EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/ ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (KOM(2008)0345 C6-0220/ /0110(COD)) Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Zpravodaj: Horst Schnellhardt RR\ doc PE v03-00

2 PR_COD_1am Vysvětlivky k označení legislativních postupů * Postup konzultace většina odevzdaných hlasů **I Postup spolupráce (první čtení) většina odevzdaných hlasů **II Postup spolupráce (druhé čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného postoje *** Postup souhlasu většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o EU ***I Postup spolurozhodování (první čtení) většina odevzdaných hlasů ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného postoje ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu (Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) y k legislativnímu textu V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. PE v /101 RR\ doc

3 OBSAH Strana NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU... 5 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ STANOVISKO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA POSTUP RR\ doc 3/101 PE v02-00

4 PE v /101 RR\ doc

5 NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (KOM(2008)0345 C6-0220/ /0110(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0345), s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0220/2008), s ohledem na článek 51 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0087/2009), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 1 Bod odůvodnění 2 (2) Vedlejší produkty živočišného původu vznikají zejména při porážení zvířat pro lidskou spotřebu a v průběhu neškodného odstraňování mrtvých zvířat a v rámci opatření pro tlumení nákazy. Bez ohledu na původ představují tyto produkty potenciální riziko pro zdraví zvířat, veřejné zdraví a pro životní prostředí. Toto riziko je třeba vhodně kontrolovat, buď zajištěním bezpečných prostředků pro neškodné odstranění takových produktů nebo jejich využitím pro jiné účely v (2) Vedlejší produkty živočišného původu vznikají zejména při porážení zvířat pro lidskou spotřebu, v průběhu výroby potravin živočišného původu, jako jsou mléčné výrobky, a neškodného odstraňování mrtvých zvířat a v rámci opatření pro tlumení nákazy. Bez ohledu na původ představují tyto produkty potenciální riziko pro zdraví zvířat, veřejné zdraví a pro životní prostředí. Toto riziko je třeba vhodně kontrolovat, buď zajištěním bezpečných prostředků pro RR\ doc 5/101 PE v02-00

6 případě, že jsou dodrženy přísné podmínky, které snižují zdravotní rizika spojená s těmito produkty na minimum. neškodné odstranění takových produktů nebo jejich využitím pro jiné účely, např. v bioenergetických procesech, za předpokladu, že jsou dodrženy přísné podmínky, které snižují zdravotní rizika spojená s těmito produkty na minimum. 2 Bod odůvodnění 13 (13) Kromě toho by se pravidla stanovená v tomto nařízení měla z důvodu prevence rizika vznikajícího v souvislosti s volně žijícími zvířaty vztahovat i na mrtvá těla těchto zvířat nebo jejich části, u nichž existuje podezření z přenosné nákazy. Z tohoto použití pravidel by však neměla vyplývat povinnost sbírat a odstraňovat těla volně žijících zvířat, která uhynula nebo která byla ulovena ve svém přírodním stanovišti. Jsou-li dodržovány správné metody lovu, mohou být střeva a další části těl volně žijící zvěře bezpečně neškodně odstraněny na místě. Na vedlejší produkty živočišného původu z ulovené zvěře by se ustanovení tohoto nařízení měla vztahovat pouze do stejné míry, do jaké se právní předpisy o hygieně potravin vztahují na uvádění této zvěře na trh, a pokud zahrnují činnosti prováděné provozovnami na zpracování zvěře. (13) Kromě toho by se pravidla stanovená v tomto nařízení měla z důvodu prevence rizika vznikajícího v souvislosti s volně žijícími zvířaty vztahovat i na mrtvá těla těchto zvířat nebo jejich části, u nichž existuje podezření z přenosné nákazy. Z tohoto použití pravidel by však neměla vyplývat povinnost sbírat a odstraňovat těla volně žijících zvířat, která uhynula nebo která byla ulovena ve svém přírodním stanovišti. Jsou-li dodržovány právní normy týkající se lovu, mohou být střeva a další části těl volně žijící zvěře bezpečně neškodně odstraněny na místě. Na vedlejší produkty živočišného původu z ulovené zvěře by se ustanovení tohoto nařízení měla vztahovat pouze do stejné míry, do jaké se právní předpisy o hygieně potravin vztahují na uvádění této zvěře na trh, a pokud zahrnují činnosti prováděné provozovnami na zpracování zvěře. Formulace správné metody lovu je neurčitý právní pojem, který v právních předpisech o myslivosti neexistuje, a mohla by proto vést k právní nejistotě a nesrovnalostem. Protože se honitba v příslušném členském státě řídí jeho příslušnými právními normami, je v zájmu dosažení cíle nutné tuto jasnou definici uvést. PE v /101 RR\ doc

7 3 Bod odůvodnění 21 (21) Činnosti s vedlejšími produkty živočišného původu, které představují závažný stupeň rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat, by měly být prováděny pouze v provozovnách, které byly dopředu pro tyto činnosti schváleny příslušným orgánem. Tato podmínka by se měla vztahovat zejména na kafilérie a další zařízení, která manipulují s neošetřenými vedlejšími produkty živočišného původu a zpracovávají je. Mělo by být povoleno, aby se s vedlejšími produkty živočišného původu různých kategorií manipulovalo v rámci jedné provozovny za předpokladu, že bude zabráněno křížové kontaminaci. Kromě toho by mělo být povoleno tyto podmínky měnit, pokud z důvodu významného ohniska nákazy množství materiálu k neškodnému odstranění a zpracování vzroste, za předpokladu že bude zajištěno, aby dočasné používání za těchto změněných podmínek nevedlo k rizikům šíření nákazy. (21) Činnosti s vedlejšími produkty živočišného původu, které představují závažný stupeň rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat, by měly být prováděny pouze v provozovnách, které byly dopředu schváleny příslušným orgánem. Tato podmínka by se měla vztahovat zejména na zařízení pro zpracování vedlejších produktů živočišného původu a další zařízení, která manipulují s neošetřenými vedlejšími produkty živočišného původu a zpracovávají je. Mělo by být povoleno, aby se s vedlejšími produkty živočišného původu různých kategorií manipulovalo v rámci jedné provozovny za předpokladu, že bude zabráněno křížové kontaminaci. Kromě toho by mělo být povoleno tyto podmínky měnit, pokud z důvodu významného ohniska nákazy množství materiálu k neškodnému odstranění a zpracování vzroste, za předpokladu že bude zajištěno, aby dočasné používání za těchto změněných podmínek nevedlo k rizikům šíření nákazy. Pojem kafilérie se již nepoužívá a byl nahrazen termínem zařízení pro zpracování vedlejších produktů živočišného původu, který byl jednoznačně vymezen. 4 Bod odůvodnění 25 (25) Vedlejší produkty živočišného původu by měly být na základě vyhodnocení rizik rozděleny do tří kategorií odpovídajících (25) Vedlejší produkty živočišného původu by měly být na základě vyhodnocení rizik rozděleny do tří kategorií odpovídajících RR\ doc 7/101 PE v02-00

