Ohlasy a realizace Máje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlasy a realizace Máje"

Transkript

1 KAPITOLA 2. Ohlasy a realizace Máje Přecházím nyní k tématu, které se někdy shrnuje pod termín ohlas, ohlasy díla a jeho tvůrce. V úzkém smyslu by se Máje týkaly jen literární projevy, básně, které napodobují Máchův styl, tematiku a jiné literární konstanty, nebo na ně třeba i originálně navazují. V širším smyslu lze však mezi ohlasy řadit i projevy výtvarné, hudební, divadelní, filmové apod. a F. Vodička i další autoři považují za ohlasy i projevy literárněkritické či vědecké. Do určité míry právem, ale zároveň tyto projevy ohlas či recepci překračují. Naopak v nejširším smyslu lze považovat za ohlas též recepci v nejširších vrstvách publika, včetně jejího přesahu do kultu. Je to sféra, kterou lze též označit jako různé, především umělecké realizace Máje. Jako první je snad jeho recitace, podání tohoto typu, ať již živé, nebo reprodukované (rozhlasové, na různých starších i nejnovějších nosičích), často již spojené s určitou dramatickou inscenací. Následují však jeho skutečné dramatizace a provedení divadelní či filmová. Ta zase v sobě často obsahují přesah k adaptaci, berou již text Máje jako podnět či téma k vlastnímu zpracování, nejen jinému z hlediska uměleckých prostředků, ale celkově posunutému. I to jsou však ještě v nějaké míře jeho ohlasy, založené na jeho primární recepci, ale i interpretaci a recepci i interpretaci ovlivňující, v určitých případech i spoluvytvářející (srovnej Burianovy inscenace Máje a Máchy v Déčku, nebo v současnosti inscenaci Horanského, Derflerovu aj.). Společné s básnickými ohlasy Máje mají ještě určitou míru kontinuity s původním dílem, přinejmenším s jeho textem nebo alespoň s jeho částí, popřípadě Máchovým životem. 1. Literární ohlasy Mezi první literární ohlasy patřily již básně bezprostředně reagující na Máchovu smrt, tedy výtvory Sabinovy, Kuzmányho, ale i F. L. Riegra a dalších, i četné pozdější básně tohoto typu, například J. V. Friče aj. Většinou nepřinášejí literárně mnoho hodnotného, jsou to spíše dobová svědectví. První z nich a zřejmě nejlepší je Pomněnka na hrobě Karla Hynka Máchy od K. Sabinského (Sabiny), uveřejněná v Květech č. 46, ze V šesti osmiveršových strofách, většinou se sdruženými rýmy, pětistopým jambem a máchovskými aluzemi líčí Sabina motiv hvězdy, vidiny Máchových mladých snů, která však zemdlela, stejně jako uvadla i růže jeho lásky. S trochou naděje na závěr: Svou hvězdu, růži svou tam skvěle opět najde, / a vlasti? ach, své vlasti nikdy on nezajde! V podobném duchu a rozsahu, jen s výslovně vyjádřeným smutkem se nese upřímná, obratná, ale přece jen veršovánka F. L. Riegra Na smrt Karla Hynka Máchy z Květů č. 48, z Časově třetí v této sérii je Kuzmányho Pláč nad smrtí Karla Hynka Máchy, rovněž z Květů, , 263

