Ohlasy a realizace Máje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohlasy a realizace Máje"

Transkript

1 KAPITOLA 2. Ohlasy a realizace Máje Přecházím nyní k tématu, které se někdy shrnuje pod termín ohlas, ohlasy díla a jeho tvůrce. V úzkém smyslu by se Máje týkaly jen literární projevy, básně, které napodobují Máchův styl, tematiku a jiné literární konstanty, nebo na ně třeba i originálně navazují. V širším smyslu lze však mezi ohlasy řadit i projevy výtvarné, hudební, divadelní, filmové apod. a F. Vodička i další autoři považují za ohlasy i projevy literárněkritické či vědecké. Do určité míry právem, ale zároveň tyto projevy ohlas či recepci překračují. Naopak v nejširším smyslu lze považovat za ohlas též recepci v nejširších vrstvách publika, včetně jejího přesahu do kultu. Je to sféra, kterou lze též označit jako různé, především umělecké realizace Máje. Jako první je snad jeho recitace, podání tohoto typu, ať již živé, nebo reprodukované (rozhlasové, na různých starších i nejnovějších nosičích), často již spojené s určitou dramatickou inscenací. Následují však jeho skutečné dramatizace a provedení divadelní či filmová. Ta zase v sobě často obsahují přesah k adaptaci, berou již text Máje jako podnět či téma k vlastnímu zpracování, nejen jinému z hlediska uměleckých prostředků, ale celkově posunutému. I to jsou však ještě v nějaké míře jeho ohlasy, založené na jeho primární recepci, ale i interpretaci a recepci i interpretaci ovlivňující, v určitých případech i spoluvytvářející (srovnej Burianovy inscenace Máje a Máchy v Déčku, nebo v současnosti inscenaci Horanského, Derflerovu aj.). Společné s básnickými ohlasy Máje mají ještě určitou míru kontinuity s původním dílem, přinejmenším s jeho textem nebo alespoň s jeho částí, popřípadě Máchovým životem. 1. Literární ohlasy Mezi první literární ohlasy patřily již básně bezprostředně reagující na Máchovu smrt, tedy výtvory Sabinovy, Kuzmányho, ale i F. L. Riegra a dalších, i četné pozdější básně tohoto typu, například J. V. Friče aj. Většinou nepřinášejí literárně mnoho hodnotného, jsou to spíše dobová svědectví. První z nich a zřejmě nejlepší je Pomněnka na hrobě Karla Hynka Máchy od K. Sabinského (Sabiny), uveřejněná v Květech č. 46, ze V šesti osmiveršových strofách, většinou se sdruženými rýmy, pětistopým jambem a máchovskými aluzemi líčí Sabina motiv hvězdy, vidiny Máchových mladých snů, která však zemdlela, stejně jako uvadla i růže jeho lásky. S trochou naděje na závěr: Svou hvězdu, růži svou tam skvěle opět najde, / a vlasti? ach, své vlasti nikdy on nezajde! V podobném duchu a rozsahu, jen s výslovně vyjádřeným smutkem se nese upřímná, obratná, ale přece jen veršovánka F. L. Riegra Na smrt Karla Hynka Máchy z Květů č. 48, z Časově třetí v této sérii je Kuzmányho Pláč nad smrtí Karla Hynka Máchy, rovněž z Květů, , 263

