Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele"

Transkript

1 Gymnázium Cheb ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou dle 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1) Název akce Dodávka ICT na Gymnázium Cheb 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky Hlavní předmět plnění: CPV ) Identifikační údaje zadavatele Gymnázium Cheb Sídlo: Nerudova 7, Cheb IČ: Zastoupené: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel Telefon/ fax: , / nebo Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Cheb Číslo účtu: /0300 4) Předmět poptávky a dodací podmínky Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je nákup značkové výpočetní techniky, softwaru a jiného zařízení pro Gymnázium Cheb v rozsahu specifikovaném v příloze č. 4 této výzvy. Veřejná zakázka vychází z projektů Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg.č.: CZ.1.07/1.3.11/ , Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/ , Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace reg. č.: CZ.1.07/1.1.11/ , Podpora jazyků reg.č.: CZ.1.07/1.1.11/ , které jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Součástí plnění zakázky je zajištění všech činností souvisejících s dodávkou a Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 1

2 předáním zařízení zadavateli. Uchazeč je povinen podat nabídku na celý předmět plnění, tzn. na všechny projekty uvedené v příloze č. 6. 5) Maximální předpokládané hodnoty jednotlivých dílčích zakázek (projektů) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg.č.: CZ.1.07/1.3.11/ Maximální předpokládaná hodnota zakázky ,- bez DPH ( ,- včetně DPH). Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/ Maximální předpokládaná hodnota zakázky ,- bez DPH (včetně DPH ,-). Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace reg. č.: CZ.1.07/1.1.11/ Maximální předpokládaná hodnota zakázky ,- bez DPH ( ,- včetně DPH). Podpora jazyků reg.č.: CZ.1.07/1.1.11/ Maximální předpokládaná hodnota zakázky ,- bez DPH ( ,- včetně DPH). Celková maximální předpokládaná hodnota zakázky ,- bez DPH ( ,- včetně DPH). 6) Specifikace zakázky Minimální požadované parametry: Uchazeči ve svých nabídkách uvedou podmínky provádění záručního a pozáručního servisu pro dodané zařízení, včetně penále za jejich nedodržení. Nedílnou součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy (předložení návrhu smlouvy uchazečem). Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva, potřebné doplňující informace zajistí pracovníci zadavatele viz. níže - kontaktní osoby zadavatele ve věcech smluvních, organizačních a technických. Zadavatel není plátcem DPH, z tohoto důvodu je pro hodnocení nabídek rozhodná nabídková cena včetně DPH. 7) Doba plnění zakázky Předpoklad uzavření smlouvy: únor 2010 Předpoklad zahájení prací: únor 2010 Předpokládaný termín ukončení prací: srpen 2010 Stanovení termínů postupné dodávky techniky a ostatního zařízení, fakturace plnění zakázky dle jednotlivých dílčích projektů. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 2

3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg.č.: CZ.1.07/1.3.11/ Termín dodávky: červenec 2010 Termín fakturace: srpen 2010 Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/ Termín dodávky: březen 2010 Termín fakturace: duben 2010 Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace reg. č.: CZ.1.07/1.1.11/ Termín dodávky: březen 2010 Termín fakturace: duben 2010 Podpora jazyků reg.č.: CZ.1.07/1.1.11/ Termín dodávky: březen 2010 Termín fakturace: duben 2010 Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený harmonogram realizace dodávky, odvozený od termínu podpisu smlouvy. Místem plnění je Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb. 8) Způsob hodnocení nabídek Vzhledem k rozmanitosti poptávané techniky a zařízení bude základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena včetně DPH. 9) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci dle 50 až 56 zákona v tomto rozsahu: a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona. Prohlášení je možné doložit na formuláři, který je přílohou zadávací dokumentace. b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona uchazeč doloží: výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v nich uchazeč zapsán doložit originály nebo úředně ověřenými kopiemi doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci doložit originály nebo úředně ověřenými kopiemi. Výpis z obchodního rejstříku či jiný doklad uvedený v 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 3

