KOBOZ 1 / V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb"

Transkript

1 V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu vlastní výstavby v těch případech, kdy není účelné použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce resp. počet dotčených zaměstnanců. Realizace záchytných systémů pak přináší značné úspory také při výstavbě v těch případech, kdy není nutné kolektivní prostředky ochrany proti pádu z výšek uplatňovat KOBOZ ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ ČSSI Čtvrtletník pro odborníky v oblasti KOordinace BOZP ve stavebnictví 1 / 2014 V tomto čísle: Úvodní slovo 1. Workshop BOZP Vazba mezi koordinátorem BOZP a TDS při realizaci staveb Jak (ne)snadno lze získat Osvědčení koordinátora BOZP ve Španělském království Kongres a výstava BOZP v Düsseldorfu Jak (ne)snadno lze získat Osvědčení koordinátora BOZP ve Španělském království Způsob získání Osvědčení koordinátora BOZP na staveništi je v zemích EU různý, někde však přeci jen obtížnější, než v České republice. Příkladem může být Španělské království, kde je možné získat Osvědčení koordinátora pouze na Polytechnické univerzitě v Madridu, a to formou poloreferenčního studia v délce trvání 20 týdnů a rozsahu 250 hodin. Během studia je nutno složit formou testu 8 zkoušek, vypracovat dvě studie o ochraně a bezpečnosti práce a na závěr obhájit Plán BOZP na staveništi, zpracovaný na zadaný typ stavby. Cena studia je 1.630,- EUR a může být uhrazena ve čtyřech splátkách. Z hlediska českých zkušebních osnov je studium pojato daleko šířeji, obsahuje mimo jiné kapitoly o organizaci prevence BOZP ve Španělsku, preventivní techniky BOZP bezpečnost, hygiena práce, ergonomie, sociální psychologie, pracovní lékařství, metody komunikace a informace, organizace prevence BOZP v podniku, trestní a občanská odpovědnost při spáchání trestných činů a související náhrada škod. Poměrně velká pozornost je věnována pracovní průmyslové hygieně hluk, vibrace, osvětlení pracoviště, teplota a záření, vliv chemických a biologických činitelů. Více na straně 5 Záchytné systémy proti pádu osob z výšek na plochých střechách Připravované články a akce 9 13 Záchytné systémy proti pádu osob z výšek na plochých střechách Ing. Eduard Schilhart, CSc., technický ředitel společnosti TOPWET V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu vlastní výstavby v těch případech, kdy není účelné použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce resp. počet dotčených zaměstnanců. Realizace záchytných systémů pak přináší značné úspory také při výstavbě v těch případech, kdy není nutné kolektivní prostředky ochrany proti pádu z výšek uplatňovat. Více na straně 9

2 Úvodní slovo předsedy Zprávy z roku 2013 Vážené čtenářky, čtenáři a členové ČSSK. Jsem rád, že Vás mohu oslovit v rámci vydání prvního čísla našeho elektronického č tvrtletníku KOBOZ. Název časopisu měl svůj vývoj. O vzniku č asopisu zaměřeného na BOZP ve stavebnictví byla řeč již za mého předchůdce Ing. Vladimíra Havleny. Ale číslo se podařilo uvést na světlo našich stránek až v roce Jedním z návrhů, když se uvažovalo nad názvem tohoto časopisu byly tzv. Sklenářoviny. Tedy noviny o BOZP ve stavebnictví, které by byly svázány s jeho prvním předsedou a průkopníkem výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví v ČR doktora Vladimíra Sklenáře. Ale nakonec se současný výbor shodl na zkráceném názvu KOBOZ (pozn.: návrh spoluzakladatelky ČSSK Marie Vilímové), který je zkráceným převzetím slov k o o r d i n á t o r B O Z P v e stavebnictví. Doufám, že tento jedinečně zaměřený elektronický časopis myšlený jak pro celou veřejnost, tak tedy především pro koordinátory BOZP a pracovníky, kteří se problematikou BOZP ve stavebnictví zaobírají. Ale i právě pro laiky, tedy především staveb- níky, podle zákona č. 309 / 2006 Sb., tedy přesně zadavatele. Budu rád, když se tento zatím čtvrtletník stane diskusním prostředkem o výkonu koordinátora BOZP, tak v současnosti opomíjené nebo lépe nerespektované a též neoceňované práce koordinátora BOZP na staveništi. Přitom by měl být koordinátor BOZP jedním z potřebných a uznávaných účastníků výstavbového procesu. Tato role je v západní části EU uznávanou a váženou rolí účastníka výstavbového procesu včetně právní odpovědnosti, ale v Č R je to stále tzv. problémový faktor výstavby. Podle mého názoru koordinátor BOZP, který vykonává svoji funkci v intencích zákona a je znalý výstavbových procesů, je pro stavbu a její výkonnou složku řízení stavby naopak pomocníkem. To jsou naše zkušenosti. Znalý koordinátor BOZP není žádný paparazzi, jakými někteří z koordinátorů BOZP jsou. Pak se dostávají do role inkasistů pokut, místo aby koordinovali bezpečnou stavbu. Koordinátor BOZP je, resp. měl by být, právě stavbyvedoucímu významně ku pomoci k dosažení bezpečné stavby respektive pracoviště, a tím dosahovat snížení úrazovosti. Doufám, že novela zákona č. 309/2006 Sb. pomůže napravit některé chyby způsobené novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., kdy z projektové dokumentace vypadla povinnost zpracování plánu BOZP. Domnívám se, že pokud bude plán BOZP obsahovat potřebná opatření pro zajištění bezpečného pracoviště a ve výsledku celého staveni š tě, tak opatření BOZP budou lépe vymahatelná, neboť při oceňování stavební dodávky budou muset ocenění zajištění BOZP provést všichni uchazeči o zakázku. Doufám, že se časem časopis KOBOZ stane vyhledávaným pro s v é i n f o r m a c e k v ý k o n u KOORDINÁTORA BOZP. Též očekávám Vaše připomínky, náměty či příspěvky ke zveřejnění. Budu rád za celý výbor ČSSK, když budete rozšiřovat informaci o tom, že na našich webových stránkách je tento časopis volně ke stažení i k další distribuci. S pozdravem doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. předseda ČSSK ČSSI 1. Workshop o výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví pořádaný Fakultou stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s ČSSK ČSSI a SUIP Praha pro studenty a stavební praxi Ve čtvrtek proběhl 1. Workshop o výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví. Tuto schůzku zahájil zástupce organizačního týmu doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. (předseda ČSSK ČSSI, vedoucí Katedry technologie Fakulty stavební ČVUT v Praze), který celé setkání vedl podle předem rozeslaného programu. Mezi prvními přednášejícími byl Ing. František Šorf, inspektor z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu, následně převzal slovo Ing. Josef Kubín ze společnosti Nosta-Hertz spol.s r.o. Se svými poznatky se do probíraných témat připojovali odborníci z praxe, zejména koordinátoři BOZP, spoluautoři koordinačních a bezpečnostních předpisů při plnění BOZP, studenti z Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Na programu Workshopu se objevily témata, jako například Způsob kontroly koordinátorů, Poznatky z kontrol, Úrazovost a dopady na kontroly koordinátorů, Vývoj kontrol koordinátorů v roce 2014 dle stávajících předpisů, Plánované změny v zákoně č. 309/2006 Sb. - tendence změn a dopady na koordinátora, Informace ze ČKAIT, Plán BOZP - poznatky z praktického používání, Změny v NV č. 591/2006 Sb. 2