2 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE s hlubokým vyjádřením smutku i obdivu k básníkovi Máchovi v umných dlouhodechých dvaceti verších ( Ach ty úpíš v životě, básník teď po smrti káráš, / zlost káráš života, z ráje že vinně ušel. ). Kuzmány obdivoval Máchu a jeho Máj celý život, na rozdíl od Ľ. Štúra, který v Květech ( ) uveřejnil sice báseň Dumky večerní s motivem poutníka a dalšími máchovskými názvuky, ale o čtyři roky později se v dopise J. V. Staňkovi vyjadřuje již se značným odstupem: Máchův Máj má mnoho romantického, ale nás docela zůstavil chladnými, ať pomlčím o jeho klinkáních. Klinkáním jsou míněny Máchovy rýmy. Je zajímavé, že podobně, jako o cinkání slov, se o nich vyslovuje o padesát let později i Masaryk, který však naopak Máchův romantismus obdivoval a v jeho Máji spatřoval zárodky české filozofie. Jiného, spíše druhého typu jsou Nebeského Protichůdci (1844), rozsáhlá poema, jasně se inspirující Máchovu formou a jeho romantismem, ale s odlišnou tematikou a filozofií. Naopak k parodii míří F. J. Rubeš v Deklamovánkách nebo v Horymírově skoku, popřípadě v povídce Pan Amanuensis. Patří sem podobně i Tylův Rozervanec (1840) nebo Pomněnky z Roztěže (1838). K těmto polemickým ohlasům je možné zařadit též Erbena, který navázal i výslovně na kritiku Máchy po vydání Máje a jeho Záhořovo lože lze považovat za jakousi básnickou polemiku s Máchovým světovým názorem, ale na druhé straně jsou u něho i stopy Máchova vlivu (např. v Kytici v technice verše, v náladovosti některých balad). V roce 1846, před odchodem do zahraničí, zapisuje si J. V. Frič po návštěvě Máchova hrobu verše, jež končí: Jaký lék dát srdci nemocnému? / Vzhůru, chodče, k hrobu posvátnému. A v témž roce uveřejňuje báseň Památka desítiletá Máchova úmrtí (Květy, ) podle prvního intermezza. Vyšší hodnotu asi měla báseň, pravděpodobně F. V. Jeřábka, kterou dali vytisknout litoměřičtí bohoslovci k Dušičkám, 2. listopadu V pěti osmiveršových strofách líčí atmosféru litoměřického hřbitova i soudobý vztah k Máchově památce. Dodejme, že za první ohlas ve smyslu návaznosti na Máchu před Nebeským považuje F. Strejček zlomek delší básně, kterou připisuje M. Svobodovi a kterou uveřejnil Tyl v Květech již roku 1842 (viz Máchovy ohlasy, 25 an.). 89 Skutečně tvůrčím ohlasem je však až gesto a tvorba májovců, i když z Máje jako takového vychází jen jeden výtvor, Hálkova poema Alfréd (detailně o tom pojednal J. Mukařovský, 1928). V. Hálek byl i autorem básně Karel Hynek Mácha, oslavující sladkého, velkého pěvce máje a rozdávané jako leták k české besedě konané 12. listopadu 1860 v pražském konviktě k 50. výročí Máchova narození. V sále visela Máchova podobizna (Šírova litografie, která se pak i prodávala) a provolávala se sláva Máchovi. Ohlas zde již přesahuje zřetelně ke kultu, který zdůrazňuje národní, vlastenecký aspekt Máchy a jeho díla. Podobného, ale vážnějšího a hlubšího rázu je Heydukova báseň K upamatování 50letých narozenin K. H. Máchy, uveřejněná v Poutníku od Otavy (č. 14, ). Původně napsal A. Heyduk k tomuto výročí údernější báseň Zvítězíme, v níž použil a upravil verše 89 Tylovy výzvy k vydání Máchových spisů i zveřejnění tohoto výtvoru v máchovském duchu budí domněnku, že Tyl nemusel mít k Máchovi a jeho poezii tak negativní vztah, jaký dával najevo. Ve svém životě (na rozdíl od tvorby) měl k Máchovi poměrně blízko a jeho Rozervanec mohl vyplývat i z úsilí vyrovnat se sám se sebou. 264

