Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:"

Transkript

1 NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v době, kdy budete sedět v obývacím pokoji nebo se budete věnovat domácím pracím. DIGITÁLNÍ technologie nabízí kvalitní odstínění proti rušení a její provozní dosah je velmi dlouhý (v otevřeném prostoru až 250 metrů). Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě pročtěte tuto příručku a uchovejte si ji, abyste do ní případně mohli v budoucnu nahlédnout. Obsah balení Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: 1. Rodičovská jednotka (přijímač) 2. Dětská jednotka (vysílač) 3. 5V napájecí adaptér (2 ks.) 4. Příručka Pokud některá z věcí chybí, nebo je poškozena, obraťte se prosím na svého místního dodavatele s žádostí o výměnu. Bezpečnostní opatření POZOR V RÁMCI SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NIKDY NEODSTRAŇUJTE BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ANI NEOTVÍREJTE NAPÁJECÍ ADAPTÉR. CHRAŇTE NAPÁJECÍ ADAPTÉRY PŘED NAMOČENÍM, NEVYSTAVUJTE JE VLHKOSTI A NEPOKOUŠEJTE SE JE OTEVŘÍT. PŘIŠLI BYSTE O ZÁRUKU, A NAVÍC BY VÁM PŘI TOM MOHLO HROZIT VÁŽNÉ NEBEZPEČÍ. Při používání malých či elektronických zařízení zvláště v době, kdy jsou v dosahu děti je nezbytné pečlivě dodržovat bezpečnostní opatření uvedená níže: Používání tohoto zařízení není určeno osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými (např. necitlivost k bolesti) či duševními schopnostmi nebo osobám bez dostatečných zkušeností či znalostí, jež jsou nezbytné k bezpečnému provozu zařízení, a to za předpokladu, že na ně nedohlíží nebo je nevyškolila osoba, která je zodpovědná za jejich bezpečí. Součásti balení, jako jsou plastové pytlíky, krabičky, pěna atd., by měly být udržovány mimo dosah dětí, jelikož jde o potenciální zdroj nebezpečí. Chůvička není určena k tomu, aby nahradila veškerý dohled rodičů nad dětmi, slouží pouze jako prostředek na podporu jejich dohledu. Jakékoli jiné použití je považována za nevhodné. CS 1

2 Udržujte produkt a příslušenství (napájecí adaptéry a kabely) mimo dosah dětí, protože by mohlo hrozit jejich uškrcení. Maximální provozní vzdálenost v otevřeném prostoru bez překážek je asi 250 metrů (tato vzdálenost se může výrazně zkracovat uvnitř budov v závislosti na konkrétním prostředí, rozvržení stěn a nábytku v domácnosti, výskytu kovových konstrukcí, zdrojích rušení / elektromagnetických polích, vnějších a vnitřních betonových zdech nebo mezi místnostmi umístěnými v různých poschodích či z důvodu nedostatečně nabité baterie atd.). Udržujte produkt i napájecí adaptéry mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, termostaty, ohřívače, sporáky, okna vystavovaná přímému slunečnímu svitu atd., abyste se vyhnuli riziku přehřátí. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti fluorescenčních (neonových) lamp nebo jiných elektrických zařízení, jako jsou televize, osobní počítače, Wi-Fi routery atd. Mohlo by docházet k rušení signálu chůvičky. Používejte pouze napájecí adaptéry dodané s produktem, nebo stejný typ adaptérů s totožnými elektrickými specifikacemi. Použití jiných adaptérů by mohlo způsobit poškození jednotek a ohrozit uživatele. Ujistěte se, že elektrické specifikace napájecího adaptéru (viz štítek na adaptéru) odpovídají elektrickým specifikacím vašich elektrických zásuvek a zástrčky adaptérů jsou kompatibilní se zásuvkami ve vaší domácnosti. Baterie by měla vždy vyměňovat pouze dospělá osoba a nové baterie by měly mít stejné specifikace jako ty, které jsou uvedeny v této příručce. Popis Anténa 6 Hlavní vypínač 2 LED diody hlasitosti 7 Napájecí konektor CS 2

