Nabíječka baterií Nabíjačka akumulátorov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabíječka baterií Nabíjačka akumulátorov"

Transkript

1 (1) Nabíječka baterií Nabíjačka akumulátorov Návod k obsluze Návod na použitie BC-TRV 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2

3 (1) Nabíječka baterií Návod k obsluze BC-TRV 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4 Nabíječku baterií BC-TRV lze používat pouze k nabíjení baterií InfoLITHIUM (řady V, řady H a řady P). Baterie InfoLITHIUM řady V, řady H a řady P jsou označeny značkami, a (v tomto pořadí). Tuto nabíječku nelze používat pro nabíjení baterií typu Ni-MH nebo Ni-Cd. InfoLITHIUM je ochranná známka společnosti Sony Corporation. 2 CZ

5 Indikátor stavu nabíjení Značka na baterii Indikátor CHARGE (Nabíjení) Baterie Značka na nabíječce do síťové zásuvky Konektor vstupu střídavého napájení Napájecí kabel (síťový přívod) 3 CZ

6 Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto nabíječku baterií značky Sony. Před použitím této nabíječky baterií si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu - například přímému slunečnímu světlu, ohni apod. UPOZORNĚNÍ Připojte přístroj do snadno dostupné síťové zásuvky. Ani tehdy, když indikátor CHARGE (Nabíjení) na přístroji nesvítí, není přístroj odpojen od napájení. V případě jakýchkoliv problémů při používání přístroje odpojte zdroj energie vytažením napájecího kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tento přístroj ve stísněném prostoru, jako jsou například místa mezi stěnou a nábytkem. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY VE VELKÉ BRITÁNII Z důvodu bezpečnosti a pohodlí je toto zařízení opatřeno lisovanou zástrčkou vyhovující požadavkům BS Pokud je nutno vyměnit v dodávané zástrčce pojistku, použijte pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou, jako má dodávaná pojistka, schválenou ASTA nebo BSI až BS 1362 (tj. označenou symbolem nebo ). Pokud je dodaná zástrčka napájecího kabelu opatřena odnímatelným krytem pojistky, nezapomeňte jej po výměně pojistky vrátit zpět na své místo. Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku bez krytu pojistky. Pokud byste kryt pojistky ztratili, obraťte se prosím na nejbližší servisní středisko Sony. < Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU > Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Německo. Při řešení jakýchkoli záležitostí týkajících se opravy nebo záruky používejte prosím adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci. 4 CZ

7 Pro zákazníky v Evropě Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a ostatních evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu) Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Poznámky k používání Tento přístroj není vodotěsný ani odolný proti prachu a stříkající vodě. Záruka na obsah záznamu V případě, že záznam nebo přehrávání neproběhne z důvodu poruchy baterie, nabíječky baterií apod., nemůžeme poskytnout žádnou náhradu za obsah záznamu. Nevhodná umístění přístroje Nepoužívejte a neskladujte přístroj v žádném z níže uvedených míst. Jinak může dojít k poruše. Místa, na která dopadá přímé sluneční světlo, jako například na palubní desce, nebo místa v blízkosti topení, protože by mohlo dojít k deformaci nebo poruše přístroje. Místa s nadměrnými vibracemi. Místa se silným elektromagnetickým polem nebo radiací. Místa s nadměrným množstvím písku V místech jako je například mořský břeh nebo další oblasti s výskytem písku, nebo tam, kde se vyskytují prachové mraky, chraňte tento přístroj přes pískem a prachem. V opačném případě může dojít k poruše. 5 CZ