2 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE s hlubokým vyjádřením smutku i obdivu k básníkovi Máchovi v umných dlouhodechých dvaceti verších ( Ach ty úpíš v životě, básník teď po smrti káráš, / zlost káráš života, z ráje že vinně ušel. ). Kuzmány obdivoval Máchu a jeho Máj celý život, na rozdíl od Ľ. Štúra, který v Květech ( ) uveřejnil sice báseň Dumky večerní s motivem poutníka a dalšími máchovskými názvuky, ale o čtyři roky později se v dopise J. V. Staňkovi vyjadřuje již se značným odstupem: Máchův Máj má mnoho romantického, ale nás docela zůstavil chladnými, ať pomlčím o jeho klinkáních. Klinkáním jsou míněny Máchovy rýmy. Je zajímavé, že podobně, jako o cinkání slov, se o nich vyslovuje o padesát let později i Masaryk, který však naopak Máchův romantismus obdivoval a v jeho Máji spatřoval zárodky české filozofie. Jiného, spíše druhého typu jsou Nebeského Protichůdci (1844), rozsáhlá poema, jasně se inspirující Máchovu formou a jeho romantismem, ale s odlišnou tematikou a filozofií. Naopak k parodii míří F. J. Rubeš v Deklamovánkách nebo v Horymírově skoku, popřípadě v povídce Pan Amanuensis. Patří sem podobně i Tylův Rozervanec (1840) nebo Pomněnky z Roztěže (1838). K těmto polemickým ohlasům je možné zařadit též Erbena, který navázal i výslovně na kritiku Máchy po vydání Máje a jeho Záhořovo lože lze považovat za jakousi básnickou polemiku s Máchovým světovým názorem, ale na druhé straně jsou u něho i stopy Máchova vlivu (např. v Kytici v technice verše, v náladovosti některých balad). V roce 1846, před odchodem do zahraničí, zapisuje si J. V. Frič po návštěvě Máchova hrobu verše, jež končí: Jaký lék dát srdci nemocnému? / Vzhůru, chodče, k hrobu posvátnému. A v témž roce uveřejňuje báseň Památka desítiletá Máchova úmrtí (Květy, ) podle prvního intermezza. Vyšší hodnotu asi měla báseň, pravděpodobně F. V. Jeřábka, kterou dali vytisknout litoměřičtí bohoslovci k Dušičkám, 2. listopadu V pěti osmiveršových strofách líčí atmosféru litoměřického hřbitova i soudobý vztah k Máchově památce. Dodejme, že za první ohlas ve smyslu návaznosti na Máchu před Nebeským považuje F. Strejček zlomek delší básně, kterou připisuje M. Svobodovi a kterou uveřejnil Tyl v Květech již roku 1842 (viz Máchovy ohlasy, 25 an.). 89 Skutečně tvůrčím ohlasem je však až gesto a tvorba májovců, i když z Máje jako takového vychází jen jeden výtvor, Hálkova poema Alfréd (detailně o tom pojednal J. Mukařovský, 1928). V. Hálek byl i autorem básně Karel Hynek Mácha, oslavující sladkého, velkého pěvce máje a rozdávané jako leták k české besedě konané 12. listopadu 1860 v pražském konviktě k 50. výročí Máchova narození. V sále visela Máchova podobizna (Šírova litografie, která se pak i prodávala) a provolávala se sláva Máchovi. Ohlas zde již přesahuje zřetelně ke kultu, který zdůrazňuje národní, vlastenecký aspekt Máchy a jeho díla. Podobného, ale vážnějšího a hlubšího rázu je Heydukova báseň K upamatování 50letých narozenin K. H. Máchy, uveřejněná v Poutníku od Otavy (č. 14, ). Původně napsal A. Heyduk k tomuto výročí údernější báseň Zvítězíme, v níž použil a upravil verše 89 Tylovy výzvy k vydání Máchových spisů i zveřejnění tohoto výtvoru v máchovském duchu budí domněnku, že Tyl nemusel mít k Máchovi a jeho poezii tak negativní vztah, jaký dával najevo. Ve svém životě (na rozdíl od tvorby) měl k Máchovi poměrně blízko a jeho Rozervanec mohl vyplývat i z úsilí vyrovnat se sám se sebou. 264

