Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,"

Transkript

1 Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení 17 odst. 15, 22 odst. 13 a 23c odst. 4 zákona: ČÁST PRVNÍ Změna vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb. a vyhlášky č. 202/2012 Sb., se mění takto: 1. V 4 odst. 1 písmeno g) zní: g) elektronický identifikátor u skotu, u ovcí a koz 11a) a u koní 11b),. 2. V 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: (2) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropské unie 11a),11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená osoba 4).. 3. V 9 odst. 4 písmeno c) zní: c) trojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz,. 1

2 4. V 9 odst. 4 se doplňuje písmeno d), které zní: d) u plodných plemen ovcí a koz čtyřnásobek počtu samic starších 12 měsíců, pokud je žádost zaslána v listinné podobě.. 5. V 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo kombinací ušní známky a elektronického identifikátoru umístěného v druhé ušní známce nebo v bolusu, které byly k tomuto způsobu označení poskytnuty pověřenou osobou. 6. V 10 odstavec 2 zní: (2) Každé tele musí být označeno do 20 dní po narození. Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, aplikuje se do 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, před označením podle odstavce 1. Do doby trvalého označení telete musí chovatel zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. 7. V 10 se doplňuje odstavec 6, který zní: (6) Označení bolusem lze použít, pokud je tur již označen dvěma plastovými ušními známkami; v takovém případě se obě ušní známky na zvířeti ponechají. Bolus lze použít také jaké duplikát jedné ušní známky. Kombinace elektronické ušní známky a bolusu není přípustná.. 8. V 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, lhůta podle věty první se prodlužuje na nejvýše 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, do kterého bylo přemístěno nebo dovezeno, před označením podle 10 odst V 15 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) K označování koní se používají elektronické identifikátory podle 4 odst. 2. Pokud je kůň označen elektronickým identifikátorem, který ve struktuře kódu obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, avšak nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou 4) nebo není z jiných důvodů v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 11b), použije se jako alternativní způsob označení stanovení genetického typu koně V 22 odst. 2 se slova bachorového bolusového odpovídače nahrazují slovem bolusu. 2

3 11. V 28 odstavec 5 zní: (5) Pokud chce chovat zvířata společně v jedné stáji dva a více chovatelů, lze tuto stáj zaevidovat jako dvě nebo více hospodářství pouze na návrh orgánů dozoru podle 24 odst. 7 zákona. Chovatelé svůj záměr oznámí orgánům dozoru nebo ministerstvu, které na návrh orgánu dozoru vydá souhlas pověřené osobě k zaevidování V 32 odstavec 1 zní: (1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze vést také elektronicky formou datového souboru, který je schválený pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje podle této vyhlášky. Pro elektronické vedení registru drůbeže v hospodářství se souhlas pověřené osoby nevyžaduje V 32 odst. 2 se slova zasílat písemně na formuláři a po schválení počítačového programu pověřenou osobou 4) zrušují a za slovo také se vkládá slovo elektronicky. 14. V 32 se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Dokumenty podle odstavce 1, registry koní v hospodářství a hlášení podle odstavce 2 lze vést a zasílat též přímo v informačním systému ústřední evidence V 34 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje bod 3, který zní: 3. datum označení, v případě, že k označení zvířete na hospodářství došlo; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození, datum označení nemusí být uvedeno,. 16. V 34 odst. 3 písm. e) se slova úhyn nebo ztráta nahrazují slovy úhyn, ztráta nebo domácí porážka. 17. V 34 odst. 3 písm. f) v bodu 1 se slova domácí porážky nahrazují slovy označení zvířete. 3

4 18. V 35 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: d) jde-li o tury, datum označení; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození, a Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je zasláno do 7 dnů ode dne narození, datum označení nemusí být uvedeno,. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 19. V 35 odst. 2 písm. d) se slova, jde-li o chovatele ovcí a koz zrušují. 20. V 35 odstavec 3 zní: (3) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě 4) do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete V 36 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova a jde-li o tury, datum jeho označení. 22. V 36 odst. 1 písm. h) a v 36 odst. 2 písm. g) se slova ovce nebo koza označena nahrazují slovy zvíře označeno. 23. V 38 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje bod 6, který zní: 6. datum označení,. 24. V 38 odst. 1 písm. g) se slovo ztráty nahrazuje slovy ztrátě, domácí porážce. 25. V 39 se doplňuje odstavec 14, který zní: (14) Při ztrátě nebo domácí porážce zvířete zasílá chovatel část B průvodního listu skotu pověřené osobě 4), a to do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo.. 4

5 26. V 41 odst. 1 se slova formou počítačové databáze nahrazují slovy v informačním systému ústřední evidence. 27. V 41 odst. 3 se slova či v případě formy počítačové databáze ve dvou samostatných souborech zrušují. 28. V 41 odst. 4 úvodní části ustanovení a odst. 5 úvodní části ustanovení se slova nebo soubor zrušují. 29. V 41 se odstavec 7 zrušuje. 30. V 42 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 31 a 32 znějí: (1) Při narození hříběte, s výjimkou hříběte anglického plnokrevníka a klusáka, zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek 31) osobě provádějící označování koní, která zaznamená údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, do čtvrtého připouštěcího lístku a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koně vyplní další předepsané údaje do čtvrtého připouštěcího lístku a zasílá jej pověřené osobě. (2) Po narození hříběte klusáka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu klusáka a předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař, a zasílá ji zpět uznanému chovatelskému sdružení, které zajistí zapsání genetického typu. (3) Po narození hříběte anglického plnokrevníka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození čtvrtý připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu anglického plnokrevníka a předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař. Vyplněnou identifikační kartu hříběte spolu s odebranými vzorky k ověření původu hříběte podle 12 zákona zasílá majitel osobě oprávněné k ověřování původů koní. Osoba oprávněná k ověřování původů koní zaznamená do identifikační karty hříběte laboratorní číslo testu 32), jímž byl stanoven genetický typ hříběte, a identifikační kartu hříběte zašle pověřené osobě 4). 31) 32) 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb. 21 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2006 Sb V 42 se odstavec 4 zrušuje. 5

