se vliv masové kulturní produkce (literární, hudební, filmové ). Vedle velkého objemu triviální kultury se tu objevily i nadčasové hodnoty. Mezi česká specifika v tomto směru patřil tramping: věnovala se mu především mládeţ z dělnických i středních vrstev, která pod vlivem četby i filmu napodobovala o víkendech i prázdninách v prostředí české přírody ţivot severoamerických zálesáků. Zůstávaly však i problémy. Na prvním místě to byly přetrvávající příkré sociální rozdíly: zisky z ekonomického rozvoje zůstávaly především v rukou podnikatelů. Ze zvaţovaných moţných řešení vyčnívala inspirace komunistickým (bolševickým) Ruskem (od r nazývaného Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně Sovětský svaz). Po r vznikly prakticky ve všech evropských zemích komunistické strany. V Rusku panovala diktatura vůdců jediné povolené politické strany ( vůdcem Vladimir Iljič Lenin). V ekonomické sféře tam nejprve nastalo období válečného komunismu ( ), kdy bolševici zestátnili všechny klíčové podniky a veškerou ekonomiku podřídili vládním příkazům. Po svém vítězství v občanské válce však bolševici vyhlásili Novou ekonomickou politiku ( ), která povolila soukromé podnikání zemědělců a malých výrobních i obchodních firem, coţ znamenalo lepší zásobování venkova a vzestup ţivotní úrovně ve městech. Sovětskou moc také podpořila byť často s výhradami generace mladých ruských umělců, zejména spisovatelů. Druhým zdrojem nestability v poválečné Evropě se staly národnostní rozpory. Právo národů na sebeurčení, které bylo ideovým základem pro vznik nových, poválečných národních států (včetně Československa) totiţ vítězné dohodové velmoci nepřiznaly menšinám náleţejícím k poraţeným národům, Němcům a Maďarům. Ovšem ve 20. letech jak Německá, tak Rakouská republika byly demokratickými státy se silným vlivem národnostně snášenlivé levice. Souhrnně řečeno, 20. léta byla svébytnou dekádou s charakteristickými rysy, které ji odlišovaly od dob předcházejících i následujících a které dodnes poutají naši pozornost. Ve 20. století bychom našli uţ jen jediné takto výrazné desetiletí: 60. léta. Kultura 20. let se vyznačovala reakcí na všechny rysy nového, moderního ţivota. Vzniká (či po předválečných začátcích se rozvíjí) celá řada uměleckých směrů. Z nich nejpříznačnějším pro tuto dobu se stává kubismus. Název vznikl r jako hanlivá přezdívka. Kubismus opustil perspektivní zobrazování prostoru a v podobě zobrazovaného objektu zdůrazňoval základní geometrické tvary. Zejména ve svých počátcích kubismus dokázal navíc v jednom obraze nabídnout několik pohledů na objekt z různých úhlů. Barevnost kubistických obrazů byla střídmá, převládaly barevné tóny sobě navzájem blízké. Silnou inspirací kubismu bylo africké černošské umění. Kubisté dávali svými díly najevo, ţe si zachovávají individualistický odstup od skutečnosti, ale zároveň ji vnímají ostře analytickým pohledem. Nalezneme tu i atmosféru fantazijní hry, zaloţené na umělcově imaginaci. Zakladateli kubismu byli kolem r umělci tvořící v Paříži: Španěl Pablo Picasso [pikaso] ( ) (např. obraz Avignonské slečny / Les Demoiselles d'avignon; 1907; olej na plátně, 245 x 235 cm) a Francouz Georges Braque [ţorţ brak]. Kubismus postupně pronikl i do sochařství, architektury, uměleckých řemesel, a dokonce do literatury. Jedním z významných center kubistické tvorby se staly České země.