3 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE z druhé strofy Máchovy básně Baláda: Heyduk ji začíná strofou: Pohřbi harfo, ty má věrná / ostrý meč mi v pravou ruku, / vzhůru! za mnou, mládi věrná, / ať skončíme vlasti muku. Ale ta byla v uvedeném časopisu zkonfiskována a nahrazena básní výše uvedenou. Zjevné inspirace Máchou jsou však i v mladém Nerudovi (Hřbitovní kvítí, Kniha veršů, mimo jiné i v technice básní), dále i v mladém Hálkovi (v jeho přírodní a milostné lyrice), nejvíce a asi nejdéle u Pflegera Moravského. 90 O generaci později lze o takovém celkovém navázání na Máchu mluvit u ruchovců a lumírovců. Obdobně jako Alfréd, tj. především motivicky a formou poemy, připomíná Máj Vrchlického Satanela. (Viz rovněž srovnání J. Mukařovského, 1928.) F. X. Šalda píše, že Máchův vliv tvoří v 19. století nejvyšší body vývoje naší poezie: Mladí Hálek, Neruda, dále jsou to lumírovci Vrchlický je bez Máchy nemyslitelný nejen v Satanele, je to rovněž básník kosmický (Duch a svět báseň Vlasatice aj.), podobně Zeyer (báseň Země, zčásti i Dům u tonoucí hvězdy). Ve sbírce Ve stínu lípy Sv. Čecha je zjevná inspirace vysloužilcem Bártou z Cikánů. A Čech vyznal svůj obdiv k Máchovu Máji v řadě svých básní. 91 Ale jinak bychom u májovců a dalších, až po poetisty, Horu i další až do současnosti, shledali kontinuitu jen v nějakém prvku, například v jambu, u májovců v romantické orientaci, nebo v navázání na Máchovo moderní básnické gesto, spočívající jednak v pochopení a realizaci poezie přinejmenším evropské úrovně, jednak v odvaze vnést do ní vlastní subjekt a vyslovit se vnitřně pravdivě, i za cenu, že bude za toto řečeno s Jungem vizionářství platit dobovým nepochopením, obviňováním z nenárodnosti, nemorálnosti apod. A v neposlední řadě je to i jeho suverénní a všestranné básnické mistrovství. Zatímco ohlasy uvedených typů byly od poloviny 19. století (až na bezprostřední reakci přátel a zčásti májovců) sice spíše ojedinělé, ale zákonité, podobně zákonité, avšak soustavnější byly ohlasy koncem 19. a začátkem 20. století. Po Čechovi, Vrchlickém, Sládkovi, Zeyerovi nastupují generace devadesátých let a další, Sova, Březina, Hlaváček, ale i Machar či Dyk aj. Z předchozích je poněkud paradoxně, hlavně svou lyrikou, Máchovi nejblíže J. Zeyer, zejména svou 90 Uvedené úryvky z básní i popisy událostí čerpám většinou z P. Vašáka, Česká pouť Karla Hynka Máchy (1999), kde jsou, stejně jako další básně i dokumenty, zveřejněny celé. Další zdroje, z nichž cituji nebo na něž se odvolávám: P. Vašák, Literární pouť K. H. Máchy. Ohlas Máchova díla v letech , 2004; A slova tvá teď se mnou jdou..., 1986; sborníky Karel Hynek Mácha, Osobnost dílo ohlas, 1936; Památce Karla Hynka Máchy. Básně z let , 1937; Věčný Mácha, 1940; M. Pohorský, Malá knížka o Máji, 1986, aj. Ze všech uvedených prací vycházím i dále. 91 A. Novák (1936) spatřuje sice Máchův vliv v Čechově počátečním nihilismu (např. v Adamitech), ale pak se Čech vydal jiným směrem, a to i ve formě veršované povídky. Jeho obdiv a láska k Máchovi však přetrvávaly. Až do Horových Máchovských variací nikdo z našich předních lyriků nedovedl najít tak výmluvný a uchvacující výraz pro citové příslušenství k Máchovi jako Svatopluk Čech, jeho pokorný syn levobočný (s. 40). A dal to najevo skutečně výmluvně i přesně: Jsem také básník snad. Jak vzdálen, Hynku, tebe! / Ne velikostí jen s tebou nesmím měřit sebe / než celým ducha směrem, cítěním a snahou, / jak od tvé rozdílnou jsem ubíral se drahou! / A přece v žití celém z pěvců rodné strany / byls duch mi zvláště milý, drahý, zbožňovaný. Ne nadarmo ho O. Zich řadil mezi básníky rétorické. 265

4 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE básní Země (z knihy Poesie, in J. Zeyer, Básně. Lyrika a drobná epika, Praha 1941, s ). Cituji ji proto celou: Já spočíval v trávě slunné hory, když poledne zlatě táhlo bory, klid nesouc v lůně. V dáli zmíraly větrů spory tichým jak vzdechem z rudé kory vanula vůně. Pode mnou krajina sladce snila, k nebesům zírala, světlo pila nadšená žitím. Tu duše má duši pochopila dřímavé hmoty, jež se mnou nyla mrákotným bytím. Já hluboko v květy nořil čelo a blahem tak se mi srdce chvělo, jako by v strety milené bytosti letět chtělo, a mocného cos mě k tomu mělo v zem tisknout rety. Šelestem travin a bzučením much země v tom tiše zašeptla v sluch výčitku jemně: Teď miluješ mne, až hvězdný však ruch vzejde na nebi, zda ještě tvůj duch vzpomene temně, jak drahým ti jest můj květoucí luh? Pak volati budeš z hloubi svých tuh k noci o křídla, by nesla tě z prachu v zářící kruh luznějších světů neb v měsíčných duh tajemná zřídla! Já pohléd na lesy, na modrých hor čnějící čelo, na plující chór bělavých mraků a uchvácen něhou, já na úkor nadzemských snů, zvolal v šumící bor se slzou v zraku: 266

