VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/ Výběr dodavatele výpočetní a výukové techniky Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 1 Předmět zakázky: dodávka hardware a software včetně služeb Datum vyhlášení zakázky: ZADAVATEL Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Sídlo: Mánesova 1526, Česká Lípa IČO: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Ort, tel.: , Zadavatel je veřejným zadavatelem dle zákona o zadávání veřejných zakázek 137/2006 Sb., jedná se o zakázku tzv. malého rozsahu, na kterou se postupy dle výše uvedeného zákona nevztahují, avšak v plném rozsahu jsou uplatňovány podmínky zadávání zakázek v projektech OPVK dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK. 1

2 2. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka materiálního vybavení včetně služeb spojených s instalací zařízení a proškolením obsluhy související s dosažením výstupů v projektu EU peníze školám Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách na Základní škole Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace, v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této výzvy. Veřejná zakázka vychází z potřeb projektu Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ , který je financován z prostředků Evropského strukturálního fondu prostřednictvím Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Předpokládaná hodnota zakázky: ,33 Kč bez DPH, Kč včetně DPH. Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 3. DOBA A MÍSTO REALIZACE ZAKÁZKY Místo plnění zakázky: Základní škola Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa. Předpokládaný datum podepsání smlouvy s vybraným uchazečem: nejpozději do Doba realizace zakázky a její kompletní předání nejpozději do LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky mohou uchazeči doručit osobně v sídle zadavatele nebo doporučeně poštou na adresu: Základní škola Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa. Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do do hodin v podatelně (účtárně) školy. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 2

3 5. VYROZUMĚNÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY Všechny podané nabídky budou vyhodnoceny výběrovou komisí nejpozději do O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni nejpozději do POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídky musí být podány v dostatečně uzavřených obálkách opatřených přelepkami a razítky uchazeče a musí být označeny: - přesným názvem projektu Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ adresou zadavatele - adresou uchazeče (přesný název a sídlo) - textovým popisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEOTEVÍRAT Veškeré části nabídky musí po svázání tvořit jeden celek. Jednotlivé listy nabídky musí být očíslovány. Uchazeč zabezpečí nabídku tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy nabídky manipulovat, nebo je z nabídky vyjmout. Nabídka bude předložena v jednom výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou, bude zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nedodržení výše uvedených podmínek na formu nabídky je důvodem vyřazení takové nabídky z výběrového řízení. 7. POŽADAVKY NA OBSAHOVOU STRUKTURU NABÍDKY Nabídka bude seřazena dle těchto oddílů a částí: 1. Krycí list nabídky (viz příloha č. 3) 2. Obsah nabídky 3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (viz příloha č. 4) 4. Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek (viz příloha č. 5) 5. Čestné prohlášení o vazbě uchazeče obsahem cenové nabídky (viz příloha č. 6) 6. Doložení splnění profesních kvalifikačních předpokladů a. splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: i. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 90 dnů nebo výpis z jiné obdobné evidence (stačí prostá kopie, originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy), 3

4 7. Cenovou nabídku ii. doklad o oprávnění k podnikání (stačí prostá kopie, originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy), iii. kopie dokladu o pojištění za škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti nejméně do výše ,- Kč, iv. v případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím subdodavatele, je povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele k poskytnutí plnění odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem. Uchazeč je povinen zachovat přesnou strukturu a formu zpracování cenové nabídky včetně uvedení přesných technických parametrů nabízeného zboží a služeb dle přílohy č. 2 Cenová nabídka včetně technických parametrů nabízeného zboží této zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní v příloze č. 2 jednotkovou cenu za kus bez DPH, jednotkovou cenu za kus včetně DPH, délku poskytované záruky v měsících u jednotlivých položek, přesné oficiální označení produktu a přesnou technickou specifikaci vyznačených technických parametrů, celkovou cenovou nabídku technické specifikace. Dále uchazeč vyplní: - garanci dojezdu servisního technika po nahlášení problému v hodinách (zadavatel požaduje dojezd maximálně do 48 hodin od nahlášení se smluvní sankcí za nedodržení termínu dojezdu v částce Kč včetně DPH za každou hodinu prodlení), - celkovou cenu za jeden výjezd servisního technika (zadavatel požaduje zpracování celkové ceny za dopravné a uvedení celkové ceny za 3 hodiny práce servisního technika na místě v sídle zadavatele). Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, záruky, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Ostatní režijní a jiné náklady uvede uchazeč v kolonce ostatní náklady v předmětné tabulce. Maximální cena jednoho kompletu nesmí přesáhnout Kč včetně DPH. Cena či její části musí být vždy vázány na konkrétní plnění a nikoliv na: - paušální úhrady bez doloženého výkonu činností, jež jsou předmětem úhrady způsobilých výdajů, - zpracování nabídky ve veřejné zakázce. 4

