SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr."

Transkript

1 SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK

2 ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002 ANALÝZA RIZIKA ZÁSADA PŘEDBĚŽNÉ OPATRNOSTI OCHRANA ZÁJMŮ SPOTŘEBITELE SLEDOVATELNOST ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU KRMIVÁŘSKÉHO PODNIKU

3 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY (DEFINICE) - NAŘÍZENÍ 178/ POTRAVINA : jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem, nebo u nichž to lze oprávněně předpokládat

4 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY (DEFINICE) - NAŘÍZENÍ 178/2002 POTRAVINÁŘSKÝ PODNIK : jakýkoli podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin

5 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY (DEFINICE) - NAŘÍZENÍ 178/2002 PROVOZOVATEL POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU : jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva

6 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY (DEFINICE) - NAŘÍZENÍ 178/2002 KRMIVO : různé látky nebo produkty zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, určené k použití jako krmivo pro zvířata;

7 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY (DEFINICE) - NAŘÍZENÍ 178/2002 BEZPEČNÁ POTRAVINA NENÍ ŠKODLIVÁ PRO ZDRAVÍ ÚČINKY NA ZDRAVÍ (OKAMŽITÉ I DLOUHODOBÉ) KUMULATIVNÍ TOXICKÉ ÚČINKY ZVLÁŠTNÍ ZDRAVOTNÍ CITLIVOST SKUPINY SPOTŘEBITELŮ NENÍ NEVHODNÁ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ NEPŘIJATELNÁ Z DŮVODU KONTAMINACE, HNILOBY, KAŽENÍ A POD.

8 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY (DEFINICE) - NAŘÍZENÍ 178/2002 BEZPEČNÁ KRMIVA Krmivo se nepovažuje za bezpečné má-li nepříznivý účinek na lidské zdraví nebo zdraví zvířat; Způsobuje -li, že potraviny získané z hospodářských zvířat nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu.

9 ÚVOD ZEMĚDĚLEC JE VŽDY PROVOZOVATELEM POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU JE OBVYKLE PROVOZOVATELEM KRMIVÁŘSKÉHO PODNIKU

10 ÚVOD HYGIENICKÝ BALÍČEK PROVOZOVATEL DOZOR 852/ / / (2004

11 ÚVOD NAŘÍZENÍ PARLAMENTU A RADY 852/2004 (ES) :PŘÍLOHA I - PRVOVÝROBA A : OBECNÉ HYGIENICKÉ PŘEDPISY PRO PRVOVÝROBU A SOUVISEJÍCÍ POSTUPY PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S PRODUKTY PRVOVÝROBY PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT ROSTLINNÁ VÝROBA, LOV A RYBOLOV VČETNĚ PŘEPRAVY PRODUKTŮ KE ZPRACOVÁNÍ B : DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU HYGIENICKOU PRAXI

12 POTRAVNÍ ŘETĚZEC KRMIVO VODA CHOV PLEMENITBA ZDRAVÍ ZVÍŘAT POHODA ZVÍŘAT LÉČENÍ PROFYLAXE ZVÍŘATA SPOTŘEBITEL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VETERINÁRNĚ- ZDRAVOTNÍ STANDARDY

13 OCHRANA POTRAVNÍHO ŘETĚZCE OCHRANA PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY TĚŽKÝMI KOVY ORGANICKÝMI LÁTKAMI RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI BIOCIDY PESTICIDY VETERINÁRNÍMI LÉČIVY DOPLŇKOVÝMI LÁTKAMI

14 OCHRANA POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ZDROJE KONTAMINACE VZDUCH PŮDA VODA KRMIVA HNOJIVA VETERINÁRNÍ LÉČIVA PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN BARVY, CHEMIKÁLIE, PHM

15 PŘED KONTAMINACÍ TĚŽKÉ KOVY DLE VYHLÁŠKY 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách ARSEN MĚĎ RTUŤ ŽELEZO KADMIUM OLOVO ZINEK DLE ANALÝZY RIZIKA SZIF (pšenice, ječmen, kukuřice ) KADMIUM OLOVO

