Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU"

Transkript

1 Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, b) znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, c) znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, d) dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace, e) znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. Ústní pohovor je vykonáván individuálně a spočívá v zodpovězení pěti otázek, které si uchazeč vylosuje. Losování se provádí po jedné otázce z každého ze zkušebních okruhů Po zodpovězení jsou otázky vraceny zpět.

2 Strana: 2/11 OKRUH 1 - znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1. Inspekce práce, státní správa při ochraně veřejného zdraví Úřad a inspektoráty výkon kontroly působnost úřadu a inspektorátů přestupky a správní delikty orgány ochrany veřejného zdraví státní zdravotní dozor ukládání pokut 2. Odborná způsobilost zaměstnanců kde je zakotveno jak má vypadat osnova jak se školení dokladuje obsah podnikového dokumentu pro zajištění školení 3. Zdravotní způsobilost zaměstnanců co je to pracovně lékařská péče a jak je zajišťována druhy prohlídek dokladování prohlídek 4. Kategorizace prací vymezení kategorií návrh na zařazení práce do kategorie co je riziková práce evidence rizikových prací 5. Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí požadavky na únikové cesty a východy požadavky na dveře, vrata a průlezné otvory požadavky na komunikace

3 Strana: 3/11 6. Ochrana zdraví při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou kdy se jedná o práci ve výšce používání žebříků zajištění proti pádu předmětů zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 7. Vyhrazená technická zařízení, druhy revize provoz způsobilost 8. Požadavky na osvětlení legislativa požadavky nouzové osvětlení 9. Elektrická zařízení požadavky na kvalifikaci požadavky na zdravotní způsobilost revize a kontroly elektrospotřebičů 10. Ruční manipulace s břemeny váhové limity zásady zdvihání břemene uspořádání pracoviště

4 Strana: 4/11 OKRUH 2 - znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání definice pracovního úrazu co je a co není pracovní úraz lhůty pro sepsání a rozeslání Záznamu o úrazu vedení knihy úrazů zásady princip objasňování příčin a okolností vzniku 2. Povinnosti zaměstnavatele pokud na jednom pracoviště plní své úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů povinnosti ve vztahu k rizikům 3 Povinnosti zaměstnavatele zhotovitele provádějícího stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce legislativa vztahující se k problematice vyjmenování alespoň části povinností 4. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti hodnocení rizik vyjmenujte povinnosti 5. Povinnosti zaměstnavatele při organizaci práce a pracovní postupy základní požadavky na organizaci práce a pracovních postupy při provozování dopravy dopravními prostředky 6. Práva zaměstnanců práva zaměstnanců podle 106 ZP a jejich vysvětlení 7. Povinnosti zaměstnanců povinnosti zaměstnanců podle 106 ZP a jejich vysvětlení 8. Informování a projednávání co se rozumí projednáváním co se rozumí informováním

5 Strana: 5/11 co vše musí být projednáno s odborovou organizací nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti práce ve vztahu k zajišťování BOZP jak se provádí v případě, že v organizaci není ani odborová organizace, ani zástupce pro oblast bezpečnosti práce 9. Jaké má zaměstnavatel povinnosti vůči odborové organizaci nebo zástupci pro oblast bezpečnosti práce? co musí zaměstnavatel pro odborovou organizaci a zástupce pro oblast bezpečnosti práce zajistit které doklady musí zpřístupnit 10. Povinnosti zaměstnavatele na úseku pracovní doby rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby pružné rozvržení pracovní doby, zásady přestávka v práci a bezpečnostní přestávka doba odpočinku mezi dvěma směnami práce přesčas noční práce

6 Strana: 6/11 OKRUH 3 - znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání 1. Pojmy používané při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik pracovní zátěž nebezpečná událost identifikace nebezpečí riziková práce skoronehoda 2. Používané metody pro stanovení rizik vyjmenujte alespoň 5 používaných metod 3. Postup identifikace nebezpečí, hodnocení rizik obecně jaké kroky musí být naplánovány 4. Postup pří objasňování pracovních úrazů a nemocí z povolání základní principy objasňování na co se zaměřit jak dokumentovat jak stanovit opatření proti opakování pracovního úrazu obecné 5. Co je to řízení rizik stanovení organizačních a technických opatření kdy, jak jaký je nejčastější důvod vzniku mimořádné události 6. Co zahrnuje odhad rizika jak se provádí jaké jsou vstupy pro odhad rizika 7. Jaká musí být vedena dokumentace obecně navrhněte jakou dokumentaci dokladující celý proces identifikace nebezpečí a hodnocení rizik jak často musí být aktualizována 8. Vyjmenujte základní rizikové faktory pracovního prostředí popište alespoň u dvou rizikových faktorů jejich působení a jejich další členění

7 Strana: 7/11 9. Jaké jsou základní preventivní zásady při přijímání a provádění technických a technologických a organizačních opatření, kterými se omezuje riziko vyjmenujte alespoň devět 10. Co je to pracovní systém definujte

8 Strana: 8/11 OKRUH 4 - dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace 1. Elektrická energie účinky na člověka jak předcházet ohrožení odborná a zdravotní způsobilost revize a kontroly 2. Dodavatelské firmy základní zásady pro zadání zakázek jaké vzniká riziko jaká jsou preventivní opatření 3. Jeřábové dráhy, jeřábová doprava vyjmenujte rizika spojená s jeřábovou dopravou jaká jsou preventivní opatření 4. Svařování rizika spojená se svařováním plamenem 5. Kovoobráběcí stroje rizika spojená s prací na brusce 6. Požární ochrana rizika spojená s nebezpečím požáru 7. Ruční manipulace zdravotní rizika 8. Mikroklimatické podmínky zdravotní rizika kategorizace

9 Strana: 9/11 9. Prach zdravotní rizika kategorizace 10. Hluk zdravotní rizika kategorizace

10 Strana: 10/11 OKRUH 5 - znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly 1. Zajištění proti pádu osobními ochrannými prostředky rozdělení podle způsobu použití povinnost zaměstnance před použitím a během používání co určuje použití osobního ochranného prostředku proti pádu 2. Povinnosti zaměstnavatele při poskytování osobních ochranných prostředků kdy jsou přidělovány údržba evidence kontrola používání 3. Jak se zpracovává Seznam pro poskytování osobních ochranných prostředků zásady hodnocení zásady zpracování co musí Seznam obsahovat 4. Ochranné nápoje zásady poskytování (kdy, komu, jak) 5. Ochrana hlavy jaké jsou ochranné prostředky pro ochranu hlavy které práce a činnosti vyžadují ochranu hlavy a lebky 6. Ochrana trupu a břicha jaké jsou ochranné prostředky pro ochranu trupu a břicha které práce a činnosti vyžadují ochranu trupu a břicha 7. Ochrana sluchu jaké jsou ochranné prostředky pro ochranu sluchu které práce a činnosti vyžadují ochranu sluchu 8. Ochrana dýchacích orgánů jaké jsou ochranné prostředky pro ochranu dýchacích orgánů které práce a činnosti vyžadují ochranu dýchacích orgánů 9. Ochrana rukou jaké jsou ochranné prostředky pro ochranu rukou které práce a činnosti vyžadují ochranu rukou

11 Strana: 11/ Ochrana očí nebo obličeje jaké jsou ochranné prostředky pro ochranu očí které práce a činnosti vyžadují ochranu očí nebo obličeje

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI HLAVA I PŘEDCHÁZENÍ OHROŢENÍ ŢIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007

Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2007 Praha, únor 2008

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více