5 8. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče Návrh smlouvy musí obsahovat minimálně tyto údaje: - označení smluvních stran včetně IČ a DIČ, - předmět plnění shodný s podanou nabídkou (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně ve formě uvedené v příloze č. 2 Cenová nabídka včetně technických parametrů nabízeného zboží ), - celkovou cenu zakázky bez DPH, DPH, celkovou cenu včetně DPH, - platební podmínky a sankční ujednání, - dobu a místo plnění, - garanci dojezdu servisního technika po nahlášení problému (v hodinách), - sankce za nedodržení termínu dojezdu servisního technika (2.000 Kč včetně DPH za každou hodinu prodlení), - celkovou cenu za dopravné technika na místo (sídlo zadavatele) a hodinovou sazbu práce servisního technika, - povinnou publicitu v rámci čerpání prostředků z EU, viz logolink v záhlaví, uvedený na titulní straně každého dokumentu, - informaci o způsobu financování, - povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jejichž prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to do roku 2025 (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další právní předpisy. O dalších náležitostech smlouvy si vyhrazuje zadavatel právo jednat před jejím uzavřením a uchazeč podáním nabídky akceptuje právo zadavatele na doplnění příslušných ustanovení tak, aby byly splněny veškeré podmínky, vztahující se k poskytnutí dotace. Návrh smlouvy může být v plném rozsahu nahrazen návrhem zpracovaným zadavatelem, přičemž s jednotlivými ustanoveními musí souhlasit zástupci obou smluvních stran. 9. Další přílohy a doplnění nabídky Doplnění dalších, nepovinných příloh. 8. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů. 5

6 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Jednotlivé nabídky budou hodnoceny váženým průměrem dle níže uvedených kritérií: - celková cena díla v Kč včetně DPH o hodnotící koeficient: 0,80 o nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou - garance dojezdu servisního technika po nahlášení problému o hodnotící koeficient: 0,10 o nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší garancí dojezdu o zadavatel požaduje dojezd maximálně do 48 hodin od nahlášení se smluvní sankcí za nedodržení termínu dojezdu v částce Kč včetně DPH za každou hodinu prodlení - celková cena za jeden výjezd servisního technika o hodnotící koeficient: 0,10 o nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou o zadavatel požaduje zpracování celkové ceny za dopravné a uvedení celkové ceny za 3 hodiny práce servisního technika na místě v sídle zadavatele Hodnoceny budou pouze nabídky, které byly zadavateli doručeny řádně a včas podle požadavků uvedených ve výzvě. Nabídka, která bude doručena zadavateli po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, nebude otevřena ani hodnocena. Uchazeče, který nabídku podal po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dopisem. Zadavatel vede o přijatých nabídkách evidenci v min. rozsahu identifikace uchazeče, místo, datum a čas předložení nabídky. Při hodnocení nabídek bude provedeno posouzení formální a věcné úplnosti nabídek. Nabídka bude vyřazena, pokud nebude obsahovat požadované dokumenty, nebude zpracována tak, aby z ní nebylo možné vyjmout jednotlivé části, bude chybět podpis statutárního zástupce, nabídka nebude odpovídat požadovanému plnění. Nebude-li nabídka obsahovat požadované doklady a přílohy, bude označena za neúplnou a vyřazena z dalšího hodnocení.úplnost nabídek posuzuje hodnotící komise. Nabídky, které vyhoví při posouzení formální a věcné úplnosti nabídek, budou hodnoceny podle následujících vzorců: 1) Celková cena díla včetně DPH,kde: Bodové ohodnocení ceny = Pn P k 6