5 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE Ó vzejde doba, kdy budu dlíti na prahu hvězd, však vím, že pak zříti bude mi sladko v stranu, kde fantom tvůj zeleně svítí, a budu toužit a budu nýti po tobě matko! Ale hluboké vztahy ostatních se projevují nejen máchovskými názvuky, nýbrž i mimobásnickými projevy v článcích, esejích, vzpomínkách (některé z nich jsem citoval dříve). Z dalších jsou určité máchovské ozvuky u A. Sovy a hudebností i některými prvky světonázorového postoje je s Máchou srovnáván K. Hlaváček. Oba se také k Máchovi výslovně hlásí. To nelze říci o Březinovi, který hodnotí Máchu dokonce jako básníka druhořadého, a také příbuznosti jsou zde spíše vnější, v kosmické tematice jsou Březinovy vize v podstatě optimistické, a pokud jde o alexandrín, Březina jistě o něm věděl z Máje, ale jeho vlastní inspirací byla tehdejší francouzská poezie, zejména Baudelaire. Přesto ve své první sbírce, v básni Mrtvé mládí, podává v závěrečných dvou verších až jakousi esenci Máje: nad mládí mrtvolou jsem stanul v zadumání, jak milenec nad mrtvou dívkou svedenou... Podle Šaldy to je rodová legitimace. Poněkud překvapující jsou však ohlasy u Machara a Dyka. V. Dyk, v kratší básni (o dvou strofách po osmi jambických verších) už titulem Litoměřickým dětem! naznačuje notu domova a až úderného nacionalistického nároku na českost Máchových Litoměřic: Ne, není ztracen zemský ráj, / netřeba v zítřek patřit plaše. / Vykvete, Mácho, věčný Máj. / Co bylo, bude zase naše! (Litoměřické listy, ) A. Pražák upozorňuje na jeho máchovskou inspiraci i ve Velkém mágovi. Ve srovnání s tím je J. S. Machar v básni Po padesáti letech (Květy, 1888, sv. 1) sice podobně stručný, ale kritický a ironický: jak by si říci chtěl, že víš, jak dál to dělá / tvůj národ, jenž jest týmž, jak za tvých trpkých let / to bláto setřel dnes z mrtvého čela, by živých věštců jím moh čela poházet... F. X. Šalda označuje Machara Confiteoru za dědice Máchova nihilismu. Také Hlaváček a Březina jsou podle Šaldy proniknuti Máchou jako básníkem kosmickým a metafyzickým. Mácha je Šaldovi zkrátka bránou nejen k romantismu, ale i k realismu, symbolismu a dokonce i k poetismu, k poezii i próze 19. i 20. století ( ). M. Červenka (1999) to označuje jako aktualizace Máchovy tvorby u symbolistů, surrealistů aj. Pro 20. století a další vývoj až dodnes platí, že pro mnohé básníky, možná většinu, je Mácha i jeho Máj pořád předmětem zájmu. Ale největší příliv návratu k Máchovi a inspirací jeho tvorbou znamenají dvě stoletá výročí (1910 narození a 1936 vydání Máje a smrti) a doba mezi nimi, zejména dvacátá a třicátá léta. Obě výročí byla jistě spíše vnějším podnětem, i když druhé, evropskou krizí a blížícími se událostmi poznamenané, nepochybně hlubším. Podstatnější však bylo to, že česká básnická avantgarda, zejména poetismus a surrealismus, objevila Máchu a jeho Máj. Možná je to vůbec vrchol básnických ohlasů Máchy a patří k nim nejen Nezval, Seifert, Biebl aj., ale i Hora, Halas a nastupující Holan, Hrubín 267

