ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy"

Transkript

1 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od Číslo jednací: Zpracováno v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., zahrnuje další související normy, např. vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákon č.258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 17/1995 Sb., o sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Zákonný zástupce má právo: - na přednostní přijetí dítěte do mateřské školy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - seznamovat se se Školním vzdělávacím plánem pro předškolní výchovu (dále ŠVP pro PV) - volně přístupným v šatně MŠ, vznášet podněty a připomínky k ŠVP pro PV a podílet se tak na jeho dotváření - společně s pedagogy postupovat při výchově a vzdělávání svého dítěte - být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte - podat oprávněnou stížnost prostřednictvím ředitele školy a projednat ji s pedagogy MŠ - rodiče mohou před vstupem dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim, jehož konkrétní podmínky budou stanoveny po dohodě s třídní učitelkou Zákonný zástupce má povinnost: - dodržovat Školní řád a Směrnice ředitele školy, které jsou vydané v souladu s právními předpisy - předávat do MŠ dítě zdravé, pokud se během pobytu v MŠ u dítěte vyskytnou zdravotní potíže, jsou rodiče telefonicky informováni učitelkou a vyzváni k další zdravotní péči - informovat o změně zdravotního stavu, zdravotních obtíží, které by mohly negativně ovlivnit průběh výchovy, vzdělání a bezpečnost dítěte - oznámit škole, vyskytne-li se v rodině nebo v nejbližším okolí přenosná nemoc, nebo onemocní-li dítě samo nakažlivou nemocí - zajistit pravidelnou docházku dítěte do MŠ a umožnit tak dítěti předškolní vzdělávání

2 2 - oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, pokud není nepřítomnost známá, omluví dítě neprodleně - kontrolovat čistotu a úplnost dohodnutého náhradního oblečení, oblečení na pobyt na zahradě, domácí obuv, osobního prádla, pyžama - odhlašovat a přihlašovat dítě ke stravování - platit stravné v termínu stanoveném vedoucí stravování - uhradit Úplatu za předškolní vzdělávání, viz Směrnice - nahlásit změny v datech dítěte, které jsou uvedeny v Evidenčním listu - např. změna telefonního čísla, zdravotní pojišťovny, jméno pověřené osoby k odvádění a přivádění dítěte do MŠ Ukončení docházky dítěte do mateřské školy - dítě nejméně dva týdny bez omluvy nedochází do MŠ - zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz MŠ - na doporučení lékaře - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo úplatu za stravování Dítě má právo: - na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a dovedností a optimální rozvoj jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality - na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ v souladu s 29 Školského zákona - na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbání výchovy, před vlivem sociálně patologických jevů - na rovný přístup ke vzdělání Dítě má povinnost: - neničit majetek školy ani ostatních dětí Mezi další povinnosti dětí patří respektování pravidel chování, která si stanovujeme na začátku školního roku a jsou znázorněna pomocí piktogramů ve třídách. Práva a povinnosti pedagogů: - pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte - pedagog má z hlediska své následné zodpovědnosti za dítě individuálně posoudit, zda je dítě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopné pobytu v MŠ a dle svého uvážení vyžadovat lékařské potvrzení - pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů - je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem - rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy

3 3 Pedagog dbá na: - dodržování pitného režimu dětí - přiměřené větrání místnosti - vhodné oblečení dětí ve třídě i venku vzhledem k aktuálním podmínkám - na dodržování zásad hygieny dětí 2. Provoz, vnitřní režim školy Provoz mateřské školy 6:15 15:30hodin (včetně provozu o prázdninách, jestliže nebude na základě dohody se zřizovatelem zkrácen) Omezení nebo uzavření provozu MŠ Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4 týdny. ( V této době se provádí generální úklid a opravy.) Omezení nebo přerušení oznámí ředitel školy zástupci nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemného požádání bude zabezpečen pobyt dítěte v jiné mateřské škole, a pokud to není možné, bude vydáno zákonnému zástupci dítěte potvrzení o omezení nebo přerušení provozu MŠ. Příchod dětí do mateřské školy Děti se do mateřské školy přijímají v průběhu celého dne (jsou-li předem ohlášeny) dle potřeby rodiny. Vchodové dveře mateřské školy jsou uzavřeny po celý den z hlediska bezpečnosti dětí. Rodiče se vždy ohlásí telefonem a budou vpuštěny učitelkou, která je zkontroluje a přijme. Učitelka zodpovídá za dítě od okamžiku, kdy je jí osobně předáno zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou, kterou může být po zvážení rodičů i osoba nezletilá. Vnitřní režim při vzdělávání dětí DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 6:15-7:15hodin scházení dětí, volné hry 7:15-9:10hodin ranní hry ranní cvičení, relaxační cvičení didakticky cílené činnosti (ve skupinách a individuálně) hygiena 9:10-9:30hodin přesnídávka

4 :30hodin příprava na pobyt venku pobyt venku, příprava na oběd, hygiena 11:30-12:00hodin oběd 12:00-12:15hodin příprava na odpočinek 12:15 13:15hodin odpočinek 13:15 14:00hodin hry u stolečků, klidové činnosti hygiena 14:00hodin odpolední svačina odpolední zájmové činnosti Pitný režim po celou dobu pobytu v mateřské škole má dítě možnost dostávat čaj. Přípravu čaje zajišťuje školní jídelna. Náklady hradí rodiče. Stravování Dětem na celodenní docházku je zajištěna dopolední přesnídávka, oběd a odpolední svačina vše zajišťuje školní kuchyně. Dopolední přesnídávku dostávají děti ve svých třídách a na oběd přecházejí ve stanovený čas do školní jídelny v budově ZŠ. Na stravování je třeba děti nahlašovat (např. po nemoci) i odhlašovat a to do 15 hodin den předem u vedoucí stravování Stravné se platí po 10. dni v měsíci (přesné datum oznámí vedoucí stravování) v kanceláři ŠJ a na nástěnce v MŠ. První den náhlé nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno si stravu odebrat do vlastního jídlonosiče v jídelně ZŠ od 11-12hod. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace - dohled nad dítětem přebírá pedagogický pracovní od okamžiku, kdy je mu osobně předáno zákonným zástupcem, nebo jím osobu pověřenou, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci (nebo jím pověřené osobě uvedené v evidenčním listu) - školní úraz pedagogická pracovnice zajistí první pomoc a lékařské ošetření, zákonní zástupci jsou o tomto informováni - každý i drobný úraz je zaznamenán v Knize úrazů - podání léků se uskuteční pouze výjimečně, se souhlasem pediatra (je věcí individuální dohody mezi vedoucí učitelkou a zákonnými zástupci dítěte)

5 5 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Zdravý způsob života a systematicky cílené vedení dětí v předškolním věku tímto směrem by mělo být pro děti prevencí před negativními vlivy okolí. Nenásilnou formou, přiměřenou věku dítěte jsou v rámci ŠVP pro PV na naší škole seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, závislosti na počítači či gamblerství. Patří sem také vandalismus, další násilné chování, které v protikladu se zdravým životním stylem ukazují na jejich velikou škodlivost. Snažíme se o propojení složky duševní, sociální a tělesné. Využíváme tyto činnosti: - prožitkové a pocitové hry - vzájemnou spolupráci mezi dětmi - námětové hry - rozhovory s dětmi na téma kde hledat pomoc - poslech příběhů, četba ( Filipova dobrodružství ) - respektování dohodnutých pravidel ve třídě - překonávání strachu společně hledáme příčinu 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí Děti jsou pedagogy i ostatními pracovníky vedeny k ochraně majetku školy. Jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a pomůckami. KONTAKTY Telefonní čísla: Mateřská škola Základní škola ředitelství Jídelna web: www. skolaradostinno.cz Školní řád mateřské školy má 5 stran. V případě změn v průběhu školního roku, bude upraven dodatkem. V Radostíně nad Oslavou

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více