3 Vazba mezi koordinátorem BOZP a technickým dozorem při realizaci staveb 1. Díl - Úvod do problematiky autor: Ing. Petr Sviták; grafické podklady: autor Článek na pokračování Tématem článku je vazba m e z i k o o r d i n á t o r e m bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) a technickým dozorem stavebníka (TDS). Článek svým prvním dílem p o u k á ž e n a v z á j e m n o u spolupráci těchto účastníků výstavby. Cílem bude zobrazení skutečnosti, kdy lze sloučit funkci koordinátora BOZP s funkcí technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a kdy naopak oddělit. Článek s tímto tématem je rozsahově naplánován do několika čísel tohoto pravidelného zpravodaje, kde Vás autor seznámí se stále více diskutovanou vazbou koordinátora BOZP a TDS. Článek se snaží nasměrovat a zdůraznit nový pohled pro výkon obou řídících funkcí na staveništi a podílet se svými poznatky na v y t v o ř e n í n o v e l y z á k o n a č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Otázka bezpeč- nosti a koordinace procesů se postupem času stane stále diskutovanějším tématem nejen v podnikatelské sféře. Měli bychom se zaměřit na tvorbu bezpečných pracovišť ve vztahu k finančně výhodnějším a perspektivnějším projektům, kde se budeme snažit o bližší spolupráci a prolnutí spolupráce všech účastníků výstavby. Z důvodu přiblížení a uvedení do vzájemných souvislostí funkce koordinátora BOZP a funkce TDS byly autorem článku posouzeny obě výkonné profese Pohled na staveniště výrobní haly Na praktických příkladech průmyslových staveb pro skladování, logistiku, výrobu a montá ž. Pro určení obou funkcí byly zvoleny různé typy průmyslových staveb. Stavby se lišily svojí technologickou složitostí a náročností na provádění. Z technologické složitosti a rizikovosti práce vyplývají jednotlivé nároky na dozorovou činnost, a to nejen z hlediska výkonu TDS, ale i důležitosti koordinátora BOZP na staveništi. Stavební projekt se co do náročnosti na výrobu může rozčlenit do tří hlavních složek, které se postupně řadí pod sebe a analyzují. Jedná se o etapu výstavby, její příslušnou technologii a práce se zvýšeným ohrožením života. Po provedení rozboru individuální technologické etapy můžeme stanovit potřeby na pracnost, provedení, kvalitu a obzvláště stanovit vyplývající požadavky na práce se zvýšeným rizikem ohrožení života. Nenalezneme stavbu, která by byla ve všech parametrech stejná. I když bude stavba opakovaným projektem, nelze určit obecně přesné měřítko a vždy musíme brát v úvahu konkrétní stavbu a místní podmínky pro realizaci. Z toho vyplývá, že základními předpoklady pro obě profese je zvládnutí přehledu technologických postupů procesů a časového plánování navržené stavby. Koordinátor BOZP na staveništi a technický dozor stavebníka patří mezi hlavní členy řídícího týmu stavby. Při vzájemné diskusi s několika odborníky pohybujícími se 3