3 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE z druhé strofy Máchovy básně Baláda: Heyduk ji začíná strofou: Pohřbi harfo, ty má věrná / ostrý meč mi v pravou ruku, / vzhůru! za mnou, mládi věrná, / ať skončíme vlasti muku. Ale ta byla v uvedeném časopisu zkonfiskována a nahrazena básní výše uvedenou. Zjevné inspirace Máchou jsou však i v mladém Nerudovi (Hřbitovní kvítí, Kniha veršů, mimo jiné i v technice básní), dále i v mladém Hálkovi (v jeho přírodní a milostné lyrice), nejvíce a asi nejdéle u Pflegera Moravského. 90 O generaci později lze o takovém celkovém navázání na Máchu mluvit u ruchovců a lumírovců. Obdobně jako Alfréd, tj. především motivicky a formou poemy, připomíná Máj Vrchlického Satanela. (Viz rovněž srovnání J. Mukařovského, 1928.) F. X. Šalda píše, že Máchův vliv tvoří v 19. století nejvyšší body vývoje naší poezie: Mladí Hálek, Neruda, dále jsou to lumírovci Vrchlický je bez Máchy nemyslitelný nejen v Satanele, je to rovněž básník kosmický (Duch a svět báseň Vlasatice aj.), podobně Zeyer (báseň Země, zčásti i Dům u tonoucí hvězdy). Ve sbírce Ve stínu lípy Sv. Čecha je zjevná inspirace vysloužilcem Bártou z Cikánů. A Čech vyznal svůj obdiv k Máchovu Máji v řadě svých básní. 91 Ale jinak bychom u májovců a dalších, až po poetisty, Horu i další až do současnosti, shledali kontinuitu jen v nějakém prvku, například v jambu, u májovců v romantické orientaci, nebo v navázání na Máchovo moderní básnické gesto, spočívající jednak v pochopení a realizaci poezie přinejmenším evropské úrovně, jednak v odvaze vnést do ní vlastní subjekt a vyslovit se vnitřně pravdivě, i za cenu, že bude za toto řečeno s Jungem vizionářství platit dobovým nepochopením, obviňováním z nenárodnosti, nemorálnosti apod. A v neposlední řadě je to i jeho suverénní a všestranné básnické mistrovství. Zatímco ohlasy uvedených typů byly od poloviny 19. století (až na bezprostřední reakci přátel a zčásti májovců) sice spíše ojedinělé, ale zákonité, podobně zákonité, avšak soustavnější byly ohlasy koncem 19. a začátkem 20. století. Po Čechovi, Vrchlickém, Sládkovi, Zeyerovi nastupují generace devadesátých let a další, Sova, Březina, Hlaváček, ale i Machar či Dyk aj. Z předchozích je poněkud paradoxně, hlavně svou lyrikou, Máchovi nejblíže J. Zeyer, zejména svou 90 Uvedené úryvky z básní i popisy událostí čerpám většinou z P. Vašáka, Česká pouť Karla Hynka Máchy (1999), kde jsou, stejně jako další básně i dokumenty, zveřejněny celé. Další zdroje, z nichž cituji nebo na něž se odvolávám: P. Vašák, Literární pouť K. H. Máchy. Ohlas Máchova díla v letech , 2004; A slova tvá teď se mnou jdou..., 1986; sborníky Karel Hynek Mácha, Osobnost dílo ohlas, 1936; Památce Karla Hynka Máchy. Básně z let , 1937; Věčný Mácha, 1940; M. Pohorský, Malá knížka o Máji, 1986, aj. Ze všech uvedených prací vycházím i dále. 91 A. Novák (1936) spatřuje sice Máchův vliv v Čechově počátečním nihilismu (např. v Adamitech), ale pak se Čech vydal jiným směrem, a to i ve formě veršované povídky. Jeho obdiv a láska k Máchovi však přetrvávaly. Až do Horových Máchovských variací nikdo z našich předních lyriků nedovedl najít tak výmluvný a uchvacující výraz pro citové příslušenství k Máchovi jako Svatopluk Čech, jeho pokorný syn levobočný (s. 40). A dal to najevo skutečně výmluvně i přesně: Jsem také básník snad. Jak vzdálen, Hynku, tebe! / Ne velikostí jen s tebou nesmím měřit sebe / než celým ducha směrem, cítěním a snahou, / jak od tvé rozdílnou jsem ubíral se drahou! / A přece v žití celém z pěvců rodné strany / byls duch mi zvláště milý, drahý, zbožňovaný. Ne nadarmo ho O. Zich řadil mezi básníky rétorické. 265

4 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE básní Země (z knihy Poesie, in J. Zeyer, Básně. Lyrika a drobná epika, Praha 1941, s ). Cituji ji proto celou: Já spočíval v trávě slunné hory, když poledne zlatě táhlo bory, klid nesouc v lůně. V dáli zmíraly větrů spory tichým jak vzdechem z rudé kory vanula vůně. Pode mnou krajina sladce snila, k nebesům zírala, světlo pila nadšená žitím. Tu duše má duši pochopila dřímavé hmoty, jež se mnou nyla mrákotným bytím. Já hluboko v květy nořil čelo a blahem tak se mi srdce chvělo, jako by v strety milené bytosti letět chtělo, a mocného cos mě k tomu mělo v zem tisknout rety. Šelestem travin a bzučením much země v tom tiše zašeptla v sluch výčitku jemně: Teď miluješ mne, až hvězdný však ruch vzejde na nebi, zda ještě tvůj duch vzpomene temně, jak drahým ti jest můj květoucí luh? Pak volati budeš z hloubi svých tuh k noci o křídla, by nesla tě z prachu v zářící kruh luznějších světů neb v měsíčných duh tajemná zřídla! Já pohléd na lesy, na modrých hor čnějící čelo, na plující chór bělavých mraků a uchvácen něhou, já na úkor nadzemských snů, zvolal v šumící bor se slzou v zraku: 266