8 Bezpečnostní upozornění pro používání Při nabíjení musí být baterie pevně připevněna k tomuto přístroji. Vložení baterie nesprávným způsobem může vést k poškození svorek baterie. Z důvodu ochrany baterie po dokončení nabíjení baterii z tohoto přístroje vyjměte. Nevystavujte přístroj mechanickým otřesům a chraňte jej před pádem na zem. Nepoužívejte přístroj v blízkosti televizorů a radiopřijímačů přijímajících v pásmu AM. Šum z tohoto přístroje může rušit příjem signálu blízkého televizoru nebo radiopřijímače. Po ukončení používání odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu tahejte za jeho zástrčku. Nikdy netahejte za samotný napájecí kabel. Zajistěte, aby kovové součásti tohoto přístroje nepřišly do kontaktu s žádnými jinými kovovými předměty. V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu a k poškození přístroje. Při cestách do zámoří nepřipojujte tento přístroj k napěťovému adaptéru (cestovní konvertor). Mohlo by dojít k přehřátí nebo k jiné poruše. Baterie a přístroj mohou být během nabíjení nebo bezprostředně po jeho ukončení horké. Údržba Pokud dojde ke znečištění přístroje, očistěte jej pomocí suchého jemného hadříku. Jestliže je znečištění příliš velké, očistěte přístroj hadříkem navlhčeným v malém množství neutrálního čisticího prostředku, a pak jej otřete do sucha. Nepoužívejte ředidlo, benzen, líh a jiné látky, které by mohly poškodit povrch tohoto přístroje. Při čištění hadříkem napuštěným chemikáliemi dodržujte pokyny v jeho návodu k použití. Použití těkavých rozpouštědel, jako jsou například insekticidy, nebo dlouhodobý kontakt přístroje s pryžovými nebo vinylovými výrobky může narušit povrch tohoto přístroje nebo způsobit poškození přístroje. 6 CZ

9 Nabíjení baterie Nabíjení se aktivuje vložením baterie do tohoto přístroje. * Je zobrazena baterie řady V. 1 Vložte baterii. Vložte baterii ve směru šipky tak, aby značka na baterii souhlasila se značkou na nabíječce (viz obrázek ). 2 Připojte napájecí kabel - nejprve k přístroji a pak do síťové zásuvky (viz obrázek ). Rozsvítí se indikátor CHARGE (Nabíjení) (oranžový) a aktivuje se nabíjení. Po nabití baterie indikátor CHARGE (Nabíjení) zhasne (normální nabití). Pro plné nabití baterie, které umožňuje delší používání baterie, než je obvyklé, ponechejte baterii v nabíječce přibližně o jednu hodinu déle (úplné nabití). Stav nabíjení můžete podrobněji kontrolovat pomocí indikátoru stavu nabíjení.,... Nesvítí,,... Svítí Indikátor stavu nabíjení Indikátor CHARGE (Nabíjení) Bezprostředně po připojení baterie - 30 % 30 % - 60 % 60 % - Normální nabíjení Normální nabíjení - Úplné nabíjení Po úplném nabití Vyjmutí baterie Vyjměte baterii tak, že ji posunete opačným směrem, než kterým jste ji připojili. Doba nabíjení V následující tabulce je uvedena doba nabíjení baterie, která byla zcela vybitá. 7 CZ

10 Baterie InfoLITHIUM řady V Baterie NP-FV100 NP-FV70 NP-FV50 Doba pro úplné nabití Doba pro normální nabití (620) (325) (165) Baterie InfoLITHIUM řady H Baterie NP-FH100 NP-FH70 NP-FH50 Doba pro úplné nabití Doba pro normální nabití (620) (290) (150) Baterie InfoLITHIUM řady P Baterie NP-FP90 NP-FP71 NP-FP50 Doba pro úplné nabití Doba pro normální nabití (465) (295) (130) Přibližný počet minut pro úplné nabití zcela vybité baterie (doba pro úplné nabití). Číslo v závorkách udává dobu normálního nabíjení (doba pro normální nabití). Další informace o životnosti baterie najdete v návodu k obsluze vaší videokamery. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu baterie a okolní teplotě. Uvedené časy platí pro nabíjení zcela vybité baterie, která byla vybita videokamerou, při použití tohoto přístroje a při teplotě okolí 25 C. Teplota pro nabíjení Rozsah teplot pro nabíjení je 0 C až 40 C. Pro maximální účinnost baterie je doporučený rozsah teplot při nabíjení 10 C až 30 C. Rychlé použití baterie Baterii můžete z přístroje vyjmout a začít ji používat i před dokončením nabíjení. V takovém případě je však doba, po kterou lze baterii používat, závislá na době nabíjení. 8 CZ

