Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby"

Transkript

1 5 / 2008 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Obsah Lignohumát a obsah nitrátového dusíku v půdě... 1 STEREO 312,5 EC... 3 Ceník řepky pro pěstitele Labrador... 5 Biscaya OD - nové řešení insekticidní ochrany řepky a brambor... 6 Jarní seminář v Mělnickém Vtelnu... 8 Agromanuál... 9 Lignohumát a obsah nitrátového dusíku v půdě Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Abstrakt Prezentace výsledků laboratorních pokusů s Lignohumátem AM jako zdrojem mikrobiálně dostupného uhlíku a hodnocení jeho vlivu na hodnoty nitrátového dusíku v půdě. Přípravek Lignohumát AM byl aplikován do třiceti půdních vzorků běžně obdělávaných zemědělských půd (Luvisols, Cambisols). K testování bylo použito postupu aerobní inkubace. Vzorky byly týden inkubovány při 28 C v inkubační komoře. Byl zjištěn pozitivní vliv Lignohumátu AM na imobilizaci dusíku. Vyšší obsah nitrátového dusíku v půdě s aplikací Lignohumátu AM byl po inkubaci nalezen, ve srovnání s inkubovanými kontrolními vzorky, pouze ve dvou ze třiceti testovaných půdních vzorků. Úvod V současné době, se snižující se živočišnou výrobou (zejména stavem skotu) a se změnami v osevních postupech (např. nahrazování víceletých pícnin kukuřicí), je stále obtížnější udržovat rovnovážnou bilanci půdního humusu, která je základním faktorem k zachování vysoké produkční schopnosti půdy. Nedostatek organických hnojiv a posklizňových zbytků zvýšil zájem o využívání jiných netradičních zdrojů organických uhlíkatých látek, které by se daly použít pro zemědělské účely. Jedním z nich jsou lignohumáty (lignosulfáty) získávané z odpadního materiálu při výrobě papíru. Agropol Chem číslo 5 květen