5 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE Ó vzejde doba, kdy budu dlíti na prahu hvězd, však vím, že pak zříti bude mi sladko v stranu, kde fantom tvůj zeleně svítí, a budu toužit a budu nýti po tobě matko! Ale hluboké vztahy ostatních se projevují nejen máchovskými názvuky, nýbrž i mimobásnickými projevy v článcích, esejích, vzpomínkách (některé z nich jsem citoval dříve). Z dalších jsou určité máchovské ozvuky u A. Sovy a hudebností i některými prvky světonázorového postoje je s Máchou srovnáván K. Hlaváček. Oba se také k Máchovi výslovně hlásí. To nelze říci o Březinovi, který hodnotí Máchu dokonce jako básníka druhořadého, a také příbuznosti jsou zde spíše vnější, v kosmické tematice jsou Březinovy vize v podstatě optimistické, a pokud jde o alexandrín, Březina jistě o něm věděl z Máje, ale jeho vlastní inspirací byla tehdejší francouzská poezie, zejména Baudelaire. Přesto ve své první sbírce, v básni Mrtvé mládí, podává v závěrečných dvou verších až jakousi esenci Máje: nad mládí mrtvolou jsem stanul v zadumání, jak milenec nad mrtvou dívkou svedenou... Podle Šaldy to je rodová legitimace. Poněkud překvapující jsou však ohlasy u Machara a Dyka. V. Dyk, v kratší básni (o dvou strofách po osmi jambických verších) už titulem Litoměřickým dětem! naznačuje notu domova a až úderného nacionalistického nároku na českost Máchových Litoměřic: Ne, není ztracen zemský ráj, / netřeba v zítřek patřit plaše. / Vykvete, Mácho, věčný Máj. / Co bylo, bude zase naše! (Litoměřické listy, ) A. Pražák upozorňuje na jeho máchovskou inspiraci i ve Velkém mágovi. Ve srovnání s tím je J. S. Machar v básni Po padesáti letech (Květy, 1888, sv. 1) sice podobně stručný, ale kritický a ironický: jak by si říci chtěl, že víš, jak dál to dělá / tvůj národ, jenž jest týmž, jak za tvých trpkých let / to bláto setřel dnes z mrtvého čela, by živých věštců jím moh čela poházet... F. X. Šalda označuje Machara Confiteoru za dědice Máchova nihilismu. Také Hlaváček a Březina jsou podle Šaldy proniknuti Máchou jako básníkem kosmickým a metafyzickým. Mácha je Šaldovi zkrátka bránou nejen k romantismu, ale i k realismu, symbolismu a dokonce i k poetismu, k poezii i próze 19. i 20. století ( ). M. Červenka (1999) to označuje jako aktualizace Máchovy tvorby u symbolistů, surrealistů aj. Pro 20. století a další vývoj až dodnes platí, že pro mnohé básníky, možná většinu, je Mácha i jeho Máj pořád předmětem zájmu. Ale největší příliv návratu k Máchovi a inspirací jeho tvorbou znamenají dvě stoletá výročí (1910 narození a 1936 vydání Máje a smrti) a doba mezi nimi, zejména dvacátá a třicátá léta. Obě výročí byla jistě spíše vnějším podnětem, i když druhé, evropskou krizí a blížícími se událostmi poznamenané, nepochybně hlubším. Podstatnější však bylo to, že česká básnická avantgarda, zejména poetismus a surrealismus, objevila Máchu a jeho Máj. Možná je to vůbec vrchol básnických ohlasů Máchy a patří k nim nejen Nezval, Seifert, Biebl aj., ale i Hora, Halas a nastupující Holan, Hrubín 267

