Program rozvoje Libereckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013"

Transkript

1 Program rozvoje Libereckého kraje

2 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK PRLK schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r Rozepisuje 36 opatřen ení v 6 problémových okruzích A Ekonomický rozvoj B Lidské zdroje C Infrastruktura D Životní prostřed edí E Cestovní ruch F Zemědělstv lství a rozvoj venkova

3 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK monitoring Průběž ěžný monitoring za rok 2004: ve spolupráci s ostatními odbory Jak projekty realizované v území přispěly k naplňov ování realizačních výstupů opatřen ení Celkem bylo v r.2004 podpořeno 708 projektů v celkové částce Kč, K podíl l kraje byl KčK Nedokonalé,, pouze projekty, o kterých je známo na KÚ K (přev evážně z GF)

4 Monitoring PRLK 2004 projekty Počet přijatých projektů v r dle problémových okruhů (odbory KÚLK) Ekonomický rozvoj Lidské zdroje Infrastruktura Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a rozvoj venkova

5 Monitoring PRLK 2004 projekty Počet LK podpořených projektů v r dle problémových okruhů Ekonomický rozvoj Lidské zdroje Infrastruktura Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a rozvoj venkova

6 Monitoring PRLK 2004 projekty Počet projektů dokončených v r dle problémových okruhů (odbory KÚLK) Ekonomický rozvoj Lidské zdroje Infrastruktura Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a rozvoj venkova

7 Monitoring PRLK projekty Počet zamítnutých projektů v r dle problémových okruhů Ekonomický rozvoj 9 Lidské zdroje Infrastruktura Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a rozvoj venkova

8 Monitoring PRLK 2004 projekty Finanční prostředky vynaložené na projekty v r celkem Ekonomický rozvoj Lidské zdroje Infrastruktura Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a rozvoj venkova

9 Monitoring PRLK 2004 projekty Finanční prostředky vynaložené na projekty v r z rozpočtu LK Ekonomický rozvoj Lidské zdroje Infrastruktura Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a rozvoj venkova

10 Monitoring PRLK 2004 projekty Počet podpořených projektů v r.2004 v problémovém okruhu Lidské zdroje školství zdravotnictví sociální péče kultura a památková péče sport

11 Monitoring PRLK 2004 projekty Finanční prostředky vynaložené v r.2004 na projekty v rámci problémového okruhu Lidské zdroje školství zdravotnictví sociální péče kultura a památková péče sport

12 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK smysl monitoringu Nyní probíhá monitoring PRLK za rok 2005 Začátkem roku 2007 budou výsledky monitoringu za rok 2006 a závěrez rečné vyhodnocení plnění opatřen ení PRLK Smysl monitoringu a jeho vyhodnocování: zda je dostatečně či i nedostatečně v jednotlivých opatřen eních PRLK naplňov ován n projekty databáze projektů na jaká opatřen ení je nutné se prioritně zaměř ěřit v jednotlivých letech plánovac novacího cyklu, tj. v akčním m plánu podklad pro vyhlašov ování programů Grantového fondu LK podklady pro PRLK Vyhodnocení monitoringu r.2004 je k dispozici na webových stránk nkách: (OHRR)

13 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK databáze projektů Na seminářích v r se snažil OHRR informovat všechny v zainteresované subjekty se sídlem s v LK (obce, podnikatele, NNO, atd.) o vzniku Databáze projektů + o nutnosti vkládání informací do databáze o realizaci projektů Databáze je otevřený ený dokument Projekty jsou přijp ijímány průběž ěžně Více informací: lbc.czcz OHRR, oddělen lení přípravy pravy a řízení projektů,, Databáze projektů Vyplněný ný formulář pro obecná data o nových projektech případně zasílejte na adresu: lbc.czcz

14 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK formulář databáze úplný název n předkladatele, p adresa, kontaktní osoba, telefon, , e název n projektu, stručný popis, cíl c l projektu odůvodn vodnění projektu, doba realizace, předpokládané celkové náklady projektu, kofinancování,, charakter projektu (investice/neinvestice neinvestice) rozpracovanost ÚR, FS, EIA, stavební povolení problémový okruh, opatřen ení potažmo aktivita PRLK další sdělen lení /např. řešení hospodářsky sky slabé oblasti)