7 a. P = celková cena díla uchazeče včetně DPH, b. Pn = nejvýhodnější cena z podaných nabídek (tzn. nejnižší cena z podaných nabídek včetně DPH), c. k = váha hodnotícího kritéria (0,8). 2) Garance dojezdu servisního technika po nahlášení problému: Bodové ohodnocení dojezdu = Dn a. D= hodnota dojezdu technika po nahlášení problému v hodinách, D b. Dn = nejvýhodnější nabídnutá hodnota dojezdu technika po nahlášení problému v hodinách (tzn. nejnižší hodnota dojezdu v hodinách), c. k = váha hodnotícího kritéria (0,1). k 3) Celková cena za jeden výjezd servisního technika: Vn Bodové ohodnocení ceny výjezdu = V a. V= celková hodnota ceny výjezdu technika součet ceny dopravy a 3 hodin práce servisního technika, b. Vn = nejvýhodnější nabídnutá celková hodnota ceny výjezdu technika (tzn. nejnižší cena z podaných nabídek) včetně DPH, c. k = váha hodnotícího kritéria (0,1). Vypočtené bodové hodnocení jednotlivých hodnotících kritérií bude doplněno do následující tabulky: k Uchazeč Celková cena díla včetně DPH (váha 0,80) Garance dojezdu servisního technika po nahlášení problému (váha 0,10) Celková cena za výjezd servisního technika (váha 0,10) Celkem Pořadí Jako vítězná nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána nabídka s nejvyšším počtem bodů. 7

8 10. POVINNOSTI UCHAZEČE - Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním zakázky. - Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel uchovat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPVK, tj. do konce roku Uchazeč/dodavatel je povinen dodržovat v rámci zakázky pravidla publicity ESF (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). - Uchazeč/dodavatel je povinen při realizaci zakázky spolupracovat se zaměstnanci zadavatele a jeho partnerů aktivních v předmětném dotačním projektu a konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele ve smlouvě stanoveny jako kompetentní k této činnosti. 11. PRÁVA ZADAVATELE - Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. - Zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky uchazečů nevracet a uchovat je jako součást dokumentace, podléhající kontrole v rámci předmětného dotačního projektu. - Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. - Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. - Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení dodávky se zadavatelem. - Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce. - Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se zájemce může o zakázku ucházet. - Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud v nabídce nedoloží dokumenty, požadované touto zadávací dokumentací. V České Lípě dne 30. května 2011 Mgr. Antonín Lačný ředitel školy 8

9 Příloha č. 1 Technická specifikace veřejné zakázky dodávka výpočetní a výukové techniky a služeb 1x server včetně zálohovacího systému Minimální konfigurace: Procesor: čtyřjádrový o frekvenci min. 2,4 Ghz, 8 MB L2 cache Systémová paměť: min. 4 GB, DDR MHz ECC Pevný disk: min. 2x 500 GB, otáčky min 7200 ot. Optická mechanika: DVD-ROM Zvuková karta: integrovaná Grafická karta: integrovaná Síťová karta: integrovaná 10/100/1000 USB 2.0: min. 8 portů Řadič: RAID SATA / SAS Další příslušenství: software pro vzdálenou správu zařízení (kompatibilní se softwarem školy - Lights-out 100i) klávesnice, myš Zálohovací systém: Technologie: interní USB, disk to disk(zadavatel neakceptuje páskovou jednotku) Kapacita: min. 160 GB Komprese: min. 320 GB Počet zálohovacích médií: min. 2 kusy Včetně zálohovacího software Software: bez software Záruka: min. 60 měsíců, garance servisního zásahu následující pracovní den, bezplatná výměna poškozených komponent po dobu záruky Služby: bez instalace dopravné 9