6 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE a další. Poetisté a surrealisté se dovolávají Máchovy metody asociací, jeho obraznosti, ale i čerpání ze snu a nevědomí, freudovsky interpretovaných. V tom prvním konstatuje určitou příbuznost též Šalda a je zde i korespondence s objevy a interpretacemi strukturalistů, s tím, co Mukařovský vysvětloval jako fragmentárnost Máchovy tvorby nebo metodu montáže. 92 Jde většinou o verše příležitostné, respektive související s výročím v roce 1936, nebo s Máchovým převozem z Litoměřic a manifestačním pohřbem na pražském Vyšehradě v roce 1939, ale tím už i poznamenané německou okupací a blížící se válkou. Několikrát se k Máchovi vrací či obrací v různých obdobích a sbírkách J. Seifert. V básni Máchův Máj (Ruce Venušiny, 1936) vyslovně, ale bez nějaké imitace máchovských nálad: Je pozdní večer, máj, a báseň sestra rodná, / zaštká ti do ucha, / stůj slovo, ať ta chvíle nerozhodná / tak rychle neprchá. O rok později, v básni Česká krajina, v nostalgické náladě z Polabí přirozeně vyplyne i vzpomínka na Máchu: Na žernosecké viničce / v altánku jsme jen čtyři, / Říp spatřili jsme na špičce s kaplí svatého Jiří [...] Kolem je plno švabachu / i jakýs prapor tu svinut / vzpomínat můžeš na Máchu / spí odtud jen pár minut [...] V delší krásné básni Máchova noční cesta do Prahy (Deštník z Piccadilly) evokuje událost z Máchova života, kdy se po narození syna vydal z Litoměřic pěšky do Prahy: Vykročil chvatně a pod bičem touhy / šel s hlavou vztyčenou: / toužení bylo mu jako křídla ptáků. / Snil a zuřil. / Cestou štěkávali na něho psi. / Zlí vlčáci a bědní podvraťáci. / Však na psí štěkot byl uvyklý / už z Prahy [...] Myslil neustále na Lori [...] / Teď plakala se synkem v náručí [...] // Kdyby však zemřel / i to se může stát, / zařídí si Lori niťařský krámek. / Běda! Toho se děsil. // Daleko před ním na obzoru / je Svatovítský chrám. / Skoupé světlo luny / prozradí sotva jeho siluetu. / Králové čeští, stůjte při něm! / Je také král [...] U Seiferta jsou však i další máchovské ozvuky, například v básni Země chudých z Přilby z hlíny nebo ve Vějíři Boženy Němcové. Báseň Pláč Karla Hynka Máchy (Zpíváno do rotačky, 1936) má přes zjevné citace k takovým ozvukům nejdále (srov. Z. Kožmín, 1986, 66) pro svou ironičnost až satiričnost: Najdete místo pro mou lebku, / kdekoliv, někde stranou, / chci v zem svou, chci v svou kolébku, / v tu zemi milovanou, // ach, v zemi krásnou, v matku hrob, / v vlast dědictvím mi danou. / Dejte mě konečně pod poklop / a pak na shledanou. Máchovo pohřbení v Praze připomíná svou básní Óda na návrat Karla Hynka Máchy též V. Nezval (Pět minut za městem, 1940): Ten zvoník s motykou již zabořuje do klád / Kam vpletla kořen růže trnitá / Ten hrobník netuší že vykopává poklad / Zatím co duní koňská kopyta [...] A Máchovi věnuje své zatěžkané 92 Srov. Mukařovský, 1928 aj. Za specifický ohlas Máchovy tvorby lze dokonce považovat i samotný český strukturalismus. L. Doležel nazývá jednu z kapitol svých studií (2008, ) příznačně K. H. Mácha hrdina strukturální poetiky. Zaznamenává tak nejen mimořádnou pozornost Pražské školy věnovanou k Máchovi, ale zejména to, že v jejích studiích o Máchovi se utvářela i ověřovala její teoretická výbava (Mukařovský, Jakobson, Wellek, Vodička a další). Díky Pražské škole je Mácha nejprozkoumanějším básníkem světové literatury u nás. Výsledky nejsou závislé na proměnlivých ideologických normách, ale poskytují východisko pro další analýzy (Hausenblas, 1967, Doležel 1980, Červenka 1989 a 1998 aj.). K těmto parafrázovaným Doleželovým větám dodávám, že tato linie máchovského zájmu pokračuje kromě uvedených autorů i v pracích M. Otruby, M. Pohorského, P. Vašáka ad., ale i mimo strukturalistický okruh, 268