11 Poznámky Pokud se indikátor CHARGE (Nabíjení) nerozsvítí, zkontrolujte, zda je baterie pevně vložena do tohoto přístroje. Po vložení úplně nabité baterie se indikátor CHARGE (Nabíjení) na okamžik rozsvítí a pak zhasne. Pokud nebyla baterie delší dobu používána, může její nabíjení trvat déle než obvykle. Při cestách do zámoří nepřipojujte tento přístroj k napěťovému adaptéru (cestovní konvertor). Mohlo by dojít k přehřátí nebo jiné poruše. Řešení problémů Pokud začne indikátor CHARGE (Nabíjení) blikat, postupujte podle níže uvedeného schématu. Jestliže nabíjíte baterii, která nebyla dlouho používána, může indikátor CHARGE (Nabíjení) v některých vzácných případech blikat. Pokud k tomu dojde, vyjměte baterii z tohoto přístroje a následně ji znovu připojte a nabijte. Indikátor CHARGE (Nabíjení) bliká dvěma způsoby. Bliká pomalu: Opakovaně se rozsvítí a zhasne každé 1,5 sekundy. Bliká rychle: Opakovaně se rozsvítí a zhasne každých 0,15 sekund. Akce, kterou je nutno provést, závisí na způsobu blikání indikátoru CHARGE (Nabíjení). Když indikátor CHARGE (Nabíjení) bliká pomalu Nabíjení je pozastaveno. Přístroj je v pohotovostním režimu. Pokud je teplota v místnosti mimo přípustný rozsah teplot, nabíjení se automaticky zastaví. Jakmile se teplota v místnosti vrátí na přípustnou hodnotu, rozsvítí se indikátor CHARGE (Nabíjení) a znovu se aktivuje nabíjení. Doporučujeme nabíjet baterii při teplotě 10 C až 30 C. Když indikátor CHARGE (Nabíjení) bliká rychle Projděte si následující schéma. 9 CZ

12 Remove the battery pack that is being charged and then firmly attach the same battery Vyberte pack ze zařízení again. baterii, která se začala nabíjet a znovu ji správně založte. Indikátor The CHARGE CHARGE lamp blinks znovu again: bliká: Vložte Install another jinou baterii. battery pack. Indikátor The CHARGE CHARGE lamp lights se rozsvítí up and a does nebliká. not blink again: Pokud If the CHARGE Indikátor lamp CHARGE goes out zhasl, protože because se the nabíjení charging dokončilo, time has je všechno passed, there v pořádku. is no problem. Indikátor The CHARGE CHARGE lamp znovu blinks bliká: again: Vyskytl The problem se problém is with na this tomto unit. zařízení. Indikátor The CHARGE CHARGE lamp lights se rozsvítí up and a does nebliká: not blink again: Pokud If the CHARGE indikátor lamp CHARGE goes out zhasl, protože because se the nabíjení charging dokončilo, time has bude passed, problém the problem v první is vložené with the baterii. battery pack first installed. Please contact your nearest Sony dealer in connection with the product that may Kontaktujte have a problem. nejbližšího prodejce Sony v případě problémů s tímto zařízením. Technické údaje Vstupní jmenovité hodnoty 100 V V AC (střídavé) 50/60 Hz 7-12 VA... 6 W Výstupní jmenovité hodnoty Svorky pro nabíjení baterie: 8,4 V DC (stejnosměrné) ma Provozní teplota 0 C až 40 C Skladovací teplota 20 C až +60 C Rozměry Přibližně mm (š/v/h) Hmotnost Přibližně 57 g Dodávané položky Nabíječka baterií (BC-TRV) (1) Síťový napájecí kabel (1) Sada tištěné dokumentace Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. 10 CZ

13 (1) Nabíjačka akumulátorov Návod na použitie BC-TRV 2010 Sony Corporation

14 Slovensky Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením tejto nabíjačky akumulátorov Sony. Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie. VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Batérie nevystavujte nadmerným teplotám (priame slnečné žiarenie, blízko ohňa atď.). UPOZORNENIE Zariadenie zapojte do prístupnej elektrickej zásuvky. Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v zásuvke, aj keď indikátor CHARGE (Nabíjanie) na zariadení nesvieti. Ak sa vyskytnú pri používaní zariadenia akékoľvek problémy, odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Zariadenie nepoužívajte v stiesnených priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom. 2 SK