16 PŘED KONTAMINACÍ TĚŽKÉ KOVY Cd, Pb ZDROJE PRŮMYSL PHM (Pb) HNOJIVA (Cd) KONTAMINACE EMISE, DEŠŤOVÉ SRÁŽKY, HNOJENÍ FOSFÁTY ZDRAVOTNÍ VÝZNAM PORUCHY METABOLISMU POŠKOZENÍ JATER (Cd), LEDVIN(Pb), CNS (Pb) KARCINOGENITA (Cd)

17 PŘED KONTAMINACÍ ORGANICKÉ CIZORODÉ LÁTKY DLE VYHLÁŠKY 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (PAU) N-NITROSAMINY POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY (PCB) MYKOTOXINY Deoxinivalenol (DON) Zearalenon

18 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 291/2003 Sb. ze dne 26. srpna 2003 o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech Plán pravidelného sledování (monitorování) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících v potravinovém řetězci na rok..

19 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 291/2003 Sb a) chovatelé uvádějí do oběhu pouze 1. zvířata, aa) kterým nebyly podány nepovolené látky nebo přípravky anebo u kterých nedošlo k nedovolenému ošetření, bb) u kterých, pokud jim byly podány povolené látky nebo přípravky, byly dodrženy ochranné lhůty stanovené pro tyto látky nebo přípravky, 2. živočišné produkty pocházející od zvířat uvedených v bodě 1,

20 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 291/2003 Sb b) osoby, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty, provádějí vlastní kontroly hygienických podmínek výroby tak, aby 1. přijímaly do svých zařízení pouze taková hospodářská zvířata, u kterých je chovatel s to zaručit, že byly dodrženy ochranné lhůty, 2. se přesvědčily, že u hospodářských zvířat nebo živočišných produktů dodaných do jejich zařízení nejsou přítomna rezidua v množství překračujícím stanovené limity ani jakékoli stopy nepovolených látek nebo přípravků.

21 PŘED KONTAMINACÍ OCHRANNÉ LHŮTY STANOVENÉ VÝROBCEM PŘÍPRAVKU STANOVENÉ ZÁKONEM (č. 166/1999, 19) a) 28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků, b) 7 dnů, jde-li o mléko a vejce, c) 500 stupňodnů, jde-li o maso ryb, přičemž počet stupňodnů se zjišťuje násobením průměrné denní teploty vody počtem dnů.

22 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 291/2003 Sb Příloha 1 - SLEDOVANÉ LÁTKY SKUPINA A - Látky s anabolickým účinkem a nepovolené látky: SKUPINA B - Veterinární léčivé přípravky (včetně nepovolených látek, které by mohly být použity pro veterinární účely) a látky kontaminující

23 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 291/2003 Sb Příl.1 - SLEDOVANÉ LÁTKY - SKUPINA B 3. Látky kontaminující životní prostředí a ostatní látky: a) Organochlorované sloučeniny včetně PCB b) Organofosfáty c) Chemické prvky

24 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 291/2003 Sb Příl.1 - SLEDOVANÉ LÁTKY - SKUPINA B 3. Látky kontaminující životní prostředí a ostatní látky: d) Mykotoxiny e) Barviva f) Ostatní

25 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 291/2003 Sb U látek skupiny A se dozor zaměřuje na odhalení nedovolené podávání nepovolených látek a přípravků a případného nesprávného podávání povolených látek. U látek skupiny B se dozor zaměřuje zejména na kontrolu dodržování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků,