4 Článek na pokračování Zařízení staveniště bytového projektu v koordinaci bezpečnosti a výkonu technického dozoru zaznívá velice podobný názor: velice dobrou zkušenost máme ve spojení funkce koordinátora BOZP s technickým dozorem stavby. Tato varianta nejenže ušetří stavebníkovi peníze, ale také spojení s technickým dozorem stavby zaručuje určitou kvalitu a odbornost provádění dozoru koordinátorem, který je zároveň technický dozor investora BOZP a technického dozoru stavebníka, které říkají, že při jejich sjednocení může dojít k zakrývání chyb při kontrolách, nejsou v mnoha případech opodstatněné. Nejen u těchto účastníků výstavby, ale i u ostatních vyplývá bezchybnost práce v rozhodování a konání z jejich funkce, kde podstatnou roli hraje bezpečnost práce. U rozsáhlých a technologicky složitých staveb by si měl stavebník hledat odbornou s p o l e č n o s t, k t e r á m u d á odpovídající záruku za provedené dílo. Stavební společnost bude realizovat dílo tak, aby bylo dokončeno v požadované kvalitě, t e r m í n u, r o z p o č t u, a t o za účasti osob, které dané problematice rozumí. U takto fundovaných stavebních společ- ností není problém v bezpečném vedení realizace díla. Naopak u menších staveb jsou zadavateli najímány menší zhotovitelské stavební společnosti a jiné fyzické osoby, které nejsou znalé v otázkách technických a bezpeč- n o s t n í c h. M e n š í s t a v e b n í společnosti a jiné fyzické osoby, které získaly zakázku za minimální cenu, se snaží při minimálním zisku nedodržovat bezpečnostní předpisy s my š lenkou u š etření nákladů. Neuvědomují si v š ak, ž e při jakémkoliv poranění, či smrtelném úrazu svého zaměstnance, mohou přijít o mnohem více. Pro stavebníka je v tomto případě důležité si najmout odborníka znalého nejen po stránce technické, technologické, finanční, ale zejména i bezpečnostní. Proto v těchto případech je důležité a vhodné spojení dozorové činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru. Technický dozor je schopen ze své kompetence donutit zhotovitele k plnění bezpečného a kvalitního díla, protože mimo jiné provádí finanční kontrolu provedených prací. Jedním z cílů provázanosti koordinátora BOZP s technickým dozorem stavebníka by měla být skutečnost, že autorem článku prosazovanou novelu zákona č. 309/2006 Sb. by si vzalo do povědomí co nejvíce zadavatelů, projektantů a zhotovitelů, kteří by s výkonem obou funkcí byli srozuměni a sloučení funkcí by upřednostňovali. Naopak cílem není zakazování oprávněným osobám vykonávat činnost, která vede ke zlepšení organizace práce, k dodržování technologických postupů a z toho plynoucí nižší rizikovosti prací na staveništi, ale nabídnutí uplatnění jejich odborných znalostí s důrazem na postižitelnost za jejich rozhodnutí. Nesouhlasné důvody odborné veřejnosti o sloučení koordinátora Čtyřrozměrná cesta k dosažení plánovaného cíle efektivní práce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci jedná se o jejich společný cíl 4

5 Ze zahraničí Jak (ne)snadno lze získat Osvědčení koordinátora BOZP ve Španělském království autor: Ing. Ivan Černý; grafické podklady: internet Pokračování ze strany 1 Poměrně velká pozornost je věnována pracovní průmyslové hygieně hluk, vibrace, osvětlení pracoviště, teplota a záření, vliv chemických a biologických činitelů. Z oblasti pracovního lékařství jsou školeny mimo jiné kapitoly: pracovní nemoci a úrazy, pracovní patologie, příčiny onemocnění, nejčastější nemoci z povolání ve stavebnictví, záchranné práce a první pomoc. Studijní plán obsahuje i poměrně podrobné Systémy řízení prevence pracovních rizik včetně metodiky vyšetřování úrazů. Další studijní oblast se zabývá Požární prevencí teorie hořlavosti, třídy požárů, druhy hořlavin, protipožární prevence a ochrana, prevence požárů na stavbách, evakuace stavby při požáru, nouzový požární plán stavby, hašení požárů, pevné a přenosné hasicí přístroje. Chrá m Sagrada Familia, Barcelona, architekt Antonio Gaudí [ Jedna ze samostatných studijních částí obsahuje Rizika práce s elektřinou na stavbě mimo jiné uzemnění a zařízení pro případ zkratu, elektrická zařízení s vysokým a nízkým napětím a jejich údržba, provizorní elektrická zařízení na stavbě. V poslední části teoretické přípravy se studující seznámí s Riziky při používání a skladování stavebních materiálů skladování hořlavin, preventivní a kontrolní opatření, skladování pevných látek, toxický a nebezpečný odpad, normy týkající se skladování, označo- vání a dopravy odpadu. Závěrem se ještě probírají Osobní ochranné pomůcky a Bezpeč- nostní zařízení na stavbách včetně výběru, umístění, kontroly a údržby signalizace. Další část studia se již zabývá problematikou koordinace BOZP na staveništi. Na rozdíl od našich studijních a zkušebních systémů je více prakticky zaměřená. V kapitole Rizika fází stavby jsou poměrně podrobně probírány možnosti pracovních rizik při jednotlivých fázích stavby použití výbušnin, zemní práce, tradiční a speciální zakládání, betonové a ocelové konstrukce, stavební stroje a malá mechanizace, fasády, tesařské a pokrývačské práce atd. Obdobně probíhá studium kapitoly Specifická rizika podle typologie stavby rizika při rekonstrukcích, zástavba proluk, velké stavby, průmyslové stavby, opravy památek. Rovněž v kapitole Rizika při realizaci inženýrských staveb se probírají Španělská vlajka [ w ww.statnivlajky.cz] příklady ze stavby mostů, přístavů, přehrad, tunelů, železnic a silnic. Všechny předchozí studijní kapitoly mají za cíl seznámit studující se známými riziky a jejich problematikou a většinou jsou zpracovány ve spolupráci s největšími španěl- skými stavebními firmami a shrnují jejich zkušenosti. Teprve v této fázi se studující seznámí s metodikou sestavení Plánu BOZP včetně používání počíta- aplikací a po zadání typu čových stavby připravuje závěrečnou práci Plán BOZP jak ve fázi přípravy, tak ve fázi realizace, Plán kontroly na staveništi a Plán bezpečnosti při údržbě. Studující musí obhájit zpracované Plány BOZP před zkušební komisí a prokázat schopnost samostatné práce v oblasti Koordinace BOZP na staveništi. Z výše uvedeného je vidět rozdíl mezi studijními a zkušeb- ními plány v České republice a Španělském království, zvláště v oblasti praktických příkladů BOZP na různých typech staveb a větším záběru studijních předmětů. Možná by stálo za úvahu zavést některé z těchto poznatků do českých akreditačních programů. 5