3 A2 Definice a hlavní představitelé poetismu V atmosféře 20. let vznikl v Českých zemích nový umělecký směr poetismus. Je to jediný umělecký směr, který se zrodil v českém prostředí, ale nikdy nepronikl za hranice. Proto mu v jiných státech zpravidla nebývá věnována pozornost, ovšem velké rehabilitace se dočkal v r. 1984, kdy jeho čelnému představiteli, Jaroslavu Seifertovi ( ), byla udělena Nobelova cena za literaturu. Sám Seifert vztáhl toto vrcholné ocenění na celou poetistickou generaci (byť sám ji svou tvorbou i velmi dlouhým ţivotem přesáhl). Poetismus vznikl kolem r v Praze v prostředí uměleckého sdruţení Devětsil (zaloţeného 1920). Hlavními autory poetismu byli básník a mnohostranný umělecký teoretik i kritik Vítězslav Nezval ( ) a umělecký teoretik a organizátor kulturního ţivota Karel Teige ( ), do Devětsilu dále patřili literáti Jaroslav Seifert ( ), Konstantin Biebl ( ), František Halas ( ), Vladislav Vančura ( ), malíři Marie Čermínová ( ; od r působila pod pseudonymem Toyen [toajen], který pro ni vymyslel Seifert; dlouhá léta ţila v Paříţi, od r natrvalo, stala se jednou z nejvýznamnějších ţen-malířek v dějinách světového výtvarného umění) a její dlouholetý ţivotní partner Jindřich Štyrský ( ), kreslíř a literát Adolf Hoffmeister ( ), divadelníci Jindřich Honzl ( ), Jiří Frejka ( ), Jiří Voskovec ( ) aj. Jak vidno, Devětsil i poetismus byly výrazně generační záležitostí: sešli se tu umělci narození ve šťastný čas: v době První světové války byli příliš mladí, něţ aby na ně dolehly její hrůzy (nemuseli do armády), ale po r byli právě tak mladí, aby mohli v plné míře vyuţívat všech příleţitostí poválečného světa, zejména moţnosti cestování a sbírání zkušeností ve světě. Poetismus patří mezi směry moderny. Jeho cílem bylo vytvářet umění osvobozené od morálního patosu starší generace (zejména té, která se cítila spojena s étosem masarykovskolegionářského boje za svobodu). Poetisté se distancovali od této sentimentálně heroizující pózy, jednak proto, ţe ji nyní pěstovali (ve školách, médiích, veřejných oslavách apod.) často lidé, kteří kdysi sami k odboji nepřispěli a jen opatrnicky vyčkávali, jednak proto, ţe poetisté nemohli zavírat oči před rozšířenými projevy sociální nespravedlnosti, kdy československá ekonomika 20. let patřila k nejdynamičtěji se rozvíjejícím v Evropě, ale reálné příjmy dělnických vrstev zůstávaly stále na nízké úrovni. Proti kultuře generace otců tedy poetismus nabízel metodu, jak nahlížet na svět, aby byl básní: 1. Proti závaţným pojmům i vlivným idejím starší kultury stály svobodné emoce i obrazy. 2. Skutečnosti moderního světa byly zobrazovány v podmínkách fantazie, hry, okouzlení exotikou a svobodné erotiky. 3. Proti racionálním a logickým pravidlům výstavby uměleckého díla stály spontánnost, okamžitá inspirace a blesková asociace (v tomto ohledu se poetismus poněkud shodoval se surrealismem). 4. Forma básně i moţnosti jazyka náleţejí k plnohodnotným zdrojům literární inspirace: posunují se hranice práce se zvukovou stránkou verše (především s rýmem, zvukomalebností apod.), experimentuje se s grafickou podobou poetického textu. 5. Byla odmítnuta oficiálně vyhlašovaná společenská funkce umění, ale poetismus přesto angažovaně promlouval k aktuální podobě společnosti: vybíral si náměty z lidové zábavy (jako jsou film, cirkus, zábavní parky, dobrodruţná četba aj.), ukazoval svět obyčejných lidí jako