10 10x notebook s operačním systémem, dokovací stanicí a brašnou Minimální konfigurace: Procesor: dvoujádrový o frekvenci min. 2,9Ghz, 2 MB L2 cache Systémová paměť: min. 3GB DDR3 Pevný disk: min. 320 GB, otáčky min ot., SATA Optická mechanika: DVD+/-RW, možnost výměny za druhý pevný disk Zvuková karta: integrovaná Grafická karta: integrovaná se sdílenou pamětí Síťová karta: integrovaná 10/100/1000MBit Reproduktory: integrované Webkamera: integrovaná, min. 2Mpix BlueTooth: integrovaný, 2.1 Mikrofon: integrovaný Displej: 15,6 HD s LED podsvícením, min. rozlišení 1366 x 768 samostatný konektor pro připojení dokovací stanice Klávesnice: česká + integrovaný numerický blok Bezdrátová síť: WiFi a/b/g/n VGA výstup Čtečka paměťových karet: min. SD USB 2.0: min. 3 porty min. 1x sériový port min. 1x 1394a port Integrovaná čtečka čipových karet Baterie: s dlouhou výdrží, min. 9článků Li-Ion, výdrž min.6 hodin Další příslušenství: dokovací stanice (min. 4x USB 2.0 port, 1x VGA port, 1x DisplayPort, 1x DVI port, 1x paralelní port, 1x sériový port, 2x PS/2 port, 1x RJ-45 port), napájecí zdroj k dokovací stanici, připojitelná přes dokovací konektor notebooku, možnost zástavby do stolu vyučujícího, kompatibilní s notebookem optická USB myš s kolečkem brašna k notebooku Software: operační systém (česká verze) používaný zadavatelem 2 Záruka: min. 36 měsíců na notebook a příslušenství krytá výrobcem, garance servisního zásahu následující pracovní den, bezplatná výměna poškozených komponent po dobu záruky Služby: instalace a konfigurace notebooku integrace do Aktive Directory, instalace 15 ks výukových programů, instalace školního antivirového systému proškolení obsluhy dopravné 2 Zadavatel požaduje OS kompatibilní se stávajícím OS ve škole. Škola využívá systém Windows 7 Professional. 10

11 10x interaktivní projektor Minimální konfigurace: Technologie: DLP Rozlišení: nativní WXGA 1280x800 pix. Svítivost: min ANSI Poměr projekční vzdálenosti: 0,5-1 Kontrast: min. 3000:1 Počet zobrazovaných barev: 16,7 mil. Poměr stran: 4:3 a 16:9 Velikost obrazu: 48 až 300 Zdroje signálu: min. 2x D-SUB 15 pin, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 1x HDMI Interaktivita: software, ovládání perem Další příslušenství: držák na projektor kompatibilní s pojízdným stojanem tabule (připevnění na tabuli - krátká projekce) propojovací kabely (délka cca 10 metrů) lišty pro uschování kabelů (délka cca 10 metrů) Záruka: min. 36 měsíců Služby: instalace a konfigurace projektoru montáž projektoru proškolení 30 osob v rozsahu 3 x 4 hodiny dopravné 10x třídílná tabule o rozměru 200x120 s pylonovým zvedacím systémem Minimální konfigurace: Křídla: otevírací, obousměrně zelená určená pro popis křídou Prostředek: bílý odolný dvouvrstvý keramický povrch určený pro projekci (úprava proti odlesku projektoru), Pouze pylonový zvedací systém pro tabuli, hliníková konstrukce, výška min. 320 cm, hliníkový rám Konstrukce pro montáž projektoru (posuvná spolu s tabulí) Další příslušenství: montážní sada na zeď odkládací lišta Záruka: min. 36 měsíců na zvedací systém, min. 72 měsíců na keramický povrch Služby: montáž tabule, zvedacího systému a projektoru proškolení obsluhy dopravné 11