6 Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až V 42 odst. 6 se slova průkazem koně do 14 nahrazují slovy kopií průkazu koně do V 44 odst. 3 se za slova podle odstavce 1 vkládají slova společně s průkazem koně. 34. V 45 odst. 2 písm. b) se slova rok, pro který nahrazují slovy roky, pro které. 35. V 45 odst. 3 písm. f) se slovo rejstříku nahrazuje slovem lístku. 36. Za 48 se vkládá nový 49, který včetně nadpisu zní: 49 Průkaz koně (1) Průkaz koně 20a) vystaví pověřená osoba 4) do 28 dnů ode dne doručení čtvrtého připouštěcího lístku 19) nebo ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne doručení hlášení o trvalém dovozu koně. (2) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, pověřená osoba 4) vystaví průkaz koně na základě hlášení o registraci koně narozeného v České republice. (3) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné knize v zahraničí, na něž byl v zahraničí vystaven průkaz koně v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, na tato zvířata se průkaz koně v České republice nevystavuje. (4) Změní-li se majitel koně, předá původní majitel koně průkaz koně spolu s koněm novému majiteli. Při přemístění koně na jatka předá původní majitel spolu s koněm průkaz koně provozovateli jatek, který jej do 5 pracovních dnů po poražení koně zasílá pověřené osobě 4). (5) Při přemístění anglického plnokrevníka nebo klusáka do jiného členského státu nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země zašle původní majitel průkaz koně pověřené osobě spolu s hlášením změny, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koně. 6

7 (6) Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace, které potvrdí veterinární lékař, na stranách průkazu koně k tomu určených. Každou změnu majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby 4). (7) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně, majitel neprodleně oznámí tuto skutečnost pověřené osobě 4), která mu vydá duplikát průkazu koně do 5 pracovních dnů. V případě průkazu koně vydaného v zahraničí musí majitel požádat o vydání duplikátu osobu, která jej vydala V 60 odst. 4 písm. b) se slova ztráta nebo utracení nahrazují slovy ztráta, utracení nebo domácí porážka. 38. V 61 odst. 1 se slovo chovatelů zrušuje. 39. V 64a odst. 1 se slova drůbeže, s výjimkou hospodářství uvedených v 64 odst. 1, nahrazují slovy drůbeže pro odchov nebo výkrm mimo kuřat chovaných na maso. 40. V 65 na konci textu písmene b) a v 71 na konci textu písmene a) se doplňuje slovo líhně. 41. V 66a odst. 1 se slova, s výjimkou chovatelů uvedených v 66 odst. 1, nahrazují slovy pro výkrm včetně kuřat chovaných na maso nebo s hejnem větším než 500 kusů drůbeže pro odchov. 42. V 82 písm. e) se slova název a číselný kód katastrálního území nahrazují slovy číselný kód katastrálního území, parcelní číslo. 43. V 97 se odstavec 4 zrušuje. 44. V 99 odstavec 3 zní: 7

8 (3) Dosavadní formuláře registru koní v hospodářství a soubory počítačové databáze podle 41 lze používat do 31. prosince V 99 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: (4) Dosavadní formuláře stájového registru turů, ovcí a koz pro tury lze používat, pokud jsou zvířata označena do 72 hodin po narození nebo pokud je datum označení zaznamenáno ve formuláři na místě vyhrazeném pro poznámku. (5) Dosavadní formuláře hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (pro skot) lze používat pro hlášení narození telete, pokud je označeno do 72 hodin po narození a hlášení zasláno do 7 dnů po narození V příloze č. 2 se slova (a) s elektronickým identifikátorem čipem a (b) bez elektronického identifikátoru čipu zrušují. 47. Příloha č. 4 zní: 8

9 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. Označování ovcí a koz Vzor plastové ušní známky typu A používané pro označování ovcí a koz Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ Nebo volné místo pro záznamy chovatele Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

10 Duplikát Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ nebo volné místo pro záznamy chovatele Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

11 Duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie typ A FR nebo FR volné místo pro záznamy chovatele 11

12 Vzor plastové ušní známky typu B používané pro označování ovcí a koz nebo Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ Duplikát CZ678 nebo Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

13 Duplikát plastové ušní známky používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie typ B I. FR I. nebo FR I. Vzor značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz CZ Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ

14 Duplikát CZ Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na duplikátu ušní známky se uvádí vždy v tomto pořadí: CZ Duplikát značky na spěnce používané pro označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských zemí Evropské unie typ B FR Vysvětlivka: - kód příslušného úřadu. 14

15 48. V příloze č. 7 bod 1 zní: 15

16 1. Vzor stájového registru turů, ovcí a koz Stájový registr - levá strana Pořadové číslo listu Č. řádku Kód země Ušní známka Identifikační číslo zvířete Datum den měsíc rok Přemístění příchod zvířete Registrační číslo (hospodářství, obchodníka) Označ. stáje Pohlaví Plemeno nebo barva 01 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 02 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 03 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 04 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 05 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 06 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 07 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 08 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 09 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 10 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 11 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 12 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 13 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete: 14 Datum narození zvířete: Datum označení zvířete:.. 16

