III. N á v r h ZÁKON

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. N á v r h ZÁKON"

Transkript

1 III. N á v r h ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto: 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, 3 odst. 3, 5 odst. 6 a 8, 6 odst. 5 a 6, 7 odst. 1 a 8, 8 odst. 4, 9 odst. 3 písm. b) a c), 21 odst. 2, 24 odst. 3 písm. h), odst. 4 písm. b), odst. 5 a odst. 6 písm. d), 26 odst. 2 písm. e), 27 odst. 8 písm. f), 29 odst. 2 a 29b odst. 5 se slova Evropských společenství nahrazují slovy Evropské unie. 2. V 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní: t) uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám.. 3. V 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní: (2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí a) Národním programem Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství, který stanoví podmínky a postupy k zajištění ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat, b) genetickým zdrojem zvířete 1. živý jedinec druhu nebo plemene zvířat nebo 2. genetický materiál, který je živočišného původu, obsahuje funkční jednotky dědičnosti a umožňuje přenos a regeneraci jedince při zachování jeho genetického základu, zejména odebrané sperma, vaječné buňky nebo embrya, nacházející se na území České republiky a mající význam pro výživu a zemědělství a pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti 6d) zařazený do Národního

2 programu, c) určenou osobou veřejně výzkumná instituce 20) zřízená ministerstvem, která koordinuje opatření směřující k realizaci Národního programu a opatření s tím souvisejících, d) genobankou právnická osoba provozující soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat, e) biologickým materiálem odebraný materiál živočišného původu, který umožňuje získání informací o genetickém vybavení jedince zvířete, a to zejména stěry sliznic, krev nebo chlupy, f) Metodikou soubor postupů a organizačních opatření k zajištění uchování, ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetického zdroje zvířete. 20 ) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.. 4. Poznámka pod čarou č. 6e zní: 6e) 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.. 5. V 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.. 6. V 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona včetně nadpisu zní: 14 Národní program (1) Národní program vydává ministerstvo s dobou platnosti na 5 let. Ministerstvo může provést změnu Národního programu formou písemného číslovaného dodatku k Národnímu programu z vlastního podnětu, z podnětu určené osoby nebo jiného účastníka Národního programu. (2) Účastníky Národního programu jsou a) určená osoba, b) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete (dále jen vlastník genetického zdroje zvířete ), zařazená do Národního programu, c) uznané chovatelské sdružení nebo chovatelské sdružení zvířat 6e) (dále jen sdružení ) uvedené v rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu, d) genobanka zařazená do Národního programu.. 2

3 8. Za 14 se vkládají nové 14a až 14i, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6g znějí: 14a Zařazování do Národního programu Ministerstvo do Národního programu zařazuje a) druh nebo plemeno zvířete, b) vlastníka genetického zdroje zvířete a c) genobanku. 14b Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu (1) Druh nebo plemeno zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě písemné žádosti sdružení, pokud a) se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti 6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiných druhů nebo plemen zvířat, b) Metodika odpovídá osnově stanovené v prováděcím právním předpise, c) řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést, zohledňuje postupy dané Metodikou a d) způsob a rozsah vedení dokumentace o genetickém zdroji plemene nebo druhu zvířete zahrnuje informace týkající se vedení dokumentace o původu, označování a postupu zaevidování jedince zvířete jako genetického zdroje do Národního programu. (2) Sdružení k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží a) podklady prokazující, že se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti 6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiných druhů nebo plemen zvířat, b) návrh Metodiky, c) návrh řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést, a d) návrh způsobu a rozsahu vedení dokumentace o genetickém zdroji plemene nebo druhu zvířete, který zahrnuje informace týkající se vedení dokumentace o původu, označování a postupu zaevidování jedince zvířete jako genetického zdroje do Národního programu. (3) K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá stanovisko určené osoby. (4) Rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu musí kromě obecných náležitostí obsahovat název druhu nebo plemene zvířete, název a identifikační údaje sdružení a jako přílohu schválenou Metodiku, způsob a rozsah vedení dokumentace a případně také řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence. (5) Vyhláška stanoví osnovu Metodiky. 3

4 14c Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu (1) Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě jeho písemné žádosti, pokud jedinec zvířete a) je součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, b) je trvale označen předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, kde trvalé označení není možné, a c) odpovídá kritériím pro zaevidování genetického zdroje zvířete do Národního programu, které jsou uvedeny v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4. (2) Vlastník genetického zdroje zvířete k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že jsou splněny podmínky pro zaevidování jedince zvířete jako genetického zdroje zvířete do Národního programu podle odstavce 1. (3) Rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat identifikační údaje vlastníka, jeho evidenční číslo v rámci Národního programu a název druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete. (4) Platnost rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje může ministerstvo na základě písemné žádosti vlastníka genetického zdroje zvířete prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud vlastník genetického zdroje zvířete splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává vlastník genetického zdroje zvířete ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Vlastník genetického zdroje zvířete k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení podle odstavce 2. 14d Zařazování genobanky do Národního programu (1) Genobanku zařadí ministerstvo do Národního programu na základě písemné žádosti, pokud provozní řád genobanky zaručuje řádné uchování genetického anebo biologického materiálu podle specifikace uchovávaného genetického anebo biologického materiálu. (2) Genobanka k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží a) provozní řád genobanky a b) specifikaci uchovávaného genetického anebo biologického materiálu. (3) K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá stanovisko určené osoby. (4) Rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat identifikační údaje 4