6 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE a další. Poetisté a surrealisté se dovolávají Máchovy metody asociací, jeho obraznosti, ale i čerpání ze snu a nevědomí, freudovsky interpretovaných. V tom prvním konstatuje určitou příbuznost též Šalda a je zde i korespondence s objevy a interpretacemi strukturalistů, s tím, co Mukařovský vysvětloval jako fragmentárnost Máchovy tvorby nebo metodu montáže. 92 Jde většinou o verše příležitostné, respektive související s výročím v roce 1936, nebo s Máchovým převozem z Litoměřic a manifestačním pohřbem na pražském Vyšehradě v roce 1939, ale tím už i poznamenané německou okupací a blížící se válkou. Několikrát se k Máchovi vrací či obrací v různých obdobích a sbírkách J. Seifert. V básni Máchův Máj (Ruce Venušiny, 1936) vyslovně, ale bez nějaké imitace máchovských nálad: Je pozdní večer, máj, a báseň sestra rodná, / zaštká ti do ucha, / stůj slovo, ať ta chvíle nerozhodná / tak rychle neprchá. O rok později, v básni Česká krajina, v nostalgické náladě z Polabí přirozeně vyplyne i vzpomínka na Máchu: Na žernosecké viničce / v altánku jsme jen čtyři, / Říp spatřili jsme na špičce s kaplí svatého Jiří [...] Kolem je plno švabachu / i jakýs prapor tu svinut / vzpomínat můžeš na Máchu / spí odtud jen pár minut [...] V delší krásné básni Máchova noční cesta do Prahy (Deštník z Piccadilly) evokuje událost z Máchova života, kdy se po narození syna vydal z Litoměřic pěšky do Prahy: Vykročil chvatně a pod bičem touhy / šel s hlavou vztyčenou: / toužení bylo mu jako křídla ptáků. / Snil a zuřil. / Cestou štěkávali na něho psi. / Zlí vlčáci a bědní podvraťáci. / Však na psí štěkot byl uvyklý / už z Prahy [...] Myslil neustále na Lori [...] / Teď plakala se synkem v náručí [...] // Kdyby však zemřel / i to se může stát, / zařídí si Lori niťařský krámek. / Běda! Toho se děsil. // Daleko před ním na obzoru / je Svatovítský chrám. / Skoupé světlo luny / prozradí sotva jeho siluetu. / Králové čeští, stůjte při něm! / Je také král [...] U Seiferta jsou však i další máchovské ozvuky, například v básni Země chudých z Přilby z hlíny nebo ve Vějíři Boženy Němcové. Báseň Pláč Karla Hynka Máchy (Zpíváno do rotačky, 1936) má přes zjevné citace k takovým ozvukům nejdále (srov. Z. Kožmín, 1986, 66) pro svou ironičnost až satiričnost: Najdete místo pro mou lebku, / kdekoliv, někde stranou, / chci v zem svou, chci v svou kolébku, / v tu zemi milovanou, // ach, v zemi krásnou, v matku hrob, / v vlast dědictvím mi danou. / Dejte mě konečně pod poklop / a pak na shledanou. Máchovo pohřbení v Praze připomíná svou básní Óda na návrat Karla Hynka Máchy též V. Nezval (Pět minut za městem, 1940): Ten zvoník s motykou již zabořuje do klád / Kam vpletla kořen růže trnitá / Ten hrobník netuší že vykopává poklad / Zatím co duní koňská kopyta [...] A Máchovi věnuje své zatěžkané 92 Srov. Mukařovský, 1928 aj. Za specifický ohlas Máchovy tvorby lze dokonce považovat i samotný český strukturalismus. L. Doležel nazývá jednu z kapitol svých studií (2008, ) příznačně K. H. Mácha hrdina strukturální poetiky. Zaznamenává tak nejen mimořádnou pozornost Pražské školy věnovanou k Máchovi, ale zejména to, že v jejích studiích o Máchovi se utvářela i ověřovala její teoretická výbava (Mukařovský, Jakobson, Wellek, Vodička a další). Díky Pražské škole je Mácha nejprozkoumanějším básníkem světové literatury u nás. Výsledky nejsou závislé na proměnlivých ideologických normách, ale poskytují východisko pro další analýzy (Hausenblas, 1967, Doležel 1980, Červenka 1989 a 1998 aj.). K těmto parafrázovaným Doleželovým větám dodávám, že tato linie máchovského zájmu pokračuje kromě uvedených autorů i v pracích M. Otruby, M. Pohorského, P. Vašáka ad., ale i mimo strukturalistický okruh, 268