8 stupni rizika, které tyto produkty představují pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. Materiály představující vysoké riziko by se měly používat pouze pro účely mimo krmivový řetězec, zatímco použití materiálů s nižším rizikem by se mělo za bezpečných podmínek povolit. stupni rizika, které tyto produkty představují pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. Materiály představující vysoké riziko by se měly používat pouze pro účely mimo krmivový řetězec, zatímco použití materiálů s nižším rizikem by se mělo za bezpečných podmínek povolit. Mělo by se zejména vyvinout veškeré úsilí s cílem podpořit využití vedlejších produktů živočišného původu jako zdrojů bioenergie. 5 Bod odůvodnění 29 (29) Hnůj a obsah trávicího traktu není třeba neškodně odstraňovat za podmínky, že se náležitým ošetřením zajistí, že se nákazy během použití na půdu nebudou přenášet. Vedlejší produkty ze zvířat, která uhynou v hospodářství, a zvířat usmrcených za účelem eradikace nákaz kromě TSE, by se neměly používat v krmivovém řetězci. Toto omezení by se rovněž mělo vztahovat na dovezené vedlejší produkty živočišného původu, které jsou vpuštěny do Společenství, přestože se při inspekci na hraničním stanovišti Společenství ukáže, že nejsou v souladu s právními předpisy Společenství, a na produkty, které během kontrol prováděných uvnitř Společenství neodpovídají platným požadavkům. (29) Hnůj a obsah trávicího traktu není třeba neškodně odstraňovat za podmínky, že se náležitým ošetřením zajistí, že se nákazy během použití na půdu nebudou přenášet. Vedlejší produkty ze zvířat, která uhynou v hospodářství, a zvířat usmrcených za účelem eradikace nákaz, by se neměly používat v krmivovém řetězci. Toto omezení by se rovněž mělo vztahovat na dovezené vedlejší produkty živočišného původu, které jsou vpuštěny do Společenství, přestože se při inspekci na hraničním stanovišti Společenství ukáže, že nejsou v souladu s právními předpisy Společenství, a na produkty, které během kontrol prováděných uvnitř Společenství neodpovídají platným požadavkům. Zmínka o TSE na tomto místě je matoucí. Vedlejší produkty zvířat napadených TSE spadají pod nařízení (ES) č. 999/ PE v /101 RR\ doc

9 Bod odůvodnění 34 (34) Neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů by mělo být prováděno v souladu s právními předpisy z oblasti životního prostředí týkajícími se skládek a spalování odpadů. Aby byla zajištěna jednotnost, mělo by být spalování prováděno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů. Spoluspalování odpadů, buď ve formě opětovného zpracování nebo neškodného odstranění, musí splňovat podobné podmínky pro schválení a provoz jako spalování odpadů, zejména co se týče mezních hodnot emisí do ovzduší, vypouštění odpadních vod a zbytků, kontroly a sledování a požadavků na měření. V důsledku toho by mělo být povoleno přímé spoluspalování všech tří kategorií materiálů bez předchozího zpracování. (34) Neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů by mělo být prováděno v souladu s právními předpisy z oblasti životního prostředí týkajícími se skládek a spalování odpadů. Aby byla zajištěna jednotnost, mělo by být spalování prováděno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů. Spoluspalování odpadů, buď ve formě využití nebo neškodného odstranění, musí splňovat podobné podmínky pro schválení a provoz jako spalování odpadů, zejména co se týče mezních hodnot emisí do ovzduší, vypouštění odpadních vod a zbytků, kontroly a sledování a požadavků na měření. V důsledku toho by mělo být povoleno přímé spoluspalování všech tří kategorií materiálů bez předchozího zpracování. Termín využití je správnější a jednoznačnější než termín opětovné zpracování. Tento termín se rovněž používá v rámcové směrnici o odpadech 2008/98/ES. 7 Bod odůvodnění 35 (35) Použití vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů jako paliva ve spalovacím procesu by mělo být povoleno a nemělo být považováno za neškodné odstraňování odpadu. Toto použití by nicméně mělo být prováděno za podmínek, které zajistí ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat a (35) Použití vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů jako paliva ve spalovacím procesu nebo jako zdroje bioenergie by mělo být povoleno a nemělo být považováno za neškodné odstraňování odpadu. Toto použití by nicméně mělo být prováděno za podmínek, které zajistí RR\ doc 9/101 PE v02-00

10 rovněž dodržování příslušných norem v oblasti životního prostředí. ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat a rovněž dodržování příslušných norem v oblasti životního prostředí. 8 Bod odůvodnění 41 (41) Je vhodné objasnit požadavky, které se vztahují na uvádění na trh vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů určených ke krmným účelům a organických hnojiv a půdních přídavků, aby byla zajištěna ochrana potravinového a krmivového řetězce. Ke krmným účelům by se měl používat pouze materiál kategorie 3. Hnojiva vyrobená na základě vedlejších produktů živočišného původu mohou mít vliv na bezpečnost potravinového a krmivového řetězce. Jestliže byla vyrobena z bílkovinné hmoty, měla by být do nich být přidána složka, například anorganická nebo nestravitelná látka, která zabrání jejich přímému použití ke krmným účelům. (41) Je vhodné objasnit požadavky, které se vztahují na uvádění na trh vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů určených ke krmným účelům a organických hnojiv a půdních přídavků, aby byla zajištěna ochrana potravinového a krmivového řetězce. Ke krmným účelům by se měl používat pouze materiál kategorie 3. Hnojiva vyrobená na základě vedlejších produktů živočišného původu mohou mít vliv na bezpečnost potravinového a krmivového řetězce. 9 Bod odůvodnění 45 (45) Nařízení (ES) č. 1774/2002 povoluje krmení ohrožených druhů mrchožravých ptáků žijících ve svém přírodním stanovišti materiálem kategorie 1. Aby byl pro zachování uvedených druhů poskytnut přiměřený nástroj, měl by být uvedený postup krmení v rámci tohoto nařízení i nadále povolen v souladu podmínkami pro prevenci šíření nákaz. (45) Nařízení (ES) č. 1774/2002 povoluje krmení ohrožených druhů mrchožravých ptáků žijících ve svém přírodním stanovišti materiálem kategorie 1. Aby byl pro zachování uvedených nebo jiných ohrožených či chráněných druhů poskytnut přiměřený nástroj, měl by být uvedený postup krmení v rámci tohoto nařízení i nadále povolen v souladu PE v /101 RR\ doc