26 PŘED KONTAMINACÍ JAKÁ JSOU RIZIKA?

27 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

28 PŘED KONTAMINACÍ - ACL Anorganické Cizorodé Látky - KRMIVA

29 PŘED KONTAMINACÍ - ACL Anorganické Cizorodé Látky - KRMIVA

30 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

31 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

32 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

33 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

34 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

35 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

36 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

37 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

38 PŘED KONTAMINACÍ

39 PŘED KONTAMINACÍ

40 PŘED KONTAMINACÍ

41 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

42 PŘED KONTAMINACÍ - ACL

43 PŘED KONTAMINACÍ- ACL

44 PŘED KONTAMINACÍ

45 PŘED KONTAMINACÍ

46 PŘED KONTAMINACÍ - OCL

47 PŘED KONTAMINACÍ - OCL

48 PŘED KONTAMINACÍ - CL

49 PŘED KONTAMINACÍ -CL

50 PŘED KONTAMINACÍ - OCL

51 PŘED KONTAMINACÍ - OCL

52 PŘED KONTAMINACÍ - CL JAKÁ TEDY JSOU REÁLNÁ RIZIKA? VĚTŠINOU PODLIMITNÍ NÁLEZY CL OJEDINĚLÉ NADLIMITNÍ NÁLEZY JEN OLOVO, KADMIUM spady (srážky), hnojiva?! VETERINÁRNÍ LÉČIVA- medikace, rybí moučka, ochranné lhůty?! TREND VÝSKYTU CL TRVALÝ POKLES VYJMA : KADMIUM RTUŤ (částečně) ARSEN (krmiva)

53 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY PRODUKTY PLÍSNÍ LÁTKY NEBÍLKOVINNÉ POVAHY = ODOLÁVAJÍ ÚČINKŮM TEPLA PROSTUPUJÍ SUBSTRÁTEM BEZ ZJEVNÝCH OHRANIČENÍ NEMAJÍ VÝRAZNÉ SMYSLOVÉ PROJEVY

54 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY Mykotoxin Aflatoxiny Deoxynivalenol Fumonisin B1 Ochratoxin A Patulin Sterigmatocystin Zearalenon Producenti Aspergillus (A. flavus) Fusarium (F.graminearum) Fusarium (F. proliferatum,aj) Penicillium (P. verrucosum) Aspergillus ochraceus, aj Penicillium expansum, Byssochlamys spp., aj. Aspergillus (A.flavus, aj) Fusarium (F.graminearum,aj)

55 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY Historicky nejznámější NÁMEL (Claviceps purpurea) Dle analýzy rizika pro SZIF FUSARIOVÉ m. DEOXYNIVALENOL (DON) - pšenice, ZEARALENON (ZEA) pšenice ASPERGILLUS, a j. OCHRATOXIN A AFLATOXIN B 1 kukuřice

56 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY FUSARIOVÉ DEOXYNIVALENOL (DON) indikátor?! Inhibice syntézy DNA a RNA, imunosuprese, hemolýza ZEARALENON (ZEA) Rozvrat hormonální regulace (estrogenní odpověď organizmu)

57 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY FUSARIOVÉ RŮST FUSÁRIÍ RELATIVNĚ NÍZKÉ TEPLOTY VYSOKÁ VLHKOST (DEŠTIVO)

58 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY - AFLATOXINY AFLATOXINY Hepatotoxické carcinogenní AFLATOXINY B 1, B 2, G 1, G 2 na potravinách (krmivech) rostlinné substráty AFLATOXINY M 1 Metabolit B 1 - Mléko a mléčné výrobky

59 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY AFLATOXINY PRODUKCE VYŠŠÍ TEPLOTY VYSOKÁ VLHKOST

60 PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY JAK PROTI NIM? FUSARIOVÉ problematická prevence vzhledem k podmínkám produkce Agrotechnika? Podmínky skladování Vyloučení kontaminovaných plodin ze spotřeby AFLATOXINY produkce obvykle při vyšších teplotách a vlhkosti Kontrola dovozových rizikových surovin (krmiv) Účinný systém čištění zásobníků krmiv

61 PŘED KONTAMINACÍ 273/2000 Sb. VYHLÁŠKA kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách skupina I, kde jsou maximální limity reziduí stanoveny, skupina II, kde nejsou s ohledem na zjištěnou neškodnost pro lidské zdraví maximální limity reziduí stanoveny, skupina III, kde mají maximální limity reziduí v Evropské unii pouze dočasnou platnost. Ve skupině IV jsou uvedena léčiva nebezpečná pro zdraví člověka, která nesmějí být používána pro zvířata určená k výrobě potravin.

62 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 273/2000 Sb. - SKUPINA IV Aristolochia ssp. a preparáty z ní Dapson Dimetridazol Chloramfenikol Chloroform Chlorpromazin Kolchicin Metronidazol Nitrofurany (včetně furazolidonu) Ronidazol.

