Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)"

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sruby Kód části obce PRVK: Název obce: Sruby Kód obce (IČOB): (580970) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: Název OPOU2: Vysoké Mýto Choceň A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) V obci Sruby ( m n.m.) žije 510 trvale bydlících obyvatel a 10 rekreantů. Ve výhledu k roku 2015 se uvažuje s 550 trvale bydlícími obyvateli a 10 rekreanty. Obec leží v CHOPAV Východočeská křída. Obec má střední věkový průměr obyvatel, pracovní příležitosti se nacházejí v Chocni, Vysokém Mýtě a Ústí nad Orlicí. V obci je 164 nemovitostí (z toho 10 chalup) a žádná chata. K roku 2015 se nepředpokládá výraznější výstavba. Průmyslové a zemědělské podniky v obci: - ZD Mostek - zemědělská výroba, 208 ks dojnic, 26 ks vysokobřezích jalovic, 47 telat, 128 jalovic (10 zaměstnanců) C. PODKLADY Dotazník k PRVKÚC Informace MěÚ Vysoké Mýto, OÚ Slatina, Sruby, Zámrsk, Domoradice, Vraclav, Tisová, Zálší, Vračovice Orlov, České Heřmanice Informace Vak Vysoké Mýto s.r.o. Plán rekonstrukcí a oprav vodohospodářských zařízení ve správě Vodovodů a kanalizací Vysoké Mýto, s.r.o. (únor 2000) Provozní řád vodovodu Povolení k odběru podzemních vod Realizační projekt OP vodního zdroje Pekla (12/1999) Zprávy o hydrogeologickém průzkumu Přepočet vodovodní sítě Vysoké Mýto (04/1998) Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci v obci Sruby (03/1997) Studie "Kanalizace a ČOV Sruby" (03/2000) Povolení k vypouštění odpadních vod D. VODOVODY D.1 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Vodovod - současný stav Sruby Vlastníkem skupinového vodovodu Vysoké Mýto je Město Vysoké Mýto, VaK Vysoké Mýto, s.r.o. a příslušné obce, v jejichž kat. územích se vodovodní řady včetně objektů nacházejí. Provozovatelem skupinového vodovodu je VAK Vysoké Mýto, s.r.o. V Tisové je provozovatelem Obec Tisová. Skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele, průmysl a ostatní odběratele ve městě Vysokém Mýtě, v obcích Tisová, Slatina, Sruby, Zámrsk, Domoradice, Vraclav a v sídelních jednotkách Brteč, Vanice, Sedlec, Janovičky a Nová Ves. Od roku 2001 jsou dále zásobovány pitnou vodou obce Zálší, Vračovice Orlov a sídelní jednotky Chotěšiny, Nořín a Orlov, a to přes stávající vodojem Pekárka, ke kterému byla přistavěna akumulační nádrž a dále přes nový vodojem Vračovice za spotřebištěm. Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: Počet zásobovaných rekreantů: 436 Stránka 1 z 8

2 Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel / rekreantů Vysoké Mýto / 180 Brteč - 94 / 10 Vanice - 84 / 12 Slatina / 22 Sruby / 0 Zámrsk + Nová Ves / 0 Janovičky / 30 Vraclav, Svatý Mikuláš / 48 Sedlec / 57 Domoradice / 57 Tisová / 20 Zálší / 0 Vračovice - 78 / 0 Orlov - 74 / 0 Chotěšiny - 65 / 0 Nořín - 55 / 0 Vodovod byl uveden do provozu ve Vysokém Mýtě po roce 1900 (v 50. letech byl provedena kompletní rekonstrukce), v Tisové v roce 1990, v Brtči v roce 1998, v Zámrsku v roce 1975, v Janovičkách v roce 1975, v Nové Vsi v roce 1975, v Domoradicích v roce 1980, ve Vanicích v roce 1996, ve Vraclavi v roce 1998 a v Sedleci roce Ze studny S-1 je veden armaturní kanál do evakuační stanice. Z evakuační stanice vede násoskový řad do hlavní čerpací stanice Hrušová. Z čerpací stanice je voda čerpána do Vysokého Mýta (konec ul. Žižkova) a odtud vede souběžně se zásobními řady výtlačný řad do vodojemu Vrcha. Z vodojemu Vrcha ovládající vyšší tlakové pásmo je voda přivedena zásobním řadem do spotřebiště Vysoké Mýto (konec ul. Žižkova). V souběhu s tímto vodovodním řadem je veden další řad, který slouží jako přepouštěcí do vodojemu Pleso. Z vodojemu Pleso ovládající nižší tlakové pásmo jsou vedeny dva zásobní řady do spotřebiště Vysoké Mýto. Z vodojemu Pleso je dále veden zásobní řad do spotřebiště Slatina, který pokračuje do spotřebiště Sruby. Část obce Sruby je zásobována přes čerpací stanici. Z přečerpávací stanice v přízemí původního vodojemu Vrcha je veden výtlačný řad do vodojemu Brteč za spotřebištěm. Z výtlačného řadu je provedeno odbočení, přes které je zásobováno spotřebiště Vanice. Z výtlačného řadu je provedeno další odbočení za účelem zásobování spotřebiště Domoradice, Vraclav a Sedlec. Z vodojemu Vrcha je přes část spotřebiště Vysoké Mýto plněn vodojem Zámrsk, odkud je zásobováno spotřebiště Zámrsk, Janovičky a Nová Ves. Z hlavní čerpací stanice Hrušová je pomocí dvou čerpadel plněn vodojem Pekárka, odkud je zásobováno spotřebiště Tisová. Zdroj vody - současný stav Zdrojem vody skupinového vodovodu Vysoké Mýto je zvodeň, jejímž kolektorem jsou vápnité pískovce nejvyšší etáže středního turonu v centrální části hydrogeologického rajónu 427 Vysokomýtská synklinála v lokalitě Pekla, v prostoru nejvýraznější přírodní drenáže struktury, vyvolané existencí bočně nepropustných tektonických linií pekelské a javornické. Popis jímacího objektu: Vodovod je zásobován vodou jímanou studní S1 situovanou v prameništi Cerekvice nad Loučnou- Pekla (okres Svitavy). Z hlediska stavebního se jedná o betonovou kruhovou studnu, o světlosti mm a hloubce 5,3 m. Okraj studny s pracovní plošinou je situován asi 1,5 m nad původním povrchem terénu a do této výšky dosahuje také umělý násyp okolo studny (288,45 m n. m.). Celý objekt je zastřešen, cihlová nástavba je asi 3,7 m vysoká. Hladina vody je limitována kótou odběrných potrubí a udržuje se ve výšce cca 286,65 m n.m. Zvláštností objektu je, že je současně využíván pro zásobování dvou samostatných vodovodních skupin, a to skupinového vodovodu Vysoké Mýto a skupinového vodovod Záhoran. Vydatnost jímacího objektu: Využitelná vydatnost jímacího objektu činí minimálně 100 l/s při snížení hladiny na stav 1,5 ode dna studny. Jakost vody: Jakost vody byla posouzena na základě výsledků laboratorních analýz, pocházejících z období testovacích prací na studni a z následného vodárenského provozu. Z chemického hlediska se jedná se o podzemní vody alkalické reakce (Ø ph 7,4), tvrdou, Ca-HCO3 typu, s celkovou mineralizací okolo 450 mg/l. Další charakteristiky vody jsou následující: - z hlediska úplných fyzikálně - chemických rozborů provedených v letech je kvalita vody po fyzikálně - chemické stránce dlouhodobě stabilní s výjimkou koncentrace dusičnanů a berylia, při nedostatku rozpuštěného kyslíku ve vodě také dusitanů a amonných iontů, popř. zinku; - koncentrace dusičnanů je sledována dlouhodobě od roku Z počáteční hodnoty cca 26 mg/l dochází k setrvalému nárůstu až na současnou koncentraci téměř 40 mg/l. Jedinou výjimkou je období let 1983 a 1984, kdy po výrazném klimatickém suchu v roce 1982 došlo k poklesu koncentrace dusičnanů až na 12 mg/l. V posledních třech letech je u vzorků odebíraných přímo ze studny sledován opětovný nárůst koncentrace dusičnanů z 33 na 38 mg/l (Ø 36 mg/l). Nejvyšší mezná hodnota pro obsah dusičnanů v pitné vodě sice nebyla ve sledovaném období nikdy překročena, ale trend je setrvale vzestupný; - v období leden až říjen 1995 došlo k výraznému snížení nasycenosti podzemní vody kyslíkem (průměrná hodnota rozborů z tohoto období činí 35,62 % oproti dlouhodobému průměru 57,93 %), současně došlo v souvislosti s více Stránka 2 z 8

