cena 5 Kč 11/ LET HUSOVA SBORU Listopad 1989: vzpomínka Jaká byla letošní Vejvodova Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 11/2009 70 LET HUSOVA SBORU Listopad 1989: vzpomínka Jaká byla letošní Vejvodova Zbraslav"

Transkript

1 cena 5 Kč 11/ LET HUSOVA SBORU Listopad 1989: vzpomínka Jaká byla letošní Vejvodova Zbraslav

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Listopadové číslo Zbraslavských novin je z velké části vzpomínkové. Hlavním tématem je vzpomínka na otevření kostela Husova sboru, od něhož letos na podzim uplynulo 70 let. V článku Františka Kadlečka se můžete dočíst, co všechno tomuto slavnostnímu okamžiku předcházelo, a prohlédnout si dobové i současné fotografie. V souvislosti s oslavami výročí byla na krátkou dobu pro veřejnost zpřístupněna i věž kostela, nabízející unikátní rozhled po okolí. Pro všechny, kteří na ni vystoupat nestihli, ale článek Jiřího Ryby nebo fotografie Vojtěcha Mahelky je k tomu inspirují, existuje naděje, že věž bude po nezbytných úpravách ve vybrané dny zpřístupněna trvale. 20 let uplyne letos v listopadu od tzv. Sametové revoluce. Jak probíhala na Zbraslavi? Pamatujete si ještě onu neopakovatelnou revoluční atmosféru? Poznáte se na dobových fotografiích, doprovázejících listopadově revoluční úvahu Františka Pondělíčka? Podívejte se, čtěte a vzpomínejte. Báječná léta porevoluční naopak připomíná ve svém pravidelném zápisníku Karel Tejkal. Nad textem Rudolfa Hofmeistera si poté můžete připomenout doby, které listopadu 1989 předcházely, konkrétně pravidelné listopadové oslavy Velké říjnové socialistické revoluce a Měsíce československo sovětského přátelství. Že velebení Sovětského svazu a jeho mnohdy kontroverzních představitelů patří už jen do učebnic dějepisu, poněkud vyvrací konec článku, při jehož čtení lehce zamrazí. Ve vzpomínky se pak, někdy rychleji, než by nám bylo milé, mění i doby velmi nedávné. Například ta, kdy bylo možné procházet se zámeckým parkem zbraslavského zámku mezi sochami. K tématu změn, probíhajících v zámku a podzámčí, přinášíme další aktuální informace a jednu polemiku. Na závěr dovolte malou odbočku úplně jinam. V nadcházejících týdnech mě čekají mateřské povinnosti, a proto dočasně (optimisticky odhodlaná vrátit se k práci na novinách po dvou měsících mateřské dovolené ) předávám redakci a tvorbu Zbraslavských novin do rukou redakční rady, konkrétně pana Františka Pondělíčka a paní Blanky Velemínské. Tímto jim předem velmi děkuju, přeju hodně zajímavých témat a spokojených čtenářů, a na tomto místě se s vámi těším opět nashledanou v roce Příjemné čtení! Obsah Tereza Kůstková, šéfredaktorka 70 let Husova sboru na Zbraslavi Most k domovu: domácí péče...6 Minizahrada pro Elišku...7 Jak pokračuje příprava strategického plánu...7 Listopad Jak to bylo kdysi aneb VŘSR...9 Vejvodova Zbraslav Taneční soutěž O zbraslavskou loutku...16 Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: Úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5 Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , IČO: Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč Sazba: Filip Stránský, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 4. prosince 2009 Slovo starostky Vážení spoluobčané, v úvodu tohoto Slova bych chtěla poděkovat všem, kteří podpořili svým podpisem pod petici myšlenku zachování sochy sv. Václava na Zbraslavi. Během sbírání podpisů mě velmi potěšil dopis od kardinála Miloslava Vlka, v němž podpořil tuto naši snahu. Dostala jsem také dopis od generálního ředitele Národní galerie, v němž mi sdělil, že se mou žádostí zabývalo vedení Národní galerie, kam byl přizván i vedoucí restaurátorského týmu. Vedení dospělo k závěru, že jakékoli veřejné prostranství není bezpečné pro umístění tohoto mimořádného a jedinečného Myslbekova díla. Proto již proběhla instalace sochy do zahrady Anežského kláštera. Pro účely exteriérového umístění Národní galerie nabídla Zbraslavi zhotovení umělecké kopie sochy na naše náklady. O dalších jednáních vás budu průběžně informovat. Další téma, které chci zmínit, je výročí 17. listopadu. Tento pro náš stát tak významný den v sobě nese hned dvě kulatá výročí. Letos si připomínáme 70. výročí událostí, které vedly k vyhlášení tohoto dne Mezinárodním dnem studentstva. Pro připomenutí, 15. listopadu 1939 se konal pohřeb studenta Jana Opletala, který se stal masovým projevem odporu českého lidu proti německé okupaci. Jakékoliv další demonstrace bylo nařízeno ihned vojensky potlačit a dne 17. listopadu 1939 byly uzavřeny české vysoké školy. Představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni a českých studentů bylo odvlečeno do koncentračních táborů. Druhým kulatým výročím je 20. výročí pokojné demonstrace studentů v roce 1989 při příležitosti 50. výročí výše popsaných událostí roku Tato demonstrace byla ve svém důsledku počátkem tzv. Sametové revoluce, která vedla k pádu komunismu a znovunastolení demokracie. Na závěr ještě zmíním, že při příležitosti 1. výročí Sametové revoluce v tento den roku 1990 byl poprvé v historii Československa na návštěvě Prahy americký prezident. Byl jím George H. W. Bush. Renata Hůrková, starostka MČ Praha Zbraslav Velkoobjemové kontejnery Předpokládaný čas přistavování kontejnerů na určená stanoviště je nejpozději v16 hodin. Odvoz v sobotu ráno po 6 hodině Baně konečná autobusu č Paškova parkoviště proti ul. K. Michala + Na Vrškách K Peluňku plácek na Mlíčníku + Romana Blahníka Nad Parkem u školy + Na Plácku garáže Nad Parkem + U Klubovny 2

3 11/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zpráva o činnosti rady MČ a ÚMČ od do Výsledek výběrového řízení na plnění Rekonstrukce havarijní kanalizace bytových domů Lomařská 822, 823 (Renata Hůrková) Rada projednala na základě doporučení výběrové komise materiál ve věci výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce havarijní kanalizace bytových domů Lomařská 822, 823 a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Ing. Jaroslava Herodese s nabídkovou cenou Kč bez DPH. 2. Žádost o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 3151, 3152/1 a 3219 v k.ú. Zbraslav pro vybudování trasy cyklostezky Zbraslav-Jarov (Renata Hůrková) Rada byla požádána společností SUDOP Praha, a. s., o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 3151, 3152/1 a 3219 v k.ú. Zbraslav za účelem vybudování stavby Cyklotrasa Zbraslav Jarov. Rada s tímto dotčením pozemků souhlasila. 3. Žádost o souhlas s dotčením pozemků v Lahovicích pro vybudování cyklostezky Komořany-Lahovice (Renata Hůrková) Rada byla požádána společností PONTEX, s. r. o., o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 391, 418, 439, a 526 v k.ú. Lahovice, svěřených do správy MČ Praha Zbraslav, pro vybudování trasy cyklostezky Komořany Lahovice. Rada s tímto dotčením pozemků souhlasila. 4. Zimní údržba komunikací (Dagmar Kobylková) Rada projednala na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele provádění zimní údržby vybraných místních komunikací na Zbraslavi, kterým se stala společnost SILNICE TS, s. r. o., s nabídkovou cenou Kč vč. DPH za celé zimní období (5 měsíců). 5. Výběrové řízení Outsourcing správy sítě II (Milan Vogl) Rada projednala a odsouhlasila text výzvy a seznamem firem k plnění zakázky Outsourcing správy sítě. 6. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2010 (Dagmar Kobylková) Rada projednala finanční podmínky, za jakých podá ZŠ Vladislava Vančury žádost o grant z Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2010 na projekt rekonstrukce hřiště v ul. U Lékárny. Rada souhlasila s podáním žádosti o tento grant s finanční spoluúčastí 30 % z celkové částky rekonstrukce pro rok 2010, t.j Kč. 7. Odvodnění a oprava vozovky v ul. Pod Spravedlností (Zuzana Vejvodová) Rada projednala a odsouhlasila návrh provizorního odvodnění a opravy komunikace Pod Spravedlností v částce Kč vč. DPH. 8. Zimní údržba chodníků okruh I. (Dagmar Kobylková) Rada projednala na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele na provádění zimní údržby chodníků, okruh I., a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Otakara Haeringa s nabídkovou cenou vč. DPH za celé zimní období (5 měsíců). 9. Zimní údržba chodníků okruh II. (Dagmar Kobylková) Rada projednala na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele na provádění zimní údržby chodníků, okruh II., a rozhodla o výběru nabídky uchazeče JR Plast, s.r.o., s nabídkovou cenou vč. DPH za celé zimní období (5 měsíců). 10. Plán zimní údržby (Dagmar Kobylková) Rada projednala a schválila plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve správě MČ Praha Zbraslav na období Rozšíření rozhlasu (Renata Hůrková) Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a seznam firem na plnění Rozšíření pouličního rozhlasu v MČ Praha Zbraslav. 12. Rozpočtové provizorium (Renata Hůrková) Rada projednala a schválila zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok Následně budou tyto zásady projednány zastupitelstvem MČ Praha Zbraslav. AULA REGIA HLEDÁ NOVÉ ČLENY...a příznivce, neboť činnost sdružení si žádá novou energii. Uvítáme každého, kdo má zájem podílet se na další práci sdružení, každého s novými nápady a snahou podílet se na jejich realizaci. Prvním úkolem je vypracovat koncept Slavností Elišky Přemyslovny pro rok Bližší informace a možnost další domluvy na adrese: Jiří Ryba, dosavadní předseda sdružení Zkvalitnění vzhledu obce Vážení občané, předně bychom rádi poděkovali všem, kteří se snaží o udržení pořádku a čistoty ve svém okolí a komu následující řádky budou připadat samozřejmostí nebo nutnou povinností. Vzhledem k jednomu z prioritních cílů vedení MČ Praha Zbraslav o zkvalitnění pořádku, vzhledu obce a našeho životního prostředí byl některým z vás v nedávné době doručen do schránek dopis, který upozorňuje na povinnosti obyvatel ve vztahu vašich nemovitostí k přilehlým pozemkům. Tyto povinnosti jsou shrnuty v následujících bodech: 1. V případě, že z vašeho pozemku, který přiléhá k chodníku nebo silnici, prokazatelně pochází rostlinný odpad znečišťující tyto komunikace (listí, odpad z živých plotů, popínavých rostlin, ovocných stromů, atp.) je vaší povinností tento odpad průběžně odstraňovat. 2. V případě, že z vašeho pozemku přerůstají dřeviny nad komunikaci, je nutné zachování podchozí výšky, která je stanovena na 220 cm. Netýká se případů, kdy by byl ohrožen zdravotní stav nebo stabilita dané dřeviny. ÚMČ Praha Zbraslav bude dodržování těchto povinností průběžně kontrolovat a s jednotlivými majiteli řešit vzniklé situace individuálně. Veškeré informace o právních podkladech k těmto povinnostem jsou k dispozici u OMH ÚMČ Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha Zbraslav, tel.: Děkujeme za váš aktivní přístup k péči o vaše, a tím i naše, okolí. Martin Šilhán, odbor místního hospodářství 3

