KOBOZ 1 / V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb"

Transkript

1 V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu vlastní výstavby v těch případech, kdy není účelné použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce resp. počet dotčených zaměstnanců. Realizace záchytných systémů pak přináší značné úspory také při výstavbě v těch případech, kdy není nutné kolektivní prostředky ochrany proti pádu z výšek uplatňovat KOBOZ ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ ČSSI Čtvrtletník pro odborníky v oblasti KOordinace BOZP ve stavebnictví 1 / 2014 V tomto čísle: Úvodní slovo 1. Workshop BOZP Vazba mezi koordinátorem BOZP a TDS při realizaci staveb Jak (ne)snadno lze získat Osvědčení koordinátora BOZP ve Španělském království Kongres a výstava BOZP v Düsseldorfu Jak (ne)snadno lze získat Osvědčení koordinátora BOZP ve Španělském království Způsob získání Osvědčení koordinátora BOZP na staveništi je v zemích EU různý, někde však přeci jen obtížnější, než v České republice. Příkladem může být Španělské království, kde je možné získat Osvědčení koordinátora pouze na Polytechnické univerzitě v Madridu, a to formou poloreferenčního studia v délce trvání 20 týdnů a rozsahu 250 hodin. Během studia je nutno složit formou testu 8 zkoušek, vypracovat dvě studie o ochraně a bezpečnosti práce a na závěr obhájit Plán BOZP na staveništi, zpracovaný na zadaný typ stavby. Cena studia je 1.630,- EUR a může být uhrazena ve čtyřech splátkách. Z hlediska českých zkušebních osnov je studium pojato daleko šířeji, obsahuje mimo jiné kapitoly o organizaci prevence BOZP ve Španělsku, preventivní techniky BOZP bezpečnost, hygiena práce, ergonomie, sociální psychologie, pracovní lékařství, metody komunikace a informace, organizace prevence BOZP v podniku, trestní a občanská odpovědnost při spáchání trestných činů a související náhrada škod. Poměrně velká pozornost je věnována pracovní průmyslové hygieně hluk, vibrace, osvětlení pracoviště, teplota a záření, vliv chemických a biologických činitelů. Více na straně 5 Záchytné systémy proti pádu osob z výšek na plochých střechách Připravované články a akce 9 13 Záchytné systémy proti pádu osob z výšek na plochých střechách Ing. Eduard Schilhart, CSc., technický ředitel společnosti TOPWET V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu vlastní výstavby v těch případech, kdy není účelné použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce resp. počet dotčených zaměstnanců. Realizace záchytných systémů pak přináší značné úspory také při výstavbě v těch případech, kdy není nutné kolektivní prostředky ochrany proti pádu z výšek uplatňovat. Více na straně 9