2 Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Při práci s přípravkem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Před prací a kdykoli před přestávkou v práci (např. před jídlem) a jejím skončení, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem. R 36/38 Dráždí oči a kůži. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 26 Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Dovozce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, Praha 10 Výrobce: NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci: 2722 Doba použitelnosti přípravku: 5 let od data výroby při dodržení skladovacích podmínek Datum výroby: Číslo šarže: Další informace viz podrobný návod nebo Pomocný rostlinný přípravek Lignohumát AM je přípravek získaný hydrolyticko-oxidačním rozkladem technických lignosulfonátů. Představuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde fulvové kyseliny a jejich soli převažují*. Obsahuje mikroelementy (stopové prvky) v chelátové formě. Je to tmavohnědý až černý práškovitý přípravek charakteristického pachu. Lignohumát AM má příznivý a komplexní vliv na rostliny (stimuluje zakořeňování, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, stimuluje růst) i půdu a tím pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně. Nenahrazuje základní hnojení. * podle MU, PF, KACH, Brno Chemické a fyzikální vlastnosti: vlhkost max. 15,0 % hodnota ph 9,0 10,0 Minimální obsah v sušině: spalitelné látky 55 % celkový draslík (K 2 O) 8 % obsah huminových látek 60 % síra (S) 3,0 % bor (B) 0,08 % molybden (Mo) 0,001 % měď (Cu) 0,01 % mangan (Mn) 0,01 % zinek (Zn) 0,04 % železo (Fe) 0,02 % Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50. Rozsah a způsob použití: Lignohumát AM se používá k namáčení semen před výsadbou a aplikaci na rostliny během vegetace 100 g/t osiva - aplikovat v potřebném množství smáčedla moření semen anebo společně s fungicidem 1 za sezónu - na začátku veg. období, 0,5 1 kg/ha kořenové aplikace ve 300 l vody, postřik na povrch půdy při každém hnojení, 0,5 1 kg/ha - v práškovém stavu smíchat společné aplikace s minerálním hnojivem anebo rozpustit ve 300 l vody a provést s minerálními postřik těsně po aplikaci minerálního hnojiva. V případě více hnojivy aplikací tuto dávku je nutno dělit 2 3 aplikace během vegetačního období listové aplikace gramů/ha rozpustit ve 300 l vody listové aplikace při každém zásahu s výživou nebo gramů/ha ha rozpustit ve 300 l vody, doplňkovou výživou celková dávka za rok nesmí překročit 1 kg listové aplikace při každém zásahu, g/ha, rozpustit v 10 l vody s fungicidy a poté vmíchat do hotového aplikačního roztoku fungicidu Informace o použití v jednotlivých plodinách naleznete v přiloženém podrobném návodu. Podmínky skladování: Skladujte v suchých větratelných skladech odděleně od potravin a krmiv, při teplotě max/min až -30 C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek je dodáván v sáčcích a obalech v balení 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 120 g, 150 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg. Odběratel je povinen na své náklady zajistit recyklaci obalového materiálu po aplikaci přípravku. Obsah 1kg Cílem této práce bylo zjistit změny obsahu nitrátového dusíku v půdě po aplikaci Lignotumátu AM. Materiál a metody Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze byl testován vliv přípravku Lignohumát AM na obsah nitrátového dusíku v půdě. Lignohumát byl použit jako zdroj dostupného mikrobiálně využitelného uhlíku (preparát obsahoval 60 % Cox, z toho 30 % ve formě fulvokyselin). Aerobní inkubace byla provedena s třiceti půdními vzorky běžně obdělávaných zemědělských půd České republiky (Cambisols, Luvisols). Hodnoty charakterizující soubor použitých půd se pohybovaly v tomto rozmezí: uhlík (Ct: 0,995 2,339 %), dusík (Nt: 0,112 0,244 %), poměr Ct : Nt: 8,43 10,65) výměnná kapacita (CEC: mmol/kg a phh 2 O 5,95 6,93. Vzorky byly označeny čísly v pořadí 1 30 podle hodnot stoupající výměnné kapacity. Půdní vzorky (20 g) s přídavkem Lignohumátu AM (0,1 g) a kontrolní vzorky bez přídavku byly týden inkubovány při 28 C v inkubační komoře. Po inkubaci byl v extraktech půdy (1% K 2 SO 4 ) stanoven obsah nitrátového a amoniakálního dusíku (Tecator - FIAstar 5020) (HADAS et al 2004, HADAS, PORTNOY 1994, KREJČOVÁ 1996, KREJČOVÁ 2007). Výsledky a diskuse Uhlíkaté látky, zvláště jejich mikrobiálně využitelná část (energetický zdroj pro půdní mikroorganismy), ovlivňují transformace živin v půdě, zejména přeměny dusíku živiny z hlediska výživy rostlin nejdůležitější. Rostlina sama, při poklesu živin v půdním prostředí, je schopna prostřednictvím kořenových exudátů (jednoduchých metabolicky využitelných substrátů) stimulovat činnost půdních mikroorganismů a zajišťovat si tak přísun živin v průběhu vegetace. Množství organických látek, která jsou rostlinou exudována do půdy, činí v průměru třetinu hmotnosti zralých plodin, což je řádově několik stovek kg/ha (ČÍŽEK, KREJČOVÁ 1993). Zdrojem dusíku v půdě jsou organické látky, ze kterých je dusík uvolňován mineralizací. V půdním prostředí se hromadí amonné ionty. Současně s tímto procesem probíhá obráceným směrem imobilizace. Amonné ionty jsou v půdě imobilizovány do mikrobiální biomasy a nebo tvorbou vazeb s jílovými minerály. Rostlina přijímá amoniakální dusík jen omezeně. Hlavním zdrojem dusíku pro výživu rostlin jsou nitráty, které vznikají oxidací amonných iontů - nitrifikací. Intenzita nitrifikace je závislá na množství amoniakálního dusíku v půdě. Imobilizace dusíku je limitována množstvím mikrobiálně využitelného uhlíku (ŠIMEK 2000, OCIO et al.1991, COOKSON et al ). Každá půda je složitý heterogenní systém, ve kterém probíhá nepřetržitě množství mnohdy protichůdných procesů a přeměn, jejichž intenzita je dána specifickými vlastnostmi každého půdního prostředí. Obsah a formy dusíku ovlivňuje zejména kvalita organických látek v půdě (poměr C : N), dále vlhkost, teplota, aerace a ph. Při vysoké hodnotě poměru C : N převládá imobilizace a naopak při nízkém poměru C : N mineralizace (ŠIMEK 2000, HADAS et al. 2004). Při intenzivním zemědělském využívání půdy je nezbytné zajistit dostatečnou výživu rostlin. V souvislosti s výživou rostlin dusíkem je proto nezbytné zabývat se také studiem uhlíkatých látek v půdě. K zachování vysoké produkční schopnosti půdy se do půdy aplikují organická a minerální hnojiva. Po aplikaci N hnojiv stimuluje dostatečné množství mikrobiálně dostupného uhlíku akumulaci dusíku z minerálních hnojiv do mikrobiální biomasy (imobilizace N) (OCIO at al. 1991, ČÍŽEK, KREJČOVÁ 1993). Po remineralizaci odumřelých mikrobiálních buněk je amoniakální postupně nitrifikován na nitráty a odebírán rostlinou z půdy. Zvyšuje se tím využitelnost hnojiva (pokles ekonomických nákladů) a současně klesá riziko vyplavování nitrátového dusíku z půdního profilu. Dostupné uhlíkaté látky jsou tímto způsobem schopny současně pozitivně působit jak na zemědělskou výrobu, tak na zlepšení životního prostředí. Hodnocení vlivu Lignohumátu AM na množství nitrátového dusíku v půdě bylo provedeno na základě výsledků aerobní inkubace třiceti různých půdních vzorků. Přídavek Lignohumátu AM posunul Agropol Chem číslo 5 květen