4 SEDMDESÁT LET Husova sboru na Zbraslavi Pohled z věže e Husova a sboru Píše se únor 1924 a ještě velmi mladý Sbor církve československé na Zbraslavi přichází o prostor pro bohoslužby a sborová setkání. Do té doby totiž Sbor používal kostela sv. Havla spolu s církví římskokatolickou, která ale dohodu o společném užívání zrušila a převzala kostel do svého výhradního užívání. Útočiště nalezla Církev ve staré obecné škole, kde však podmínky byly velmi skromné. Reakcí na situaci bylo ustavení stavebního odboru CČS 2. července Práci zahájil odbor s finanční částkou 926 korun, získanou sbírkami převážně mezi členy církve. Díky subvencím, které pomohl obstarat tehdejší patriarcha Dr. Karel Farský, mohla být 11. listopadu 1925 schválena radou starších smlouva na zakoupení starého špýcharu od tehdejšího vlastníka pana Lercha. Stavební odbor, v té době ve složení pp. Čihák, Regnard, Netušil, Novotný, Vrátný, Marek, Mareš a Pražák, nevyvíjel ale příliš aktivní činnost. Teprve od 15. března 1931, kdy se předsednictví odboru ujal pan B. Zima spolu se svým zástupcem panem Krejčíkem, byly jasněji stanoveny úkoly a činnost se značně zlepšila. Podle usnesení valného shromáždění z 24. ledna 1932 měla být vedle špýcharu postavena kaple a kolumbárium. To se však setkalo s jistými problémy, protože budova špýcharu byla pronajata železničnímu eráru a část parcely Dr. Pospíšilovi jako hřiště. Z výnosů byla hrazena půjčka na dřívější zakoupení špýcharu. V roce 1934 nastoupil na Zbraslavi jako farář CČS Václav Jílek. Aktivně se zapojil i do práce stavebního odboru a v roce 1935 předložil nezávazné plány arch. Stanislava Vachaty na výstavbu Sboru. Po zvažování všech okolností bylo valným shromážděním 13. června 1937 rozhodnuto stavět. V. Jílek se ujal vedení stavebního odboru a nově ustavený výbor ve složení pp. Vejvoda, Vrátný, Hřebík, Štalmach, Zima, Valeš, Samec, Jurenka, Macháček a Kadleček, pustil se do horečné práce. Ze dvou variant, vypracovaných arch. Vachatou, byl k realizaci vybrán návrh funkcionalizující stavby, která je dodnes jednou z dominant Zbraslavi. Je s podivem, v jak krátké době byly vyřízeny všechny administrativní formality a jak rychle byla stavba zhotovena. Vždyť již za dva roky, 10. září 1939, byl Sbor slavnostně otevřen i s definitivní výzdobou. Tehdy dominantní světelný kříž na oltářní stěně zhotovil zdarma pan Brož, umělé mramory pro mensu a další artefakty dodal velmi Husův sbor v roce 2005 Husův sbor brzy po otevření 4

5 11/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Nerealizovaný návrh arch. Vachaty Původní výzdoba interiéru Husova sboru Špýchar v roce 1934 levně pan J. Klempíř z Lahovic, zábradlí schodiště ve věži dodal a osadil za režijní cenu pan Hampl, tehdy málo vídaný stavební prvek, heraklitový kazetový strop, dodal zdarma pan Jiřinec. Fresky na bočních průčelích Jan Hus a Jan Amos Komenský vytvořil ak.mal. Dvořák ze Smíchova. Dnes už některé výzdobné prvky z té doby v interiéru nenajdeme. Můžeme však obdivovat řadu nových artefaktů a uměleckých děl. Vedle nádherných nástěnných plastik a skvělých historických varhan je zde umístěn skvostný renesanční oltář, jehož historie stojí za připomenutí. Historie vzácného oltáře Původně byl vytvořen pro zbraslavský klášterní kostel sv. Jakuba st. Když byla v roce 1744 dokončena velká přestavba kláštera a kostel sv. Jakuba rozšířen a nově vyzdoben, oltář byl rozebrán a uložen na půdě. Někdy koncem 18. století, po roce 1784, kdy se farním kostelem stal kostel s. Jakuba, byl znovu sestaven, hrubě a necitlivě pomalován a instalován v kostele sv. Havla. Teprve v v letech byl nákladem spolku Svatobor oltář zčásti opraven a poměrně slušně nově polychromován ak. mal. E. Veselým. Svému účelu sloužil až do 70. let minulého století. Tehdy však havlínský kostel velmi trpěl vandalstvím, kdy vedle ztrát drobných předmětů byl poškozen i vzácný oltář. Byl proto odvezen do restaurátorských dílen, kde poškozené a ztracené části byly nahrazeny a oltář znovu polychromován. Je možná i trochu symbolické, že oltář z kostela sv. Havla, kde měla svůj první stánek zbraslavská CČS, se na Zbraslav vrátil právě do Husova sboru, kde je vzácnou dominantou celého interiéru. František Kadleček Malé ohlédnutí za oslavami 70. výročí otevření Husova sboru Oslavy sestávaly z několika samostaných akcí. Především šlo o malou výstavu, na které bylo možné vidět kopie plánů na postavení kostela, dokumenty týkající se historie Husova sboru, dobové fotografie a panel věnovaný staviteli a starostovi Václavu Vejvodovi. Dále výstava návštěvníkům umožnila seznámit se s profesním portrétem architekta Vachaty, o kterém jsme původně věděli jen velmi málo, ale protože se přihlásili jeho příbuzní, mohli jsme informace doplnit a získali jsme i zajímavé fotografie. Kromě toho připravil Jan Švestka tzv. výukový panel (výstavu navštívily i dvě třídy ZŠ Vladislava Vančury), věnovaný porovnání principů barokního stavitelství se zásadami funkcionalismu. Nikoho by myslím nenapadlo, že kostel vznikl přebudováním původního barokního špejcharu. Dnes je stavbou plně respektující principy funkcionalismu a čítankovým příkladem moderního stavebního slohu. Součástí oslav byla rovněž komentovaná prohlídka týkající se i interiéru a poskytující krátký komentář k unikátním památkám ukrytým v kostele, k renesančním varhanům a zbraslavskému renesančnímu oltáři, původně určenému pro kostel sv. Jakuba staršího. Slavnostní nedělení bohoslužba proběhla za účasti patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty. Výstup na věž Veřejnosti jistě ocenila možnost vystoupat na věž kostela a potěšit se mimořádně krásným, panoramatickým pohledem na Zbraslav i Prahu. Ohlas na tuto nabídku, jejíž realizaci umožnil finanční dar městské části, byl značný. Možnost rozlédnout se po kraji využily téměř tři stovky občanů. Úplně prvním návštěvníkem, který vystoupal na ochoz, byl pan Vojtěch Mahelka, kterého jsem požádal, aby čtenářům a čtenářkám ZN předal své dojmy. Zde jsou: Přestože na Zbraslavi bydlím od narození, možnost rozhlédnout se z věže Husova sboru se mi poprvé naskytla až nyní. Výhled je díky výhodné poloze kostela v samém středu Zbraslavi skutečně nádherný! Protože mnoho jiných příležitostí podívat se na naše město shora nemáme, věřím, že si to nejen my místní, ale i návštěvníci Zbraslavi, budeme moci v budoucnu zopakovat. Nahoře na věži bylo možné zaslechnout i povzdech...tady jsem byla naposledy s mým dědečkem před padesáti lety (tehdy totiž proběhly poslední oslavy připomínající otevření Husova sboru). Dojmy návštěvníků jsou zaznamenány v pamětní knize. Oslavy započaly v sobotu 12. září a skončily v sobotu 26. září před Husovým sborem malou hudební tečkou, koncertem dechové hudby Týnečanka pořádaným k poctě čestného občana města, bývalého starosty Václava Vejvody. Dokončení stavby a otevření Husova sboru pro veřejnost bylo ve své době mimořádnou událostí nejen pro Zbraslav, ale i pro celý region Povltaví. Dav shromážděný kolem kostela v září 1939 čítal několik tisíc věřících, naplnily se tužby obyvatel města a dlouholeté úsilí členů rady starších, byla to velká slavnost. Dnes je pryč patos té doby, zmizela opravdová touha mít lepší, reformovanou a národní církev. Sbor můžeme z tohto úhlu pohledu vnímat za poněkud opuštěný. Občané jej berou na vědomí nanejvýš v době předvánoční, neděle v kostele se pro většinu z nich stala zapomenutým rituálem. Netýká se to jen Zbraslavi, zdá se, že nás novodobé dějiny zbavily víry. Tím zmizel ze života společnosti i jednotlivců jeden významný duchovní rozměr, rozměr, který dělí svět na všední a sváteční, poměřuje naše konání a nutí nás k zamyšlení. Víra jako svého druhu nauka o otázkách dobra a zla na pozadí příběhu jednoho národa a evangelijní zvěst již nepoutají naši pozornost. Zápolení o pochopení struktury dobra a zla v lidském žití a jednání, jak by řekl filosof, zmizelo z výbavy naší každodennosti. Možná i to je příčina časté nespokojenosti se stavem věcí. A ještě jednu ztrátu nám přinesly dějiny malé i velké, ztrátu elity, která je schopná pracovat pro celek, umí vládnout a nést zodpovědnost. Něco nám však zůstalo: zůstala nám budova chrámu, do kterého se můžeme vždy utéci, zůstaly nám příklady. Jedním z nich je historie založení Husova sboru, ale i životní příběh nejdéle sloužícího starosty města Václava Vejvody, příslušníka široké rodiny Vejvodů. Jiří Ryba Oslavy podpořili a poděkování patří: Rodině Vejvodově jako sponzorovi oslav; MČ Zbraslav za finanční dar, který umožnil zpřístupnit věž kostela; Stavební firmě Táborský za vzorný úklid věže a logistickou pomoc; Janu Jurenkovi a Aleně Kobylkové za přípravu výstavy; Janu Švestkovi za odbornou pomoc; Jiřímu Maškovi za pomoc při propagaci akce; Karlu Kořínkovi za dozor nad věží a za výklad a ukázku hry na varhany; Věře Zítkové za krásnou květinovou výzdobu a Květinářství Monika za květinové dary. 5