4 svobodnější, protoţe nespoutaný kariérou a byznysem, oceňoval nenápadnou lidskou sounáležitost v protikladu k pokrytectví, přihlouplosti či sobectví společenské smetánky. 6. Poetismus hledá a nachází poezii, půvab a překvapivou (aţ iracionální) proměnlivost v běžných skutečnostech moderního, především městského života. Hlavním smyslem uměleckého díla je básnivost a hra obrazotvornosti, umění má být květem koruny života. Poetismus bývá řazen do avantgardy, tedy do skupiny těch uměleckých směrů 20. a 30. let, kde byla tvorba ovlivněna levicovým zaměřením svých autorů. Někteří byli členy komunistické strany. B2a První poetistickou básnickou sbírkou se stala Nezvalova Pantomima (1924). Měla formu pestré koláţe sloţené z textů (nejen básnických) v nejrůznějších ţánrech, upoutala i originální grafickou úpravou. Nezval, který se sice narodil v rodině učitele na jihomoravském venkově, ale jiţ za univerzitních studií splynul s Prahou, ji pojal jako manifest poetismu, v němţ se zároveň uvedl jako jedinečně talentovaný básník s mimořádně pohotovou obrazotvorností a nevídaně lehkým jazykovým stylem. Součástí Pantomimy je básnická skladba Podivuhodný kouzelník (která vyšla jiţ r. 1922), ale nejčastěji se citují krátké básně z oddílu Abeceda, kde inspirace vychází z výtvarného vnímání jednotlivých písmen. Vítězslav Nezval ( ): Pantomima (1924) Abeceda A nazváno buď prostou chatrčí Ó palmy přeneste svůj rovník nad Vltavu! Šnek má svůj prostý dům z nějţ růţky vystrčí a člověk neví kam by sloţil hlavu. oranţový plod lampión mléčné záře jímţ matka poprvé opíjí v kolébce syna B druhé písmenko dětského slabikáře a obrázek prsu milenčina ( ) D luk jenţ od západu napíná se Indián shlédl stopu na zemi Poslední druhové zhynuli v dávném čase a měsíc dorůstá prérie kamení g Teď vzpomínat mi kaţdý dovolí při g na pohotovost Fairbanksova lasa Na zemi říje stádo buvolí a já jím argentinský řízek z jejich masa K v optikově skříni viděl jsem Paprsek letí tam a zase zpět Zrcadlo Moje podobizna? Býti básníkem je být jak slunce býti jako led N Od hlavy aţ k patě milenec k milé je láskou přitaţen Lásky je vratká však jak spojovací linka hlásky N RRR bubínky daly se na pochod přes devět mostů přes sedm vod RRR komedianti z Devětsilu rozbili stánek na březích boţského Nilu Poznámka: Douglas Fairbanks ( ) americký filmový herec, představitel mladých, fyzicky obratných muţů v dobrodruţných filmech, včetně několika westernů.

5 C2a Otázky a úlohy 1. Přečtěte si následující Nezvalovu interpretaci první básně Abecedy a obdobně se pokuste vyloţit další básně z tohoto cyklu: Z velmi volného přirovnání tvaru písmene A se stříškou vzniká první verš. Asociací chatrče a divošských stanů přeskočí fantazie na rovník a přeje si přenésti jeho klima do našich věčně deštivých krajin. Z rýmu chatrčí vystrčí se zrodí představa šneka, vystrkujícího růžky z domu, který nosí s sebou. A za pomoci rýmu nad Vltavu hlavu si vybaví obraznost ubohé lidi bez přístřešku. Vidíme, že báseň se nezrodila z nějakého předběžného plánu, nýbrž během složitého rozvíjení obraznosti omezované i podporované rýmem. Vítězslav Nezval, Moderní básnické směry, Praha 1979, s Pokuste se sami vytvořit podobné čtyřverší na námět některého písmene (výše neuvedeného) nebo třeba číslice. 3. Najděte některé české výtvarné dílo (třeba i architektonické) z doby poetismu, zjistěte o něm podrobnosti a představte je spoluţákům. B2b Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF (1925) Nezvalovým přítelem, kolegou i spolupracovníkem byl Jaroslav Seifert ( ). V mnoha směrech se však od Nezvala odlišoval: pocházel z praţského dělnického předměstí Ţiţkova, a měl tedy jiţ z dětství zcela jinou, mnohem drsnější sociální zkušenost. Proto také vstoupil do literatury sbírkou v duchu proletářské poezie: jmenovala se Město v slzách (1921) a byla věnována Praze v době poválečné krize (Praha se stala Seifertovi jedním z hlavních celoţivotních témat). Poetistické období své tvorby zahájil Seifert v r sbírkou Na vlnách TSF (Télegraphie sans fil; francouzská zkratka pro bezdrátovou telegrafii). Většina básní této sbírky má i významotvornou grafickou podobu: takovým textům se říká kaligramy.