5 genobanky, specifikaci uchovávaného genetického nebo biologického materiálu a evidenční číslo genobanky v rámci Národního programu. (5) Platnost rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu může ministerstvo na základě písemné žádosti genobanky prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud genobanka splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává genobanka ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Genobanka k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že se nezměnily podmínky pro zařazení genobanky do Národního programu. 14e Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu (1) Ministerstvo změní rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže došlo ke změně a) údajů uvedených v rozhodnutí nebo b) Národního programu týkající se podmínek, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno. (2) Ministerstvo rozhodnutí o zařazení do Národního programu zruší, jestliže a) právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, zanikla, b) fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, ukončila činnost, c) fyzická osoba, která je účastníkem Národního programu, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, d) účastník Národního programu o zrušení sám písemně požádá, e) genetický zdroj plemene nebo druhu zvířete účastníka Národního programu již nesplňuje podmínky dané Metodikou nebo f) došlo ke změně Národního programu vylučující zařazení do Národního programu. 14f Zaevidování jedince zvířete do Národního programu (1) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, do Národního programu zaeviduje jedince zvířete jako genetický zdroj zvířete a) se souhlasem vlastníka zvířete, b) způsobem stanoveným v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4, a c) v souladu se způsobem a rozsahem vedení dokumentace, který je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4. (2) Do Národního programu sdružení zaeviduje pouze jedince zvířete, který je a) součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, b) trvale označen předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, kde trvalé označení není možné, a c) vyhovující z hlediska Metodiky, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4. 5

6 (3) Jedinec zvířete zaevidovaný do Národního programu zůstává genetickým zdrojem zvířete bez ohledu na změnu vlastníka zvířete. (4) Sdružení je povinno zaevidovat do Národního programu jedince zvířete jako genetický zdroj zvířete na základě rozhodnutí ministerstva. Ministerstvo rozhodnutí k zaevidování zvířete do Národního programu vydá ve zvláště odůvodněných případech na návrh určené osoby a se souhlasem vlastníka zvířete, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické diverzity, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete. (5) Jedinec zvířete zaevidovaný do Národního programu může být použit k plemenitbě výhradně v rámci populace genetických zdrojů zvířat a v souladu s Metodikou, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst g Ochrana a udržitelné využívání genetických zdrojů zvířat (1) Vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, je povinen a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4, b) oznámit neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete, c) hodnotit genetický zdroj zvířete a vést o něm dokumentaci způsobem a v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a předávat výsledky tohoto hodnocení sdružení, d) předat na základě písemné výzvy určené osoby určené osobě nebo genobance, která je účastníkem Národního programu, vzorek genetického zdroje zvířete, který tvoří genetický materiál, s příslušnou dokumentací, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství 6g). Velikost vzorku genetického zdroje zvířete stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpise. Postup předání a velikost vzorku biologického materiálu zvířete je stanoven v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4, e) oznámit ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, f) oznámit minimálně 30 dní předem určené osobě úmysl přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země. (2) Určená osoba je povinna a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu, b) vést evidenci účastníků Národního programu a přidělovat jim evidenční čísla, c) koordinovat aktivity související s Národním programem, včetně zajištění dlouhodobého uchování genetického materiálu a vzorků genetických zdrojů zvířat, d) zajistit ve spolupráci s účastníkem Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat, e) provést každoročně hodnocení Národního programu a toto hodnocení předložit ministerstvu a na základě jeho výsledků případně ministerstvu navrhnout nařízení opatření 6

7 související se zajištěním ochrany, uchováním nebo udržitelným využíváním genetického zdroje zvířete. (3) Zaměstnanci určené osoby jsou za účelem zjištění stavu genetických zdrojů zvířat oprávněni vstupovat na pozemky účastníka Národního programu a do provozních objektů, které má účastník Národního programu ve vlastnictví, v pachtu nebo nájmu nebo je užívá na základě jiného právního důvodu, pokud se na těchto pozemcích nebo v těchto provozních objektech nacházejí genetické zdroje zvířat. Určená osoba musí před vstupem svých zaměstnanců na pozemky a do provozních prostor účastníka Národního programu o této skutečnosti písemně informovat. Oprávnění ke vstupu jsou zaměstnanci určené osoby povinni prokázat průkazem vydaným určenou osobou. Při vstupu na pozemky a do provozních prostor musí zaměstnanci určené osoby dodržovat zooveterinární podmínky uvedené v provozním řádu účastníka Národního programu. Zaměstnanci určené osoby, kteří se při zjišťování stavu genetických zdrojů zvířat seznámí s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství 6g, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Získá-li určená osoba při zjišťování stavu genetických zdrojů zvířat od účastníka Národního programu údaje o genetických zdrojích zvířat, které tvoří předmět obchodního tajemství 6g), nesmí určená osoba bez souhlasu účastníka Národního programu poskytnout třetím osobám. (4) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, je povinno a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4, a dodržovat způsob a rozsah vedení dokumentace, který je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 14b odst. 4, b) oznámit neprodleně určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete, c) oznámit ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, d) zajistit ve spolupráci s ostatními účastníky Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat, e) provést každoročně hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit určené osobě, f) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona. (5) Ministerstvo může vyzvat sdružení ke změně Metodiky v případě změn právních předpisů, smluv vyplývajících z plnění mezinárodních závazků, Národního programu nebo na základě výsledků hodnocení Národního programu provedeného podle odstavce 2 písm. e) nebo na základě výsledků hodnocení příslušného genetického zdroje plemene nebo druhu zvířete provedeného podle odstavce 4 písm. e). Sdružení do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke změně Metodiky, nestanoví-li ministerstvo lhůtu delší, předloží ministerstvu návrh změn Metodiky. Nepředloží-li sdružení návrh změny Metodiky v požadovaném rozsahu a ve stanovené lhůtě, pozbývá rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu vydané podle 14b odst. 4 platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu Metodiky. O změnu Metodiky může sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodů uvedených ve větě první. Pro řízení o návrhu změny Metodiky platí 14b obdobně. Bude-li návrhu vyhověno, ministerstvo vydá podle 14b odst. 4 nové rozhodnutí, jehož přílohou bude nové znění Metodiky. 7