3 rovnováhu procesu imobilizace-nitrifikace N v půdním prostředí ve prospěch imobilizace v převážné většině půd. Ve srovnání s kontrolními půdními vzorky bez aplikace Lignohumátu AM, bylo pouze u dvou vzorků (1 a 23) z testovaného souboru půd zaznamenáno průkazné zvýšení hodnot nitrátového dusíku (obrázek 1). Na obrázku 2 jsou uvedeny rozdíly pro obsah amoniakálního dusíku. V patnácti inkubovaných půdách došlo po aplikaci Lignohumátu AM ke zvýšení obsahu amoniakálního dusíku, u tří půd byly změny obsahu málo průkazné (6,7 a 23) a u ostatních půd byly naměřeny hodnoty nižší. Závěr Získané výsledky naznačují, že testovaný preparát Lignohumát AM je vhodným alternativními zdrojem dostupného uhlíku a jeho využití v zemědělské praxi se ukazuje jako velmi perspektivní. Posunutím rovnováhy imobilizace-nitrifikace dusíku ve prospěch imobilizace, při jeho aplikaci s minerálními hnojivy lze prodloužit dobu využití dusíku rostlinou a zároveň a snížit riziko vyplavování nitrátového dusíku z půdního profilu. Graf 1: Obsah nitrátového dusíku v půdních vzorcích (1 30) inkubovaných s (NO 3 - -Nlig) a bez Lignohumátu AM (NO 3 - -Naer) Graf 2: Obsah amoniakálního dusíku v půdních vzorcích (0 30 cm) inkubovaných s (NH 4 + -Nlig) a bez Lignohumátu AM (NH 4 + -Naer) Možnost jeho využití by měla být podmíněna dalším důkladným výzkumem jeho vlastností a působením v konkrétních půdních podmínkách. Tato práce vznikla z podpory projektu MZe ČR, ev. č. MZE STEREO 312,5 EC Přípravek STEREO 312,5 EC zajišťuje spolehlivou ochranu nejen proti listovým chorobám obilnin (padlí travní, hnědá a rynchosporiová skvrnitost, braničnatky aj.), ale je vysoce účinný i proti stéblolamu. Schopnost chránit ozimé obilniny proti oběma hlavním patotypům stéblolamu (W-typu a R-typu) je velkou předností účinné látky cyprodinil, která nově vstupuje do ochrany obilovin v České republice. Další doporučenou možností je použití přípravku STEREO 312,5 EC k ochraně ječmenů při využití vysoké účinnosti účinné látky cyprodinil proti padlí travnímu, rynchosporiové a hnědé skvrnitosti. V řadě zemí byla prokázána snížená citlivost padlí travního a rynchosporiové skvrnitosti vůči triazolům, a proto zde bývá v ochraně obilovin ve velké míře využíván účinnostní potenciál účinné látky cyprodinil. Biologický způsob účinku přípravku STEREO 312,5 EC umožňuje jeho použití k preventivnímu, kurativnímu i eradikativnímu nasazení; nejlepších výsledků je však dosahováno, je-li přípravek aplikován před výskytem nebo v raném vývojovém stadiu patogena. Mísitelnost Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem STEREO 312,5 EC: AMISTAR, ACANTO, PROLINE, TERPAL C, MODDUS, přípravky na bázi CCC. Zkušenosti ze zahraničí Přípravek STEREO 312,5 EC je registrován k ochraně obilovin v řadě evropských zemí. Například v Belgii patří tento přípravek k nejpoužívanějším fungicidům v ochraně sladovnických ječmenů proti helmintosporiové a rynchosporiové skvrnitosti, rzi ječné, padlí travnímu, hnědé skvrnitosti. Ve Švýcarsku je přípravek STEREO 312,5 EC zaregistrován k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám, mimo jiné i proti nastupující chorobě ječmenů Ramularia collo- cygni. Ve Finsku se přípravek STEREO 312,5 EC je využíván k ochraně ječmene, pšenice, ovsa a žita proti stéblolamu a listovým chorobám. Výborných výsledků je zde dosahováno v boji proti Drechslera tritici-repentis. Agropol Chem číslo 5 květen

