Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,"

Transkript

1 Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení 17 odst. 15, 22 odst. 13 a 23c odst. 4 zákona: ČÁST PRVNÍ Změna vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb. a vyhlášky č. 202/2012 Sb., se mění takto: 1. V 4 odst. 1 písmeno g) zní: g) elektronický identifikátor u skotu, u ovcí a koz 11a) a u koní 11b),. 2. V 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: (2) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropské unie 11a),11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená osoba 4).. 3. V 9 odst. 4 písmeno c) zní: c) trojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz,. 1

2 4. V 9 odst. 4 se doplňuje písmeno d), které zní: d) u plodných plemen ovcí a koz čtyřnásobek počtu samic starších 12 měsíců, pokud je žádost zaslána v listinné podobě.. 5. V 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo kombinací ušní známky a elektronického identifikátoru umístěného v druhé ušní známce nebo v bolusu, které byly k tomuto způsobu označení poskytnuty pověřenou osobou. 6. V 10 odstavec 2 zní: (2) Každé tele musí být označeno do 20 dní po narození. Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, aplikuje se do 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, před označením podle odstavce 1. Do doby trvalého označení telete musí chovatel zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. 7. V 10 se doplňuje odstavec 6, který zní: (6) Označení bolusem lze použít, pokud je tur již označen dvěma plastovými ušními známkami; v takovém případě se obě ušní známky na zvířeti ponechají. Bolus lze použít také jaké duplikát jedné ušní známky. Kombinace elektronické ušní známky a bolusu není přípustná.. 8. V 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, lhůta podle věty první se prodlužuje na nejvýše 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, do kterého bylo přemístěno nebo dovezeno, před označením podle 10 odst V 15 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) K označování koní se používají elektronické identifikátory podle 4 odst. 2. Pokud je kůň označen elektronickým identifikátorem, který ve struktuře kódu obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, avšak nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou 4) nebo není z jiných důvodů v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 11b), použije se jako alternativní způsob označení stanovení genetického typu koně V 22 odst. 2 se slova bachorového bolusového odpovídače nahrazují slovem bolusu. 2

3 11. V 28 odstavec 5 zní: (5) Pokud chce chovat zvířata společně v jedné stáji dva a více chovatelů, lze tuto stáj zaevidovat jako dvě nebo více hospodářství pouze na návrh orgánů dozoru podle 24 odst. 7 zákona. Chovatelé svůj záměr oznámí orgánům dozoru nebo ministerstvu, které na návrh orgánu dozoru vydá souhlas pověřené osobě k zaevidování V 32 odstavec 1 zní: (1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze vést také elektronicky formou datového souboru, který je schválený pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje podle této vyhlášky. Pro elektronické vedení registru drůbeže v hospodářství se souhlas pověřené osoby nevyžaduje V 32 odst. 2 se slova zasílat písemně na formuláři a po schválení počítačového programu pověřenou osobou 4) zrušují a za slovo také se vkládá slovo elektronicky. 14. V 32 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Dokumenty podle odstavce 1, registry koní v hospodářství a hlášení podle odstavce 2 lze vést a zasílat též přímo v informačním systému ústřední evidence V 34 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje bod 3, který zní: 3. datum označení, v případě, že k označení zvířete na hospodářství došlo; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození, datum označení nemusí být uvedeno,. 16. V 34 odst. 3 písm. e) se slova úhyn nebo ztráta nahrazují slovy úhyn, ztráta nebo domácí porážka. 17. V 34 odst. 3 písm. f) v bodu 1 se slova domácí porážky nahrazují slovy označení zvířete. 3

4 18. V 35 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: d) jde-li o tury, datum označení; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození, a Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je zasláno do 7 dnů ode dne narození, datum označení nemusí být uvedeno,. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 19. V 35 odst. 2 písm. d) se slova, jde-li o chovatele ovcí a koz zrušují. 20. V 35 odstavec 3 zní: (3) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě 4) do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete V 36 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova a jde-li o tury, datum jeho označení. 22. V 36 odst. 1 písm. h) a v 36 odst. 2 písm. g) se slova ovce nebo koza označena nahrazují slovy zvíře označeno. 23. V 38 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje bod 6, který zní: 6. datum označení,. 24. V 38 odst. 1 písm. g) se slovo ztráty nahrazuje slovy ztrátě, domácí porážce. 25. V 39 se doplňuje odstavec 14, který zní: (14) Při ztrátě nebo domácí porážce zvířete zasílá chovatel část B průvodního listu skotu pověřené osobě 4), a to do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo.. 4

