Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Identifikační údaje zadavatele Město Milovice Sídlo: Nám. 30. června 508 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0600 Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ): JUDr. Filip Behenský, advokát Sídlo: Praha 4, Kropáčkova 563/14, PSČ IČ Ev. č. ČAK Preambule Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 38 a n. Zákona. Část A Informace pro uchazeče Část B Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Část C Osnova pro zpracování nabídky Část D Krycí list nabídky Část E Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Část F Návrh smlouvy Část G Specifikace výpočetní techniky a příslušenství

2 Část A Informace pro uchazeče 1. Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zajištění moderní výpočetní techniky s příslušenstvím pro příspěvkovou organizaci zadavatele Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace. 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky, softwaru a příslušenství pro nově zrekonstruovanou základní školu v Milovicích. Jedná se o notebooky, PC sestavy, monitory, tiskárny, kopírky, projektory, antivirový software, atd. Dodávka výpočetní techniky a příslušenství proběhne ve dvou etapách. Podrobná specifikace dodávek pro I. a II. etapu je součástí této zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky obsahují části F, G a této zadávací dokumentace. 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč bez DPH 4. Místo plnění: Objekt ZŠ Juventa, Komenského 578, Milovice - Mladá 5. Předpokládaná doba plnění: Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je: I. etapa od do II. etapa od do Zadavatel si vyhrazuje právo posunout dobu plnění veřejné zakázky dle průběhu zadávacího řízení. 6. Požadavky na formu a obsah nabídek Nabídka bude uchazečem podána písemně v 1 originále a v 1 kopii v 1 uzavřené obálce, označené na přední straně zřetelně nápisem Zjednodušené podlimitní řízení - Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa NEOTVÍRAT. V obálce bude rovněž vloženo CD s naskenovanou kompletní nabídkou v elektronické podobě. Na obálce musí být uvedena obchodní firma nebo název uchazeče a adresa sídla. Požadavky na rozsah a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem jsou uvedeny v části B této zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel nedisponuje elektronickými nástroji podle 149 Zákona. Z tohoto důvodu nelze nabídky podávat v elektronické podobě prostřednictvím těchto nástrojů.

3 Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Bližší požadavky zadavatele jsou uvedeny níže v této zadávací dokumentaci. Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou, seřazeny podle osnovy pro zpracování nabídky (uvedené v části C této zadávací dokumentace) a pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. Krycí list nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor krycího listu je uveden v části D této dokumentace. Zadavatel nebude poskytovat uchazečům žádné úhrady nákladů vynaložených na vypracování nabídky či souvisejících. Další požadavky na způsob zpracování nabídky jsou obsažen v části C této zadávací dokumentace. 7. Obchodní podmínky vč. platebních podmínek, objektivní podmínky, za kterých je možno překročit výši nabídkové ceny: Obchodní a platební podmínky obsahuje návrh smlouvy, který tvoří část F této zadávací dokumentace. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v případě změny právních předpisů upravujících DPH. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů. 8. Místo a lhůta pro podání nabídek Nabídky se podávají na adresu: Městský úřad Milovice Nám. 30. června Milovice - Mladá Nejpozději do do 16:00 hodin 9. Místo a termín otvírání obálek Městský úřad Milovice Nám. 30. června Milovice Mladá Zasedací místnost MÚ Milovice malý sál Dne v 15:00 hodin 10. Jiné informace: I. Zadavatel dále požaduje po uchazečích předložení následujících dokladů:

4 a) doklad o poskytnutí jistoty v souladu s ust. 67 Zákona ve výši ,- Kč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky b) seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele c) má-li uchazeč formu akciové společnosti, předložení seznamu vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. d) předložení prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře v souvislosti se zadávanou rámcovou smlouvou zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. II. Varianty nabídek Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek. Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil variantní nabídku. III. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu, jehož závazný vzor tvoří část D této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude podrobně uvedena v návrhu smlouvy, jehož závazný vzor tvoří část F této zadávací dokumentace. IV. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 11. Komunikace: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči ve věci předmětné rámcové smlouvy bude probíhat prostřednictvím osoby zastupující zadavatele při výkonu