3 3 LED dioda napájení 8 Přihrádka na baterie 4 Reproduktor 9 Mikrofon 5 Ovládání hlasitosti Instalace a použití POZNÁMKA Při prvním použití prosím pomocí napájecího adaptéru nabijte baterii v rodičovské jednotce. Chcete-li použít chůvičku, postupujte takto: 1. Připojte rodičovskou i dětskou jednotku k dodanému DC převodníku nebo vložte baterie do přihrádky na baterie. 2. Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (Zapnuto). Měla by se rozsvítit LED dioda. 3. Počkejte 2 sekundy. 4. Rodičovská jednotka a dětská jednotka se automaticky spárují. Po dokončení procesu párování zablikají LED diody hlasitosti. 5. Umístěte dětskou jednotku do dětského pokoje do vzdálenosti maximálně 2 m od dítěte. Rodiče v jiné místnosti uslyší dítě přes rodičovskou jednotku. 6. Hlasitost rodičovské jednotky lze upravovat otočným voličem hlasitosti. 7. Úroveň hlasitosti udávají LED diody. POZNÁMKA V případě rušení nebo slabého signálu změňte kanál stisknutím tlačítka párování v přihrádce na baterie dětské jednotky. Dětská jednotka i rodičovská jednotka vyhledají kanál bez rušení a budou pokračovat v provozu. Párování Jednotky jsou dobře spárovány již z výroby, ale pokud rodičovská jednotka (přijímač) ztratí signál z dětské jednotky (přijímač), je třeba proces párování zopakovat následujícím způsobem: 1. Připojte obě jednotky k napájecímu adaptéru. 2. Pomocí špendlíku stiskněte současně tlačítka párování v přihrádkách na baterie obou jednotek (dětské i rodičovské) a podržte je stisknutá. 3. Zapněte obě jednotky. 4. Po uplynutí jedné sekundy obě tlačítka párování uvolněte. 5. Párování je úspěšné pouze v případě, že zablikají LED diody hlasitosti. CS 3

4 Odstraňování problémů Pokud narazíte na nějaký problém, v této kapitole můžete najít jeho řešení. Problém Řešení Při provozu na baterie Zkontrolujte úroveň nabití není kvalita zvuku příliš baterií a v případě potřeby je dobrá. vyměňte. Přijímač nereaguje. Když dětská jednotka nezjistí žádný zvuk, automaticky se přepne do pohotovostního režimu (funkce VOX). Při zjištění nějakého zvuku opětovně aktivuje vysílání. Signál je slabý. Ujistěte se, že je dětská jednotka v provozním dosahu. Můžete zkusit změnit kanál nebo zopakovat párování. Servis Výrobě všech produktů a kusů příslušenství, jež jsou dodávány a uváděny v dokumentaci, byla věnována veškerá možná péče, proto pokud dojde k problémům, doporučujeme opakovat postup ještě jednou přesně podle pokynů v příručce. Další informace týkající se servisu naleznete na webu Záruční podmínky V souladu s platnými směrnicemi se na produkt vztahuje záruka 24 měsíců (zákonná záruka) na závady týkající se materiálu či zpracování, a to počínaje datem uvedeným na účtence. Ze zákonné záruky čítající 24 měsíců jsou vyjmuty části označované jako spotřební (např. baterie, kartáčkové hlavice nebo části, u nichž je pravděpodobné, že se opotřebují). Zákonná záruka trvající 24 měsíců neplatí, pokud: 1. U produktu došlo k estetickému poškození z důvodu nesprávného použití, které nebylo v souladu s pokyny v příručce. 2. Produkt byl upravován a/nebo do něj bylo neoprávněně zasahováno. CS 4