12 10x ozvučení k interaktivní tabuli Minimální konfigurace: Výkon: min. 2x25 W Citlivost: min. 90 db Impedance: min. 4 Ohm Další příslušenství: dálkové ovládání propojovací kabely (délka cca 10 metrů) lišty pro uschování kabelů (délka cca 10 metrů) Záruka: min. 24 měsíců Služby: montáž reproduktorů dopravné V České Lípě dne 30. května 2011 Mgr. Antonín Lačný ředitel školy 12

13 Příloha č. 2 CENOVÁ NABÍDKA VČETNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NABÍZENÉHO ZBOŽÍ Uchazeč je povinen zachovat strukturu a formu cenové nabídky. Uchazeč vyplní cenu za kus bez DPH, cenu za kus včetně DPH, délku poskytované záruky v měsících, přesné oficiální označení produktu a přesnou technickou specifikaci vyznačených parametrů. Položkový rozpočet a technická konfigurace: server Oficiální označení produktu: Procesor: Systémová paměť: Pevný disk: Optická mechanika: Zvuková karta: Grafická karta: Síťová karta: Počet USB portů: Řadič: Klávesnice, myš: 13

14 software pro vzdálenou správu serveru Oficiální označení produktu: Technická specifikace: zálohovací systém serveru (disk to disk) Oficiální označení produktu: Technologie: Kapacita: Komprese: Počet zálohovacích médií: Zálohovací software: prodloužená záruka na server v délce 60 měsíců krytá výrobcem, garance servisního zásahu následující pracovní den, bezplatná výměna poškozených komponent po dobu záruky Oficiální označení produktu: Rozsah záruky: 14

15 notebook s operačním systémem Oficiální označení produktu: Procesor: Systémová paměť: Pevný disk: Optická mechanika: Zvuková karta: Grafická karta: Síťová karta: Reproduktory: Webkamera: BlueTooth: Mikrofon: Displej: Konektor pro připojení dokovací stanice: Klávesnice: Bezdrátová síť: VGA výstup: Čtečka paměťových karet: Počet USB 2.0 portů: Sériový port: 15

16 1394a port: Čtečka čipových karet: Baterie: Operační systém: Myš: dokovací stanice k notebooku Oficiální označení produktu: Napájecí zdroj: Počet USB 2.0 portů: Porty: brašna k notebooku Oficiální označení produktu: Specifikace: 16

17 instalace a konfigurace notebooku včetně integrace do ActiveDirectory, instalace 15 ks výukových programů a školního antivirového systému Rozsah služeb: prodloužená záruka na notebook a příslušenství v délce 36 měsíců krytá výrobcem, garance servisního zásahu následující pracovní den, bezplatná výměna poškozených komponent po dobu záruky Oficiální označení produktu: Rozsah záruky: interaktivní projektor Oficiální označení produktu: Technologie: Rozlišení: Svítivost: Poměr projekční vzdálenosti: Kontrast: Počet zobrazovaných barev: Poměr stran: Velikost obrazu v palcích: 17

18 Zdroje signálu: Interaktivní software: Ovládací bezdrátové pero: držák k projektoru (kompatibilní s pojízdným stojanem tabule) Oficiální označení produktu: Technická specifikace: propojovací kabely a lišty k projektoru 10 metrů Popis: instalace a konfigurace projektoru (instalace, konfigurace, montáž projektoru a držáku, proškolení obsluhy) Rozsah služeb: 18

19 třídílná tabule o rozměru 200x120 s pylonovým zvedacím systémem Oficiální označení produktu: Křídla: Prostřední díl: Způsob úpravy povrchu pro projekci (ochrana proti odlesku): Pylonový zvedací systém: Způsob upevnění projektoru: Odkládací lišta: montáž tabule a pylonového zvedacího systému Rozsah služeb: ozvučení k interaktivní tabuli Oficiální označení produktu: Výkon: Citlivost: Impendance: 19