4 10) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých souvisejících režijních nákladů uchazeče, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Maximální cena jedné položky nesmí přesáhnout ,- včetně DPH, výjimky jsou uvedeny v příloze č. 4 Podrobná specifikace předmětu poptávky. Nástup na odstranění běžných záručních závad požadujeme NBD (next business day) do 24 hodin (výpočetní technika). U ostatního zařízení požadujeme servis do 48 hodin (pracovní dny) nebo zápůjčku po dobu opravy. je uvedena v příloze č. 4 Podrobná specifikace předmětu zakázky. Uchazeči uvedou v nabídkách u každé položky ceny následující formou: Cenu za 1 kus bez DPH DPH za kus Cenu za 1 kus včetně DPH Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna postupně dle jednotlivých plnění předmětu dodávky pro výše uvedené projekty na základě daňového dokladu vystaveného vybraným uchazečem. Splatnost daňových dokladů bude stanovena na 21 dnů od doručení zadavateli. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Platby budou probíhat výhradně v české měně. Poskytování záloh se nepřipouští. Nabídka bude obsahovat návrh výše smluvních pokut pro uvedené situace: v případě prodlení dodavatele s realizací dodávky v případě prodlení dodavatele s realizací záručního servisu v případě nedodržení dalších smluvních podmínek a technických parametrů v případě nedodržení servisních lhůt odstranění závady v případě, že zadavatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené podmínky úhrady za realizaci zakázky, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky, a to za každý den prodlení 11) Zadávací lhůta Délka zadávací lhůty je stanovena na 60 kalendářních dnů. 12) Lhůta a místo pro podávání nabídky Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Gymnázia Cheb nebo doporučeně poštou na adresu Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb. Nabídky musí být doručeny zadavateli do 22. ledna do hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 25. ledna 2010 v 9.00 hodin v budově Gymnázia Cheb, Nerudova 7, Cheb. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 4

5 13) Kontaktní osoba Kontaktní osoby zadavatele ve věcech smluvních, organizačních a technických: Jméno a příjmení: Mgr. Roman Úlovec (smluvní a organizační věci) tel.: (pobočka 220) nebo a Jméno a příjmení: MgA. Filip Novák (technické věci) tel.: (pobočka 263) nebo 14) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky Nabídka bude zpracována v písemné a elektronické formě. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celkem. Nabídka bude předložena v jednom výtisku vytištěna nesmazatelnou formou a jednou v elektronické podobě na označeném CD. Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v členění na: Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace). Obsah nabídky. Prokázání kvalifikace (v tomto oddílu nabídky je možné použít formulář Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, který je přílohou zadávací dokumentace; dále v tomto oddílu nabídky budou doloženy příslušné doklady) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky (v tomto oddílu nabídky bude formulář Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace). Vlastní nabídka uchazeče příloha č. 4 Cenová nabídka rekapitulace -příloha č. 5. Prohlášení o shodě Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče smlouvy (požadujeme zapracování podmínek ze zadávací dokumentace). Harmonogram plnění dodávky. Případné další přílohy a doplnění nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označená Veřejná zakázka: Dodávka ICT na Gymnázium Cheb., NEOTVÍRAT NABÍDKA. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 5

6 Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče. 15) Další podmínky soutěže Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 16) Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo : soutěžní podmínky změnit v průběhu soutěže nevracet uchazečům podané nabídky soutěž na veřejnou zakázku zrušit neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na zakázku změnit průběžné a konečné termíny plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích Vztahy neupravené tímto vyhlášením se zákoníkem, v platném znění. řídí zákonem č. 137/2006 Sb., a obchodním V Chebu dne... RNDr. Jaroslav Kočvara ředitel příspěvkové organizace Přílohy : Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Příloha č. 2 - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky) Příloha č. 3 Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 Podrobná specifikace předmětu poptávky v zjednodušeném podlimitním řízení Dodávka ICT na Gymnázium Cheb Příloha č. 5 Cenová nabídka tabulka Příloha č. 6 - Seznam projektů a bankovních účtů jednotlivých projektů Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 6

7 Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ DIČ Telefon Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Fax Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci : Dodávka ICT na Gymnázium Cheb Cenová nabídka pro všechny projekty Nabídková cena díla bez DPH Celkem DPH Celková nabídková cena včetně DPH Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 7

8 Cenová nabídka - členění dle jednotlivých dílčích projektů: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg.č.: CZ.1.07/1.3.11/ Cenová nabídka Nabídková cena díla bez DPH Celkem DPH Celková nabídková cena včetně DPH Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/ Cenová nabídka Nabídková cena díla bez DPH Celkem DPH Celková nabídková cena včetně DPH Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace reg. č.: CZ.1.07/1.1.11/ Cenová nabídka Nabídková cena díla bez DPH Celkem DPH Celková nabídková cena včetně DPH Podpora jazyků reg.č.: CZ.1.07/1.1.11/ Cenová nabídka Nabídková cena díla bez DPH Celkem DPH Celková nabídková cena včetně DPH V.... dne... jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 8

9 Příloha č. 2 Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení (čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky) Prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky, že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání řešení a že nám jsou známy veškeré požadavky nezbytné k realizaci díla a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dále prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé. V.. dne. jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 9