8 (6) Vyhláška stanoví a) způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete, b) velikost vzorku genetického zdroje zvířete, který tvoří odebraný genetický materiál zvířete, c) rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením. 14h Uchování genetických zdrojů zvířat (1) Uchování genetických zdrojů zvířat ve formě genetického materiálu anebo biologického materiálu (dále jen materiál ) zajišťuje genobanka v souladu se svým provozním řádem a standardy pro genobanky, které stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpise. (2) Genobanka ukládá materiál na základě vzájemně odsouhlasených smluvních podmínek mezi vlastníkem genetického zdroje zvířete a určenou osobou. Uložený materiál spravuje genobanka a jeho vlastníkem je určená osoba, pokud není stanoveno na základě smluvních podmínek jinak. (3) Genobanka je povinna a) uchovávat materiál v souladu s provozním řádem a standardy pro genobanky, b) oznámit vznik situace, která znamená riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu, neprodleně určené osobě a v součinnosti s ní zajistit opatření k eliminaci tohoto rizika, c) na základě požadavku určené osoby zajišťovat spolupráci se zahraničními genobankami, případně dalšími zahraničními osobami za účelem získání nebo výměny genetického materiálu a vědeckých či technických informací. (4) Materiál uložený v genobance je určen pro dlouhodobé uchování a pro použití v případě nekomerčního výzkumu, testace anebo obnovy genetické diverzity, hodnocení nebo regenerace druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete. (5) Vzorek materiálu z genobanky poskytuje na vyžádání třetím osobám genobanka se souhlasem určené osoby, pokud existuje jeho dostatečná zásoba a poskytnutím vzorku nedojde k ohrožení genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek fyzický zánik genetického zdroje zvířete. Vzorek materiálu poskytuje genobanka za náklady, které nepřesahují náklady spojené s poskytnutím vzorku. Rozsah dostatečné zásoby materiálu stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpise. (6) Vyhláška stanoví a) standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou, b) rozsah dostatečné zásoby materiálu. 14i Financování ochrany genetických zdrojů zvířat Finanční prostředky pro konzervaci, ochranu, hodnocení, dokumentaci a udržitelné využívání genetických zdrojů zvířat v rámci Národního programu jsou poskytovány pro účely 8

9 uvedené v tomto zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva. 6g) 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.. 9. V 26 odst. 1 písm. a) se bod 2 zrušuje. Dosavadní bod 3 se označuje jako bod V 26 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova 14 odst. 9 písm. a), b), c) a d), 14 odst. 13 nebo 14 odst. 14 nahrazují slovy 14f odst. 5 nebo 14g odst V 26 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova 14 odst. 17 nebo zrušují. 12. V 27 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slova stanovené v vkládají slova 5 odst. 7 písm. h), 6 odst. 4 písm. h),. 13. V 27 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova 14 odst. 13 nahrazují slovy 14f odst. 2 nebo V 27 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova 14 odst. 9 písm. a), b), c) a d), 14 odst. 13 nebo 14 odst. 14 nahrazují slovy 14f odst. 5, 14g odst. 1, 2 nebo 4 nebo 14h odst V 27 se odstavec 6 zrušuje. Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až V 27 odst. 6 se slova 14 odst. 17 nebo zrušují. 17. V 29b odst. 6 a 29e odst. 2 se slova Evropského společenství nahrazují slovy Evropské unie. 18. V 33 se slova 14 odst. 19 nahrazují slovy 14b odst. 5, 14g odst. 6, 14h odst. 6. Čl. II Přechodná ustanovení 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Určená osoba může provozovat genobanku podle dosavadní právní úpravy 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 9

10 Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 10

11 IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST Shrnutí Závěrečné zprávy RIA Název návrhu zákona: Zákon č. /. Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracovatel / zástupce předkladatele: Ministerstvo zemědělství Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené účinnosti rozveďte Patnáctým dnem po vyhlášení. ( ) Implementace práva EU: NE - uveďte termín stanovený pro implementaci: - - uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: NE 2. Cíl návrhu zákona Cílem návrhu zákona je úprava podmínek pro zajištění garance Ministerstva zemědělství za oblast zachování biologické rozmanitosti v zemědělství u vybraných plemen a druhů zvířat. Navrhovaná právní úprava má upřesnit podmínky fungování a administrace Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství, stanovit jasným způsobem role a odpovědnosti jednotlivých účastníků tohoto programu, včetně administrativního způsobu řešení programu a kontrolní role ze strany státní správy. 3. Agregované dopady návrhu zákona 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na státní rozpočet. Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty. 3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: NE Nepředpokládají se negativní dopady na podnikatelské prostředí. 1

