Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby"

Transkript

1 5 / 2008 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Obsah Lignohumát a obsah nitrátového dusíku v půdě... 1 STEREO 312,5 EC... 3 Ceník řepky pro pěstitele Labrador... 5 Biscaya OD - nové řešení insekticidní ochrany řepky a brambor... 6 Jarní seminář v Mělnickém Vtelnu... 8 Agromanuál... 9 Lignohumát a obsah nitrátového dusíku v půdě Krejčová J. Výzkumný ústav rostlinné výroby Abstrakt Prezentace výsledků laboratorních pokusů s Lignohumátem AM jako zdrojem mikrobiálně dostupného uhlíku a hodnocení jeho vlivu na hodnoty nitrátového dusíku v půdě. Přípravek Lignohumát AM byl aplikován do třiceti půdních vzorků běžně obdělávaných zemědělských půd (Luvisols, Cambisols). K testování bylo použito postupu aerobní inkubace. Vzorky byly týden inkubovány při 28 C v inkubační komoře. Byl zjištěn pozitivní vliv Lignohumátu AM na imobilizaci dusíku. Vyšší obsah nitrátového dusíku v půdě s aplikací Lignohumátu AM byl po inkubaci nalezen, ve srovnání s inkubovanými kontrolními vzorky, pouze ve dvou ze třiceti testovaných půdních vzorků. Úvod V současné době, se snižující se živočišnou výrobou (zejména stavem skotu) a se změnami v osevních postupech (např. nahrazování víceletých pícnin kukuřicí), je stále obtížnější udržovat rovnovážnou bilanci půdního humusu, která je základním faktorem k zachování vysoké produkční schopnosti půdy. Nedostatek organických hnojiv a posklizňových zbytků zvýšil zájem o využívání jiných netradičních zdrojů organických uhlíkatých látek, které by se daly použít pro zemědělské účely. Jedním z nich jsou lignohumáty (lignosulfáty) získávané z odpadního materiálu při výrobě papíru. Agropol Chem číslo 5 květen