5 26. V 41 odst. 1 se slova formou počítačové databáze nahrazují slovy v informačním systému ústřední evidence. 27. V 41 odst. 3 se slova či v případě formy počítačové databáze ve dvou samostatných souborech zrušují. 28. V 41 odst. 4 úvodní části ustanovení a odst. 5 úvodní části ustanovení se slova nebo soubor zrušují. 29. V 41 se odstavec 7 zrušuje. 30. V 42 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 31 a 32 znějí: (1) Při narození hříběte, s výjimkou hříběte anglického plnokrevníka a klusáka, zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek 31) osobě provádějící označování koní, která zaznamená údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, do čtvrtého připouštěcího lístku a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koně vyplní další předepsané údaje do čtvrtého připouštěcího lístku a zasílá jej pověřené osobě. (2) Po narození hříběte klusáka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu klusáka a předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař, a zasílá ji zpět uznanému chovatelskému sdružení, které zajistí zapsání genetického typu. (3) Po narození hříběte anglického plnokrevníka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození čtvrtý připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu anglického plnokrevníka a předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař. Vyplněnou identifikační kartu hříběte spolu s odebranými vzorky k ověření původu hříběte podle 12 zákona zasílá majitel osobě oprávněné k ověřování původů koní. Osoba oprávněná k ověřování původů koní zaznamená do identifikační karty hříběte laboratorní číslo testu 32), jímž byl stanoven genetický typ hříběte, a identifikační kartu hříběte zašle pověřené osobě 4). 31) 32) 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb. 21 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2006 Sb V 42 se odstavec 4 zrušuje. 5

6 Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až V 42 odst. 6 se slova průkazem koně do 14 nahrazují slovy kopií průkazu koně do V 44 odst. 3 se za slova podle odstavce 1 vkládají slova společně s průkazem koně. 34. V 45 odst. 2 písm. b) se slova rok, pro který nahrazují slovy roky, pro které. 35. V 45 odst. 3 písm. f) se slovo rejstříku nahrazuje slovem lístku. 36. Za 48 se vkládá nový 49, který včetně nadpisu zní: 49 Průkaz koně (1) Průkaz koně 20a) vystaví pověřená osoba 4) do 28 dnů ode dne doručení čtvrtého připouštěcího lístku 19) nebo ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne doručení hlášení o trvalém dovozu koně. (2) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, pověřená osoba 4) vystaví průkaz koně na základě hlášení o registraci koně narozeného v České republice. (3) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, na něž byl v zahraničí vystaven průkaz koně v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, na tato zvířata se průkaz koně v České republice nevystavuje. (4) Změní-li se majitel koně, předá původní majitel koně průkaz koně spolu s koněm novému majiteli. Při přemístění koně na jatka předá původní majitel spolu s koněm průkaz koně provozovateli jatek, který jej do 5 pracovních dnů po poražení koně zasílá pověřené osobě 4). (5) Při přemístění anglického plnokrevníka nebo klusáka do jiného členského státu nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země zašle původní majitel průkaz koně pověřené osobě spolu s hlášením změny, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koně. 6

7 (6) Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace, které potvrdí veterinární lékař, na stranách průkazu koně k tomu určených. Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby 4). (7) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně, majitel neprodleně oznámí tuto skutečnost pověřené osobě 4), která mu vydá duplikát průkazu koně do 5 pracovních dnů. V případě průkazu koně vydaného v zahraničí musí majitel požádat o vydání duplikátu osobu, která jej vydala V 60 odst. 4 písm. b) se slova ztráta nebo utracení nahrazují slovy ztráta, utracení nebo domácí porážka. 38. V 61 odst. 1 se slovo chovatelů zrušuje. 39. V 64a odst. 1 se slova drůbeže, s výjimkou hospodářství uvedených v 64 odst. 1, nahrazují slovy drůbeže pro odchov nebo výkrm mimo kuřat chovaných na maso. 40. V 65 na konci textu písmene b) a v 71 na konci textu písmene a) se doplňuje slovo líhně. 41. V 66a odst. 1 se slova, s výjimkou chovatelů uvedených v 66 odst. 1, nahrazují slovy pro výkrm včetně kuřat chovaných na maso nebo s hejnem větším než 500 kusů drůbeže pro odchov. 42. V 82 písm. e) se slova název a číselný kód katastrálního území nahrazují slovy číselný kód katastrálního území, parcelní číslo. 43. V 97 se odstavec 4 zrušuje. 44. V 99 odstavec 3 zní: 7

8 (3) Dosavadní formuláře registru koní v hospodářství a soubory počítačové databáze podle 41 lze používat do 31. prosince V 99 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: (4) Dosavadní formuláře stájového registru turů, ovcí a koz pro tury lze používat, pokud jsou zvířata označena do 72 hodin po narození nebo pokud je datum označení zaznamenáno ve formuláři na místě vyhrazeném pro poznámku. (5) Dosavadní formuláře hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (pro skot) lze používat pro hlášení narození telete, pokud je označeno do 72 hodin po narození a hlášení zasláno do 7 dnů po narození V příloze č. 2 se slova (a) s elektronickým identifikátorem čipem a (b) bez elektronického identifikátoru čipu zrušují. 47. Příloha č. 4 zní: 8

9 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. Označování ovcí a koz Vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ Nebo volné místo pro záznamy chovatele Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

10 Duplikát Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ nebo volné místo pro záznamy chovatele Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

11 Duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie typ A FR nebo FR volné místo pro záznamy chovatele 11

12 Vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz nebo Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ Duplikát CZ678 nebo Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

13 Duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie typ B I. FR I. nebo FR I. Vzor značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz CZ Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

14 Duplikát CZ Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ Duplikát značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie typ B FR Vysvětlivka: - kód příslušného úřadu. 14