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 Most k domovu: domácí zdravotní péče Vrátí se sv. Václav? Ještě než stačily vyjít říjnové Zbraslavské noviny s článkem Co se děje na zámku, který mimo jiné řešil další osud sochy sv. Václava v zámeckém parku, byla dotyčná socha z parku odvezena (tou dobou už bylo po uzávěrce). Přestože petici za její zachování podepsalo cca 300 občanů a snahu o zachování Myslbekova díla na Zbraslavi podpořil ve svém dopise i kardinál Miloslav Vlk (viz Slovo starostky), originál sochy se na Zbraslav nevrátí. Generální ředitel Národní galerie Milan Knížák vedení MČ Praha Zbraslav písemně sdělil, že se žádostí starostky Renaty Hůrkové zabývalo vedení Národní galerie, kam byl přizván i vedoucí restaurátorského týmu. Vedení dospělo k závěru, že jakékoli veřejné prostranství není bezpečné pro umístění tohoto mimořádného a jedinečného Myslbekova díla. Proto již proběhla instalace sochy do zahrady Anežského kláštera. Pro účely exteriérového umístění Národní galerie nabídla Zbraslavi zhotovení umělecké kopie sochy na náklady MČ. Další jednání mezi MČ a NG budou probíhat. Tereza Kůstková Od února tohoto roku provozuje občanské sdružení Most k domovu domácí zdravotní péči ve Zbraslavi. Díky radě MČ Zbraslav jsme pracoviště nově umístili do objektu bývalých jeslí, v ulici Žabovřeská Myslím tím pouze umístění kanceláře a zázemí pro naše zdravotní sestřičky, které poskytují ošetřovatelskou péči přímo u pacientů doma. Mimo jiné zajišťujeme také domácí pečovatelskou službu a domácí nouzové volání pro seniory. Indikací pro domácí zdravotní péči jsou nemoci, které lze léčit v domácím prostředí a jejichž důsledkem je například snížená mobilita, chronické rány, dekubity, potřeba aplikace injekcí a infuzí, ošetřování stomií, permanentních katétrů, pooperačních ran a různých kožních defektů. Velkou část našich klientů tvoří starší lidé s generačními chorobami, které způsobují velké chronické rány. Takovéto ošetřování trvá i několik měsíců. Umíme zajistit ošetřovatelskou péči i u těžce nemocných pacientů, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko a trpí bolestmi, úzkostí či ostatními symptomy, jež doprovázejí vážná onemocnění. Nikdo z nás nechceme trávit podzim života v nemocnici na lůžku. Proto lze domácí zdravotní péči zavádět i u klientů, u kterých se zhoršuje mobilita, a to z důvodu nemocí, které doprovázejí samotné stáří. Ti většinou přestávají chodit a postupně ulehají na lůžko. V těchto případech rehabilitaci zaměřujeme na vertikalizaci, jejímž cílem je podpořit pohybový aparát a prodloužit tak možnost základní sebeobsluhy. Jsou mezi námi lidé, kteří trpí zhoubnou nemocí, a jejichž čas neúprosně ubíhá. Na sklonku života musejí snášet bolest, strach a ostatní děsivé symptomy, které mohou doprovázet umírání. Pro tyto případy zajišťujeme domácí hospicovou péči. Ne každý se touto myšlenkou dokáže zabývat. Smrt je ale přirozená, a já věřím, že uzavírá pouze jakousi biologickou etapu. V těchto chvílích chceme našim klientům zajistit důstojné prožití posledního období jejich života. Chceme, aby netrpěli nesnesitelnými bolestmi, aby byla respektována jejich lidská důstojnost, a pokud možno, aby byli se svými blízkými. Velkou roli zde hraje dobrá spolupráce praktických lékařů, kteří mohou domácí zdravotní péči indikovat a dále zajišťují paliativní léčbu bolestí medikamenty. V současné době připravujeme pro zastupitelstvo MČ Praha Zbraslav návrh na implementaci ošetřovatelské péče do objektu DsPS. Výsledkem by byla nepřetržitá ošetřovatelská péče, kterou mohou využít nájemníci bytů v domě s pečovatelskou službou pro případ nemoci či dlouhodobé nemohoucnosti. Kolik stojí v dnešní době, kdy si snad už každý zvykl, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné, držet hubu a krok? Ptám se proto příznačně v měsíci, kdy slavíme 20. výročí Sametové revoluce že mě k tomu vyprovokovaly některé texty v říjnových Zbraslavských novinách. Naše městská část má cca 10 tisíc obyvatel. Když nebudete chtít, aby naše starostka zveřejnila ve Zbraslavských novinách petici, která se vás týká, je zřejmě třeba měsíčně investovat do každého obyvatele Zbraslavi 2 koruny. Potom nejvyšší představitelka obce petici ze Zbraslavských novin stáhne. Píšu o populárně-populisticko-zbytečné petici za udržení sochy svatého Václava v zámeckém parku. Co na tom, že v době, kdy byla petice stahována, když na jiných místech Zbraslavských novin se o ní vesele psalo, byl již Václav dávno pryč a v parku zbyla jen díra... I já jsem byl v nedávné minulosti, když jsem se ve Zbraslavských novinách svobodně vyjádřil, že jako občan Zbraslavi netleskám některým aktivitám majitelů zbraslavského zámku, několikrát taktně upozorněn, a to z různých stran, ať toho raději nechám. Pikantní perličkou tehdy bylo, že cestou na zámek mě důrazně pokáral pán z ochranky, že vstupuji na zakázané zámecké území a zda umím číst (když na cestě byly piktogramy...). Nikdo mi nevyhrožoval vězením či tím, že budu vyloučen ze školy, ale i tehdy se na radnici mluvilo o štědrých mecenáších a podpoře městské policie, která ještě ani neměla koně, i když zase sídlila na Zbraslavi. A v tom je ten problém. Pod pojmem štědrý či osvícený mecenáš si představuji něco zcela jiného a zažil jsem to třeba na zámku Český Štemberk, kde hradní pán osobně provází a fronta na vstupenky se mu vine za dveřmi do soukromého bytu. Já se k nikomu do bytu nehrnu, dokonce ani na zahradu. Ale budu rád, když mi to někdo zřetelně V praxi by to vypadalo tak, že bychom několik bytů vybavili pro imobilní, dlouhodobě ležící klienty, kteří jsou odkázáni na ústavní péči. Zajistili bychom u nich nepřetržitý pečovatelský a ošetřovatelský režim. Pro ostatní byty by byla tato služba také dostupná. V domě s pečovatelskou službou by tak již nemuseli bydlet pouze zdraví lidé, jak to nařizují dnešní pravidla přidělování bytů, ale pomoci se dostane i těm, kteří ji s ohledem na nemohoucnost a zdravotní postižení opravdu potřebují. A co je neméně důležité, současní nájemníci by v případě dlouhodobého onemocnění nemuseli odcházet ze svých domovů. Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci všem praktickým lékařům, kteří pro naše pacienty v domácí péči zajišťují medicínské zázemí a indikaci služby. Ačkoli jim pojišťovny v mnoha případech regulují materiál a léčiva, je tato spolupráce výborná. V případě dotazů o zdravotnické a sociální pomoci se na nás můžete kdykoliv obrátit. Naše pracoviště funguje pro zbraslavské občany i jako informační centrum sociální a zdravotní pomoci. Kontakty: tel , , Až po uši v zámku Jiří Kabát, ředitel a jasně oznámí. Nechci, aby mi pod okny někdo bruslil, nechci, aby mi pod okny někdo chytal ryby, nechci, aby mi matky s kočárky couraly parkem po všech cestách, a nechci, aby mi tam jejich děti vřískaly, a také nechci, aby tam byly sochy. Takové sdělení je jasné, stručné, výstižné a má na něj právo každý majitel nemovitosti. Ale řezat do ledu díry a sypat popel a svádět to na ryby, které se pak v létě stejně nesmějí chytat? A nechat park velkoryse otevřený, ostatně, kudy by věřící chodili do svého kostela, ale demontovat lavičky, aby si náhodou někdo nesedl a v parku se nezdržel? Nevím, co starostce Zbraslavi odepsal na její osobně angažovaný dopis prezident Václav Klaus, ale vím, že socha Václava následovala z parku i všechny ostatní sochy do říše vzpomínek. A také vím, či spíše tuším, že nás v parku, na zámku a v podzámčí nechtějí. Rozumím tomu a respektuji to. Ale stačilo nám to říct, abychom se nemuseli tak dlouho dohadovat. I těch fám by bylo méně. Je přitom úplně jedno, zda se šuškalo o italských filmařích, ruských šlechticích či kasinu z Monaca. Jako vzpomínkovou ilustrační fotografii přikládám vzpomínku z podzimu roku 2002, to byl na svém místě i lachtan, i když na zadní cestu už se nesmělo, a když tam někdo vkročil, vybíhal z přítmí dráb. Na závěr si dovolím připojit preventivní omluvu městské polici a sociálně a zdravotně potřebným obyvatelům Zbraslavi. Snad nebude mít tato polemika za důsledek zkrácení mecenášských příspěvků. Ale popravdě, já bych bez mrknutí oka měnil 125 tisíc pro policajty a 125 tisíc pro sociálně slabé, a to za lavičky v krásném parku. Ale někomu to zřejmě na neuveřejnění petice stačí. Ostatně, tak má paní starostka o starost méně. Karel Tejkal 6