17 49. V příloze č. 7 bod 2.1. zní: 17

18 2. 1. Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (pro skot) 01 Registrační číslo CZ (hospodářství, obchodníka, provozovny ) Vyhotovil. Dne.. Podpis. Číslo řádku a) Kód země 03 Ušní známka zvířete - b) identifikační číslo zvířete 04 Kód události 05 Datum (přemístění, narození, úhynu, ztráty, utracení) den měsíc rok Kód země 06 Registrační číslo (hospodářství, obchodníka, provozovny) 07 Ušní známka matky identifikační číslo Průběh porodu Datum označení zvířete Platí pro řádky Datum označení zvířete Platí pro řádky 18

19 50. V příloze č. 8 se bod 1 Vzor registru koní v hospodářství zrušuje. 51. V příloze č. 15 bod 2 Počet včelstev a umístění stanovišť zní: 2. Počet včelstev a umístění stanovišť Umístění jednotlivých stanovišť včelstev Číselný kód Parcelní číslo Typ Obec/část obce nebo úplná adresa (je-li katastrálního území kmenové poddělení parcely* známá) umístění včelstev CELKEM VČELSTEV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Typ parcely: P = pozemková, S = stavební. Počet včelstev 19

20 ČÁST DRUHÁ Změna vyhlášky o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Čl. II V příloze č. 8 v posledním řádku tabulky 18 a v příloze č. 10 v části B v bodu 2 vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb., se číslo 14 nahrazuje číslem 21. ČÁST TŘETÍ Účinnost Čl. III Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března Ministr: 20

21 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. 1.2 Definice problému Důvodem pro předložení novely vyhlášky č. 136/2004 Sb. je několik úprav, které vycházejí z potřeb uživatelů tohoto právního předpisu. Jedná se zejména o prodloužení lhůty pro označování turů, umožnění dalšího způsobu elektronické identifikace pro tury, zpřesnění formulace týkající se společného chovu zvířat v jedné stáji, úprava vedení registru koní v hospodářství, obnovení ustanovení o vydávání, předávání a vyplňování průkazů koní. 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, byla naposledy novelizovaná vyhláškou č. 202/2010 Sb. 1.4 Identifikace dotčených subjektů Návrh změny vyhlášky se týká chovatelů vyjmenovaných hospodářských zvířat. Z hlediska výkonu dozoru je dotčena Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa, tedy orgány dozoru stanovené plemenářským zákonem nad dodržováním této právní normy. 1.5 Popis cílového stavu Předloženým návrhem vyhlášky není dotčen jednoznačný soulad s předpisy Evropské unie. Dojde ke zpřesnění a doplnění těch ustanovení, která v současné podobě jsou zdrojem nejednoznačného výkladu nebo nejsou dostatečně návodná pro uživatele této právní normy. Neméně důležitou změnou je též reflexe na požadavky uživatelů této právní normy (například prodloužené lhůty pro označování skotu). 1.6 Zhodnocení rizika Rizikem spojeným s neřešením současných požadavků je nemožnost používání bolusů pro označování skotu z důvodů fyziologických bolus je bachorové tělísko, které lze umístit do - 1 -

22 bachoru až po jeho vyvinutí (tele se rodí s nevyvinutým bachorem, který se vyvíjí v důsledku přechodu z mléčné výživy na výživu rostlinnou, z tohoto důvodu lze uvažovat o aplikaci bolusu nejdříve ve stáří zvířete 6 týdnů). S používáním bolusů počítá připravovaná novela nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa. Nerespektováním tohoto způsobu označování s patřičnými lhůtami by se Česká republika dostala do rozporu s tímto nařízením s následnou nutností novelizovat vyhlášku znovu. Ostatní požadované změny pouze zvyšují právní jistotu uživatelů této normy. 2. Návrh variant řešení Varianta 1 ( nulová ): Jedním z možných řešení bylo vyhlášku nenovelizovat a zachovat v nezměněné podobě. V tomto případě by lhůta pro označování turů byla nejen v rozporu s budoucí legislativou Evropské unie, ale pokud by některý z chovatelů chtěl tuto lhůtu dodržet i pro aplikaci bolusu, dopouštěl by se jednání hraničící s týráním zvířat. Možnost nulové varianty byla tedy posouzena jako nepřijatelná. Varianta 2 změna vyhlášky: Vzhledem k tomu, že je pádný důvod pro novelu vyhlášky, je vhodné při této příležitosti nenovelizovat pouze lhůty pro označování turů, ale do této novely zahrnout i ostatní požadované změny, které reflektují zkušenosti s používáním této právní normy. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 3.1 Identifikace nákladů a přínosů Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty. 3.2 Náklady Realizace navrhované právní úpravy nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Prodloužení lhůty pro označování turů s sebou přináší povinnost evidovat datum označení v databázi ústřední evidence. Nutné úpravy informačního systému ústřední evidence budou hrazeny z provozních výdajů Ministerstva zemědělství. Z hlediska navrhovaného řešení jsou dopady pro chovatele obtížně vyčíslitelné, protože chovatel může využít stávajících lhůt pro označování a hlášení o narození telat beze změny, nebo využije prodloužené lhůty pro označování s nutným nárůstem evidovaných údajů o datu označení. O navrhované právní úpravě proto lze prohlásit, že nepředpokládá zvýšení finančních nákladů u dotčených subjektů a nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí, neboť subjekt má možnost volby, zda prodloužených lhůt k označování turů bude využívat. Návrh vyhlášky také nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí ani sociální dopady