2 Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Při práci s přípravkem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Před prací a kdykoli před přestávkou v práci (např. před jídlem) a jejím skončení, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem. R 36/38 Dráždí oči a kůži. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 26 Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Dovozce: AMAGRO s.r.o., 28. pluku 443/27, Praha 10 Výrobce: NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci: 2722 Doba použitelnosti přípravku: 5 let od data výroby při dodržení skladovacích podmínek Datum výroby: Číslo šarže: Další informace viz podrobný návod nebo Pomocný rostlinný přípravek Lignohumát AM je přípravek získaný hydrolyticko-oxidačním rozkladem technických lignosulfonátů. Představuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí, kde fulvové kyseliny a jejich soli převažují*. Obsahuje mikroelementy (stopové prvky) v chelátové formě. Je to tmavohnědý až černý práškovitý přípravek charakteristického pachu. Lignohumát AM má příznivý a komplexní vliv na rostliny (stimuluje zakořeňování, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, stimuluje růst) i půdu a tím pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně. Nenahrazuje základní hnojení. * podle MU, PF, KACH, Brno Chemické a fyzikální vlastnosti: vlhkost max. 15,0 % hodnota ph 9,0 10,0 Minimální obsah v sušině: spalitelné látky 55 % celkový draslík (K 2 O) 8 % obsah huminových látek 60 % síra (S) 3,0 % bor (B) 0,08 % molybden (Mo) 0,001 % měď (Cu) 0,01 % mangan (Mn) 0,01 % zinek (Zn) 0,04 % železo (Fe) 0,02 % Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50. Rozsah a způsob použití: Lignohumát AM se používá k namáčení semen před výsadbou a aplikaci na rostliny během vegetace 100 g/t osiva - aplikovat v potřebném množství smáčedla moření semen anebo společně s fungicidem 1 za sezónu - na začátku veg. období, 0,5 1 kg/ha kořenové aplikace ve 300 l vody, postřik na povrch půdy při každém hnojení, 0,5 1 kg/ha - v práškovém stavu smíchat společné aplikace s minerálním hnojivem anebo rozpustit ve 300 l vody a provést s minerálními postřik těsně po aplikaci minerálního hnojiva. V případě více hnojivy aplikací tuto dávku je nutno dělit 2 3 aplikace během vegetačního období listové aplikace gramů/ha rozpustit ve 300 l vody listové aplikace při každém zásahu s výživou nebo gramů/ha ha rozpustit ve 300 l vody, doplňkovou výživou celková dávka za rok nesmí překročit 1 kg listové aplikace při každém zásahu, g/ha, rozpustit v 10 l vody s fungicidy a poté vmíchat do hotového aplikačního roztoku fungicidu Informace o použití v jednotlivých plodinách naleznete v přiloženém podrobném návodu. Podmínky skladování: Skladujte v suchých větratelných skladech odděleně od potravin a krmiv, při teplotě max/min až -30 C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek je dodáván v sáčcích a obalech v balení 5 g, 10 g, 50 g, 100 g, 120 g, 150 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg. Odběratel je povinen na své náklady zajistit recyklaci obalového materiálu po aplikaci přípravku. Obsah 1kg Cílem této práce bylo zjistit změny obsahu nitrátového dusíku v půdě po aplikaci Lignotumátu AM. Materiál a metody Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze byl testován vliv přípravku Lignohumát AM na obsah nitrátového dusíku v půdě. Lignohumát byl použit jako zdroj dostupného mikrobiálně využitelného uhlíku (preparát obsahoval 60 % Cox, z toho 30 % ve formě fulvokyselin). Aerobní inkubace byla provedena s třiceti půdními vzorky běžně obdělávaných zemědělských půd České republiky (Cambisols, Luvisols). Hodnoty charakterizující soubor použitých půd se pohybovaly v tomto rozmezí: uhlík (Ct: 0,995 2,339 %), dusík (Nt: 0,112 0,244 %), poměr Ct : Nt: 8,43 10,65) výměnná kapacita (CEC: mmol/kg a phh 2 O 5,95 6,93. Vzorky byly označeny čísly v pořadí 1 30 podle hodnot stoupající výměnné kapacity. Půdní vzorky (20 g) s přídavkem Lignohumátu AM (0,1 g) a kontrolní vzorky bez přídavku byly týden inkubovány při 28 C v inkubační komoře. Po inkubaci byl v extraktech půdy (1% K 2 SO 4 ) stanoven obsah nitrátového a amoniakálního dusíku (Tecator - FIAstar 5020) (HADAS et al 2004, HADAS, PORTNOY 1994, KREJČOVÁ 1996, KREJČOVÁ 2007). Výsledky a diskuse Uhlíkaté látky, zvláště jejich mikrobiálně využitelná část (energetický zdroj pro půdní mikroorganismy), ovlivňují transformace živin v půdě, zejména přeměny dusíku živiny z hlediska výživy rostlin nejdůležitější. Rostlina sama, při poklesu živin v půdním prostředí, je schopna prostřednictvím kořenových exudátů (jednoduchých metabolicky využitelných substrátů) stimulovat činnost půdních mikroorganismů a zajišťovat si tak přísun živin v průběhu vegetace. Množství organických látek, která jsou rostlinou exudována do půdy, činí v průměru třetinu hmotnosti zralých plodin, což je řádově několik stovek kg/ha (ČÍŽEK, KREJČOVÁ 1993). Zdrojem dusíku v půdě jsou organické látky, ze kterých je dusík uvolňován mineralizací. V půdním prostředí se hromadí amonné ionty. Současně s tímto procesem probíhá obráceným směrem imobilizace. Amonné ionty jsou v půdě imobilizovány do mikrobiální biomasy a nebo tvorbou vazeb s jílovými minerály. Rostlina přijímá amoniakální dusík jen omezeně. Hlavním zdrojem dusíku pro výživu rostlin jsou nitráty, které vznikají oxidací amonných iontů - nitrifikací. Intenzita nitrifikace je závislá na množství amoniakálního dusíku v půdě. Imobilizace dusíku je limitována množstvím mikrobiálně využitelného uhlíku (ŠIMEK 2000, OCIO et al.1991, COOKSON et al ). Každá půda je složitý heterogenní systém, ve kterém probíhá nepřetržitě množství mnohdy protichůdných procesů a přeměn, jejichž intenzita je dána specifickými vlastnostmi každého půdního prostředí. Obsah a formy dusíku ovlivňuje zejména kvalita organických látek v půdě (poměr C : N), dále vlhkost, teplota, aerace a ph. Při vysoké hodnotě poměru C : N převládá imobilizace a naopak při nízkém poměru C : N mineralizace (ŠIMEK 2000, HADAS et al. 2004). Při intenzivním zemědělském využívání půdy je nezbytné zajistit dostatečnou výživu rostlin. V souvislosti s výživou rostlin dusíkem je proto nezbytné zabývat se také studiem uhlíkatých látek v půdě. K zachování vysoké produkční schopnosti půdy se do půdy aplikují organická a minerální hnojiva. Po aplikaci N hnojiv stimuluje dostatečné množství mikrobiálně dostupného uhlíku akumulaci dusíku z minerálních hnojiv do mikrobiální biomasy (imobilizace N) (OCIO at al. 1991, ČÍŽEK, KREJČOVÁ 1993). Po remineralizaci odumřelých mikrobiálních buněk je amoniakální postupně nitrifikován na nitráty a odebírán rostlinou z půdy. Zvyšuje se tím využitelnost hnojiva (pokles ekonomických nákladů) a současně klesá riziko vyplavování nitrátového dusíku z půdního profilu. Dostupné uhlíkaté látky jsou tímto způsobem schopny současně pozitivně působit jak na zemědělskou výrobu, tak na zlepšení životního prostředí. Hodnocení vlivu Lignohumátu AM na množství nitrátového dusíku v půdě bylo provedeno na základě výsledků aerobní inkubace třiceti různých půdních vzorků. Přídavek Lignohumátu AM posunul Agropol Chem číslo 5 květen