15 48. V příloze č. 7 bod 1 zní: 15

16 1. Vzor stájového registru turů, ovcí a koz Stájový registr - levá strana Pořadové číslo listu Č. řádku Kód země Ušní známka Identifikační číslo zvířete Datum den měsíc rok Přemístění příchod zvířete Registrační číslo (hospodářství, obchodníka) Označ. stáje Pohlaví Plemeno nebo barva 01 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 02 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 03 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 04 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 05 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 06 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 07 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 08 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 09 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 10 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 11 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 12 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 13 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 14 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete:.. 16

17 49. V příloze č. 7 bod 2.1. zní: 17

18 2. 1. Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (pro skot) 01 Registrační číslo CZ (hospodářství, obchodníka, provozovny ) Vyhotovil. Dne.. Podpis. Číslo řádku a) Kód země 03 Ušní známka zvířete - b) identifikační číslo zvířete 04 Kód události 05 Datum (přemístění, narození, úhynu, ztráty, utracení) den měsíc rok Kód země 06 Registrační číslo (hospodářství, obchodníka, provozovny) 07 Ušní známka matky identifikační číslo Průběh porodu Datum označení zvířete Platí pro řádky Datum označení zvířete Platí pro řádky 18

19 50. V příloze č. 8 se bod 1 Vzor registru koní v hospodářství zrušuje. 51. V příloze č. 15 bod 2 Počet včelstev a umístění stanovišť zní: 2. Počet včelstev a umístění stanovišť Umístění jednotlivých stanovišť včelstev Číselný kód Parcelní číslo Typ Obec/část obce nebo úplná adresa (je-li katastrálního území kmenové poddělení parcely* známá) umístění včelstev CELKEM VČELSTEV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Typ parcely: P = pozemková, S = stavební. Počet včelstev 19

20 ČÁST DRUHÁ Změna vyhlášky o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Čl. II V příloze č. 8 v posledním řádku tabulky 18 a v příloze č. 10 v části B v bodu 2 vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb., se číslo 14 nahrazuje číslem 21. ČÁST TŘETÍ Účinnost Čl. III Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března Ministr: 20

21 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. 1.2 Definice problému Důvodem pro předložení novely vyhlášky č. 136/2004 Sb. je několik úprav, které vycházejí z potřeb uživatelů tohoto právního předpisu. Jedná se zejména o prodloužení lhůty pro označování turů, umožnění dalšího způsobu elektronické identifikace pro tury, zpřesnění formulace týkající se společného chovu zvířat v jedné stáji, úprava vedení registru koní v hospodářství, obnovení ustanovení o vydávání, předávání a vyplňování průkazů koní. 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, byla naposledy novelizovaná vyhláškou č. 202/2010 Sb. 1.4 Identifikace dotčených subjektů Návrh změny vyhlášky se týká chovatelů vyjmenovaných hospodářských zvířat. Z hlediska výkonu dozoru je dotčena Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa, tedy orgány dozoru stanovené plemenářským zákonem nad dodržováním této právní normy. 1.5 Popis cílového stavu Předloženým návrhem vyhlášky není dotčen jednoznačný soulad s předpisy Evropské unie. Dojde ke zpřesnění a doplnění těch ustanovení, která v současné podobě jsou zdrojem nejednoznačného výkladu nebo nejsou dostatečně návodná pro uživatele této právní normy. Neméně důležitou změnou je též reflexe na požadavky uživatelů této právní normy (například prodloužené lhůty pro označování skotu). 1.6 Zhodnocení rizika Rizikem spojeným s neřešením současných požadavků je nemožnost používání bolusů pro označování skotu z důvodů fyziologických bolus je bachorové tělísko, které lze umístit do - 1 -

22 bachoru až po jeho vyvinutí (tele se rodí s nevyvinutým bachorem, který se vyvíjí v důsledku přechodu z mléčné výživy na výživu rostlinnou, z tohoto důvodu lze uvažovat o aplikaci bolusu nejdříve ve stáří zvířete 6 týdnů). S používáním bolusů počítá připravovaná novela nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa. Nerespektováním tohoto způsobu označování s patřičnými lhůtami by se Česká republika dostala do rozporu s tímto nařízením s následnou nutností novelizovat vyhlášku znovu. Ostatní požadované změny pouze zvyšují právní jistotu uživatelů této normy. 2. Návrh variant řešení Varianta 1 ( nulová ): Jedním z možných řešení bylo vyhlášku nenovelizovat a zachovat v nezměněné podobě. V tomto případě by lhůta pro označování turů byla nejen v rozporu s budoucí legislativou Evropské unie, ale pokud by některý z chovatelů chtěl tuto lhůtu dodržet i pro aplikaci bolusu, dopouštěl by se jednání hraničící s týráním zvířat. Možnost nulové varianty byla tedy posouzena jako nepřijatelná. Varianta 2 změna vyhlášky: Vzhledem k tomu, že je pádný důvod pro novelu vyhlášky, je vhodné při této příležitosti nenovelizovat pouze lhůty pro označování turů, ale do této novely zahrnout i ostatní požadované změny, které reflektují zkušenosti s používáním této právní normy. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 3.1 Identifikace nákladů a přínosů Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. 3.2 Náklady Realizace navrhované právní úpravy nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Prodloužení lhůty pro označování turů s sebou přináší povinnost evidovat datum označení v databázi ústřední evidence. Nutné úpravy informačního systému ústřední evidence budou hrazeny z provozních výdajů Ministerstva zemědělství. Z hlediska navrhovaného řešení jsou dopady pro chovatele obtížně vyčíslitelné, protože chovatel může využít stávajících lhůt pro označování a hlášení o narození telat beze změny, nebo využije prodloužené lhůty pro označování s nutným nárůstem evidovaných údajů o datu označení. O navrhované právní úpravě proto lze prohlásit, že nepředpokládá zvýšení finančních nákladů u dotčených subjektů a nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí, neboť subjekt má možnost volby, zda prodloužených lhůt k označování turů bude využívat. Návrh vyhlášky také nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí ani sociální dopady