12 3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE Nepředpokládají se negativní dopady na samosprávné celky. 3.4 Sociální dopady: NE Nepředpokládají se negativní dopady do sociální sféry. 3.5 Dopady na životní prostředí: ANO Zajištění zachování a udržitelné využívání genetických zdrojů zvířat je úzce spjato se zachováním biologické rozmanitosti a genetické diverzity původních plemen zvířat významných pro výživu a zemědělství, které se historicky na území České republiky nacházely. Z tohoto pohledu je dopad návrhu novely na životní prostředí kladný. 1. Důvod předložení 1.1. Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů Definice problémů, popis existujícího právního stavu v dané oblasti Problematiku genetických zdrojů zvířat řeší zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v 2 definice pojmů a 14 genetické zdroje zvířat. Definice uvádí základní pojmy - genetický zdroj zvířete, určená osoba, genobanka a vzorek genetického zdroje zvířete. 14 uvádí postup pro zařazení osoby a genetického zdroje zvířete do Národního programu rozhodnutím Ministerstva zemědělství, postup pro prodloužení tohoto rozhodnutí nebo jeho zrušení. Určené osobě je podle tohoto zákona svěřena pravomoc písemně žádat účastníka Národního programu o poskytnutí vzorku genetického zdroje zvířete. V dalších odstavcích 14 jsou řešeny povinnosti účastníka Národního programu, povinnosti určené osoby, pravomoc určené osoby vstupovat na pozemky účastníka Národního programu za účelem zjištění stavu genetických zdrojů zvířat, a dále podmínky pro poskytování vzorků genetických zdrojů zvířat, přemísťování genetických zdrojů zvířat mimo Českou republiku a uložení mimořádného opatření Ministerstva zemědělství účastníkovi Národního programu. Navazující vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat, stanovuje vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu, podrobnosti o rozsahu a způsobu hodnocení genetických zdrojů zvířat, podrobnosti vedení dokumentace o genetických zdrojích zvířat a definuje velikost poskytovaných vzorků. 2

13 Základním účelem výše uvedených právních předpisů je zajištění systému dlouhodobého zachování a udržitelného využívání genetické rozmanitosti původních plemen hospodářských zvířat, která jsou na území České republiky dlouhodobě chována. Tato plemena zvířat v řadě případů nepatří mezi běžně komerčně využívaná plemena. Moderní plemena zvířat jsou často šlechtěna za účelem intenzivní produkce živočišných komodit jako je např. množství masa nebo mléka, ale vysoké užitkovosti dosahují bohužel mnohdy za cenu ztráty jiných vlastností dlouhověkosti, odolnosti vůči negativním vlivům prostředí nebo přirozené reprodukční schopnosti. Původní, člověkem málo ovlivněná plemena zvířat si naopak zachovávají mnoho užitečných vlastností, jako je např. přizpůsobivost prostředí, odolnost ke klimatickým podmínkám, odolnost vůči nemocem, dobré mateřské vlastnosti nebo schopnost optimálního využití místních zdrojů potravy. Jejich unikátní kombinace genů se tak může uplatnit při zlepšování zdraví a odolnosti jiných plemen a jejich adaptaci na stále probíhající změny v životním prostředí. Původní druhy a plemena zvířat, jejichž populace označujeme jako genetické zdroje zvířat tak představují cenné a strategicky důležité vlastnictví pro každou zemi. Zachování genetických zdrojů je tak úlohou státu a vyplývá rovněž z mezinárodních požadavků, ke kterým se Česká republika přihlásila, zejména v rámci naplňování Úmluvy o biologické rozmanitosti (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb.). Současná právní úprava je nedostatečná a nevyhovující z následujících důvodů: Definice základních pojmů neodpovídají praktickým potřebám administrace Národního programu zvířat. Zcela zde chybí jednak definice základního dokumentu Národního programu zvířat, který vždy s platností na pět let vydává Ministerstvo zemědělství, a rovněž je nutno doplnit definici výchozího odborného podkladu pro práci s jedinci genetických zdrojů zvířat, tzv. Metodiky uchování genetického zdroje plemene nebo druhu zvířete, kterou se rozumí soubor postupů a organizačních opatření k zajištění ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetického zdroje zvířete plemene nebo druhu zařazeného do Národního programu. Další definice uvedené ve stávajícím znění zákona, tzn. definice genobanky, určené osoby, genetického zdroje zvířete a vzorku genetického zdroje, musí být upřesněny z hlediska výkladu a potřeb administrace Národního programu zvířat Ministerstvem zemědělství. Stávající definice v 2 odst. 2, písm. e) týkající se uvádění do oběhu plemenného zvířete, atd. byla přesunuta na konec 2 odst. 1, protože se v zásadě netýká problematiky genetických zdrojů zvířat. Zařazování osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu rovněž neodpovídají praktickým potřebám administrace Národního programu zvířat. Postup pro zařazování je řešen v 14 odst. 2 a 3 a Ministerstvo zemědělství má podle zákona zařazovat do Národního programu jak fyzické nebo právnické osoby (účastníky Národního programu), tak jedince zvířat ve vlastnictví těchto účastníků, a to rozhodnutím vydaným na pět let. Ministerstvo zemědělství nicméně prakticky zařazuje svým formálním rozhodnutím pouze vlastníky genetických zdrojů zvířat, tzn. fyzické nebo právnické osoby. Platnost a aktuálnost indikativního seznamu zvířat, který má žadatel vyplnit na zadní straně formuláře, nicméně ministerstvo neověřuje. Důvodem této praxe je krátký reprodukční cyklus řady plemen drobných hospodářských zvířat (králíci, slepice, husy, včely, ryby, atd.), poměrně častá výměna zvířat mezi jejich majiteli u některých dalších plemen (koně, skot, ovce, kozy) a v neposlední řadě velký počet jedinců, kteří jsou do Národního programu celkem zařazeni (kolem ). Rozhodnutí o zařazení konkrétních jedinců zvířat do Národního programu na dobu 5 let tak pozbývá na logice, stejně jako úvaha o např. zařazování na kratší období, cca 1 až 2 roky. Obě tyto varianty by přinesly neúměrnou a zbytečnou administrativní zátěž jak pro státní správu, tak pro samotné 3