3 rovnováhu procesu imobilizace-nitrifikace N v půdním prostředí ve prospěch imobilizace v převážné většině půd. Ve srovnání s kontrolními půdními vzorky bez aplikace Lignohumátu AM, bylo pouze u dvou vzorků (1 a 23) z testovaného souboru půd zaznamenáno průkazné zvýšení hodnot nitrátového dusíku (obrázek 1). Na obrázku 2 jsou uvedeny rozdíly pro obsah amoniakálního dusíku. V patnácti inkubovaných půdách došlo po aplikaci Lignohumátu AM ke zvýšení obsahu amoniakálního dusíku, u tří půd byly změny obsahu málo průkazné (6,7 a 23) a u ostatních půd byly naměřeny hodnoty nižší. Závěr Získané výsledky naznačují, že testovaný preparát Lignohumát AM je vhodným alternativními zdrojem dostupného uhlíku a jeho využití v zemědělské praxi se ukazuje jako velmi perspektivní. Posunutím rovnováhy imobilizace-nitrifikace dusíku ve prospěch imobilizace, při jeho aplikaci s minerálními hnojivy lze prodloužit dobu využití dusíku rostlinou a zároveň a snížit riziko vyplavování nitrátového dusíku z půdního profilu. Graf 1: Obsah nitrátového dusíku v půdních vzorcích (1 30) inkubovaných s (NO 3 - -Nlig) a bez Lignohumátu AM (NO 3 - -Naer) Graf 2: Obsah amoniakálního dusíku v půdních vzorcích (0 30 cm) inkubovaných s (NH 4 + -Nlig) a bez Lignohumátu AM (NH 4 + -Naer) Možnost jeho využití by měla být podmíněna dalším důkladným výzkumem jeho vlastností a působením v konkrétních půdních podmínkách. Tato práce vznikla z podpory projektu MZe ČR, ev. č. MZE STEREO 312,5 EC Přípravek STEREO 312,5 EC zajišťuje spolehlivou ochranu nejen proti listovým chorobám obilnin (padlí travní, hnědá a rynchosporiová skvrnitost, braničnatky aj.), ale je vysoce účinný i proti stéblolamu. Schopnost chránit ozimé obilniny proti oběma hlavním patotypům stéblolamu (W-typu a R-typu) je velkou předností účinné látky cyprodinil, která nově vstupuje do ochrany obilovin v České republice. Další doporučenou možností je použití přípravku STEREO 312,5 EC k ochraně ječmenů při využití vysoké účinnosti účinné látky cyprodinil proti padlí travnímu, rynchosporiové a hnědé skvrnitosti. V řadě zemí byla prokázána snížená citlivost padlí travního a rynchosporiové skvrnitosti vůči triazolům, a proto zde bývá v ochraně obilovin ve velké míře využíván účinnostní potenciál účinné látky cyprodinil. Biologický způsob účinku přípravku STEREO 312,5 EC umožňuje jeho použití k preventivnímu, kurativnímu i eradikativnímu nasazení; nejlepších výsledků je však dosahováno, je-li přípravek aplikován před výskytem nebo v raném vývojovém stadiu patogena. Mísitelnost Produkty použitelné do tank-mix směsí s fungicidem STEREO 312,5 EC: AMISTAR, ACANTO, PROLINE, TERPAL C, MODDUS, přípravky na bázi CCC. Zkušenosti ze zahraničí Přípravek STEREO 312,5 EC je registrován k ochraně obilovin v řadě evropských zemí. Například v Belgii patří tento přípravek k nejpoužívanějším fungicidům v ochraně sladovnických ječmenů proti helmintosporiové a rynchosporiové skvrnitosti, rzi ječné, padlí travnímu, hnědé skvrnitosti. Ve Švýcarsku je přípravek STEREO 312,5 EC zaregistrován k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám, mimo jiné i proti nastupující chorobě ječmenů Ramularia collo- cygni. Ve Finsku se přípravek STEREO 312,5 EC je využíván k ochraně ječmene, pšenice, ovsa a žita proti stéblolamu a listovým chorobám. Výborných výsledků je zde dosahováno v boji proti Drechslera tritici-repentis. Agropol Chem číslo 5 květen

