Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území"

Transkript

1 Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích. S nimi ji však pojí pouto sesterské lásky a společné víry. Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku tvoří čtyři biskupství neboli eparchie: pražská, olomoucko-brněnská, prešovská a michalovsko-košická. V čele církve stojí metropolita. Podle sčítání lidu z roku 2011 má naše církev na území České republiky více než věřících a je jednou z mála tradičních církví, které od roku 2001 zaznamenaly nárůst členů. Poslední sčítání lidu rovněž ukázalo, že pravoslavná církev má u nás ze všech tradičních církví zdaleka největší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí mezi věřícími 17,6 % (na druhém místě je Českobratrská církev evangelická s 11 %). Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je členskou církví Ekumenické rady církví v ČR a SR, Konference evropských církví, Světové rady církví se sídlem v Ženevě a Křesťanské mírové konference. Historie pravoslaví na našem území Cyrilometodějská misie Křesťanství začalo do našich zemí pronikat v 8. století, kdy na Moravu přicházeli misionáři převážně z Franské říše byli to německy hovořící latinští kněží. Velkomoravský kníže Rostislav si dobře uvědomoval, že latinské duchovenstvo spravující Moravu je jen prodlouženou rukou franských panovníků, proto usiloval o zřízení vlastní moravské církve. Když s touto žádostí neuspěl v Římě, obrátil se na byzantského císaře. Ten mu sice neposlal biskupa, o kterého kníže žádal, ale roku 863 pověřil moravskou misií bratry Konstantina a Metoděje. Rostislav tak nedosáhl církevní samostatnosti pro svou zemi, ale byzantští věrozvěstové přišli s něčím daleko cennějším: slovanským písmem a spisovným slovanským jazykem, na nichž bylo možné zbudovat novou slovanskou kulturu. Do tohoto jazyka oba bratři přeložili Písmo svaté a liturgické knihy. Z dochovaných pramenů víme, že zde zaváděli východní, dnes bychom řekli pravoslavné, bohoslužebné a praktické zásady (např. posty) a hlásali zde víru východní části tehdy ještě nerozdělené církve.

2 Sv. kníže Rostislav přijímá sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě Roku 867 se Konstantin a Metoděj vydali s žáky na cestu do Cařihradu, kde měli být vysvěceni na kněze. Politický převrat v Byzanci však svěcení žáků znemožnil, proto se museli vypravit do Říma, kam je pozval sám papež. Ten potvrdil užívání slovanské liturgie a vysvětil Metoděje na arcibiskupa. Konstantin během jednání v Římě zemřel, přijav před smrtí mnišství a jméno Cyril. Metoděj byl ale po cestě na Moravu zajat a na téměř tři roky uvězněn franskými biskupy. Po propuštění pokračoval na Moravě ve svém misijním díle. Dosáhl přitom značných úspěchů a Morava se stala skutečně křesťanskou zemí. Metodějem spravovaná moravská církev přitom nebyla pouze západní církví s bohoslužebnou slovanštinou, ale skutečně východní, pravoslavnou církví. Největším úspěchem moravského arcibiskupa bylo pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, díky čemuž zapustilo křesťanství kořeny i v Čechách. Po celou dobu se ale Metoděj musel potýkat s intrikami franských latinských kněží. Po Metodějově smrti roku 885 vůdce latiníků biskup Viching přiměl v Římě papeže k zákazu slovanské liturgie a k vydání příkazu, aby ti, kdo ji budou sloužit, byli z Moravy vyhnáni. Tento příkaz pak roku 886 se vší krutostí vyplnil. Někteří Metodějovi žáci uprchli do Čech, jiní do Bulharska. Na samotné Moravě byla slovanská církev zničena a moravské arcibiskupství zaniklo.

3 Vyhnaní Metodějovi stoupenci v čele se sv. Klimentem a Naumem pokračovali v misii u slovanských Bulharů, od nichž se později dostala slovanská vzdělanost i na Rus. Dědictví cyrilometodějské misie tedy nejen nezaniklo, ale naopak dále vzkvétalo a sehrálo klíčovou roli při pokřesťanštění Bulharska a Ruska. Cyrilometodějské dědictví v Čechách a Sázavský klášter V Čechách se slovanská liturgie a návaznost na dílo sv. Cyrila a Metoděje udržela po celé 10. a 11. století. Příznivci slovanské liturgie byli sv. kněžna Ludmila i sv. kníže Václav. sv. Václav a Ludmila (ikony z chrámu sv. Olgy) Posledním plodem cyrilometodějského dědictví byl slovanský Sázavský klášter, který byl jakýmsi mostem mezi Východem a Západem. Klášterní společenství se řídilo západní benediktinskou řeholí, liturgickým jazykem byla ale staroslověnština. Zdejší mniši udržovali styky i s pravoslavnou církví na Kyjevské Rusi. Na Sázavě jako by neexistoval velký rozkol roku 1054, církev zde byla stále pojímána jako jedna a nerozdělená. Sám zakladatel kláštera, svatý Prokop (zemřel roku 1053), je vůbec posledním světcem nerozdělené církve, kterého ctí