6 Poznámka: clown [klaun] klaun, šašek (ve 20. letech se v češtině toto slovo psalo stále původním, anglickým pravopisem). C2b Otázky a úlohy Obě básně ukazují poetistický vztah k lásce a erotice. Dluţno ovšem říci, ţe velmi otevřeně toto téma zpracovávali i jiní umělci Devětsilu; např. Toyen proslula tím, ţe průkopnicky mezi ţenami-výtvarnicemi neměla ţádné zábrany při výtvarném vyjadřování erotické tematiky (viz např. její známý obraz Ráj černochů (olejomalba na plátně, 1925). Objasněte námět i téma obou básní a odhadněte, jak s nimi souvisejí grafické podoby obou textů: 1. K básni Cirkus: a) Najděte v básni znaky pravidelné kompozice. Jaké obsahové otázky z toho vyplývají, jak se dotýkají postav Johna a Chloe a jak na ně odpovíte? b) Jakou roli v příběhu hrají motiv cirkusu a postava klauna? c) Co znázorňuje tvar básně a proč? 2. K básni Počitadlo: a) Proč zrovna jablka a proč zároveň z Austrálie? Co se tu o erotickém vztahu můţeme dozvědět? b) Jak vysvětlíte, ţe báseň o dospělém tématu má grafickou podobu dětského počitadla?

7 B2c Atmosféra československého meziválečného moderního umění byla také zvláštní tím, ţe prakticky všichni jeho významní tvůrci se navzájem osobně znali a trávili spolu mnoho času plodnými diskusemi (při osobních setkáních i třeba jen v korespondenci) na kulturní i jinak aktuální témata. Jaroslav Seifert ze svého dlouhého ţivota, kdy byl v kontaktu jak se svými uměleckými vrstevníky, tak s osobnostmi o generaci staršími i s teprve nastupujícími mladšími tvůrci, vytěţil obsáhlou vzpomínkovou knihu, čtivě a působivě napsanou. Z politických důvodů se však k českému čtenáři dostávala ve své úplnosti jen postupně. Jaroslav Seifert ( ): Všecky krásy světa (samizdat 1979, v zahraničí česky 1981, cenzurovaně v Praze 1982, v úplnosti v Praze 1992) Na tváři lehký žal Je tomu něco víc neţ půl století, kdy jsme s Karlem Teigem zaklepali, nikoliv bez trochy nedůvěry, na dvéře tehdy ještě malého nakladatelství Václava Petra, abychom mu nabídli rukopis mé třetí kníţky: Na vlnách TSF. ( ) Naše nedůvěra nebyla bezdůvodná. Kníţka na tehdejší časy byla opravdu exkluzívní. Jiţ sám titul. Jako jedna z prvních kníţek hlásila se k novému uměleckému směru, a tak nejen její autor, ale i Teige, který ji typograficky upravil, přičinili se ze všech sil, aby duch poetismu ohlašoval se na jejích stránkách nejen hlasitě, ale i s provokační apartností. Básnicky pak to bylo nejen drobné nactiutrhávání váţným věcem, ale vedle váţnějších básní byly tam verše poznamenané převráceným motem Máchovým: Na tváři lehký žal, Hluboký v srdci smích. Doufali jsme, ţe nakladatel bude přinejmenším překvapen, nebude-li se vůbec zdráhat vydat kníţku tak neobvyklou. Překvapil nás. Prohlédl rukopis, se vším byl srozuměn, se vším souhlasil, rukopis přijal a za dva či tři měsíce kníţka vyšla přesně tak, jak jsme si přáli. ( ) A tak vám, milý pane Petře, přes tu propast času i ţivota podávám ruku. Oba jsme uţ staří. Ale ţe se to pěkně vzpomíná na ty doby, kdy byl člověk mlád, měl radost ze všeho nového, na smrt nemyslil a ničeho se nebál! Maroldova Bitva u Lipan konečně zničena V únoru roku 1929 strhla se jedné noci nad Prahou sněhová bouře. Ve městě napadlo mnoho těţkého, mokrého sněhu. Větve stromů se lámaly a pod tou tíhou zhroutila se i střecha výtvarného pavilónu Spolku inţenýrů a architektů na tehdejším výstavišti, kde byla jiţ po léta instalována iluzívní panoráma bitvy u Lipan. Monumentální kruhový obraz Maroldův byl padající střechou a sněhem silně poškozen. Ale musím začít odjinud! Karel Teige, můj první a veliký přítel, byl člověk obětavý a hodný. Jako kamarád byl laskavý, ale jako umělec byl přísný a ortodoxní a svou vůli dovedl autoritativně uplatnit. V Devětsilu jsme se sice demokraticky na věcech usnášeli, ale o čem jsme se dohodli, bylo pravidelně to, co chtěl Teige. Šel za svou myšlenkou vytrvale a neúprosně, nikomu neslevoval. Neboţtík Karel Vaněk, malíř i