2 Úvodní slovo předsedy Zprávy z roku 2013 Vážené čtenářky, čtenáři a členové ČSSK. Jsem rád, že Vás mohu oslovit v rámci vydání prvního čísla našeho elektronického č tvrtletníku KOBOZ. Název časopisu měl svůj vývoj. O vzniku č asopisu zaměřeného na BOZP ve stavebnictví byla řeč již za mého předchůdce Ing. Vladimíra Havleny. Ale číslo se podařilo uvést na světlo našich stránek až v roce Jedním z návrhů, když se uvažovalo nad názvem tohoto časopisu byly tzv. Sklenářoviny. Tedy noviny o BOZP ve stavebnictví, které by byly svázány s jeho prvním předsedou a průkopníkem výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví v ČR doktora Vladimíra Sklenáře. Ale nakonec se současný výbor shodl na zkráceném názvu KOBOZ (pozn.: návrh spoluzakladatelky ČSSK Marie Vilímové), který je zkráceným převzetím slov k o o r d i n á t o r B O Z P v e stavebnictví. Doufám, že tento jedinečně zaměřený elektronický časopis myšlený jak pro celou veřejnost, tak tedy především pro koordinátory BOZP a pracovníky, kteří se problematikou BOZP ve stavebnictví zaobírají. Ale i právě pro laiky, tedy především staveb- níky, podle zákona č. 309 / 2006 Sb., tedy přesně zadavatele. Budu rád, když se tento zatím čtvrtletník stane diskusním prostředkem o výkonu koordinátora BOZP, tak v současnosti opomíjené nebo lépe nerespektované a též neoceňované práce koordinátora BOZP na staveništi. Přitom by měl být koordinátor BOZP jedním z potřebných a uznávaných účastníků výstavbového procesu. Tato role je v západní části EU uznávanou a váženou rolí účastníka výstavbového procesu včetně právní odpovědnosti, ale v Č R je to stále tzv. problémový faktor výstavby. Podle mého názoru koordinátor BOZP, který vykonává svoji funkci v intencích zákona a je znalý výstavbových procesů, je pro stavbu a její výkonnou složku řízení stavby naopak pomocníkem. To jsou naše zkušenosti. Znalý koordinátor BOZP není žádný paparazzi, jakými někteří z koordinátorů BOZP jsou. Pak se dostávají do role inkasistů pokut, místo aby koordinovali bezpečnou stavbu. Koordinátor BOZP je, resp. měl by být, právě stavbyvedoucímu významně ku pomoci k dosažení bezpečné stavby respektive pracoviště, a tím dosahovat snížení úrazovosti. Doufám, že novela zákona č. 309/2006 Sb. pomůže napravit některé chyby způsobené novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., kdy z projektové dokumentace vypadla povinnost zpracování plánu BOZP. Domnívám se, že pokud bude plán BOZP obsahovat potřebná opatření pro zajištění bezpečného pracoviště a ve výsledku celého staveni š tě, tak opatření BOZP budou lépe vymahatelná, neboť při oceňování stavební dodávky budou muset ocenění zajištění BOZP provést všichni uchazeči o zakázku. Doufám, že se časem časopis KOBOZ stane vyhledávaným pro s v é i n f o r m a c e k v ý k o n u KOORDINÁTORA BOZP. Též očekávám Vaše připomínky, náměty či příspěvky ke zveřejnění. Budu rád za celý výbor ČSSK, když budete rozšiřovat informaci o tom, že na našich webových stránkách je tento časopis volně ke stažení i k další distribuci. S pozdravem doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. předseda ČSSK ČSSI 1. Workshop o výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví pořádaný Fakultou stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s ČSSK ČSSI a SUIP Praha pro studenty a stavební praxi Ve čtvrtek proběhl 1. Workshop o výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví. Tuto schůzku zahájil zástupce organizačního týmu doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. (předseda ČSSK ČSSI, vedoucí Katedry technologie Fakulty stavební ČVUT v Praze), který celé setkání vedl podle předem rozeslaného programu. Mezi prvními přednášejícími byl Ing. František Šorf, inspektor z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, následně převzal slovo Ing. Josef Kubín ze společnosti Nosta-Hertz spol.s r.o. Se svými poznatky se do probíraných témat připojovali odborníci z praxe, zejména koordinátoři BOZP, spoluautoři koordinačních a bezpečnostních předpisů při plnění BOZP, studenti z Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Na programu Workshopu se objevily témata, jako například Způsob kontroly koordinátorů, Poznatky z kontrol, Úrazovost a dopady na kontroly koordinátorů, Vývoj kontrol koordinátorů v roce 2014 dle stávajících předpisů, Plánované změny v zákoně č. 309/2006 Sb. - tendence změn a dopady na koordinátora, Informace ze ČKAIT, Plán BOZP - poznatky z praktického používání, Změny v NV č. 591/2006 Sb. 2

3 Vazba mezi koordinátorem BOZP a technickým dozorem při realizaci staveb 1. Díl - Úvod do problematiky autor: Ing. Petr Sviták; grafické podklady: autor Článek na pokračování Tématem článku je vazba m e z i k o o r d i n á t o r e m bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) a technickým dozorem stavebníka (TDS). Článek svým prvním dílem p o u k á ž e n a v z á j e m n o u spolupráci těchto účastníků výstavby. Cílem bude zobrazení skutečnosti, kdy lze sloučit funkci koordinátora BOZP s funkcí technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a kdy naopak oddělit. Článek s tímto tématem je rozsahově naplánován do několika čísel tohoto pravidelného zpravodaje, kde Vás autor seznámí se stále více diskutovanou vazbou koordinátora BOZP a TDS. Článek se snaží nasměrovat a zdůraznit nový pohled pro výkon obou řídících funkcí na staveništi a podílet se svými poznatky na v y t v o ř e n í n o v e l y z á k o n a č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Otázka bezpeč- nosti a koordinace procesů se postupem času stane stále diskutovanějším tématem nejen v podnikatelské sféře. Měli bychom se zaměřit na tvorbu bezpečných pracovišť ve vztahu k finančně výhodnějším a perspektivnějším projektům, kde se budeme snažit o bližší spolupráci a prolnutí spolupráce všech účastníků výstavby. Z důvodu přiblížení a uvedení do vzájemných souvislostí funkce koordinátora BOZP a funkce TDS byly autorem článku posouzeny obě výkonné profese Pohled na staveniště výrobní haly Na praktických příkladech průmyslových staveb pro skladování, logistiku, výrobu a montá ž. Pro určení obou funkcí byly zvoleny různé typy průmyslových staveb. Stavby se lišily svojí technologickou složitostí a náročností na provádění. Z technologické složitosti a rizikovosti práce vyplývají jednotlivé nároky na dozorovou činnost, a to nejen z hlediska výkonu TDS, ale i důležitosti koordinátora BOZP na staveništi. Stavební projekt se co do náročnosti na výrobu může rozčlenit do tří hlavních složek, které se postupně řadí pod sebe a analyzují. Jedná se o etapu výstavby, její příslušnou technologii a práce se zvýšeným ohrožením života. Po provedení rozboru individuální technologické etapy můžeme stanovit potřeby na pracnost, provedení, kvalitu a obzvláště stanovit vyplývající požadavky na práce se zvýšeným rizikem ohrožení života. Nenalezneme stavbu, která by byla ve všech parametrech stejná. I když bude stavba opakovaným projektem, nelze určit obecně přesné měřítko a vždy musíme brát v úvahu konkrétní stavbu a místní podmínky pro realizaci. Z toho vyplývá, že základními předpoklady pro obě profese je zvládnutí přehledu technologických postupů procesů a časového plánování navržené stavby. Koordinátor BOZP na staveništi a technický dozor stavebníka patří mezi hlavní členy řídícího týmu stavby. Při vzájemné diskusi s několika odborníky pohybujícími se 3