11 podmínkami pro prevenci šíření nákaz. Zřizování zvláštních krmných stanic není vhodné omezovat pouze na mrchožravé ptáky. Další ptáci, kteří jsou příležitostně mrchožraví a patří k ohroženým nebo chráněným druhům, jako je orlosup bradatý nebo orel královský, by je mohli rovněž využívat. 10 Bod odůvodnění 51 (51) Aby se zajistila kontrola možného rizika, lze uplatnit tlakovou sterilizaci a pomocné podmínky dopravy. Aby byla zajištěna zpětná vysledovatelnost a spolupráce mezi příslušnými orgány členských států kontrolujících přemísťování materiálu, měl by být pro poskytování informací o odesílání veškerého materiálu kategorie 1 a kategorie 2 a produktů získaných z asanačních služeb a zpracovaných živočišných bílkovin kategorie 3 používán systém TRACES, zavedený rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces. (51) Aby se zajistila kontrola možného rizika, lze uplatnit tlakovou sterilizaci a pomocné podmínky dopravy. Aby byla zajištěna zpětná vysledovatelnost a aby se zabránilo nelegálním změnám označení masa a masných výrobků, které v minulosti způsobily skandály se zkaženým masem, měla by se zvýšit spolupráce mezi příslušnými orgány členských států kontrolujících přemísťování materiálu. Proto by měl být pro poskytování informací o odesílání veškerého materiálu kategorie 1 a kategorie 2 a produktů získaných z asanačních služeb a zpracovaných živočišných bílkovin kategorie 3 používán systém TRACES, zavedený rozhodnutím Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces. 11 Bod odůvodnění 63 (63) Z požadavků nařízení (ES) č. 1774/2002 byly vyjmuty některé produkty, zejména guáno, některé kůže, u nichž byly použity zvláštní druhy (63) Z požadavků nařízení (ES) č. 1774/2002 byly vyjmuty některé produkty, zejména guáno, některé kůže, u nichž byly použity zvláštní druhy RR\ doc 11/101 PE v02-00

12 ošetření jako například činění, a některé lovecké trofeje. Podobné výjimky by měly být stanoveny prováděcími opatřeními, jako například pro tukové produkty. Aby však byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany krmivového řetězce, měli by provozovatelé manipulující s materiálem kategorie 1 a kategorie 2 pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu i nadále mít povinnost získat povolení. ošetření jako například činění, a některé lovecké trofeje. Podobné výjimky by měly být stanoveny prováděcími opatřeními, jako například pro tukové produkty. Neměla by existovat možnost použití surovin kategorie 1 a kategorie 2 na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Odpovídající změny byly provedeny v čl. 22 písm. e) bodu ii) a čl. 45 třetím pododstavci. 12 Čl. 2 odst Toto nařízení se použije na vedlejší produkty živočišného původu a produkty z nich získané, a) které nejsou na základě právních předpisů Společenství určeny k lidské spotřebě; nebo b) které mohou být na základě právních předpisů Společenství určeny k lidské spotřebě, ovšem na základě rozhodnutí provozovatele jsou určeny k jiným účelům než k lidské spotřebě. 1. Toto nařízení se použije na: a) vedlejší produkty živočišného původu a produkty z nich získané, které nejsou na základě právních předpisů Společenství určeny k lidské spotřebě; nebo b) produkty živočišného původu, které mohou být na základě právních předpisů Společenství určeny k lidské spotřebě, ovšem na základě rozhodnutí provozovatele jsou určeny k jiným účelům než k lidské spotřebě. Toto rozhodnutí je nevratné. Jedná se o směšování definic, vedlejší produkty živočišného původu jsou již v článku 3 vymezeny tak, že vylučují lidskou spotřebu, pouze produkty živočišného původu mohou být použity pro lidskou spotřebu (čl. 3 odst. 17). Provozovatelům by nemělo být umožněno znovu uvádět na trh produkty, které již byly jednou vyloučeny z lidské spotřeby. PE v /101 RR\ doc

13 13 Čl. 2 odst. 2 písm. a podbod i i) u nichž neexistuje podezření z nákazy přenosné na člověka nebo zvířata, kromě vodních živočichů vyložených k obchodním účelům, (Netýká se českého znění.) (Netýká se českého znění.) 14 Čl. 2 odst. 2 písm. a podbod ii ii) v případě volně žijících suchozemských zvířat, která nejsou po usmrcení v souladu se správnými metodami lovu sebrána, ii) v případě volně žijících suchozemských zvířat, která nejsou po usmrcení sebrána v souladu s právními normami týkajícími se lovu, Právní pojem správné metody lovu je neurčitý a v právních předpisech o myslivosti neexistuje. 15 Čl. 2 odst. 2 písm. a podbod b b) vedlejší produkty živočišného původu z volně žijící zvěře a z masa volně žijící zvěře podle čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004; (Netýká se českého znění.) RR\ doc 13/101 PE v02-00

14 (Netýká se českého znění.) 16 Čl. 2 odst. 2 písm. b a (nové) ba) syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu k využití v místě, pocházející ze zvířat poražených v hospodářství svého původu za účelem využití jako potraviny pouze chovatelem a jeho rodinou v souladu s vnitrostátními právními předpisy; Vyloučení těchto produktů z působnosti nařízení by mělo zůstat zachováno, jak je tomu ve stávajících právních předpisech. 17 Čl. 2 odst. 2 písm. d d) tekuté mléko, mlezivo a produkty z nich získané, které jsou vyrobeny, přechovávány a neškodně odstraněny nebo použity v hospodářství svého původu; d) mléko, mléčné produkty a mlezivo, které jsou vyrobeny, přechovávány a neškodně odstraněny nebo použity v hospodářství svého původu; Tento pozměňovací návrh slouží k vyjasnění a lepší čitelnosti tohoto nařízení. Zvolená formulace odpovídá formulaci čl. 20 písm. f). Dále je nejasné, co je míněno pojmem tekuté mléko. 18 PE v /101 RR\ doc