7 11/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Strategický plán: profil Zbraslavi a analýza silných a slabých stránek Práce na Strategickém plánu rozvoje Zbraslavi pokročily do další fáze. Jednou z prvních částí je tzv. profil tj. popis a zhodnocení jednotlivých oblastí (Obyvatelstvo a bydlení, Sociální služby, Zdravotnictví, Školství, Kultura, sport, volný čas, Cestovní ruch, Místní ekonomika, Technická infrastruktura, Doprava, Životní prostředí a veřejná zeleň). V profilu nejde o výčet všech faktů a skutečností, které se dané oblasti na Zbraslavi týkají, ale o celkové zhodnocení situace a možností. Zpracovatelé čerpali ze třech informačních zdrojů: z dostupných analýz (např.: Sociodemografická studie MČ Praha Zbraslav nebo Koncepce rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha Zbraslav do roku 2015); z informací veřejně dostupných (internet, statistiky ČSÚ a dalších institucí) a z konzultací s pracovníky ÚMČ Praha Zbraslav a členy jednotlivých tématických pracovních skupin. Profil může být ještě doplněn o informace z průzkumu veřejného mínění. Na profil úzce navazuje další část analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (tzv. SWOT analýza). Tato část uvádí důležité přednosti, výhody a klady Zbraslavi a naopak její nedostatky, nevýhody, zápory, jakož i vnější příležitosti a hrozby. Po druhém jednání tématické pracovní skupiny (TPS) A Školství, kultura, sport, cestovní ruch a volný čas označili její členové jako důležité následující: silné stránky blízkost Zbraslavi od centra Prahy (cíl jednodenní turistiky); plánovaná úprava Zbraslavského náměstí (zklidnění dopravy); bohatá historie Zbraslavi; slabé stránky aktuálně nedostatečná kapacita v mateřských školách; chybí multifunkční sál (pro společenské a spolkové akce); Příležitosti sjezd z R4 v oblasti Lipenců a Baní (zlepšení dopravní obslužnosti horní Zbraslavi); dokončení jižní části Pražského okruhu (snížení tranzitní dopravy); růst poptávky obyvatel a návštěvníků po službách, rekreaci, kultuře a sportu; ohrožení výstavba a provoz třídičky štěrkopísku v Lahovicích; další úbytek volných finančních zdrojů v rozpočtu města na rozvoj a údržbu. Úplné a konečné výsledky budou známy po zpracování hlasování dalších dvou TPS. Konečné verze profilu a SWOT analýzy budou zveřejněny na webových stránkách Zbraslavi (www.mc-zbraslav.cz). Doplňkovým (ale důležitým) zdrojem informací byl průzkum veřejného mínění, který zpracovatelé rozdělili na tři části podle typu dotazovaných: 1. široká veřejnost, 2. zástupci nestátních neziskových organizaci, 3. zástupci firem a podnikatelů. Získané dotazníky se nyní zpracovávají a vyhodnocují, o výsledcích vás budeme informovat. V dalším období budou práce pokračovat na hlavní části strategického plánu tj. návrhové části. Na základě zjištěných informací vytipují zpracovatelé strategie tzv. klíčové oblasti, které jsou důležité pro rozvoj Zbraslavi. Tyto klíčové oblasti budou dále podrobně rozvíjet až na úroveň konkrétních projektových záměrů, které bude vhodné na Zbraslavi realizovat. Stanislav Jäger, Tima Liberec Minizahrada pro Elišku... Je tomu rok, co jsme slavnostně otevírali mateřskou školu Eliška. V letošním říjnu jsme předávali školce další dárek. Během prázdnin totiž probíhala investiční akce MČ Praha Zbraslav v hodnotě Kč na úpravu přilehlého dvora, jenž sloužil pouze jako stanoviště pro popelnice a kde stály historicky nezkolaudované garáže sloužící jako kůlny. Minizahrada s novým pískovištěm a zpevněnou hrací a zatravněnou plochou zpříjemní dopolední a odpolední pobyty dětí venku. Vybavení hracími prvky ve výši Kč bylo investováno z prostředků MŠ Matjuchinova....a Kouzelná zahrada Jsem ráda, že osud další minizahrady, zvané Kouzelná zahrada a vybudované ve dvoře ZŠ V.Vančury jako grantová akce Rodinného centra Pexesa, o.s. a za přispění finančních prostředků MČ Praha Zbraslav, nedopadne jako opět zanedbané zákoutí (viz foto). Od září 2009 je využívána základní školou k výuce předmětu pěstitelské práce. Dnes tedy plní jiný účel, ale důležité je, že daný prostor je opět upravený. Dagmar Kobylková, místostarostka Stavba Pražského okruhu: aktuální informace Stavby 513 a 514 části okruhu kolem Prahy se pomalu blíží do svého finále. Občané v této době diskutují o jeho zprovoznění. V následujících několika řádcích uvádíme informace od vedení stavby. Dostavba a napojení kruhového objezdu před Zbraslaví, včetně jeho obousměrného zprovoznění s napojením na komunikaci Strakonickou, bude realizováno do konce letošního roku. Jednotlivé úseky Pražského okruhu budou dostavěny postupně, ale jejich zprovoznění samostatně není možné. Důvodem, který tomu brání, je především platné stavební povolení, z kterého vyplývá nemožnost zprovoznění samostatného úseku 514 bez dokončení úseků okolních. Definitivní zprovoznění všech úseků je plánováno na podzim roku Pevně věříme, že investorovi a zhotoviteli stavby se podaří dokončit stavbu v uvedených termínech, aby Zbraslav již nebyla zatěžována touto důležitou, přesto život omezující stavbou. Martin Šilhán, odbor místního hospodářství 7

8 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 Před dvaceti lety... Zanedlouho oslavíme dvacetileté výročí tzv. Sametové revoluce. Všelijakých reminiscencí budou v novinách i na televizních obrazovkách tucty, ba veletucty! Jak se k oněm událostem vyjádřit na půdě regionálního časopisu? Složitý úkol! Probíhala snad tehdejší převratná doba na Zbraslavi jinak než kdekoliv jinde? Těžko. A jaká konkrétní fakta mi předloží chatrná paměť? Nejspíš taková, která ze závažných epizod nadělají operetní výstupy a z aktérů revoluce poslušné marionety (marioneta = loutka voděná na nitích). Mnohaletý odstup od hektických časů posunul (možná zpřesnil, možná zdeformoval) kritéria pohledů... Já byl skeptik už tenkrát, ale upřímně jsem se zaradoval, když komunisté šli od válu, upřímně jsem se zaradoval, že se otevřela cesta k demokracii (málokdo si v tehdejší euforii uvědomil, jak je ta demokracie křehká a zranitelná). Co se dělo v letech 1989 a 1990 nám poměrně přesně prozrazují dokumenty té doby, v případě naší městské části se spoustu věcí dozvíme, když zalistujeme v příslušných ročnících Zbraslavských novin. Takže ve vší stručnosti... V předlistopadových dnech se zdánlivě vůbec nic mimořádného neudálo. Samé banality! Např. rostla a dorostla Zbraslavanka, náš první obchodní dům (dnešní Albert ). Zbraslavský hokej oslavil 75 let svého trvání. Probíhala diskuze kolem odkanalizování a plynofikace Zbraslavi. V červnu se konalo Vančurovo zbraslavské léto s bohatým kulturním programem ( bohatý program míním bez jakéhokoliv sarkasmu). Předseda ideologické komise místní organizace KSČ obsáhle zhodnotil prvomájovou výzdobu (a mnohé společenské a zájmové organizace Národní fronty beze všech skrupulí odvážně zkritizoval). Do dvou zbraslavských základních škol chodilo celkem žáků (v porovnání s dneškem neuvěřitelné číslo). Byl vydán seznam občanů, kteří mohli poskytovat placené služby v nejrůznějších oborech (prvé vlaštovky soukromého podnikání přiletěly už za totality). Připomněli jsme si pozoruhodné výročí uplynulo 650 let od úmrtí Petra Žitavského. A další oslava čtyřicáté výročí vzniku pionýrské organizace. V obdobném výčtu bych mohl ještě pár odstavců pokračovat, ale věřte mi, nic zásadního bychom se nedozvěděli. Ani slovo o událostech ve vnitřní Praze, kam několikrát v průběhu roku vyjížděly ze zbraslavských kasáren obrněné transportéry a vodní děla. Nic takového jen a jen absolutní idyla! Ta však skončila zároveň s novým letopočtem (a vlastně už o pár dnů dříve). Prvé číslo našich novin v devadesátém roce vyšlo až v únoru a redakční úvodník nám prozradil důvod zpoždění cituji: V prosinci minulého roku byla rozpuštěna redakční rada Zbraslavských novin. Poslední, již zcela připravené číslo, nebylo dáno do tisku, neboť materiály se v souvislosti s prudkým vývojem a změnou společenské a politické situace v naší vlasti staly neaktuálními. A další informace: zformovala se skupina aktivistů Občanského fóra. ( fórové organizace vznikaly jako na běžícím páse ve všech možných i nemožných institucích, pamětníci vědí, že šlo o masivní protikomunistickou frontu). Lidé demonstrovali u vnitráckých kasáren, ta by se prý měla přestavět na nemocnici. Činnost zahájil první zbraslavský oddíl junáků. Proběhla rekonstrukce místního poslaneckého sboru, který měl tehdy 52 členů (po změnách mělo ve sboru 23 poslanců Občanské fórum, 13 komunisté, dále byli zastoupeni ještě lidovci, socialisté, sociální demokraté a zelení; zmatek v orgánu učinili bývalí komunisté, kteří promptně zahodili rudé legitimace, takže z deseti komunistických poslanců se rázem stali nestraníci). V novinách se objevila rubrika do té doby nemyslitelná, rubrika církevní! Na titulní straně březnových Zbraslavských novin byl velký portrét nového prezidenta Václava Havla. A tamtéž u dubnového vydání se objevil T. G. Masaryk na koni. Místní knihovna oznámila, že se do regálů vrátila tzv. trezorová literatura, co bývalo zakázáno si dnes může každý přečíst. Obnovena byla činnost Sokola. Konala se anketa ohledně vybudování tramvajové linky na Zbraslav. Tolik vzpomínka... A na závěr se nabízí vyslovit něco deklarativního, nějaké zhodnocení nejen Sametové revoluce jako takové, ale i těch časů, které uplynuly od převratu do dneška. Přiznám se vám, že kdybych se pustil do něčeho podobného, docela určitě bych zabloudil ve vznešených pojmech i v zašifrovaných metaforách, a to jedině proto, abych se vyhnul jakékoliv příliš srozumitelné definici. Mělo by to smysl? Však v různých renomovaných tiskovinách vyjdou různé zasvěcené komentáře moudrých i troubovitých pisatelů, přečtěme si je, vytvořme si takový nebo makový rezultát, a odpusťme Zbraslavským novinám, že nám k žádnému regulérnímu názoru v podstatě ničím nepřispěly. Snad někdy příště... František Pondělíček 8