5 práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 Zákona prostřednictvím následujících kontaktů: JUDr. Filip Behenský, advokát Praha 4, Kropáčkova 563/14, PSČ tel.: Dodatečné informace: Zadavatel doporučuje uchazečům předložit písemnou žádost o dodatečné informace osobě zastupující zadavatele v dostatečném časovém předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k této veřejné zakázce i z vlastní iniciativy. Zadavatel o takových změnách neprodleně informuje všechny uchazeče. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou průběžně uveřejňovány na internetové adrese: (profilu zadavatele). 13. Práva zadavatele: Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v 84 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit tyto podmínky veřejné zakázky. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). Takto dodané řešení musí být zcela srovnatelné a stejnohodnotné a v plné míře odpovídat požadavkům zadavatele a vykazovat obdobné pořizovací náklady a stejné materiálové, fyzikální, užitné a provozně-technické vlastnosti i s přihlédnutím k životnosti a stejné provozní náklady mimo jiné v souvislosti s údržbou během celé doby životnosti. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, popřípadě s uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle 58 Zákona. Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 odst. 1 ZVZ pouze písemnou formou. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v

6 nabídkách u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si v souladu s 76 odst. 6 Zákona vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel si v souladu s 81 odst. 4 Zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

7 Část B Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 Zákona. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 Zákona, profesní kvalifikační předpoklady podle 54 Zákona, technické kvalifikační předpoklady podle 56 Zákona a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti. 1. Základní kvalifikační předpoklady: Zadavatel bude k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů po uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, požadovat předložení: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. f) Zákona], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [ 53 odst. 1 písm. h) Zákona], d) čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) Zákona]. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni uzavření smlouvy. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, bude každý z nich povinen v plném rozsahu prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni uchazeči o účast společně. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, budou povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

8 Po zahraničním uchazeči bude požadováno prokázání splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a zadavatelem. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. V případě, že část kvalifikace bude prokazována čestným prohlášením, čestné prohlášení bude podle Profesní kvalifikační předpoklady Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 a), b) a d) Zákona. Zadavatel bude po uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů; b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, odpovídající předmětu zakázky. 3. Technické kvalifikační předpoklady Kvalifikovaným pro plnění předmětné veřejné zakázky je uchazeč, který v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 dodávky výpočetní techniky každou v celkové hodnotě alespoň ,- Kč bez DPH. Zadavatel bude k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů po uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, požadovat předložení: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle písm. b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

9 Část C Osnova pro zpracování nabídky Pro jednotné zpracování žádosti o účast zadavatel požaduje následující členění: 1. Krycí list (dle části D této zadávací dokumentace), 2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (dle 53, 54 písm. a) a b), 56, odst. 1, písm. a), 50 odst. 1 písm. c), Zákona) Čestné prohlášení dle 62 odst. 3 Zákona o splnění kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) Zákona o ekonomické a finanční způsobilosti (zpracované dle vzoru obsaženého v části E této zadávací dokumentace), 3. Doklad o složení jistoty (doklad o poskytnutí jistoty v souladu s ust. 67 Zákona ve výši ,- Kč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky) V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč jako variabilní symbol své IČ a jako specifický symbol V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky předkládá uchazeč originál záruční jistiny nebo originál písemného prohlášení o pojištění záruky volně vložený v nabídce tyto originály listin nebudou pevně svázány s ostatními listinami tvořícími součást nabídky, tak aby mohly být následně vráceny uchazečům) 4. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele 5. Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek má-li uchazeč formu akciové společnosti. 6. Prohlášení o tom, že uchazeč neuzavřel a neuzavře v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 7. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, s doplněnými údaji označenými v návrhu smlouvy tvořícím část F této zadávací dokumentace slovy [BUDE DOPLNĚNO]. Jakékoli změny či úpravy návrhu smlouvy s výjimkou doplnění požadovaných údajů mohou být důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Veškeré změny a úpravy smlouvy provedené uchazečem musí být v návrhu smlouvy tvořícím součást nabídky výrazně označeny, jinak mohou být považovány za úmyslný pokus o uvedení zadavatele v omyl. Uchazeči doplní do smlouvy přílohy č. 2 a 3, jejichž závazné vzory tvoří součást této zadávací dokumentace s doplněnými cenami jednotlivých nabízených výrobků a jejich součty, přílohu č. 4, kterou budou tvořit katalogové listy jednotlivých nabízených výrobků s uvedením výrobce, typu výrobku, ceny bez DPH a vč. DPH za 1 ks, která bude shodná s cenami uvedenými v přílohách č. 2 a 3 smlouvy a dalších informací, ze kterých bude zřejmé, že nabízené výrobky splňují veškeré požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. 8. Další doklady při společné nabídce, při prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