14 chovatele. Ve stávající úpravě dále nejsou řešeny zcela specifické případy a situace, kdy určená osoba považuje za nutné uznat hodnotné jedince jako genetický zdroj v případě prokázané ztráty genetické diverzity v rámci linie plemene nebo celé populace. Tento nástroj na straně Ministerstva zemědělství chybí, ačkoliv je vyhlašovatelem Národního programu zvířat, jeho účastníkům umožňuje čerpat finanční podporu a je de facto zodpovědné na národní i mezinárodní úrovni za zachování a udržitelné využívání agrobiodiverzity. Institut změny a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat je obsažen ve stávajícím 14 odst. 5 a 6. Toto ustanovení by se ovšem mělo upravit ve smyslu stanovení transparentních podmínek. Podle odstavce 6 může Ministerstvo zemědělství zrušit rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže např. genetický zdroj zvířete již nesplňuje znaky stanovené Národním programem. Samotný text Národního programu zvířat je strukturován trochu jiným způsobem a nelze v něm přesně a snadno najít informace, které by byly označeny jako znaky stanovené Národním programem zvířat. V Národním programu zvířat se hovoří o tzv. Projektech uchování a tzv. Dílčích metodikách. Stanovení povinností je tudíž nekonzistentní a z hlediska administrace netransparentní. Zákon sice stanovuje v 14 odst. 10 a 11, že konzervaci genetických zdrojů zvířat ex situ v genobance zajišťuje určená osoba, a to uložením vzorku genetických zdrojů zvířat do genobanky, nicméně zcela nedostatečně jsou ve stávající právní úpravě řešeny podmínky fungování dílčích genobank, které jsou nedílnou součástí funkčního systému Národního programu. Zejména pak není vůbec řešena otázka vlastnictví genetického materiálu, který je do genobank ukládán pro dlouhodobé uchování. Nutnost přesně formulovat tuto problematiku vychází z předpokladu, že do kryo podmínek jsou ukládány vzorky genetického materiálu na dlouhou dobu i na několik desetiletí a jejich další využití není v budoucnu vyloučeno. Ze stávající právní úpravy není zcela zřejmé, zda jsou vzorky i po dobu jejich uchování a následného využití stále ve vlastnictví původních majitelů těchto zvířat, zda nepřechází do vlastnictví genobanky, která je uchovává, nebo zda jsou obecně ve vlastnictví Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. nebo státu, resp. Ministerstva zemědělství jako vyhlašovatele Národního programu. Podmínky pro vývoz jedinců genetických zdrojů do zahraniční stanovené v 14 odst. 17 jsou předmětem stálých diskusí a problematického naplňování ze strany vlastníků genetických zdrojů zvířat a chovatelských sdružení. V rámci tohoto ustanovení není dostatečným způsobem definován administrativní postup, kterým by se mělo Ministerstvo zemědělství řídit při vydávání souhlasu nebo nesouhlasu s vývozem genetického zdroje do zahraničí. V této souvislosti je nutno respektovat vlastnická práva chovatelů k jejich zvířatům, na druhé straně nicméně stojí fakt, že chovatelé vstupují do systému Národního programu zvířat dobrovolně a jsou poté vázání dodržováním určitých pravidel a podmínek. Úplný zákaz Ministerstva zemědělství s vývozem genetického zdroje zvířete je v současné situaci fakticky nemožný, protože zvířata jsou s výjimkou některých koní ze 100 % privátním majetkem. Ve státním vlastnictví jsou pouze koně v Národním hřebčínu Kladruby a v zemských hřebčincích v Písku a Tlumačově. V současné situaci také není možné eventuální porušení zákona kontrolovat, protože není vytvořena centrální evidence všech zvířat uznaných jako genetický zdroj, který by mohl být využíván pro kontrolní účely. 4