23 3.3 Přínosy Umožnění označování turů bolusy, úprava stávajících ustanovení s cílem zjednoznačnění výkladu a další změny povedou k lepšímu přijetí této právní normy ze strany uživatelů. 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 4. Návrh řešení 4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení Možnost nulové varianty byla posouzena jako neproveditelná, neboť při zachování vyhlášky v nezměněné podobě by bylo v rozporu s fyziologickými možnostmi telat a v rozporu s připravovanou unijní legislativou. Varianta 2 změna vyhlášky odráží jak slučitelnost s připravovanou unijní legislativou, tak změny, které reflektují zkušenosti s používáním této právní normy, proto tuto variantu doporučujeme. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování Orgány odpovědnými za kontrolu jsou Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa, tedy orgány dozoru stanovené plemenářským zákonem nad dodržováním této právní normy. Novela nemá vliv na již stanovené přestupky a správní delikty a na pokuty za jejich porušení. 6. Přezkum účinnosti regulace Oblast označování a evidence zvířat je harmonizována na úrovni Evropské unie, z tohoto důvodu je kritériem účinnosti regulace audit ze strany Evropské Komise. Na národní úrovni jsou to roční zprávy orgánů dozoru předkládané ministerstvu. 7. Konzultace a zdroje dat Navrhované změny byly konzultovány s Českou plemenářskou inspekcí a Státní veterinární správou, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Českým svazem chovatelů masného skotu, Asociací svazů chovatelů koní ČR o.s., Svazem chovatelů českého teplokrevníka, pověřenou osobou a dalšími dotčenými osobami. - Kontakty a prohlášení o schválení RIA: Ministerstvo zemědělství - Odbor živočišných komodit Ing. Zdenka Procházková vedoucí oddělení ústřední evidence zvířat telefon :

24 b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky má implementační vztah k předpisům Evropské unie: - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění, a jeho připravovaná novela, - nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS, v platném znění, - nařízení Komise (ES) č. 911/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků v platném znění, - nařízení Komise (ES) č. 504/2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých, - nařízení Rady (EHS) č. 2782/75, o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh, - nařízení Komise (EHS) č. 1867/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2782/75, o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh. Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, neboť neurčuje ani nemění technickou specifikaci žádného výrobku

25 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K Čl. I K bodu 1 K 4 odst. 1 písm. g) Rozšiřuje se použití elektronického identifikátoru též na skot ve vztahu k připravované novele nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000. K bodu 2 K 4 odst. 2 V souvislosti s odstavcem 1 se vkládá nový odstavec 2, který se týká používání některých typů elektronických identifikátorů ve vztahu k zajištění jedinečnosti identifikačních čísel tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. K bodu 3 K 9 odst. 4 písm. c) Upravuje se počet poskytovaných ušních známek chovatelům ovcí a koz, vzhledem ke zvyšující se plodnosti chovaných zvířat. K bodu 4 K 9 odst. 4 písm. d) Povoluje se vydání čtyřnásobku ušních známek než je počet samic plodných plemen ovcí a koz. Chovatel však musí o tyto ušní známky písemně požádat. K bodu 5 K 10 odst. 1 Rozšiřuje se způsob označení turů o kombinaci ušní známky a elektronického identifikátoru, který může být umístěn buď v druhé ušní známce nebo v bolusu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000. K bodu 6 K 10 odst. 2 V souladu s připravovanou novelou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 se upravuje povinnost označit tele do 20 dnů po narození, v případě použití bolusu jeho aplikace do 60 dnů po narození telete. Do doby označení oběma identifikačními prostředky však nesmí tele opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, a chovatel musí zvolit takové prostředky k zajištění jeho totožnosti, aby bylo tele do doby trvalého označení bezpečně identifikovatelné. K bodu 7 K 10 odst. 6 Doplňují se pravidla pro možné použití bolusu v kombinaci s ušními známkami nebo jako duplikát, nahrazující ušní známku. Bolus však nejde použít v kombinaci s ušní známkou, ve které je umístěn elektronický identifikátor. K bodu 8 K 12 odst. 2 V souladu s 10 odst. 2 se doplňuje ustanovení o označení turů v případě, kdy se použije jako druhý identifikační prostředek bolus. Obdobně se lhůta pro označení prodlužuje až na 60 dní - 5 -

26 od narození telete. Zvíře však nesmí opustit hospodářství, kam bylo přemístěno nebo dovezeno, do doby trvalého označení oběma identifikačními prostředky. K bodu 9 K 15 odst. 3 Upravuje se případ, kdy kůň je již označen elektronickým identifikátorem, který obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, ale nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou, nebo vykazuje jiné nedostatky. Ve vztahu k 4 odst. 2 se v takovém případě použije alternativní označení koně stanovením jeho genetického typu, neboť sejmout elektronický identifikátor a nahradit jej jiným není přípustné. K bodu 10 K 22 odst. 2 V souladu s 10 se nahrazují slova bachorového bolusového odpovídače běžně používaným slovem bolusu. K bodu 11 K 28 odst. 5 Vzhledem ke značnému počtu případů, kdy v jedné stáji chová zvířata více chovatelů, se ustanovení upravuje tak, aby byl stanoven jednotný postup pro zaevidování takových hospodářství v databázi ústřední evidence. Chovateli se ponechává možnost požádat o zaevidování jak ministerstvo, tak i přímo dozorový orgán, který po přezkoumání situace na místě navrhne zaevidování více hospodářství v jedné stáji. K bodům 12 a 13 K 32 odst. 1 a 2 Vzhledem k rozvoji elektronického zaznamenávání údajů o zvířatech a jejich přemísťování a možnosti jejich předávání do databáze ústřední evidence bylo účelné toto ustanovení zpřesnit. K bodu 14 K 32 odst. 3 V souvislosti s možností zadávat informace přímo v informačním systému ústřední evidence prostřednictvím aplikace Portál farmáře byl doplněn nový odstavec. K bodu 15 K 34 odst. 3 písm. d) Vzhledem k novému znění 10 odst. 2 se zavádí nová povinnost pro chovatele zaznamenávat datum označení telat ve stájovém registru. Chovatelé, kteří označují zvířata v dosavadní lhůtě (tj. 72 hodin po narození), nemusí toto datum vyplňovat. K bodu 16 K 34 odst. 3 písm. e) V souvislosti s novelou 21 veterinárního zákona se zavádí evidování domácích porážek turů ve stájovém registru obdobně jako již dříve u ovcí a koz. K bodu 17 K 34 odst. 3 písm. f) Ukládá se uvádět ve stájovém registru datum označení ovce nebo kozy v souladu s ustanovením přílohy B odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 21/