15 Informácia pre zákazníkov z krajín, v ktorých platia smernice a nariadenia Európskej únie Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo záručnom liste. Informácia pre spotrebiteľov Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. 3 SK

16 Poznámky k používaniu Zariadenie nie je odolné voči prachu, špliechaniu ani vode. Kompenzácia straty záznamu Obsah záznamu nie je možné kompenzovať ani inak nahradiť v prípade, že dôjde k neúplnému záznamu alebo prehrávaniu z dôvodu funkčnej poruchy akumulátorov, nabíjačky akumulátorov atď. Nevhodné miesta pre zariadenie Bez ohľadu na to, či sa toto zariadenie používa alebo skladuje, neumiestňujte ho na nasledujúce miesta. Môže dôjsť k poruche. Ak zariadenie necháte na priamom slnečnom žiarení, na prístrojovej doske automobilu alebo v blízkostí zdrojov tepla, môže dôjsť k jeho deformácii alebo funkčnej poruche Vystavené nadmerným vibráciám Vystavené silnému elektromagnetickému alebo inému žiareniu Vystavené množstvu piesku Na miestach, ako je napr. morské pobrežie alebo iné piesočnaté a prašné miesta, chráňte zariadenie pred pieskom a prachom. Zariadenie sa môže poškodiť. Bezpečnosť pri používaní Pred nabíjaním akumulátor pevne a správne založte do nabíjačky. Ak nie je akumulátor založený správne, môžu sa poškodiť konektory akumulátora. Aby ste chránili akumulátor, po dokončení napájania ho zo zariadenia vyberte. Zariadenie nevystavujte nárazom alebo pádom. Zariadenie neumiestňujte v blízkosti TVP alebo AM prijímačov. Ak je zariadenie umiestnené v blízkosti TVP alebo rádia, môže spôsobiť rušenie. Zariadenie po použití odpojte od elektrickej zásuvky. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru samotnú. Uistite sa, že žiadne kovové predmety neprichádzajú do kontaktu s kovovými časťami zariadenia. V opačnom prípade by mohol nastať skrat a vážne sa tým môže poškodiť zariadenie. Zariadenie nepripájajte k meniču napätia (cestovný menič) počas ciest do zahraničia. Môže to spôsobiť prehriatie alebo inú funkčnú poruchu zariadenia. Akumulátor aj zariadenie môžu byť počas nabíjania alebo ihneď po nabití horúce. 4 SK

17 Údržba Ak je zariadenie znečistené, utrite ho mäkkou suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite handričku mierne navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho čistiaceho prostriedku a potom ho utrite do sucha. Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín, lieh atď., pretože môžu poškodiť povrch zariadenia. Ak používate čistiacu handričku, prečítajte si návod na jej použitie. Pri používaní prchavých látok, ako sú insekticídy, alebo ak je zariadenie dlhší čas v kontakte s gumovými alebo vinylovými materiálmi, môže dôjsť k opotrebeniu alebo zničeniu zariadenia. 5 SK

18 Indikátor stavu nabíjania Značka na akumulátore Indikátor CHARGE Akumulátor Značka na nabíjačke Vstupný konektor AC Do elektrickej zásuvky Sieťová šnúra 6 SK