23 3.3 Přínosy Umožnění označování turů bolusy, úprava stávajících ustanovení s cílem zjednoznačnění výkladu a další změny povedou k lepšímu přijetí této právní normy ze strany uživatelů. 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 4. Návrh řešení 4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení Možnost nulové varianty byla posouzena jako neproveditelná, neboť při zachování vyhlášky v nezměněné podobě by bylo v rozporu s fyziologickými možnostmi telat a v rozporu s připravovanou unijní legislativou. Varianta 2 změna vyhlášky odráží jak slučitelnost s připravovanou unijní legislativou, tak změny, které reflektují zkušenosti s používáním této právní normy, proto tuto variantu doporučujeme. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování Orgány odpovědnými za kontrolu jsou Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa, tedy orgány dozoru stanovené plemenářským zákonem nad dodržováním této právní normy. Novela nemá vliv na již stanovené přestupky a správní delikty a na pokuty za jejich porušení. 6. Přezkum účinnosti regulace Oblast označování a evidence zvířat je harmonizována na úrovni Evropské unie, z tohoto důvodu je kritériem účinnosti regulace audit ze strany Evropské Komise. Na národní úrovni jsou to roční zprávy orgánů dozoru předkládané ministerstvu. 7. Konzultace a zdroje dat Navrhované změny byly konzultovány s Českou plemenářskou inspekcí a Státní veterinární správou, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Českým svazem chovatelů masného skotu, Asociací svazů chovatelů koní ČR o.s., Svazem chovatelů českého teplokrevníka, pověřenou osobou a dalšími dotčenými osobami. - Kontakty a prohlášení o schválení RIA: Ministerstvo zemědělství - Odbor živočišných komodit Ing. Zdenka Procházková vedoucí oddělení ústřední evidence zvířat telefon :

24 b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky má implementační vztah k předpisům Evropské unie: - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění, a jeho připravovaná novela, - nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS, v platném znění, - nařízení Komise (ES) č. 911/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků v platném znění, - nařízení Komise (ES) č. 504/2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých, - nařízení Rady (EHS) č. 2782/75, o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh, - nařízení Komise (EHS) č. 1867/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2782/75, o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh. Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, neboť neurčuje ani nemění technickou specifikaci žádného výrobku

25 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K Čl. I K bodu 1 K 4 odst. 1 písm. g) Rozšiřuje se použití elektronického identifikátoru též na skot ve vztahu k připravované novele nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000. K bodu 2 K 4 odst. 2 V souvislosti s odstavcem 1 se vkládá nový odstavec 2, který se týká používání některých typů elektronických identifikátorů ve vztahu k zajištění jedinečnosti identifikačních čísel tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. K bodu 3 K 9 odst. 4 písm. c) Upravuje se počet poskytovaných ušních známek chovatelům ovcí a koz, vzhledem ke zvyšující se plodnosti chovaných zvířat. K bodu 4 K 9 odst. 4 písm. d) Povoluje se vydání čtyřnásobku ušních známek než je počet samic plodných plemen ovcí a koz. Chovatel však musí o tyto ušní známky písemně požádat. K bodu 5 K 10 odst. 1 Rozšiřuje se způsob označení turů o kombinaci ušní známky a elektronického identifikátoru, který může být umístěn buď v druhé ušní známce nebo v bolusu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000. K bodu 6 K 10 odst. 2 V souladu s připravovanou novelou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 se upravuje povinnost označit tele do 20 dnů po narození, v případě použití bolusu jeho aplikace do 60 dnů po narození telete. Do doby označení oběma identifikačními prostředky však nesmí tele opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, a chovatel musí zvolit takové prostředky k zajištění jeho totožnosti, aby bylo tele do doby trvalého označení bezpečně identifikovatelné. K bodu 7 K 10 odst. 6 Doplňují se pravidla pro možné použití bolusu v kombinaci s ušními známkami nebo jako duplikát, nahrazující ušní známku. Bolus však nejde použít v kombinaci s ušní známkou, ve které je umístěn elektronický identifikátor. K bodu 8 K 12 odst. 2 V souladu s 10 odst. 2 se doplňuje ustanovení o označení turů v případě, kdy se použije jako druhý identifikační prostředek bolus. Obdobně se lhůta pro označení prodlužuje až na 60 dní - 5 -