4 Ceník řepky pro pěstitele liniové a hybridní odrůdy řepky ozimé Platný od do Ceny jsou uvedeny ve výsevních jednotkách v Kč bez DPH. Objednávejte u svých agrocenter holdingu Agropol Group, a.s. Nabídka platí do vyprodání zásob. Odrůda Balení Mořidlo Cena Jesper 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč NK Smart 3 VJ Cruiser OSR 1290 Kč NK Fair 3 VJ Cruiser OSR 1390 Kč NK Laser 3 VJ Cruiser OSR 890 Kč NK Nemax 3 VJ Cruiser OSR 1490 Kč NK Petrol h 3 VJ Cruiser OSR 1990 Kč NK Speed h 3 VJ Cruiser OSR 1990 Kč NK Octans h 3 VJ Cruiser OSR 1990 Kč Ontario 5 VJ Cruiser OSR 1149 Kč Manitoba 5 VJ Cruiser OSR 1199 Kč Ladoga 5 VJ Cruiser OSR 1599 Kč Champlain h 3 VJ Cruiser OSR 1799 Kč Sitro h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Rohan h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Hornet h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Baldur h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Vectra h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Artus h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Asgard 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Baros 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Petra 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Liprima 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Slogan 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Lisek 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Viking 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč ES Bourbon 3 VJ Cruiser OSR 1149 Kč ES Pinson 3 VJ Cruiser OSR 999 Kč ES Betty h 3 VJ Cruiser OSR 1749 Kč Dekalb Catalina 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1299 Kč Dekalb Californium 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1199 Kč Dekalb Cadeli 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1389 Kč Dekalb Executive h 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1879 Kč Dekalb Exagone h 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1899 Kč Dekalb Exocet h 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1939 Kč ES Nectar 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč ES Astrid 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Labrador 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Mirage 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Vision 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Mickey 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Goya 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Mohican 5 VJ Cruiser OSR 890 Kč Navajo 5 VJ Cruiser OSR 850 Kč Aviso 5 VJ Cruiser OSR 790 Kč Atlantic 3 VJ Cruiser OSR 1290 Kč Na naše osivo řepky se vztahuje akce Volání zdarma 2008 Agropol Chem číslo 5 květen

5 AKCE za včasnou objednávku osiva špičkové odrůdy řepky ozimé LABRADOR SLEVA 100 Kč/VJ Akce platí i pro novinky pro rok 2008 MIRAGE, GOYA, VISION Akce platí při objednávce do Nárok na slevu při minimálním objednaném množství 25 VJ (25 ha). Balení a 5 VJ (5 ha). Pro poskytnutí slevy stačí objednat osivo výše uvedených odrůd u distributorů a navíc jen: buď zavolat na telefonní číslo: nebo nebo zaslat objednávku faxem na číslo nebo zaslat objednávku na nebo nebo zaslat objednávku poštou na adresu: Saatbau Linz ČR, Mostecká 2580, Žatec Agropol Chem číslo 5 květen

6 Biscaya OD - nové řešení insekticidní ochrany řepky a brambor Cílem vývoje moderních pesticidních přípravků je lepší biologická účinnost a spolehlivější ochrana rostlin. Nově vyvíjené účinné látky jsou dnes pod mimořádně přísnou kontrolou zodpovědných orgánů. Navíc dochází k rychlému vyřazování mnoha starších účinných látek. Požadavky kladené na nové účinné látky jsou velmi vysoké a proto je třeba pro každou nově vyvinutou látku najít co nejlepší využití s ohledem na co nejdelší udržení spolehlivé účinnosti. Stále větší význam má také vhodná formulační technologie, která dokáže ještě zvýraznit využití účinných látek. Výsledkem rozsáhlého výzkumu firmy Bayer je vývoj nového insekticidu - Biscaya 240 OD. Spojuje moderní účinnou látku - thiacloprid s unikátní formulační technologií, založenou na využití rostlinného oleje a dalších pomocných látek. Tato technologie je patentem firmy Bayer a je označována jako O-TEQ formulace. Vyvinuta je speciálně pro systémově působící přípravky a v budoucnu se jistě objeví další přípravky založené na jejím principu. Tato formulace umožňuje dokonalejší využití účinné látky, zvyšuje odolnost přípravku proti srážkám a prodlužuje jeho účinnost. O-TEQ formulace zlepšuje retenci přípravku a zabezpečuje rovnoměrné pokrytí povrchu rostliny. Biscaya není nebezpečná pro teplokrevné živočichy, půdní mikroorganismy, žížaly ani včely. V půdě je velmi rychle odbourávána. Po aplikaci thiacloprid postupně proniká do pletiv a dokáže tak zasáhnout i škůdce ukryté uvnitř rostlin. Působí Agropol Chem číslo 5 květen