20 Dálkové ovládání: propojovací kabely a lišty k reproduktorům 10 metrů Popis: montáž reproduktorů Rozsah služeb: komplexní proškolení 30 osob pro ovládání notebooku, interaktivní tabule a proškolení ovládání interaktivního projektoru a interaktivního software v rozsahu3 x 4 hodiny Popis: 20

21 Celková cenová nabídka výše uvedené technické specifikace: Položka Typ Ks bez DPH Cena za kus včetně DPH Cena celkem bez DPH včetně DPH server 1 software pro vzdálenou správu 1 serveru zálohovací systém serveru 1 prodloužená záruka na server 1 v délce 60 měsíců krytá výrobcem notebook s operačním systémem 10 dokovací stanice k notebooku 10 brašna k notebooku 10 instalace a konfigurace notebooku 10 včetně integrace do ActiveDirectory a instalace 15 ks výukových programů a školního antiviru prodloužená záruka na notebook a 10 příslušenství v délce 36 měsíců krytá výrobcem interaktivní projektor 10 držák k projektoru (kompatibilní 10 s pojízdným stojanem tabule) propojovací kabely a lišty 10 k projektoru 10 metrů instalace a konfigurace projektoru 10 (instalace, konfigurace, montáž projektoru a držáku, proškolení obsluhy) třídílná tabule o rozměru 200x s pylonovým zvedacím systémem montáž tabule a pylonového 10 zvedacího systému ozvučení k interaktivní tabuli 10 propojovací kabely a lišty 10 k reproduktorům montáž reproduktorů 10 komplexní proškolení 30 osob pro 1 ovládání notebooku, interaktivní tabule a proškolení ovládání interaktivního projektoru a software v rozsahu 3 x4 hodiny ostatní náklady uchazeče 1 CENA CELKEM 21

22 Celková cenová nabídka práce servisního technika včetně dopravy: Garance dojezdu servisního technika po nahlášení problému (zadavatel požaduje dojezd maximálně do 48 hodin od nahlášení problému se smluvní sankcí za nedodržení termínu dojezdu v částce Kč včetně DPH za každou hodinu prodlení): Nabízený dojezd v hodinách: Adresa pobočky, ze které bude zajištěn servisní výjezd: Celková cena za výjezd servisního technika: (zadavatel požaduje zpracování celkové ceny za dopravné a uvedení celkové ceny za 3 hodiny práce servisního technika na místě v sídle zadavatele) Položka Typ Ks bez DPH Cena za kus včetně DPH Cena celkem bez DPH včetně DPH práce servisního technika (3 hodiny) dopravné technika CENA CELKEM 3 Prohlašuji, že údaje uvedené v cenové nabídce včetně uvedených technických parametrů a cen nabízeného zboží a služeb zahrnují veškeré a konečné náklady související s realizací předmětu výzvy k podání nabídek ze dne a splňují parametry uvedené v příloze č. 1 této výzvy. Nabízené zboží je nové, nepoužité. V jméno a příjmení statutár. zástupce: podpis: dne. 22

23 Příloha č. 3 KRYCÍ LIST NABÍDKY VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ A VÝUKOVÉ TECHNIKY Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Název uchazeče Sídlo uchazeče IČ Osoba oprávněná jednat jménem společnosti Kontaktní údaje (kontaktní osoba, telefon, fax, ) Nabídková cena celkem bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) Nabídková cena celkem včetně DPH (v Kč) V dne. jméno a příjmení statutár.zástupce: podpis : 23

24 Příloha č. 4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE UCHAZEČE/ZÁJEMCE O ZAKÁZKU název uchazeče/zájemce, IČ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ Já, níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky do zakázky Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ a) já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; Tento předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; Tento předpoklad splňujeme jak ve vztahu území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) já ani žádný ze členů statutárního orgánu naší společnosti v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštní právního předpisu, d) vůči majetku společnosti neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) majetek společnosti není v likvidaci, f) evidenci daní naší společnosti nejsou zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, g) nemáme nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, h) nemáme nedoplatky na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa bydliště či bydliště, 24