27 K bodu 18 K 35 odst. 1 písm. d) Vzhledem k novému znění 10 odst. 2 a 34 odst. 3 se zavádí nová povinnost pro chovatele zaznamenávat datum označení telete do hlášení o narození telete. Chovatelé, kteří označují zvířata v dosavadní lhůtě (tj. 72 hodin po narození) a zasílají hlášení o narození telete do 7 dnů po narození, nemusí toto datum hlásit. Důvodem pro toto ustanovení je zachování principu totožnosti údajů vedených ve stájovém registru s databází ústřední evidence a budou sloužit ke zvýšení efektivity kontrol zaměřených na dodržování povinností při označování turů. K bodu 19 K 35 odst. 2 písm. d) Obdobně jako v 34 se upravuje ve smyslu předávání údajů o domácích porážkách turů pověřené osobě. K bodu 20 K 35 odst. 3 V souvislosti s úpravou 10, týkající se označování turů, dochází k úpravě doby, kdy má být hlášení o narození telete zasláno do ústřední evidence, tedy obdobně jako u ovcí a koz do 7 dnů ode dne označení zvířete. K bodu 21 K 36 odst. 1 písm. c) Obdobně jako v 35 odst. 1, který se týká zvířat z tuzemského chovu se datum označení má zaznamenávat do hlášení i u zvířat přemístěných z jiných států EU a dovezených ze třetích zemí, pokud dojde k jejich přeznačení. K bodu 22 K 36 odst. 1 písm. h) a 36 odst. 2 písm. g) Obdobně jako v 35 se upravují údaje předávané osobě ve vztahu k povoleným domácím porážkám turů. K bodu 23 K 38 odst. 1 písm. e) V souvislosti s novým zněním 35 odst. 1 a 36 odst. 1 je nutné upravit též rozsah údajů vedených v databázi ústřední evidence. K bodu 24 K 38 odst. 1 písm. g) V souvislosti s 34 až 36 se doplňuje evidování domácí porážky turů, ovcí a koz. K bodu 25 K 39 odst. 14 Nově se doplňuje způsob a termín zasílání části B průvodního listu skotu pověřené osobě při ztrátě nebo domácí porážce zvířete. K bodu 26 K 41 odst. 1 V souvislosti s 32 odst. 1 se vypouští možnost vedení registru koní v hospodářství formou počítačové databáze

28 K bodu 27 K 41 odst. 3 V souvislosti s odstavcem 1 se v případě vedení registru koní v hospodářství vypouští možnost jeho vedení formou počítačové databáze ve dvou samostatných souborech. K bodu 28 K 41 odst. 4 a 5 V odstavcích 4 a 5 se vypouštějí konzistentně s odstavcem 1 a 3 slova nebo soubor. K bodu 29 K 41 odst. 7 Ustanovení se zrušuje, protože úpravou odstavce 1 se nepřipouští alternativní vedení registru koní v hospodářství kromě dvou formulářů poskytnutých pověřenou osobou nebo přímo na Portálu farmáře. K bodu 30 K 42 odst. 1 až 3 Odstavce 1 až 3 byly upraveny s odkazem na vyhlášku č. 448/2006 Sb. tak, aby plně odpovídaly způsobu zaevidování jednotlivých plemen koní pomocí připouštěcích lístků. K bodu 31 K 42 odst. 4 Ustanovení se v souvislosti s úpravou odstavců 1 až 3 zrušuje. K bodu 32 K 42 odst. 6 Upravuje se způsob zaevidování koně narozeného v České republice, na kterého byl vystaven průkaz koně zahraniční plemennou knihou. Majitel bude pověřené osobě zasílat pouze kopii průkazu koně v prodloužené lhůtě 28 dnů. K bodu 33 K 44 odst. 3 Upravuje se způsob registrace koně trvale dovezeného ze zahraničí. Majitel koně zasílá pověřené osobě též průkaz koně, aby byly správně zaevidovány všechny potřebné údaje do databáze ústřední evidence. K bodu 34 K 45 odst. 2 písm. b) Důvodem úpravy je, že registrační kniha koní se vede průběžně, neuzavírá se každý rok. K bodu 35 K 45 odst. 3 písm. f) Upravuje se evidovaný údaj na číslo připouštěcího lístku (každý připouštěcí lístek v připouštěcím registru má své číslo). K bodu 36 K 49 Tento paragraf byl zrušen novelou č. 199/2007 Sb. Důvodem bylo ustanovení článku 21 a přílohy č. 1 nařízení Komise (ES) č. 504/2008, ve kterém je stanovena povinnost vydávání a - 8 -