4 Článek na pokračování Zařízení staveniště bytového projektu v koordinaci bezpečnosti a výkonu technického dozoru zaznívá velice podobný názor: velice dobrou zkušenost máme ve spojení funkce koordinátora BOZP s technickým dozorem stavby. Tato varianta nejenže ušetří stavebníkovi peníze, ale také spojení s technickým dozorem stavby zaručuje určitou kvalitu a odbornost provádění dozoru koordinátorem, který je zároveň technický dozor investora BOZP a technického dozoru stavebníka, které říkají, že při jejich sjednocení může dojít k zakrývání chyb při kontrolách, nejsou v mnoha případech opodstatněné. Nejen u těchto účastníků výstavby, ale i u ostatních vyplývá bezchybnost práce v rozhodování a konání z jejich funkce, kde podstatnou roli hraje bezpečnost práce. U rozsáhlých a technologicky složitých staveb by si měl stavebník hledat odbornou s p o l e č n o s t, k t e r á m u d á odpovídající záruku za provedené dílo. Stavební společnost bude realizovat dílo tak, aby bylo dokončeno v požadované kvalitě, t e r m í n u, r o z p o č t u, a t o za účasti osob, které dané problematice rozumí. U takto fundovaných stavebních společ- ností není problém v bezpečném vedení realizace díla. Naopak u menších staveb jsou zadavateli najímány menší zhotovitelské stavební společnosti a jiné fyzické osoby, které nejsou znalé v otázkách technických a bezpeč- n o s t n í c h. M e n š í s t a v e b n í společnosti a jiné fyzické osoby, které získaly zakázku za minimální cenu, se snaží při minimálním zisku nedodržovat bezpečnostní předpisy s my š lenkou u š etření nákladů. Neuvědomují si v š ak, ž e při jakémkoliv poranění, či smrtelném úrazu svého zaměstnance, mohou přijít o mnohem více. Pro stavebníka je v tomto případě důležité si najmout odborníka znalého nejen po stránce technické, technologické, finanční, ale zejména i bezpečnostní. Proto v těchto případech je důležité a vhodné spojení dozorové činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru. Technický dozor je schopen ze své kompetence donutit zhotovitele k plnění bezpečného a kvalitního díla, protože mimo jiné provádí finanční kontrolu provedených prací. Jedním z cílů provázanosti koordinátora BOZP s technickým dozorem stavebníka by měla být skutečnost, že autorem článku prosazovanou novelu zákona č. 309/2006 Sb. by si vzalo do povědomí co nejvíce zadavatelů, projektantů a zhotovitelů, kteří by s výkonem obou funkcí byli srozuměni a sloučení funkcí by upřednostňovali. Naopak cílem není zakazování oprávněným osobám vykonávat činnost, která vede ke zlepšení organizace práce, k dodržování technologických postupů a z toho plynoucí nižší rizikovosti prací na staveništi, ale nabídnutí uplatnění jejich odborných znalostí s důrazem na postižitelnost za jejich rozhodnutí. Nesouhlasné důvody odborné veřejnosti o sloučení koordinátora Čtyřrozměrná cesta k dosažení plánovaného cíle efektivní práce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci jedná se o jejich společný cíl 4