5 3. Příčinou závady je špatná údržba jednotlivých komponent a/nebo kusů příslušenství a/nebo provozních materiálů (např. oxidace a/nebo usazování vodního kamene z důvodu zadržování vody nebo jiných kapalin, usazeniny blokující snímač, únik leptavé kapaliny z baterií). Na následující položky se nevztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců: 1. Náklady na výměnu a/nebo opravu částí, u nichž je pravděpodobné, že se opotřebují, nebo náklady na běžnou údržbu produktu. 2. Náklady a rizika týkající se přepravy produktu do/z obchodu, kde jste produkt zakoupili, nebo jinak oprávněného sběrného střediska, kde jsou přijímány produkty v záruce. 3. Poškození způsobené či pramenící z nesprávné instalace nebo nesprávného použití, jež nejsou v souladu s pokyny v příručce. 4. Poškození způsobené přírodními katastrofami, nehodami či nepříznivými podmínkami, jež nejsou slučitelné s produktem. 5. Závady, jež mají pouze zanedbatelný vliv na fungování produktu. Výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje nepřijímají žádnou odpovědnost za ztráty a ekonomické škody způsobené závadou na produktu. V souladu s platnými směrnicemi nenese výrobce, distributor ani žádná ze stran zapojených do prodeje odpovědnost za škody včetně přímých škod, nepřímých škod, ztráty čistého zisku, ztráty úspor a jiných škod nebo škod vyplývajících z porušení záruky, smlouvy, absolutní odpovědnosti, provinění či z jiných důvodů pramenících z používání nebo nemožnosti používání produktu a/nebo tištěných a elektronických dokumentů, včetně chybějícího servisu. Technické parametry Číslo modelu: 1093 Provozní dosah: Až 250 metrů Rádiová Digitální technologie: Frekvence: 2,4 GHz až 2,48 GHz Provozní teplota: 0 C až 50 C Skladovací teplota: 25 C Provozní vlhkost: 20 % až 80 % RH Přenos elektrické 17 dbm energie: CS 5

6 Režim modulace: Oblast pokrytí zvuku: Výstup zvuku: Citlivost příjmu Zdroj napájení: Spotřeba energie: GFSK Dětská jednotka (vysílač) < / = 60m2 Rodičovská jednotka (přijímač) 300 mw Rodičovská jednotka (přijímač) -88 dbm Rodičovská jednotka a dětská jednotka 5V DC ma Rodičovská jednotka Min: 50 ma Max: 240 ma Dětská jednotka Min: 25 ma Max: 125 ma Tento symbol na produktu znamená, že se jedná o elektronický produkt a jako takový je třeba jej podle směrnice EU 2002/96/CE zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku. Toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším platným podmínkám platným podle směrnic EU. Zařízení vyhovuje požadavkům R&TTE směrnice EU 1999/5/EC týkajícím se rádiového vybavení a telekomunikačních terminálů. CS 6

7 NVT-1093 SLOVENSKY NÁVOD Digitálna detská opatrovateľka Nuvita 1093 Úvod Blahoželáme vám ku kúpe tohto produktu. Vďaka tejto DIGITÁLNEJ detskej opatrovateľke budete mať dokonalý prehľad o dianí v detskej izbe aj v čase, keď budete sedieť v obývacej izbe alebo sa budete venovať domácim prácam. DIGITÁLNA technológia ponúka kvalitné odtienenie proti rušeniu a jej prevádzkový dosah je veľmi dlhý (v otvorenom priestore až 250 metrov). Pred inštaláciou a používaním produktu si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju, aby ste do nej prípadne mohli v budúcnosti nazrieť. Obsah balenia Pred inštaláciou a používaním produktu si, prosím, skontrolujte, či máte k dispozícii tieto položky: 1. Rodičovská jednotka (prijímač) 2. Detská jednotka (vysielač) 3. 5 V napájací adaptér (2 ks.) 4. Príručka Ak niektorá z vecí chýba alebo je poškodená, obráťte sa, prosím, na svojho miestneho dodávateľa so žiadosťou o výmenu. Bezpečnostné opatrenia POZOR V RÁMCI ZNÍŽENIA RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NIKDY NEODSTRAŇUJTE BEZPEČNOSTNÉ PRVKY ANI NEOTVÁRAJTE NAPÁJACÍ ADAPTÉR. CHRÁŇTE NAPÁJACIE ADAPTÉRY PRED NAMOČENÍM, NEVYSTAVUJTE ICH VLHKOSTI A NEPOKÚŠAJTE SA ICH OTVORIŤ. PRIŠLI BY STE O ZÁRUKU, A NAVYŠE BY VÁM PRI TOM MOHLO HROZIŤ VÁŽNE NEBEZPEČENSTVO. Pri používaní malých či elektronických zariadení zvlášť v čase, keď sú v dosahu deti je nutné dôkladne dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie: Používanie tohto zariadenia nie je určené osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými (napr. necitlivosť na bolesť) či duševnými schopnosťami alebo osobám bez dostatočných skúseností či znalostí, ktoré sú nutné na bezpečnú prevádzku zariadenia, a to za predpokladu, že na ne nedohliada alebo ich nevyškolila osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečie. Súčasti balenia, ako sú plastové vrecká, škatuľky, pena atď., by mali byť udržiavané mimo dosahu detí, keďže ide o potenciálny zdroj nebezpečenstva. SK 1