3 anaerobním prostředím k výraznému nárůstu koncentrace dusitanů (průměrná hodnota rozborů z tohoto období, kdy bylo naměřeno všech 5 překročení limitu pro dusitany v pitné vodě, činí 0,623 mg/l oproti dlouhodobému průměru 0,108 mg/l) a také k jedinému výkyvu v koncentraci amonných iontů, kdy dosáhla koncentrace NH4+ 0,54 mg/l; - v jisté souvislosti s koncentrací kyslíku a změnou oxidačně redukčních podmínek je zřejmě koncentrace zinku v podzemní vodě, u kterého byly v období září až listopadu 1995 naměřeny 3 z celkových 4 nadlimitních hodnot (přes 8 mg/l); - koncentrace berylia překročila při jednom ze šesti provedených měření v průběhu let nejvyšší meznou hodnotu a činila 260 ng/l; - jiné těžké kovy, specifické organické látky a nepolární extrahovatelné látky jsou ve vodách dokumentovány ve velmi nízkých koncentracích, hluboko pod limitními hodnotami; - z hlediska mikrobiologického vykazuje voda občasnou mírnou závadnost (koliformní bakterie a enterokoky). Celkově hodnotíme jímanou vodu jako vyhovující vyhlášce č. 252/2004 Sb. v rozsahu stanovovaných chemických ukazatelů. Nezbytné je její průběžné hygienické zabezpečení. Ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. zařazujeme vodu do kategorie upravitelnosti A1. Povolení k odběru vody a ochranná pásma: Rozhodnutím bývalého VčKNV Hradec Králové, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství byl povolen následující odběr podzemní vody a stanovena tato ochranná pásma: Rozhodnutí: Vod/372/90-AB ze dne Množství: S l/s Platnost: neomezena PHO: 1. a 2. stupně (v současné době probíhá proces přehodnocování ochranného pásma 2. stupně podle návrhu OHGS Ústí n.o. Správní řízení je dokončeno pro k.ú. Pekla a Cerekvice n.l.) Platnost: neomezena Rozhodnutím RŽP OkÚ Svitavy došlo k následujícímu navýšení odběrného množství: Rozhodnutí: ŽP/VH/199/2000/Ra ze dne Množství: 15 l/s (pro vodovod Záhoran), resp m3/rok Platnost: do OP: 1. stupně Stanovení OP: ŽP/VH/199-I/2000/Ra ze dne OP: část 2. stupně Rozhodnutím RŽP OkÚ Svitavy došlo k následujícímu snížení odběrného množství ze zdroje S-1: Rozhodnutí: ŽP/VH/2002/2001/Ra ze dne Množství: S m3/rok Rozhodnutím RŽP MěÚ Litomyšl došlo k následujícímu zvýšení odběrného množství ze zdroje S-1: Rozhodnutí: ŽP/VH/815/2003//Ra ze dne Množství: S m3/rok Doplňující údaje: Původní zdroje vody pro vodovod Vysoké Mýto - studny Vinice jsou v současné době vyřazeny z provozu a odběr vody je zajišťován pouze z vodního zdroje S-1 - Pekla. Podobně jsou vyřazeny ze systému zásobování vrty v lokalitě Šnakov, které byly využívány v době nedostatku vody v předcházejících letech (velký odběr vody pro SA). V zájmové lokalitě Cerekvice - Pekla se dále nachází vrt LO-15/4, který byl v roce úspěšně testován za účelem jeho dalšího využití jako alternativního nebo doplňujícího zdroje vody skupinového vodovodu Vysoké Mýto. Úprava vody - současný stav Voda ze zdroje je k pitným účelům používána bez úpravy. Hygienicky je zabezpečována dávkováním plynného chlóru v čerpací stanici Hrušová zařízením typu ADVANCE a ve vodojemu Brteč je osazeno dávkovací zařízení typu MAGDOS pro spotřebiště Domoradice, Sedlec, Vraclav, Brteč a Vanice. Doprava vody - současný stav Ze studny S-1 je veden armaturní kanál do evakuační stanice. Z evakuační stanice vede násoskový řad do hlavní čerpací stanice Hrušová s akumulací o objemu 800 m3. Z čerpací stanice je voda čerpána horizontálními čerpadly do Vysokého Mýta (konec ul. Žižkova) a odtud vede souběžně se zásobními řady výtlačný řad do vodojemu Vrcha o objemu m3. Z vodojemu Vrcha ovládající vyšší tlakové pásmo je voda přivedena zásobním řadem do spotřebiště Vysoké Mýto (konec ul. Žižkova). V souběhu s tímto vodovodním řadem je veden další řad, který slouží jako přepouštěcí do vodojemu Pleso. V ulici Žižkově přecházejí oba řady z AC na litinu. Z vodojemu Pleso o objemu 1000 m3 ovládající nižší tlakové pásmo jsou vedeny dva zásobní řady do spotřebiště Vysoké Mýto. Z vodojemu Pleso je dále veden zásobní řad do spotřebiště Slatina, který pokračuje do spotřebiště Sruby. Část obce Sruby je zásobována přes čerpací stanici. Z tohoto důvodu se vodojem Sruby nevyužívá. Z přečerpávací stanice v přízemí původního vodojemu Vrcha je veden výtlačný řad do vodojemu Brteč o objemu 500 m3 za spotřebištěm. Z výtlačného řadu je provedeno odbočení a přes redukční šachtu je zásobováno spotřebiště Vanice. Z výtlačného řadu je provedeno další odbočení za účelem zásobování spotřebiště Domoradice a přes redukční šachtu spotřebiště Vraclav a Sedlec. Z vodojemu Vrcha je přes část spotřebiště Vysoké Mýto plněn vodojem Zámrsk o objemu 250 m3, odkud je zásobováno spotřebiště Zámrsk, Janovičky a Nová Ves. Z hlavní čerpací stanice Hrušová je pomocí dvou Stránka 3 z 8