5 Ze zahraničí Jak (ne)snadno lze získat Osvědčení koordinátora BOZP ve Španělském království autor: Ing. Ivan Černý; grafické podklady: internet Pokračování ze strany 1 Poměrně velká pozornost je věnována pracovní průmyslové hygieně hluk, vibrace, osvětlení pracoviště, teplota a záření, vliv chemických a biologických činitelů. Z oblasti pracovního lékařství jsou školeny mimo jiné kapitoly: pracovní nemoci a úrazy, pracovní patologie, příčiny onemocnění, nejčastější nemoci z povolání ve stavebnictví, záchranné práce a první pomoc. Studijní plán obsahuje i poměrně podrobné Systémy řízení prevence pracovních rizik včetně metodiky vyšetřování úrazů. Další studijní oblast se zabývá Požární prevencí teorie hořlavosti, třídy požárů, druhy hořlavin, protipožární prevence a ochrana, prevence požárů na stavbách, evakuace stavby při požáru, nouzový požární plán stavby, hašení požárů, pevné a přenosné hasicí přístroje. Chrá m Sagrada Familia, Barcelona, architekt Antonio Gaudí [ Jedna ze samostatných studijních částí obsahuje Rizika práce s elektřinou na stavbě mimo jiné uzemnění a zařízení pro případ zkratu, elektrická zařízení s vysokým a nízkým napětím a jejich údržba, provizorní elektrická zařízení na stavbě. V poslední části teoretické přípravy se studující seznámí s Riziky při používání a skladování stavebních materiálů skladování hořlavin, preventivní a kontrolní opatření, skladování pevných látek, toxický a nebezpečný odpad, normy týkající se skladování, označo- vání a dopravy odpadu. Závěrem se ještě probírají Osobní ochranné pomůcky a Bezpeč- nostní zařízení na stavbách včetně výběru, umístění, kontroly a údržby signalizace. Další část studia se již zabývá problematikou koordinace BOZP na staveništi. Na rozdíl od našich studijních a zkušebních systémů je více prakticky zaměřená. V kapitole Rizika fází stavby jsou poměrně podrobně probírány možnosti pracovních rizik při jednotlivých fázích stavby použití výbušnin, zemní práce, tradiční a speciální zakládání, betonové a ocelové konstrukce, stavební stroje a malá mechanizace, fasády, tesařské a pokrývačské práce atd. Obdobně probíhá studium kapitoly Specifická rizika podle typologie stavby rizika při rekonstrukcích, zástavba proluk, velké stavby, průmyslové stavby, opravy památek. Rovněž v kapitole Rizika při realizaci inženýrských staveb se probírají Španělská vlajka [ w ww.statnivlajky.cz] příklady ze stavby mostů, přístavů, přehrad, tunelů, železnic a silnic. Všechny předchozí studijní kapitoly mají za cíl seznámit studující se známými riziky a jejich problematikou a většinou jsou zpracovány ve spolupráci s největšími španěl- skými stavebními firmami a shrnují jejich zkušenosti. Teprve v této fázi se studující seznámí s metodikou sestavení Plánu BOZP včetně používání počíta- aplikací a po zadání typu čových stavby připravuje závěrečnou práci Plán BOZP jak ve fázi přípravy, tak ve fázi realizace, Plán kontroly na staveništi a Plán bezpečnosti při údržbě. Studující musí obhájit zpracované Plány BOZP před zkušební komisí a prokázat schopnost samostatné práce v oblasti Koordinace BOZP na staveništi. Z výše uvedeného je vidět rozdíl mezi studijními a zkušeb- ními plány v České republice a Španělském království, zvláště v oblasti praktických příkladů BOZP na různých typech staveb a větším záběru studijních předmětů. Možná by stálo za úvahu zavést některé z těchto poznatků do českých akreditačních programů. 5