8 Opatrovateľka nie je určená na to, aby nahradila všetok dohľad rodičov nad deťmi, slúži iba ako prostriedok na podporu ich dohľadu. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné. Udržujte produkt a príslušenstvo (napájacie adaptéry a káble) mimo dosahu detí, pretože by mohlo hroziť ich uškrtenie. Maximálna prevádzková vzdialenosť v otvorenom priestore bez prekážok je asi 250 metrov (táto vzdialenosť sa môže výrazne skracovať vnútri budov v závislosti od konkrétneho prostredia, rozvrhnutia stien a nábytku v domácnosti, výskytu kovových konštrukcií, zdrojov rušenia / elektromagnetických polí, vonkajších a vnútorných betónových stien alebo medzi miestnosťami umiestnenými v rôznych poschodiach či z dôvodu nedostatočne nabitej batérie atď.). Udržujte produkt aj napájacie adaptéry mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, termostaty, ohrievače, sporáky, okná vystavované priamemu slnečnému svitu atď., aby ste sa vyhli riziku prehriatia. Nepoužívajte tento produkt v blízkosti fluorescenčných (neónových) lámp alebo iných elektrických zariadení, ako sú televízory, osobné počítače, Wi-Fi routery atď. Mohlo by dochádzať k rušeniu signálu opatrovateľky. Používajte iba napájacie adaptéry dodané s produktom, alebo rovnaký typ adaptérov s totožnými elektrickými špecifikáciami. Použitie iných adaptérov by mohlo spôsobiť poškodenie jednotiek a ohroziť používateľov. Uistite sa, že elektrické špecifikácie napájacieho adaptéra (pozrite štítok na adaptéri) zodpovedajú elektrickým špecifikáciám vašich elektrických zásuviek a zástrčky adaptérov sú kompatibilné so zásuvkami vo vašej domácnosti. Batérie by mala vždy vymieňať iba dospelá osoba a nové batérie by mali mať rovnakej špecifikácie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto príručke. SK 2

9 Popis Anténa 6 Hlavný vypínač 2 LED diódy hlasitosti 7 Napájací konektor 3 LED dióda napájania 8 Priehradka na batérie 4 Reproduktor 9 Mikrofón 5 Ovládanie hlasitosti Inštalácia a použitie POZNÁMKA Pri prvom použití, prosím, pomocou napájacieho adaptéra nabite batériu v rodičovskej jednotke. Ak chcete použiť opatrovateľku, postupujte takto: 1. Pripojte rodičovskú aj detskú jednotku k dodanému DC prevodníku alebo vložte batérie do priehradky na batérie. 2. Prepnite hlavný vypínač do polohy ON (Zapnuté). Mala by sa rozsvietiť LED dióda. 3. Počkajte 2 sekundy. 4. Rodičovská jednotka a detská jednotka sa automaticky spárujú. Po dokončení procesu párovania zablikajú LED diódy hlasitosti. 5. Umiestnite detskú jednotku do detskej izby do vzdialenosti maximálne 2 m od dieťaťa. Rodičia v inej miestnosti začujú dieťa cez rodičovskú jednotku. 6. Hlasitosť rodičovskej jednotky je možné upravovať otočným voličom hlasitosti. 7. Úroveň hlasitosti udávajú LED diódy. SK 3

10 POZNÁMKA V prípade rušenia alebo slabého signálu zmeňte kanál stlačením tlačidla párovania v priehradke na batérie detskej jednotky. Detská jednotka aj rodičovská jednotka vyhľadajú kanál bez rušenia a budú pokračovať v prevádzke. Párovanie Jednotky sú dobre spárované už z výroby, ale ak rodičovská jednotka (prijímač) stratí signál z detskej jednotky (prijímač), treba proces párovania zopakovať nasledujúcim spôsobom: 1. Pripojte obidve jednotky k napájaciemu adaptéru. 2. Pomocou špendlíka stlačte súčasne tlačidlá párovania v priehradkách na batérie obidvoch jednotiek (detskej aj rodičovskej) a podržte ich stlačené. 3. Zapnite obidve jednotky. 4. Po uplynutí jednej sekundy obidve tlačidlá párovania uvoľnite. 5. Párovanie je úspešné iba v prípade, že zablikajú LED diódy hlasitosti. Odstraňovanie problémov Ak narazíte na nejaký problém, v tejto kapitole môžete nájsť jeho riešenie. Problém Riešenia Pri prevádzke na batérie Skontrolujte úroveň nabitia nie je kvalita zvuku príliš batérií a v prípade potreby ich dobrá. vymeňte. Prijímač nereaguje. Keď detská jednotka nezistí žiadny zvuk, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu (funkcia VOX). Pri zistení nejakého zvuku opätovne aktivuje vysielanie. Signál je slabý. Uistite sa, že je detská jednotka v prevádzkovom dosahu. Môžete skúsiť zmeniť kanál alebo zopakovať párovanie. SK 4