15 1.3. Identifikace dotčených subjektů Mezi subjekty přímo dotčené návrhem novely plemenářského zákona patří: - Ministerstvo zemědělství jako vyhlašovatel a administrátor Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství; - určená osoba, která je pověřena koordinací aktivit účastníků Národního programu a která je vykonávána Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i.; - chovatelská sdružení, která se ve své činnosti věnují konkrétnímu druhu nebo plemeni zvířete zařazeného do Národního programu Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Asociace svazů chovatelů koní, o. s., Asociace chovatelů huculského koně, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Český svaz chovatelů, Rybářské sdružení České republiky a Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.; - a v neposlední řadě jsou to řádově stovky fyzických nebo právnických osob, které byly jako vlastníci zvířat zařazeny do Národního programu jako jeho účastníci Zhodnocení rizika Rizika, která by byla spojena s neřešením problému, existují jednak ve věcné a rovněž právní rovině. Stávající právní úprava se při praktické administraci Národního programu opakovaně neosvědčila jako kvalitní a dostatečná k tomu, aby stát mohl zajistit zachování a udržitelné využívání genetické diverzity vybraných druhů a plemen hospodářských zvířat. Na základě návrhu novely dochází k transparentnímu rozdělení práv a povinností pro jednotlivé účastníky Národního programu, včetně státní správy reprezentované Ministerstvem zemědělství. Z věcného hlediska dochází rovněž k propojení relevantních dokumentů, tzn. plemenářského zákona, prováděcího právního předpisu pro oblast genetických zdrojů zvířat, textu Národního programu a odborné Metodiky pro uchování genetického zdroje plemene nebo druhu zvířete. V právní rovině existují rizika, která vyplývají z potencionálního nedodržení mezinárodních dohod a závazků, ke kterým se Česká republika již v minulosti přihlásila, zejména v rámci naplňování Úmluvy o biologické rozmanitosti (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb.) a Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje, který byl přijat v rámci FAO v roce 2007 a budoucí implementace tzv. Nagojského protokolu viz dále. 2. Návrh řešení 2.1. Popis cílového stavu Budou-li přijaty navržené změny plemenářského zákona, bude zajištěno jasné vymezení definic, které se vztahují k problematice genetických zdrojů zvířat, konkrétně, budou definovány pojmy Národní program, genetický zdroj zvířete, určená osoba, genobanka, vzorek genetického zdroje zvířete a metodika uchování genetického zdroje plemene nebo druhu zvířete, budou nastaveny transparentní podmínky pro zařazování všech druhů účastníků do Národního programu, tzn. (1) nově pro chovatelská sdružení, která se budou moci přihlásit s konkrétním druhem nebo plemenem zvířete, pokud předloží požadovanou dokumentaci 5

16 ve formě vypracované odborné metodiky, zohlednění problematiky genetických zdrojů zvířat v jejich řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidenci, pokud je vedou, a předložení způsobu evidence a účinného systému kontroly povinností, které jsou pro tato sdružení uvedena dále v novele zákona; (2) pro fyzické a právnické osoby jako vlastníky jedinců genetických zdrojů zvířat, pokud tito jedinci zvířat vyhovují podmínkám, které jsou dále uvedeny v této novele; a (3) nově pro genobanky, které jsou nedílnou součástí systému fungování Národního programu, bude stanoven postup Ministerstva zemědělství a podmínky, na základě kterých bude možno změnit vydané rozhodnutí o zařazení do Národního programu, nebo jej zrušit, bude nově stanoveno, že jedince zvířete zařazuje se souhlasem vlastníka zvířete do Národního programu jako genetický zdroj chovatelské sdružení, které je účastníkem Národního programu, a to podle pravidel odborné metodiky, v souladu se schváleným způsobem vedení dokumentace a podle dalších podmínek uvedených v novele zákona. Důležité je rovněž doplnění, že jedinec zvířete zařazený do Národního programu zůstává genetickým zdrojem bez ohledu na změnu vlastníka zvířete, nově je do textu novely vložena možnost Ministerstva zemědělství využít ve zvláště odůvodněných případech mimořádné opatření a uložit povinnost chovatelskému sdružení zařadit do Národního programu jedince zvířete jako genetický zdroj, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické diverzity, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete, budou přehledně nastaveny povinnosti, které se vztahují pro všechny výše uvedené účastníky Národního programu, tzn. chovatelská sdružení, fyzické a právnické osoby jako vlastníky genetických zdrojů zvířat, určenou osobu a genobanky, udílení souhlasu Ministerstva zemědělství v případě vývozu jedince genetického zdroje do zahraničí se změní na oznamovací povinnost určené osobě ze strany vlastníka takového zvířete, a to v případě, že se jedná o úmysl přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo vývoz genetického zdroje zvířete do třetí země. Určená osoba tak bude mít možnost zajistit alespoň vzorky genetického zdroje a uložit je pro dlouhodobé uchování v genobance, budou vymezeny podmínky pro ukládání genetického materiálu do genobank a naopak poskytování materiálu z genobank třetím osobám. Určená osoba, která bude koordinovat činnost ostatních genobank, se zároveň stane vlastníkem tohoto materiálu. Česká republika je rovněž efektivně zapojena do Evropského programu spolupráce pro genetické zdroje (ECP/GR). Pro další rozvoj této spolupráce a volnou výměnu materiálů a informací je nezbytné i zajištění kvalitního legislativního prostředí. Pro Českou republiku je tedy přijetí právní úpravy genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství důležitým předpokladem další kompatibility a úspěšnosti jednak v regionální spolupráci, zejména pak v rámci spolupráce v Evropské unii. 6