10 Příloha č. 3 Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů V souladu s požadavky Zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních kvalifikačních kritérií dle 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku v souladu s 62 odst. 2 následující prohlášení: Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb. v 53 odst. 1 písm. a) až j). V.dne.. jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 10

11 Příloha č. 4 Podrobná specifikace předmětu poptávky v zjednodušeném podlimitním řízení Dodávka ICT na Gymnázium Cheb Projekt Vzdělávací středisko pro další vzdělávání v Chebu reg.číslo CZ.1.07/1.3.11/ Požadavek Popis Wifi AP do učebny Počet kusů 2 3 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace LAN: 2 x 10/100Mbps Norma IEEE: a/b/g Zabezpečení: WPA/WPA2-PSK Datová propustnost: 54 Mb/s Napájení: 12V, podpora PoE Rozměry: 160 x 115 x 30mm Frekvence: 2.4GHz, 5GHz Operační mód: AP, Bridge, Client, Repeater Anténa: Odnímatelná, RSMA konektor Požadavek Notebook do učebny Popis Počet kusů 25 Cena za kus - 4 roky Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Nabídka Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 11

12 bez DPH DPH za kus - Cena celkem za kus včetně DPH - Minimální Dvoujádrový / 2MB Procesor: konfigurace L2 cache RAM: 2GB DDR2 HDD: 250GB / 5400 rpm Grafická karta: podpora DX 10 Displej [palce]: 15,4 / 15.6 Rozlišení: 1280 x 800 / 1366 x 768 Síťové připojení LAN: 10/100/1000 Mbit/s Síťové připojení WLAN: 802,11 b/g Bluetooth: Ano Optická mechanika: DVD+/- RW Čtečka karet: ano (5v1) Zvuková karta: Ano 4xUSB, VGA, RJ- Rozhraní: 45, FireWire, mikrofon, sluchátka Výdrž baterie: 3 hod. Hmotnost: max. 3 kg OS: Windows 7 Professional Kompatibilita Další: s Windows XP (dostupné ovladače) Příslušenství: USB optická myš Požadavek Popis Notebook pro potřeby řízení projektu Počet kusů 1 4 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 12

13 Minimální konfigurace Procesor: Dvoujádrový / 3MB L2 cache RAM: 3GB DDR2 HDD: 320GB / 7200 rpm Grafická karta: Podpora DX 10 Displej: 15,4 Rozlišení: 1280 x 800 Síťové připojení LAN: 10/100 Mbit/s Síťové připojení WLAN: b/g Bluetooth: Ano Optická mechanika: DVD+/-RW 8x Čtečka karet: ano (8v1) Zvuková karta: Ano 4xUSB, VGA, RJ-45, Rozhraní: FireWire, sluchátka, mikrofon Výdrž baterie: 3 hod. Hmotnost: max. 2,4 kg OS: Windows 7 Professional Kompatibilita Další: s Windows XP (dostupné ovladače) Příslušenství: USB optická myš, brašna Požadavek Popis Tiskárna multifunkční Počet kusů 1 3 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace Technologie tisku: Laserová Funkce tiskárna, kopírka, skener Formát tiskárny: A4 Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 13

14 Tisk (barevný/černobílý, oboustranný atd.): Rozlišení: Rozlišení optického skenování: Vylepšené rozlišení skenování: Rychlost černého tisku: Připojení: Operační paměť: Podporovaná média: Max. hmotnost tiskových médií: Vstupní zásobník: Výstupní zásobník: Černobílý 600 x 600 dpi až dpi až dpi 19 stran / min. USB 32MB Papír (běžný, laserový), obálky, fólie, štítky, karty, pohlednice / A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, evropská pohlednice 260 g/m2 250 listů 125 listů Požadavek Popis Mobilní telefon pro potřeby řízení projektu Počet kusů 1 3 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace Displej: Barvy: Pásma GSM: Fotoaparát Konektor Bluetooth Přenos dat Aktivní TFT, minimálně 2, 240x320 16,7 milionu 900/1800/1900 WCDMA x1200 Micro USB ANO GPRS, EDGE, Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 14