25 i) žádný ze členů statutárního orgánu uchazeče ani žádný z odpovědných zástupců uchazeče ve smyslu zvláštních právních předpisů ani žádná z osob prokazujících odbornou způsobilost v souladu s 54 písm.d) zákona a odpovídající za činnost dodavatele při plnění výše uvedené veřejné zakázky nebyla v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestána či jí nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, j) nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) nemáme žádné neuhrazené závazky vůči Městu Česká Lípa. V dne. jméno a příjmení statutár. zástupce: podpis: 25

26 Příloha č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Prohlašuji, že: a) nabídka neobsahuje žádné přepisy a údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl a obsahuje. stran, b) veškeré informace uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, c) jsem se řádně seznámil s veškerými podmínkami této zakázky a souhlasím s nimi ve všech bodech. V dne. jméno a příjmení statutár. zástupce: podpis: 26

27 Příloha č. 6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VAZBĚ UCHAZEČE OBSAHEM CENOVÉ NABÍDKY Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Prohlašuji, že se cítím být vázán obsahem cenové nabídky po dobu 60 dnů od ukončení výběrového řízení. V dne. jméno a příjmení statutár. zástupce: podpis: 27

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2922 Název projektu: Veselá a hravá výuka díky finanční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3117

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání Výzva k podání nabídky (která se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro výuku

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro výuku Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro výuku Číslo zakázky : Název projektu: HELP 2012 (Projekt OPVK 1.5) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0399

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky název zakázky: Dodávka výpočetní techniky II Identifikace zadavatele Název: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Sídlo: Prostějov, 796 01, Kollárova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Druh zakázky: Předmět zakázky: Operační program Praha - Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 1/2011 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3002 Modernizací výuky k vyšší

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zvýšení kvality a rozšíření vzdělávání cizích jazyků v SOŠ a SOU Sušice VZ 63 SOŠ a SOU Sušice U Kapličky 761 342 01 Sušice 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Jedná

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.10 /04.0023 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště stránka 1 (5) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky a datového úložiště Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

80/2012. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.39/02.0011 Název projektu:

80/2012. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.39/02.0011 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na nákup ICT komponentů a montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Učení je skryté bohatství - inovace výuky ZŠ Kaznějov Základní

Více

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107 Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce s názvem Výběrové řízení na dodavatele techniky Název projektu: Podporujeme profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ Břeclav, Slovácká 40 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.41/01.0011

Více

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 31. 3. 2011

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 31. 3. 2011 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0542 ZŠ STŘÍBRNICKÁ-INOVACE Věc: Výzva k podání nabídek Zadavatel ve Výzvě k podání nabídek oznamuje dodavatelům

Více

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka)

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Výzva: Český svaz žen vyhlašuje v rámci projektu EQUAL Modelový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa

Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Zadávací dokumentace Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Identifikační údaje zadavatele Město Milovice Sídlo: Nám. 30. června 508 IČ: 00239453 DIČ: CZ00239453 Bankovní spojení: 19-600220584/0600

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Dodávka projekční techniky Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Dopravní vzdělávací institut, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Výpočetní a kancelářské techniky včetně záručního a pozáručního servisu pro potřeby projektu č. 0047 Outplacement

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Druh zakázky: Předmět zakázky: Nákup 23 kusů počítačových sestav veřejná zakázka malého rozsahu dodávka hardware a software včetně služeb Datum vyhlášení zakázky:

Více

5. Soutěžní lhůta. Soutěžní lhůta začíná dnem 19.7. 2012 a končí dne 27.7. 2012 v 9,00 hod.. 6. Způsob zpracování nabídkové ceny.