10 Část D Krycí list nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ Juventa Zadavatel: Město Milovice Sídlo: Nám. 30. června 508 IČ: DIČ: CZ Uchazeč je: právnickou osobou x fyzickou osobou x Identifikační údaje * (právnická osoba): Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Jméno/a, příjmení a funkce člena/ů statutárních orgánů Identifikační údaje * (pokud se jedná o fyzickou osobu): Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Ostatní údaje: Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Telefonní spojení: Fax: ová adresa: Doplňující údaje: Jedná se o společnou nabídku více subjektů ANO x NE x x Nehodící se škrtněte * V případě že podává žádost o účast více uchazečů společně, uveďte identifikační údaje všech uchazečů

11 Bude určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANO x NE x Bude zakázka plněna subdodavatelsky ANO x NE x Identifikační údaje subdodavatele: Subdodavatel právnická osoba x : Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Část plnění zajišťovaná subdodavatelem y : Subdodavatel fyzická osoba x : Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Část plnění zajišťovaná subdodavatelem y : Pozn. Tabulku v případě, že část veřejné zakázky vč. prokázání kvalifikace: a) proškrtněte, pokud nebude subdodavatelsky plněna b) rozšiřte, pokud bude plnit více subdodavatelů Celková nabídková cena v Kč bez DPH Částka DPH v Kč Celková nabídková cena v Kč včetně DPH Podávám/e nabídku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zjednodušeného podlimitního řízení. Prohlašuji/jeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za uchazeče... Podpis x nehodící se škrtněte y charakterizujte část plnění zajišťovanou subdodavatelem předpokládanou finanční hodnotou plnění subdodavatele bez DPH a stručný popisem věcné náplně plnění

12 Část E Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení A. dle 62, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Splnění kvalifikačních předpokladů Uchazeč prohlašuje, že: nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. a) Zákona), nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. b) Zákona), nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) Zákona), vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) Zákona), není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) Zákona), nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f) Zákona), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) a h) Zákona), není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) Zákona),

13 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. k) Zákona). Splňuje profesní kvalifikační předpoklady pro plnění předmětné veřejné zakázky dle 54, písm. b), případně písm. a) Zákona. Splňuje technické kvalifikační předpoklady pro plnění předmětné veřejné zakázky dle 56, odst. 1, písm. a) Zákona. B. dle 50 odst. 1 písm. c) Zákona Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Uchazeč prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za uchazeče... Podpis

14 Část F Návrh smlouvy Tvoří samostatnou přílohu této zadávací dokumentace.