6 Ze zahraničí 33. Mezinárodní kongres o bezpečnosti práce a pracovní medicíně A + A Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin listopadu 2013 autor: Marie Vilímová, místopředsedkyně ČSSK ČSSI; grafické podklady: archiv Pavla Svobody Účast členů výboru ČSSK ČSSI Praha na této největší evropské výstavě, spojené s kongresem v oblasti BOZP a pracovní medicíny byla daná i potřebou zúčastnit se zasedání ISHCCO (International Safety and Health Construction Co-ordinators Organization - Mezinárodní organizace stavebních koordinátorů), kde ČSSK zastupuje Českou republiku. Pracovní výbor ISHCCO se prozíravě rozhodl zviditelnit ISHCCO a u příležitosti této akce uspořádat dvoudenní konferenci v kongresovém centru výstaviště Düsseldorf, kde jeden večer věnoval aktivitám a přípravě Generálního zasedání ISHCCO v roce Hlavní město Severního Porýní- Vestfálska leží na řece Rýn a po celou svou historii bylo významnou metropolí regionu sídlili zde vévodové, město přitahovalo svou pověstí hudebníky, spisovatele i malíře. I dnes nabízí krásné procházky po nábřežní promenádě, nádheru široké rychle proudící řeky Rýn lze shlédnout i z vyhlídkové plošiny Rýnské věže. Průmyslově je Düsseldorf městem evropského významu, je srdcem řízení mnoha podniků, které mají své výrobní závody v Porýní. Výstavištní areál Düsseldorf odpovídá rozlohou, vybavením i službami své pověsti: největší a velice elegantní v řešení prostoru, preciznost v provedení, příjemný servis. Toto jsme měli možnost posoudit i v nejvyšším patře objektu, běžným účastníkům nepřístupném řídícím centru. Zásluhou osobního kontaktu předsedy ČSSK, doc. Ing. Pavla Svobody, CSc., jsme byli přijati ředitelem areálu výstaviště za účasti ředitelky této akce. Stručně shrnuto: profesionalita, pozornost, pochopení pro naše zvídavé dotazy. Vlastní vystavovací prostory zabíraly celou plochu přízemí a zaměřením mnohých vystavovatelů bylo uzavřít smlouvu o prodeji. Také proto byla součástí stánků i prezentace výrobků: prostředky kolektivní i osobní ochrany byly nejčastější. V daných časech se spustí nabídka užívání, např. hašení ohně jednou osobou, pád osoby z výšky v nejnovějším záchytném systému, pomoc vyproštění osoby z hořícího prostoru, odolnost hořlavosti materiálů, první pomoc člověku v nouzi. Akce mívají doprovodné promítání situace na obrazovce, vše je velice konkrétní a zajímavé pro návštěvníky, kteří se zabývají těmito oblastmi. Ani nás nepřekvapuje, že převažuje východ, střed Evropy, konkrétně POZVÁNKA: Další ročník kongresu A+A v Düsseldorfu se koná října