4 čerpadel plněn vodojem Pekárka, odkud je zásobováno spotřebiště Tisová a od roku 2001 jsou rovněž zásobovány spotřebiště Zálší, Vračovice Orlov, Chotěšiny, Nořín a Orlov. Z tohoto důvodu byla k vodojemu Pekárka přistavěna akumulační nádrž o objemu 250 m3 a byl vybudován vodojem Vračovice o objemu 250 m3 za spotřebištěm. Evakuační stanice: - strojovna je vystrojena vývěvou (2 ks) a ATS - rok uvedení do provozu: 1984 Hlavní čerpací stanice Hrušová s akumulací o objemu 800 m3 - (1+1, 1+2, 1, 1+1): - je umístěna po pravé straně silnice III. tř. Hrušová - Tisová - je rozdělena na strojovnu, pomocné provozy, chlorovnu, armaturní prostor, akumulační prostor s akumulačními nádržemi (300 m3 a 500 m3) - jsou osazena čerpadla (1+1) typu 200 AFG, Q = 100 l/s, H = 15 m - je osazeno čerpadlo typu (1 Vysoké Mýto) typu CVE 200, Q = 100 l/s, H = 100 m - jsou osazena čerpadla (1+1 Vysoké Mýto) typu CVE 150, Q = 75 l/s, H = 100 m - jsou osazena čerpadla (1+1 Tisová) typu CVX 125.8, Q = 4 l/s, H = 60 m - rok uvedení do provozu: - ČS pro spotřebiště Tisová: - v hlavní čerpací stanici Hrušová jsou umístěna čerpadla pro plnění vodojemu Pekárka - rok uvedení do provozu: 1989 Čerpací stanice Vrcha - 1+1: - je osazeno čerpadlo typu 65-CVX-3-00, Q = 14 l/s, H = 90 m - je osazeno čerpadlo typu CVX 50, Q = 8 l/s, H = 90 - rok uvedení do provozu: 1997 Čerpací stanice Sruby: - je osazeno čerpadlo typu HYDROVAR s plynulou regulací otáček - rok uvedení do provozu: 1999 Vodojemy - současný stav Vodojem Vrcha (VTP): - původní vodojem - zemní tříkomorový o objemu m3 (3 x 500 m3). Vodojem byl uveden do provozu v roce Max hladina 352,50 m n.m. Dno vodojemu 348,50 m n.m. - nový vodojem - zemní dvoukomorový o objemu m3 (2 x 2000 m3). Vodojem byl uveden do provozu v roce Max hladina 353,60 m n.m. Dno vodojemu 348,50 m n.m. Původní a nový vodojem zásobují část Vysokého Mýta, Zámrsk, Novou Ves a Janovičky. Vodojem Pleso (NTP): - původní vodojem - zemní jednokomorový o objemu 400 m3. Vodojem byl uveden do provozu v roce Max hladina 316,16 m n.m. Dno vodojemu 312,16 m n.m. - nový vodojem - zemní jednokomorový o objemu 600 m3. Vodojem byl uveden do provozu v roce Max hladina 316,16 m n.m. Dno vodojemu 312,16 m n.m. Původní a nový vodojem zásobují část Vysokého Mýta, Slatinu a Sruby. Vodojem Brteč: - zemní dvoukomorový o objemu 500 m3 (2 x 250 m3). Vodojem byl uveden do provozu v roce Max hladina 425,10 m n.m. Dno vodojemu 421,60 m n.m. Zásobuje spotřebiště Domoradice, Vraclav, Sedlec, Brteč, Vanice. Vodojem Zámrsk: - zemní jednokomorový o objemu 250 m3. Vodojem byl uveden do provozu v roce Max hladina 315,80 m n.m. Dno vodojemu 312,50 m n.m. Zásobuje spotřebiště Zámrsk, Janovičky a Novou Ves. Vodojem Sruby: - nevyužívá se Vodojem Pekárka: - původní vodojem - zemní jednokomorový o objemu 250 m3. Vodojem byl uveden do provozu v roce Max hladina není známa Dno vodojemu není známo - nová komora - zemní jednokomorový o objemu 250 m3. Nová komora uvedena do provozu v roce Max hladina není známa Dno vodojemu není známo Původní vodojem a nová komora zásobují spotřebiště Tisová, Zálší, Vračovice Orlov, Nořín, Orlov a Chotěšiny. Vodojem Vračovice: - zemní jednokomorový o objemu 250 m3. Vodojem uveden do provozu v roce Max hladina není známa Dno vodojemu není známo Zásobuje spotřebiště Zálší, Vračovice Orlov, Nořín, Orlov a Chotěšiny. Akumulační nádrž u ČS Hrušová o objemu 800 m3: - byla uvedena do provozu v roce Stránka 4 z 8