4 Ceník řepky pro pěstitele liniové a hybridní odrůdy řepky ozimé Platný od do Ceny jsou uvedeny ve výsevních jednotkách v Kč bez DPH. Objednávejte u svých agrocenter holdingu Agropol Group, a.s. Nabídka platí do vyprodání zásob. Odrůda Balení Mořidlo Cena Jesper 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč NK Smart 3 VJ Cruiser OSR 1290 Kč NK Fair 3 VJ Cruiser OSR 1390 Kč NK Laser 3 VJ Cruiser OSR 890 Kč NK Nemax 3 VJ Cruiser OSR 1490 Kč NK Petrol h 3 VJ Cruiser OSR 1990 Kč NK Speed h 3 VJ Cruiser OSR 1990 Kč NK Octans h 3 VJ Cruiser OSR 1990 Kč Ontario 5 VJ Cruiser OSR 1149 Kč Manitoba 5 VJ Cruiser OSR 1199 Kč Ladoga 5 VJ Cruiser OSR 1599 Kč Champlain h 3 VJ Cruiser OSR 1799 Kč Sitro h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Rohan h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Hornet h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Baldur h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Vectra h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Artus h 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Asgard 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Baros 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Petra 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Liprima 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Slogan 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Lisek 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Viking 5 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč ES Bourbon 3 VJ Cruiser OSR 1149 Kč ES Pinson 3 VJ Cruiser OSR 999 Kč ES Betty h 3 VJ Cruiser OSR 1749 Kč Dekalb Catalina 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1299 Kč Dekalb Californium 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1199 Kč Dekalb Cadeli 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1389 Kč Dekalb Executive h 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1879 Kč Dekalb Exagone h 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1899 Kč Dekalb Exocet h 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax + Talkum Blue 1939 Kč ES Nectar 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč ES Astrid 3 VJ Chinook 200 FS + Vitavax Kč Labrador 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Mirage 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Vision 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Mickey 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Goya 5 VJ Cruiser OSR 1090 Kč Mohican 5 VJ Cruiser OSR 890 Kč Navajo 5 VJ Cruiser OSR 850 Kč Aviso 5 VJ Cruiser OSR 790 Kč Atlantic 3 VJ Cruiser OSR 1290 Kč Na naše osivo řepky se vztahuje akce Volání zdarma 2008 Agropol Chem číslo 5 květen