7 Ze zahraničí šířením směrnice 92/57/EHS Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi s cílem bezpečnost plánovat a organizovat. S různými lhůtami a úpravami se stávala směrnice v členských zemích EU závaznou. Navzdory dílčím úspěchům musí být konstatováno, že práce ve stavební branži je stále ještě riziková, a především, že doposud neexistuje žádný jednotný standard pro převedení do evropského hospodářství. Samotné požadavky na bezpečnost práce ve stavebnictví a způsob kvalifikace v jednotlivých zemích jsou velice rozdílné, což vyvolává nedůvěru v institut koordinátora. Téměř každý zná větu Na stavbě je to něco jiného - čímž je myšleno riziko pracovních úrazů. Na tomto fóru má být diskutováno o situaci a existujících rozdílech především odborného konceptu ISHCCO pro určení jednotné kvality činnosti koordinátora. Není překvapením, že ČR nepatří k těm lepším a že dokonce Slovensko si stojí nyní lépe než my. Důvodem je délka vzdělávání i vzdělání související. Velký vliv má legislativa a různost názorů. ISHCCO důrazně klade váhu na lepší a jednotnou práci koordinátorů v Evropě. V průběhu přepracovávání stávající Směrnice EU musí být dán impuls pro zajištění více bezpečnosti při práci na stavbě, méně byrokracie, bezpodmínečně musí být zdůrazněna orientace na osvětu. Představa ISHCCO spočívá v tom, že každý investor i projektant musí pochopit a přijmout rozhodnutí, že nesou odpovědnost za bezpečnou práci na stavbě, a to již v návrhu projektové dokumentace. Každý, kdo přijde na stavbu pracovat, má též právo ze stavby ve zdraví odejít. Z pozorování a vyhodnocování v Německu jednoznačně vyplývá, že musí být včas objednán koordinátor BOZP, jeho statut však musí být povýšen, musí být kladen důraz na spolupráci s projektantem a zejména zapracování do dokumentace prací následných, ISHCCO (International Safety and Health Construction Co-ordinators Organization), tedy do údržby. Je třeba sjednotit linie, nastolit kulturu bezpečnosti práce s cílem ochrany zdraví. Každá třetí nehoda se projevuje v návaznosti na nedodržování bezpečné práce a jako důsledek nedodržovaní sledů prací. ISHCCO ustavilo skupiny pracovníků z řádných členů ISHCCO, kteří sestavují podklady pro nové vzdělávání koordinátorů, což musí být považováno za základ předcházení vážným úrazům a smrtelným nehodám. Země, které jsou členy ISHCCO, jsou rozdělené do tří pracovních skupin: německá, anglická a francouzská. Každá vytváří názor na sjednocení institutu koordin á t o r a v o b l a s t i B O Z P. Koordinátorem je vicepresident ISHCCO. Tuto tézi podporují i výsledky s t u d i e z P o r t u g a l s k a, zpracovávané po dobu 3,5 roku. Garantem byla vysoká škola stavební Madrid, která zadala téma vyhodnotit smrtelných případů (z celkem cca 2500 úrazů včetně těžkých) na stavbách v 7 různých zemích světa: Afrika, Brazílie, Kanada, USA, Anglie, Indie, Portugalsko. Bylo porovnáno s protokoly a projektovou dokumentací. Po prostudování byl podán návrh řešení bezpečného způsobu provedení stejné stavby. Při takovémto způsobu realizace stavby v projektu lze zabránit až 46% smrtelných případů, jiné překvalifikovat do těžkých úrazů či úrazů. Jednoznačně vyšlo, že nepřítomnost koordinátora ve fázi přípravy stavby je hrubou chybou, která stojí životy! Je také nutné vzít v úvahu nemoci, které se objevují po 25 až 30 letech právě z nedodržování ochrany zdraví a její bezpečnosti: zničená záda, krk, klouby nohou, oči, rakovina kůže, astma atd. Výstava i posluchárny se v pátek po obědě uzavřely a my jsme se v r a c e l i d o Č R s n á m ě t y k přemýšlení i podklady pro další práci v oblasti zlepšení a sjednocení práce koordinátorů. Velice málo času zbylo na prohlídku tak zajímavého města, jakým Düsseldorf je. Chtěli bychom se se všemi podělit o dojmy z pár chvilek prohlídky centra města, zejména jeho novostaveb - v příštím článku. 8

8 Systémy a výrobky pro zajištění bezpečného pracoviště Záchytné systémy proti pádu osob z výšek na plochých střechách Autor: Ing. Eduard Schilhart, CSc., technický ředitel společnosti TOPWET; grafické podklady: autor Pokračování ze strany 1 Bezpečná plochá střecha z pohledu její údržby je taková střecha, která je buď trvale osazena zábradlím (toto opatření se vyskytuje ale jen na pochozích, zejména veřejně přístupných střechách a terasách), nebo jinou dostatečně vysokou konstrukcí po celém jejím obvodě, nebo jinými vhodnými technickými prostředky. A právě takovými technickými prostředky jsou různá kotvící zařízení, která musí splňovat požadavky ČSN EN 795, která byla v roce 2013 novelizována. Pro střechy, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často v praxi využíváno, může být použití tzv. montážního lana, které se mezi jednotlivé lanové úchyty napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy poddajné kotvící vedení z textilního lana umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo. Při navrhování záchytných systémů je nutné si uvědomit, že každá plochá střecha se stává za určitých situací pracovištěm, kde hrozí pád z výšky nejen po jejím obvodu označovaném v dalším textu jako volný okraj, ale i do světlíků nebo do technologických a jiných otvorů. Zde je na místě ještě uvést, jak lze charakterizovat plochou střechu. Základní vymezení totiž vyplývá z ČSN Navrhování střech Základní ustanovení. Citovaná ČSN termínem plochá střecha rozumí střechu se sklonem vnějšího povrchu do 5 včetně, šikmá střecha je pak vymezena rozmezím od 5 do 45 včetně, a nad 45 se dle této normy už jedná o střechu strmou. Tento příspěvek se bude nadále zabývat navrhováním záchytných systémů pouze na plochých střechách, protože při sklonech nad 5 je třeba počítat v určitých případech i s rizikem uklouznutí, od sklonu 10 resp. 25 je pak dle různých předpisů nutné uvažovat s tímto rizikem téměř vždy. Problematika navrhování ochrany proti pádu na těchto střechách by ale přesáhla rozsah tohoto příspěvku. Každý projektant by si měl před návrhem zabezpečovacího systému nejdříve uvědomit, jaká rizika se mohou při provádění údržby střechy vyskytnout, kde hrozí pád z výšky z ploché střechy, co a jak může případný pád ovlivnit, a veškerá rizika nejdříve komplexně vyhodnotit. Z tohoto hlediska je nutné posoudit nejdříve sklon střechy, všechny její volné okraje, jejich vzájemnou polohu, jejich výšku nad terénem nebo nad jinými konstrukcemi, které je nutné brát v úvahu z pohledu případného pádu. U světlíků je nutné vyjít ze skutečnosti, zda jsou zabezpe- proti propadnutí nebo čeny ne. Cílem každého projektanta by měl být návrh individuálního řešení záchytného systému pro každý konkrétní objekt a pro každou střechu, která je výše než 1,5 metru nad okolními konstrukcemi nebo terénem, a pro kterou není uvažováno s jiným způsobem ochrany proti pádu z výšky v době její údržby nebo kontroly. Zohlednit by se měl také rozsah a charakter předpokládaných prací. Každé navržené řešení by mělo 9