5. Soutěžní lhůta. Soutěžní lhůta začíná dnem 19.7. 2012 a končí dne 27.7. 2012 v 9,00 hod.. 6. Způsob zpracování nabídkové ceny. TEBYT Aš, s.r.o. Karlova 700/17, 352 01 Aš 354403200 V Aši, 17.7.2012 Věc : Oprava technologie stávající kotelny -výměna kotle Karlova 17, Aš TEBYT Aš, s.r.o. vyhlašuje v souladu s 12, odst. 3 zákona 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro účely projektu OP VK ZŠ Brno část 2 Název projektu: Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0056

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Dodávka digitálních technologií pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Dodávka digitálních technologií pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Dodávka digitálních technologií pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. v rámci projektu ICT nejsou jen interaktivní tabule.my to víme!, reg.

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 14. 10. 2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup IT - rozšíření OSPOD Město Černošice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Moderní škola 2010 Registrační číslo projektu: Název zakázky: CZ.1.07/1.4.00/21.1020 Výběr dodavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání 1 Obsah: Název zakázky...3 Zadavatel...3 Kontaktní osoby:...3 Předmět zakázky:...3 Místo plnění...3 Hodnocení

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Slovanské gymnázium Olomouc tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc tel.: +420 585 231 532 fax: +420 585 220 448 e-mail: sgo@sgo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikace projektu: Program: Operační program

Více

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava Dle rozdělovníku TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Věc: Poptávka po zpracování nabídky k dodávce zboží- 3 ks PC s příslušenstvím podle technické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlem: Zastoupený: náměstí Mikuláše z Husi 45, 39001 Tábor Mgr. Dagmar

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.1/17/01 MŠMT v případě IPo, v případě GP ZS) 1 Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Dodání portálové technologie

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou 12.5.2014 Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 591

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zák.č.137/2006 v úpl.znění Název akce : Úprava stávajícího rozvodu VO Verneřice 1.Podmínky

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky 034/200 Operační

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 5. 6. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Zadavatel (název subjektu) Právní forma Dodávka hardware a software Attavena, o.p.s. o.p.s. IČ 25197185 Sídlo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu v rámci výběrového řízení Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. V souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Veřejná zakázka - pořízení technického vybavení v rámci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji, reg. č. CZ..07/5..00/04.005

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Pořízení 120 ks PC sestav

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Pořízení 120 ks PC sestav Zadávací dokumentace Čj.: 5698/2014-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Pořízení 120 ks PC sestav Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor informatiky e-mail: informatika@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu s názvem: Zkvalitnění výuky na střední zdravotnické škole Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0956 Název zakázky: Nákup ICT a dalšího vybavení pro SZŠ a VOŠZ,

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky včetně SW Strana Obsah. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Popis předmětu zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02 /01.0186 Název projektu: Mladý člověk a svět práce Název zakázky: Dodávka

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku HW a SW pro Attavenu, o.p.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku HW a SW pro Attavenu, o.p.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku HW a SW pro Attavenu, o.p.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Attavena o.p.s vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a software pro potřebu projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky Strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Předmět a popis zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup hardwarového a softwarového vybavení. Modernizace mateřské školy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup hardwarového a softwarového vybavení. Modernizace mateřské školy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Nákup hardwarového a softwarového vybavení v rámci projektů Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím aplikace moderních ICT registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0025

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Město Rosice, jako veřejný zadavatel, ve smyslu ust. 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním

Více

Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele

Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele Gymnázium Cheb ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou dle 21 odst. 1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011,

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011, VÝZVA zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku 20x PC 2011, kterou vyhlašuje město Nové Město nad Metují v souladu s ustanovením 6 a v návaznosti na 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kancelář starosty a tajemníka Dle rozdělovníku

Kancelář starosty a tajemníka Dle rozdělovníku nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Vyřizuje: Kusteinová Telefon: 465 385 210 E-mail: barbara.kusteinova@mulanskroun.cz Čj.: MULA

Více