15 Maximální tloušťka Vnitřní pamět UMTS 9,5 mm 1GB Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg.číslo: CZ.1.07/1.3.11/ Nabídka uchazeče (parametry, produkt Požadavek ceny, délka záruky..) Popis Notebook (mininotebook) Počet kusů 7 4 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální 1,6 Ghz / 512 KB L2 Procesor: konfigurace cache RAM: 1GB DDR2 HDD: 160 GB / 5400 rpm Displej: 10,1" WSVGA LED Rozlišení: 1366 x 768 Síťové připojení LAN: 10/100/1000 Mbit/s Síťové připojení WLAN: b/g Bluetooth: Ano Čtečka karet: ano (3v1) Zvuková karta: Ano ano (min. 1,3 Webkamera megapixelu) HDMI, 3xUSB, RJ- Rozhraní: 45, mikrofon, sluchátka Baterie: 6-ti článková Li-Ion Hmotnost: max. 1,3 kg Kompatibilní se stávajícími OS: aplikacemi (Windows XP, Windows 7 Pro) Kompatibilita Další: s Windows XP (dostupné ovladače) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 15

16 Příslušenství: USB optická myš Požadavek Popis Notebook Počet kusů 6 4 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální Dvoujádrový / 2MB Procesor: konfigurace L2 cache RAM: 2GB DDR2 HDD: 250GB / 5400 rpm Grafická karta: podpora DX 10 Displej [palce]: 15,4 / 15.6 Rozlišení: 1280 x 800 / 1366 x 768 Síťové připojení LAN: 10/100/1000 Mbit/s Síťové připojení WLAN: 802,11 b/g Bluetooth: Ano Optická mechanika: DVD+/- RW Čtečka karet: ano (5v1) Zvuková karta: Ano 4xUSB, VGA, RJ- Rozhraní: 45, FireWire, mikrofon, sluchátka Výdrž baterie: 3 hod. Hmotnost: max. 3 kg OS: Windows 7 Professional Kompatibilita Další: s Windows XP (dostupné ovladače) Příslušenství: USB optická myš Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Projekt Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace reg. č.: CZ.1.07/1.1.11/ Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 16

17 Popis Požadavek Notebook pro tvůrce Počet kusů 9 4 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace Procesor: Dvoujádrový / 3 MB L2 cache / 1066 MHz 4 GB DDR2 320 GB / 5400 rpm RAM: HDD: Grafická karta: podpora DX 10 Displej [palce]: 15.4 / 15.6 Rozlišení: 1280 x 800 / 1366 x 768 Webkamera: ano (2 Mpix) Síťové připojení LAN: Síťové připojení WLAN: Bluetooth: Optická mechanika: Čtečka karet: Zvuková karta: Rozhraní: Výdrž baterie: Hmotnost: OS: Další: Příslušenství: 10/100/1000 Mbit/s b/g ano DVD+/- RW ano (5v1) ano 4x USB, VGA, RJ- 45, FireWire, mikrofon, sluchátka 3 hod. max. 3 kg Windows 7 Professional Kompatibilita s Windows XP (dostupné ovladače) USB optická myš Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 17

18 Požadavek Popis Server - výjimka - investice Počet kusů 1 3 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně - DPH Minimální konfigurace Typ: rack, provedení 1U Procesor: 4-jádrový / 2.00 GHz / 4MB L3 Cache Upgrade procesoru: Lze upgradovat na dva procesory Operační paměť: 8 GB DDR3 UDIMM Paměťové sloty : 12 DIMM (max. 12 x 2 GB) serverové 3,5 SATA2 1TB / Interní HDD: rpm / 32MB Cache / 8,5 ms / životnost 1,2 milionu hodin Počet HDD: 4 Optické jednotky: DVD-RW Síťové rozhraní: Gigabitový serverový adaptér se 2 porty Typ napájení: 500W Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server 2008 Hyper V; Red Kompatibilní operační systémy: Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Solaris 10 pro systémy x86/x64; Citrix Essentials pro XenServer Rozměry produktu (Š H V): 44,80 68,20 4,32 cm Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 18

19 Hmotnost: Záruční podmínky: 13,69 kg 3 roky / výměna dílů do 24 hodin Příslušenství: Záložní zdroj Typ: rackový, 2U Komunikační rozhraní: RS-232, USB Nominální napětí: 230 V Kapacita: 865 W/ 1500 VA Zálohovací doba: 7,6 minuty (865 W) Přívodní konektor: IEC-320 C14 Výstupní konektor: 4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumper olověná bezúdržbová Typ baterie: vyměnitelná za provozu Rozměry: 432 x 463 x 89 mm Hmotnost: Dodáváno se softwarem: 21,36 kg ano Projekt Podpora jazyků reg.č.: CZ.1.07/1.1.11/ Požadavek Popis Externí HDD Počet kusů 1 3 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace Externí HDD Rozhraní: Kapacita: Rychlost otáčení ploten: Formát disku: 3,5 USB 2.0, esata 2000 GB 7200 rpm Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 19