63 PŘED KONTAMINACÍ SKUPINA IV Aristolochia ssp. a preparáty z ní (Podražec) JEDY : KYSELINA ARISTOLOCHOVÁ ALKALOID ARISTOLOCHIN Podražec křovištní (aristolochia clematitis L.)

64 PŘED KONTAMINACÍ SKUPINA IV Kolchicin JEDY : ALKALOID KOLCHICIN Ocún podzimní (Colchicum autumnale L.)

65 PŘED KONTAMINACÍ VYHLÁŠKA 273/2000 Sb. - SKUPINA I - IV JAKÁ OPATŘENÍ? Nepodávat zakázaná léčiva Dodržet ochranné lhůty (označení zvířat, záznamy) Léčení medikace Agrotechnika hubení plevelů PESTICIDY! Vyloučení kontaminovaných krmiv (píce, seno)

66 PŘED KONTAMINACÍ - BIOCIDY ZÁKON 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh Příloha 1 - Typy biocidních přípravků 1 - Biocidní přípravky osobní hygieny 2 - Dezinfekční přípravky pro privátní a profesionální použití a jiné biocidní přípravky 3 - Biocidní přípravky pro veterinární hygienu 4 - Dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv 5 - Dezinfekční přípravky pro pitnou vodu

67 PŘED KONTAMINACÍ - BIOCIDY ZÁKON 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh Příloha 1 - Typy biocidních přípravků 14 - Rodenticidy 15 - Avicidy 16 - Moluskocidy 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky na regulaci stavu jiných členovců 19 - Repelenty a atraktanty 20 - Konzervační přípravky pro potraviny nebo krmiva (ne pro přímý styk s potravinami a krmivy)

68 PŘED KONTAMINACÍ - BIOCIDY JAK CHRÁNIT PŘED KONTAMINACÍ BIOCIDY Používat jen schválený prostředek indikační skupina informace na internetu zadat do vyhledávače např. : USKVBL» Registrace a Schvalování» Biocidy Používat podle návodu na obalu nebo příbalovém letáku (bezpečnostní list) koncentrace, expozice, bezpečnostní opatření Bezpečně ukládat mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami nebo krmivy Poučit proškolit personál vnitřní směrnice?!

69 PŘED KONTAMINACÍ - VODA VODA K NAPÁJENÍ ČISTÁ VODA neobsahuje škodlivé organizmy a/nebo toxické látky, které by mohly negativně ovlivnit potraviny PITNÁ VODA VODA K OPLACHOVÁNÍ ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ ČISTÁ VODA PITNÁ VODA VODA POUŽÍVANÁ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ PITNÁ VODA

70 PŘED KONTAMINACÍ - ODPADY ODPADY ROSTLINNÉHO PŮVODU Oddělené bezpečné ukládání Biodegradace Zabránění množení škůdců Agrotechnika ODPADY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU VŽP nakládání způsoby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady1774/2002

71 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN OCHRANA PŘED ŠKŮDCI DDD DESINFEKCE (čištění a desinfekce) Biocidní přípravky schválené Postupy dle návodu vzhledem k druhu znečištění DESINSEKCE Biocidní přípravky schválené Technická opatření (sítě, lapače aj.) DERATIZACE Technická opatření ((pasti, terénní úpravy) Standardní metodika ochranné deratizace Vydal SZÚ v Praze : ISSN

72 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ODPADY V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ? PRŮMYSLOVÉ ODPADY - ZÁKON 85/2001 Sb. OBALY ZBYTKY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ atd. BIOLOGICKÉ ODPADY -ROSTLINNÉ -ŽIVOČIŠNÉ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 TĚLA UHYNULÝCH (UTRACENÝCH ) ZVÍŘAT ČÁSTI TĚL, MRTVÉ PLODY, PLODOVÉ OBALY NEPOUŽITELNÉ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY EXKREMENTY - HNŮJ

73 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/ KATEGORIE KATEGORIE 1 všechny části těla včetně kůží těchto zvířat: zvířat podezřelých z infekce TSE zvířat v zájmovém chovu, v zoo-zahradách a cirkusech; pokusných zvířat volně žijících zvířat, podezřelých z infekce chorobami přenosnými na člověka nebo zvířata; SRM a celá těla mrtvých zvířat obsahujících SRM;