7 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE verše se stručným titulem K. H. M. (Dokořán, 1936) přirozeně i F. Halas: Beze psí úzkosti v rachání karabin / pohrobci tví tvou dávnou touhou vzplanou / ať zavoní až k nim poslední země blín / pod zemí krásnou pod zem milovanou [...] A se stejným titulem a připomínkou aktuální události se Halas k Máchovi vrací i v roce 1939: V šustotu tenkém prvních pršek máje / zas k stínu básníka se obrátím / letící hřbitov loňska před očima maje / s rozkazem mobilizačním [...] Podal jsem jakousi neúplnou přehlídku úryvků z veršů předních avantgardních básníků, většinou souvisejících s výročím a událostmi druhé poloviny třicátých let. Na závěr této skupiny uvedu ještě J. Horu. Ten napsal příležitostnou báseň 7. května 1939, list na paměť uložení básníka Máje, vytištěný k jeho pohřbu. Uvedu úryvek: Básníku, je tvůj měsíc zas, / tesklivě sladký oblak jara. / Mámivou řečí zní tvůj hlas, / jenž přes věky nám nezestará... Není to báseň nijak povrchní, oficiální. Ale snad nejoriginálnějším a nejhlubším ohlasem je útlý svazek básní, proslulé Máchovské variace (1936) tohoto autora. V šestnácti číslech o čtyřech čtyřveršových strofách čtyřstopých jambů vyjadřuje Hora svůj osobní vztah, dojmy i zkušenost z Máchova díla svou osobitou poetikou i významy. Uvedu z této sbírky aspoň jedno celé číslo, a to variaci III, neméně krásnou, než je často citovaná variace XIII: Ach přitažlivost vězení, nad jehož tmou má tvář se shýbá! Ta hloubka v černém plameni tak strašně na oči mě líbá. Básníku, jako tebe rve mě průvan hlubiny tvé tichý. Vězení žárlivosti tvé, vězení šílené tvé pýchy, vězení lásky zazděné do tmy, z níž nic jen ozývá se. pláč kořisti, pád kamene, jenž prázdnem roztříští se v čase, vězení slova rozbité, výkřikem hrůzy, bleskem krásy vězení puklé noci té, jež lidské verše zašeptá si. Inspirace Máchou, máchovské ozvuky nejsou však jen na straně avantgardy. Lze je nalézat i u takových tvůrců, jako byl J. Durych, například v Písni o růži, ale i jinde v kontrastech a paradoxech, rozporech života a smrti, bytí a konce. A podobně u J. Čepa je přes jeho odlišný názor na svět shoda s Máchou v nostalgii po 269

8 ČÁST III. RECEPCE A OHLASY MÁJE mládí, v soucitu se vším hynoucím na zemi, v lidské bezmoci, v tíži země (Hranice stínu, Letnice, Děravý plášť). V dalších desetiletích, v druhé polovině 20. století a v prvním desetiletí 21. sto - letí se máchovské poetické ohlasy přiklánějí spíše k pólu ojedinělých až výjimečných, ale ne nepodstatných. Lze s jistou nadsázkou tvrdit a zobecnit, že každá básnická generace, téměř každý básník se s Máchou a jeho Májem nějak vyrovnával a u mnohých po tom nalezneme stopy. Výrazné je to u dvou básníků další generace, u Hrubína a Holana. Hrubín v básni Pozdrav z kraje (Země sudička, 1941), uvedené mottem z Máchovy italské cesty (o Sázavě, Kamenném Přívozu) píše: [...] Stín poutníkův, jenž otřásl se z prachu, / mizí ti v dálce lesním úvozem, / tam za řekou, kde já chci potkat Máchu [...] // [...] kde bude poutník, který z rodné Prahy / do země italské se ubírá / mou krajinou, jež v noci z Mléčné dráhy // písní svých cvrčků usrkávat smí? [...] 93 A V. Holan se po básni Pohřeb K. H. Máchy z roku 1939 ( Ponížení, ta strašná máti / nás všech, šlo za tvým obrazem. / Víc nemohla ti dneska dáti / vydrancovaná zem. ) znovu zamýšlí nad Máchou ve třech variacích své sbírky Na sotnách (1967) nazvaných A znovu vám Karle Hynku Mácho! [...] I my jsme mysleli, že ve výhodě je, / když, od dětství už ve vězení, / směl sám za sebou zavřít dveře / a klíče potom hodit oknem / katovi [...] // A že se bojíme [...] Že se bojíme / vnitřních obrazů jen proto, / že nejhlubší smyslností dojdou tvarů / a že ve tvarech je skončen růst [...] Básnické inspirace a ohlasy Máchy pokračují i v dalších generacích, i když už nejsou tak četné. Z mladších autorů od šedesátých let uveďme verše J. Hanzlíka K. H. M. (Bludný kámen, 1962), v jejichž 1. čísle, znělce nazvané Poetika, autor spíše obecně uvažuje o údělu básníka: Básník nebere. Jen vyměňuje / krev svou za naši krev, za doušek doušek. / Nemáme-li mu co nabídnout odchází. A J. Žáček v básni Lori (Tři roky prázdnin, 1982) jen zdánlivě lehce a ironicky píše o osudovém vztahu, aby nostalgicky a soucitně uzavíral: Ale on se vrátí / Stačí zavřít víčka / Zatnout zuby všem a všemu navzdory / On se vrátí / vysadí mě na koníčka / Přece nezapomněl na mě na Lori. Také v básni Lori z první sbírky Petra Skarlanta Vyřezávaný osel je jméno Máchovy milenky přímo v titulu. Na rozdíl od básně Žáčkovy, která se týká výhradně Lori, je zde však v centru pozornosti především sám její autor: Vezmi mou hlavu do klína, / tolik se mi chce odpočívat. / Jedna a druhá oblina, do svítání budu zpívat. // Hlava se brzo rozklímá / v zpěvu jsem neprospíval. / K ránu se mi chce odpočívat, vezmi mou hlavu do klína. // Je hebkost jemně uhrančivá, / v granátu jablka puklina. / Nad prasklým klínem hoří hříva. / Až Hynkův kabát dopodšíváš, vezmi mou hlavu do klína. (Srov. Z. Kožmín, 1986, ) Máchovské prvky lze nalézt i u J. Skácela. Jeho báseň Ukolébavka končí verši zůstaň u nás na noc / neb chce večer býti. Je to obměna motta, jímž celá tato sbírka začíná, včetně jeho citace z Máchova Deníku na cestě do Itálie: Nápis na hospodě: Pane, zůstaň u nás, neb chce večer býti. (Spisy, 3, 264.) Ještě před zapsáním tohoto nápisu použil však sám Mácha tato biblická slova v jiné variantě v závěru 2. strofy své 93 Speciálně o Máchově vlivu na Hrubína, o shodách, ale i podstatných rozdílech viz P. A. Bílek (1987). 270

