ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDNÁ, OKRES PRAHA - ZÁPAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDNÁ, OKRES PRAHA - ZÁPAD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDNÁ, OKRES PRAHA - ZÁPAD Vypracovala ředitelka školy: Jana Kalhousová Projednáno na pedagogické radě dne: Platnost ode dne:

2 Školní řád Mateřské školy Rudná, okres Praha - západ Školní řád Mateřské školy Rudná, okres Praha- západ byl zpracován v souladu s těmito platnými právními normami a předpisy: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (Školský zákon) Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, 50 Vyhláška MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Ustanoveni školního řádu: 1. Organizace a provoz mateřské školy 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidel vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky MŠ 3. Stravování dětí 4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 6. Oblečení a hygienické potřeby dětí v MŠ 7. Režim dne 8. Zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání 9. Úplata za předškolní vzděláváni 10. Spolupráce s partnery 1. 0rganizace a provoz Mateřské školy Rudná, okres Praha - západ Mateřská škola Rudná, okres Praha - západ je osmitřídní. Děti jsou rozdělovány do jednotlivých tříd podle věku. Provoz školy je od 6,30 hod do 17,00 hod 1.1. Identifikační údaje o Mateřské škole Rudná, okres Praha-západ Název a sídlo školy: Mateřská škola Rudná, okres Praha-západ Ke Školce Rudná Ředitelka, statutární orgán právnické osoby: Jana Kalhousová Kontakt: tel.: , paní hospodářka, kuchyně , ředitelna Po zaznění hlasového automatu můžete zvolit přímo číslo na jednotlivé třídy a hospodářský pavilon. třída - Myšky - linka 31 třída - Ježci - linka 32 třída - Zajíci - linka 33 třída - Krtci - linka 34 třída - Žabky - linka 35 třída - Čápi - linka 36 třída - Sluníčka - linka 37 třída - Berušky - linka 38 hospodářský pavilon: ředitelna - linka 21 hospodářka - linka 22 kuchyně - linka 23 Zřizovatel školy: Město Rudná IČ: Síť škol: Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod IPO Kapacita MŠ: 200 Kapacita ŠJ: 200 Využití zařízení: vzdělávání dětí předškolního věku Dodatkem číslo 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace města zřizovatel dle 34 odst. 8 zák. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů mění statut příspěvkové organizace na zařízení sloužící ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. S účinností dnem Přijímací řízení do mateřské školy a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole Přijímací řízení do mateřské školy Zápis provádí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky v obchodě, místního tisku, na webových stránkách školy. Na základě žádosti zákonného zástupce rozhoduje ředitelka o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2

3 v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále pak podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, stanovených zřizovatelem školy, které byly schváleny usnesením Rady města Rudná dne Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemným oznámením zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Ředitelka mateřské školy je oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže: - zjistí, že dítě bylo k předškolnímu vzdělávání přijato na základě nepravdivých údajů uvedených zákonnými zástupci. Ředitelka mateřské školy je oprávněna v průběhu školního roku dvakrát vyzvat zákonné zástupce dětí přijatých do mateřské školy, aby do stanovené lhůty, která nesmí být kratší než 15 dní, doložili, že splnění podmínek, na základě kterých bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, stále trvá. Nedoloží-li zákonní zástupci dítěte, že splnění podmínek, na základě kterých bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, stále trvá, je ředitelka oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání tohoto dítěte. - se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad 1.3. Předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci Děti se přijímají od 6:30 8:30 hod. Poté se z bezpečnostních důvodů mateřská škola uzamyká. V případě, že zákonný zástupce přivede dítě po 8:30 hod, musí vyčkat příchodu p. učitelky nebo p. školnice (na třídě probíhá již denní program). Rodiče jsou povinni nahlásit případné zdravotní i jiné potíže (výskyt vší apod.) dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně samotné a řádně předají dítě učitelce na třídě. Děti do mateřské školy nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:30hod. V době letních prázdnin může ředitelka po dohodě se zřizovatelem běžný provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodů stavebních úprav, předpokládaného nižšího počtu dětí, docházejících v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem na viditelném místě. Na prázdninový provoz jsou přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušit nebo omezit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení bezodkladně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Viz 3 Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání Docházka dětí a omlouvání jejich nepřítomnosti Děti jsou přijímány na celodenní docházku. Zástupci dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to osobně zápisem do sešitu v šatně, osobně ve třídě učitelce, telefonicky na číslech: nebo Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce nejdéle do 8:00hod daného dne. Pokud zákonný zástupce neoznámí změnu odchodu dítěte z mateřské školy (odpoledne změněno na odchod po obědě) do 10:30hod. nebude mu zabalena svačina. Není-li dítě omluveno z docházky do mateřské školy z jakéhokoliv důvodu, platba stravného je započítána do doby než zákonný zástupce dítě neomluví Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů dítěte poskytnutých mateřské škole se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidel vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy 2.1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Při vzdělávání mají děti práva, která jim zaručuje: - Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských práv a svobod - Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti Ústavního pořádku - Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte 21 odst. 1, Školský zákon - každé přijaté dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti - každé dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole - tato práva respektují všichni zaměstnanci mateřské školy při své práci či pověřená osoba 3