26 od narození telete. Zvíře však nesmí opustit hospodářství, kam bylo přemístěno nebo dovezeno, do doby trvalého označení oběma identifikačními prostředky. K bodu 9 K 15 odst. 3 Upravuje se případ, kdy kůň je již označen elektronickým identifikátorem, který obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, ale nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou, nebo vykazuje jiné nedostatky. Ve vztahu k 4 odst. 2 se v takovém případě použije alternativní označení koně stanovením jeho genetického typu, neboť sejmout elektronický identifikátor a nahradit jej jiným není přípustné. K bodu 10 K 22 odst. 2 V souladu s 10 se nahrazují slova bachorového bolusového odpovídače běžně používaným slovem bolusu. K bodu 11 K 28 odst. 5 Vzhledem ke značnému počtu případů, kdy v jedné stáji chová zvířata více chovatelů, se ustanovení upravuje tak, aby byl stanoven jednotný postup pro zaevidování takových hospodářství v databázi ústřední evidence. Chovateli se ponechává možnost požádat o zaevidování jak ministerstvo, tak i přímo dozorový orgán, který po přezkoumání situace na místě navrhne zaevidování více hospodářství v jedné stáji. K bodům 12 a 13 K 32 odst. 1 a 2 Vzhledem k rozvoji elektronického zaznamenávání údajů o zvířatech a jejich přemísťování a možnosti jejich předávání do databáze ústřední evidence bylo účelné toto ustanovení zpřesnit. K bodu 14 K 32 odst. 3 V souvislosti s možností zadávat informace přímo v informačním systému ústřední evidence prostřednictvím aplikace Portál farmáře byl doplněn nový odstavec. K bodu 15 K 34 odst. 3 písm. d) Vzhledem k novému znění 10 odst. 2 se zavádí nová povinnost pro chovatele zaznamenávat datum označení telat ve stájovém registru. Chovatelé, kteří označují zvířata v dosavadní lhůtě (tj. 72 hodin po narození), nemusí toto datum vyplňovat. K bodu 16 K 34 odst. 3 písm. e) V souvislosti s novelou 21 veterinárního zákona se zavádí evidování domácích porážek turů ve stájovém registru obdobně jako již dříve u ovcí a koz. K bodu 17 K 34 odst. 3 písm. f) Ukládá se uvádět ve stájovém registru datum označení ovce nebo kozy v souladu s ustanovením přílohy B odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 21/

27 K bodu 18 K 35 odst. 1 písm. d) Vzhledem k novému znění 10 odst. 2 a 34 odst. 3 se zavádí nová povinnost pro chovatele zaznamenávat datum označení telete do hlášení o narození telete. Chovatelé, kteří označují zvířata v dosavadní lhůtě (tj. 72 hodin po narození) a zasílají hlášení o narození telete do 7 dnů po narození, nemusí toto datum hlásit. Důvodem pro toto ustanovení je zachování principu totožnosti údajů vedených ve stájovém registru s databází ústřední evidence a budou sloužit ke zvýšení efektivity kontrol zaměřených na dodržování povinností při označování turů. K bodu 19 K 35 odst. 2 písm. d) Obdobně jako v 34 se upravuje ve smyslu předávání údajů o domácích porážkách turů pověřené osobě. K bodu 20 K 35 odst. 3 V souvislosti s úpravou 10, týkající se označování turů, dochází k úpravě doby, kdy má být hlášení o narození telete zasláno do ústřední evidence, tedy obdobně jako u ovcí a koz do 7 dnů ode dne označení zvířete. K bodu 21 K 36 odst. 1 písm. c) Obdobně jako v 35 odst. 1, který se týká zvířat z tuzemského chovu se datum označení má zaznamenávat do hlášení i u zvířat přemístěných z jiných států EU a dovezených ze třetích zemí, pokud dojde k jejich přeznačení. K bodu 22 K 36 odst. 1 písm. h) a 36 odst. 2 písm. g) Obdobně jako v 35 se upravují údaje předávané osobě ve vztahu k povoleným domácím porážkám turů. K bodu 23 K 38 odst. 1 písm. e) V souvislosti s novým zněním 35 odst. 1 a 36 odst. 1 je nutné upravit též rozsah údajů vedených v databázi ústřední evidence. K bodu 24 K 38 odst. 1 písm. g) V souvislosti s 34 až 36 se doplňuje evidování domácí porážky turů, ovcí a koz. K bodu 25 K 39 odst. 14 Nově se doplňuje způsob a termín zasílání části B průvodního listu skotu pověřené osobě při ztrátě nebo domácí porážce zvířete. K bodu 26 K 41 odst. 1 V souvislosti s 32 odst. 1 se vypouští možnost vedení registru koní v hospodářství formou počítačové databáze