5 Vodovodní síť - současný stav Délka vodovodní sítě Sruby bez přípojek celkem: 6,252 km Počet přípojek: 119 ks Požární voda - zajištěna z vodovodu Zhodnocení současného stavu Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné. Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Výrazným rizikovým faktorem je koncentrace dusičnanů (kolem 40 mg/l) a zvyšující se tvrdost vody. Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí (použito potrubí z AC DN 300 v délce 2 x 1,600 km (VDJ Vrcha - okraj spotřebiště), z AC DN 300 v délce 2 x 0,350 km (úsek v ul. Žižkova). Průměrné stáří horního tlakového pásma je cca 60 let, řad ze Srubů do Slatiny z AC DN 150 v délce 1,450 km. Celý systém skupinového vodovodu Vysoké Mýto je napojen pomocí radiového systému Conel na centrální dispečink provozovatele vodovodu v provozní budově VaK Vysoké Mýto, s.r.o. Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaného města, obcí a sídelních jednotek s tím, že obec Vraclav má zájem na připojení dalších obyvatel (nová výstavba 11 RD). Individuální zásobování vodou Ve Srubech je 110 trvale bydlících obyvatel a 10 rekreantů zásobováno vodou zřejmě z domovních studní. D.2 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ Návrh VaK Vysoké Mýto, s.r.o. 1) Vodojem Vrcha 3 x 500 m3 - rekonstrukce stavebního stavu akumulačních nádrží a vnitřních armaturních prostor vodojemu Odůvodnění: netěsnost nádrží 2) Vodojem Pleso o objemu 400 m3 - kompletní rekonstrukce stavební část, vodojemu Odůvodnění: stáří, špatný stavební stav Přepočet vodovodní sítě Vysoké Mýto (04/1998): - bylo provedeno zhodnocení akumulací (5 500 m3 - VDJ Vrcha, 1000 m3 - VDJ Pleso, 500 m3 VDJ Brteč, 250 m3 - VDJ Zámrsk, 250 m3 se závěrem, že stávající akumulace svoji velikostí plně odpovídají i pro výhled Plán rekonstrukcí a oprav vodohospodářských zařízení ve správě Vodovodů a kanalizací Vysoké Mýto, s.r.o. 1) Povodňová ochrana prameniště Pekla a ČS Podle studie "Ochrana prameniště Pekla a čerpací stanice před Q100" zpracované Agroprojekcí Vysoké Mýto v 08/1997 je navrženo vytvoření ochranných hrázek a zdí kolem prameniště a ČS a úprava stávajících šachet osazením kanálových šoupátek a vytvoření vnitřní povrchové kanalizace s přečerpáváním při zvýšených vodních stavech ve vodoteči. Termín realizace: do 2005 náklady: tis. Kč Projektová dokumentace: zpracována ) Optimalizace jímacího území Pekla - bylo provedeno testování stávajícího vrtu LO-15/4, který je situován na jižním okraji jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla z důvodu možnosti jeho využití. 3) Skupinový vodovod Vysoké Mýto - Svařeň - IV. stavba Svařeň je zásobována z vlastního zdroje v dolní části obce v nevyhovující kvalitě (vysoký obsah dusičnanů - kolem 60 mg/l a časté biologické znečištění). Voda je dopravována do spotřebiště pomocí AT stanice. Navrhuje se napojení na skupinový vodovod Vysoké Mýto přes vodojem Vrcha. Předpokládá se vybudování zásobního řadu od Brtče do Svařeně (lokalita Cejpka ) a dobudováním vodovodní sítě v obci. Současně bude zajištěno zásobování osady Sejtinka na odbočce ze zásobního řadu A přes malou AT stanici. Čerpání AT stanice bude napojeno na dispečink VAK Vysoké Mýto, s.r.o. Tlakově bude Svařeň řízena VDJ Brteč. Doporučuje se zpracovat variantní řešení spočívající v upřesnění profilu vodovodních řadů v souvislosti s poklesem spotřeby vody a zabezpečení potřebných tlakových poměrů v obci pomocí AT stanice s elektronickým řízením otáček v závislosti na okamžité spotřebě (např. typ HYDROVAR). Termín realizace: ) Rekonstrukce přívodních řadů VDJ Vrcha - Vysoké Mýto, regulace tlaku - z AC DN 300 v celkové délce 3,900 km (současný stav je vyhodnocen ve studii "Vysoké Mýto - přepočet vodovodní sítě" vypracované společností Multiaqua s r.o. Hradec Králové v 04/1998) - úsek VDJ Vrcha - okraj spotřebiště - z LT DN 300 v délce 2 x 1,600 km - redukční šachta na okraji spotřebiště - snížení tlaku v horním tlakovém pásmu o cca 0,1-0,15 MPa - úsek v Žižkově ulici - z LT DN 300 v délce 2 x 0,350 km Odůvodnění: poruchovost AC potrubí, AC nemá atest pro pitnou vodu Stránka 5 z 8