15 Čl. 2 odst. 2 písm. g a (nové) ga) tukové produkty, které byly v souladu s ustanoveními prováděcích opatření vyrobeny hydrolýzou, saponifikací nebo hydrogenací z živočišných tuků. Tukové produkty vyrobené z živočišných tuků nejsou po provedení hydrolýzy, saponifikace nebo hydrogenace nebezpečné pro veřejné zdraví ani zdraví zvířat. 19 Čl. 2 odst. 2 písm. g b (nový) gb) vedlejší produkty živočišného původu, které jsou určeny pro krmení masožravých nebo všežravých volně žijících druhů zvířat, jež jsou drženy v zajetí a nejsou určeny k lidské spotřebě, pokud tyto vedlejší produkty živočišného původu tvoří součást přirozené skladby potravy daných druhů zvířat nebo ji napodobují a pokud se nejedná o vedlejší produkty živočišného původu, u nichž lze předpokládat zvýšené riziko TSE. Rozsah působnosti nařízení (ES) č. 1774/2002 je třeba lépe vymezit: např. krmení lvů nebo medvědů celým hovězím dobytkem nebo antilopami či krmení plazů myšmi odpovídá přirozené skladbě potravy těchto zvířat, a nemělo by se mu bránit. Výjimky uvedené v čl. 27 odst. 2 předloženého návrhu nejsou dostačující, neboť se jedná pouze o výjimky týkající se krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách mrtvými zvířaty infikovanými rizikovým materiálem (SRM) nebo jejich částmi, a nikoliv o výjimky týkající se krmení zvířat chovaných v cirkusech. 20 RR\ doc 15/101 PE v02-00

16 Čl. 2 odst. 2 písm. g c (nové) gc) krmivo pro zvířata v zájmovém chovu vyráběné v registrovaných provozovnách na výrobu potravin z materiálů způsobilých k výrobě potravin a za stejných hygienických podmínek jako potraviny; Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu vyráběné v registrovaných provozovnách na výrobu potravin z materiálů způsobilých k výrobě potravin a za stejných hygienických podmínek jako potraviny by mělo být z rozsahu působnosti vyňato. Právní předpisy týkající se vedlejších produktů živočišného původu není třeba doplnit žádnými ustanoveními o těchto provozovnách. Schválené potravinářské provozovny s větším odbytem a širším okruhem působnosti by však měly být povinně registrovány, jak stanoví čl. 7 odst. 1 písm. a) ve spojení s článkem Čl. 2 odst. 2 písm. g d (nové) gd) krmivo pro zvířata v zájmovém chovu vyráběné výhradně z jatečně upravených těl zvířat nebo jatečných zvířat způsobilých k lidské spotřebě, jež pochází z maloobchodních prodejen nebo z míst k prodejnímu místu připojených, kde k bourání, zpracování a uskladnění dochází pouze za účelem přímého prodeje spotřebiteli na místě; V návrhu chybí výjimka z rozsahu působnosti podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1774/2002. Tato výjimka by měla být opět zavedena a měla by se rozšířit o výjimku pro nesyrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. PE v /101 RR\ doc

17 22 Čl. 2 odst. 3 písm. g e (nové) ge) konečné produkty z bezpečného zpracování biopaliv získaných z vedlejších produktů živočišného původu. Jestliže se při výrobě biopaliv použije jako surovina lůj, lze vedlejší produkty jako glycerol a síran draselný považovat po zpracování tuků v rafinériích za bezpečné. Jejich použití by proto nemělo podléhat dalším omezením. 23 Čl. 3 bod 1 1) vedlejšími produkty živočišného původu rozumí celá těla mrtvých zvířat nebo jejich části nebo produkty živočišného původu uvedené v článcích 11, 12 a 13, včetně oocytů, embryí a spermatu; 1) vedlejšími produkty živočišného původu rozumí celá těla mrtvých zvířat nebo jejich části nebo produkty živočišného původu uvedené v článcích 11, 12 a 13, jež nejsou určeny pro lidskou spotřebu, včetně oocytů, embryí a spermatu; Definice vedlejších produktů živočišného původu by měla obsahovat zmínku o vyloučení z lidské spotřeby, aby bylo jasné, že se nařízení vztahuje pouze na vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu čl. 2 odst. 1. Definice tak bude rovněž jednotná s definicí uvedenou v předchozím nařízení a předejde se nedorozumění. 24 Čl. 3 bod 5 5) zvířetem v zájmovém chovu rozumí 5) zvířetem v zájmovém chovu rozumí RR\ doc 17/101 PE v02-00

18 jakékoli zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy lidmi pro jiné než hospodářské účely a uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 998/2003; jakékoli zvíře, které náleží k druhům, které jsou běžně živeny a drženy, nikoliv však konzumovány, lidmi pro jiné než hospodářské účely; Z důvodu jednotnosti právních předpisů Společenství by měly být použity stávající definice. Zde uvedená definice pochází z čl. 2 odst. 1 písm. h) předchozího nařízení (ES) č. 1774/2002. V návrhu Komise se odkazuje na nařízení (ES) č. 998/2003, jež obsahuje příkladný seznam. Opakované odkazování na další právní předpisy neprospívá čitelnosti a srozumitelnosti nařízení, a není tak v souladu se zásadou kvalitní právní úpravy. 25 Čl. 3 bod 11 11) výrobcem rozumí jakákoli osoba, která vyrábí vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty; vypouští se Definice výrobce by měla být vypuštěna, jednak se tento pojem v tomto nařízení nepoužívá a jednak se na něj vztahuje definice provozovatele. 26 Čl. 3 bod 16 16) tlakovou sterilizací rozumí zpracování vedlejších produktů živočišného původu po snížení velikosti částic na 50 mm nebo méně, při teplotě jádra vyšší než 133 C po dobu alespoň 20 minut bez přerušení za absolutního tlaku alespoň 3 bary; 16) tlakovou sterilizací rozumí zpracování vedlejších produktů živočišného původu za podmínek, včetně zpracování pod tlakem, splňujících parametry stanovené v prováděcích pravidlech. Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 4; PE v /101 RR\ doc

19 Do ostatních definic nebyly zapracování žádné technické podrobnosti. Technické podrobnosti by měly být upraveny v prováděcích pravidlech, aby mohly být postupem projednávání ve výborech provedeny případné úpravy. 27 Čl. 3 bod 17 17) produkty živočišného původu rozumí produkty získané ze zvířat a produkty získané z těchto produktů, včetně živých zvířat, pokud jsou k tomuto účelu upraveny; 17) produkty živočišného původu rozumí: potraviny živočišného původu, včetně medu a krve; živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci a živí mořští plži určení k lidské spotřebě; a jiní živočichové určení k tomu, aby byli připraveni k dodání jako živí konečnému spotřebiteli; Pro účely jednotné a kvalitní právní úpravy by i zde měla být uplatněna definice produktů živočišného původu z přílohy I bodu 8.1 nařízení (ES) č. 853/2004. Platí to o to víc, že podniky schválené na základě uvedeného nařízení nepotřebují další povolení podle nahrazujícího nařízení. 28 Čl. 3 bod 23 23) odlehlou oblastí rozumí oblast, jejíž živočišná populace je natolik malá a kde se zařízení pro neškodné odstraňování nacházejí v takové vzdálenosti, že opatření 23) odlehlou oblastí rozumí oblast, jejíž živočišná populace je natolik malá a kde se zařízení nebo provozovny pro neškodné odstraňování nacházejí v takové RR\ doc 19/101 PE v02-00