9 11/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Jak to bylo kdysi aneb Listopadové vzpomínání Stává se, že dějiny jednou provždy spojí událost s datem nebo obdobím, a pak tato dvojice spolu nebo i jednotlivě zcela charakterizuje událost, o kterou se jedná. Máme tedy květnovou revoluci, polednovou politiku, srpnové události nebo osmadvacátý říjen. Někdy je takových spojení víc. Vítězný únor nebo únorový puč? To pak závisí na úhlu pohledu. Listopad má na výběr hned tři taková spojení. 17. listopad nejdřív symbolizoval protinacistický odpor v roce 1938, pak se ke stejnému datu připojil pád komunistické totality v roce Mezitím, po dlouhých čtyřicet let nesl zcela jinou nálepku, na kterou se už dnes pomalu zapomíná. Podívejme se tedy, jaké to bylo kdysi v listopadu po roce Vítězný únor (nebo puč?) definitivně začlenil naši republiku do Tábora míru a socializmu vedeného Sovětským svazem a začaly se přepisovat dějiny. Hodnotícími kriterii se staly nesmiřitelný třídní boj světového proletariátu s jeho vykořisťovateli a vděk našemu osvoboditeli a učiteli Sovětskému svazu. Sovětskou historii jsme již dostali správně prefabrikovanou, vlastní jsme si museli napravit sami tak, aby se sovětskou správně souzněla. Velká říjnová socialistická revoluce Do té doby pro naše dějiny nepříliš důležitá epizoda kdysi v Petrohradě u Zimního paláce se rázem stala i pro nás historickou událostí číslo jedna. Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR) vstoupila do našich dějin. Mýty opředená a pro potřeby sovětského režimu řádně upravená se stala i u nás předmětem každoročních masových oslav. Listopad se stal měsícem Čs.- sovětského přátelství a jeho průběh příležitostí k oslavě SSSR ve všech možných souvislostech. Svaz čs.-sovětského přátelství (SČSP), který měl za úkol pěstoval kladné vztahy občanů k všemu sovětskému a ruskému, měl plné ruce práce. Jeho buňky pracovaly ve všech podnicích, úřadech a institucích a zajišťovaly řádnou výzdobu, slavnostní shromáždění, společné návštěvy ruských filmů, divadelních her, výstav a jiných akcí pořádaných k oslavě VŘSR. Ideologické působení na občany ale nebylo jen záležitostí SČSP. Z rozhlasu, televize, nástěnek, plakátů, pódií a řečnických pultů se valila záplava informací o úspěších sovětských lidí při budování komunismu. Nové metody práce, rekordní těžby v dolech a sklizně na polích, neuvěřitelné vynálezy, vědecké objevy popírající buržoazní pavědy jako genetiku nebo kybernetiku. Smělé projekty měnící tvář země, větrolamy, zavlažovací kanály, vodní díla, obracení vodních toků a zúrodňovaní celin. Jména hrdinů práce, vědy, umění, sportu jako Stachanov, Korabelniková, Zlobin, Mičurin, Makarenko, Lysenko, Gagarin, Těreškovová a desítky dalších nešlo přehlédnout. A nejen jména lidí, i slavná dojnice -rekordmanka Poslušnica III byla populární osobností. S vynálezy to bylo také všechno jinak. První letadlo neletělo bratřím Wrightům, ale Možajskému, první žárovku nerozsvítil Edison, ale Jabločkov. A mnoho dalších, do té doby zcela neznámých, se zasloužilo o pokrok lidstva. Nenašel by se snad ani jediný obor lidské činnosti, ve kterém by neplatilo heslo Sovětský svaz náš vzor. Listopad měsíc čs.-sovětského přátelství Ve školách se pořádaly různé akademie, besedy nad ruskými knihami nebo se zástupci SČSP, kteří dětem vyprávěli, jak na zájezdu v SSSR na vlastní oči viděli, jak si tam pracující žijí a v čem jsou nám vzorem. Ve výtvarné výchově se kreslily Aurory, v hudební výchově se nacvičovaly sovětské písně, hromadně se navštěvovaly výstavy nebo zajišťovaly kulturní vložky na veřejných schůzích. Oslavy VŘSR se každoročně zahajovaly lampiónovým průvodem školních dětí, na kterém byla kontrolována účast, v Praze býval velký ohňostroj. V mateřských školkách si děti vyslechly pohádku o tom, jak zlého cara potrestal hodný soudruh Lenin. Nikdo už se nepozastavoval nad tím, že se VŘSR v rozporu se svým názvem oslavuje v listopadu a že měsíc přátelství je nejdelším měsícem v dějinách měření času. Trval celých 36 dní, začal a končil , v den výročí podepsání československo-sovětské smlouvy o vzájemné pomoci, přátelství a poválečné spolupráci. Oslavy byly dokonale proorganizovány, přehlédnout je nemohl nikdo. Takový tedy býval listopad v době, kdy byl současně i měsícem čs.- sovětského přátelství. Smutnou skutečností je, že tato čtyřicet let trvající ideologická masáž vyvolala v několika našich generacích přirozený odpor ke všemu ruskému a z Ruska přicházejícímu. Bohužel i ke skutečným kulturním, vědeckým, společenským a dalším hodnotám, které Rusko světu nabídlo a stále nabízí. Zbavit se ho bude trvat ještě dlouho. Malá citace závěrem Členové Komunistické strany Československa a pokrokoví lidé v zemi si v této (...) době připomínají 90. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Vysoce při této příležitosti oceňují světodějný význam této události pro společenský pokrok, pro naplnění těch nejkrásnějších lidských ideálů. Socialistická revoluce navždy skoncovala s beztrestným a všude přítomným vykořisťováním člověka člověkem a otevřela lidskému rodu cestu k lepší a jasnější budoucnosti (...) nelze jinak, než znovu vzpomenout nezapomenutelné role takových dvou velikánů dělnického a komunistického hnutí, jako byli V. I. Lenin a J. V. Stalin, kteří měli nemalé zásluhy na historickém vítězství ruských bolševiků a svou prací a životem významně ovlivnili a dodnes ovlivňují vývoj světového společenství. Pozor, to není citace z historického dokumentu, ale stanovisko ÚV KSČ z roku 90. výročí VŘSR, což bylo v roce 2007! Kdo tomu nevěří, může si na internetu přečíst text celý. Rudolf Hofmeister O báječných letech I já si dovolím přispět do listopadové laviny vzpomínání na dobu před 20 roky, na to, co bylo předtím, i na to, co bylo potom. Michal Viewegh mě na zbraslavské škole neučil, minuli jsme se o pár let. Ale řadu hrdinů z jeho románu Výchova dívek v Čechách mám tu čest znát osobně. Naopak z románu Báječná léta pod psa neznám nikoho, ale děj, příběhy i osoby mi přijdou hodně povědomé, i když už je to 20 let. Dvacet báječných let, i když někdy byly pod psa. Těžko si dnes představit, že by škola zvala na sobotní směnu národní fronty modře potištěným lístkem, kde by byla i poznámka, že účast rodičů bude zohledněna v komplexním hodnocení žáka. Stejně tak byly dny, kdy jsme si museli sebrat kola a jít místo do parku jezdit na Belveder, protože papaláši z ministerstva zahraničních věcí na zbraslavském zámku hostili papaláše odjinud. Dnes se do parku na kolech nesmí vůbec, ale je mi to pochopitelnější než v době, kdy byl nás všech. Během velkých listopadových dnů před 20 roky se demonstrovalo i na Zbraslavi, a to hlavně před tehdejšími kasárnami na Baních, kde sídlila vojska ministerstva vnitra (jeden můj dobrý kamarád se tam prosimuloval až k modré knížce). Požadavek byl, aby vojska odtáhla a udělala se tam nemocnice! Asi to nebyla zas až tak velká manifestace, jak se mi tehdy zdálo... Vojáci před listopadem 1989 v pokojích často blikali světly. To proto, že na dohled byl dívčí internát a obyvatelé si takto na dálku dávali na vědomí, že o sobě vědí. Učnice z intru u pumpy už ze Zbraslavi odtáhly, ale ani v dnes již bývalém školicím zařízení Komerční banky není nemocnice. Je tam herna! Rozumím, ty před rokem 89 nesměly být nikde. Nemocnice tehdy byla nad pionýrskou klubovnou, tam dnes sídli nějaká účetní firma, a tam, co byla nemocnice, je rentgen a transfúzní stanice. Ale o ní píší i Zbraslavské noviny. Ostatně, vycházely již před rokem 1989 a psalo se v nich třeba o tom, kdo měl a kdo neměl během velkých květnových dnů vyzdobená okna a agitační vitrínku obdoba toho, co je dnes nahoře před Zbraslavankou (zejména ta komunistická a ČSSD je vyvedená). Uvidíme, zda za čas budou Zbraslavské noviny psát o tom, jak si kdo zametl chodník, shrabal listí a prořezal větve, když jsme v posledních dnech do domovních schránek dostali tak ostrý přípis z zadnice. Ta se dříve jmenovala Místní národní výbor a bývala dole u vody, co je dnes Městský dům a staví se zeď. A tam, co je zmiňovaná Zbraslavanka, bylo pole s kukuřicí, ale to snad v osmdesátých letech už nebyl příkaz Stalina. Zdá se vám letmý pohled dvacet let zpátky drobet chaotický a neuspořádaný? Není divu, myslím, že přesně takových bylo uplynulých 20 báječných let, a to nejen na Zbraslavi. A v čem že je jejich alespoň podle mě báječnos? Že mě za 480 výše uvedených slov nikdo nevyhodí z práce, nikdo mi nesebere technický průkaz od auta a do bytu nenamontuje odposlouchávací zařízení. Člověk nemusí mít obavu napsat pravdu, názor, připomínku. Jistě, vždy nemusí vyjít tam, kde si kdo usmyslí, ale je řada možností svobodně prezentovat své názory a nebát se, že vám někdo vymlátí tiskárnu, jak to chodívalo ve filmech z Divokého západu, ale vlastně nejen v nich. Pokud chcete třeba vidět, jak to vypadalo v parku, než odvezli Václava, stejně jako poté, co ho dovezli, navštivte minule slíbenou internetovou adresu Je tam i ten dopis z radnice o zametání listí, které nás trápí i 20 let po Listopadu. Karel Tejkal, 9