15 Část G Specifikace výpočetní techniky a příslušenství I. etapa Technika a příslušenství Notebook - vedení školy, ekonomka, pedagogové včetně operačního systému (požadavky na operační systém viz níže) Specifikace Notebook - procesor - výkon CPU dle testu Passmark CPU Benchmark min.1500 bodů, oper. paměť min. 4GB DDR3 s možností rozšíření až na 16GB, pevný disk min.500gb, optická mechanika DVD RW/RAM, display 15.6, rozlišení min. 1366x768 bodů/matný, komunikace bluetooth, ethernet 1Gb, WiFi b/g/n, klávesnice vč numerického bloku, rozhraní 3xUSB 3, 1xUSB 2, HDMI, sluchátka, mikrofon, výdrž baterie min. 4h, hmotnost max. 2,5 kg, oper. systém 64-bit plně kompatibilní s OS Windows a možností přihlášení do domény AD počet kusů 18 PC sestava - administrativa, pedagogové včetně operačního systému (požadavky na operační systém viz níže) PC sestava procesor - výkon CPU dle testu Passmark CPU Benchmark min.2400 bodů, oper. paměť min. 4GB DDR3 s možností rozšíření až na 32GB, pevný disk min.500gb, 7200 ot/min, optická mechanika DVD RW/RAM, komunikace ethernet 1Gb, rozhraní min. 6xUSB 2, DVI, VGA, sluchátka, mikrofon, hmotnost 9 kg, oper. systém 64-bit plně kompatibilní s Windows a možností přihlášení do domény AD, příslušenství USB klávesnice a myš 5 Monitory display min 22 LCD s rozlišením 1920x1080pixelů, LED podsvícení, rozhraní DVI, VGA, spotřeba max 30W 5 Multifunkční tiskárna ČB tiskárna Multifunkční kopírka Interaktivní projektor Multif. tiskárna - typ tiskárny laserová barevná, formát tiskárny A4, rozhraní RJ-45, USB, prac. využití min stran za měsíc, rychlost ČB tisku - min. 20 str./min., rychlost bar. tisku min. 10str./min., HW rozlišení skeneru min. 600x600 pixelů, oddělené barevné náplně ano, aut. oboustranný tisk - ano, spotřeba max 500W ČB tiskárna - typ tiskárny laserová černobílá, formát tiskárny A4, rozhraní RJ- 45, prac. využití min stran za měsíc, rychlost ČB tisku - min. 20 str./min, HW rozlišení skeneru min. 600x600 pixelů, aut. oboustranný tisk ano Multifunkční kopírka typ tiskárny laserová černobílá, formát tiskárny A3, rozhraní RJ-45, USB, prac. využití - min stran/měsíc, rychlost ČB tisku min. 20 stran za minutu, HW rozlišení skoneru min. 600x600 pixelů, automatický oboustranný tisk ano, první stránka do 15s, spotřeba max 500W Interakt. projektor systém projekce DLP, nativní rozlišení - min. WXGA (1280x800), jas - min ANSI lumenů, konektivita - VGA, HDMI, USB, LAN, funkce a vlastnosti - korekce lichoběžníku, tlačítko ztlumení zvuku, zmrazení obrazu, integrované reproduktory o výkonu minimálně 2x8W, interakt. funkce - interaktivní pero s možností ovládat zobrazovanou plochu dotykem pera, nebo i z dálky, možnost použití dvou per současně, programové vybavení - česky lokalizovaný software pro práci s interaktivními tabulemi na tvorbu výukových materiálů. Software musí umožňovat i vytváření digitálních výukových materiálů, vytváření testů. Software musí obsahovat nástroje a hry pro názornou výuku matematiky, přírodovědných předmětů a jazyků, galerie výukových objektů Notebooky - výukové včetně operačního systému (požadavky na operační systém viz níže) Notebook - procesor - výkon CPU dle testu Passmark CPU Benchmark min bodů, oper. paměť min. 4GB DDR3 s možností rozšíření až na 8GB, pevný disk min.500gb, optická mechanika DVD RW/RAM, display 15.6, rozlišení min. 1366x768 bodů, matný, komunikace bluetooth, ethernet 1Gb, WiFi b/g/n, klávesnice vč numerického bloku, rozhraní min.1usb 3, 1x USB 2, HDMI, sluchátka, mikrofon, výdrž baterie min. 4h, hmotnost pod 2,5 kg, oper. systém 64-bit plně kompatibilní s Windows a možností přihlášení do domény AD 16 Školní tabule Školní tabule - rozměr - 400x120 cm otevřená, 200x120 cm zavřená (trojlistá), popis - kombinace křída/fix, povrch - keramická (matná, vhodná pro promítání), magnetická, odkládací lišta, barevná kombinace - křídla zelená z obou stran, středová vnitřní deska bílá, včetně pylonů - standardní výška pylonu - 300cm 16

16 Antivirový software Klíčové vlastnosti: Ochrana vyměnitelných médií (ochrana přístupu na vyměnitelná média zabraňuje hrozbám v průniku do systému pomocí samospouštěcích médií) Skenování šifrované komunikace (obsah šifrovaných protokolů HTTPS a POP3S je podrobený detailní a hloubkové kontrole proti útokům malware) Vzdálená správa (nástroj vzdálené správy umožňuje jednoduchou aplikaci bezpečnostních politik v rámci celé sítě) Kvalitní technická podpora (při integraci a správě bezpečnostního řešení se můžete vždy spolehnout na profesionální přístup technické podpory společnosti) 2 Brašna na notebooky Brašna na notebook - materiál - polyester, kapsa na notebook s fixačním páskem, vnitřní kapsy s úložnými prostory, přední kapsa, držadlo a odnímatelný ramenní popruh, barva - černá 34