29 používání průkazu koně a jeho obsah. Nařízení však neřeší procesní postupy vydávání průkazu koně, způsobu jeho předávání při změně majitele, přemístění na jatka, vývozu do zahraničí a vydávání duplikátu průkazu koně. Vzhledem k tomu, že při evidenci koně hraje průkaz koně rozhodující roli, je nezbytné stanovit a ve vyhlášce zakotvit pravidla nakládání s tímto dokumentem. K bodu 37 K 60 odst. 4 písm. b) V souladu s novelou 21 veterinárního zákona se zavádí v registru evidování domácí porážky. K bodu 38 K 61 odst. 1 Vypouští se slovo chovatelů, uvedené v textu chybně. K bodům 39 a 41 K 64a odst. 1 a 66a odst. 1 Pro větší srozumitelnost textu je upravena první věta. K bodu 40 K 65 písm. b) a 71 písm. a) Upřesňuje se pro větší srozumitelnost záznam o registračním číslu líhně. K bodu 42 K 82 písm. e) Vypouští se název katastrálního území a zavádí nově evidování parcelního čísla a názvu obce, z důvodu bližšího určení stanoviště včelstev. K bodu 43 K 97 odst. 4 Ustanovení se přesunulo do 4, kam systematicky patří, a dále z toho důvodu, že se na něj odkazuje nové ustanovení 15 odst. 3. K bodu 44 K 99 odst. 3 Ustanovení umožňuje používat dosavadní formuláře a počítačové soubory, ve kterých je veden registr koní v hospodářství do konce příštího roku tak, aby nebylo nutné existující záznamy přepisovat do nových formulářů nebo do databáze ústřední evidence (Portálu farmáře). K bodu 45 K 99 odst. 4 a 5 Obdobně jako v 99 odst. 3 se připouští používání dosavadních formulářů stájového registru v případě, že chovatel označí tele do 72 hodin po narození. Obdobně se připouští používání dosavadních formulářů hlášení o narození telete v případě, že chovatel označí tele do 72 hodin po narození a hlásí do 7 dnů po narození telete. K bodu 46 K příloze č

30 U varianty 3 vzoru plastové ušní známky typu B a u jejího duplikátu se vzhledem k možnému použití elektronického identifikátoru jako jedné z variant označení turů vypouští nadbytečný popis. K bodu 47 K příloze č. 4 Příloha se doplňuje o způsob zápisu identifikačního čísla zahraniční identifikační známky na duplikáty ušních známek typu A, typu B a na duplikát známky na spěnce, vydané v České republice. K bodům 48 a 49 K příloze č. 7 V souvislosti se zavedením nové povinnosti pro chovatele zaznamenávání data označení turů se upravují formuláře pro vedení stájového registru a hlášení o narození telat. K bodu 50 K příloze č. 8 Vypouští se bod 1 Vzor registru koní v hospodářství. K bodu 51 K příloze č. 15 V souvislosti s úpravou 82 se ve Vzoru hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť upravuje tabulka 2 Počet včelstev a umístění stanovišť ve sloupcích: Číselný kód katastrálního území, Parcelní číslo (kmenové číslo a poddělení), Typ parcely a Obec/část obce nebo úplná adresa (je-li známá) umístění včelstev. Údaje jsou potřebné pro bližší určení stanoviště včelstev z důvodů jejich ochrany před aplikací pesticidů na kulturní porosty. K Čl. II K přílohám č. 8 a 10 vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Odstraňuje se nesoulad vyhlášky č. 448/2006 Sb. s vyhláškou č. 136/2004 Sb. Jedná se o sjednocení lhůt k zasílání připouštěcího lístku osobě, která označuje koně, u anglického plnokrevníka a klusáka a k zasílání připouštěcího lístku pověřené osobě. K Čl. III Datum nabytí účinnosti se navrhuje dnem 1. března

31 - 1 - PLATNÉ ZNĚNÍ novelizovaných částí vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení 22 odst. 13, 23 odst. 5, 23a odst. 4, 23b odst. 8, 23c odst. 4 a 24 odst. 11 zákona: 4 Druhy identifikačních prostředků (1) Identifikačními prostředky jsou a) ušní známky, b) známky pro označování běžců, c) tetování, d) genetický typ, e) výžehy, pouze u koní 11), f) slovní a grafický popis, g) elektronický identifikátor u ovcí a koz 11a) a elektronický identifikátor u koní 11b), g) elektronický identifikátor u skotu, u ovcí a koz 11a) a u koní 11b), h) značka na spěnce 11a). (2) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropské unie 11a),11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená osoba 4). 9 Zajišťování identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů 11) 11a) 11b) 11a) 11b) Zákon č. 246/1992 Sb. Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS. Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS pokud jde o metody identifikace koňovitých. Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS. Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS pokud jde o metody identifikace koňovitých.