6 Ze zahraničí 33. Mezinárodní kongres o bezpečnosti práce a pracovní medicíně A + A Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin listopadu 2013 autor: Marie Vilímová, místopředsedkyně ČSSK ČSSI; grafické podklady: archiv Pavla Svobody Účast členů výboru ČSSK ČSSI Praha na této největší evropské výstavě, spojené s kongresem v oblasti BOZP a pracovní medicíny byla daná i potřebou zúčastnit se zasedání ISHCCO (International Safety and Health Construction Co-ordinators Organization - Mezinárodní organizace stavebních koordinátorů), kde ČSSK zastupuje Českou republiku. Pracovní výbor ISHCCO se prozíravě rozhodl zviditelnit ISHCCO a u příležitosti této akce uspořádat dvoudenní konferenci v kongresovém centru výstaviště Düsseldorf, kde jeden večer věnoval aktivitám a přípravě Generálního zasedání ISHCCO v roce Hlavní město Severního Porýní- Vestfálska leží na řece Rýn a po celou svou historii bylo významnou metropolí regionu sídlili zde vévodové, město přitahovalo svou pověstí hudebníky, spisovatele i malíře. I dnes nabízí krásné procházky po nábřežní promenádě, nádheru široké rychle proudící řeky Rýn lze shlédnout i z vyhlídkové plošiny Rýnské věže. Průmyslově je Düsseldorf městem evropského významu, je srdcem řízení mnoha podniků, které mají své výrobní závody v Porýní. Výstavištní areál Düsseldorf odpovídá rozlohou, vybavením i službami své pověsti: největší a velice elegantní v řešení prostoru, preciznost v provedení, příjemný servis. Toto jsme měli možnost posoudit i v nejvyšším patře objektu, běžným účastníkům nepřístupném řídícím centru. Zásluhou osobního kontaktu předsedy ČSSK, doc. Ing. Pavla Svobody, CSc., jsme byli přijati ředitelem areálu výstaviště za účasti ředitelky této akce. Stručně shrnuto: profesionalita, pozornost, pochopení pro naše zvídavé dotazy. Vlastní vystavovací prostory zabíraly celou plochu přízemí a zaměřením mnohých vystavovatelů bylo uzavřít smlouvu o prodeji. Také proto byla součástí stánků i prezentace výrobků: prostředky kolektivní i osobní ochrany byly nejčastější. V daných časech se spustí nabídka užívání, např. hašení ohně jednou osobou, pád osoby z výšky v nejnovějším záchytném systému, pomoc vyproštění osoby z hořícího prostoru, odolnost hořlavosti materiálů, první pomoc člověku v nouzi. Akce mívají doprovodné promítání situace na obrazovce, vše je velice konkrétní a zajímavé pro návštěvníky, kteří se zabývají těmito oblastmi. Ani nás nepřekvapuje, že převažuje východ, střed Evropy, konkrétně POZVÁNKA: Další ročník kongresu A+A v Düsseldorfu se koná října

7 Ze zahraničí šířením směrnice 92/57/EHS Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi s cílem bezpečnost plánovat a organizovat. S různými lhůtami a úpravami se stávala směrnice v členských zemích EU závaznou. Navzdory dílčím úspěchům musí být konstatováno, že práce ve stavební branži je stále ještě riziková, a především, že doposud neexistuje žádný jednotný standard pro převedení do evropského hospodářství. Samotné požadavky na bezpečnost práce ve stavebnictví a způsob kvalifikace v jednotlivých zemích jsou velice rozdílné, což vyvolává nedůvěru v institut koordinátora. Téměř každý zná větu Na stavbě je to něco jiného - čímž je myšleno riziko pracovních úrazů. Na tomto fóru má být diskutováno o situaci a existujících rozdílech především odborného konceptu ISHCCO pro určení jednotné kvality činnosti koordinátora. Není překvapením, že ČR nepatří k těm lepším a že dokonce Slovensko si stojí nyní lépe než my. Důvodem je délka vzdělávání i vzdělání související. Velký vliv má legislativa a různost názorů. ISHCCO důrazně klade váhu na lepší a jednotnou práci koordinátorů v Evropě. V průběhu přepracovávání stávající Směrnice EU musí být dán impuls pro zajištění více bezpečnosti při práci na stavbě, méně byrokracie, bezpodmínečně musí být zdůrazněna orientace na osvětu. Představa ISHCCO spočívá v tom, že každý investor i projektant musí pochopit a přijmout rozhodnutí, že nesou odpovědnost za bezpečnou práci na stavbě, a to již v návrhu projektové dokumentace. Každý, kdo přijde na stavbu pracovat, má též právo ze stavby ve zdraví odejít. Z pozorování a vyhodnocování v Německu jednoznačně vyplývá, že musí být včas objednán koordinátor BOZP, jeho statut však musí být povýšen, musí být kladen důraz na spolupráci s projektantem a zejména zapracování do dokumentace prací následných, ISHCCO (International Safety and Health Construction Co-ordinators Organization), tedy do údržby. Je třeba sjednotit linie, nastolit kulturu bezpečnosti práce s cílem ochrany zdraví. Každá třetí nehoda se projevuje v návaznosti na nedodržování bezpečné práce a jako důsledek nedodržovaní sledů prací. ISHCCO ustavilo skupiny pracovníků z řádných členů ISHCCO, kteří sestavují podklady pro nové vzdělávání koordinátorů, což musí být považováno za základ předcházení vážným úrazům a smrtelným nehodám. Země, které jsou členy ISHCCO, jsou rozdělené do tří pracovních skupin: německá, anglická a francouzská. Každá vytváří názor na sjednocení institutu koordin á t o r a v o b l a s t i B O Z P. Koordinátorem je vicepresident ISHCCO. Tuto tézi podporují i výsledky s t u d i e z P o r t u g a l s k a, zpracovávané po dobu 3,5 roku. Garantem byla vysoká škola stavební Madrid, která zadala téma vyhodnotit smrtelných případů (z celkem cca 2500 úrazů včetně těžkých) na stavbách v 7 různých zemích světa: Afrika, Brazílie, Kanada, USA, Anglie, Indie, Portugalsko. Bylo porovnáno s protokoly a projektovou dokumentací. Po prostudování byl podán návrh řešení bezpečného způsobu provedení stejné stavby. Při takovémto způsobu realizace stavby v projektu lze zabránit až 46% smrtelných případů, jiné překvalifikovat do těžkých úrazů či úrazů. Jednoznačně vyšlo, že nepřítomnost koordinátora ve fázi přípravy stavby je hrubou chybou, která stojí životy! Je také nutné vzít v úvahu nemoci, které se objevují po 25 až 30 letech právě z nedodržování ochrany zdraví a její bezpečnosti: zničená záda, krk, klouby nohou, oči, rakovina kůže, astma atd. Výstava i posluchárny se v pátek po obědě uzavřely a my jsme se v r a c e l i d o Č R s n á m ě t y k přemýšlení i podklady pro další práci v oblasti zlepšení a sjednocení práce koordinátorů. Velice málo času zbylo na prohlídku tak zajímavého města, jakým Düsseldorf je. Chtěli bychom se se všemi podělit o dojmy z pár chvilek prohlídky centra města, zejména jeho novostaveb - v příštím článku. 8