9 Systémy a výrobky pro zajištění bezpečného pracoviště stavebního zákona č.183/2006 Sb.), tudíž k projektování těchto zařízení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. není potřeba. A tak téměř jediným vodítkem pro výběr vhodné osoby může být zplnomocnění k této činnosti konkrétním výrobcem navrhovaného zařízení. Svoji roli hraje samozřejmě i velikost a důvěryhodnost společnosti, která takové služby nabízí, případně i výše jejího pojištění. Snahou každého projektanta by mělo být navrhnout systém ochrany proti pádům z výšky tak, aby bylo riziko pádu vždy omezeno na nejmenší možnou míru, a aby systém fungoval zejména jako zádržný. To znamená, že při pohybu a práci pracovníků podél volných okrajů střechy by neměl být vůbec jejich pád umožněn. Taková situace ale není v praxi z různých důvodů možná, a tak zejména na rozích objektů vzniká riziko pádu z výšky. Je to dáno tím, že si v obdobných případech musí pracovník upravit délku spojovacího lana tak, aby se dostal až k nejvzdálenějšímu místu střechy. Kdyby pak došlo v takové pracovní pozici k pádu osoby, tak musí zabezpečovací systém spolehlivě zafungovat jako systém záchytný, to znamená, že v případě pádu systém osobu včas zachytí. Také proto jsou často takové systémy ochrany proti pádu osob z výšek označovány jako záchytné. Návrh těchto systémů musí být zpracován vždy tak, aby v případě pádu došlo k zachycení osoby na laně, které by mělo vykazovat maximální délku pod hranou pádu 150 cm. Jen při dodržení tohoto limitu lze předpokládat, že nedojde ke zranění osoby díky nepřijatelnému zpomalení pádu a s ním souvisejícím nárazem o fasádu. Samozřejmě je nutné zohlednit veškeré pod hranou pádu se nacházející konstrukce a počítat s tím, že při zachycení pádu dojde k dalším jevům, jako natažení tlumiče pádu na spojovacím laně a k deformaci sloupku na střeše, čímž se úchyt spojovacího lana na celotělovém postroji dostane podstatně níže než je teoreticky navržená vzdálenost 150 cm od hrany pádu. K tomu je samozřejmě nutné připočítat výšku postavy padající osoby. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že není-li pod hranou pádu volný prostor minimálně 5 m, tak že je nutné navrhovat záchytný systém velice obezřetně. Hloubku možného pádu ovlivňuje nejvíce poloha a vzdálenost kotvících bodů od okraje střechy a celkové pojetí návrhu záchytného systému. Proto musí polohu jednotlivých kotvících bodů na střeše vždy určit projektant. V praxi se lze ale často setkat s nedostatky projektů, na které potom v lepším případě upozorní realizační firma, která systém dodává, nebo závady objeví až revizor zabezpečovacích systémů, což bývá spojeno s velkými komplikacemi. Nejhorší situace může ale vzniknout v případě, že se na chyby projektu nepřijde, a až v případě neštěstí dojde k hledání příčin pracovního úrazu. V některých případech může ale dojít také k tomu, že je projekční řešení sice správné, ale dojde k nevhodnému využití systému a z toho vyplývajícího nebezpečného pádu. Proto je tedy nesmírně důležité, aby byl projekt vždy zpracován uživatelsky příznivě a aby byl součástí návodu k použití také půdorys střechy, který vymezí způsob použití a stanoví také doporučené délky spojovacích lan. Proto musí realizační firma předat uživateli vždy dokumentaci skutečného provedení se všemi náležitostmi umožňující bezpečné používání zrealizovaného systému. Aby mohl celý nastíněný proces proběhnout bez závad, je vhodné v první řadě vždy prověřit projekční řešení a posoudit, zda nevykazuje některé z níže uvedených častých chyb: 11