20 Vyrovnávací paměť: 16 MB Požadavek Popis Notebook pro tvůrce Počet kusů 6 4 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace Procesor: Dvoujádrový / 3 MB L2 cache / 1066 MHz RAM: 4 GB DDR2 HDD: 320 GB / 5400 rpm Grafická karta: podpora DX 10 Displej [palce]: 15.4 / 15.6 Rozlišení: 1280 x 800 / 1366 x 768 Webkamera: ano (2 Mpix) Síťové připojení LAN: Síťové připojení WLAN: Bluetooth: Optická mechanika: Čtečka karet: Zvuková karta: Rozhraní: Výdrž baterie: Hmotnost: Záruční podmínky: OS: Další: 10/100/1000 Mbit/s b/g ano DVD+/- RW ano (5v1) ano 4x USB, VGA, RJ- 45, FireWire, mikrofon, sluchátka 3 hod. max. 3 kg 3 roky / výměna dílů do 24 hodin Windows 7 Professional Kompatibilita s Windows XP (dostupné ovladače) Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 20

21 Příslušenství: USB optická myš Požadavek Popis HD kamera Počet kusů 1 3 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace HD kamera Fotoaparát Snímací prvek (velikost): 1/2.9" Obrazový procesor: BIONZ Počet pixelů (v tisících): 6631 Minimální osvětlení (lux): 11 Stabilizátor obrazu optický Optimalizátor dynamického rozsahu: ano Redukce šumu fotoaparátu: ano Rychlost závěrky: 1/2-1/800 Technologie polí ClearVid: ano Technologie Exmor : ano Noční snímání ano Objektiv Ohnisková vzdálenost: 1,8-3,4 Průměr filtru: 37 mm Poměr přiblížení (optický): 12 Poměr přiblížení (digitální): 150 LCD display Typ: Hybridní Velikost: 3,2 Počet pixelů: Dotykový panel: ano Zvuk Integrovaný mikrofon: 3 kanály, zaměřovací Integrovaný reproduktor: ano Systém zvuku: Dolby Digital 5.1ch Záznam / Záznamová média: 120 GB HDD + Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 21

22 formáty Ostatní Filmový formát: 9 megapixelový záznam fotografií: Konektory: Dálkové ovládání: Min. hmotnost bez baterie: Doba provozu na baterii: paměťová karta AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / MPEG2 ano 1x Zvukový výstup 1x Výstup videa 1x Výstup S-Video 1x Výstup rozhraní USB 1x Komponentní výstup videa 1x Výstup HDMI ano 450 g 6 hodin Požadavek Popis Multimediální notebook Počet kusů 1 4 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně DPH - Minimální konfigurace Procesor: RAM: HDD: Grafická karta: Displej: Rozlišení: Síťové připojení LAN: Dvoujádrový / 2,2 GHz / 3MB L2 cache 4 GB DDR3 1067MHz (max. 8GB) 500 GB / 7200 rpm Podpora DX 10, min. 512 MB vlastní paměti 15,6 / 16 palců 720p 10/100/1000 Mbit/s Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 22

23 Síťové připojení WLAN: Bluetooth: Optická mechanika: Čtečka karet: Webkamera: Rozhraní: Hmotnost: OS: Záruční podmínky: n ano DVD±RW DL ano (8v1) ano (2,0MPx) 2x USB, esata, VGA, HDMI, Firewire, RJ-45, Express Card, 2x linkové audio výstupy, mikrofon 2,91 kg Windows Vista Ultimate / 7 Professional 64-bit 4 roky / výměna dílů do 24 hodin Požadavek Popis Server (databázový) - výjimka - investice Počet kusů 1 3 roky Cena za 1 kus bez DPH - DPH za 1 kus - Cena za 1 kus včetně - DPH Minimální konfigurace Typ: rack, provedení 1U Procesor: 4-jádrový / 2.00 GHz / 4MB L3 Cache Upgrade procesoru: Lze upgradovat na dva procesory Operační paměť: 12 GB DDR3 UDIMM Paměťové sloty : 12 DIMM (max. 12 x 2 GB) serverové 2,5 (s pasivním chladičem Interní HDD: 3,5 ) SATA2 300 GB / rpm / 16MB Cache / 5,5 ms Nabídka uchazeče (parametry, produkt ceny, délka záruky..) Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 23