74 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/ KATEGORIE KATEGORIE 1 produkty získané ze zvířat, kterým byly podány látky zakázané materiál živočišného původu shromážděný při čištění odpadních vod ze zpracovatelských zařízení kategorie 1 kuchyňský odpad vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy

75 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 1 zneškodněn přímo spálením ve schválených * zpracován ve schváleném zařízení a zneškodněn spálením nebo spoluspálením * zpracován ve schváleném zařízení (mimo SRM!), trvale označen zápachem a nakonec zneškodněn zahrabáním na schválené skládce v případě kuchyňského odpadu podle odst. 1 e) * zneškodněn zahrabáním na schválené skládce ZNEŠKODNĚN JAKO ODPAD

76 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 2 hnůj a obsah trávícího traktu; materiál živočišného původu sesbíraný při čištění odpadních vod z jatek ; produkty živočišného původu obsahující rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminantů pokud tato rezidua přesahují povolené úrovně

77 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 2 produkty živočišného původu jiné kategorie než kategorie 1 dovezené ze třetích zemí zvířata a jejich části, jiná než K 1 která zahynou jiným způsobem než porážkou pro účely lidské spotřeby včetně zvířat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvířat; směsi materiálu kategorie 2 s materiálem kategorie 3 VŽP z materiálů jiné kategorie než kateg. 1 a 3.

78 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 2 zneškodněn přímo spálením ve schválených spalovnách* zpracován ve schváleném zařízení a zneškodněn spálením nebo spoluspálením * v případě tavených/škvařených tuků dále zpracován k využití v organických hnojivech nebo půdních přídavcích nebo pro jiné technické využití, (mimo kosmetiku)

79 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 2 zpracován ve schváleném zařízení (mimo SRM!), trvale označen zápachem a v případě výsledného materiálu bílkovinné povahy, využit jako organické hnojivo nebo půdní přídavek přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schválenými zneškodněn jako odpad zahrabáním na schválené skládce

80 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 2 v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován v případě hnoje, obsahu zažívacího traktu vyjmutého ze zažívacího traktu, mléka a mleziva, pokud je příslušný orgán nepovažuje za riziko šíření závažné přenosné choroby: využit bez zpracování jako surovina v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleném použit na půdu v souladu tímto nařízením, nebo přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování...

81 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 2 v případě celých těl nebo částí těl volně žijících zvířat, která nejsou podezřelá z infekce chorobami přenosnými na člověka nebo zvířata, využit k produkci loveckých trofejí v technickém zařízení zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby

82 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 3 části poražených zvířat, které jsou poživatelné ale které nejsou určené pro lidskou spotřebu z obchodních důvodů; části poražených zvířat, nepoživatelné, ale které nenesou žádné známky chorob z těl zvířat, která jsou poživatelná kůže, kopyta, paznehty a rohy, prasečí štětiny a peří pocházející ze zvířat poražených na jatkách, která byla shledána vhodnými pro účely porážky pro lidskou spotřebu krev získaná ze zvířat jiných než přežvýkavců pocházející ze zvířat poražených na jatkách, která byla shledána vhodnými pro účely porážky pro lidskou spotřebu

83 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 3 VŽP pocházející z výroby produktů určených pro lidskou spotřebu zmetkové potraviny živočišného původu, nebo zmetkové potraviny které však nepředstavují žádné riziko pro zdraví lidi ani zvířat; ryby nebo ostatní mořští živočichové s výjimkou mořských savců, které byly uloveny za účelem výroby rybí moučky; čerstvé vedlejší produkty z ryb pocházející ze zařízení na výrobu rybích výrobků pro lidskou spotřebu;

84 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 3 syrové mléko pocházející ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata; skořápky, vedlejší produkty z umělých líhní, vedlejší produkty z porušených vajec, které pocházejí ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata; kůže, kopyta, paznehty, peří, vlna, rohy, chlupy a kožešina, které pocházejí ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata a kuchyňský odpad jiný než K-1

85 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 3 zneškodněn přímo jako odpad spálením zpracován ve zpracovatelském zařízení schváleném a zneškodněn jako odpad spálením nebo spoluspálením zahrabán na skládce schválené směrnicí 1999/31/ES; zpracován ve zprac. zařízení schváleném přeměněn v technickém zařízení využit jako surovina v zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