8 Systémy a výrobky pro zajištění bezpečného pracoviště Záchytné systémy proti pádu osob z výšek na plochých střechách Autor: Ing. Eduard Schilhart, CSc., technický ředitel společnosti TOPWET; grafické podklady: autor Pokračování ze strany 1 Bezpečná plochá střecha z pohledu její údržby je taková střecha, která je buď trvale osazena zábradlím (toto opatření se vyskytuje ale jen na pochozích, zejména veřejně přístupných střechách a terasách), nebo jinou dostatečně vysokou konstrukcí po celém jejím obvodě, nebo jinými vhodnými technickými prostředky. A právě takovými technickými prostředky jsou různá kotvící zařízení, která musí splňovat požadavky ČSN EN 795, která byla v roce 2013 novelizována. Pro střechy, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často v praxi využíváno, může být použití tzv. montážního lana, které se mezi jednotlivé lanové úchyty napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy poddajné kotvící vedení z textilního lana umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo. Při navrhování záchytných systémů je nutné si uvědomit, že každá plochá střecha se stává za určitých situací pracovištěm, kde hrozí pád z výšky nejen po jejím obvodu označovaném v dalším textu jako volný okraj, ale i do světlíků nebo do technologických a jiných otvorů. Zde je na místě ještě uvést, jak lze charakterizovat plochou střechu. Základní vymezení totiž vyplývá z ČSN Navrhování střech Základní ustanovení. Citovaná ČSN termínem plochá střecha rozumí střechu se sklonem vnějšího povrchu do 5 včetně, šikmá střecha je pak vymezena rozmezím od 5 do 45 včetně, a nad 45 se dle této normy už jedná o střechu strmou. Tento příspěvek se bude nadále zabývat navrhováním záchytných systémů pouze na plochých střechách, protože při sklonech nad 5 je třeba počítat v určitých případech i s rizikem uklouznutí, od sklonu 10 resp. 25 je pak dle různých předpisů nutné uvažovat s tímto rizikem téměř vždy. Problematika navrhování ochrany proti pádu na těchto střechách by ale přesáhla rozsah tohoto příspěvku. Každý projektant by si měl před návrhem zabezpečovacího systému nejdříve uvědomit, jaká rizika se mohou při provádění údržby střechy vyskytnout, kde hrozí pád z výšky z ploché střechy, co a jak může případný pád ovlivnit, a veškerá rizika nejdříve komplexně vyhodnotit. Z tohoto hlediska je nutné posoudit nejdříve sklon střechy, všechny její volné okraje, jejich vzájemnou polohu, jejich výšku nad terénem nebo nad jinými konstrukcemi, které je nutné brát v úvahu z pohledu případného pádu. U světlíků je nutné vyjít ze skutečnosti, zda jsou zabezpe- proti propadnutí nebo čeny ne. Cílem každého projektanta by měl být návrh individuálního řešení záchytného systému pro každý konkrétní objekt a pro každou střechu, která je výše než 1,5 metru nad okolními konstrukcemi nebo terénem, a pro kterou není uvažováno s jiným způsobem ochrany proti pádu z výšky v době její údržby nebo kontroly. Zohlednit by se měl také rozsah a charakter předpokládaných prací. Každé navržené řešení by mělo 9