24 Počet HDD: 3 Optické jednotky: DVD-RW Gigabitový serverový Síťové rozhraní: adaptér se 2 porty Typ napájení: 500W Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server 2008 Hyper V; Red Hat Enterprise Linux Kompatibilní operační systémy: (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Solaris 10 pro systémy x86/x64; Citrix Essentials pro XenServer 44,80 68,20 4,32 Rozměry produktu (Š H V): cm Hmotnost: Záruční podmínky: 13,69 kg 3 roky / výměna dílů do 24 hodin Je-li definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 24

25 Příloha č.5 - Cenová nabídka tabulka Veřejná zakázka: Dodávka ICT na Gymnázium Cheb Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg.č.: CZ.1.07/1.3.11/ přístroj Název (značka) kusy Cena včetně DPH za požadovaný počet kusů Notebook (mininotebook) 7 notebook 6 Celkem Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/ přístroj Název (značka) kusy Cena včetně DPH za požadovaný počet kusů Wifi AP do učebny 2 Notebook do učebny 25 Notebook pro řízení 1 Tiskárna multifunkční 1 Mobilní telefon pro řízení 1 Celkem Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace reg. č.: CZ.1.07/1.1.11/ přístroj Název (značka) kusy Cena včetně DPH za požadovaný počet kusů Notebook pro tvůrce 9 Server 1 Celkem Podpora jazyků reg.č.: CZ.1.07/1.1.11/ přístroj Název (značka) kusy Cena včetně DPH za požadovaný počet kusů Externí HD 1 Notebook pro tvůrce 6 HD kamera 1 Multimediální notebook 1 Server databázový 1 Celkem Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 25

26 Příloha č. 6 Seznam projektů a bankovních účtů jednotlivých projektů Veřejná zakázka: Dodávka ICT na Gymnázium Cheb Zadavatel: Gymnázium Cheb Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg.č.: CZ.1.07/1.3.11/ číslo bankovního účtu: /0300 Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/ číslo bankovního účtu: /0300 Školní Vzdělávací E-learningová Cooperace reg. č.: CZ.1.07/1.1.11/ číslo bankovního účtu: /0300 Podpora jazyků reg.č.: CZ.1.07/1.1.11/ číslo bankovního účtu: /0300 Tato výzva je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 26

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.10 /04.0023 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor informatiky e-mail: informatika@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zastoupená ředitelem Mgr. Miloslavem Pelcem se sídlem: Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně, Česká republika tel.:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 5. 6. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

A) Notebook + dockstation + operační systém

A) Notebook + dockstation + operační systém PŘÍLOHA č. 2 A) Notebook + dockstation + operační systém 2 ks v max. ceně s DPH za oba kusy: 2 727 EUR - 66 293, Kč Technické parametry a specifikace: Procesor: 3 MB L3 Cache 2 jádra, 4 thready s frekvencí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k výběrové řízení na dodávku mobilní počítačové učebny k realizaci projektu NOVÁ ŠANCE Název veřejné zakázky: Dodávka mobilní počítačové učebny k realizaci projektu

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Veřejná zakázka - pořízení technického vybavení v rámci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji, reg. č. CZ..07/5..00/04.005

Více

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2922 Název projektu: Veselá a hravá výuka díky finanční

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka)

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Výzva: Český svaz žen vyhlašuje v rámci projektu EQUAL Modelový

Více

Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks)

Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks) Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks) Obecné technické podmínky Konstrukční provedení jednotky = Přenosný počítač (notebook) Procesor typ = 64bit

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Kancelář starosty a tajemníka Dle rozdělovníku

Kancelář starosty a tajemníka Dle rozdělovníku nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Vyřizuje: Kusteinová Telefon: 465 385 210 E-mail: barbara.kusteinova@mulanskroun.cz Čj.: MULA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup ICT a síťování Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 14. 5. 2014 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Obecná specifikace Kompaktní kancelářský počítač v provedení small form factor. Procesor (CPU) Frekvence procesoru: min. 2,8 GHz Počet jader: 2 Počet

Více

Příloha č. 1. Technická specifikace

Příloha č. 1. Technická specifikace Technická specifikace Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

Notebook 15.6" (15 ks)

Notebook 15.6 (15 ks) Příloha č.1 Technická specifikace požadavků na vybavení hardwarem Notebook 15.6" (15 ks) Velikost obrazovky 15.6" Podsvícení LED, matný Rozlišení obrazovky min. 1366 x 768 x86-64 kompatibilní, min. dvoujádrový,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, IČ 46747885, DIČ: CZ46747885, se sídlem Studentská 1402/2,

Více

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: VZ/1/2009/EEL Výzva k podání nabídky na zajištění předmětu: Dodávka ICT pro řízení projektu