86 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BIOLOGICKÉ ODPADY Nařízení 1774/2002 KATEGORIE 3 přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleném v případě kuchyňského odpadu zpracován v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby schválenými postupem

87 ZÁSADY HYGIENY V PRVOVÝROBĚ POTRAVIN NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PROSTOR PRO SVP/SHP POSTUPY PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ VŽP TŘÍDĚNÍ DLE KATEGORIÍ OZNAČOVÁNÍ EVIDENCE OCHRANA PŘED ŠKŮDCI POSTUPY PRO PŘEDÁVÁNÍ VŽP EVIDENCE DOKUMENTACE HLÁŠENÍ OCHRANA PŘED ZAVLEČENÍM NÁKAZ POSTUPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ HNŮJ PRODUKTY (MLÉKO)

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská

Ústav chemie a analýzy potravin. Mykotoxiny. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Mykotoxiny Zpracovatelé: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Ing. Marta Kostelanská Zpracováno v rámci projektu MŠMT 2B06118 Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2011 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2011 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami -situace vroce 2010 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 / 2011

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat

Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat Mykotoxiny u zvířat Mykotoxiny u zvířat Úvod Již několik let se stále více zabýváme mykotoxiny zejména proto, že je pomocí vyvíjející se techniky daří stále lépe odhalovat 1. Podstata a původ mykotoxinů

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Bezpečný provoz ve vztahu k bezpečným potravinám a hygiena, hygienický kodex. Jihlava 25.2.2016 Bc. Zdeněk Pešek

Bezpečný provoz ve vztahu k bezpečným potravinám a hygiena, hygienický kodex. Jihlava 25.2.2016 Bc. Zdeněk Pešek Bezpečný provoz ve vztahu k bezpečným potravinám a hygiena, hygienický kodex Jihlava 25.2.2016 Bc. Zdeněk Pešek Legislativa: Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 o hygienických

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 9.4.2014 L 106/7 NŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.

Více

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Bakterie Enterobacteriaceae

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Specifické zákony chemických látek a přípravků Ústí nad Labem 11/2010 Ing. Jaromír Vachta Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh Předmět zákona - Zapracovává

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/2009 23. 3. 2009 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného

Více

Povinnosti PPP. Kamila Míková

Povinnosti PPP. Kamila Míková Povinnosti PPP Kamila Míková Zákon č. 110 / 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Vydán MZe r. 1997 Poslední znění č. 224 / 2008 Sb. (návaznost na předpisy ES) Prováděcí vyhlášky MZe a MZdrav.

Více

Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách

Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách Seminář Mykotoxiny a zemědělská produkce, Brno na Výstavišti, 13. 3. 2013 Identifikace nebezpečí výskytu vláknitých mikroskopických hub (plísní) v potravinách Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Státní zdravotní

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2009 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2009 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2008 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

Mykotoxiny v obilovinách aktuální situace ve sklizni 2017 Ivana Polišenská

Mykotoxiny v obilovinách aktuální situace ve sklizni 2017 Ivana Polišenská Mykotoxiny v obilovinách aktuální situace ve sklizni 2017 Ivana Polišenská Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Nejvýznamnější mykotoxiny v obilovinách 1. aflatoxiny 2. ochratoxin A 3. fumonisiny

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 5 PŘÍLOHA PŘÍLOHA V Dohoda o přidružení mezi Evropskou Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Zemědělec 47/2010 INFORMACE MZE 7 Kontrola podmíněnosti (cross compliance) změny od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 dochází v systému kontroly podmíněnosti (cross compliance) k rozšíření povinných požadavků na

Více

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách 2006R1881 CS 20.05.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ ÈR Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce tìstovin

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ ÈR Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce tìstovin SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ ÈR Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9 Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce tìstovin Praha, èervenec 2002 Zpracováno Svazem prùmyslových mlýnù v souladu se smìrnicí

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce zemědělských vstupů Zpráva z úředních kontrol krmivářských podniků, provedených pracovníky ÚKZÚZ v roce 14 Zpracovali: Ing. Jiří Fiala, Ph.D.