28 K bodu 27 K 41 odst. 3 V souvislosti s odstavcem 1 se v případě vedení registru koní v hospodářství vypouští možnost jeho vedení formou počítačové databáze ve dvou samostatných souborech. K bodu 28 K 41 odst. 4 a 5 V odstavcích 4 a 5 se vypouštějí konzistentně s odstavcem 1 a 3 slova nebo soubor. K bodu 29 K 41 odst. 7 Ustanovení se zrušuje, protože úpravou odstavce 1 se nepřipouští alternativní vedení registru koní v hospodářství kromě dvou formulářů poskytnutých pověřenou osobou nebo přímo na Portálu farmáře. K bodu 30 K 42 odst. 1 až 3 Odstavce 1 až 3 byly upraveny s odkazem na vyhlášku č. 448/2006 Sb. tak, aby plně odpovídaly způsobu zaevidování jednotlivých plemen koní pomocí připouštěcích lístků. K bodu 31 K 42 odst. 4 Ustanovení se v souvislosti s úpravou odstavců 1 až 3 zrušuje. K bodu 32 K 42 odst. 6 Upravuje se způsob zaevidování koně narozeného v České republice, na kterého byl vystaven průkaz koně zahraniční plemennou knihou. Majitel bude pověřené osobě zasílat pouze kopii průkazu koně v prodloužené lhůtě 28 dnů. K bodu 33 K 44 odst. 3 Upravuje se způsob registrace koně trvale dovezeného ze zahraničí. Majitel koně zasílá pověřené osobě též průkaz koně, aby byly správně zaevidovány všechny potřebné údaje do databáze ústřední evidence. K bodu 34 K 45 odst. 2 písm. b) Důvodem úpravy je, že registrační kniha koní se vede průběžně, neuzavírá se každý rok. K bodu 35 K 45 odst. 3 písm. f) Upravuje se evidovaný údaj na číslo připouštěcího lístku (každý připouštěcí lístek v připouštěcím registru má své číslo). K bodu 36 K 49 Tento paragraf byl zrušen novelou č. 199/2007 Sb. Důvodem bylo ustanovení článku 21 a přílohy č. 1 nařízení Komise (ES) č. 504/2008, ve kterém je stanovena povinnost vydávání a - 8 -

29 používání průkazu koně a jeho obsah. Nařízení však neřeší procesní postupy vydávání průkazu koně, způsobu jeho předávání při změně majitele, přemístění na jatka, vývozu do zahraničí a vydávání duplikátu průkazu koně. Vzhledem k tomu, že při evidenci koně hraje průkaz koně rozhodující roli, je nezbytné stanovit a ve vyhlášce zakotvit pravidla nakládání s tímto dokumentem. K bodu 37 K 60 odst. 4 písm. b) V souladu s novelou 21 veterinárního zákona se zavádí v registru evidování domácí porážky. K bodu 38 K 61 odst. 1 Vypouští se slovo chovatelů, uvedené v textu chybně. K bodům 39 a 41 K 64a odst. 1 a 66a odst. 1 Pro větší srozumitelnost textu je upravena první věta. K bodu 40 K 65 písm. b) a 71 písm. a) Upřesňuje se pro větší srozumitelnost záznam o registračním číslu líhně. K bodu 42 K 82 písm. e) Vypouští se název katastrálního území a zavádí nově evidování parcelního čísla a názvu obce, z důvodu bližšího určení stanoviště včelstev. K bodu 43 K 97 odst. 4 Ustanovení se přesunulo do 4, kam systematicky patří, a dále z toho důvodu, že se na něj odkazuje nové ustanovení 15 odst. 3. K bodu 44 K 99 odst. 3 Ustanovení umožňuje používat dosavadní formuláře a počítačové soubory, ve kterých je veden registr koní v hospodářství do konce příštího roku tak, aby nebylo nutné existující záznamy přepisovat do nových formulářů nebo do databáze ústřední evidence (Portálu farmáře). K bodu 45 K 99 odst. 4 a 5 Obdobně jako v 99 odst. 3 se připouští používání dosavadních formulářů stájového registru v případě, že chovatel označí tele do 72 hodin po narození. Obdobně se připouští používání dosavadních formulářů hlášení o narození telete v případě, že chovatel označí tele do 72 hodin po narození a hlásí do 7 dnů po narození telete. K bodu 46 K příloze č

30 U varianty 3 vzoru plastové ušní známky typu B a u jejího duplikátu se vzhledem k možnému použití elektronického identifikátoru jako jedné z variant označení turů vypouští nadbytečný popis. K bodu 47 K příloze č. 4 Příloha se doplňuje o způsob zápisu identifikačního čísla zahraniční identifikační známky na duplikáty ušních známek typu A, typu B a na duplikát známky na spěnce, vydané v České republice. K bodům 48 a 49 K příloze č. 7 V souvislosti se zavedením nové povinnosti pro chovatele zaznamenávání data označení turů se upravují formuláře pro vedení stájového registru a hlášení o narození telat. K bodu 50 K příloze č. 8 Vypouští se bod 1 Vzor registru koní v hospodářství. K bodu 51 K příloze č. 15 V souvislosti s úpravou 82 se ve Vzoru hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť upravuje tabulka 2 Počet včelstev a umístění stanovišť ve sloupcích: Číselný kód katastrálního území, Parcelní číslo (kmenové číslo a poddělení), Typ parcely a Obec/část obce nebo úplná adresa (je-li známá) umístění včelstev. Údaje jsou potřebné pro bližší určení stanoviště včelstev z důvodů jejich ochrany před aplikací pesticidů na kulturní porosty. K Čl. II K přílohám č. 8 a 10 vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Odstraňuje se nesoulad vyhlášky č. 448/2006 Sb. s vyhláškou č. 136/2004 Sb. Jedná se o sjednocení lhůt k zasílání připouštěcího lístku osobě, která označuje koně, u anglického plnokrevníka a klusáka a k zasílání připouštěcího lístku pověřené osobě. K Čl. III Datum nabytí účinnosti se navrhuje dnem 1. března

31 - 1 - PLATNÉ ZNĚNÍ novelizovaných částí vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení 22 odst. 13, 23 odst. 5, 23a odst. 4, 23b odst. 8, 23c odst. 4 a 24 odst. 11 zákona: 4 Druhy identifikačních prostředků (1) Identifikačními prostředky jsou a) ušní známky, b) známky pro označování běžců, c) tetování, d) genetický typ, e) výžehy, pouze u koní 11), f) slovní a grafický popis, g) elektronický identifikátor u ovcí a koz 11a) a elektronický identifikátor u koní 11b), g) elektronický identifikátor u skotu, u ovcí a koz 11a) a u koní 11b), h) značka na spěnce 11a). (2) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropské unie 11a),11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená osoba 4). 9 Zajišťování identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů 11) 11a) 11b) 11a) 11b) Zákon č. 246/1992 Sb. Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS. Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS pokud jde o metody identifikace koňovitých. Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS. Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS pokud jde o metody identifikace koňovitých.