Více

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání

zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání Výzva k podání nabídky (která se řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 a vnitřní směrnicí města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013 Spisová značka: CN/51/CN/13 Č. j.: 6373/13/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Výzva 2 září 2013 v rámci dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj - Krajský

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky název zakázky: Dodávka výpočetní techniky II Identifikace zadavatele Název: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 Sídlo: Prostějov, 796 01, Kollárova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dodání technického vybavení v rámci projektu Zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00090) 1. Zadavatel : Město Hodonín,

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VZMR- CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKA HW Příloha č. 1 název PC 32 požadované parametry Základní deska: 2 sloty na operační paměť RAM DDR4 1xPCIe 16x (plná výška) 2x PCIe 1x (plná výška)

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 14. 10. 2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup IT - rozšíření OSPOD Město Černošice

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 31. 3. 2011

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 31. 3. 2011 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0542 ZŠ STŘÍBRNICKÁ-INOVACE Věc: Výzva k podání nabídek Zadavatel ve Výzvě k podání nabídek oznamuje dodavatelům

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK A512 je solidní notebook pro každodenní použití s antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky č. VZPL/04/2015 ICT VYBAVENÍ ZÁLOŽNÍHO PRACOVIŠTĚ ZOS ZZS LK TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 6 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Parametry serveru... 4 1.2 Množství a minimální

Více

část A) 1) Město Nové Město na Moravě

část A) 1) Město Nové Město na Moravě Technická specifikace části A) předmětu veřejné zakázky "Dodávka výpočetní a kancelářské techniky, Nové Město na Moravě" část A) 1) Město Nové Město na Moravě Laserová tiskárna - 5ks Formát tiskárny A4

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : Např. ASUS G551JW-CN055H, nebo jiný notebook splňující níže uvedené technické DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro účely projektu OP VK ZŠ Brno část 2 Název projektu: Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0056

Více

"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.

SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava 31.5.2013

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava 31.5.2013 Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava 31.5.2013 Uchazeč vyplní žlutě označená pole STOLNÍ POČÍTAČ Minimální technické podmínky Nabízené zboží a jeho technické parametry Grafika

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0050 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0050 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Dopravní vzdělávací institut, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Výpočetní a kancelářské techniky včetně záručního a pozáručního servisu pro potřeby projektu č. 0047 Outplacement

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nejedná se o zadávací řízení

Více

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry

AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové. vybavení na cesty Počet stran: 5. Hlavní parametry AMILO Mini Ui 3520 Velmi malé a stylové Vydání: Srpen 2008 Verze: 2 vybavení na cesty Počet stran: 5 Užijte si svůj mobilní životní styl s malým a lehkým notebookem kdykoli a kdekoli. Hlavní parametry

Více

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC. Evidenční číslo: KRPK-21274/ČJ-2011-1900VZ ČÁST A) Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Dodávka ICT a vnitřního vybavení pro KKC Evidenční číslo: KRPK-2127/ČJ-2011-1900VZ PC sestava Podpora síťových protokolů: DMI ano; WFM

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.1/17/01 MŠMT v případě IPo, v případě GP ZS) 1 Název

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH531 Notebook Váš nepostradatelný společník LIFEBOOK AH531 Notebook LIFEBOOK AH531 je stylový tenký produkt s lesklým nebo antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání 1 Obsah: Název zakázky...3 Zadavatel...3 Kontaktní osoby:...3 Předmět zakázky:...3 Místo plnění...3 Hodnocení

Více

24.5.2010 Název/ obchodní firma Gymnázium Sokolov

24.5.2010 Název/ obchodní firma Gymnázium Sokolov Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks)

Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks) Technická a ostatní specifikace poptávaného plnění Notebooky (85 ks) A) Notebook STANDARD (66 ks) Obecné technické podmínky Konstrukční provedení jednotky = Přenosný počítač (notebook) Procesor typ = 64bit

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky 034/200 Operační

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

CZP. Zařízení Typ parametru Parametr Hodnota. parametru. Stránka 1. Příloha č.1. Multifunkční zařízení. Typ tiskárny: Laserová barevná

CZP. Zařízení Typ parametru Parametr Hodnota. parametru. Stránka 1. Příloha č.1. Multifunkční zařízení. Typ tiskárny: Laserová barevná Krycí list nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Rozšíření pracoviště Czech Point - dodávka kopírovací techniky I. Zadavatel Město

Více

1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH. Parametry:

1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH. Parametry: 1x Monitor 30 ; orientační cena 26 000,- Kč bez DPH - Doba odezvy: 7ms GTG, 12ms BWB - Jas [cd/m2]: 370 - Kontrast [:1]: 1 000 - Nativní rozlišení: 2560 x 1600 - Rozteč bodů [mm]: 0,25 - Úhlopříčka obrazovky:

Více

Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT

Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT ZADAVATEL: Obec Moutnice 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 1.1. Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlem: Zastoupený: náměstí Mikuláše z Husi 45, 39001 Tábor Mgr. Dagmar

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

UČITELSKÝ STOLNÍ POČÍTAČ

UČITELSKÝ STOLNÍ POČÍTAČ Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_oprava_17.5.2013 STOLNÍ POČÍTAČ Minimální technické podmínky Nabízené zboží a jeho technické parametry Uchazeč vyplní žlutě označená pole Výkon procesoru

Více

Příloha č. ZD DNS na IT Kód Název položky CPV kód Název cpv kódu Minimální požadované Notebook 2 Brašna na notebook 302300-6 48624000-8 Přenosné počítače, CPV balík programů pro operační systém osobního

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz) Číslo zakázky 2009/1.1/1/05 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace tel. 417 639 204, fax 417 639 205, mobil 605 916 030 IČ 00 830 992 DIČ nejsme plátci e-mail: info@16skola-most.cz www.zsalbrechticka.cz Bankovní

Více

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 VÝZVA k podání nabídky na zakázku č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 Vzdělávání zadavatele poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina Od uchazečů se očekává,

Více

Seznam příloh. zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Seznam příloh. zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Seznam příloh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Vybrané ICT a A/V technika pro ESF MU - 02/2010 příloha A obchodní podmínky o krycí list nabídky o návrh kupní smlouvy o příloha 1

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

brašna v balení laser. myš USB záruka: 3 roky NBD on-site

brašna v balení laser. myš USB záruka: 3 roky NBD on-site Pořadové číslo položky: 1656 HP ProBook 4330s/13,3/i5-2450/4G/500/DVD/B/7P HP ProBook Frekvence procesoru 2.45 GHz Úhlopříčka LCD 13,3 Optická mechanika DVD±RW Bezdrátová síťová karta Webová kamera Počet

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Dodávka digitálních technologií pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Dodávka digitálních technologií pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Dodávka digitálních technologií pro ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, p.o. v rámci projektu ICT nejsou jen interaktivní tabule.my to víme!, reg.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace IČO: 71234608

Více

ME STO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 252 30 REVNICE IC: 00241636

ME STO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 252 30 REVNICE IC: 00241636 'ti 'ti, 'ti,, 'ti, 'ti ME STO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 252 30 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Váš nepostradatelný elegantní společník Hledáte velmi tenký notebook vhodný pro každodenní použití? Fujitsu LIFEBOOK AH552/ SL s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6

Více

Změna koncepce školy

Změna koncepce školy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ dodávka výpočetní techniky a periférií pro realizaci projektu : Změna koncepce školy 1. Zadavatel zakázky : Biskupské gymnázium, U Klafárku 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

HP EliteBook 8440p. Záruka: 12 měsíců Cena: 5 690,- kč s DPH

HP EliteBook 8440p. Záruka: 12 měsíců Cena: 5 690,- kč s DPH HP EliteBook 8440p Windows 7 Professional CZ CPU: Intel Core i5 / 2,4GHz RAM: 4GB Pevný disk: 250GB Grafická karta nvidia 3100M 512MB Displej: 14" HD+ Záruka: 12 měsíců Cena: 5 690,- kč s DPH Původ zboží

Více

Technická specifikace ZŠ Židlochovice - Dodávka IT 2018

Technická specifikace ZŠ Židlochovice - Dodávka IT 2018 Technická specifikace ZŠ Židlochovice - Dodávka IT 2018 01 Notebook: Procesor: Intel Core i3-6006u (3M Cache, 2.0 GHz) Paměť: 4GB DDR4 Operační systém: Předinstalovaný operační systém Win 10 Pro (64bit

Více

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úplná pravidla soutěže Blogový román s Michalem Vieweghem 15. 9. 30. 11. 2009

Úplná pravidla soutěže Blogový román s Michalem Vieweghem 15. 9. 30. 11. 2009 Úplná pravidla soutěže Blogový román s Michalem Vieweghem 15. 9. 30. 11. 2009 Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Blogový román s Michalem Vieweghem (dále jen soutěž ). Tato

Více

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107 Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Slovanské gymnázium Olomouc tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc tel.: +420 585 231 532 fax: +420 585 220 448 e-mail: sgo@sgo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikace projektu: Program: Operační program

Více