10 Systémy a výrobky pro zajištění bezpečného pracoviště V projektech bývají navržené nevhodné typy lanových úchytů Navržené kotvící body nezohledňují často nosnou konstrukci střechy, což vede k fatálním chybám při kalkulaci nabídek podle takového projektu nebo jen dle výkazu výměr a záchytný systém je pak nerealizovatelný V projektech bývají navržené nevhodné výšky lanových úchytů Naprojektované kotvící body mívají univerzální výšku 500 mm, což u střech s vyššími tloušťkami souvrství neumožňuje buď spolehlivě opracovat prostupy, nebo dokonce ani realizovat takto navržený systém V projektech bývají navržené nevhodné vzdálenosti lanových úchytů mezi sebou Vzdálenosti kotvících bodů se v projektech vyskytují větší než 7,5 m u samostatných resp. 10 m u bodů spojených nerezovým lanem, což bývá v rozporu se zásadami stanovenými jednotlivými výrobci a dodavateli V projektech bývají navržené nevhodné vzdálenosti lanových úchytů od hran pádu Vzdálenosti kotvících bodů od hran pádu a jejich nevhodně navržené polohy umožňují často větší hloubku pádu, než je stanoveno, a to zejména u rohů objektů, kde hrozí pád do hloubky větší než 150 cm V projektech bývají navržené nevhodné polohy lanových úchytů na střechách Projekční řešení často nezohledňují technologie a stavební konstrukce, které někdy nejsou ve výkresech zakreslené, a proto jsou pak realizace podle projektu neproveditelné a musí být přizpůsobovány realitě Daleko častějším jevem jsou ale změny prováděné v průběhu výstavby, a proto se musí tak jak tak často konkrétní řešení přizpůsobovat novým podmínkám přímo na stavbě. Z tohoto důvodu je vhodné, aby pro dodávky zabezpečovacích systémů byly vybírány firmy, které jsou současně schopné zpracovat vlastní projekt. To je pak tou nejlepší zárukou pro zadavatele stavby že bude mít na své střeše optimálně navržený a zejména dokonale funkční systém respektující veškerá specifika konkrétního objektu. Právě takovým dodavatelem je společnost TOPWET s.r.o., která se na zabezpečovací systémy specializuje řadu let a jako výrobce a dodavatel i ostatních střešních prvků je zejména pro oblast plochých střech tím optimálním partnerem. Společnost TOPWET s.r.o. navíc ve většině případů kompletuje dodávky lanových úchytů s tvarovkami vlastní výroby, což je pro zákazníky zvlášť výhodné. Topwet s.r.o. Náměstí Viléma Mrštíka Ostrovačice Telefon: Mobil: Fax:

11 PŘIPRAVUJEME Düsseldorf - novostavba obchodního domu Vazba mezi koordinátorem BOZP a TDS při realizaci staveb - 2. Díl Liniové stavby a BOZP Novelizace zákona č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Je koordinátor účastníkem výstavbového procesu? Zkušenosti s výkonem koordinátora BOZP AKCE: 2. Workshop o výkonu koordinátora BOZP ve stavebnictví bude v květnu a bude se týkat minimálních požadavků na plán a bude řeč o zkušenostech s výkonem KOO BOZP Připravujeme setkání akreditovaných institucí pod hlavičkou MPSV v otázce koordinace BOZP v zahraničí NAPIŠTE NÁM Posílejte nám náměty a otázky, které Vás zajímají! Pro další informace navštivte náš nový web KOBOZ 1 / 2014 Redakce: ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ Odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou Sokolská 15, Praha 2 Bc. Hana Trkalová, tel: Redakční rada: Výbor ČSSK ČSSI doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. (Předseda ČSSK) Petr Slavík ( Člen revizní komise) Marie Vilímová (Místopředsedkyně ČSSK) Ing. Ivan Černý (Hospodář ČSSK) Ing. Eva Štoudková ( Členka výboru ČSSK) Ing. Josef Štoudek ( Člen výboru ČSSK) Ing. Soňa Sušanková ( Členka výboru ČSSK) Ing. Petr Sviták (Navrhovaný člen do výboru) 13

12 ČESKÁ SPOLEČNOST STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ ČSSI KOBOZ

BEZPEČNOST ÚDRŽBY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A V PŘÍPRAVĚ STAVEB

BEZPEČNOST ÚDRŽBY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A V PŘÍPRAVĚ STAVEB Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalecká, konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu. Periodické prohlídky kotvicích zařízení. BEZPEČNOST ÚDRŽBY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

NOVELA ZÁKONA č. 309/206 Sb.

NOVELA ZÁKONA č. 309/206 Sb. NOVELA ZÁKONA č. 309/206 Sb. VIZE: SPOLEČNÁ VIZE SPOLOČNÁ VIZIA Bezpečnost na staveništi MISE: Osvěta a vzdělávání zadavatelů a zhotovitelů staveb, projektantů, dozorů, SÚ, samosprávy obcí zaměřené na

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec,

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Ochrana proti pádu při práci ve výšce

Ochrana proti pádu při práci ve výšce Ochrana proti pádu při práci ve výšce Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalec v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví. Člen znaleckého kolegia Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Znalecká

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Písemná práce. ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Písemná práce. ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Písemná práce ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 1. Písemná práce k obhajobě v rámci ústní části zkoušky je listinná podoba

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad)

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Od 16. června do října 2014 bude probíhat rozsáhlá modernizace naší mateřské školy. Co nás čeká: výměna oken a dveří,

Více

Bezpečné užívanie stavby

Bezpečné užívanie stavby Znalecká a projekční kancelář v oboru bezpečnosti práce, periodické prohlídky, projekce, navrhování kotvicích zařízení, provozní řády střechy, ochrana proti pádu Bezpečné užívanie stavby Podobnost uváděných

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

D.1.4.i ZÁCHYTNÝ SYSTÉM OBJEKTU PRŮVODNÍ ZPRÁVA

D.1.4.i ZÁCHYTNÝ SYSTÉM OBJEKTU PRŮVODNÍ ZPRÁVA Mojmír Klas, s.r.o. IČO: 027 01 553 Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví. DIČ: CZ02701553 Projektová, poradenská a revizní činnost v oblasti ochrany mob.: +420 734 278 824 před pádem.