8 básník, prohodil jednou, dívaje se v časopise na Maroldovu kresbu z Paříţe, ţe tento malíř uměl nejen kreslit, ale měl i smysl pro barvu. To nedopadlo dobře. Teige se mu zle vysmál. Bylo to v krouţku několika lidí a Vaněk zahanbením aţ zrudl, ale mlčel. Vzpomínám také na Jiřího Voskovce. Tento mladý a pěkný muţ zahrál si Ríšu jistě jen pro honorář v sladkém filmu Pohádka máje a musil pak Devětsil opustit. Tak to bylo v Devětsilu přísné. Neměl jsem však tenkrát dojem, ţe by z toho Voskovec byl příliš nešťasten. Kdyţ roku 1919 sovětský malíř Malevič konečně nakreslil svůj pověstný Bílý čtverec na bílém pozadí a prohlásil tento obraz za konec malířství a celého výtvarného umění, vyjádřil přesně jen to, co Teige tvrdil a co náš tehdejší přítel Ilja Erenburg shrnul do jediné pregnantní věty: Nové umění přestane být uměním. Milovali jsme úsměv Chaplinův, jeho knírek, hůl a rozšmajdané boty, ale veškeré úsilí malířů, byť jejich jména byla sebeslavnější, povaţovali jsme za marné pachtění. Aspoň v době, neţ Nezval s Teigem přijali Bretonův surrealismus, který pak v Praze rychle zdomácněl. Kdyţ jsem byl s Teigem v Paříţi, míjeli jsme denně vchod do Louvru s leţérní samozřejmostí. Škoda času! Dostal jsem se tam jaksi jen potají, kdyţ byl Teige později pozván k architektu Perretovi. A přece, kdyţ Marinetti navrhoval italské vládě, aby prodala všechny slavné obrazy svých galérií bohatým Američanům a nakoupila za ně obrazy futuristické, Teige se k jeho volání nepřidal. Příliš dobře rozuměl výtvarnému umění, aby přijal tuto uměleckou demagogii. ( ) Nicméně byl cele zaujat jen uměním nejmodernějším, které, jak tvrdil, rodilo se v manéţi cirku, na plátně kin, a nikoliv v ateliérech malířů. Rodilo se i všude tam, kde se objevilo něco nového. Třeba v ulici v záři neónových reklam. Neboť co bylo krásnějšího neţ bulvár zaplněný září ţhavých slov i elektrických obrazů pod střechami! Samozřejmě pod paříţskými střechami. Praha byla tehdy na tyto optické senzace příliš chudá. A tak jsme hledali nové moderní umění v tanečních barech při zvucích prvních jazzbandů, v kavárnách a music-hallech. Ve Folies Bergères jsem nestačil otvírat oči, kdyţ se ze tmy vynořilo několik desítek krásných dívčích těl, které se daly do nahého tance. Byl jsem tedy také zcela zaujat novým moderním uměním, které uměním přestalo být! A do toho přišla zpráva, ţe Maroldova Bitva u Lipan ve Stromovce byla zničena. Tento obrazoborecký zásah sněhu uvítal jsem v jednom z tehdejších listů nadšeným plácáním. ( ) Článek byla napsán nejapně, spíše klackem neţ pérem. A byl to spíše kámen hozený do měšťácké výkladní skříně neţ váţný článek o umění. Nejdříve jsem si to vyřídil s panem Maroldem. Uţ ho to nebolelo, byl dávno mrtev. Jeho jméno bylo zpola zapomenuto. ( ) V článku, který jsem po sněhové kalamitě napsal, jsem se ptal, kde nabral tolik odvahy a pustil se, on, malíř paříţských dam i polosvěta, do tak rozměrného plátna této tragické národní bitvy. Po tomto úvodě dal jsem se junácky i do ostatních malířů a spoluautorů. ( ) Dostali to v článku ode mne všichni s patřičným pohrdáním. Bylo mi však dvacet osm let, uţ jsem mohl mít trochu rozum. Debakl samotného proslulého obrazu nebylo to jediné, co pobouřilo mé mladistvé, ale zato nezkušené péro novinářské. Katastrofa alarmovala zvláště měšťácký vlastenecký tisk. Především tisk strany agrární a bulvární večerníky Stříbrného. A byly to právě tyto noviny, které zarputile mlčely, kdyţ měly být z Rudolfina vystěhovány sbírky Krasoumné jednoty, tento základ Národní galérie, protoţe zabíraly místo určené pro parlamentní restauraci a kuloáry. Po sněhové katastrofě se však obracely s ukrutným nářkem a halasem k národu. A to byl další důvod, proč jsem se tak rozhořčil. ( )