9 KAPITOLA 2. OHLASY A REALIZACE MÁJE 2. znělky V hloubi citů: Pane, pane! pane!! zustaň se mnou!! / Zustaň se mnou, neb chce večer býti!!! (Spisy, 1, 187.) Z. Kožmín (1986, 122) uzavírá, že je pozoruhodné, jak zde Skácel navazuje spojení s Máchou: přes Máchův výběr jevů, ale zároveň přes dávná slova, dávná spojení slov, jejichž smysl obnovuje. Dodávám, že zde můžeme shledávat i Skácelovo spojení s Hrubínem. Ten se odvolává na tentýž Máchův deník. A obdiv k Máchovi je evidentní u I. Diviše, který až emfaticky vítá Suchého Pramínek vlasů slovy: Pane Suchý, to je úplný Mácha. Nebo u J. Koláře, který reaguje na Máj literární koláží a iniciuje první (samizdatové) vydání Máchova Deníku z roku 1835 (1986) s vlastními ilustracemi. Sledoval jsem spíše přímější literární, přesněji básnické ohlasy na Máchu a jeho Máj a i mezi nimi lze nalézt výtvory vysoce hodnotné. Linii vnitřní spřízněnosti jsem mohl jen naznačit, její prozkoumání a zhodnocení by předpokládalo rozsáhlou speciální studii. Samozřejmě různá srovnání v tomto směru najdeme, počínaje třeba Mahenem, Šaldou a dalšími až do současnosti. Většinou jsou to však srovnání obecná, nedoložená hlubšími analýzami. To, co jsem zde podal, je především a spíše (povrchový) popis a nominální přehled a jen naznačení možnosti hlubší analýzy Máchova vlivu a inspirace v díle našich básníků. 94 Pro čtenáře to není tedy ani tak podnět, aby sám shledával ozvuky Máje a Máchovy tvorby v naší poezii, ale aby hlavně nalézal hlubší vztah k ní a jejím tvůrcům, pro něž Mácha byl a je stále příkladem ryzího básníka. Pro odborníky je to pak možná výzva zabývat se právě důkladnými analýzami hlubších vztahů Máchovy poezie k našim dalším básníkům až do současnosti. Zejména Máchův život se stal již od přelomu 19. a 20. století předmětem též románové či dramatické tvorby, většinou však ne příliš hodnotné. Jen několik příkladů: J. Lukovský, Dalekáť cesta má, P. Fingal, Byl první máj, J. Čermák, K. H. Mácha, J. Karel, Byl lásky čas, A. Berndorf, Litoměřická tragédie, E. Synek, Dvojí tvář aj. Těžko dnes zjistit, co se z toho tenkrát hrálo i na jevišti, romány však vyšly a možná se i četly. To značné množství, ale hlavně slabá úroveň vyvolaly kritiku, například V. Dyka. Výjimečně, sice v lepší úrovni, ale jen s krátkým ohlasem, se podobné výtvory vyskytly i v druhé polovině 20. století. Například hra J. Šotoly (napsal i rozhlasovou hru, Přátelé od Kajetánů, 1976). Jiného typu, dosahu a většinou i jiné kvality byly a jsou různé inscenace Máje či jiných Máchových děl. 95 O tom však dále. 94 Směřování k analýzám vztahů tvorby Máchovy a jiného, pozdějšího tvůrce lze nalézt u A. Nováka, F. X. Šaldy, J. Mukařovského, z novějších u Z. Kožmína, P. A. Bílka aj.; ojedinělé je zkoumání J. Janáčkové (1986), zabývající se tematickým a stylistickým ohlasem Máje především v Jiráskově Filozofské historii. 95 Podrobný přehled máchovských ohlasů do roku 1936, Máchova vlivu na českou i slovenskou literaturu, básní napsaných na Máchu nebo jím inspirovaných, dále románů a dramat, výtvarných ilustrací, zhudebnění i překladů podal v poznámkách své knihy A. Pražák (1945, ). Z tohoto přehledu přejímám některé údaje i hodnocení. 271