Více

Celkový seznam technické dokumentace

Celkový seznam technické dokumentace Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl

Více

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví (kód: 41-062- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní technik pro obchod,

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin)

PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin) PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin) 8.00 8.10 Zahájení kurzu Bc. Vladimír Mílek/ Ing. Jitka Vlčková 8.10 8.45 1. vzdělávací modul: KOORDINÁTOR

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

Cenová nabídka společnosti Profirevit s.r.o. pro Společenství vlastníků Mikulova (89j.) :

Cenová nabídka společnosti Profirevit s.r.o. pro Společenství vlastníků Mikulova (89j.) : Cenová nabídka společnosti Profirevit s.r.o. pro Společenství vlastníků Mikulova 1575-1578 (89j.) : 1. Projektová dokumentace pro revitalizaci svislého obvodového pláště vč. zateplení, náhradu zbylých

Více

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor

Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor Roční program kontrolních akcích Státního úřadu inspekce práce na rok 2012 Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor I. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce Opakovaný úkol, rozšířený

Více

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště:

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště: Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popř. fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Revitalizace

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Písemná práce k PERIODICKÉ zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Písemná práce k PERIODICKÉ zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Písemná práce k PERIODICKÉ zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 1. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále

Více

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03

SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY MĚSTO Š T E R N B E R K SMÍŠENÁ STEZKA ŠTERNBERK BABICE SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZPRACOVATEL:

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Hodnoticí standard. Úpravy a opravy oděvů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Úpravy a opravy oděvů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Kvalifikační

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H)

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H) Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: 36-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér elektrorozvodných sítí (kód: 26-048-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dispečer silniční osobní dopravy (kód: 37-056-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Rozšíření vodovodu Třinec Nebory Dušinec křížení se silnicí I/11 Realizované v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Téma: ZAJIŠTĚNÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU V PLÁNU BOZP NA STAVENIŠTI, LEGISLATIVNÍ

Téma: ZAJIŠTĚNÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU V PLÁNU BOZP NA STAVENIŠTI, LEGISLATIVNÍ Již tradičně se koncem roku koná IX. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA, pod záštitou MPSV a tentokrát i s novou soutěží o CERTIFIKÁT "BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016." Termín: 9. a 10. listopadu 2016 Téma:

Více

Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: H)

Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: H) Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kominík Kvalifikační úroveň

Více

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS Ing. Martina Bauerová, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Přípravné práce pro výstavbu - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, správní řízení ve výstavbě

Více

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12

Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 Obsah Obsah Ú vod... 11 Seznam p oužitých p rá vních p ře d p is ů...12 ČÁST I. - B e zpečn o st a o chra n a z d ra v í p ři p rá c i...25 1. O dborně způsobilá osoba... 26 1.1 Ú vod...26 1.2 Povinnosti

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě

Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě Newsletter 01/2011 Page 2 BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) BOZP je termín, který označuje jakýsi souhrn opatření stanovených legislativou

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Hodnoticí standard. Studnař vrtaných studní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Studnař vrtaných studní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Studnař vrtaných studní (kód: 36-136-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Studnař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Základní informace. Hasicí technika

Základní informace. Hasicí technika TECHNICKÁ OCHRANA OBJEKTŮ Základní informace Projekce a montáž RHZ, SHZ, GHZ a MHZ Hasicí technika Projekce a realizace slaboproudých zařízení Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci Základní

Více

Hodnoticí standard. Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (kód: 36-137-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Studnař Kvalifikační

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 498/2006 Sb. Zkouška VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 3 o autorizovaných inspektorech Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD)

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Vznik Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač pro trhací práce (kód: 21-068-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

Práce ve výškách

Práce ve výškách 5.6.17.1. Práce ve výškách http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/prace-vevyskach Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Sedlář (kód: 32-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Sedlář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ OPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ SOKOL ČESKÁ SKALICE ST.P.Č. 793/1 A 792/3 V K.Ú. ČESKÁ SKALICE 1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K DOKUMENTACI PRO

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název:

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný

Více

PŘÍLOHA Č. 4 ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK)

PŘÍLOHA Č. 4 ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK) PŘÍLOHA Č. 4 ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK) SLZZ - Praha 7, Strojnická 935/27 - rekonstrukce vstupu a vstupní haly včetně výměny 2ks výtahů - realizace stavby Zadavatel touto

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012 Stavitel podzemní hrobky (kód: 69-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Stavitel podzemní hrobky Doklady potvrzující ÚK:

Více

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (kód: H)

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (kód: H) Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (kód: 36-138-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma Číslo zakázky:

Více

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Více

VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole

Více

Kotvicí body a prostředky ochrany osob proti pádu

Kotvicí body a prostředky ochrany osob proti pádu Znalecká a projekční kancelář v oboru bezpečnosti práce, výchozí a periodické prohlídky, projekce, navrhování kotvicích zařízení, provozní řády střechy, ochrana proti pádu Kotvicí body a prostředky ochrany

Více

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3, 15, 18 odst. 1 písm. c) a

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1. stupně Program tohoto kurzu byl vypracován s přihlédnutím

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení

Více

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce 1.stupně MILADY HORÁKOVÉ 28, 170 00 PRAHA 7 KURZ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1.STUPNĚ tel./fax.: +420 233 378 351; mobil +420 720 203 495 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné

Více

Hodnoticí standard. Stavitel automatických závlah (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Stavitel automatických závlah (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Stavitel automatických závlah (kód: 41-077-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2003, MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 19.2.2003

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Citace: 591/2006

Více