9 Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa, Praha 1985, s Poznámky a vysvětlivky: bitva u Lipan (1434) významná bitva husitské revoluce, v níţ spojené katolické a husitské panstvo porazilo husitské selské vojsko s vozovou hradbou, které po patnáct předchozích let vítězilo zejména nad křiţáckými výpravami útočícími ze zahraničí; André Breton ( ) francouzský surrealistický básník; Ilja Erenburg ( ) ruský spisovatel a překladatel; Folies Bergères významný zábavní podnik v Paříţi, vzniklo zde varieté (kombinace kabaretu a cirkusu) jako nový druh populární zábavy; futurismus jeden z uměleckých směrů avantgardní moderny, Louvre původně paříţské sídlo francouzských králů, od 1793 jedno ze světově nejvýznamnějších uměleckých muzeí; Kazimir Malevič ( ) ruský avantgardní malíř; Luděk Marold ( ) český malíř a ilustrátor, vyvíjel se směrem k secesi, ale jeho Bitva u Lipan je produktem novoromantického akademismu; Filippo Marinetti ( ) italský spisovatel, zakladatelská osobnost futurismu; Rudolfinum novorenesanční víceúčelová kulturní budova (od 1885; pojmenována podle tehdejšího rakousko-uherského korunního prince Rudolfa Habsburského) v Praze na staroměstském břehu Vltavy, sídlo československého parlamentu, dnes koncertní dům (s Dvořákovou síní). Jiří Stříbrný ( ) český novinář a politik, majitel několika bulvárních listů. C2c Otázky a úlohy 1. Objasněte, jaký smysl pravděpodobně mělo motto Seifertovy sbírky, vzniklé převrácením známého dvojverší z Máchova Máje. Kdy jindy (dříve) se v české literatuře objevila skupina spisovatelů, kteří také odkazovali na Máchu? V čem se i oni od něj lišili? 2. Jak se Seifert dívá s odstupem let na svůj někdejší postoj ke staršímu umění? Jakými prostředky tento pohled dává najevo? 3. Porovnejte jazykový styl Seifertových vzpomínek s dnešní češtinou: najděte shody a rozdíly. 4. Koho a proč Seifert označuje jako měšťáky? Kde najdeme jejich dnešní obdobu? B2d Poetismus se samozřejmě uplatnil i v próze a dramatu. Patrně nejpopulárnějším poetistickým prozaickým dílem je novela Rozmarné léto od Vladislava Vančury ( ). Vančura byl původní profesí lékař, ale věnoval se mnoha uměleckým oborům (včetně filmové scenáristiky). Svým knihám vtiskl svébytnou tvář především prostřednictvím jazykových experimentů: poetistickou hravost spojoval dosti nezvykle s archaizující češtinou, čerpající z tradic renesanční slovesnosti, nevyhýbal se však ani moderním hovorovým výrazům. Psal ze současnosti i z historie, jeho hlavním tématem bylo uplatňování svobodné přirozenosti člověka. Rozmarné léto se zařadilo i do vizuální kultury: jiţ v 1. vydání v r je kongeniálně ilustroval Josef Čapek a v r byla natočena zdařilá filmová verze (reţie Jiří Menzel). Vladislav Vančura ( ): Rozmarné léto (1920) V lázeňském městečku Krokových Varech leží na řece Orši, která tudy protéká, říční plovárna (jakých tehdy bývalo mnoho). Majitelem plovárny je Antonín Důra, který tu pracuje se svou manželkou Kateřinou. Na plovárně často sedává a debatuje se svými přáteli: katolickým knězem Rochem a vojenským majorem Hugem. Všichni jsou pánové středního věku, je jim k padesátce, a jejich život plyne poklidně.