5 AKCE za včasnou objednávku osiva špičkové odrůdy řepky ozimé LABRADOR SLEVA 100 Kč/VJ Akce platí i pro novinky pro rok 2008 MIRAGE, GOYA, VISION Akce platí při objednávce do Nárok na slevu při minimálním objednaném množství 25 VJ (25 ha). Balení a 5 VJ (5 ha). Pro poskytnutí slevy stačí objednat osivo výše uvedených odrůd u distributorů a navíc jen: buď zavolat na telefonní číslo: nebo nebo zaslat objednávku faxem na číslo nebo zaslat objednávku na nebo nebo zaslat objednávku poštou na adresu: Saatbau Linz ČR, Mostecká 2580, Žatec Agropol Chem číslo 5 květen

6 Biscaya OD - nové řešení insekticidní ochrany řepky a brambor Cílem vývoje moderních pesticidních přípravků je lepší biologická účinnost a spolehlivější ochrana rostlin. Nově vyvíjené účinné látky jsou dnes pod mimořádně přísnou kontrolou zodpovědných orgánů. Navíc dochází k rychlému vyřazování mnoha starších účinných látek. Požadavky kladené na nové účinné látky jsou velmi vysoké a proto je třeba pro každou nově vyvinutou látku najít co nejlepší využití s ohledem na co nejdelší udržení spolehlivé účinnosti. Stále větší význam má také vhodná formulační technologie, která dokáže ještě zvýraznit využití účinných látek. Výsledkem rozsáhlého výzkumu firmy Bayer je vývoj nového insekticidu - Biscaya 240 OD. Spojuje moderní účinnou látku - thiacloprid s unikátní formulační technologií, založenou na využití rostlinného oleje a dalších pomocných látek. Tato technologie je patentem firmy Bayer a je označována jako O-TEQ formulace. Vyvinuta je speciálně pro systémově působící přípravky a v budoucnu se jistě objeví další přípravky založené na jejím principu. Tato formulace umožňuje dokonalejší využití účinné látky, zvyšuje odolnost přípravku proti srážkám a prodlužuje jeho účinnost. O-TEQ formulace zlepšuje retenci přípravku a zabezpečuje rovnoměrné pokrytí povrchu rostliny. Biscaya není nebezpečná pro teplokrevné živočichy, půdní mikroorganismy, žížaly ani včely. V půdě je velmi rychle odbourávána. Po aplikaci thiacloprid postupně proniká do pletiv a dokáže tak zasáhnout i škůdce ukryté uvnitř rostlin. Působí Agropol Chem číslo 5 květen