7 kontaktně a požerově. Jeho velkou předností je také výborná účinnost za vyšších teplot a značná světelná stabilita. Patří do skupiny tzv. druhé generace CNI insekticidů. Tyto moderní účinné látky znamenají další krok v možnostech ochrany polních plodin proti hmyzím škůdcům. Rozšiřuje například možnosti insekticidní ochrany proti škůdcům kvetoucích plodin. Vzhledem k tomu, že nepůsobí na včely repelentně, nesnižuje se po aplikaci do květu opylení rostlin. Stejně jako řada jiných insekticidních látek účinkují pomocí blokace nervového systému škůdce. K té však dochází odlišným způsobem, než je tomu u starších insekticidů. Nehrozí tak nebezpečí vzniku rezistence mezi Biscayou na jedné straně a pyrethroidy, karbamáty nebo organofosfáty na straně druhé. Biscaya byla v loňském roce poprvé zaregistrována v některých evropských zemích. Je cíleně směřována do polních plodin proti širokému spektru škůdců. Ve značné míře nahrazuje některé starší přípravky, které dlouholetým používáním již ztrácejí svou schopnost působit proti rezistentním kmenům různých druhům hmyzu. Velmi účinná je také proti mšicím. U nás je Biscaya v současné době registrována v řepce olejce, hořčici a bramborách. Spolehlivě likviduje všechny významné škůdce řepky - stonkové krytonosce, blýskáčky i šešulové škůdce. Pro všechny tři aplikační termíny je doporučená dávka přípravku 0,3 l/ha. Vzhledem k systémovému působení, mimořádné toleranci vůči včelám a dalším vlastnostem je vhodná zejména pro aplikaci proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému. V západní Evropě je nejdůležitějším škůdcem řepky jednoznačně blýskáček řepkový. Jeho vysoká škodlivost je tam jednoznačně spojena s vysokou mírou rezistence vůči pyrethroidům. Biscaya tyto rezistentní blýskáčky výborně likviduje. Aplikace se provádí na základě signalizace škůdců. V bramborách účinkuje výborně proti mandelince bramborové a mšicím. Vzhledem k mimořádné citlivosti mandelinky bramborové k thiaclopridu postačuje proti tomuto škůdci dávka insekticidu Biscaya 0,2 l/ha. Biscaya by měla být zařazena do systému insekticidní ochrany řepky a brambor v souladu s antirezistentními postupy a je třeba ji v postřikovém plánu střídat s insekticidy s odlišným mechanismem účinku. Při dlouhodobém skladování dochází k oddělení oleje od ostatních složek přípravku. Proto je vhodné aktivovat ho před použitím mírným protřepáním. Biscayu je možné používat také v tankmixech. Ověřeny jsou například kombinace s fungicidy Prosaro, Horizon, Sereno nebo Casoar. Pokud je třeba aplikovat insekticid Biscaya společně s hnojivem DAM 390, je třeba ho nejdříve rozmíchat ve vodě a následně vlít do DAMu. Biscaya je insekticidem nové generace, spojující výbornou a dlouhodobou účinnost s vynikajícími ekotoxikologickými vlastnostmi. plodina škodlivý organismus dávka (l/ha) ochranná lhůta (dny) poznámka krytonosec řepkový (Ceutorrhynchus napi), krytonosec čtyřzubý (Ceutorrhynchus pallidactylus) 0,30 30 podle signalizace; max. 2 hořčice, řepka olejka blýskáček řepkový (Meligethes aeneus) 0,30 30 krytonosec šešulový (Ceutorrhynchus obstrictus), bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) 0,30 30 brambor mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) 0,20 14 podle signalizace; max. 3 Agropol Chem číslo 5 květen

8 Jarní seminář v Mělnickém Vtelnu Ing. Jakub Laxa Ve středu proběl v Mělnickém Vtelně Jarní seminář zaměřený na praktickou část ochrany rostlin. Tento seminář byl pojat velmi neformálně a snažil se vyvarovat dlouhým proslovům nebo výčtům dlouhých seznamů produktů. V rámci programu vystoupili zástupci firem DuPont (Ing. Kvapilová) a Bayer (Ing. Kruliš), kteří ve svých přednáškách ze začátku komentovali dosavadní průběh letošního rok z hlediska aplikací přípravků na ochranu rostlin. Hlavní částí jejich vystoupení však bylo aktuální doporučení zemědělcům pro následující dny. Ing. Holečková ze Státní rostlinolékařské správy v krátkosti informovala zemědělce o jejich povinnostech z oblasti legislativy. Na závěr upozornila na rozšíření virů zakrslosti obilnin v oblasti Mělnicka. Během prohlídky porostů probíhala v restauraci analýza vzorků obilnin, které si přinesli sami zemědělci. Po návratu z polí nás Ing. Bernardová ze Zkušební stanice Kluky ve své přednášce upozornila na výhody včasné a správné diagnostiky a prognózy v ochraně rostlin a v samotném závěru programu prezentovala výsledky analýzy. Informace z redakce Reporter - novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Elektronický magazín společnosti Agropol Group, a.s. S Vašimi příspěvky a připomínkami se můžete obracet na adresu redakce: Ing. Alexandr Neischl, vedoucí úseku podpory trhu, Nemáte-li zájem o náš magazín, zašlete prosím na: se žádostí o zrušení jeho pravidelného zasílání, děkujeme. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Pouze v elektronické podobě vydává: Agropol Chem, s. r. o. Opletalova 1535/4, Praha 1 tel.: , , fax: Agropol Chem číslo 5 květen