6 Termín realizace: do ) Zkapacitnění zásobních řadů dolního tlakového pásma vodovodu Vysoké Mýto z VDJ Pleso (současný stav je vyhodnocen ve studii "Vysoké Mýto - přepočet vodovodní sítě" vypracované společností Multiaqua s r.o. Hradec Králové v 04/1998) - zásobovací řad z LT DN 300 v délce 1,250 km + řízené přepouštění ze sítě vyššího tlakového pásma Odůvodnění: nedostatečná kapacita zásobních řadů (tlakové ztráty činí cca 90 %), nepříznivé výškové umístění vodojemu "Pleso" Termín realizace: do ) Rekonstrukce vodovodu Vysoké Mýto - ul. Českých bratří, přepouštěcí šachta ul. Generála Závady (současný stav je vyhodnocen ve studii "Vysoké Mýto - přepočet vodovodní sítě" vypracované společností Multiaqua s r.o. Hradec Králové v 04/1998) - řad z PVC (PE) 160 mm v délce 0,330 km - přepouštěcí šachta - bude osazena redukčním ventilem a stávající neřízené přepouštění bude zrušeno Odůvodnění: nedostatečná kapacita zásobních řadů (tlakové ztráty činí cca 90 %), nepříznivé výškové umístění vodojemu "Pleso" Termín realizace: 2001 Dokumentace stavby: bude zpracována v roce ) Rekonstrukce vodovodní sítě Vysoké Mýto (současný stav je vyhodnocen ve studii "Vysoké Mýto - přepočet vodovodní sítě" vypracované společností Multiaqua s r.o. Hradec Králové v 04/1998) - Rekonstrukce a opravy řadů Termín realizace: dle provozních potřeb a finančních prostředků 8) Propojení vodovodu Vysoké Mýto - Hrušová - řad z PVC 110 mm v délce 1,600 km Termín realizace: do ) Přeložka přívodního řadu do VDJ Pleso a násoskových řadů ve Vysokém Mýtě I. etapa - přívodní řad DN 250 v délce 0,185 km + 0,050 km - násoskový řad DN 300 v délce 0,185 km + 0,050 km II. etapa - přívodní řad DN 250 v délce 0,255 km - násoskový řad DN 300 v délce 0,255 km Termín realizace: 2004 Projektová dokumentace: zpracována ) Zásobování lokality Vysoké Mýto - Vinice (navrženy 3 varianty - nutno posoudit) - rozvodné řady DN v délce cca 2,100 km - AT stanice (Q = cca 7 m3/h, H = 30 m (např. HYDROVAR s regulací otáček) Termín realizace: v závislosti na stavu hladin a kvalitě vody v domovních studních 11) Výměna zásobního řadu z VDJ Pleso do Slatiny - zásobní řad z PVC (PE) 160 mm v délce 1,450 km Odůvodnění: poruchovost AC potrubí, AC nemá atest pro pitnou vodu Termín realizace: ) Zásobování lokality plánované bytové výstavby mezi ulicemi Pivovarská - Rokycanova (současný stav je vyhodnocen ve studii "Vysoké Mýto - přepočet vodovodní sítě" vypracované společností Multiaqua s r.o. Hradec Králové v 04/1998) - vodovodní řady DN v délce 0,600 km Termín realizace: v závislosti na výstavbě v řešené lokalitě 13) Rekonstrukce výtlačného řadu z ČS Hrušová do VDJ Vrcha - výtlačný řad z tvárné litiny DN 400 v délce 5,600 km Termín realizace: 2014 Navrhované řešení Zdroj vody: V důsledku podmíněně vyhovující jakosti vody ve srovnání s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, navrhujeme postupnou náhradu stávajícího zdroje S-1 nevyužívaným zdrojem vody vrtem LO-15/4, využívající nižší střednoturonskou zvodeň s mimořádně příznivou jakostí vody. S ohledem na nedostatečnou ochranu a zabezpečenost jímacího objektu S-1, resp. hlavní čerpací stanice Hrušová navrhujeme jejich technickou úpravu a zabezpečení (protipovodňovou ochranu). Stránka 6 z 8

7 Úprava vody: I v případě navrhovaného využití vrtu LO-15/4 bude zachován současný stav, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Doprava vody: V případě navrhovaného využití vrtu LO-15/4 budou využity stávající čerpací stanice, navíc realizovaná nová čerpací stanice o Q = 70 l/s a H = do 60 m, která bude dopravovat vodu z nového zdroje do stávající hlavní čerpací stanice Hrušová. Vodojemy: S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu. Vodovodní síť: Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. S ohledem na změnu koncepce v zásobování vodovodu navrhujeme rozšíření vodovodní sítě v letech 2005 až 2009 o výtlačný řad 2 x LT DN 250 o délce 1,5 km. S ohledem na plánované rozšíření zástavby navrhujeme rozšíření vodovodní sítě v letech 2007 až 2015 o následující řady z PVC DN 100 o délce 0,1 km. D.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) V případě havárie na jímacím objektu S-1 skupinového vodovodu Vysoké Mýto bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dodávkou vody z nevyužívaného zdroje LO-15/4, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Choceň profil Choceň (popř. Dvořisko), dovozová vzdálenost asi 5 km. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. E. KANALIZACE A ČOV E.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Kanalizace - současný stav V obci Sruby byla v roce 2010 v souladu s návrhem PRVK dokončena stavba oddílné kanalizace. Odpadní vody jsou přečerpávány do kanalizace Slatina, dále na ČOV Vysoké Mýto. E.2 POPIS OVÉHO STAVU Studie Kanalizace a ČOV Sruby (03/2000): - v podstatě se jedná o projektovou dokumentaci, ve které je navržena úprava stávajících stok, vybudování dvou dešťových oddělovačů, dvou čerpacích jímek, tlakové kanalizace a ČOV firmy FORTEX Šumperk (Qmax = 2,7 l/s) Náklady na stokovou síť včetně dešťových oddělovačů: 4,373 mil. Kč Náklady na ČOV: 6,676 mil. Kč Navrhované řešení Navrhujeme společné odvedení odpadních vod z obcí a sídelních jednotek Sedlec, Vraclav, Zámrsk, Nová ves, Janovičky. Slatina a Sruby na centrální ČOV Vysoké Mýto. Bude se jednat o kombinaci gravitační a tlakové kanalizace. Návrh vychází z několika získaných údajů: - velká nevyužitá kapacita ČOV Vysoké Mýto - v sídelních jednotkách Vraclav a Sedlec není vhodný recipient pro vypouštění odpadních vod (problémy jsou zde s občasným nárazový přítok z přívalových dešťů, jarního tání) - v Zámrsku by bylo nutno navrhnou centrální ČOV v záplavovém území - relativní blízkost napojovaných obcí možnost společného výtlaku - menší náklady na provoz než při provozování několika ČOV v jednotlivých sídelních jednotkách Ve všech obcích bude po prohlídce maximálně využito stávající vhodné kanalizace, která bude doplněna o odlehčovací komory přívalových vod (OK). V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude této kanalizace využito k odvedení srážkových vod. Z obce Sruby bude odpadní voda čerpána do obce Slatina výtlakem PVC DN 80 délka 0,85 km. Z obce Slatina bude odpadní voda čerpána výtlakem PVC DN 100 délka 0,75 km přes řeku Loučnou, kde bude provedeno Stránka 7 z 8