32 - 2 - (1) Pověřená osoba 4) zajistí odeslání identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů chovateli do 8 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů. (2) Pověřená osoba 4) eviduje datum doručení žádosti chovatele o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů. (3) U chovatelů turů, ovcí a koz pověřená osoba 4) eviduje přidělené identifikační prostředky jednotlivým chovatelům pro jejich hospodářství v rámci jednoho kraje s uvedením data přidělení a počtu přidělených identifikačních prostředků, včetně číselné řady pro kraj a chovatele. (4) Chovateli turů, ovcí a koz pověřená osoba 4) poskytuje pouze takový počet ušních známek, aby zásoba sad těchto identifikačních prostředků nepřesáhla v rámci jednoho kraje a) počet samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic nad 5 kusů, b) dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic do 5 kusů včetně, c) dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz. c) trojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz, d) u plodných plemen ovcí a koz čtyřnásobek počtu samic starších 12 měsíců, pokud je žádost zaslána v listinné podobě. (5) Pověřená osoba 4) eviduje vydané duplikáty identifikačních prostředků přímo v databázi registru zvířat u jednotlivých zvířat s uvedením data vydání a pořadí daného duplikátu. (6) V případech uvedených v 10 odst. 5 a v 22 odst. 5 a 6 musí být při každém přemístění spolu se zvířetem předány i ušní známky pro toto zvíře pověřenou osobou poskytnuté. 10 Způsoby a termín označování turů (1) Tuři se označují dvěma plastovými ušními známkami nebo kombinací ušní známky a elektronického identifikátoru umístěného v druhé ušní známce nebo v bolusu, které byly k tomuto způsobu označení poskytnuty pověřenou osobou. (2) Každé tele musí být do 72 hodin po narození trvale označeno dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu, do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost telete. (2) Každé tele musí být označeno do 20 dní po narození. Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, aplikuje se do 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, před označením podle odstavce 1. Do doby trvalého označení telete musí chovatel zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. (3) Ušní známky se zavěšují ke kořenu ušního boltce (mezi kožní řasy boltce). (4) Způsob označování turů ušními známkami je uveden v příloze č. 2.

33 - 3 - (5) Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců, označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento způsob označení chovatel neprodleně zaznamená do stájového registru. (6) Označení bolusem lze použít, pokud je tur již označen dvěma plastovými ušními známkami; v takovém případě se obě ušní známky na zvířeti ponechají. Bolus lze použít také jaké duplikát jedné ušní známky. Kombinace elektronické ušní známky a bolusu není přípustná. 12 Způsoby a termíny označování turů přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí (1) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství, se považují za tury označené v souladu s touto vyhláškou. (2) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří nejsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství, se označují způsobem uvedeným v 10 a 11 do 72 hodin po příchodu na místo určení. Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, lhůta podle věty první se prodlužuje na nejvýše 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, do kterého bylo přemístěno nebo dovezeno, před označením podle 10 odst. 1. (3) Turům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud je zvíře poraženo do 20 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly. 15 Označování elektronickým identifikátorem a výžehem (1) Označení totožnosti koně elektronickým identifikátorem 11b) nebo výžehem zaznamená osoba provádějící označování koní do registrační knihy koní a na připouštěcí lístek, popřípadě na hlášení o registraci koně a hlášení o trvalém dovozu. Tím není dotčena povinnost vydávajícího orgánu provést záznamy do průkazu koně podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 12a). (2) Výžeh a jeho umístění je součástí řádů plemenných knih. (3) K označování koní se používají elektronické identifikátory podle 4 odst. 2. Pokud je kůň označen elektronickým identifikátorem, který ve struktuře kódu obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, avšak nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou 4) nebo není z jiných důvodů v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 11b), použije se jako alternativní způsob označení stanovení genetického typu koně. 22 Způsoby a termíny označování ovcí a koz 12a) Čl. 11 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.