7 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE verše se stručným titulem K. H. M. (Dokořán, 1936) přirozeně i F. Halas: Beze psí úzkosti v rachání karabin / pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou / ať zavoní až k nim poslední země blín / pod zemí krásnou pod zem milovanou [...] A se stejným titulem a připomínkou aktuální události se Halas k Máchovi vrací i v roce 1939: V šustotu tenkém prvních pršek máje / zas k stínu básníka se obrátím / letící hřbitov loňska před očima maje / s rozkazem mobilizačním [...] Podal jsem jakousi neúplnou přehlídku úryvků z veršů předních avantgardních básníků, většinou souvisejících s výročím a událostmi druhé poloviny třicátých let. Na závěr této skupiny uvedu ještě J. Horu. Ten napsal příležitostnou báseň 7. května 1939, list na paměť uložení básníka Máje, vytištěný k jeho pohřbu. Uvedu úryvek: Básníku, je tvůj měsíc zas, / tesklivě sladký oblak jara. / Mámivou řečí zní tvůj hlas, / jenž přes věky nám nezestará... Není to báseň nijak povrchní, oficiální. Ale snad nejoriginálnějším a nejhlubším ohlasem je útlý svazek básní, proslulé Máchovské variace (1936) tohoto autora. V šestnácti číslech o čtyřech čtyřveršových strofách čtyřstopých jambů vyjadřuje Hora svůj osobní vztah, dojmy i zkušenost z Máchova díla svou osobitou poetikou i významy. Uvedu z této sbírky aspoň jedno celé číslo, a to variaci III, neméně krásnou, než je často citovaná variace XIII: Ach přitažlivost vězení, nad jehož tmou má tvář se shýbá! Ta hloubka v černém plameni tak strašně na oči mě líbá. Básníku, jako tebe rve mě průvan hlubiny tvé tichý. Vězení žárlivosti tvé, vězení šílené tvé pýchy, vězení lásky zazděné do tmy, z níž nic jen ozývá se. pláč kořisti, pád kamene, jenž prázdnem roztříští se v čase, vězení slova rozbité, výkřikem hrůzy, bleskem krásy vězení puklé noci té, jež lidské verše zašeptá si. Inspirace Máchou, máchovské ozvuky nejsou však jen na straně avantgardy. Lze je nalézat i u takových tvůrců, jako byl J. Durych, například v Písni o růži, ale i jinde v kontrastech a paradoxech, rozporech života a smrti, bytí a konce. A podobně u J. Čepa je přes jeho odlišný názor na svět shoda s Máchou v nostalgii po 269