7 kontaktně a požerově. Jeho velkou předností je také výborná účinnost za vyšších teplot a značná světelná stabilita. Patří do skupiny tzv. druhé generace CNI insekticidů. Tyto moderní účinné látky znamenají další krok v možnostech ochrany polních plodin proti hmyzím škůdcům. Rozšiřuje například možnosti insekticidní ochrany proti škůdcům kvetoucích plodin. Vzhledem k tomu, že nepůsobí na včely repelentně, nesnižuje se po aplikaci do květu opylení rostlin. Stejně jako řada jiných insekticidních látek účinkují pomocí blokace nervového systému škůdce. K té však dochází odlišným způsobem, než je tomu u starších insekticidů. Nehrozí tak nebezpečí vzniku rezistence mezi Biscayou na jedné straně a pyrethroidy, karbamáty nebo organofosfáty na straně druhé. Biscaya byla v loňském roce poprvé zaregistrována v některých evropských zemích. Je cíleně směřována do polních plodin proti širokému spektru škůdců. Ve značné míře nahrazuje některé starší přípravky, které dlouholetým používáním již ztrácejí svou schopnost působit proti rezistentním kmenům různých druhům hmyzu. Velmi účinná je také proti mšicím. U nás je Biscaya v současné době registrována v řepce olejce, hořčici a bramborách. Spolehlivě likviduje všechny významné škůdce řepky - stonkové krytonosce, blýskáčky i šešulové škůdce. Pro všechny tři aplikační termíny je doporučená dávka přípravku 0,3 l/ha. Vzhledem k systémovému působení, mimořádné toleranci vůči včelám a dalším vlastnostem je vhodná zejména pro aplikaci proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému. V západní Evropě je nejdůležitějším škůdcem řepky jednoznačně blýskáček řepkový. Jeho vysoká škodlivost je tam jednoznačně spojena s vysokou mírou rezistence vůči pyrethroidům. Biscaya tyto rezistentní blýskáčky výborně likviduje. Aplikace se provádí na základě signalizace škůdců. V bramborách účinkuje výborně proti mandelince bramborové a mšicím. Vzhledem k mimořádné citlivosti mandelinky bramborové k thiaclopridu postačuje proti tomuto škůdci dávka insekticidu Biscaya 0,2 l/ha. Biscaya by měla být zařazena do systému insekticidní ochrany řepky a brambor v souladu s antirezistentními postupy a je třeba ji v postřikovém plánu střídat s insekticidy s odlišným mechanismem účinku. Při dlouhodobém skladování dochází k oddělení oleje od ostatních složek přípravku. Proto je vhodné aktivovat ho před použitím mírným protřepáním. Biscayu je možné používat také v tankmixech. Ověřeny jsou například kombinace s fungicidy Prosaro, Horizon, Sereno nebo Casoar. Pokud je třeba aplikovat insekticid Biscaya společně s hnojivem DAM 390, je třeba ho nejdříve rozmíchat ve vodě a následně vlít do DAMu. Biscaya je insekticidem nové generace, spojující výbornou a dlouhodobou účinnost s vynikajícími ekotoxikologickými vlastnostmi. plodina škodlivý organismus dávka (l/ha) ochranná lhůta (dny) poznámka krytonosec řepkový (Ceutorrhynchus napi), krytonosec čtyřzubý (Ceutorrhynchus pallidactylus) 0,30 30 podle signalizace; max. 2 hořčice, řepka olejka blýskáček řepkový (Meligethes aeneus) 0,30 30 krytonosec šešulový (Ceutorrhynchus obstrictus), bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) 0,30 30 brambor mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) 0,20 14 podle signalizace; max. 3 Agropol Chem číslo 5 květen