34 - 4 - (1) Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, označena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 28) dvěma identifikačními prostředky. (2) Zvířata, která jsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 28) označena elektronickým identifikátorem ve formě bachorového bolusového odpovídače bolusu nebo elektronické ušní známky v kombinaci s plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce. (3) Zvířata, která nejsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 29) označena a) plastovou ušní známkou v kombinaci s druhou plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce nebo elektronickým identifikátorem ve formě elektronické značky na spěnce, nebo b) identifikačními prostředky podle odstavce 2. (4) Jehňata nebo kůzlata určená k porážce do 12 měsíců stáří, která nejsou určena k přemístění do jiného členského státu, ani pro vývoz do třetích zemí, mohou být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 30) označena odchylně od odstavce 1 minimálně jednou plastovou ušní známkou, která byla k tomuto způsobu označení pověřenou osobou poskytnuta. (5) Ovce a kozy bez ušních boltců nebo s velmi krátkými ušními boltci, které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označují na spodní srstí neobrostlé části ocasu tetováním, které obsahuje identifikační číslo zvířete bez alfabetického označení země původu CZ a bez posledního trojčíslí. (6) Ovce a kozy, které nelze označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců a které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označí náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými zvířaty. Tento způsob označení je neprodleně zaznamenán do stájového registru. (7) Plastové ušní známky se zavěšují do jedné třetiny od kořene ušního boltce mezi kožní řasy boltce. 28 Vymezení hospodářství pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby (1) Hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby 4) rozumí a) stavba, zařízení nebo místo v držení jednoho chovatele, b) pozemek, na kterém jsou zvířata držena, nebo více takových pozemků, které se nacházejí i na více katastrálních územích, ale tvoří spolu jeden celek; pokud tento pozemek nebo tyto pozemky bezprostředně navazují na stáj nebo na soubor stájí s chovem zvířat, která jsou na pozemku pasena a tvoří s ním jeden celek, jedná se o jedno hospodářství. (2) Jde-li o tury, ovce, kozy a prasata, hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby 4) rozumí také místo, kde se koná svod turů, ovcí, koz nebo prasat. 28) Čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 21/ ) Čl. 9 odst. 3 a bod 3. písmeno b) a bod 4. písmeno b) podbod iii) části A přílohy nařízení Rady (ES) č. 21/ ) Čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004.

35 - 5 - (3) Dočasné hospodářství eviduje pověřená osoba na základě hlášení o přemístění zvířete na dočasné hospodářství podle 35. (4) Hospodářstvím s chovem drůbeže se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby 4) rozumí hospodářství s chovem kura domácího, kachen, hus, krůt, holubů, křepelek, perliček a pernaté zvěře pro zazvěření honiteb. (5) Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze tuto stáj zaevidovat u pověřené osoby jako dvě a více hospodářství, s výjimkou případu, kdy toto rozdělení navrhne Česká plemenářská inspekce nebo orgány veterinárního dozoru na základě své kontrolní činnosti podle 24 odst. 7 zákona. (5) Pokud chce chovat zvířata společně v jedné stáji dva a více chovatelů, lze tuto stáj zaevidovat jako dvě nebo více hospodářství pouze na návrh orgánů dozoru podle 24 odst. 7 zákona. Chovatelé svůj záměr oznámí orgánům dozoru nebo ministerstvu, které na návrh orgánu dozoru vydá souhlas pověřené osobě k zaevidování. 32 Vedení evidence formou počítačové databáze a zasílání hlášení formou datového souboru (1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze vést také formou počítačové databáze, schválené pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje a formuláře podle této vyhlášky. U registru koní v hospodářství a u registru drůbeže v hospodářství není nutný souhlas pověřené osoby 4). (1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze vést také elektronicky formou datového souboru, který je schválený pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje podle této vyhlášky. Pro elektronické vedení registru drůbeže v hospodářství se souhlas pověřené osoby nevyžaduje. (2) Hlášení o vylíhnutí nebo narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění, hlášení o přemístění na dočasné hospodářství, hlášení o stavech drůbeže, hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat, hlášení počtu plemenných ryb a hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť lze zasílat písemně na formuláři a po schválení počítačového programu pověřenou osobou 4) zasílat také elektronicky formou datového souboru, který musí dodržet přesný formát záznamu stanovený pověřenou osobou. 4) (3) Dokumenty podle odstavce 1, registry koní v hospodářství a hlášení podle odstavce 2 lze vést a zasílat též přímo v informačním systému ústřední evidence. 34 Stájový registr

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálních službách. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálních službách. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I 36 ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Více

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ.

109/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ. 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Změna: 329/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Náklady na reprezentaci školy

Náklady na reprezentaci školy XIV. Náklady na reprezentaci školy 1 Základní údaje o směrnici Název Název vyjadřuje samu podstatu a účel této směrnice. Určité výdaje, u kterých mohou vznikat pochybnosti, zda nejde o dary, je možné čerpat

Více

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 624/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 26. listopadu 2010 částka 13 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

313/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

313/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách 313/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

33. V 177a odst. 1 se slova " 92 odst. 2, 93 odst. 1, 94 odst. 1," a slova ", 108 odst. 2" zrušují.

33. V 177a odst. 1 se slova  92 odst. 2, 93 odst. 1, 94 odst. 1, a slova , 108 odst. 2 zrušují. Systém ASPI - stav k 14.9.2008 do částky 111/2008 Sb. a 27/2008 Sb.m.s. Obsah a text 109/2006 Sb. - poslední stav textu 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI

POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI POSTUP PŘI DOPLNĚNÍ PARCELY A DEFINIČNÍHO BODU U STAVEBNÍHO OBJEKTU ZAPSANÉHO V ISÚI Cílem tohoto dokumentu je stanovit a popsat postup editora při doplnění identifikační parcely, respektive definičního

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Částka 44 Sbírka zákonů č. 137 / 2008 Strana 1773 137 ZÁKON ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

Více