4 jak pravoslavní, tak katolíci. Roku 1097 byli slovanští mniši ze Sázavy vyhnáni, čímž zaniklo poslední středisko slovanské bohoslužby u nás. sv. Prokop Sázavský Doba husitská V 15. století se v českých zemích rozšířilo reformní hnutí, které dosáhlo svého vrcholu v osobách Jana Husa a Jeronýma Pražského. Ačkoli se tito teologové nepovažovali za pravoslavné a chápali sami sebe jako pravověrné katolíky, přesto je možné jejich důraz na pravdu Kristovu, evangelium a svébytnou národní církev považovat za duchovní plod cyrilometodějské misie. V husitském hnutí, které navázalo na dílo mistra Jana Husa, jsou patrné sympatie k pravoslaví, které dokonce dvakrát vedly k jednání s cařihradskou církví o uzavření unie s husity. Jednání však byla přerušena dobytím Cařihradu Turky. 19. století Od 70. let 19. století se formovala kolem chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí česká pravoslavná obec. Bohoslužby sloužili ruští duchovní, ale konaly se v češtině. Cestu do lůna pravoslavné církve tehdy našli i čelní představitelé Mladočeské strany: bratři Grégrové a Karel Sladkovský. O něco později konvertoval k pravoslaví i Karel Kramář, čelný představitel protirakouského odboje a první předseda vlády Československé republiky. 20. století

5 Po 1. světové válce se v římskokatolické církvi rozšířilo reformní hnutí, v jehož programu byl mimo jiné požadavek zavedení českého a slovenského bohoslužebného jazyka, zřízení československého patriarchátu, svobody náboženství pro všechny a odstranění nuceného celibátu katolických kněží. Tento program byl Římem odmítnut, proto došlo v československé římskokatolické církvi k rozkolu a v roce 1919 vznikla samostatná Církev československá. Hlavními motivy jejího vzniku bylo úsilí o církevní řád podle moderních požadavků a srozumitelnost bohoslužeb, věroučný charakter této církve byl proto dlouho nejasný. Nová církev původně uvažovala o připojení k srbské pravoslavné církvi. Během jednání o sjednocení byl v Bělehradě vysvěcen na biskupa Matěj Pavlík, původně katolický kněz, jenž přijal jméno Gorazd. Nedlouho poté se reformní hnutí rozdělilo. Většinová skupina vedená Karlem Farským utvořila dnešní Církev československou husitskou a církevní obce věrné biskupu Gorazdovi se připojily k existující České náboženské obci pravoslavné. vladyka Gorazd Biskup Gorazd hledal liturgicky i jinak svébytnou formu církevního života vhodnou pro zdejší prostředí. Přijal pro svou eparchii východní bohoslužebný řád, přičemž ale bohoslužby přeložil do novodobé literární češtiny (což byla tehdy mezi slovanskými církvemi, užívajícími církevní slovanštinu, novinka!), zjednodušil vnější rámec a respektoval i vžité místní zvyky, jako zpěv neliturgických bohoslužebných písní, datování některých svátků ap. Kromě vydání bohoslužebného sborníku, který je dodnes základní knihou naší církve, se vladyka Gorazd zasadil i o vybudování řady pravoslavných chrámů, zejména na Moravě.