4 Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě po skončení jeho vzdělávání ve třídě, popřípadě na školní zahradě mateřské školy a to v době určení k přebírání dětí zákonnými zástupci či pověřenými osobami. Učitelka poskytne případné informace týkající se pobytu dítěte v mateřské škole. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky b) informuje ředitelku školy c) řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na městský úřad, který podle 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Pokud si rodič nemůže vyzvednout osobně své dítě, bude jeho dítě vydáno pověřené osobě nebo zákonnému zástupci na základě písemného zmocnění (formulář u třídních učitelek nebo na internetových stránkách školy) Základní práva a povinnosti rodičů Rodiče mají právo: - na informace o dětech, poskytování poradenských služeb - na informaci o vzdělávacím programu - pobývat ve třídě se svým dítětem v době adaptace a dle zájmu a po dohodě s učitelkou vstupovat do her svého dítěte - podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se různých programů, plánování programu - podat k ředitelce školy stížnost, oznámení a podněty a usilovat tak o odstranění zjištěných nedostatků v mateřské škole Rodiče mají povinnosti: - v případě pojistné události okamžitě informovat ředitelku školy - při mimoškolních akcí, kdy jsou současně přítomni rodiče i pedagogické pracovnice, zodpovídají za své děti rodiče, nebo jimi pověřená třetí osoba - rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny v telef. spojení, zdravotní pojišťovny, bydliště aj. Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí: - dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ - řídí se školním řádem MŠ - dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti Do MŠ patří pouze zcela dítě zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s nachlazením či jinými infekčními chorobami. Při výskytu známek onemocnění dítěte v průběhu dne, kontaktují třídní učitelky zákonného zástupce, informují ho o zdravotním stavu dítěte a domluví se na řešení. Po ukončení infekční nemoci či úrazu dítěte, předají rodiče či zákonní zástupci dítěte vždy písemné potvrzení od osobního lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu ostatních dětí. Učitelky nesmí dětem podávat jakékoli léky, pokud zákonný zástupce nemá s mateřskou školou uzavřenou Dohodu o podávání léků a s výjimkou těžké alergie při náhlé nehodě (včelí bodnutí apod.), kdy rodiče předem dodají do mateřské školy lék v lékovce označeným názvem, množstvím k podání, dobou použitelnosti, jménem dítěte a to formou lékařské zprávy a sepsané dohody mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci dítěte. Rodiče nebo zákonný zástupce si může s ředitelkou nebo jinými pracovníky školy dohodnout konzultace, předem ústně, nebo telefonicky - 22, odst. 3 písm. b) Školský zákon. 3. Stravování Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Organizace a rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování. Stravné domů se nedodává výjimka Při náhlém onemocnění se vydá oběd první den domů (pouze v nádobě na potraviny tzv. jídlo nosič) v jiném případě nebude oběd vydán. Stravné se hradí hotovostní platbou nebo převodem na účet MŠ do určeného termínu (do 10ho v měsíci). Omlouvání ze stravování viz odst Pokud se dítě neúčastní ani jeden den výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole během prázdninového provozu (červenec a srpen), nehradí školné a stravné. Otázky týkající se stravování a výše plateb projednává rodič s vedoucí ŠJ. Výše celodenního stravování se určuje podle Vyhlášky MZ 107/2005, příloha 1 a Péče o zdraví a bezpečnost dětí 4

5 Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka školy počet pedagog. pracovníků tak, aby na 1 pedagog. pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí. V případě zajištění bezpečnosti při pobytu venku, kdy nelze zajistit účast obou třídních učitelek, dojde ke spojení oddělení tak, aby počet dětí na jednoho pedagog. pracovníka nepřesáhlo 20 dětí. Při specifických činnostech např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí v náročném pro bezpečnost, určí vedení MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagog. pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagog. pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa. Do mateřské školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS. Učitelky vedou na třídách dokumentaci o zdravotním stavu dětí. Zákonný zástupce dítěte musí při prvním nástupu dítěte doložit v Evidenčním listě potvrzení o zdravotním stavu dítěte vystavené lékařem, do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Děti jsou pojištěny u KOOPERATIVY. Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích. 5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 6. Oblečení a hygienické potřeby dětí v MŠ Sportovní oblečení na školní zahradu, převlečení do třídy, náhradní spodní prádlo a ponožky, bačkory z bezpečnostních důvodů nesmí být pantofle, pyžamo (3-5leté děti), holínky, pláštěnku, cvičební úbor (jakékoli tričko a kraťasy), plastový hrneček na pití (ne porcelánový), polštářek, hřeben s poutkem, kartáček na ústní hygienu (4-7leté děti). Tři balení papírových kapesníků, 2 balení po 4 ks toaletního papíru, tekuté mýdlo, balík kancelářského papíru. Děti musí mít své věci řádně označené, podepsané. Rodiče provádí dětem kontrolu osobních věcí (sáček, kapsy apod.). 7. Režim dne Je stanoven pouze orientačně, je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Každá třída má svůj denní řád, který vychází ze zájmu a potřeb dětí, respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda. Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Ve všech třídách je zajištěn pitný režim. 8. Zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Dítě Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem. Dítě bude slovně vedeno k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami, a aby nepoškozovalo ostatní majetek mateřské školy. Zákonní zástupci 5

6 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání a vyzvedávání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, manipulaci s ohněm, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. 9. Úplata za předškolní vzdělávání Je stanovena samostatnou Směrnicí č. 8b mateřské školy platnou od Spolupráce s partnery Naše mateřská škola spolupracuje se ZŠ Rudná, Speciálním pedag. centrem Sluníčko, PPP Středočeského kraje pobočka Králův Dvůr, se ZUŠ, s MěÚ Rudná, s Městskou knihovnou v Rudné, dětskou lékařkou (pediatr a zubní lékařka), plaveckým bazénem v Praze Radlicích, s Domovem seniorů v Rudné, s pekárnou, cukrárnou, veterinární klinikou a sportovním clubem. Formy spolupráce jsou specifikovány v Ročním plánu školy. Pokyny, aktuální informace, různá sdělení jsou zveřejňována na nástěnkách, webových stránkách školy a v informační skříňce u vstupních vrátek. Projednáno na pedagogické radě dne Kalhousová Jana ředitelka školy V Rudné dne Platnost tohoto řádu ode dne S účinností ode dne

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více