19 Nabíjanie akumulátora Nabíjanie sa začne vložením akumulátora do nabíjačky. * Na obrázku je znázornený akumulátor série V. 1 Vložte akumulátor. Zarovnajte značku na akumulátore so značkou na zariadení a založte akumulátor v smere šípky (Pozri obr. ). 2 Sieťovú šnúru pripojte najskôr k zariadeniu a potom do elektrickej zásuvky (Pozri obr. ). Indikátor CHARGE (Nabíjanie) (oranžový) sa rozsvieti a nabíjanie sa začne. Keď indikátor CHARGE zhasne, normálne nabíjanie je dokončené (Normálne nabitie). Pre maximálne nabitie, ktoré vám umožní akumulátor používať o niečo dlhšie, ponechajte akumulátor ešte cca 1 hodinu v nabíjačke (Maximálne nabitie). Prostredníctvom indikátora stavu nabíjania môžete bližšie skontrolovať stav nabíjania.,... nesvieti,,... svieti Indikátor stavu nabíjania Indikátor CHARGE Okamžite po pripevnení akumulátora 30 % 30 % 60 % 60 % Štandardné nabitie Štandardné nabitie Maximálne nabitie Po maximálnom nabití Vybratie akumulátora Akumulátor vyberiete vysunutím opačným smerom ako pri jeho vkladaní. Pokračovanie, 7 SK

20 Čas nabíjania Nasledovná tabuľka zobrazuje čas nabíjania úplne vybitého akumulátora. Akumulátory InfoLITHIUM série V Akumulátor NP-FV100 NP-FV70 NP-FV50 Čas pre maximálne nabitie Čas pre normálne nabitie (620) (325) (165) Akumulátory InfoLITHIUM série H Akumulátor NP-FH100 NP-FH70 NP-FH50 Čas pre maximálne nabitie Čas pre normálne nabitie (620) (290) (150) Akumulátory InfoLITHIUM série P Akumulátor NP-FP90 NP-FP71 NP-FP50 Čas pre maximálne nabitie Čas pre normálne nabitie (465) (295) (130) Približný počet minút potrebných na maximálne nabitie vybitého akumulátora (Čas pre maximálne nabitie). Čísla v zátvorkách indikujú čas potrebný na normálne nabitie (Čas pre normále nabitie). Podrobnosti o výdrži a kapacite akumulátora pozri v návode na použitie kamkordéra. Čas nabíjania sa v závislosti od stavu akumulátora alebo teploty prostredia môže odlišovať. Uvedené časy zodpovedajú nabíjaniu úplne vybitého akumulátora v kamkordéri pomocou tohto zariadenia pri okolitej teplote 25 C. 8 SK

21 Teplota pri nabíjaní Rozsah teploty pri nabíjaní je od 0 C do 40 C. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti nabíjania sa odporúča nabíjanie v rozsahu teplôt od 10 C do 30 C. Rýchle používanie akumulátora V prípade potreby môžete akumulátor vybrať a používať ešte pred dokončením nabíjania. Čas, počas ktorého môžete akumulátor používať, však bude závisieť od dĺžky trvania nabíjania. Poznámky Ak indikátor CHARGE nesvieti, skontrolujte, či je akumulátor v zariadení založený správne. Ak založíte maximálne nabitý akumulátor, indikátor CHARGE jedenkrát zasvieti a potom zhasne. Ak nabíjate akumulátor, ktorý ste dlhší čas nepoužívali, nabíjanie môže trvať dlhšie než zvyčajne. Zariadenie nepripájajte k meniču napätia (cestovný menič) počas ciest do zahraničia. Môže to spôsobiť prehriatie alebo inú funkčnú poruchu zariadenia. 9 SK

22 Riešenie problémov Ak indikátor CHARGE bliká, pozri nasledovný prehľad: Ak nabíjate akumulátor, ktorý ste dlhú dobu nepoužívali, indikátor CHARGE môže blikať náhodne. V takomto prípade vyberte akumulátor zo zariadenia a potom ho znova vložte a nabite. Indikátor CHARGE bliká dvomi spôsobmi. Pomalé blikanie: Zasvietenie a zhasnutie každej 1,5 sekundy Rýchle blikanie: Zasvietenie a zhasnutie každej 0,15 sekundy Príslušné opatrenie závisí od spôsobu blikania indikátora CHARGE. Ak indikátor CHARGE bliká pomaly Nabíjanie je pozastavené. Zariadenie je v pohotovostnom režime. Ak je izbová teplota mimo vhodný rozsah teplôt, nabíjanie sa automaticky zastaví. Ak sa izbová teplota vráti do vhodného rozsahu teplôt, rozsvieti sa indikátor CHARGE (Nabíjanie) a nabíjanie sa znova spustí. Rozsah teplôt pre správne nabíjanie je od 10 C do 30 C. Ak indikátor CHARGE bliká rýchlo Pozorne skontrolujte nasledovný prehľad. Vyberte práve nabíjaný akumulátor a opäť ho správne založte. Kontrolka CHARGE opäť bliká: Vložte iný akumulátor. Kontrolka CHARGE svieti a nebliká: Ak kontrolka CHARGE zhasne z dôvodu skončenia nabíjania, všetko je v poriadku. Kontrolka CHARGE opäť bliká: Problém je v tomto zariadení. Kontrolka CHARGE svieti a nebliká: Ak kontrolka CHARGE zhasne, pretože čas nabíjania skončil, problém je v predtým vloženom akumulátore. 10 SK Ohľadom problému s týmto zariadením kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

