Školní řád mateřské školy Lubná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy Lubná"

Transkript

1 Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které napomáhají k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. A.Práva dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci MŠ Práva dětí 1.Děti naší mateřské školy mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte. 2. Děti mají právo a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu, b) na vzdělávání podle školského zákona předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte, c) na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu, d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 3. Děti mají právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky. 4. Děti mají právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jejich věku a schopnostem. 5. Děti mají právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání. 6. Děti mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy dítěte v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu. 7. Děti mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 8. Děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí. 9. Děti mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním a před sociálně patologickými jevy. 1

2 Povinnosti dětí 1. Děti se řídí pokyny učitelek a dalších oprávněných osob. 2. Děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování. 3. Děti se snaží (v rámci svých schopností) dodržovat pravidla kulturního chování. 4. Do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí. 5. Děti dodržují školní řád MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny. 6. Plní pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem MŠ. Práva rodičů 1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni. 2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí. 3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí. Povinnosti rodičů 1. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitele školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. 2. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 3. Nahlásit předem známou nepřítomnost dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti nahlásit tuto skutečnost co nejdříve. 4. Zajistit pravidelnou docházku - pokud dítě bude v MŠ nepřítomno bez omluvy více než 2 týdny, budou zák. zástupci vyrozuměni předem o možnosti vyřazení. 5. Rodiče jsou povinni nenarušovat režim MŠ. 2

3 Pravidla vztahů mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci: 1. Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách jednotlivých tříd. 2. Rodiče si děti vyzvedávají po obědě, nebo po odpoledním odpočinku tak, aby nebyl narušen režim MŠ. 3. Vyzvedávat děti z mateřské školy mohou pouze rodiče nebo jimi zmocnění zástupci. 4. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. 5. Informace o dětech poskytují jen pedagogové. 6. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitele školy, který je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům. 7. Rodiče si mohou s učitelkami i ředitelem dohodnout konzultace (na konkrétní den i hodinu) a pohovořit si v klidu o svém dítěti. 8. Do mateřské školy se přivádějí pouze děti zdravé. Onemocní-li dítě během dne, jsou rodiče ihned vyrozuměni, dítě si vyzvednou a zajistí mu odpovídající péči. 9. Učitelky mají právo odmítnout přijetí dítěte, které jeví známky nemoci. 10. Učitelky mají právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu. 11. Učitelky nepodávají dětem žádné léky. Výjimkou jsou pouze dlouhodobě nemocné děti, které užívají léky na doporučení lékaře. 12.Na odpočinek si přinášejí děti pyžamo, které se mění každý týden. 3

4 B.Provoz a vnitřní režim mateřské školy Zápis a přijímací řízení: Zápis do mateřské školy pro následující školní rok probíhá od ledna do června každého kalendářního roku. Do MŠ se přijímají pouze děti, které jsou řádně očkovány ( 50 zákona č. 258/2000 Sb.). O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů ( 34 odst. 3 Školského zákona č. 561/2004 Sb.). Na přání rodičů a na základě vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také praktického lékaře pro děti a dorost, může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte zdravotně postiženého ( 34, odst. 6 Školského zákona č. 561/2004 Sb.). K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( 34 odst. 4 Školského zákona č. 561/2004 Sb.). Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci ( 35, odst. l Školského zákona č. 561/2004 Sb.), jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo částku za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Úplata za předškolní vzdělávání: 1. Úplatu stanovuje ředitel školy na školní rok. 2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně ( 123 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb.). 4

5 Provoz mateřské školy a vnitřní organizace MŠ: 1. Za provoz a dění v MŠ odpovídá ředitel ZŠ a MŠ Lubná. 2. Provoz mateřské školy je od 6.30 do hod. 3. Z bezpečnostních důvodů se oba vchody do budovy zamykají v průběhu celého dne. 4. Děti se přijímají do mateřské školy pokud možno do 8.00 hod. 5. Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si mohou zákonní zástupci převzít od do hod. Později tím narušují odpočinek ostatních. 6. Děti, které odcházejí až po odpočinku, si rodiče mohou vyzvednout od hod. do ukončení provozu MŠ. 7. Pitný režim pro děti je zajištěn v každé třídě. 8. Děti do mateřské školy přivádějí rodiče nebo jimi zmocnění zástupci. Předají je učitelkám a popřípadě je informují o momentálním zdravotním stavu. Předem známou nepřítomnost dítěte nahlašují rodiče učitelkám ve třídách. Evidence dětí: Rodiče písemně požádají ředitelství školy o přijetí jejich dítěte a vyplní Přihlášku k předškolnímu vzdělávání" a Evidenční list pro dítě v mateřské škole", kde bude záznam o zdravotním stavu a potvrzení o pravidelném očkování od dětského pediatra. Informace a data o dětech jsou důvěrné a jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Každou změnu týkající se zdravotního stavu dětí, bydliště, zaměstnání, telefonu a další oznamují rodiče neprodleně učitelkám v jednotlivých třídách, v případě důležitosti přímo řediteli školy. 5

6 C. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 1. Dítě nesmí vcházet do budovy MŠ bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Dítě pak osobně předají příslušné učitelce. 2. Při odchodu z MŠ si převzetím dítěte od učitelky přebírá za něj zodpovědnost rodič nebo jeho zmocněnec, a to i v budově MŠ nebo na její zahradě. 3. Při použití herních prvků v přítomnosti zákonných zástupců (v budově školy i na zahradě) mají za svoje děti plnou odpovědnost rodiče. 4. V budově školy se děti přezouvají, z důvodu bezpečnosti nemohou mít pantofle. Musí mít odpovídající velikost obuvi. 5. Za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, deštníky se z bezpečnostních důvodů ve škole nepoužívají. 6. Děti se v rámci plnění úkolů ŠVP MŠ zúčastňují akcí souvisejících s výchovou a vzděláním jak v MŠ, tak i mimo ni /dle plánu a aktuálních nabídek/. D. Zacházení s majetkem mateřské školy Zaměstnanci, rodiče (případně jejich zmocnění zástupci) i děti šetří majetek školy (nábytek, zařízení, vybavení zahrady, hračky a zeleň). Všichni se k němu chovají šetrně a ohleduplně. Tento školní řád nabývá platnost V Lubné dne Mgr. Radek Vyskočil ředitel ZŠ a MŠ Lubná, okres Rakovník 6

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více