11 Servis Výrobe všetkých produktov a kusov príslušenstva, ktoré sú dodávané a uvádzané v dokumentácii, bola venovaná všetka možná starostlivosť, preto ak dôjde k problémom, odporúčame opakovať postup ešte raz presne podľa pokynov v príručke. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu nájdete na webe Záručné podmienky V súlade s platnými smernicami sa na produkt vzťahuje záruka 24 mesiacov (zákonná záruka) na poruchy týkajúce sa materiálu či spracovania, a to začínajúc dátumom uvedeným na účtenke. Zo zákonnej záruky predstavujúcej 24 mesiacov sú vybraté časti označované ako spotrebné (napr. batérie, kefové hlavice alebo časti, u ktorých je pravdepodobné, že sa opotrebujú). Zákonná záruka trvajúca 24 mesiacov neplatí, ak: 1. Na produkte došlo k estetickému poškodeniu z dôvodu nesprávneho použitia, ktoré nebolo v súlade s pokynmi v príručke. 2. Produkt bol upravovaný a/alebo doň bolo neoprávnene zasahované. 3. Príčinou poruchy je zlá údržba jednotlivých komponentov a/alebo kusov príslušenstva a/alebo prevádzkových materiálov (napr. oxidácia a/alebo usadzovanie vodného kameňa z dôvodu zadržovania vody alebo iných kvapalín, usadeniny blokujúce snímač, únik leptavej kvapaliny z batérií). Na nasledujúce položky sa nevzťahuje zákonná záruka v dĺžke 24 mesiacov: 1. Náklady na výmenu a/alebo opravu častí, u ktorých je pravdepodobné, že sa opotrebujú, alebo náklady na bežnú údržbu produktu. 2. Náklady a riziká týkajúce sa prepravy produktu do/z obchodu, kde ste produkt kúpili, alebo inak oprávneného zberného strediska, kde sú prijímané produkty v záruke. 3. Poškodenie spôsobené či prameniace z nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho použitia, ktoré nie sú v súlade s pokynmi v príručke. 4. Poškodenie spôsobené prírodnými katastrofami, nehodami či nepriaznivými podmienkami, ktoré nie sú zlučiteľné s produktom. 5. Poruchy, ktoré majú iba zanedbateľný vplyv na fungovanie produktu. Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja neprijímajú žiadnu zodpovednosť za straty a ekonomické škody spôsobené poruchou na produkte. V súlade s platnými smernicami nenesie výrobca, distribútor ani žiadna zo strán zapojených do predaja zodpovednosť za škody vrátane priamych škôd, nepriamych škôd, straty čistého zisku, straty úspor a iných škôd alebo škôd SK 5

12 vyplývajúcich z porušenia záruky, zmluvy, absolútnej zodpovednosti, previnenia či z iných dôvodov prameniacich z používania alebo nemožnosti používať produkt a/alebo tlačených a elektronických dokumentov, vrátane chýbajúceho servisu. Technické parametre Číslo modelu: 1093 Prevádzkový dosah: Až 250 metrov Rádiová Digitálna technológia: Frekvencia: 2,4 GHz až 2,48 GHz Prevádzková 0 C až 50 C teplota: Skladovacia teplota: 25 C Prevádzková 20 % až 80 % RH vlhkosť: Prenos elektrickej 17 dbm energie: Režim modulácie: Oblasť pokrytia zvuku: Výstup zvuku: Citlivosť príjmu Zdroj napájania: Spotreba energie: GFSK Detská jednotka (vysielač) < / = 60m2 Rodičovská jednotka (prijímač) 300 mw Rodičovská jednotka (prijímač) -88 dbm Rodičovská jednotka a detská jednotka 5 V DC ma Rodičovská jednotka Min: 50 ma Max: 240 ma Detská jednotka Min: 25 ma Max: 125 ma Tento symbol na produkte znamená, že ide o elektronický produkt a ako taký treba ho podľa smernice EÚ 2002/96/ES zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku. Toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším platným podmienkam platným podľa smerníc EÚ. Zariadenie vyhovuje požiadavkám R&TTE smernice EÚ 1999/5/ES týkajúcim sa rádiového SK 6 vybavenia a telekomunikačných terminálov.