20 nezbytná ke sběru a přepravě vedlejších produktů živočišného původu by byla ve srovnání s neškodným odstraněním v místě nepřijatelně obtížná; vzdálenosti, že opatření nezbytná ke sběru a přepravě vedlejších produktů živočišného původu by byla ve srovnání s neškodným odstraněním v místě nepřijatelně obtížná; Pro vyjasnění a sjednocení textu. 29 Čl. 3 bod 25 a (nový) 25a) jatečně upraveným tělem rozumí tělo zvířete po porážce a následném opracování; Výraz jatečně upravené tělo je v nařízení použit několikrát, definice však chybí. Uvedená definice pochází z nařízení (ES) č. 853/ Čl. 3 písm. 25 b (nové) 25b) kalem z odstředivky a separátoru rozumí materiál získaný jako vedlejší produkt při čištění a/nebo odstřeďování syrového mléka, při němž vzniká odstředěné mléko a smetana. Tento nový bod poskytuje jasnou definici potřebnou v souvislosti s novým písmenem ma) vloženým do článku 13 (viz níže). 31 PE v /101 RR\ doc

21 Čl. 3 písm. 25 c (nové) 25c) spalováním jako palivo rozumí řízená a rychlá exotermická oxidace vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů k výrobě užitečné energie v povoleném spalovacím procesu. Tato podmínka není splněna, jestliže je pro dosažení potřebných exotermických podmínek v rámci běžné operace třeba doplňkového fosilního paliva. Použití podpůrného paliva pro dosažení bezpečných podmínek v průběhu fáze zahájení a ukončení je povolené. Tato definice je v souladu s definicemi spalovacího zařízení a paliva v rámci přepracované směrnice o IPPC. Navíc definice zařízení na spalování odpadu a zařízení na spoluspalování odpadu uvedené v přepracované směrnici o IPPC zřetelně rozlišují mezi palivem ke spalování a (spolu) spalováním odpadu. Je žádoucí usilovat o stejnou úroveň rozlišení v rámci nového nařízení o vedlejších produktech živočišného původu. 32 Čl. 4 odst. 1 návětí 1. Členské státy musí mít na svém území zavedenou přiměřenou infrastrukturu, která zajistí, že vedlejší produkty živočišného původu jsou 1. Členské státy zaručí vytvoření přiměřené infrastruktury na svém území, která zajistí, že vedlejší produkty živočišného původu jsou Členské státy musí zajistit soulad s platnými pravidly, nejsou však povinny provozovatelům poskytovat zdroje, které jsou ke splnění základní zásady znečišťovatel platí zapotřebí. RR\ doc 21/101 PE v02-00

22 33 Čl. 4 odst. 2 písm. a a) zajistí systém sběru a neškodného odstraňování vedlejších produktů živočišného původu, který bude účinně fungovat a který bude průběžně sledován příslušným orgánem; a) zajistí, aby provádění opatření podle odstavce 1 bylo průběžně sledováno příslušným orgánem; Část textu, jež byla vypuštěna, je převážně jen opakováním odstavce 1, a měla by být proto z důvodu kvality právní úpravy zrušena. Rovněž zajištění fungujícího systému vyplývá již z odstavce Čl. 4 odst. 2 písm. b b) na činnost takového systému věnují přiměřené zdroje. b) zajistí, aby byly, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu podle článku 11 a čl. 12 písm. b) až h), k dispozici přiměřené zdroje pro provoz infrastruktury uvedené v odstavci 1. Požadavek, aby členské státy poskytly finanční prostředky na systém zahrnující všechny vedlejší produkty živočišného původu, je nepřiměřený. Tento požadavek by se měl spíše vztahovat pouze na materiál, který představuje nebezpečí z hlediska zdraví zvířat. 35 Článek 5 Článek 5 vypouští se PE v /101 RR\ doc

23 Obecná veterinární omezení 1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 4, vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty nesmí být odesílány z hospodářství, zařízení nebo oblastí, které podléhají omezením a) podle veterinárních právních předpisů Společenství; nebo b) z důvodu výskytu závažné přenosné nákazy i) uvedené v příloze I směrnice 92/119/EHS, nebo ii) uvedené na seznamu stanoveném Komisí. Opatření uvedená v písm. b) bodě ii), jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst Odstavec 1 se nepoužije, pokud jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty odesílány za podmínek, které má Komise přijmout, aby se zabránilo šíření nákaz přenosných na člověka nebo zvířata. Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 48 odst. 5. Tento článek je zbytečný, neboť v právních předpisech o boji proti zvířecím nákazám, které v zásadě vycházejí z práva EU, je podrobně stanoveno, jaké produkty smějí být dovezeny z uzavřených oblastí. Proto postačují ustanovení čl. 2 odst. 4. RR\ doc 23/101 PE v02-00

24 36 Článek 4 a (nový) Článek 4a Uvádění jiných získaných produktů mimo krmivový řetězec na trh 1. Provozovatelé mohou uvádět na trh získané produkty kromě produktů uvedených v čl. 2 odst. 3 za podmínky, že: a) uvedené produkty: i) nejsou určeny k použití jako suroviny ke krmení hospodářských zvířat nebo pro použití na půdu, z níž jsou tato zvířata krmena; nebo ii) jsou určeny ke krmení kožešinových zvířat; a b) zajistí kontrolu rizik pro veřejné zdraví a zdraví zvířat prostřednictvím: i) bezpečného získávání materiálů v souladu s článkem 42; ii) bezpečného ošetření v souladu s článkem 43, jestliže bezpečné získávání materiálů nezajišťuje dostatečnou kontrolu; nebo iii) ověření, že produkty jsou využívány pouze pro bezpečná konečná použití v souladu s článkem 44, jestliže bezpečné ošetření nezajišťuje dostatečnou kontrolu. 2. Provozovatelé mohou rovněž uvádět bez omezení na trh získané produkty uvedené v odstavci 1 za předpokladu, že Komise stanoví v souladu s odstavcem 3 konečný bod výrobního řetězce, kdy tyto produkty již nepředstavují žádné významné riziko pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. 3. Jestliže se na uvádění na trh už nevztahují žádné předpisy týkající se zdraví zvířat ani žádné hygienické předpisy, může Komise přijmout opatření, PE v /101 RR\ doc