9 Agromanuál - profesionální ochrana rostlin Přehled náplně červnového vydání časopisu Agromanuál Výběr odrůd řepky ozimé v roce 2008/9 Ing. David Bečka, Ph.D.; Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze V roce 2007 přibylo rekordních 14 novinek do sortimentu odrůd řepky ozimé. Obdobná situace nastala i v letošním roce 2008, kdy ÚKZÚZ povolil zatím 13 novinek. V ČR je v současnosti registrováno celkem 71 odrůd řepky ozimé, k tomu přibývá dalších asi 30 odrůd s EU katalogu. Reálně se u nás ve větším pěstuje přes 60 odrůd. Odrůdy sice přibývají, ale současně s tím se snižuje jejich podíl na trhu. Již neplatí, že dominantní odrůda má převahu jako např. Lirajet v roce 1998 přes 30 %. V současnosti nejpěstovanější Ontario se pěstuje na asi 17 % výměry řepky ozimé. Sortiment se velmi rychle obměňuje, některé kvalitní odrůdy ještě než se dostanou do podvědomí a oblíbenosti zemědělců (např. Liprima, Siska a řada dalších) jsou vytlačeny stále se valící vlnou nových materiálů. Dříve si odrůdy udržely své postavení po dobu pěti až deseti let, nyní je to max. 5 let. Najdou se i výjimky jako např. Navajo a Artus s registrací z roku 1999, které se díky své výkonnosti a plasticitě udržely na trhu téměř deset let. Orientace v tomto velkém množství odrůd je nepřehledná a věřit pouze reklamním doporučením některých prodejců nemusí být vždy správné rozhodnutí. Nejlepší je vidět odrůdy na vlastní oči, nejlépe v poloprovozních a provozních pokusech. ČZU Praha a SPZO pořádají každoročně v květnu a červnu řadu polních kázání k odrůdám řepky ozimé. Na těchto akcích je možné se s odrůdami i novinkami na řepkovém trhu blíže seznámit. Odrůda má rozhodující vliv na olejnatost, kterou ovlivňuje až ze 4 %, zatímco ročník a lokalita se podílí pouze 1 3 %. Proto orientace na odrůdy s vyšším obsahem oleje v oblastech teplých a suchých (okres Litoměřice, Rakovník, Znojmo aj.), kde jsou tradičně problémy s dosažením základní olejnatosti 42 %, je správné rozhodnutí. K odrůdám s vyšší olejnatostí patří např.: Atlantic, NK Cicero, NK Octans, Oponent, NK Passion, Petra, Siska, aj. Ochrana máku proti chorobám Ing. Jiří Havel, CSc.; OSEVA PRO s.r.o. odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava Mák je lukrativní plodina, jejíž produkce se v posledních letech značně zvýšila. Kromě nárůstu osevních ploch stále více pěstitelů jde cestou zvýšení pěstitelské intenzity. Až donedávna se ochrana máku proti chorobám prakticky neprováděla, v současné době se ale stává stále významnějším prvkem intenzívní agrotechniky máku. Insektofungicidní moření osiva se používá téměř standardně a čím dále tím více pěstitelů používá ošetření porostu máku fungicidy. V současné době nejrozšířenější a nejvýznamnější chorobou máku je helmintosporióza (Pleospora calvescens). Houba napadá mák prakticky ve všech vývojových stadiích. Konidie ulpělé na semenech infikují vzcházející rostliny máku a způsobují jejich odumírání. Ve fázi listové růžice může docházet k zaškrcování kořenového krčku a odumírání rostlin. Přibližně na začátku květu dochází k hromadné infekci listů, na kterých se postupně vytvářejí hranaté černohnědé až černé skvrny ohraničené listovými žilkami. Houba také prorůstá dovnitř makovic, kde vytváří velké množství šedého mycelia. Semena jsou přilepena k přepážkám a slepena do chomáčků. Infikovanými semeny se také houba přenáší. Tato choroba se vyskytuje prakticky v každém roce na většině porostů máku, otázkou tedy není, zda se bude, či nebude vyskytovat, ale nakolik bude na konkrétním porostu rozšířena. Helmintosporióza se na máku vyskytuje pravidelně a na ošetření fungicidy dobře reaguje. V tabulce jsou uvedeny výsledky pokusu s ošetřením fungicidy v roce Rok 2007 nebyl pro mák příliš příznivý, sucho v dubnu a květnu se na porostech máku výrazně projevilo. V polovině července pak vlna extrémně vysokých teplot způsobila, že rostliny velmi rychle zaschly. Kromě metconazole (Caramba) nejsou všechny další použité fungicidy do máku registrovány, jejich aplikaci proto nelze doporučit. Napadení listů bylo hodnoceno devítibodovou stupnicí, kdy 9 = list zdravý a 1 = list zcela napadený. Všechny aplikace fungicidů zlepšily zdravotní stav listů, varianty č. 3, 4, 5 a 8 byly statisticky průkazné.... Změna obsahu vyhrazena. V přiložených tabulkových přehledech se můžete seznámit s doporučením pro fungicidní ošetření cukrovky a bramboru, dále s doporučením pro výběr předsklizňového a posklizňového ošetření. Součástí Agromanuálu bude také podrobný přehled odrůd ozimé řepky. Informace, objednávky předplatného: tel./fax: Agropol Chem číslo 5 květen