13

14

15

16

17

18

19

20

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Bezdrátová HD sluchátka RH-300, 2,4 GHz Rychlý průvodce nastavením Obsah balení Prodlužovací kabel USB Bezdrátová sluchátka HD,

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

NVT-1285 - ČESKÝ NÁVOD

NVT-1285 - ČESKÝ NÁVOD NVT-1285 - ČESKÝ NÁVOD Nuvita 1285 Materno elektrická odsávačka mateřského mléka Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení této elektrické odsávačky mateřského mléka, jež umožňuje mléko odsát a uskladnit jej v

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Prosím přečtěte a dodržujte následující informace, uchovejte návod pro budoucí použití. Upozornění Bezpečnostní informace Riziko exploze! Používejte pouze

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios

cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios Iris M-air Balios M cybex-online.com/iris cybex-online.com/balios 1 2 EN DE FR ES PT IT NL PL CZ SK SI HU SE NO FI DK HE 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 3 2 3 4 4 5 6 5 7 8 2x 5x

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

... 3... 23... 43... 63

... 3... 23... 43... 63 BBM 7010 EN / Digital Audio Baby Monitor User s manual CZ / Digitální audio chůvička Návod k obsluze SK / Digitálna audio opatrovateľka Návod na obsluhu HU / Digitális audió babaőrző Használati útmutató

Více

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské unie. Důležité informace o tomto výrobku, týkající se životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Nabíječka baterií Nabíjačka akumulátorov

Nabíječka baterií Nabíjačka akumulátorov 4-173-534-21(1) Nabíječka baterií Nabíjačka akumulátorov Návod k obsluze Návod na použitie BC-TRV 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-173-534-21(1) Nabíječka baterií Návod k obsluze BC-TRV

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 /CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 Návod na použití Děkujeme, ţe jste si vybrali tento Hama výrobek. Před prvním pouţitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k pouţití

Více

AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz

AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz ČESKY slovensky AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz AGS-Šport, s.r.o., Trnavská cesta 67 821 04 Bratislava tel.: 02/434 116 27 info@agssport.sk,

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU USER MANUAL. cz sk. 2005 2005 TX RX Plus

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU USER MANUAL. cz sk. 2005 2005 TX RX Plus NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU USER MANUAL cz sk 2005 2005 TX RX Plus 0 I, TX Plus AURATON 2005 AURATON 2005 TX RX Plus Děkujeme Vám, že jste si koupili náš programovatelný termostat. Bude Vaší rodině

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs.

Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs. Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs. obj. č: 3271 Úvod: Chtěli bychom Vám poděkovat, že jste se rozhodli zakoupit naší sadu stájové a závěsné kamery. Tato kamera

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A)

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A) 509111-69 CZ DC010 2 3 RADIOPŘIJÍMAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Charakteristika: - vysoká přesnost

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Dětská chůvička PV830 VIDEO

Dětská chůvička PV830 VIDEO Dětská chůvička PV830 VIDEO 1 Obsah Přehled funkcí... 4 Bezpečnostní pokyny... 5 Všeobecné... 6 Informace týkající se toho uživatelského návodu... 6 Copyright... 6 Řádné používání... 6 Provozní prvky...

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ (BABYSITTER) PHILIPS SBC SC 467

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ (BABYSITTER) PHILIPS SBC SC 467 1 ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ (BABYSITTER) PHILIPS SBC SC 467 Firma Philips se věnovala vývoji a výrobě spolehlivých elektronických přístrojů, které mohou značně ulehčit život novopečeným matkám nebo otcům.

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Návod na použití Ergometer STRIKE

Návod na použití Ergometer STRIKE - 1 - Návod na použití Ergometer STRIKE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více