8 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE mládí, v soucitu se vším hynoucím na zemi, v lidské bezmoci, v tíži země (Hranice stínu, Letnice, Děravý plášť). V dalších desetiletích, v druhé polovině 20. století a v prvním desetiletí 21. sto - letí se máchovské poetické ohlasy přiklánějí spíše k pólu ojedinělých až výjimečných, ale ne nepodstatných. Lze s jistou nadsázkou tvrdit a zobecnit, že každá básnická generace, téměř každý básník se s Máchou a jeho Májem nějak vyrovnával a u mnohých po tom nalezneme stopy. Výrazné je to u dvou básníků další generace, u Hrubína a Holana. Hrubín v básni Pozdrav z kraje (Země sudička, 1941), uvedené mottem z Máchovy italské cesty (o Sázavě, Kamenném Přívozu) píše: [...] Stín poutníkův, jenž otřásl se z prachu, / mizí ti v dálce lesním úvozem, / tam za řekou, kde já chci potkat Máchu [...] // [...] kde bude poutník, který z rodné Prahy / do země italské se ubírá / mou krajinou, jež v noci z Mléčné dráhy // písní svých cvrčků usrkávat smí? [...] 93 A V. Holan se po básni Pohřeb K. H. Máchy z roku 1939 ( Ponížení, ta strašná máti / nás všech, šlo za tvým obrazem. / Víc nemohla ti dneska dáti / vydrancovaná zem. ) znovu zamýšlí nad Máchou ve třech variacích své sbírky Na sotnách (1967) nazvaných A znovu vám Karle Hynku Mácho! [...] I my jsme mysleli, že ve výhodě je, / když, od dětství už ve vězení, / směl sám za sebou zavřít dveře / a klíče potom hodit oknem / katovi [...] // A že se bojíme [...] Že se bojíme / vnitřních obrazů jen proto, / že nejhlubší smyslností dojdou tvarů / a že ve tvarech je skončen růst [...] Básnické inspirace a ohlasy Máchy pokračují i v dalších generacích, i když už nejsou tak četné. Z mladších autorů od šedesátých let uveďme verše J. Hanzlíka K. H. M. (Bludný kámen, 1962), v jejichž 1. čísle, znělce nazvané Poetika, autor spíše obecně uvažuje o údělu básníka: Básník nebere. Jen vyměňuje / krev svou za naši krev, za doušek doušek. / Nemáme-li mu co nabídnout odchází. A J. Žáček v básni Lori (Tři roky prázdnin, 1982) jen zdánlivě lehce a ironicky píše o osudovém vztahu, aby nostalgicky a soucitně uzavíral: Ale on se vrátí / Stačí zavřít víčka / Zatnout zuby všem a všemu navzdory / On se vrátí / vysadí mě na koníčka / Přece nezapomněl na mě na Lori. Také v básni Lori z první sbírky Petra Skarlanta Vyřezávaný osel je jméno Máchovy milenky přímo v titulu. Na rozdíl od básně Žáčkovy, která se týká výhradně Lori, je zde však v centru pozornosti především sám její autor: Vezmi mou hlavu do klína, / tolik se mi chce odpočívat. / Jedna a druhá oblina, do svítání budu zpívat. // Hlava se brzo rozklímá / v zpěvu jsem neprospíval. / K ránu se mi chce odpočívat, vezmi mou hlavu do klína. // Je hebkost jemně uhrančivá, / v granátu jablka puklina. / Nad prasklým klínem hoří hříva. / Až Hynkův kabát dopodšíváš, vezmi mou hlavu do klína. (Srov. Z. Kožmín, 1986, ) Máchovské prvky lze nalézt i u J. Skácela. Jeho báseň Ukolébavka končí verši zůstaň u nás na noc / neb chce večer býti. Je to obměna motta, jímž celá tato sbírka začíná, včetně jeho citace z Máchova Deníku na cestě do Itálie: Nápis na hospodě: Pane, zůstaň u nás, neb chce večer býti. (Spisy, 3, 264.) Ještě před zapsáním tohoto nápisu použil však sám Mácha tato biblická slova v jiné variantě v závěru 2. strofy své 93 Speciálně o Máchově vlivu na Hrubína, o shodách, ale i podstatných rozdílech viz P. A. Bílek (1987). 270

9 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE 2. znělky V hloubi citů: Pane, pane! pane!! zustaň se mnou!! / Zustaň se mnou, neb chce večer býti!!! (Spisy, 1, 187.) Z. Kožmín (1986, 122) uzavírá, že je pozoruhodné, jak zde Skácel navazuje spojení s Máchou: přes Máchův výběr jevů, ale zároveň přes dávná slova, dávná spojení slov, jejichž smysl obnovuje. Dodávám, že zde můžeme shledávat i Skácelovo spojení s Hrubínem. Ten se odvolává na tentýž Máchův deník. A obdiv k Máchovi je evidentní u I. Diviše, který až emfaticky vítá Suchého Pramínek vlasů slovy: Pane Suchý, to je úplný Mácha. Nebo u J. Koláře, který reaguje na Máj literární koláží a iniciuje první (samizdatové) vydání Máchova Deníku z roku 1835 (1986) s vlastními ilustracemi. Sledoval jsem spíše přímější literární, přesněji básnické ohlasy na Máchu a jeho Máj a i mezi nimi lze nalézt výtvory vysoce hodnotné. Linii vnitřní spřízněnosti jsem mohl jen naznačit, její prozkoumání a zhodnocení by předpokládalo rozsáhlou speciální studii. Samozřejmě různá srovnání v tomto směru najdeme, počínaje třeba Mahenem, Šaldou a dalšími až do současnosti. Většinou jsou to však srovnání obecná, nedoložená hlubšími analýzami. To, co jsem zde podal, je především a spíše (povrchový) popis a nominální přehled a jen naznačení možnosti hlubší analýzy Máchova vlivu a inspirace v díle našich básníků. 94 Pro čtenáře to není tedy ani tak podnět, aby sám shledával ozvuky Máje a Máchovy tvorby v naší poezii, ale aby hlavně nalézal hlubší vztah k ní a jejím tvůrcům, pro něž Mácha byl a je stále příkladem ryzího básníka. Pro odborníky je to pak možná výzva zabývat se právě důkladnými analýzami hlubších vztahů Máchovy poezie k našim dalším básníkům až do současnosti. Zejména Máchův život se stal již od přelomu 19. a 20. století předmětem též románové či dramatické tvorby, většinou však ne příliš hodnotné. Jen několik příkladů: J. Lukovský, Dalekáť cesta má, P. Fingal, Byl první máj, J. Čermák, K. H. Mácha, J. Karel, Byl lásky čas, A. Berndorf, Litoměřická tragédie, E. Synek, Dvojí tvář aj. Těžko dnes zjistit, co se z toho tenkrát hrálo i na jevišti, romány však vyšly a možná se i četly. To značné množství, ale hlavně slabá úroveň vyvolaly kritiku, například V. Dyka. Výjimečně, sice v lepší úrovni, ale jen s krátkým ohlasem, se podobné výtvory vyskytly i v druhé polovině 20. století. Například hra J. Šotoly (napsal i rozhlasovou hru, Přátelé od Kajetánů, 1976). Jiného typu, dosahu a většinou i jiné kvality byly a jsou různé inscenace Máje či jiných Máchových děl. 95 O tom však dále. 94 Směřování k analýzám vztahů tvorby Máchovy a jiného, pozdějšího tvůrce lze nalézt u A. Nováka, F. X. Šaldy, J. Mukařovského, z novějších u Z. Kožmína, P. A. Bílka aj.; ojedinělé je zkoumání J. Janáčkové (1986), zabývající se tematickým a stylistickým ohlasem Máje především v Jiráskově Filozofské historii. 95 Podrobný přehled máchovských ohlasů do roku 1936, Máchova vlivu na českou i slovenskou literaturu, básní napsaných na Máchu nebo jím inspirovaných, dále románů a dramat, výtvarných ilustrací, zhudebnění i překladů podal v poznámkách své knihy A. Pražák (1945, ). Z tohoto přehledu přejímám některé údaje i hodnocení. 271