23 Technické údaje Vstupné napätie Striedavé napätie (AC) 100 V V, 50/60 Hz 7 12 VA 6 W Výstupné napätie Konektor zariadenia: Jednosmerné napätie 8,4 V 400 ma Prevádzková teplota 0 C až 40 C Skladovacia teplota 20 C až +60 C Rozmery Cca mm (š/v/h) Hmotnosť Cca 57 g Dodávané príslušenstvo Nabíjačka akumulátorov (BC-TRV) (1) Sieťová šnúra (1) Návod v tlačenej verzii Právo na zmeny vyhradené. Nabíjačka akumulátorov BC-TRV je určená len na nabíjanie akumulátorov InfoLITHIUM (typ V, typ H a typ P). Akumulátory InfoLITHIUM typ V, typ H a typ P majú príslušné samostatné označenie, a. Toto zariadenie nie je možné používať na nabíjanie nikel-kadmiových ani nikel-metal-hydridových akumulátorov. InfoLITHIUM je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. 11 SK

24 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) CZ Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru) Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. SK Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Síťový adaptér. AC adaptér

Síťový adaptér. AC adaptér 4-181-837-11 (1) Síťový adaptér AC adaptér CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie AC-PW20 4-181-837-11 (1) Síťový adaptér CZ Návod k obsluze AC-PW20 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití

Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CZ Nabíjecí stanice DUALSHOCK 3 Návod k použití CECH-ZDC1E Upozornění Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřeby. Přečtěte si také pokyny k systému

Více

Vyměnitelný objektiv Vymeniteľné objektívy

Vyměnitelný objektiv Vymeniteľné objektívy 4-260-398-01(1) Vyměnitelný objektiv Vymeniteľné objektívy Návod k obsluze Návod na použitie E 16mm F2.8 E 18-55mm F3.5-5.6 OSS E 18-200mm F3.5-6.3 OSS Bajonet E SEL16F28/SEL1855/SEL18200 2010 Sony Corporation

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

3-295-945-01(1) SAL70300G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM. 2008 Sony Corporation

3-295-945-01(1) SAL70300G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM. 2008 Sony Corporation 3-295-945-01(1) SAL70300G Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM 2008 Sony Corporation 1 2 3 9 10 11 4 5 6 7 8 1 (1) (2) 2 3 CZ 4 CZ 5 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

16cm reproduktor Reproduktor s priemerom 16 cm

16cm reproduktor Reproduktor s priemerom 16 cm 2-887-327-13(2) 16cm reproduktor Reproduktor s priemerom 16 cm CZ SK Instalace/Zapojení Montáž/Zapojenia XS-MP1620W XS-MP1610W XS-MP1610B 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-887-327-13(2)

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

FM/AM radiobudík FM/AM rádiobudík

FM/AM radiobudík FM/AM rádiobudík 4-155-637-41(1) FM/AM radiobudík FM/AM rádiobudík CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ICF-C8WM 2009 Sony Corporation 4-155-637-41(1) FM/AM radiobudík Návod k obsluze ICF-C8WM Dream Machine je obchodní

Více

Stereo výkonový zesilovač Stereo zosilňovač

Stereo výkonový zesilovač Stereo zosilňovač 4-151-109-11 (1) Stereo výkonový zesilovač Stereo zosilňovač CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie XM-GTX6040 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-151-109-11 (1) Stereo výkonový zesilovač