32 - 2 - (1) Pověřená osoba 4) zajistí odeslání identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů chovateli do 8 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů. (2) Pověřená osoba 4) eviduje datum doručení žádosti chovatele o poskytnutí identifikačních prostředků nebo jejich duplikátů. (3) U chovatelů turů, ovcí a koz pověřená osoba 4) eviduje přidělené identifikační prostředky jednotlivým chovatelům pro jejich hospodářství v rámci jednoho kraje s uvedením data přidělení a počtu přidělených identifikačních prostředků, včetně číselné řady pro kraj a chovatele. (4) Chovateli turů, ovcí a koz pověřená osoba 4) poskytuje pouze takový počet ušních známek, aby zásoba sad těchto identifikačních prostředků nepřesáhla v rámci jednoho kraje a) počet samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic nad 5 kusů, b) dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele turů s evidovaným počtem těchto samic do 5 kusů včetně, c) dvojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz. c) trojnásobek počtu samic starších 12 měsíců na hospodářstvích chovatele ovcí a koz, d) u plodných plemen ovcí a koz čtyřnásobek počtu samic starších 12 měsíců, pokud je žádost zaslána v listinné podobě. (5) Pověřená osoba 4) eviduje vydané duplikáty identifikačních prostředků přímo v databázi registru zvířat u jednotlivých zvířat s uvedením data vydání a pořadí daného duplikátu. (6) V případech uvedených v 10 odst. 5 a v 22 odst. 5 a 6 musí být při každém přemístění spolu se zvířetem předány i ušní známky pro toto zvíře pověřenou osobou poskytnuté. 10 Způsoby a termín označování turů (1) Tuři se označují dvěma plastovými ušními známkami nebo kombinací ušní známky a elektronického identifikátoru umístěného v druhé ušní známce nebo v bolusu, které byly k tomuto způsobu označení poskytnuty pověřenou osobou. (2) Každé tele musí být do 72 hodin po narození trvale označeno dvěma plastovými ušními známkami, po jedné v každém uchu, do této doby chovatel musí zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost telete. (2) Každé tele musí být označeno do 20 dní po narození. Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, aplikuje se do 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, ve kterém se narodilo, před označením podle odstavce 1. Do doby trvalého označení telete musí chovatel zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost. (3) Ušní známky se zavěšují ke kořenu ušního boltce (mezi kožní řasy boltce). (4) Způsob označování turů ušními známkami je uveden v příloze č. 2.

33 - 3 - (5) Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců, označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento způsob označení chovatel neprodleně zaznamená do stájového registru. (6) Označení bolusem lze použít, pokud je tur již označen dvěma plastovými ušními známkami; v takovém případě se obě ušní známky na zvířeti ponechají. Bolus lze použít také jaké duplikát jedné ušní známky. Kombinace elektronické ušní známky a bolusu není přípustná. 12 Způsoby a termíny označování turů přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí (1) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství, se považují za tury označené v souladu s touto vyhláškou. (2) Tuři přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky a kteří nejsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství, se označují způsobem uvedeným v 10 a 11 do 72 hodin po příchodu na místo určení. Pokud se jako druhý identifikační prostředek použije bolus s elektronickým identifikátorem, lhůta podle věty první se prodlužuje na nejvýše 60 dní po narození telete, avšak zvíře nesmí opustit hospodářství, do kterého bylo přemístěno nebo dovezeno, před označením podle 10 odst. 1. (3) Turům přemístěným z jiných členských států nebo dovezeným ze třetích zemí přímo na jatka se ponechá původní označení, pokud je zvíře poraženo do 20 dnů ode dne pohraniční veterinární kontroly. 15 Označování elektronickým identifikátorem a výžehem (1) Označení totožnosti koně elektronickým identifikátorem 11b) nebo výžehem zaznamená osoba provádějící označování koní do registrační knihy koní a na připouštěcí lístek, popřípadě na hlášení o registraci koně a hlášení o trvalém dovozu. Tím není dotčena povinnost vydávajícího orgánu provést záznamy do průkazu koně podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 12a). (2) Výžeh a jeho umístění je součástí řádů plemenných knih. (3) K označování koní se používají elektronické identifikátory podle 4 odst. 2. Pokud je kůň označen elektronickým identifikátorem, který ve struktuře kódu obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, avšak nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou 4) nebo není z jiných důvodů v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 11b), použije se jako alternativní způsob označení stanovení genetického typu koně. 22 Způsoby a termíny označování ovcí a koz 12a) Čl. 11 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.

34 - 4 - (1) Každá ovce nebo koza musí být nejpozději do 6 měsíců od narození, vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, označena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 28) dvěma identifikačními prostředky. (2) Zvířata, která jsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 28) označena elektronickým identifikátorem ve formě bachorového bolusového odpovídače bolusu nebo elektronické ušní známky v kombinaci s plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce. (3) Zvířata, která nejsou určená pro obchodování v rámci Evropské unie, musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 29) označena a) plastovou ušní známkou v kombinaci s druhou plastovou ušní známkou nebo značkou na spěnce nebo elektronickým identifikátorem ve formě elektronické značky na spěnce, nebo b) identifikačními prostředky podle odstavce 2. (4) Jehňata nebo kůzlata určená k porážce do 12 měsíců stáří, která nejsou určena k přemístění do jiného členského státu, ani pro vývoz do třetích zemí, mohou být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o stanovení systému a evidence ovcí a koz 30) označena odchylně od odstavce 1 minimálně jednou plastovou ušní známkou, která byla k tomuto způsobu označení pověřenou osobou poskytnuta. (5) Ovce a kozy bez ušních boltců nebo s velmi krátkými ušními boltci, které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označují na spodní srstí neobrostlé části ocasu tetováním, které obsahuje identifikační číslo zvířete bez alfabetického označení země původu CZ a bez posledního trojčíslí. (6) Ovce a kozy, které nelze označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců a které nejsou určené pro obchodování v rámci Evropské unie, se označí náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými zvířaty. Tento způsob označení je neprodleně zaznamenán do stájového registru. (7) Plastové ušní známky se zavěšují do jedné třetiny od kořene ušního boltce mezi kožní řasy boltce. 28 Vymezení hospodářství pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby (1) Hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby 4) rozumí a) stavba, zařízení nebo místo v držení jednoho chovatele, b) pozemek, na kterém jsou zvířata držena, nebo více takových pozemků, které se nacházejí i na více katastrálních územích, ale tvoří spolu jeden celek; pokud tento pozemek nebo tyto pozemky bezprostředně navazují na stáj nebo na soubor stájí s chovem zvířat, která jsou na pozemku pasena a tvoří s ním jeden celek, jedná se o jedno hospodářství. (2) Jde-li o tury, ovce, kozy a prasata, hospodářstvím se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby 4) rozumí také místo, kde se koná svod turů, ovcí, koz nebo prasat. 28) Čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 21/ ) Čl. 9 odst. 3 a bod 3. písmeno b) a bod 4. písmeno b) podbod iii) části A přílohy nařízení Rady (ES) č. 21/ ) Čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004.