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-721-3. www.mze.

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-721-3. www.mze. ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU VČASNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2007 Praha, Květen 2008 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Kontroly nařízení (ES) 999/2001 Cross Compliance v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda

Kontroly nařízení (ES) 999/2001 Cross Compliance v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontroly nařízení (ES) 999/2001 Cross Compliance v ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda Kontrola nařízení ES 999/2001 - Právní základ - Nařízením ES č. 999/2001 byly stanoveny pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 15. července 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin

Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Zjišťování a stanovení kontaminujících látek při intervenčním nákupu obilovin Komise Evropských společenství jasně deklaruje, že v zájmu ochrany veřejného zdraví je nezbytné udržet množství kontaminujících

Více

3.5 CHEMISMUS MINAMATA 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků

3.5 CHEMISMUS MINAMATA 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ KOLOBĚH RTUTI. Obsahy prvků v zemské kůře. Zastoupení hlavních prvků MINAMATA 3.5 CHEMISMUS člověk savci ptáci KOLOBĚH RTUTI přírodní i umělé zdroje C 2 H 6 UV 3.5.1. ZASTOUPENÍPRVKŮ V PŘÍRODĚ toxické účinky Hg (CH 3 ) 2 Hg kumulace rtuť v různých formách detoxikace potravní

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV

BEZPEČNOST A KVALITA KRMIV jater, kůže, jsou rizikové v době těhotenství a mají karcinogenní účinky. ÚKZÚZ průběžně provádí cílené kontroly obsahu dioxinů a PCB dioxinového typu u přibližně 40 vzorků krmiv ročně, v posledních 3

Více

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin zdraví a spotřebitele EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE V Bruselu dne 18. červen 2012

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty)

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) Otázka: Hygiena a toxikologie Předmět: Chemie Přidal(a): dan 1. Definice, základní poznatky HYGIENA = dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) vnějším znakem hygieny

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy ZÁVISLOST OBSAHŮ POPs V ROSTLINÁCH NA OBSAHU POPs V PŮDĚ Zpráva za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1.

Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Výsledky monitorování zakázaných látek a produktů - bod 1. Místo ČR Počet kontrol zahrnujících vzorkování PAP 255 Počet porušení byla zjištěna kontrolou dokumentace Dovozci krmných surovin Registrovaní

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4

OBSAH. 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích 1. ÚVOD... 4 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2009 1 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích

Více

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9 Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny Praha, èervenec 2002 Zpracováno Svazem prùmyslových mlýnù v souladu se smìrnicí Rady Evropy ze

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),

Více

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY CZ.1.07/3.2.05/02.0024Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP LEGISLATIVA Od

Více

Pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití

Pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití Pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití Úvod Za podmínek určených zákonem č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (zákon o návykových látkách)

Více

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII

POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII POŽADAVKY NA KVALITU SUROVIN PRO WELLNESS GASTRONOMII Měli bychom dbát nejen na nutriční hodnotu stravy, ale i na mikrobiologickou a chemickou čistotu! V současnosti se celkem dbá na základní hygienické

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Jiří Koudelka SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Jiří Koudelka SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce Jiří Koudelka 1 Státní zemědělská a potravinářská inspekce Kompetence SZPI u fyzických a právnických osob kontroluje zemědělské výrobky a potraviny ( 3 zákona

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138

Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky Kazachstán, 2008, č. 15, str. 138 O schválení technického předpisu Požadavky na zdravotní nezávadnost krmiv a přísad do krmiv Nařízením Vlády Republiky Kazachstán č. 263 ze dne 18. března 2008 Věstník administrativních Nařízení Vlády Republiky

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

M ě s t o Světlá n. S.