25 jimiž stanoví podmínky pro určení konečného bodu výrobního řetězce. Existuje možnost zpracovat vedlejší produkty živočišného původu takovým způsobem, že již nepředstavují riziko pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. Konečný bod je základní koncepcí přepracovaného nového nařízení a omezuje oblast působnosti vymezenou v oddíle 1 kapitoly 1 nařízení. Konečný bod by měl být z tohoto důvodu popsán již v tomto oddílu, a nikoliv až v článku Čl. 6 odst. 1 písm. f f) manipulace nebo výroba krmiva pro zvířata v zájmovém chovu podle čl. 45 třetího pododstavce. f) manipulace nebo výroba krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Není jasné, zda výrobci krmiv pro zvířata v zájmovém chovu potřebují registraci nebo povolení. Viz čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 7 odst. 1 písm. f) a článek 45 ve spojení s právními předpisy v oblasti hygieny krmiv. Všeobecné povolení pro všechny výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je nezbytné z důvodu jednotnosti odvětví, aby se zabránilo problémům při obchodování. V rámci EU je pro účely zdravotního osvědčení potřebná provozovna schválená v dané zemi, aby mohl být schválen dovoz do EU. I nadále by měla být zakázána výroba krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, v nichž by byl využit materiál kategorie 1 a kategorie 2. Viz také čl. 22 písm. e). 38 Čl. 6 odst. 1 písm. f a (nové) fa) přeprava vedlejších produktů živočišného původu a produktů z nich získaných. RR\ doc 25/101 PE v02-00

26 Registrační povinnost provozovatelů, kteří přepravují vedlejší produkty živočišného původu, by úřadům zajistila informace o těchto přepravcích, čímž by bylo možné provádět kontrolu a lépe zabránit případné změně v prohlášení z vedlejšího produktu živočišného původu na potravinu v průběhu přepravy. Viz také čl. 7 odst Čl. 7 odst. 1 písm. a a) činnosti, které spadají pod schválení nebo registraci zařízení a provozoven schválených nebo registrovaných v souladu s: i) nařízením (ES) č. 853/2004; nebo ii) nařízením (ES) č. 183/2005; a) činnosti, které spadají pod schválení provozoven schválených v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004; Používání výrazu zařízení v tomto předpisu není jednotné s dalšími příslušnými předpisy práva Společenství (podle nařízení (ES) č. 853/2004 a č. 183/2005 podléhají schválení pouze provozovny, nikoli zařízení). Výjimka z povinnosti obdržet schválení v souvislosti se zpracováváním, skladováním a dalším nakládáním s vedlejšími produkty živočišného původu v provozovnách registrovaných podle nařízení (ES) č. 853/2004 a č. 183/2005 nebo schválených podle nařízení (ES) č. 183/2005, je nepřípustná, protože se v těchto provozovnách před zahájením jejich činnosti neprovádí žádná komplexní kontrola, což je příčinou nedostatečného dohledu. 40 Čl. 7 odst. 1 písm. c c) zařízení na výrobu bioplynu a kompostování, v nichž jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty přeměňovány v souladu se standardními parametry stanovenými podle čl. 9 písm. c); vypouští se PE v /101 RR\ doc

27 Plošné zproštění povinnosti obdržet schválení vztahující se na zařízení na výrobu bioplynu a kompostování, v nichž jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty přeměňovány v souladu se standardními parametry stanovenými v čl. 9 písm. c), je nepřípustné. Považuje se za nutné, aby povinnosti obdržet schválení podléhala zařízení, která zpracovávají materiály citlivé z hlediska nákazy zvířat, jako jsou jateční odpad, prošlé potraviny nebo odpad ze stravovacích zařízení, s cílem vyloučit případné zdroje nebezpečí již před uvedením zařízení do provozu. 41 Čl. 7 odst. 1 písm. f f) zařízení a provozovny, které podléhají kapitole VI oddílu 2, kromě zařízení uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f). f) zařízení a provozovny, které podléhají kapitole VI oddílu 2, kromě provozoven na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Stejně jako v čl. 6 odst. 1 písm. f): není jasné, zda výrobci krmiv pro zvířata v zájmovém chovu potřebují registraci nebo povolení. Viz čl. 6 odst. 1 písm. f), čl. 7 odst. 1 písm. f) a článek 45 ve spojení s právními předpisy v oblasti hygieny krmiv. Všeobecné povolení pro všechny výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je nezbytné z důvodu jednotnosti odvětví, aby se zabránilo problémům při obchodování. V rámci EU je pro účely zdravotního osvědčení potřebná provozovna schválená v dané zemi, aby mohl být schválen dovoz do EU. I nadále by měla být zakázána výroba krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, v nichž by byl využit materiál kategorie 1 a kategorie 2. Viz také čl. 22 písm. e). 42 Čl. 7 odst Zařízení a provozovny, které mají výjimku z povinnosti obdržet schválení v souladu s odst. 1 písm. a), b) a c), musejí být na základě žádosti provozovatele zaregistrovány u příslušného úřadu. 2. Provozovatelé, jejichž zařízení nebo provozovny mají výjimku z povinnosti obdržet schválení v souladu s odst. 1 písm. a), b) a c), oznámí existenci těchto zařízení nebo provozoven před zahájením činnosti za účelem registrace příslušnému orgánu, RR\ doc 27/101 PE v02-00

28 Žádost musí obsahovat tyto informace: a) kategorii používaných vedlejších produktů živočišného původu; b) charakter prováděných činností, které využívají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty jako výchozí materiál, pro nějž se žádost podává. a to způsobem, jaký tento orgán vyžaduje. Provozovatelé musí doložit alespoň tyto informace: a) kategorii používaných vedlejších produktů živočišného původu; b) charakter prováděných činností, které využívají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty jako výchozí materiál, pro nějž se žádost podává. Některé provozovny, které podle nařízení o vedlejších produktech živočišného původu nemusí obdržet schválení, musí být podle článku 32 před zahájením své činnosti registrovány příslušným orgánem. Z bodu odůvodnění (23) vyplývá, že provozovna by měla, popř. musí obdržet registraci. Ve formulaci týkající se povinnosti registrace by se proto nemělo odkazovat na podání žádosti, ale měla by být stanovena ohlašovací povinnost. Jinak by neměl smysl ani článek 31 (zejména odstavec 2). 43 Čl. 8 nadpis Schválení zařízení Schválení provozoven a zařízení Toto ustanovení (schválení zařízení po prohlídce na místě, podmínečné schválení) by se mělo rozšířit také na provozovny. Znění by se mělo upravit analogicky podle ustanovení čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004. Dále by se mělo objasnit, že jak s podmínečným tak i s konečným schválením mohou být spojeny určité požadavky. 44 Čl. 8 odst. 1 návětí 1. Příslušný orgán schválí zařízení za podmínky, že provozovatel spolu se 1. Příslušný orgán schválí provozovnu nebo zařízení za podmínky, že PE v /101 RR\ doc