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek Etiketa Výrobce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Číslo rozhodnutí o registraci: 2722 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: hodnota: Vlhkost

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo Výrobce: TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Číslo registrace: 4284 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: Hodnota: vlhkost v % max. 10,0 % spalitelné

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Lignohumát MAX pomocný rostlinný přípravek

Lignohumát MAX pomocný rostlinný přípravek Lignohumát MAX pomocný rostlinný přípravek Etiketa Výrobce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Číslo rozhodnutí o registraci: 3124 Chemické a fyzikální vlastnosti: vlastnost: hodnota: vlhkost

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém????

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém???? 00 odrůdy (bez kyseliny erukové a glukosinolátů) vysoká intenzita hnojení N, vysoké zastoupení v osevním postupu, redukované zpracování půdy Herbicidy, insekticidy, moluskocidy, fungicidy, stimulátory,

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

POUŽÍVÁNÍ LIGNOHUMÁTU V OLEJNINÁCH

POUŽÍVÁNÍ LIGNOHUMÁTU V OLEJNINÁCH POUŽÍVÁNÍ LIGNOHUMÁTU V OLEJNINÁCH Ing. Zdeněk Zedník AMAGRO s.r.o., 28 pluku 27, Praha 10 Úvod Je všeobecně známo, že úrodnost půdy je ovlivněna především dostatečným množstvím živin a dostatkem humusu,

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Etiketa/Příbalový leták Superfosfát granulovaný 19%

Etiketa/Příbalový leták Superfosfát granulovaný 19% Etiketa/Příbalový leták Superfosfát granulovaný 19% Výrobce: Zaklady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o., Zakladowa 50, Tarnobrzeg 4, Polsko Dovozce: AGROFERT HOLDING, a.s., Pyšelská 2327/2, Praha

Více

Poslední škůdce, který vás může vyvést z míry Rychlý, spolehlivý, účinný

Poslední škůdce, který vás může vyvést z míry Rychlý, spolehlivý, účinný Poslední škůdce, který vás může vyvést z míry Rychlý, spolehlivý, účinný www.bayercropscience.cz Proteus 110 OD Proteus 110 OD je nový typ moderního dvousložkového insekticidu v inovativní OD formulaci.

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Ad 1. Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné.

Ad 1. Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Z á p i s z jednání Komise pro Seznam doporučených

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Vápenec mletý V/7, druh B. Výrobce: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem 150

Vápenec mletý V/7, druh B. Výrobce: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem 150 Příbalový leták Vápenec mletý V/7, druh B Výrobce: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., 543 61 Kunčice nad Labem 150 Číslo rozhodnutí o registraci: 0296 Chemické a fyzikální vlastnosti: vlastnost: hodnota:

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07 ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA MALOPARCELKOVÉ POKUSY V ČERVENÉM ÚJEZDĚ 2006/07 Variety Farming Practices Small Plot Trials in Červený Újezd in 2006/07 David BEČKA, Jan VAŠÁK, Pavel CIHLÁŘ, Vlastimil MIKŠÍK Česká

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé

Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Trh a svět olejnin Jarní ošetření řepky Nová technologie řepky ozimé Jan Vašák Prosperujúce olejniny 2012: Prefert, SPU, ČZU EU zásoby. Zaokrouhleno. Dle USDA, prosinec 2012 Komodita Zásoby proti spotřebě

Více

Ligno AKTIVÁTOR roztok pomocný rostlinný přípravek

Ligno AKTIVÁTOR roztok pomocný rostlinný přípravek Ligno AKTIVÁTOR roztok pomocný rostlinný přípravek Etiketa Žadatel a výrobce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Číslo rozhodnutí o registraci: 3846 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost:

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Oceněné rostlinné hnojivo!