10 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 Zbraslavská osma i aprílovému počasí navzdory Když se třetí říjnovou neděli cyklisté po obědě rozhodovali, zda vyrazit na Zbraslav do Boroviček na 23. ročník závodu Zbraslavská osma, tak za okny hustě pršelo a teploměr ukazoval čtyři stupně nad nulou. Když se pak v 16 hodin vyhlašovali vítězové, svítilo sluníčko, bláto na kolech i dresech rychle osychalo a všech 57 účastníků, kteří se nenechali vodou a zimou odradit, jistě nelitovalo, že i tentokrát přijeli. V týdnu, když na louce ležel sníh, jsme i zvažovali, zda závod nezrušit, ale nechtělo se nám přerušit šňůru 23 akcí v nepřetržité řadě. Jak se pak na účasti ukázalo, dobře jsme udělali, přijelo 37 dětí, naznačil těžké rozhodování organizátorů technický ředitel závodu Vladimír Dvořák. Jsme rádi, že i tentokrát přijelo víc dětí než dospělých. A to byla dosavadní osma bezkonkurenčně nejstudenější z těch, co kdy byly. O náročnosti podmínek napovídá, že i vítěz hlavní kategorie zajel nejpomalejší čas historie. Ale o rekordy ani tentokrát nešlo, zvítězili všichni, kteří se nelekli a přijeli, hodnotil závod jeho ředitel Aleš Háněl. Jarní Zbraslavská osma se uskuteční v dubnu 2010, ale již dnes je jasné, že aprílovější počasí, než jaké bylo v polovině října, určitě nebude. Karel Tejkal Nohejbal PODZIM OPEN AIR 2009 Poslední slunečné dny nás doprovázely při pořádání dalšího nohejbalového turnaje v areálu Bowlingu u stromečku. Tentokrát se jednalo o podzimní turnájek v sobotu 3. října. Na hřišti s umělou trávou změřilo své síly sedm družstev. Od deváté hodiny ranní začaly zápasy ve skupině. Družstva si zahrála s každým týmem ve skupině. První čtyři postupovali do dalších vyřazovacích zápasů. Finále se hrálo v odpoledních hodinách. Během dne se podávalo maso připravené na venkovním grilu. Na krásném druhém místě se umístili domácí, Pavel Bauman, Tomáš Lochman a Pavel Hanuš. Celkové pořadí: Vzduchaři; Amatéři; Modřany; Těžká pohoda; Pem +; Hadi; Bowling Dalším turnajem bude MIKULÁŠSKÝ TURNAJ v sobotu Hrajeme za každého počasí. Pro příznivce bowlingu pořádáme turnaj dvojic. Přihlášky na nebo ve vašem baru. Pavel Kohout 36. Zbraslavské trojice: Smíchováci opět mezi vítězi Pod záštitou a osobní účastí starostky MČ Praha Zbraslav paní Renaty Hůrkové proběhl v sobotu 12. září 2009 v objektu Základní školy Nad Parkem, tradiční turnaj trojic. Hrálo se Švýcarským systémem (7 kol 2x20 minut na partii jeden turnaj) a pro vyhodnocení bylo startovní pole rozděleno tradičně do 3 kategorií podle výkonnosti a uskupení. Vyhodnoceni byli dále i jednotlivci. V turnaji, v jehož řadách startovali hráči všech věkových kategorií, se bojovalo nejen o prvenství, ale též o pěkné poháry, medaile a šachovou literaturu, které pořadatelé klání, ŠK VĚŽ Zbraslav a ŠK Smíchov, díky sponzorům připravili. O vítězích rozhodovalo až poslední kolo. Poděkování za podporu turnaje se dostalo: Úřadu MČ Praha-Zbraslav, ZŠ Nad Parkem za nezištné poskytnutí prostoru k sehrání turnaje, Sadovnictví Harvánek a spol. Praha 5, PCD Trend Zbraslav, Šachinfo a Československý šach. Poděkování se dostalo též společnosti Prestigephoto za pořízení fotoreportáže turnaje a snímků vítězů. Turnaj splnil jak sportovní, tak i společenské poslání a hráče plně uspokojil. Přispěl i k obohacení sportovního dění ve městě. Více na za ŠK Smíchov Josef Čermák a Jan Veselský 10

11 11/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY PROVOZOVNA SLUŽEB ZBRASLAV spol. s. r. o. likvidace suti a odpadu kontejnery AVIA a TATRA doprava písku, betonu, štěrku a stav.. mat., AVIA, LIAZ, LIAZ HR likvidace fekálií dodávka pitné vody a mytí vozovek zemní práce UNC a JCB výkopové práce ruční stavební a zámečnické práce Ke Dračkám 0231, Praha Zbraslav, tel./fax: , , mobil: AUTOŠKOLA Alena Kotrbová Výcvik: sk. B, školení řidičů, kondiční jízdy Úřední hodiny: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluvní ceny. Možno i na splátky! Provozovna ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: nebo po 20,00 hod ZÁMEČNICTVÍ KOVÁŘSTVÍ VORLÍČEK Vyrábí: ploty natahování plotů sloupky vrata vrátka pojezdové brány bezpečnostní a okrasné mříže. Schodiště rovné a točené. Krbové doplňky rošty a krbové nářadí. Dělení materiálu plechy do 2,5 m tl. 5mm řezání profilů do 220 mm. Obrábění materiálu soustružení a frézování. Speciální výroba: Vinotéky na uložení veškerých lahví, uzamykatelné, sestavovací. Regály na cokoli. Lipence, Spotřebitelská 365, tel./fax: , INZERCE RÁJ ZVÍŘAT Majitelé psů, koček a papoušků! Byl pro Vás otevřen obchod s chovatelskými potřebami ve Slunečním městě na Zbraslavi, Pelzova ul. (za Albertem) Těšíme se na Vaši návštěvu. ORL ambulance Firmy DOCTUS, s. r. o. sděluje, že od je rozšířená dlouholetá stávající ambulanceorl v budově polikliniky ul. Žitavského 497 přízemí Ordinační hodiny: Út , Čt Pacienti se mohou objednat, ale budou ošetřeni i bez objednání. Odborný garant: Prim. MUDr. Jan Paska, Oddělení otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce Službu zajišťuje: MUDr. Jana Černá, 2. atestace z ORL a certifikát z léčby bolesti Ordinace je přímo napojena na ORL oddělení v nemocnici Na Homolce, kde budou pacienti v případě nutnosti dále vyšetřováni a hospitalizováni. Nabízíme kompletní sortiment v problematice ORL oboru, včetně onkologie a hraničních oblastí oboru jako je stomatochirurgie, maxilofaciální chirurgie, plastická chirurgie, léčba čelistního kloubu a moderních postupů při chirurgické léčbě štítných žláz. 11