29 žádostí předloží důkaz, že: provozovatel spolu se žádostí předloží důkaz, že: Toto ustanovení (schválení zařízení po prohlídce na místě, podmínečné schválení) by se mělo rozšířit také na provozovny. Znění by se mělo upravit analogicky podle ustanovení čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004. Dále by se mělo objasnit, že jak s podmínečným tak i s konečným schválením mohou být spojeny určité požadavky. 45 Čl. 8 odst. 1 písm. b b) s vedlejšími produkty živočišného původu a, pokud to vyžaduje toto nařízení nebo pravidla přijatá v souladu s tímto nařízením, se získanými produkty, manipuluje v souladu s hygienickými požadavky stanovenými podle článku 9; b) s vedlejšími produkty živočišného původu a, pokud to vyžaduje toto nařízení nebo pravidla přijatá v souladu s tímto nařízením, se získanými produkty, manipuluje v souladu s hygienickými požadavky stanovenými podle článku 9 a přílohy I tohoto nařízení; Všeobecné hygienické požadavky by neměly být upraveny v prováděcích pravidlech stanovených postupem projednávání ve výborech. Jsou totiž natolik důležité, že by měly být stanoveny v základním textu nařízení. 46 Čl. 8 odst. 1 písm. d a (nové) da) jestliže jsou vedlejší produkty živočišného původu podle čl. 2 odst. 1 písm. a) skladovány nebo zpracovávány, je zpracovávání těchto produktů pomocí organizačních opatření a stavebního řešení trvale odděleno od zpracování produktů určených pro lidskou spotřebu a produkty jsou označovány jako RR\ doc 29/101 PE v02-00

30 potraviny, popř. jako vedlejší produkty živočišného původu; hotové výrobky musí být skladovány ve zvláštní místnosti nebo ve zvláštním zařízení s odpovídajícím označením a provozovatel zajistí, že se hotové výrobky nedostanou do potravinového řetězce určeného pro lidskou spotřebu; Pokud se na stejném místě zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a potraviny, měla by být provozovna pro vedlejší produkty živočišného původu schválena samostatně a odděleně by měla probíhat také její zpracovatelské činnost. Prostorové oddělení není nutné, pokud zpracovávání vedlejších produktů živočišného původu probíhá na zcela oddělených přístrojích nebo aparátech používaných výhradně k tomuto účelu. 47 Čl. 8 odst Zařízení bude schváleno pouze po inspekci na místě, kterou provede příslušný orgán. Příslušný orgán může udělit podmínečné schválení, jestliže se zdá, že zařízení splňuje všechny požadavky uvedené v odst. 1 písm. a) a b). Orgán udělí úplné schválení pouze tehdy, pokud z nové úřední kontroly zařízení uskutečněné do tří měsíců od udělení podmínečného schválení vyplývá, že zařízení splňuje ostatní platné požadavky. 2. Podá-li provozovatel žádost o schválení podle tohoto nařízení, provede příslušný orgán prohlídku na místě. Orgán udělí provozovně nebo zařízení schválení pro příslušné činnosti pouze v případě, že provozovatel prokázal, že splňuje požadavky tohoto nařízení. Příslušný orgán může udělit podmínečné schválení, jestliže se zdá, že provozovna nebo zařízení splňuje všechny požadavky na infrastrukturu a vybavení podle tohoto nařízení. Orgán udělí úplné schválení pouze tehdy, pokud z nové úřední kontroly provozovny nebo zařízení uskutečněné do tří měsíců od udělení podmínečného schválení vyplyne, že provozovna nebo zařízení splňuje ostatní platné požadavky podle tohoto nařízení. Jestliže bylo dosaženo očividného pokroku, avšak provozovna nebo zařízení ještě nesplňuje všechny příslušné požadavky, může příslušný orgán podmínečné schválení PE v /101 RR\ doc

31 Jestliže bylo dosaženo očividného pokroku, avšak zařízení ještě nesplňuje všechny platné požadavky, může příslušný orgán podmínečné schválení prodloužit. Podmínečné schválení však nepřesáhne celkovou dobu šesti měsíců. prodloužit. Podmínečné schválení však nepřesáhne celkovou dobu šesti měsíců. Příslušný orgán provádí v rámci úřední kontroly přezkum schválení provozoven a zařízení. Zjistí-li vážné nedostatky, nebo musí-li výrobu v provozovně nebo zařízení opakovaně zastavit, a pokud není provozovatel schopen poskytnout přiměřené záruky pro budoucí výrobu, zahájí příslušný orgán odpovídající řízení za účelem odnětí povolení k činnosti dané provozovně nebo zařízení. Příslušný orgán však může povolení udělené provozovně nebo zařízení pozastavit, pokud může podnikatel zaručit, že nedostatky v přiměřené lhůtě napraví. Toto ustanovení (schválení zařízení po prohlídce na místě, podmínečné schválení) by se mělo rozšířit také na provozovny. Znění by se mělo upravit analogicky podle ustanovení čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004. Dále by se mělo objasnit, že jak s podmínečným tak i s konečným schválením mohou být spojeny určité požadavky. 48 Čl. 8 odst. 3 a (nový) 3a. Zařízení a provozovny schválené nebo registrované v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002 nepotřebují další povolení či registraci. Toto ustanovení je určeno ke snížení byrokratické zátěže, aniž by se zvyšovala úroveň rizika. Tento odkaz byl dosud uveden v článku 51 (přechodná opatření), je však smysluplnější zahrnout jej do oddílu o schvalování. RR\ doc 31/101 PE v02-00

32 49 Čl. 9 písm. d bod i i) všeobecných hygienických požadavků platných v rámci schválených zařízení a provozoven, vypouští se Všeobecné hygienické požadavky by neměly být upraveny v prováděcích pravidlech stanovených postupem projednávání ve výborech. Jsou totiž natolik důležité, že by měly být stanoveny v základním textu nařízení. Čl. 8 odst. 1 písm. b) byl příslušným způsobem pozměněn. 50 Čl písm. c c) produkty živočišného původu získané ze zvířat, která byla podrobena nezákonnému ošetření podle definice čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES a čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES; c) produkty živočišného původu získané ze zvířat, která byla podrobena protiprávnímu ošetření podle definice čl. 1 odst. 2 písm. d) směrnice 96/22/ES nebo čl. 2 písm. b) směrnice 96/23/ES; Výraz nezákonný se v této souvislosti jeví jako nevhodný. Mezi oběma uvedenými směrnicemi je z logických důvodů potřebná spojka nebo, jinak by bylo nutné ošetření podle obou právních úprav. 51 Čl. 11 písm. e e) odpad ze stravovacích zařízení vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní e) kuchyňský odpad vzniklý v dopravních prostředcích mezinárodní přepravy; PE v /101 RR\ doc