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře

9.ROMANTISMUS. B)Romantismus v české literatuře 9.ROMANTISMUS B)Romantismus v české literatuře B)Romantismus v české literatuře Karel Hynek Mácha (1810 1836) *Praha Malá Strana matka pocházela z pražské rodiny hudebníků otec ( přišel z venkova) si zařídil

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6)

Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Prezentace 20-CJL -2-ročník Česká literatura 1. poloviny 19. stol. (Romantismus 6) Český romantismus je v mnohém ohledu odlišný od ostatního vývoje v Evropě. To je dáno především kulturně-politickou situací.

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 20. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku

Český jazyk a literatura. Václav Hrabě a rozbor díla Blues pro bláznivou holku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Poezie Jiřího Wolkera

Poezie Jiřího Wolkera oezie Jiřího Wolkera MRYV ZÁLNÍ ŠL MTEŘÁ ŠL VELÁ BYTŘE projekt č. Z.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo UMu: VY_32_NVE_16_17 Tématický celek: Historie a umění utor: aedr. Helena tejskalová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Jiří Orten (1919-1941)

Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein) byl český básník, představitel existencialismu a mladý talent moderní české poezie. Orten je významným představitelem Jarního almanachu

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Petr Štengl: Roman Rops odmítá být označen za angažovaného básníka. Píšu zkrátka jen o tom, co mě sere, říká. I Vy v autorské

Více

František Dryje. Spolupracovníci V. E.

František Dryje. Spolupracovníci V. E. František Dryje Spolupracovníci V. E. Eva Švankmajerová: Lov na černého žraloka (Vratislav Effenberger), 1980 Mikuláš Medek: Dole, dříve reprodukováno pod názvem Malá prdel Vratislav Effenberger nebyl

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková Básníci BÁSNÍCI 1. Přečti si obě básně a pokus se je zarecitovat. 2. Napiš jména básníků. 3. Kolik slok má báseň Co všechno musí udělat jaro? 4. Najdi a napiš za každé básně alespoň 3 dvojice rýmů. 5.

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_19_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_19_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_19_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Wikizdroje Wikisource

Wikizdroje Wikisource Wikizdroje Wikisource Wikizdroje Wikisource Otevřená knihovna (sbírka) volně dostupných dokumentů Založena v listopadu 2003 pod názvem Project Sourceberg (slovní hříčka odkazující na projekt Gutenberg),

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více