17 II. etapa Technika a příslušenství Notebook - pedagogové včetně operačního systému (požadavky na operační systém viz níže) Specifikace Notebook - procesor - výkon CPU dle testu Passmark CPU Benchmark min.1500 bodů, oper. paměť min. 4GB DDR3 s možností rozšíření až na 16GB, pevný disk min.500gb, optická mechanika DVD RW/RAM, display 15.6, rozlišení min. 1366x768 bodů/matný, komunikace bluetooth, ethernet 1Gb, WiFi b/g/n, klávesnice vč numerického bloku, rozhraní 3xUSB 3, 1xUSB 2, HDMI, sluchátka, mikrofon, výdrž baterie min. 4h, hmotnost max. 2,5 kg, oper. systém 64-bit plně kompatibilní s Windows a možností přihlášení do domény AD počet kusů 11 PC sestava - výuková včetně operačního systému (požadavky na operační systém viz níže) PC sestava procesor - výkon CPU dle testu Passmark CPU Benchmark min.2400 bodů, oper. paměť min. 4GB DDR3 s možností rozšíření až na 32GB, pevný disk min.500gb, 7200 ot/min, optická mechanika DVD RW/RAM, komunikace ethernet 1Gb, rozhraní min. 6xUSB 2, DVI, VGA, sluchátka, mikrofon, hmotnost 9 kg, oper. systém 64-bit plně kompatibilní s Windows a možností přihlášení do domény AD, příslušenství USB klávesnice a myš 32 Monitory display min 22 LCD s rozlišením 1920x1080pixelů, LED podsvícení, rozhraní DVI, VGA, spotřeba max 30W 32 Multifunkční tiskárna ČB tiskárna Interaktivní projektor Multif. tiskárna - typ tiskárny laserová barevná, formát tiskárny A4, rozhraní RJ-45, USB, prac. využití min stran za měsíc, rychlost ČB tisku - min. 20 str./min., rychlost bar. tisku min. 10str./min., HW rozlišení skeneru min. 600x600 pixelů, oddělené barevné náplně ano, aut. oboustranný tisk - ano, spotřeba max 500W ČB tiskárna - typ tiskárny laserová černobílá, formát tiskárny A4, rozhraní RJ- 45, prac. využití min stran za měsíc, rychlost ČB tisku - min. 20 str./min, HW rozlišení skeneru min. 600x600 pixelů, aut. oboustranný tisk ano Interakt. projektor systém projekce DLP, nativní rozlišení - min. WXGA (1280x800), jas - min ANSI lumenů, konektivita - VGA, HDMI, USB, LAN, funkce a vlastnosti - korekce lichoběžníku, tlačítko ztlumení zvuku, zmrazení obrazu, integrované reproduktory o výkonu minimálně 2x8W, interakt. funkce - interaktivní pero s možností ovládat zobrazovanou plochu dotykem pera, nebo i z dálky, možnost použití dvou per současně, programové vybavení - česky lokalizovaný software pro práci s interaktivními tabulemi na tvorbu výukových materiálů. Software musí umožňovat i vytváření digitálních výukových materiálů, vytváření testů. Software musí obsahovat nástroje a hry pro názornou výuku matematiky, přírodovědných předmětů a jazyků, galerie výukových objektů Notebooky - výukové včetně operačního systému (požadavky na operační systém viz níže) Notebook - procesor - výkon CPU dle testu Passmark CPU Benchmark min bodů, oper. paměť min. 4GB DDR3 s možností rozšíření až na 8GB, pevný disk min.500gb, optická mechanika DVD RW/RAM, display 15.6, rozlišení min. 1366x768 bodů, matný, komunikace bluetooth, ethernet 1Gb, WiFi b/g/n, klávesnice vč numerického bloku, rozhraní min.1usb 3, 1x USB 2, HDMI, sluchátka, mikrofon, výdrž baterie min. 4h, hmotnost pod 2,5 kg, oper. systém 64-bit plně kompatibilní s Windows a možností přihlášení do domény AD 13 Školní tabule Školní tabule - rozměr - 400x120 cm otevřená, 200x120 cm zavřená (trojlistá), popis - kombinace křída/fix, povrch - keramická (matná, vhodná pro promítání), magnetická, odkládací lišta, barevná kombinace - křídla zelená z obou stran, středová vnitřní deska bílá, včetně pylonů - standardní výška pylonu - 300cm 15 Školní tabule Školní tabule - nástěnná, rozměr - 240x120 cm, popis - křída, povrch - keramická, magnetická, odkládací lišta, barevná kombinace - zelená 4