6 Za II. světové války podpořili představitelé pravoslavné církve hnutí národního odporu. Pravoslavní kněží běžně vydávali křestní listy židovským spoluobčanům, kterým hrozily deportace do koncentračních táborů. Největší oběť přinesli duchovní a věřící katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kteří poskytli v r v kryptě tohoto kostela úkryt vykonavatelům atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Úkryt byl ale zradou odhalen a parašutisté přitom zahynuli. Biskup Gorazd a jeho nejbližší spolupracovníci byli popraveni nacisty. Ostatní duchovní i mnoho laiků byli posláni do koncentračních táborů a na nucené práce do Německa a církev byla postavena mimo zákon. Biskup Gorazd zemřel pro Kristovu víru, proto byl roku 1987 v Olomouci naší pravoslavnou církví svatořečen jako novomučedník. sv. novomučedník Gorazd Po 2. světové válce se čeští pravoslavní obrátili na ruskou církev se žádostí o přijetí do jejího svazku. Tehdejší moskevský patriarcha Alexij I. se seznámil se stavem církve a obzvláště s českou formou bohoslužebného života a vyslovil s požadavkem souhlas. V roce 1951 poskytla Ruská pravoslavná církev Pravoslavné církvi v Československu autokefalitu, tj. naprostou samostatnost, a tak jí umožnila ustavit se jako rovnoprávná partnerka všech ostatních místních církví. Po rozdělení Československa v roce 1993 zůstala československá pravoslavná církev nerozdělená, přijala pouze nový název Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.

Život a dílo sv. Gorazda, biskupa českého a moravskoslezského, nového mučedníka

Život a dílo sv. Gorazda, biskupa českého a moravskoslezského, nového mučedníka zakončil rok před svým umučením svatý vladyka Gorazd těmito slovy: Vzdávám vroucí díky Hospodinu Bohu za pomoc nám dosud poskytovanou a prosím Ho, aby ani v budoucnosti od nás nevzdaloval svou žehnající

Více

Spravedliví musí trpět

Spravedliví musí trpět studie a články Spravedliví musí trpět Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie Martin Jindra V předvečer svátku knížete Václava 27. září 1942, tedy přesně rok po

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2

ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2 ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2 OBSAH POD ZÁŠTITOU PATRIARCHY ALEXIJE II. 3 25. VÝROČÍ ZESNUTÍ O. ARCHIMANDRITY ANDREJE (KOLOMACKÉHO) 3 ARCHIMANDRITA ANDREJ (KOLOMACKÝ) 5 KE SMYSLU ASKETICKÉHO ŽIVOTA V DNEŠNÍM SVĚTĚ

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

communio Starokatolická církev v ČR 3/13

communio Starokatolická církev v ČR 3/13 communio Starokatolická církev v ČR 3/13 slovo na cestu Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. (J

Více

POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli?

POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli? MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 9, Č Í S L O 7 Č E R V E N E C 2 0 1 3 Obsah Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády

IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády IV. DĚJINY KŘESŤANSKÉ KULTURY Saeculum obscurum, ponížení papežské moci v 10. stol.,boj o investituru v 11. stol., sv. Řehoř VII. a nové řeholní řády Oto Veliký a obnovení západního císařství Za Mikuláše

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ČERVEN - ČERVENEC 2013 "Víra zachraňuje svět a svět spasí jen ti, kdo se na něj dívají s vírou". ( Louis Evely) Drazí přátelé,

Více

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Anselm Pavel Skřivánek OSB 1. Od 5. století, kdy se v západní Evropě šíří mnišské hnutí, byla zde napsána celá řada pravidel klášterního života, tj. řeholí;

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK IV/2003 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V RAKOVNÍKU - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba

Více

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009

RC Monitor. zpravodajský čtrnáctideník. 2. červenec 2009 RC Monitor zpravodajský čtrnáctideník ROČNÍK VI., ČÍSLO 13 2. červenec 2009 neprodejné Z OBSAHU Generační konflikt v Církvi, str. 5 Poselství faráře arského, str. 6 Rozhovor s hebrejským vikářem, str.

Více

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus UNIVERSITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA MAGISTERSKÁ PRÁCE NA TÉMA: ROLE JANA ROKYCANY PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus MILAN ŠIMEK 2005 Dejž Bože vprostřed

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než

V raných staletích křesťanství bylo schizma považováno za vážnější prohřešek než Velké schizma Slovo schizma pochází z řeckého σχίσμα rozdělení (< σχίζω rozdělovat, půlit) a znamená rozdělení nebo roztržení, obvykle v nějaké organizaci. Schizmatik je osoba, která vytváří nebo zapříčiňuje

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3

OBSAH EDITORIAL. Exarchát 3 Exarchát 3 OBSAH SLOVO OTCE BISKUPA 4 INFORMACE A AKTUALITY 5 KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SMRŤ JEŽIŠA KRISTA? 6 NOVÝ VRCHNÍ ARCIBISKUP UKRAJINSKÉ ŘECKOKATOLICKÉ CÍRKVE 8 RECENZE: ÚTĚK ZE SIBIŘE 9 OSLAVA 15. VÝROČÍ

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více