9 Systémy a výrobky pro zajištění bezpečného pracoviště stavebního zákona č.183/2006 Sb.), tudíž k projektování těchto zařízení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. není potřeba. A tak téměř jediným vodítkem pro výběr vhodné osoby může být zplnomocnění k této činnosti konkrétním výrobcem navrhovaného zařízení. Svoji roli hraje samozřejmě i velikost a důvěryhodnost společnosti, která takové služby nabízí, případně i výše jejího pojištění. Snahou každého projektanta by mělo být navrhnout systém ochrany proti pádům z výšky tak, aby bylo riziko pádu vždy omezeno na nejmenší možnou míru, a aby systém fungoval zejména jako zádržný. To znamená, že při pohybu a práci pracovníků podél volných okrajů střechy by neměl být vůbec jejich pád umožněn. Taková situace ale není v praxi z různých důvodů možná, a tak zejména na rozích objektů vzniká riziko pádu z výšky. Je to dáno tím, že si v obdobných případech musí pracovník upravit délku spojovacího lana tak, aby se dostal až k nejvzdálenějšímu místu střechy. Kdyby pak došlo v takové pracovní pozici k pádu osoby, tak musí zabezpečovací systém spolehlivě zafungovat jako systém záchytný, to znamená, že v případě pádu systém osobu včas zachytí. Také proto jsou často takové systémy ochrany proti pádu osob z výšek označovány jako záchytné. Návrh těchto systémů musí být zpracován vždy tak, aby v případě pádu došlo k zachycení osoby na laně, které by mělo vykazovat maximální délku pod hranou pádu 150 cm. Jen při dodržení tohoto limitu lze předpokládat, že nedojde ke zranění osoby díky nepřijatelnému zpomalení pádu a s ním souvisejícím nárazem o fasádu. Samozřejmě je nutné zohlednit veškeré pod hranou pádu se nacházející konstrukce a počítat s tím, že při zachycení pádu dojde k dalším jevům, jako natažení tlumiče pádu na spojovacím laně a k deformaci sloupku na střeše, čímž se úchyt spojovacího lana na celotělovém postroji dostane podstatně níže než je teoreticky navržená vzdálenost 150 cm od hrany pádu. K tomu je samozřejmě nutné připočítat výšku postavy padající osoby. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že není-li pod hranou pádu volný prostor minimálně 5 m, tak že je nutné navrhovat záchytný systém velice obezřetně. Hloubku možného pádu ovlivňuje nejvíce poloha a vzdálenost kotvících bodů od okraje střechy a celkové pojetí návrhu záchytného systému. Proto musí polohu jednotlivých kotvících bodů na střeše vždy určit projektant. V praxi se lze ale často setkat s nedostatky projektů, na které potom v lepším případě upozorní realizační firma, která systém dodává, nebo závady objeví až revizor zabezpečovacích systémů, což bývá spojeno s velkými komplikacemi. Nejhorší situace může ale vzniknout v případě, že se na chyby projektu nepřijde, a až v případě neštěstí dojde k hledání příčin pracovního úrazu. V některých případech může ale dojít také k tomu, že je projekční řešení sice správné, ale dojde k nevhodnému využití systému a z toho vyplývajícího nebezpečného pádu. Proto je tedy nesmírně důležité, aby byl projekt vždy zpracován uživatelsky příznivě a aby byl součástí návodu k použití také půdorys střechy, který vymezí způsob použití a stanoví také doporučené délky spojovacích lan. Proto musí realizační firma předat uživateli vždy dokumentaci skutečného provedení se všemi náležitostmi umožňující bezpečné používání zrealizovaného systému. Aby mohl celý nastíněný proces proběhnout bez závad, je vhodné v první řadě vždy prověřit projekční řešení a posoudit, zda nevykazuje některé z níže uvedených častých chyb: 11