8 napojení do společného výtlaku (PVC DN , délka 0,75 km) vedoucího ze Zámrsku na centrální ČOV Vysoké Mýto. Ze sídelních jednotek Sedlec a Vraclav bude odpadní voda dopravována výtlakem PVC DN 80 o délce 1,5 km (ze Sedlece do Vraclavi) a výtlakem PVC DN 80 o délce 2,5 km (z Vraclavi) do jednotné kanalizace Nová Ves. Z Janoviček bude odpadní voda čerpána výtlakem PVC DN 80 - délka 1,8 km do jednotné kanalizace Nová Ves. Odpadní voda od všech obyvatel bude odvedena na ČOV Vysoké Mýto. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě. Návrh počítá s využitím 50 % stávající kanalizace, zbytek by měla tvořit nová kanalizace PVC DN 300 délka 1,475 km + 2 x ČS (2 x do 5 l/s, výtlačná výška do 10 m) + OK. Časový průběh výstavby je navržen v letech V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel: - na ČOV na DČOV na septiky se zem.filtrem na jímky - 0 AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Popis: Aktualizace 2010 Stránka 8 z 8

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)

Více

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Choceň Kód části obce PRVK: 3611.5314.034.01 Název obce: Choceň Kód obce (IČOB): 05197 (580350) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název

Více

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Skuhrov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skuhrov Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.03 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2:

Více

Slatina. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Slatina. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Slatina Kód části obce PRVK: 3611.5314.080.01 Název obce: Slatina Kód obce (IČOB): 14968 (580945) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Česká Třebová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5301.013.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 02175 (580031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

Orlov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Orlov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Orlov Kód části obce PRVK: 3611.5314.102.02 Název obce: Vračovice-Orlov Kód obce (IČOB): 18521 (548022) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141

Více

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Bystřec. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bystřec Kód části obce PRVK: 3611.5315.008.01 Název obce: Bystřec Kód obce (IČOB): 01675 (579971) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Žamberk. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Žamberk Kód části obce PRVK: 3611.5315.108.01 Název obce: Žamberk Kód obce (IČOB): 19436 (581259) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Verměřovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Verměřovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.098.01 Název obce: Verměřovice Kód obce (IČOB): 18008 (581119) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

Jablonné nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Jablonné nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Jablonné nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5315.035.01 Název obce: Jablonné nad Orlicí Kód obce (IČOB): 05619 (580376) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3:

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Vysoké Mýto-Město. Obsahuje části obcí: Choceňské Předměstí, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto-Město, Pražské Předměstí

Vysoké Mýto-Město. Obsahuje části obcí: Choceňské Předměstí, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto-Město, Pražské Předměstí A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5314.104.01 Název obce: Vysoké Mýto Kód obce (IČOB): 18822 (581186) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Kód obce UIR: 00771. Obec Borová (593 648 m n. m.) leží na katastrálním území Borová (607711).

Kód obce UIR: 00771. Obec Borová (593 648 m n. m.) leží na katastrálním území Borová (607711). 1 Kód obce PRVK: 3605.5209.005.01 1. BOROVÁ Kód obce UIR: 00771 Název obce: BOROVÁ číslo obce: IČZÚJ 573906 část obce (základní sídelní jednotka): Borová Podklady : Informace OÚ Dotazník k PRVK Informace

Více

Vysoké Mýto-Město. Obsahuje části obcí: Choceňské Předměstí, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto-Město, Pražské Předměstí

Vysoké Mýto-Město. Obsahuje části obcí: Choceňské Předměstí, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto-Město, Pražské Předměstí A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5314.104.01 Název obce: Vysoké Mýto Kód obce (IČOB): 18822 (581186) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Vysoké Mýto Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Knířov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Knířov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Knířov Kód části obce PRVK: 3611.5314.104.03 Název obce: Vysoké Mýto Kód obce (IČOB): 18822 (581186) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Vysoké Mýto Kód OPOU2

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Nízká Lhota trvale bydlící. Nový Dvůr trvale bydlící. Kámen trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Nízká Lhota trvale bydlící. Nový Dvůr trvale bydlící. Kámen trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Kámen Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 350 Kód obce PRVKUK 0613.009.350.00 Kód obce (IČOB) 06234 (548103) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov Členění

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Zelená Ves trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Zelená Ves trvale bydlící. přechodně bydlící celkem A. OBEC Mezilesí Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 353 Kód obce PRVKUK 0613.009.353.00 Kód obce (IČOB) 09366 (548367) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov Členění

Více

Název části obce. Obec Michalovice leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části. Bydlící obyvatelé