M ě s t o Světlá n. S. M ě s t o Světlá n. S. Nařízení města Světlá nad Sázavou č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání dne 18. 3. 2013 usnesením č. 129/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více

Doplňky stravy. Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1

Doplňky stravy. Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1 Doplňky stravy Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1 Právní úprava Směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy Vyhláška č. 225/2008 Sb. - stanoví

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdraví člověka ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

Vymazání tuku. Odporný vzhled. Cizí předměty 8.9.2013

Vymazání tuku. Odporný vzhled. Cizí předměty 8.9.2013 Vybrané vady masných výrobků Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Příčiny a důsledky Příčiny: Špatná surovina Nevhodná receptura Oxidace tuků a barviv Nevhodná technologie Mikrobní zkáza Nevhodná úprava Cizí předměty

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

CÏ aâstka 100. (2) KontaminujõÂcõÂ laâtky, 3 ) toxikologicky vyâznamneâ laâtky a laâtky vznikajõâcõâ cïinnostõâ mikroorga-

CÏ aâstka 100. (2) KontaminujõÂcõÂ laâtky, 3 ) toxikologicky vyâznamneâ laâtky a laâtky vznikajõâcõâ cïinnostõâ mikroorga- Strana 6398 SbõÂrka zaâkonuê cï. 305 /2004 305 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 6. kveïtna 2004, kterou se stanovõâ druhy kontaminujõâcõâch a toxikologicky vyâznamnyâch laâtek a jejich prïõâpustneâ mnozï stvõâ v potravinaâch

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 006 1 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V ROCE 2006 PRAHA, DUBEN 2007 ZPRÁVA

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

kvasinky x plísně (mikromycety)

kvasinky x plísně (mikromycety) Mikroskopické houby o eukaryotické organizmy o hlavně plísně a kvasinky o jedno-, dvou-, vícejaderné o jedno-, vícebuněčné o kromě zygot jsou haploidní o heterotrofní, symbiotické, saprofytické, parazitické

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme:

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme: Studijní literatura Špaček a kol.: 1980, Speciální chov hospodářských zvířat 2. s. 405-583. Čítek, J., Krupauer, V., Kubů, F.: 1993, 1998, Rybnikářství, Informatorium, Praha. Pokorný, J., Dvořák, J., Šrámek,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 4. března 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 69. Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich,

Více

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech

Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech Sledování zakázaných a nežádoucích látek a produktů a znečisťujících doplňkových látek v krmných produktech V roce 2012 prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sledování cizorodých zakázaných

Více

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Obec Lipník Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Lipník se na své schůzi dne 5.11.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 920 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o omezení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně

Více

Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva

Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva Případy poškození ryb v důsledku změny kvality vody a krmiva Z. Svobodová (1), H. Modrá (1), J. Máchová (2), M. Ševčíková (1), M. Palíková (1), J. Mareš (3), H. Kroupová (2) (1)Fakulta veterinární hygieny

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

CÏ aâstka 42. OddõÂl 1 ZaÂkladnõÂ ustanovenõâ a hygienickeâ pozï adavky na provozovny stravovacõâch sluzïeb

CÏ aâstka 42. OddõÂl 1 ZaÂkladnõÂ ustanovenõâ a hygienickeâ pozï adavky na provozovny stravovacõâch sluzïeb Strana 2854 SbõÂrka zaâkonuê cï. 107 /2001 107 VYHLAÂ SÏ KA Ministerstva zdravotnictvõâ ze dne 9. brïezna 2001 o hygienickyâchpozï adavcõâchna stravovacõâ sluzï by aozaâsadaâchosobnõâ a provoznõâ hygieny

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz

Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz Česká Republika Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, Hroznová 2, Brno www.ukzuz.cz POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH A ORGANOMINERÁLNÍCH HNOJIV (KOMPOSTŮ) VYROBENÝCH PŘI POUŽITÍ

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2005 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 80-7084-539-2

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Systém HACCP tvorba a náležitosti. Martin Prudil ÚKZÚZ

Systém HACCP tvorba a náležitosti. Martin Prudil ÚKZÚZ Systém HACCP tvorba a náležitosti Martin Prudil ÚKZÚZ Podstata systému HACCP Systém HACCP = nástroj pro vyšší bezpečnost krmiv Systém HACCP umožňuje provozovatelům krmivářských podniků identifikovat a

Více

Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA

Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA Farmářské tržiště Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen tržiště ), kde

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

Přílohy. Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

Přílohy. Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002 Přílohy Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002 Komodita/analyt celkový počet analyzovaných vzorků bez nálezu s pozitivním s nadlimitním

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 PRAHA, ČERVENEC 2011 2 Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-622-3

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-622-3 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU VČASNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2006 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více