10 Systémy a výrobky pro zajištění bezpečného pracoviště V projektech bývají navržené nevhodné typy lanových úchytů Navržené kotvící body nezohledňují často nosnou konstrukci střechy, což vede k fatálním chybám při kalkulaci nabídek podle takového projektu nebo jen dle výkazu výměr a záchytný systém je pak nerealizovatelný V projektech bývají navržené nevhodné výšky lanových úchytů Naprojektované kotvící body mívají univerzální výšku 500 mm, což u střech s vyššími tloušťkami souvrství neumožňuje buď spolehlivě opracovat prostupy, nebo dokonce ani realizovat takto navržený systém V projektech bývají navržené nevhodné vzdálenosti lanových úchytů mezi sebou Vzdálenosti kotvících bodů se v projektech vyskytují větší než 7,5 m u samostatných resp. 10 m u bodů spojených nerezovým lanem, což bývá v rozporu se zásadami stanovenými jednotlivými výrobci a dodavateli V projektech bývají navržené nevhodné vzdálenosti lanových úchytů od hran pádu Vzdálenosti kotvících bodů od hran pádu a jejich nevhodně navržené polohy umožňují často větší hloubku pádu, než je stanoveno, a to zejména u rohů objektů, kde hrozí pád do hloubky větší než 150 cm V projektech bývají navržené nevhodné polohy lanových úchytů na střechách Projekční řešení často nezohledňují technologie a stavební konstrukce, které někdy nejsou ve výkresech zakreslené, a proto jsou pak realizace podle projektu neproveditelné a musí být přizpůsobovány realitě Daleko častějším jevem jsou ale změny prováděné v průběhu výstavby, a proto se musí tak jak tak často konkrétní řešení přizpůsobovat novým podmínkám přímo na stavbě. Z tohoto důvodu je vhodné, aby pro dodávky zabezpečovacích systémů byly vybírány firmy, které jsou současně schopné zpracovat vlastní projekt. To je pak tou nejlepší zárukou pro zadavatele stavby že bude mít na své střeše optimálně navržený a zejména dokonale funkční systém respektující veškerá specifika konkrétního objektu. Právě takovým dodavatelem je společnost TOPWET s.r.o., která se na zabezpečovací systémy specializuje řadu let a jako výrobce a dodavatel i ostatních střešních prvků je zejména pro oblast plochých střech tím optimálním partnerem. Společnost TOPWET s.r.o. navíc ve většině případů kompletuje dodávky lanových úchytů s tvarovkami vlastní výroby, což je pro zákazníky zvlášť výhodné. Topwet s.r.o. Náměstí Viléma Mrštíka Ostrovačice Telefon: Mobil: Fax:

11 PŘIPRAVUJEME Düsseldorf - novostavba obchodního domu Vazba mezi koordinátorem BOZP a TDS při realizaci staveb - 2. Díl Liniové stavby a BOZP Novelizace zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Je koordinátor účastníkem výstavbového procesu? Zkušenosti s výkonem koordinátora BOZP AKCE: 2. Workshop o výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví bude v květnu a bude se týkat minimálních požadavků na plán a bude řeč o zkušenostech s výkonem KOO BOZP Připravujeme setkání akreditovaných institucí pod hlavičkou MPSV v otázce koordinace BOZP v zahraničí NAPIŠTE NÁM Posílejte nám náměty a otázky, které Vás zajímají! Pro další informace navštivte náš nový web KOBOZ 1 / 2014 Redakce: ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ Odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou Sokolská 15, Praha 2 Bc. Hana Trkalová, tel: Redakční rada: Výbor ČSSK ČSSI doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. (Předseda ČSSK) Petr Slavík ( Člen revizní komise) Marie Vilímová (Místopředsedkyně ČSSK) Ing. Ivan Černý (Hospodář ČSSK) Ing. Eva Štoudková ( Členka výboru ČSSK) Ing. Josef Štoudek ( Člen výboru ČSSK) Ing. Soňa Sušanková ( Členka výboru ČSSK) Ing. Petr Sviták (Navrhovaný člen do výboru) 13

12 ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ ČSSI KOBOZ

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

M e t o d i k a pro projektování a osazování střešních bezpečnostních kotvících systémů proti pádu osob pro ploché a šikmé střechy

M e t o d i k a pro projektování a osazování střešních bezpečnostních kotvících systémů proti pádu osob pro ploché a šikmé střechy M e t o d i k a pro projektování a osazování střešních bezpečnostních kotvících systémů proti pádu osob pro ploché a šikmé střechy Zpracoval: ing.mojmír Klas, CSc., projektant a revizor zádržných systémů

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Požadavky na zpracování projektu Regenerace ZŠ 28. října v České Lípě

Požadavky na zpracování projektu Regenerace ZŠ 28. října v České Lípě Příloha č. 1 Požadavky na zpracování projektu Regenerace ZŠ 28. října v České Lípě 1. Rozdělení projektu na části : Část I - Energetický audit (EA) objektu Energetický audit bude zpracován na základě zákona

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

KOBOZ ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ. Čtvrtletník pro odborníky v oblasti KOordinace BOZP ve stavebnictví 2 / 2014.

KOBOZ ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ. Čtvrtletník pro odborníky v oblasti KOordinace BOZP ve stavebnictví 2 / 2014. ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ KOBOZ Čtvrtletník pro odborníky v oblasti KOordinace BOZP ve stavebnictví 2 / 2014 V tomto čísle: Úvodní slovo předsedy ČSSK ČSSI Výroční členská schůze ČSSK 2014

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace 74-005-H INSTRUKTOR INDOOR CYCLING kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY studie č. 37 Vytvořeno pro projekt registrační číslo: CZ 1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Objednatel: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Hodnocení týmu řešení pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce?

Hodnocení týmu řešení pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce? Hodnocení týmu řešení pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce? David Dvořák, MT Legal Praha, 19. 5. 2015 Hodnocení týmu legislativní úprava Kritéria pro zadání zakázky Čl. 67(2)(b) směrnice

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více