15

16 2. Harmonogram zpracování PRLK / / /2006: analytická část 07/2006: identifikace zdrojů a finanční ohodnocení opatřen ení PRLK 09 10/2006: návrh c vrh cílů a hrubý návrh n opatřen ení PRLK 11/2006: alokace zdrojů na problémov mové okruhy, opatřen ení a časové úseky 10 11/ / /2007: pr průběžné projednávání, úprava cílůc a selekce opatřen ení,, případnp padně korekce jejich rozsahu (dle SEA i finančních možnost ností) sestavení úplného PRLK /2007: projedn projednání,, schválen lení a vydání PRLK

17 3. Navrhovaná struktura PRLK Obsah, úvod Celková vize LK Analytická část LK (z aktualizované SRR LK) st (dle stávaj vajících ch problémových okruhů) návrh: použít t analýzu z ROPu vrhová část (specifikace opatřen ení dle problémových okruhů v následujn sledující struktuře: Návrhov

18 3. Navrhovaná struktura PRLK návrhová část Stručný popis výchozí situace Vazba na SWOT analýzu Cíle opatřen ení Aktivity naplňuj ující opatřen ení Kritéria ria pro výběr r projektů Realizační výstupy opatřen ení Dopady do regionu Cílové skupiny Garant a spolupráce Geografické pokrytí Délka realizace opatřen ení Vazba na ostatní opatřen ení Vazba na ROP Vazba na tématickt matické operační programy a další možnosti financování

19 3. Navrhovaná struktura PRLK (pokračování ) Hospodářsky sky slabé oblasti LK samostatná kapitola LK dle Celkový souhrn opatřen ení LK problémových okruhů a cílůc Zdroje financování problémových okruhů přehled (evropské,, národnn rodní,, krajské,, )

20 3. Navrhovaná struktura PRLK (pokračování) Priority kraje (rozklad v letech ) Implementace Mapové přílohy Závěr (rozklad v letech 2007

21 4. Možnosti zapojení veřejnosti ejnosti do tvorby PRLK ) Tento seminář připomínky ke struktuře e PRLK 2) Zapojení pracovních ch skupin pro tvorbu místnm stních rozvojových plánů na obcích ch s rozší šířenou působností (v rámci r Projektu Partnerství) 3) Pracovní verze budou uveřej ejňovány na webových stránk nkách LK lbc.czcz (OHRR) průběž ěžná možnost připomp ipomínkování textu PRLK pro obce, NNO, podnikatelé i pro občany LK 4) Veřejn ejné semináře na nichž bude představena verze k veřejn ejnému projednání proběhnou v obcích ch s rozší šířenou působnostp sobností

22 4. Možnost zapojení veřejnosti ejnosti do tvorby PRLK (pokra (pokračování) 5) Možnost připomp ipomínkování v rámci r procesu SEA z hlediska vlivů dokumentu na ŽP 6) Vypořádání připomínek bude průběž ěžně přístupné na webu LK UPOZORNĚNÍ: : zájemci z o zaslání pracovní verze, mohou již nyní na prezenční listině zanechat na sebe kontakt

23 5. Způsob projednávání dokumentu Zpracování dokumentu resortním m způsobem a projednání pracovní verze v rámci r PRLK teamu ( odbory KÚLK) Projednání v pracovních ch skupinách v obcích ch s rozší šířenou působnostp sobností ( odborníci + samosprávy obcí LK) Projednání v Radě LK (samospráva kraje) Veřejn ejné projednání dokumentu v rámci r SEA procesu ( ( veřejnost ejnost LK) Propagace pracovních ch verzí (viz.předchoz edchozí snímky)

24 5. Způsob projednávání dokumentu (pokračov ování) Připomínkové řízení Vypořádání připomínek (resortním m způsobem) a prokonzultování se SEA zpracovatelem Projednání ve výborech zastupitelstva Předložení dokumentu Radě LK a následnn sledně Zastupitelstvu LK Přijetí a schválen lení dokumentu Výtisk, zpracování jazykových mutací,, CD nosiče Propagace schválen leného dokumentu

25 Děkujeme za pozornost lbc.czcz

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více