35 - 5 - (3) Dočasné hospodářství eviduje pověřená osoba na základě hlášení o přemístění zvířete na dočasné hospodářství podle 35. (4) Hospodářstvím s chovem drůbeže se pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby 4) rozumí hospodářství s chovem kura domácího, kachen, hus, krůt, holubů, křepelek, perliček a pernaté zvěře pro zazvěření honiteb. (5) Pokud chová dva a více chovatelů zvířata společně v jedné stáji, nelze tuto stáj zaevidovat u pověřené osoby jako dvě a více hospodářství, s výjimkou případu, kdy toto rozdělení navrhne Česká plemenářská inspekce nebo orgány veterinárního dozoru na základě své kontrolní činnosti podle 24 odst. 7 zákona. (5) Pokud chce chovat zvířata společně v jedné stáji dva a více chovatelů, lze tuto stáj zaevidovat jako dvě nebo více hospodářství pouze na návrh orgánů dozoru podle 24 odst. 7 zákona. Chovatelé svůj záměr oznámí orgánům dozoru nebo ministerstvu, které na návrh orgánu dozoru vydá souhlas pověřené osobě k zaevidování. 32 Vedení evidence formou počítačové databáze a zasílání hlášení formou datového souboru (1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze vést také formou počítačové databáze, schválené pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje a formuláře podle této vyhlášky. U registru koní v hospodářství a u registru drůbeže v hospodářství není nutný souhlas pověřené osoby 4). (1) Stájové registry, registry zvířat v hospodářství, odlovní a komorovou knihu a hospodářské evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisné listy rybářského revíru a evidence o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru lze vést také elektronicky formou datového souboru, který je schválený pověřenou osobou. Pověřená osoba schválí jen takový počítačový program, který umožňuje automatické vytváření datových souborů a tisk údajů v rozsahu a pořadí shodném s požadavky na údaje podle této vyhlášky. Pro elektronické vedení registru drůbeže v hospodářství se souhlas pověřené osoby nevyžaduje. (2) Hlášení o vylíhnutí nebo narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění, hlášení o přemístění na dočasné hospodářství, hlášení o stavech drůbeže, hlášení měsíční produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláďat, hlášení počtu plemenných ryb a hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť lze zasílat písemně na formuláři a po schválení počítačového programu pověřenou osobou 4) zasílat také elektronicky formou datového souboru, který musí dodržet přesný formát záznamu stanovený pověřenou osobou. 4) (3) Dokumenty podle odstavce 1, registry koní v hospodářství a hlášení podle odstavce 2 lze vést a zasílat též přímo v informačním systému ústřední evidence. 34 Stájový registr

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Čl. I Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti Strana 618 Sbírka zákonů č. 64 / 2013 64 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

III. N á v r h ZÁKON

III. N á v r h ZÁKON III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015,

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, č.j. 42215/2015-MZE-12152 III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

II. N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

II. N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 407 Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách Předkladatel: Marek Šnajdr

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 12 16/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006,

16/2006 Sb. Vyhláška. ze dne 6. ledna 2006, Ú PL NÉ ZNĚ NÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 2 Rozeslána dne 15. ledna 2016 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 2 Rozeslána dne 15. ledna 2016 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 2 Rozeslána dne 15. ledna 2016 Cena Kč 29, O B S A H : 5. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 436. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel 1. 1. Legislativa - obecně 2. 2. Mor včelího plodu 3. 3. Otravy včelstev (podezření na použití POR) 4. 4. Metodika kontroly

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 30 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 30 Rozeslána dne 14. března 2013 Cena Kč 40, O B S A H : 64. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování

Více

Označování a evidence hosp. zvířat,

Označování a evidence hosp. zvířat, Česká plemenářská inspekce www.cpinsp.cz Označování a evidence hosp. zvířat, zkušenosti z kontrol podmíněnosti v roce 2009 Ing. Zdenka Majzlíková Česká plemenářská inspekce je zřízena jako OSS, podřízená

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky MINISTERSTVO VNITRA Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Liberec Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Město: Česká Lípa Návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2011 města Česká Lípa

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

- 1 - VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, - 1 - Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní: Strana 766 Sbírka zákonů č.72 / 2011 Částka 28 72 VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.,

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Strana 2266 Sbírka zákonů č. 201 / 2010 Částka 67 201 NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 316 odst.

Více

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006 32006R0865CS_novela 32008R0100.doc UPOZORNĚNÍ: Toto je neautorizovaná konsolidovaná verze zpracovaná MŽP podle níže uvedených předpisů ES. Směrodatné je pouze platné znění podle Úředního věstníku EU. 1

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I

50/2016 Sb. ZÁKON. Čl. I 50/2016 Sb. ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická 1 oddělení poradenských služeb pavel.stonawsky@tiscali.cz

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) ZÁKON ze dne.. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 644/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o registračních pokladnách (tisk 644) -

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2016, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách (tisk 578)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách (tisk 578) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách (tisk 578) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více