10

Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry

Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry Příklady moderních literárních směrů a tvůrčích skupin využívajících princip hry Poetismus A1 Zdroje poetismu Po odeznění poválečné krize zavládla v Evropě i Americe optimistická atmosféra, vyplývající

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 27/06 Název materiálu: Moderní umělecké směry surrealismus a poetismus Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Jana Jourová Surrealismus 1. Vyhledej v Čítance

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap18

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 3. Datum tvorby 01.11.2013 Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 3. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.11.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky.

Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení VY_12_INOVACE_Pos_13 materiálu

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. České divadlo mezi válkami

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. České divadlo mezi válkami ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ České divadlo mezi válkami mezi válkami Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

Česká literatura 1. poloviny 20. století - ověřovací test a řešení. únor 2013

Česká literatura 1. poloviny 20. století - ověřovací test a řešení. únor 2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Ročník,

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5_Jaroslav_Seifert Vyučovací

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Kubismus Kubismus je umělecká směr, která se zrodil v Paříži

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k JAROSLAV SEIFERT - původ: - studia: - od r. 1921 - zakládající člen - - 1929 - od 1949 - v 50. letech - 1956 - odmítavý postoj k - 1969 1970-1977 - 1984 TVORBA - překladatel: - novinář: - prozaik: - básník

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Přehled základních faktů o základním uměleckém směru 1. pol. 20. století. Ukázky textů, opakování, interpretace.

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Jaroslav Seifert

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Jaroslav Seifert ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Jaroslav Seifert 1901 1985 do roku 1945 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu:

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : leden 2013 Určení: dějepis, žáci 9.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : leden 2013 Určení: dějepis, žáci 9.ročníku KULTURA A UMĚNÍ VE 20. A 30. LETECH 20. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_03 Tématický celek: Umění a

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_5_Vítězslav_Nezval Vyučovací

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Život za. První republiky

Život za. První republiky Život za První republiky Československá republika se skládala z těchto zemí: Čechy Morava Slovensko Podkarpatská Rus Jednotlivé země však nebyly stejně hospodářsky vyspělé. Nejvyspělejší byly Čechy a Morava,

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Životní

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vladislav Vančura

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vladislav Vančura ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Vladislav Vančura 1891 1942 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Vítězslav Nezval 1900-1958 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Světová a česká literatura 20. a 21. století na pozadí kulturního vývoje Český jazyk

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014

Vladislav Vančura. Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele. Háj ve Slezsku 2014 1891 1942 Vladislav Vančura Knižní obálky a bibliografie prvních vydání díla spisovatele Háj ve Slezsku 2014 Úvodem V dnešní době mobilů spatřit na veřejnosti člověka s knížkou v ruce není tak častým

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07

VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07 VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Vítězslav Nezval. Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec I/2 Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT VY_12_INOVACE_02_01_18

Vítězslav Nezval. Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec I/2 Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT VY_12_INOVACE_02_01_18 18. Vítězslav Nezval Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! ZMATEK 68 ROZUM A VÍRA Snímek pojednává o obrodných společenských procesech, které se v Československu rozpoutaly během tzv. Pražského jara a také popisuje srpnovou intervenci

Více

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti?

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti? Úkol 1 Zamyslete se individuálně i ve skupině nad tím, co je to architektura? Zkuste ji definovat. Může vám pomoci metoda brainstorming nebo myšlenková mapa. Poté vyhledejte definice architektury v encyklopediích

Více

Vítězslav Nezval (1900-1958)

Vítězslav Nezval (1900-1958) Vítězslav Nezval (1900-1958) Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel, překladatel, spoluzakladatel poetismu, přední osobnost českého surrealismu a národní umělec. Nezval je vůdčím představitelem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2012/13) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Romantismus opakování

Romantismus opakování Romantismus opakování 1. Jaké asociace vás napadají v souvislosti s romantismem? 2. Pokuste se charakterizovat romantismus vlastními slovy. 3. Jaké jsou typické znaky romantismu? Jak byste popsali romantického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více