33 přepravy; Měla by zde být zvolena stejná formulace jako v předchozím nařízení, aby se usnadnil přechod na nové nařízení. Věcný důvod pro nezbytné přeformulování není zřejmý. 52 Čl. 12 písm. d d) produkty živočišného původu, které byly z důvodu možného výskytu fyzických zbytků v těchto produktech prohlášeny za nepoživatelné; d) produkty živočišného původu, které byly z důvodu možného výskytu cizích těles v těchto produktech prohlášeny za nepoživatelné; Pro vyjasnění. 53 Čl. 12 písm. f f) zvířata a jejich části, kromě těch uvedených v článcích 11 nebo 13, která uhynula jinak než porážkou pro účel lidské spotřeby, nebo, v případě zvěře, zvířata která uhynula jinak než usmrcením pro účel lidské spotřeby, včetně zvířat usmrcených za účelem tlumení nákazy, a plody a embrya přežvýkavců a prasat a kuřata odumřelá ve vejci; f) zvířata a jejich části, kromě těch uvedených v článcích 11 nebo 13, která uhynula jinak než porážkou pro účel lidské spotřeby, nebo, v případě zvěře, zvířata která uhynula jinak než usmrcením pro účel lidské spotřeby, včetně zvířat usmrcených za účelem tlumení nákazy; Závěrečná formulace by měla tvořit samostatné písmeno. 54 RR\ doc 33/101 PE v02-00

34 Čl. 12 písm. f a (nové) fa) plody a embrya přežvýkavců a prasat a kuřata odumřelá ve vejci; V souladu se změnou provedenou v čl. 12 písm. f), jehož závěrečná formulace by měla tvořit samostatné písmeno. 55 Čl. 13 písm. b návětí b) níže uvedené části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách, a po prohlídce před porážkou byla shledána jako způsobilá k porážce pro lidskou spotřebu, nebo ze zvěře usmrcené pro lidskou spotřebu v souladu s právními předpisy Společenství: b) níže uvedená jatečně upravená těla nebo části pocházející buď ze zvířat, která byla poražena na jatkách, a po prohlídce před porážkou byla shledána jako způsobilá k porážce pro lidskou spotřebu, z drůbeže a ze zajícovců, kteří byli v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004 poraženi na farmě, nebo ze zvěře usmrcené pro lidskou spotřebu v souladu s právními předpisy Společenství: I tyto druhy zvířat jsou způsobilé k porážce a lidské spotřebě, proto je třeba klasifikovat příslušné vedlejší produkty živočišného původu jako materiál kategorie 3. Aby bylo dosaženo souladu s písm. b) bodem i), měl by zde být rovněž doplněn odkaz na jatečně upravená těla. 56 Čl. 13 písm. b bod ii ii) hlavy drůbeže, ii) hlavy drůbeže, které nejsou určeny pro PE v /101 RR\ doc

35 lidskou spotřebu, Tímto doplněním se vyjasní, že jsou míněny pouze určité hlavy drůbeže; je třeba si také uvědomit, že v EU je drůbež částečně prodávána s hlavou. 57 Čl. 13 písm. b bod iii iii) kůže a kožky včetně jejich odřezků a plátků, iii) kůže a kožky včetně jejich odřezků a plátků, které nejsou určeny k výrobě želatiny pro lidskou spotřebu nebo jiných potravin, Hygienu potravin upravuje nařízení (ES) č. 853/2004. Mělo by být jasně stanoveno, že želatina (pro lidskou spotřebu) se nevyrábí z materiálu kategorie 3. Tato nejasnost vedla v minulosti k velkým problémům. 58 Čl písm. c návětí c) krev pocházející ze zvířat, která nevykazují žádné příznaky nákazy přenosné touto krví na člověka či zvířata, získaná ze: c) krev pocházející ze zvířat, která nevykazují žádné příznaky nákazy přenosné krví na člověka či zvířata, získaná ze: Formulace, podle které nesmí existovat příznaky nákazy přenosné na člověka či zvířata touto krví, poukazuje na provedení krevního rozboru. Zde je však myšleno spíše vyšetření poraženého zvířete (ante-mortem). 59 RR\ doc 35/101 PE v02-00

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2005/0246(COD) 14. 11. 2007 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0028(COD) 11. 11. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 21. 12. 2012 2012/0328(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Trast pro ekonomiku a společnost Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) Nařízení ES a vnitrostátní právo Právní analýza pro Trast pro ekonomiku

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. /

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.12.2007 KOM(2007) 848 v konečném znění 2007/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / o obecných pravidlech pro definici, označování

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20. 6. 2013 2011/0327(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Strakonice se na svém zasedání dne 24. 7. 2013 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991

Více

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ. k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 2014 PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení

Více

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006 32006R0865CS_novela 32008R0100.doc UPOZORNĚNÍ: Toto je neautorizovaná konsolidovaná verze zpracovaná MŽP podle níže uvedených předpisů ES. Směrodatné je pouze platné znění podle Úředního věstníku EU. 1

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4

čl. 1 čl. 32 32002L0087 čl. 2 odst.4 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1.

Delegace naleznou v příloze dokument D039828/03 ANNEX 1. Rada Evropské unie Brusel 15. července 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. července 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 202 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 32 32001R0884 L 128/32 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 10.5.2001 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1

2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 2008R0733 CS 07.11.2009 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008

Více

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti Formát scénáře expozice v části D : Vypracování scénáře expozice v části F : Formát CSR Verze: 2.1 listopad 2012 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst.

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst. VI. Rozdílová tabulka k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád MĚSTO VIMPERK Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád Rada města Vimperk se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 411 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-29

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2007/0200(COD) 5. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 5-29 Návrh zprávy Miroslav Ouzký (PE400.667v01-00) o návrhu rozhodnutí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 5. 2010 2010/2055(INI) NÁVRH ZPRÁVY o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Kurt Lechner

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA V. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 5 PŘÍLOHA PŘÍLOHA V Dohoda o přidružení mezi Evropskou Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na

Více

17602/10 ADD 1 vho,mvo/mvo,vho/mo 1 DG I

17602/10 ADD 1 vho,mvo/mvo,vho/mo 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. února 2011 (09.02) (OR. en) 17602/10 ADD 1 Interinstitucionální spis: 2008/0028 (COD) DENLEG 149 SAN 294 CONSOM 119 CODEC 1479 AGRI 564 NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY Předmět: Postoj

Více

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

Směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Cestovní ruch, sociální odpovědnost podniků, spotřební zboží a mezinárodní regulační dohody Mezinárodní regulační dohody a bezpečnost hraček

Více

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 229/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle 114 odst. 2 a k provedení 63 odst. 1 a 6, 64 písm. j), k) a

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin zdraví a spotřebitele EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE V Bruselu dne 18. červen 2012

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 31. 1. 2014 PE528.088v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-35 Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage,

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 11. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 436. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více