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 INZERCE PRONÁJEM KANCELÁŘÍ na Zbraslavském nám. Nabízíme k pronájmu 2 kanceláře (52 m 2, 34 m 2 ) s příslušenstvím. Cena dohodou. V ceně zahrnuto parkovací stání. Tel: PRODÁM BYT NA ZBRASLAVI 3+1/2L, 75 m 2, sklep, parkety družstevní vlastnictví, k rekonstrukci cena ,- Kč KRÁSNÝ VÝHLED kontakt P. Bílý Agatha Christie v Divadle Jana Kašky Soubor tří jednoaktových her z roku 1962, uváděný pod názvem Trojčlenka, patří mezi pozdější díla Agathy Christie a od jejích klasických děl se kromě ojedinělé trojdílné kompozice liší i v dalších ohledech. Především je patrné, že Anglie počátku šedesátých let není onou starou dobrou Anglií přísného Hercula Poirota a staromilské slečny Marplové. Ostrovní království ztrácí jednu kolonii za druhou a spolu s postavením světové velmoci mizí i poslední zbytky viktoriánského řádu. A mění se i celý okolní svět obě zbývající supervelmoci hlasitě řinčí jadernými zbraněmi, lidé létají do vesmíru a první počítače prorokují příchod informační revoluce. Dospívá generace, která nezažila světovou válku, a ačkoli Woodstock i Pražské jaro jsou ještě daleko, střídá pracovité nadšení poválečných let společenská frustrace. Začíná válka ve Vietnamu, Beatles vydávají první desku, homosexualita přestává být považována za zločin a ženy více než kdy jindy volají po rovnoprávnosti. Naštěstí pro čtenáře i diváka si naše autorka tyto změny dobře uvědomuje. Mezi jejími postavami tedy najdeme progresivní volnomyšlenkáře, kteří nový svět vítají s otevřenou náručí, i škrobené konzervativce, kteří se s postmoderní realitou nedovedou smířit. Královna detektivek nám také ukazuje, že v kterékoli době lze najít pro tento žánr tolik typické zhrzené milenky i žárlivé manželky, neschopné muže zákona i amatérské vyšetřovatele, falešné přátele i nečekané spojence, tajemné femme fatale i roztomilé kokety a malé zlodějíčky i génie zločinu. To vše autorka servíruje ve třech pestrých a rozmanitých chodech, ze kterých si jistě každý divák vybere podle své chuti. Premiéra se uskuteční od 19.30, první repríza od Rezervace na tel nebo em na adrese Další informace naleznete na webu Blanka Velemínská František Nepil na Forbíně Jubilejní desátou Forbínu v divadle Jana Kašky věnuji s úctou a potěšením Františku Nepilovi. A nejenom proto, že letos uplynulo 80 let od jeho narození. Znali jsme se desítky let, spolupracovali v rozhlase i leckde jinde, setkávali se jen tak pro radost u dobrého vína, například na slavné chalupě ve Stradonicích. Olympijští vítězové Dana a Emil Zátopkovi tam jednou přijeli se mnou a já se stal kmotrem dlouholetého upřímného přátelství. Rád se tím chlubím. I tím, že jsem přemluvil Františka Nepila, aby provázel posluchače Českého rozhlasu 2 Praha celým Dobrým jitrem. Tenkrát trvalo plné čtyři hodiny, ve studiu byl úplně sám, četl dokonce i zprávy (mimořádný zážitek!) a předcvičoval slovem i tělem ranní tělocvik. Vždy laskavý, vlídný, moudrý a vtipný. Na to vše, také na jeho knížky i život chalupáře, budeme vzpomínat ve čtvrtek 3. prosince od 19 hodin v divadle Jana Kašky. Přijde paní Zdena Nepilová, věrná a obětavá průvodkyně životem populárního spisovatele, básník a publicista František Novotný, ten složí k poctě F. Nepila básničku, a přes Berounku se z Radotína přeplaví kytarista Matěj Rak. Vzpomínání doplní obrazové i zvukové nahrávky, například poslední Nepilovo Dobré jitro s osudovým rozloučením, které si dodnes neumíme vysvětlit. I návštěvy Zbraslavi si připomeneme, například autogramiádu v kdysi populárním knihkupectví a setkání s mladými orientačními běžci. Na snímku Josefa Němce jsou společně s manželi Zátopkovými, mistrem Evropy Jiřím Kynosem a Markem Ebenem. To už je dobrých třicet let, co jsme natáčeli rozhlasový pořad pro mladé, že, Báro, Blanko, Pepo, Markéto a Ivano? Karel Tejkal st. V knihovně se stále něco děje Již se stalo zvykem, že zbraslavská knihovna připravuje pro své dětské čtenáře, a nejen pro ně, na tento trochu nehostinný čas několik akcí, díky kterým se děti dozví něco, co třeba nevěděly a nebo si vyrobí to, co udělá radost jim nebo jejich blízkým. V říjnu byla již počtvrté vyhlášena Cesta do knihovny. V rámci této akce každý dětský čtenář, který si při návštěvě knihovny půjčí alespoň jednu knihu, získá korunku. Za tu si pak bude moci při Půjčování s Mikulášem koupit něco malého nebo sladkého v našem Mikulášském krámečku. Akce bude probíhat do pondělí 7. prosince, a tak děti mají spoustu času získat co největší počet korunek. Další vyhlášenou soutěží je Zvídavý čtenář. Na začátku každého měsíce bude na děti čekat jeden vědomostní testík. Za správné odpovědi se budou každému, kdo se do soutěže zapojí, v průběhu školního roku připisovat body a v červnu příštího roku se vše sečte a vyhodnotí. Malá odměna bude připravena nejen pro ty nejzvídavější čtenáře, ale i pro všechny kdo se zúčastní. Na konci listopadu, v pondělí , proběhne od 14:30 hodin první výtvarná dílna. Pod vedením paní výtvarnice se budou vyrábět opět netradiční vánoční dekorace. Jako vždy, tak i tentokrát se mohou zapojit nejen školáci, ale i ti nejmenší. Druhá dílna je pak připravena na pondělí 14. prosince. Bližší informace o všech probíhajících a připravovaných akcích vám rády poskytneme v knihovně nebo se o nich dočtete na Za zbraslavskou knihovnu Kateřina Kučerová 12

13 11/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Kdyby ty muziky nebyly to by bylo na světě smutno! Zcela určitě si to říkali rozezpívaní a rozzáření návštěvníci letošního ročníku festivalu Vejvodova Zbraslav, když se vraceli domů. V sobotu byli mezi nimi i členové a příznivci Klubu přátel Františka Kmocha, kteří přijeli z Kolína autobusem zažít na vlastní kůži nádhernou atmosféru festivalového programu. A nelitovali! Slunný den přinesl hudební zážitky a přátelská setkání se stejně naladěnými milovníky dechové hudby i s dalšími členy klubu, kteří přijeli z různých míst naší republiky. A nejen odtud! Až ze Švýcarska přijel Sokol Jirka Holub, který má muziku nadevšechno rád. Dokonce inicioval společné pěvecké vystoupení s přítomnými kolínskými zpěváky s Holanďankou, která hraje českou dechovou hudbu a jejíž sólisté zpívají česky! Kmochův pochod Muziky, muziky zazněl ve Zbraslavi stejně dobře, jako další české a moravské písničky od klasiků české dechové hudby i současných hudebních skladatelů tohoto žánru. Protože Vejvodova Zbraslav je i festivalem soutěžním, Kolíňáky potěšilo, že první místo získala Malá dechovka ZUŠ Přelouč, řízená kapelníkem Michalem Chmelařem, který si rád občas zahraje i s Městskou hudbou Františka Kmocha. Závěrečný koncert Vejvodovy kapely byl skvělým vyvrcholením celého sobotního programu. A když přišel k mikrofonu v Kolíně známý a oblíbený zpěvák Jiří Škvára, nebralo nadšení členů a příznivců občanského sdružení nesoucího hrdě jméno Františka Kmocha konce. Stejně nadšeně přivítali u dirigentského pultu i Josefa Vejvodu, čestného člena KPFK. Prostě zájezd za muzikou se Kolíňákům opět povedl. Hana Zrůstová Vejvodova Zbraslav již po čtrnácté Ve dnech , za již tradičně krásného počasí, měli milovníci dechové hudby sraz na Zbraslavském náměstí, kde se konal hlavní program mezinárodního soutěžního festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav. V páteční odpoledne ale byla slyšet dobrá dechovka nejen tam. Soutěžní orchestry se totiž rozjely koncertovat i do obcí v okolí Zbraslavi. A tak si přišli na své i obyvatelé Radotína, Davle, Jíloviště, Vraného nad Vltavou a Klínce. Velmi dobrým nápadem byl koncert Městské hudby Kynšperk nad Ohří s Kynšperskými mažoretkami ve Slunečním parku ve Slunečním městě. Na Zbraslavském náměstí se postupně představilo šest hudeb, mezi nimi i dechový orchestr z Holandska s přiléhavým názvem Holanďanka. Hlavní den, sobota, byl ve znamení hudby zúčastněných devíti orchestrů jak ve stanu na náměstí, tak i v Divadla Jiřího Srnce při soutěžních vystoupeních. Letošní porota ve složení: dirigent a hudební skladatel Jan Slabák, hudební režisér Českého rozhlasu Tomáš Stavěl a kulturní manažér a hudebník Dr.Ing. Rainer Stiassný MIM rozhodně neměla lehkou práci s vyhodnocením, protože nejen podle mého laického názoru, ale i podle názorů mnoha dalších posluchačů byla laťka úrovně posazena hodně vysoko. Již v minulém ročníku jsem se zmiňoval o tom, že mezi hráči je mnoho mladých lidí. Letošní ročník však předčil moje očekávání. Mládeží se to jen hemžilo. Překvapilo mě též vystoupení Holanďanky. Nejen, že v jejím repertoáru bylo mezi devíti skladbami pět českých, ale především to, že byly perfektně, včetně zpěvu v češtině, zahrány. I mladí se postupně představovali ve skvělé formě. Mnoho, zejména swingových skladeb, si zasloužilo vysoké ocenění a bylo po zásluze odměněno bouřlivým potleskem.dobrou formou osvěžení a pastvou pro oči bylo i zařazení vystoupení mažoretek ve stanu. Prodírajíc se množstvím diváků či posluchačů jsem měl možnost některé krátce vyzpovídat. Vybral jsem si důstojně vypadajícího seniora a zeptal se ho, jak se mu tady líbí. Usmál se a hlasem, ve kterém bylo cítit trochu dojetí, mi pan Jiří Špene řekl: Je to tu moc pěkné. Nevynechal jsem ani jeden ročník a řeknu vám, že se mi to líbí čím dál víc, i když, jak vidíte, se sotva vleču. Náhodou se mi, při výběru z mladších návštěvníků, které bych rád oslovil, poštěstilo oslovit i návštěvníky z Kolína, a ne ledajaké, přímo členy klubu Františka Kmocha v čele s paní Hanou Zrůstovou, tajemnicí spolku. I z jejich úst zněla jen samá chvála. Samostatná vystoupení mažoretek na hřišti Sokola se těšila, jak již tradičně, velkému zájmu diváků. Bohužel však kochat se pohledem na jejich vystoupení se mohla jedna třetina z nich. Zbytek byl rád, když uviděl alespoň čapky mažoretek. Pro tato vystoupení by se mělo najít vhodnější prostředí, např. v městské zahradě. Průvod zúčastněných hudeb a mažoretek byl již také tradičně vyvrcholením odpoledního programu. Koncert Vejvodovy kapely, vyhlášení výsledků a večerní veselice zakončila sobotní program. Nedělní matiné probíhalo v režii Malé dechovky ZUŠ Přelouč a Dechového orchestru PRALINKA. Co napsat závěrem? Pustil jsem si z diktafonu svoje poslední slova nahraná při odchodu z náměstí. Tady jsou: Počasí vyšlo, hudba perfektní, posluchačů hodně, pivo teklo a byly i klobásy. Co víc si přát? Snad je to, ať se budoucí ročník vyvede stejně dobře. Svatoslav Mahelka 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 Kalendář zbraslavských akcí 17. října až 21. listopadu ZBRASLAVSKÝ SALON ročník výstavy, která představuje obrazy, grafiku, sochy a fotografie zbraslavských výtvarných umělců všech věkových kategorií. Výstavní síň Městského domu Zbraslav. sobota 7. listopadu O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15 hodin. sobota 7. listopadu HASIČSKÝ BÁL ke 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Zbraslav. V sále ubytovny Barbora od 20 hodin. čtvrtek 12. listopadu TROJČLENKA Tři aktovky A. Christie v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. PREMIÉRA. sobota 14. listopadu ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA Veselá činoherní pohádka. Divadlo J. Kašky od 15 hodin. sobota 21. listopadu DĚTSKÝ KARNEVAL Kouzelník, dětská diskotéka, soutěže. Sál sokolovny od 15 hodin. sobota 21. listopadu VELKÝ ŘÍJNOVÝ PLES v maskách i bez! Sál sokolovny od hodin. Předprodej vstupenek od KLAS program na listopad listopadu 15:00 h Společenské odpoledne s hudbou v sále hasičské zbrojnice 18. listopadu 15:00 h Jižní Morava- promítání pana Zdeňka Beránka v klubu KLASu 9. prosince 14:00 h Předvánoční setkání seniorů v sále hotelu Barbora Pravidelné akce: Úterý: 14:00 h Výtvarné odpoledne v klubu KLASu 17:00 h Kondiční cvičení pro seniory v klubu KLASu Čtvrtek: 10:00 h Virtuální univerzita 3.věku: Vývoj informačních technologií a od 10 do 12 hodin 15:00 h Hudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu Informace o kurzech každé úterý od 14:00 do 15:00 h v klubu KLASu E. Přemyslovny 399 a na telefonním čísle Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha Zbraslav. čtvrtek 26. listopadu TROJČLENKA Tři aktovky A. Christie v podání souboru ZKS. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin. sobota 28. listopadu KAŠKOVA ZBRASLAV Amatérská národní přehlídka jednoaktovek od 12:55 hodin v Divadle J. Kašky čtvrtek 3. prosince ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY Karel Tejkal st. a jeho hosté vzpomínají na spisovatele Františka Nepila. Divadlo J. Kašky od 19 hodin. Předprodej od ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , Kaškova Zbraslav 2009 Zveme všechny milovníky amatérského divadla na národní přehlídku jednoaktových her, která se koná v sobotu 28. listopadu v Divadle Jana Kašky na Zbraslavi. PROGRAM: 12:55 Zahájení přehlídky 13:00 Petr Lněnička: Richelieu aneb Bezesná noc prvního ministra 13:45 DS Rachtámiblatník Jindřiška Netrestová: Off line 15:10 Divadelní studio D3 Michal de Ghelderode: Tři herci, jedno drama 16:00 Studio Divadla Dagmar a ped. školy v Karlových Varech Jakub Anděl: Sbal psa a vypadni 17:30 Divadlo COŽE? Lukáš Rais: Posnídám později 19:00 Vyhlášení výsledků 14