8 Jarní seminář v Mělnickém Vtelnu Ing. Jakub Laxa Ve středu proběl v Mělnickém Vtelně Jarní seminář zaměřený na praktickou část ochrany rostlin. Tento seminář byl pojat velmi neformálně a snažil se vyvarovat dlouhým proslovům nebo výčtům dlouhých seznamů produktů. V rámci programu vystoupili zástupci firem DuPont (Ing. Kvapilová) a Bayer (Ing. Kruliš), kteří ve svých přednáškách ze začátku komentovali dosavadní průběh letošního rok z hlediska aplikací přípravků na ochranu rostlin. Hlavní částí jejich vystoupení však bylo aktuální doporučení zemědělcům pro následující dny. Ing. Holečková ze Státní rostlinolékařské správy v krátkosti informovala zemědělce o jejich povinnostech z oblasti legislativy. Na závěr upozornila na rozšíření virů zakrslosti obilnin v oblasti Mělnicka. Během prohlídky porostů probíhala v restauraci analýza vzorků obilnin, které si přinesli sami zemědělci. Po návratu z polí nás Ing. Bernardová ze Zkušební stanice Kluky ve své přednášce upozornila na výhody včasné a správné diagnostiky a prognózy v ochraně rostlin a v samotném závěru programu prezentovala výsledky analýzy. Informace z redakce Reporter - novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Elektronický magazín společnosti Agropol Group, a.s. S Vašimi příspěvky a připomínkami se můžete obracet na adresu redakce: Ing. Alexandr Neischl, vedoucí úseku podpory trhu, Nemáte-li zájem o náš magazín, zašlete prosím na: se žádostí o zrušení jeho pravidelného zasílání, děkujeme. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Pouze v elektronické podobě vydává: Agropol Chem, s. r. o. Opletalova 1535/4, Praha 1 tel.: , , fax: Agropol Chem číslo 5 květen

9 Agromanuál - profesionální ochrana rostlin Přehled náplně červnového vydání časopisu Agromanuál Výběr odrůd řepky ozimé v roce 2008/9 Ing. David Bečka, Ph.D.; Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze V roce 2007 přibylo rekordních 14 novinek do sortimentu odrůd řepky ozimé. Obdobná situace nastala i v letošním roce 2008, kdy ÚKZÚZ povolil zatím 13 novinek. V ČR je v současnosti registrováno celkem 71 odrůd řepky ozimé, k tomu přibývá dalších asi 30 odrůd s EU katalogu. Reálně se u nás ve větším pěstuje přes 60 odrůd. Odrůdy sice přibývají, ale současně s tím se snižuje jejich podíl na trhu. Již neplatí, že dominantní odrůda má převahu jako např. Lirajet v roce 1998 přes 30 %. V současnosti nejpěstovanější Ontario se pěstuje na asi 17 % výměry řepky ozimé. Sortiment se velmi rychle obměňuje, některé kvalitní odrůdy ještě než se dostanou do podvědomí a oblíbenosti zemědělců (např. Liprima, Siska a řada dalších) jsou vytlačeny stále se valící vlnou nových materiálů. Dříve si odrůdy udržely své postavení po dobu pěti až deseti let, nyní je to max. 5 let. Najdou se i výjimky jako např. Navajo a Artus s registrací z roku 1999, které se díky své výkonnosti a plasticitě udržely na trhu téměř deset let. Orientace v tomto velkém množství odrůd je nepřehledná a věřit pouze reklamním doporučením některých prodejců nemusí být vždy správné rozhodnutí. Nejlepší je vidět odrůdy na vlastní oči, nejlépe v poloprovozních a provozních pokusech. ČZU Praha a SPZO pořádají každoročně v květnu a červnu řadu polních kázání k odrůdám řepky ozimé. Na těchto akcích je možné se s odrůdami i novinkami na řepkovém trhu blíže seznámit. Odrůda má rozhodující vliv na olejnatost, kterou ovlivňuje až ze 4 %, zatímco ročník a lokalita se podílí pouze 1 3 %. Proto orientace na odrůdy s vyšším obsahem oleje v oblastech teplých a suchých (okres Litoměřice, Rakovník, Znojmo aj.), kde jsou tradičně problémy s dosažením základní olejnatosti 42 %, je správné rozhodnutí. K odrůdám s vyšší olejnatostí patří např.: Atlantic, NK Cicero, NK Octans, Oponent, NK Passion, Petra, Siska, aj. Ochrana máku proti chorobám Ing. Jiří Havel, CSc.; OSEVA PRO s.r.o. odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava Mák je lukrativní plodina, jejíž produkce se v posledních letech značně zvýšila. Kromě nárůstu osevních ploch stále více pěstitelů jde cestou zvýšení pěstitelské intenzity. Až donedávna se ochrana máku proti chorobám prakticky neprováděla, v současné době se ale stává stále významnějším prvkem intenzívní agrotechniky máku. Insektofungicidní moření osiva se používá téměř standardně a čím dále tím více pěstitelů používá ošetření porostu máku fungicidy. V současné době nejrozšířenější a nejvýznamnější chorobou máku je helmintosporióza (Pleospora calvescens). Houba napadá mák prakticky ve všech vývojových stadiích. Konidie ulpělé na semenech infikují vzcházející rostliny máku a způsobují jejich odumírání. Ve fázi listové růžice může docházet k zaškrcování kořenového krčku a odumírání rostlin. Přibližně na začátku květu dochází k hromadné infekci listů, na kterých se postupně vytvářejí hranaté černohnědé až černé skvrny ohraničené listovými žilkami. Houba také prorůstá dovnitř makovic, kde vytváří velké množství šedého mycelia. Semena jsou přilepena k přepážkám a slepena do chomáčků. Infikovanými semeny se také houba přenáší. Tato choroba se vyskytuje prakticky v každém roce na většině porostů máku, otázkou tedy není, zda se bude, či nebude vyskytovat, ale nakolik bude na konkrétním porostu rozšířena. Helmintosporióza se na máku vyskytuje pravidelně a na ošetření fungicidy dobře reaguje. V tabulce jsou uvedeny výsledky pokusu s ošetřením fungicidy v roce Rok 2007 nebyl pro mák příliš příznivý, sucho v dubnu a květnu se na porostech máku výrazně projevilo. V polovině července pak vlna extrémně vysokých teplot způsobila, že rostliny velmi rychle zaschly. Kromě metconazole (Caramba) nejsou všechny další použité fungicidy do máku registrovány, jejich aplikaci proto nelze doporučit. Napadení listů bylo hodnoceno devítibodovou stupnicí, kdy 9 = list zdravý a 1 = list zcela napadený. Všechny aplikace fungicidů zlepšily zdravotní stav listů, varianty č. 3, 4, 5 a 8 byly statisticky průkazné.... Změna obsahu vyhrazena. V přiložených tabulkových přehledech se můžete seznámit s doporučením pro fungicidní ošetření cukrovky a bramboru, dále s doporučením pro výběr předsklizňového a posklizňového ošetření. Součástí Agromanuálu bude také podrobný přehled odrůd ozimé řepky. Informace, objednávky předplatného: tel./fax: Agropol Chem číslo 5 květen