Oceněné rostlinné hnojivo! Oceněné rostlinné hnojivo! Powder Feeding Organická a minerální hnojiva byla v zemědělství používána po tisíce let, ovšem co se týká zemědělské techniky a zdrojů, tak ty se příliš nezměnily. Co ho dělá

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST

SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST SOUFFLET AGRO ROZŠIUJE NABÍDKU OSIV EPKY OZIMÉ O PRODEJI BUDE ROZHODOVAT OLEJNATOST Souasný vývoj na trhu s olejninami a s epkou naznauje, že v následujícím období bude suroviny pro výrobu olej dostatek,

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více

Přípravek na ochranu rostlin AGENT

Přípravek na ochranu rostlin AGENT Přípravek na ochranu rostlin AGENT Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám. Účinné látky: 125 g/l propikonazol tj. (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Pednosti Plasticita, vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí. Nepoléhavost. Velmi dobrý zdravotní stav. Pstitelská doporuení Vhodná do všech oblastí

Pednosti Plasticita, vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí. Nepoléhavost. Velmi dobrý zdravotní stav. Pstitelská doporuení Vhodná do všech oblastí a pece se toí Stedn raná liniová odrda nového šlechtní s velmi vysokým výnosovým potenciálem, kterým dosahuje vysokých výnos pi vysoké olejnatosti. Rostliny jsou stabilní s výbornou odolností proti fómové

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 04. 08. 2016. Peronospora chmelová Jak jsme se již zmínili v minulých aktualitách, mělo by se vzhledem k citlivosti fruktifikačních

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Hmyzí škůdci na máku a ochranná opatření proti nim Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Výměra máku setého každoročně kolísá a v posledních pěti letech to byla

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

INSEKTICID. Registrační číslo: 4844-0

INSEKTICID. Registrační číslo: 4844-0 NSEKTCD Registrační číslo: 4844-0 Charakteristika Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulzního koncentrátu na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu určený k ošetření mnoha polních

Více

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období?

Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Jak zabezpečit výživu řepky ozimé dusíkem v jarním období? Řepka ozimá je jednou z nejnáročnějších plodin na výživu dusíkem. Na začátku jarní vegetace je v půdě pod řepkou zpravidla jen nízká zásoba rostlinami

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st MALOPARELNÍ POKUSY: 3. VÚRV pšenice ozimá Magister, pokusná stanice Humpolec maloparcelky 2014 Výsevek 4,5 MKS Metodika: Termín

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

Představení nové technologie

Představení nové technologie Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Představení nové technologie 18. červenec 2014 Co je explorer? Jedná se o granulát s biostimulačním efektem Rostlinné biostimulanty jsou výrobky, které obsahují

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Sportak HF. prochloraz 450 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. tj. N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy) ethyl ] imidazol-1-karboxamid.

Sportak HF. prochloraz 450 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. tj. N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy) ethyl ] imidazol-1-karboxamid. Přípravek na ochranu rostlin Sportak HF Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně proti chorobám stébel, listů a klasů obilnin a k ochraně

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Dávka přípravku v gramech. Moření kořenového systému před výsadbou rostlin 300 100 1x, 2-4 hodiny Provlhčení kontejnerovaných rostlin před výsadbou

Dávka přípravku v gramech. Moření kořenového systému před výsadbou rostlin 300 100 1x, 2-4 hodiny Provlhčení kontejnerovaných rostlin před výsadbou Lignohumát PLUS mořské řasy, pomocný rostlinný přípravek Výrobce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Balí a dodává: Rašelina a. s., Na Pískách 488, 392 01 Soběslav Číslo rozhodnutí o registraci:

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Váňová M., Růžková S., Tvarůžek L. Agrotest fyto s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Název předkládaného textu je velmi provokativní,

Více

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2005/06

ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2005/06 ODRŮDOVÁ AGROTECHNIKA VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ 2005/06 Variety Farming Practices Small Plot Trials in Červený Újezd in 2005/06 David BEČKA, Jan VAŠÁK, Přemysl ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Přípravek na ochranu rostlin. Mospilan 20 SP. Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg tj. (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl] N2 kyano N1 methylacetamidin

Přípravek na ochranu rostlin. Mospilan 20 SP. Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg tj. (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl] N2 kyano N1 methylacetamidin Přípravek na ochranu rostlin Mospilan 20 SP Systémově účinný selektivní insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mšici

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 05/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 24.3. Neděle 31.3. Reportáž na začátku pořadu: Poruchy ve výživě rostlin Podpora z přírodyp rody Zelené

Více

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Výživářské pokusy s organickými vstupy Výživářské pokusy s organickými vstupy Michaela Smatanová Půda a organická hmota Význam a zdroje organické hmoty a kontrola jejich kvality 26. 1. 2016, Brno 1 Hlavní zdroje organické hmoty pro hnojení

Více