17 2.2. Návrh variant řešení 2.3. Varianta 1 nulová Při zachování současné právní úpravy plemenářského nedojde k řešení výše identifikovaných závažných problémů, což by mohlo být problematické z hlediska pokračování fungování a administrace Národního programu a jeho dalšího financování z veřejných finančních prostředků Varianta 2 změna plemenářského zákona Tato varianta předpokládá přípravu a předložení novely zákona, kterou by došlo k úpravě stávajícího znění plemenářského zákona tak, aby mohlo Ministerstvo zemědělství vykonávat svou činnost efektivněji. Ministerstvo zemědělství je jako orgán státní správy zodpovědné na základě stávajícího znění plemenářského zákona a na základě přijatých mezinárodních závazků za zajištění zachování a udržitelného využívání genetické diverzity vybraných druhů a plemen hospodářských zvířat a k tomuto účelu vyhlásilo Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství, který administruje a na základě něhož jsou v rámci národního dotačního programu 6. Genetického zdroje vypláceny účastníkům tohoto programu finanční prostředky. Zásadní změnou plemenářského zákona je návrh na formální zařazení plemen a druhů zvířat do Národního programu skrze žádosti předmětných chovatelských sdružení, zařazení genobank jako účastníků Národního programu a zavedení nové kompetence Ministerstva zemědělství ohledně využití možnosti uložení mimořádného opatření chovatelskému sdružení zařadit do Národního programu jedince zvířete jako genetický zdroj, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické diverzity, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete. Takto zařazený jedinec zvířete může být použit dále k plemenitbě, ale pouze v rámci populace jiných genetických zdrojů zvířat a podle podmínek stanovených v odborné Metodice Konzultace Navrhovaná právní úprava byla konzultována s následujícími subjekty: Česká plemenářská inspekce, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Asociace svazů chovatelů koní, o. s., Asociace chovatelů huculského koně, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Český svaz chovatelů, Rybářské sdružení České republiky a Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. Některé zásadní připomínky vyjádřené k návrhu novely nebyly ze strany dotčených subjektů do novely zapracovány. Jeden zásadní rozpor, který se týká nově zaváděného mimořádného opatření Ministerstva zemědělství, přetrvává. Podle návrhu novely může Ministerstvo zemědělství ve zvláště výjimečných případech uložit sdružení jako mimořádné opatření povinnost zařadit do Národního programu jedince zvířete jako genetický zdroj, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické diverzity, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete. Jedinec zvířete zařazený do Národního programu podle těchto pravidel může být použit k plemenitbě výhradně v rámci populace genetických zdrojů zvířat a podle 7

18 podmínek stanovených v Metodice. Tento návrh považují některá chovatelská sdružení jako zásah do svých kompetencí daných šlechtitelským sdružením v 5 plemenářského zákona. 3. Zhodnocení dopadů Vyhodnocení nákladů a přínosů Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšené finanční nároky na státní rozpočet. Finanční náklady spojené s realizací a administrací Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství budou hrazeny z kapitoly Ministerstva zemědělství a nepřesáhnou výdaje, které jsou doposud z kapitoly Ministerstva zemědělství na tento program vynakládány. Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšené finanční nároky ani na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice. Přínosem by mělo být efektivnější a operativnější fungování výše zmíněného Národního programu ze strany všech dotčených subjektů a zajištění efektivní administrace a kontrolní role státní správy nad závazky, které byly přijaty na národní i mezinárodní úrovni. Přijetí podrobnější právní úpravy bude rovněž zárukou lepší dostupnosti genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství pro domácí i zahraniční uživatele (vytvoření prostředí reciprocity vůči zahraničním partnerům), které umožní nezbytné dlouhodobější rozhodování a plánování a tím i zefektivnění práce. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie Návrh novely plemenářského zákona je v souladu s ústavou a s ústavním pořádkem České republiky. V oblasti ochrany, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství je jedním ze základních mezinárodních dokumentů Úmluva o biologické rozmanitosti. Úmluva o biologické rozmanitosti byla přijata dne 5. června 1992 v Rio de Janeiro a vstoupila v platnost dne 29. prosince Česká republika tuto Úmluvu podepsala dne 4. června 1993 a vstoupila pro ni v platnost dne 3. března Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání této Úmluvy bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č.134/1999 Sb. Cílem této Úmluvy je, mimo jiné, spravedlivé a rovnoměrné rozdělení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů, které Úmluva v obecné rovině definuje, včetně odpovídajícího přístupu ke genetickým zdrojům a odpovídajícího předávání příslušných technologií při zohlednění všech práv na tyto zdroje a technologie, včetně odpovídajících způsobů financování. Každá smluvní strana, tedy i Česká republika, se zavazuje vytvořit podmínky pro usnadnění přístupu ke genetickým zdrojům, přičemž jsou stanoveny základní podmínky tohoto přístupu (například předchozí souhlas smluvní strany poskytující genetické zdroje, apod.). Jde-li tedy o závazky vyplývající pro Českou republiku z Úmluvy, které mají být podrobně rozpracovány národní legislativou, navrhovaná právní úprava ochrany, uchovávání a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství bude zahrnovat závazky vyplývající i z Úmluvy. Společně s právní úpravou konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu 8