Název části obce. Obec Michalovice leží na jihozápad od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části. Bydlící obyvatelé A. OBEC Michalovice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 074 Kód obce PRVKUK 0611.002.074.00 Kód obce (IČOB) 09397 (548316) Číslo ORP (ČSÚ) 002 (6102) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61022 Název POU Havlíčkův Brod

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Týniště nad Orlicí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Týniště nad Orlicí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3607.5208.074.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 17242 (576859) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5208 (5208) Název ORP3: Kód

Více

Rybník. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Rybník. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rybník Kód části obce PRVK: 3611.5301.073.01 Název obce: Rybník Kód obce (IČOB): 14398 (547905) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Jeřišno trvale bydlící. Podhořice trvale bydlící. Vestecká Lhotka trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. Jeřišno trvale bydlící. Podhořice trvale bydlící. Vestecká Lhotka trvale bydlící. přechodně bydlící celkem Jeřišno (karta obce: B_4_135) A. OBEC Jeřišno Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 135 Kód obce PRVKUK 611.4.135. Kód obce (IČOB) 5855 (56885) Číslo ORP (ČSÚ) 4 (614) Název ORP Chotěboř Kód POU (ČSÚ) 6141

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jindřichovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jindřichovice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_68_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.414.68.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 643 (56413) Číslo ORP3 (ČSÚ): 414 (414)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Teplá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Teplá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_82_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.415.82.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 16596 (555631) Číslo ORP3 (ČSÚ): 415

Více

Velká Losenice. Název části obce

Velká Losenice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Velká Losenice Číslo obce PRVKUK 724 Kód obce PRVKUK 0615.015.724.00 Kód obce (IČOB) 17857 (596981) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

Borová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Borová. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Borová Kód části obce PRVK: 3611.5314.014.02 Název obce: České Heřmanice Kód obce (IČOB): 02256 (580040) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461 A. OBEC Dušejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 175 Kód obce PRVKUK 0612.005.175.00 Kód obce (IČOB) 03385 (587095) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina a leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká vodní tok Šlapanka.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina a leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 227 Kód obce PRVKUK 0611.005.227.00 Kód obce (IČOB) 18139 (569704) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vidnava. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Vidnava. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vidnava Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_022_01_18171 Název obce: Vidnava Kód obce (IČOB): 541303 (541303) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Ves. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stará Ves. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Stará Ves Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_045_01_15393 Název obce: Stará Ves Kód obce (IČOB): 517887 (517887) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Krajková. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_115_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.115.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 7226 (56456) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bečov nad Teplou. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Bečov nad Teplou. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_28_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.28.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 126 (554995) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

Osová Bítýška. Název části obce

Osová Bítýška. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Osová Bítýška Číslo obce PRVKUK 651 Kód obce PRVKUK 0615.014.651.00 Kód obce (IČOB) 11335 (596345) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci

A. OBEC Jihlava B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci Jihlava (karta obce: B_5_188) A. OBEC Jihlava Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 188 Kód obce PRVKUK 612.5.188. Kód obce (IČOB) 5967 (586846) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dobrochov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Dobrochov. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dobrochov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_013_01_02734 Název obce: Dobrochov Kód obce (IČOB): 589438 (589438) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Změna 2013 CZ051.3508.5107.0145 Košťálov.0145.01 Košťálov identifikační číslo obce 07093 kód obce 07093 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní plán sídelního

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice I-Město. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_01_41435 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101) Název

Více

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota

CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota CZ051.3608.5104.0071 Benecko.0071.01 Benecko.0071.05 Rychlov.0071.06 Štěpanická Lhota identifikační číslo obce 00213 identifikační číslo obce 00217 identifikační číslo obce 00218 kód obce 00213 PODKLADY

Více

Trpík. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Trpík. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trpík Kód části obce PRVK: 3611.5306.094.01 Název obce: Trpík Kód obce (IČOB): 02469 (547921) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1244 (5306) Název ORP3: Lanškroun Kód OPOU2 ČSÚ: 53061

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Libina. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Libina. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Libina, Dolní Libina Libina Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7111_017_01_41466 Název obce: Libina Kód obce (IČOB): 539961

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice V-Rybáře Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Hranice V-Rybáře Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Hranice V-Rybáře Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_008_05_41437 Název obce: Hranice Kód obce (IČOB): 513750 (513750) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

CZ051.3608.5109.0200 Turnov.0200.02 Bukovina.0200.04 Dolánky u Turnova.0200.07 Kobylka.0200.09 Malý Rohozec.0200.11 Mokřiny.0200.

CZ051.3608.5109.0200 Turnov.0200.02 Bukovina.0200.04 Dolánky u Turnova.0200.07 Kobylka.0200.09 Malý Rohozec.0200.11 Mokřiny.0200. CZ051.3608.5109.0200 Turnov.0200.02 Bukovina.0200.04 Dolánky u Turnova.0200.07 Kobylka.0200.09 Malý Rohozec.0200.11 Mokřiny.0200.13 Vazovec identifikační číslo obce 02825 identifikační číslo obce 02826

Více

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice

CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice CZ051.3608.5104.0091 Vítkovice.0091.01 Vítkovice identifikační číslo obce 18312 kód obce 18312 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Regulační plán Horní Mísečky

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411

Více

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Dlouhoňovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Dlouhoňovice Kód části obce PRVK: 3611.5315.019.01 Název obce: Dlouhoňovice Kód obce (IČOB): 19439 (548031) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Ratiboř. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Ratiboř. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_66_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.66.4 Název obce: Žlutice Kód obce (IČOB): 19776 (555762) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3504.5103.0062 Jablonec nad Nisou.0062.01 Jablonec nad Nisou.0062.02 Jablonecké Paseky.0062.04 Lukášov.0062.05 Mšeno nad Nisou.0062.06 Proseč nad Nisou.0062.07 Rýnovice.0062.08 Vrkoslavice identifikační

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílý Potok Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Bílý Potok Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Bílý Potok Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_03_00466 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Lipina. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Lipina. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.3 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Běstovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Běstovice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Vysoké Mýto Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stříbrná. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stříbrná. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_73_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.414.73.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 15764 (56651) Číslo ORP3 (ČSÚ): 414