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k

JAROSLAV SEIFERT. - původ: - studia: - od r zakládající člen od v 50. letech odmítavý postoj k JAROSLAV SEIFERT - původ: - studia: - od r. 1921 - zakládající člen - - 1929 - od 1949 - v 50. letech - 1956 - odmítavý postoj k - 1969 1970-1977 - 1984 TVORBA - překladatel: - novinář: - prozaik: - básník

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Česká klasika Výběr z české poezie

Česká klasika Výběr z české poezie Česká klasika Výběr z české poezie také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jana Eislerová Česká klasika Výběr z české poezie e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze).

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze). 1830 1848 UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě formování politických požadavků o státním uspořádání v monarchii 1. obrozenecký politický program austroslavismus (František Palacký) idea sjednocení Slovanů

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_05 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 9.A Datum: 24.11.2011

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka Osobnosti Mirovicka Antonín Klášterský - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života * 25. 9. 1866 - Mirovice + 3. 10. 1938 pohřben: Praha Vyšehradský hřbitov Slavín Narodil

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

13 K. H. Mácha Máj 8. r..notebook February 11, 2014

13 K. H. Mácha Máj 8. r..notebook February 11, 2014 Karel Hynek Mácha M Á J Charakteristika básně: lyrickoepická báseň báseň je rozdělena do 4 zpěvů a 2 intermezz má znaky romantismu ( fantazie, motivy tragické lásky, smrt,... ) hlavní postavy: Vilém (

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

11. LITERÁRNÍ MODERNA. B)Česká moderna 90. léta 19. století

11. LITERÁRNÍ MODERNA. B)Česká moderna 90. léta 19. století 11. LITERÁRNÍ MODERNA B)Česká moderna 90. léta 19. století B)Česká moderna 90. léta 19. století do uměleckého života vstupuje v 90.letech nová generace ovlivněna moderními proudy radikálním vystoupením

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 5 3 7 8 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Vítězslav Nezval ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Vítězslav Nezval 1900-1958 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie. A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky

PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie. A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky PRACOVNÍ LIST Česká poezie 1. poloviny 20. stol. = tzv. česká meziválečná poezie A. Literárněvědný rozbor výchozích textů + další související otázky Výchozí text č. 1 Zde leží., básník, jenž miloval svět

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Září 2013. Střední vzdělání s MZ nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

Mgr. Jaroslava Kholová. Období tvorby Září 2013. Střední vzdělání s MZ nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník Anotace Žák si procvičí poznatky získané ve výkladové hodině dokáže na základě ukázky určit literární formu, druh, verš, rým, obrazné pojmenování. Vysvětlí základní literární pojmy. Autor Mgr. Jaroslava

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Autor: Název: Vybraná díla ze světové

Více