15 11/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková inzerce INZERCE Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní číslo, linka, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč. Služby KADEŘNICTVÍ ANDREA, dámské pánské, dětské, Nově otevřeno Elišky Přemyslovny 434, Praha- Zbraslav. Tel ZEMNÍ PRÁCE PROVEDU LEHKÝM RYPADLEM Cat. Zajistím odvoz výkopů a zeminy. Tel MASÁŽE u Vás doma, v kanceláři, v hotelu. Nabízím sportovní, relaxační aroma a reflexní. Tel , mail: Od otevírám novou ENDOKRINOLO- GICKOU AMBULANCI v budově polikliniky v Žitavského ulici 497. Pacienti jsou vyšetřováni po předchozím objednání ( osobně, telefonicky nebo e- mailem). Smluvní vztah mám navázán s pojišťovnami 111, 201, 207 a 211. MUDr. Markéta Sokolová, tel.: , CLEANSERVICE Provádíme kvalitní čištění koberců, sedacích souprav a ostatního čalouněného nábytku. Čistíme mokrou cestou se zaměřením na biologické nečistoty. Pracovní dobu přizpůsobíme vašim požadavkům. tel J.Pleskač VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel KADEŘNICKÝ SALON M (dámské, pánské, dětské). Po So, kontakt: , , 775, Žitavského 527, P5. PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CESTOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav. Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECH- NIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád, budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK tel: , PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u Vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha Zbraslav i okolí. tel.: Kompletní vedení účetnictví, měsíční i čtvrtletní, DPH, mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na ZP, PSSZ a fin.úřadech a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel Bydlení, nebytové prostory... Prodám rodinný dům v Lipencích 7+1, zastavěná plocha 240 m 2, zahrada 429 m 2, garáž, dílna, napojení na místní sítě. Dům je udržovaný, po prodeji ihned volný. Cena ,-Kč. Rychlé jednání = sleva.tel Mladý pár hledá za účelem bydlení ke koupi rodinný domek se zahradou nebo stav. pozemek na Zbraslavi. Kontakt: Matějková, tel Prodám řadovou garáž v ul. Nad Parkem. Cena dohodou, tel Sháníme byt na Zbraslavi 2kk-3kk. Nabídněte. Tel: Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek na Zbraslavi. tel Práce Přijmeme optika optometristu pro oční ordinaci Zbraslav. MUDr. Krčilová Květa, tel , Přijmu paní na výpomoc při vánočním venkovním stánkovém prodeji. Tel , Nabízím domácí práci vázání kytiček na dušičky aj. Tel Různé PRODÁM sadu nádobí zn. Tulip za 1.500,- Kč, tel.: SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN HYUNDAI i30 A HYUNDAI i30 KOMBI CENA JIŽ OD KČ VČETNĚ DPH 19 % ZÁRUKA 5 LET. 4 ZIMNÍ PNEU ZA CENU JEDNÉ ŠROTOVNÉ ,- 1,4 I, 1,6 I A 1,4 CRDI A 1,6 CRDI AUTOSALON HYUNDAI NUBO CAR, S. R. O., ŽABOVŘESKÁ 1191, PRAHA 5 ZBRASLAV, TEL.: , , , , OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ OD 8 DO 18 HOD., (PO DOHODĚ KDYKOLIV) KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V UJP PRAHA a. s. přijme technika pro metalografii a mechanickou zkušebnu. Požadavky: SŠ/VŠ, znalost anglického jazyka a praxe v oboru vítány Kontakt: tel.: , Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.:

16 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 11/2009 Srdce milovníků tance opět zaplesala! V neděli 4.října se opět zbraslavská sokolovna rozezněla naplno tanečními rytmy, aby jako každý podzim hostila taneční soutěž O zbraslavskou loutku. Její 16. ročník přilákal páry dokonce až z daleké Bratislavy! Celková účast se tak nakonec vyšplhala na úžasných 128 párů ve 14 kategoriích! Tato společenská událost byla významná i tím, že v rámci taneční soutěže opět probíhal i Přebor České obce sokolské. To znamená, že v každé kategorii byl vyhlášen a oceněn nejlepší pár ze všech sokolských tanečních oddílů, tzv. Přeborník ČOS. Během dne se zde střídaly dvě základní skupiny tanečníků tzv. skupina Hobby a skupina registrovaných tanečních párů. Hobby páry zatím nejsou registrované pod Českým svazem tanečního sportu (ČSTS) a tudíž Jiří Marek a Pavlína Richterová vítězové v polce nemohou získat ani vyšší třídu. Soutěží zkrátka jen o ceny, které na Zbraslavi byly jako vždy velmi lákavé. Páry registrované v ČSTS zde soutěžily ve třídách D, C a B (B je z nich nejvyšší). Samozřejmě, že každá kategorie tančila tance standardní a tance latinsko-americké. Jako první se zrána předvedla kategorie Juniorů I a II (děti ve věku do 10 a do 12 let). Zde zatím nemáme jako taneční klub KAT Zbraslav domácí zastoupení, ale díky třem rokům existence dětského oddílu se už první vlaštovky na svou první soutěž chystají a pevně věříme, že příští rok zde zazáří! Poté následovala soutěž hobby párů v kategorii dospělých. Zde jsme měli 3 domácí páry a nejlépe z nich si vedl ten nejmladší Jakub Mach a Barbora Kykalová. Ve standardních tancích se probojovali do finále a obsadili 6.místo, avšak v latinsko-amerických tancích byli dokonce třetí a stali se Přeborníky! Nejroztomilejší soutěží však bezesporu byla kategorie Hobby dětí (děti do 11 let). Přijelo celkem 12 párů, z toho 5 bylo domácích. Všichni jim spolu s jejich rodiči a prarodiči fandili, jak jen mohli. Nakonec se Přeborníkem v této kategorii stal domácí pár Lukáš Lhoták s Karolínou Klementovou, kteří si odnesli krásný pohár. Jako každý rok zde nesměla chybět ani tradiční soutěž v polce, kde se jasným vítězem i Přeborníkem stal domácí pár Jiří Marek s Pavlínou Richterovou. Ti pak bojovali i ve třídě B latinsko-amerických tanců, kde obsadili krásné 5.místo. Letos se soutěž velmi vydařila vydatná účast veřejnosti se jako vždy postarala o perfektní atmosféru, moderátoři zajistili velmi dobrý spád soutěže a vítězné páry si Jakub Mach s Barborou Kykalovou Přeborníci v latinsko-amerických tancích odnesly nádherné ceny, které spolu s manželi Šerákovými předávala i paní starostka Renata Hůrková. Jednalo se zejména o překrásné keramické poháry s rytým logem soutěže, bohatě zdobené květiny pro tanečnice, které zajistily Květiny Yveta, nápadité ceny od firmy ČEZ a samozřejmě i tradiční loutky z dílny paní Mileny Svobodové. Těmto sponzorům velmi děkujeme a stejně tak i našim hlavním partnerům MČ Praha Zbraslav, Magistrátu hl. města Prahy a České obci sokolské. Věříme, že i příští ročník bude tak vydařený, jako byl ten letošní. Lenka Šeráková, taneční klub KAT Zbraslav při TJ Sokol Zbraslav Dárcovský barometr Fakultní transfúzní oddělení VFN, pracoviště Zbraslav K Interně 640; POZOR NOVÉ TELEFONY: , , V měsíci září bylo odebráno 65 dárců na plnou krev a 207 dárců přístrojovým způsobem (plazma + trombocyty), celkem se tedy uskutečnilo 272 odběrů. Z tohoto počtu bylo 22 zbraslavských občanů, což je cca 8 %. (red) 16

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z )

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z ) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. mimořádné jednání rady městské části, konané dne 17. 5. 2016 v 11:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 11. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 7. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, F. Gaspar, M.

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 8. 2016 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, R. Rejna, F. Gaspar,

Více