19 tak dojde ke komplexní právní úpravě těchto genetických zdrojů, tak, jak o nich obecně hovoří i Úmluva. Česká republika bude rovněž muset v budoucnu implementovat tzv. Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Česká republika je zatím signatářem tohoto protokolu (podepsán jménem České republiky Ing. Editou Hrdou, velvyslankyní a stálou představitelkou České republiky při OSN v New Yorku dne ). Evropská unie implementovala Nagojský protokol nařízením Evropského Parlamentu a Rady 511/2014 ze dne o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii. Nařízení je v tuto chvíli platné, nicméně Evropská komise bude k některým jeho částem projednávat a přijímat implementační akty a právně nezávazný výklad implementace. Na národní úrovni bude plná implementace Protokolu a nařízení teprve řešena v rámci samostatného právního předpisu, který je zpracováván Ministerstvem životního prostředí. Z tohoto důvodu nebylo nařízení Evropského Parlamentu a Rady 511/2014 v tomto návrhu právní úpravy zohledněno. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k zákazu diskriminace. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění subjektu osobních údajů. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem korupčního rizika. Kontakty na zpracovatele RIA Ing. Vlastimil Zedek vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií Ministerstvo zemědělství tel.: Ing. Jan Gallas ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Ministerstvo zemědělství tel.:

20 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K článku I K bodům 1 a 17 Znění plemenářského zákona se přizpůsobuje novým podmínkám souvisejících s přijetím Lisabonské smlouvy a odkazy na předpisy Evropských společenství se nahrazují odkazy na předpisy Evropské unie. K bodům 2 a 3 K 2 Výčet definic uvedených ve stávající právní úpravě nebyl pro potřeby Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat pro výživu a zemědělství kompletní. Byly zde nově přidány definice samotného Národního programu a rovněž bylo nutno doplnit definici základního odborného dokumentu pro práci s genetickými zdroji zvířat, tzv. Metodiky uchování genetického zdroje plemene nebo druhu zvířete. Některé definice byly upřesněny tak, aby odpovídaly současným potřebám administrace Národního programu jedná se o definici genobanky, určené osoby, genetického zdroje zvířete a vzorku genetického zdroje. Stávající definice v 2 odst. 2 písm. e) týkající se uvádění do oběhu plemenného zvířete atd. byla přesunuta na konec 2 odst. 1, protože se v zásadě netýká problematiky genetických zdrojů zvířat. K bodu 4 Nová poznámka pod čarou odkazuje na přechodné ustanovení občanského zákoníku ( 3045), podle kterého se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují za spolky podle tohoto zákona, a má sdružení právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona. K bodům 5 a 6 K 5 odst. 7 a 6 odst. 4 Do těchto odstavců, které uvádějí výčet povinností uznaných chovatelských sdružení a chovatelských podniků prasat, byla přidána nová povinnost: poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle plemenářského zákona. Tento návrh vychází z praktických zkušeností Ministerstva zemědělství a určené osoby při plnění mezinárodních povinností a závazků České republiky např. vůči Organizaci OSN pro výživu a zemědělství (FAO), kdy je nutno v reálném čase získat a reportovat data a další informace např. o počtu chovaných zvířat v rámci všech plemen hospodářských zvířat, apod. Návrh této nové povinnosti by měl významně usnadnit převod informací a dat podle aktuálních a relevantních potřeb státní správy. Poskytováním informací nejsou myšleny jakékoliv informace obchodního nebo jiného utajeného charakteru. K bodům 7 a 8 K 14 až 14i Navrhovaný text komplexně řeší problematiku administrace Národního programu, zařazování do Národního programu, zaevidování do Národního programu, ochranu a udržitelné využívání genetických zdrojů zvířat, uchovávání genetických zdrojů zvířat a financování genetických zdrojů zvířat. 10

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 316 odst.

Více

Č.j.: 50889/2011-MZE-14313. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje

Č.j.: 50889/2011-MZE-14313. Část A Obecné podmínky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu 6. Genetické zdroje Zásady, kterými se na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s.

S T A N O V Y. Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. S T A N O V Y Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s. 2 0 1 4 Čl. 1 Právní postavení 1) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, z.s." (dále jen SCHP, nebo Svaz) je zájmové sdružení chovatelů,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Strana 1871 185 ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 262/2006

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 219. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015,

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, č.j. 42215/2015-MZE-12152 III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I 50/2016 Sb. ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce.

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce. 447/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o genetických zdrojích zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY S T A N O V I S K O Ministerstva pro místní rozvoj k pozměňovacím návrhům poslanců Hospodářského výboru PS PČR k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 34 10. funkční období 34 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 303 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013,

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013, Vládní návrh ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 241/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Změna: 413/2005

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 17 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 49. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 225/2003 Sb., zákonem

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018

Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 2018 Sborník k odbornému semináři pořádanému Ústavem zemědělské ekonomiky a informací pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA

370/2006 Sb. VYHLÁŠKA 370/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2006 o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh. poslanců Karla Sehoře a dalších. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Návrh. poslanců Karla Sehoře a dalších. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 91 Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika )

METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

154 ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

154 ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 154 ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2013 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 4. července 2013 Cena 32,- Kč OBSAH: 7. 8. 9. 10. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více