18 Antivirový software Klíčové vlastnosti: Ochrana vyměnitelných médií (ochrana přístupu na vyměnitelná média zabraňuje hrozbám v průniku do systému pomocí samospouštěcích médií) Skenování šifrované komunikace (obsah šifrovaných protokolů HTTPS a POP3S je podrobený detailní a hloubkové kontrole proti útokům malware) Vzdálená správa (nástroj vzdálené správy umožňuje jednoduchou aplikaci bezpečnostních politik v rámci celé sítě) Kvalitní technická podpora (při integraci a správě bezpečnostního řešení se můžete vždy spolehnout na profesionální přístup technické podpory společnosti) 3 Brašna na notebooky Brašna na notebook - materiál - polyester, kapsa na notebook s fixačním páskem, vnitřní kapsy s úložnými prostory, přední kapsa, držadlo a odnímatelný ramenní popruh, barva - černá 24

19 III. požadavky na operační systém Požadavky na operační systém Klíčové vlastnosti: 64bit Udržuje aktuální stav počítače a vyšší úroveň zabezpečení pomocí brány Firewall a služby Update. (důležité zejména pro notebooky, které se pohybují i mimo zabezpečenou vnitřní síť školy) Umožňuje vzdálenou správu a zálohování na server či NAS. (pro jednotnou a hromadnou správu systémů, v případě havárie systému rychlá oprava a obnovení ) Poskytuje zvýšenou ochranu dat pomocí nástrojů na šifrování. (důležité zejména pro notebooky, které se pohybují i mimo zabezpečenou vnitřní síť školy a jsou v nich uloženy strategické informace) Umožňuje hostovat připojení ke vzdálené ploše na vašem vlastním počítači. (možnost práce i mimo vlastní PC či vzdálená pomoc administrátora) Připojení k podnikové nebo, školní síti pomocí Připojení k doméně. (pro jednotnou a hromadnou správu systémů, nastavení práv uživatelů) Plně počeštěný. Záruka udržování a vydávání bezpečnostních aktualizací po dobu minimálně 5-10 let. (důležité pro zabezpečení správného chodu OS a odstraňování později odhalených chyb) Kompatibilita s MS Office 2007 a vyšší

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , fax ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , fax , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 57, fax 325 57 2, e-mail meu@mesto-milovice.cz Změna zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení jako osoba zastupující zadavatele

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3117

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání Výzva k podání nabídky (která se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 13. 08. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro výuku

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro výuku Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro výuku Číslo zakázky : Název projektu: HELP 2012 (Projekt OPVK 1.5) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0399

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Dodávka projekční techniky Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor informatiky e-mail: informatika@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nadlimitní veřejná zakázka na služby Řízení letového provozu na Letišti České Budějovice

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 44 a následujících zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nákup prádla pro zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: AKVIZICE ELEKTRONICKÝCH KNIH PRO PROJEKT RIPO otevřené nadlimitní řízení Strana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu v rámci výběrového řízení Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. V souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 14. 10. 2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup IT - rozšíření OSPOD Město Černošice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky malého rozsahu VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2014 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele Č.j.: 9841/2013-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou 12.5.2014 Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 591

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů

ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV ZAKÁZKY Název zakázky: Registrační číslo projektu: ICT pro vzdělávací aktivity projektu Mentoring a moderní trendy profesního rozvoje pedagogů CZ.1.07/1.3.00/48.0125 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ s názvem Rámcová kupní smlouva na Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství dále jen veřejná zakázka

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Město Rosice, jako veřejný zadavatel, ve smyslu ust. 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více