Více

Dvoupásmový reproduktor (XS-MP1621) Reproduktor s dvojitým kuželem (XS-MP1611)

Dvoupásmový reproduktor (XS-MP1621) Reproduktor s dvojitým kuželem (XS-MP1611) 4-299-940-11(1) Dvoupásmový reproduktor (XS-MP1621) Reproduktor s dvojitým kuželem (XS-MP1611) Instalace/připojení 2-pásmový reproduktor (XS-MP1621) Duálny reproduktor (XS-MP1611) Montáž / Zapojenia XS-MP1621

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation 2-890-003-01(1) Stojan pro televizor Pokyny SU-FL61 2006 Sony Corporation Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro zákazníky Výrobekbyměl být instalován pouze kvalifikovaným servisním zástupcem Sony,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ 3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM Návod k obsluze 2008 Sony Corporation 1 CZ 2 CZ Před ovládáním přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro případné budoucí použití.

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

Návod k použití. Nabíječka. Verze z 05/09. Číslo objednávky: 20 01 21 20 01 22

Návod k použití. Nabíječka. Verze z 05/09. Číslo objednávky: 20 01 21 20 01 22 Návod k použití Verze z 05/09 Nabíječka Číslo objednávky: 20 01 21 20 01 22 Účel použití Produkt je určen výhradně pro nabíjení až čtyř baterií typu NiMH velikosti AA a AAA. Produkt je testován EMV a splňuje

Více

2-685-159-11(1) SAL20F28/28F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 20mm F2.8 28mm F2.8. 2008 Sony Corporation

2-685-159-11(1) SAL20F28/28F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 20mm F2.8 28mm F2.8. 2008 Sony Corporation 2-685-159-11(1) SAL20F28/28F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 20mm F2.8 28mm F2.8 2008 Sony Corporation Tento návod k obsluze je určen pro více objektivů. Objektiv je vhodný pro fotoaparáty

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Dvojitý blesk pro makrofotografie

Dvojitý blesk pro makrofotografie 2-889-493-23 (1) Dvojitý blesk pro makrofotografie Návod k obsluze HVL-MT24AM 2011 Sony Corporation Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro

Více

2-685-152-11(1) SAL14TC/20TC. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 1.4X Teleconverter 2X Teleconverter. 2008 Sony Corporation

2-685-152-11(1) SAL14TC/20TC. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 1.4X Teleconverter 2X Teleconverter. 2008 Sony Corporation 2-685-152-11(1) SAL14TC/20TC Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 1.4X Teleconverter 2X Teleconverter 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

588888-69 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB100

588888-69 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB100 588888-69 CZ Přeloženo z původního návodu DCB100 Obr. 1 2 DCB100 NABÍJEČKA BATERIÍ LI-ION 10,8 V Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

2-685-150-11(1) SAL135F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF. 2008 Sony Corporation

2-685-150-11(1) SAL135F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF. 2008 Sony Corporation 2-685-150-11(1) SAL135F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF 2008 Sony Corporation Tento objektiv je určen pro ruční zaostřování s vysoce rozvinutou konstrukcí rozostření.

Více

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A)

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A) 509111-69 CZ DC010 2 3 RADIOPŘIJÍMAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador 2-891-667-11 (1) Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador Návod k obsluze Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno v dolní části přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Blahopřejeme Vám! Použití prodlužovacího kabelu. Technické údaje. Pokyny pro obsluhu. Obsah balení. Popis (obr. A) Elektrická bezpečnost

Blahopřejeme Vám! Použití prodlužovacího kabelu. Technické údaje. Pokyny pro obsluhu. Obsah balení. Popis (obr. A) Elektrická bezpečnost 555777-75 CZ DE9000 3 2 1 A 2 B 3 NABÍJEČKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT. jednoho z nejspolehlivějších

Více

Power Star - 2 Bateriový generátor

Power Star - 2 Bateriový generátor Power Star - 2 Bateriový generátor 1. Před použitím Děkujeme Vám, že jste si zakoupili český výrobek Fomei Power Star-2. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte všechny