Více

Změna 2010. CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo Změna 2010 identifikační číslo obce 13808 kód obce 13808 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2. Dotazník s

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

Ústí nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Ústí nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kód části obce PRVK: 3611.5313.001.01 Název obce: Kód obce (IČOB): 17527 (579891) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53131 Název OPOU2: A.1 Značení

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Rychnov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Rychnov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1523 (538591) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slavkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Slavkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Slavkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_05_32069 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Březová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Březová. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_31_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.31.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 6369 (53787) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté

CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté CZ051. 3608.5104.0072 Bukovina u Čisté.0072.01 Bukovina u Čisté identifikační číslo obce 01608 kód obce 01608 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Územní

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mariánské Údolí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Mariánské Údolí. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Kanal: bilancováno v Hlubočkách Mariánské Údolí Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_013_03_10013 Název obce: Hlubočky Kód obce (IČOB): 502146

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Číhošť Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 440 Kód obce PRVK: 0611.011.440.00 Kód obce (IČOB): 02366 (568520) Číslo ORP3 (ČSÚ): 011 (6111) Název ORP3: Světlá nad Sázavou

Více

Zbudov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Zbudov. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Zbudov Kód části obce PRVK: 3611.5315.040.05 Název obce: Klášterec nad Orlicí Kód obce (IČOB): 06572 (580431) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skrbeň. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Skrbeň. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Skrbeň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_033_01_14861 Název obce: Skrbeň Kód obce (IČOB): 552151 (552151) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vestec. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Vestec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3605.5209.069.01 Název obce: Vestec Kód obce (IČOB): 08108 (547565) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5209 (5209) Název

Více

Anenská Studánka. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Anenská Studánka. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Anenská Studánka Kód části obce PRVK: 3611.5306.003.01 Název obce: Anenská Studánka Kód obce (IČOB): 00037 (573426) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1244 (5306) Název ORP3: Lanškroun

Více

Orlík. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Orlík. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Orlík Kód části obce PRVK: 3611.5313.087.02 Název obce: Sudislav nad Orlicí Kód obce (IČOB): 15876 (581003) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): III-Nové Dvory Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7104_009_02_41450 Název obce: Kód obce (IČOB): 514705 (514705) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1988 (7104)

Více

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Velká Bíteš Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 673 Kód obce PRVKUK 0615.014.673.00 Kód obce (IČOB) 17821 (596973) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Rviště. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Rviště. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rviště Kód části obce PRVK: 3611.5313.061.05 Název obce: Orlické Podhůří Kód obce (IČOB): 11215 (580716) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53131

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nezamyslice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Nezamyslice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Nezamyslice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_037_01_10439 Název obce: Nezamyslice Kód obce (IČOB): 589764 (589764) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562

Více

Nový Rychnov. Název části obce

Nový Rychnov. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Nový Rychnov Číslo obce PRVKUK 408 Kód obce PRVKUK 0613.010.408.00 Kód obce (IČOB) 10788 (548464) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jimlíkov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Jimlíkov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_47_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.47.2 Název obce: Nová Role Kód obce (IČOB): 1525 (555398) Číslo ORP3

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Podhoří. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Podhoří. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_8_15) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.15 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kaceřov. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kaceřov. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_114_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.114.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 616 (56421) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Moravičany. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Moravičany. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Voda: bilancováno pro Moravičany, Doubravice, Mitrovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7106_008_01_09861 Název obce: Moravičany Kód obce

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Písečná. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Písečná. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Písečná Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_014_01_12069 Název obce: Písečná Kód obce (IČOB): 540684 (540684) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Písečná. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Písečná. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Písečná Kód části obce PRVK: 3611.5315.067.01 Název obce: Písečná Kód obce (IČOB): 12067 (580775) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1261 (5315) Název ORP3: Žamberk Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3608.5104.0085 Poniklá.0085.01 Poniklá Změna 2010 identifikační číslo obce 12568 kód obce 12568 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní řád čistírny

Více

Rudoltice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Rudoltice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Rudoltice Kód části obce PRVK: 3611.5306.072.01 Název obce: Rudoltice Kód obce (IČOB): 14350 (580848) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1244 (5306) Název ORP3: Lanškroun Kód OPOU2

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Šišma. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Šišma. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Šišma Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_048_01_16267 Název obce: Šišma Kód obce (IČOB): 552950 (552950) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1996 (7109) Název

Více

Vyskytná nad Jihlavou

Vyskytná nad Jihlavou A. OBEC Přehledová mapka Vyskytná nad Jihlavou Číslo obce PRVKUK 231 Kód obce PRVKUK 0612.005.231.00 Kód obce (IČOB) 18777 (588172) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název

Více

A SKUPINOVÝ VODOVOD. Název vodovodu SV Pelhřimovsko (Hu-Pe-Pa) Celkový kód vodovodu 61351004. Název místní, městské části

A SKUPINOVÝ VODOVOD. Název vodovodu SV Pelhřimovsko (Hu-Pe-Pa) Celkový kód vodovodu 61351004. Název místní, městské části A SKUPINOVÝ VODOVOD Název vodovodu SV Pelhřimovsko (Hu-Pe-Pa) Celkový kód vodovodu 61351004 Název místní, městské části Rok napojení KÓD OBCE Bolechov 1999 061300312701 Brunka 1999 061300310901 Březina

Více

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Ing. Luboš Mazel 1), Ing. Radovan Křivský 1), Ing. Zdeněk Sviták 2) 1) VAS, a.s., divize Žďár nad

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Huzová. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Huzová. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Huzová Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_019_01_05010 Název obce: Huzová Kód obce (IČOB): 597414 (597414) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1911 (7110)

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Střeň. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Střeň. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Střeň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7105_019_01_10141 Název obce: Střeň Kód obce (IČOB): 547018 (547018) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1881 (7105) Název

Více

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu. Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli.

Více

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m.

Název části obce. Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 580 m n.m. A. OBEC Věžnice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 228 Kód obce PRVKUK 0612.005.228.00 Kód obce (IČOB) 18141 (588130) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61052 Název POU Polná Členění

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více