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE

FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE www.syngenta.cz duben 2014 měsíčník společnosti Syngenta FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ KUKUŘICE AMPLIGO NA ZAVÍJEČE I BÁZLIVCE JEDNOU RANOU SEGURIS NOVINKA V OCHRANĚ OBILNIN STARTUJEME K VYSOKÝM VÝNOSŮM OZIMÉ ŘEPKY

Více

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor

www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor www.syngenta.cz 5/09 květen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: FUNGICIDY Fungicidní ochrana obilnin a brambor ÚVODNÍK Ochrana fungicidy v popředí zájmu Ing. František Vozár Syngenta Czech Počasí

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.)

Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Odrůdový pokus na máku setém (Papaver somniferum L.) Lucie Bilíková Kraj: Moravskoslezský kraj Opava 2014

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA

KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA www.syngenta.cz září říjen 2012 měsíčník společnosti Syngenta KVALITA KUKUŘICE NA SILÁŽ A ENERGETICKÁ HODNOTA ROZMARY POČASÍ A PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY V SEZÓNĚ 2011/2012 ŠKODLIVÉ ORGANISMY ROSTLIN OHROŽUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ryant@mendelu.cz

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol

tj. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1- ylmethyl) cyclopentanol Přípravek na ochranu rostlin Caramba Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně ozimé a jarní pšenice, jarního a ozimého ječmene před chorobami listů a klasů a k ochraně

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více