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

DCB105. 588777-28 CZ Přeloženo z původního návodu

DCB105. 588777-28 CZ Přeloženo z původního návodu 588777-28 CZ Přeloženo z původního návodu DCB105 Obr. 1 a DCB140 DCB141 DCB121 DCB180 DCB181 2 DCB105 NABÍJEČKA LI-ION AKUMULÁTORŮ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nabíječku značky DEWALT. Léta zkušeností,

Více

Upozornění: Baterie Conform'able PRO Remote jsou určeny výhradně k použití s vyhřívacími

Upozornění: Baterie Conform'able PRO Remote jsou určeny výhradně k použití s vyhřívacími Návod SIDAS PRO REMOTE SET Gratulujeme Vám k zakoupení baterií Conform'able PRO Remote. Nežli začnete baterie používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Další informace naleznete na internetových

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

4-295-955-11(1) Elektronický hledáček. Návod k obsluze. Elektronický hľadáčik. Návod na použitie FDA-EV1S. 2011 Sony Corporation

4-295-955-11(1) Elektronický hledáček. Návod k obsluze. Elektronický hľadáčik. Návod na použitie FDA-EV1S. 2011 Sony Corporation 4-295-955-11(1) Elektronický hledáček Návod k obsluze Elektronický hľadáčik Návod na použitie FDA-EV1S 2011 Sony Corporation 4-295-955-11(1) Elektronický hledáček Návod k obsluze FDA-EV1S 2011 Sony Corporation

Více

Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1

Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1 Bezdrátová klávesnice Návod k použití CECH-ZKB1 7018156 Bezpečnostní opatření Než začnete výrobek používat, nejprve si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí užití. Rovněž si přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím 12V 12V Opti solar Automatická solární nabíječka pro olovo-kyselinové baterie včetně solárního panelu MODEL: TM-524 (O-140 solární nabíječka s 6W solárním panelem) Automatická kontrola solárního nabíjení

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Dobíjecí akumulátor. Nabíjateľná batéria. Návod k obsluze. Návod na použitie 4-197-446-12(1) 4-175-971-12(1)

Dobíjecí akumulátor. Nabíjateľná batéria. Návod k obsluze. Návod na použitie 4-197-446-12(1) 4-175-971-12(1) 4-197-446-12(1) 4-175-971-12(1) Dobíjecí akumulátor CZ Návod k obsluze Nabíjateľná batéria SK Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-197-446-12(1) 4-175-971-12(1) Dobíjecí

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení)

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení) TYP: TM420 / TM421 AC: 100 240VAC 50-60Hz 0.23A @ 100Vac / 0.15A @ 240Vac DC: 0.8A 12V NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD CZ + - 1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

IEC Napětí Kapacita (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

IEC Napětí Kapacita (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Baterie Zinc-Air Název modelu IEC Nominální Nominální Průměr Výška Hmotnost Napětí Kapacita (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312- D6A

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

588778-77 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB107 DCB112

588778-77 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB107 DCB112 588778-77 CZ Přeloženo z původního návodu DCB107 DCB112 Obrázek 1 a 2 NABÍJEČKY PRO BATERIE LI-ION DCB107, DCB112 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DCB102 NABÍJECÍ STANICE NA PRACOVIŠTĚ

DCB102 NABÍJECÍ STANICE NA PRACOVIŠTĚ 588779-05 CZ DCB102 Obr. 1 a a c b d 2 DCB102 NABÍJECÍ STANICE NA PRACOVIŠTĚ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nabíječku značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Mikrokomponentový Hi-Fi systém Mikro HI-FI komponentový systém

Mikrokomponentový Hi-Fi systém Mikro HI-FI komponentový systém 4-183-375-11(1) Mikrokomponentový Hi-Fi systém Mikro HI-FI komponentový systém CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie CMT-EH15 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-183-375-11(1) Mikrokomponentový

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU PŘÍRUČKA UŽIVATELE Model : RCC-240 RCC-850 Příručka obsahuje návod k obsluze vysavače a jeho technické údaje PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE 1. Podlahový nástavec 2. Teleskopická trubice

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více