Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015"

Transkript

1 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. K jednotlivým bodům programu: 6.1. FC ZLIČÍN a) Zázemí sportovního areálu 6.1.a.1. projednala 1. současnou situaci přípravy stavby Zázemí sportovního areálu 6.1.a.2. rozhodla 1. vypovědět nájemní smlouvu na objekt č.p. 242 uzavřenou mezi MČ Praha Zličín a Fotbalovým klubem FC Zličín 2. vypovědět nájemní smlouvu na objekt víceúčelové tělocvičny Nedašovská 403 uzavřenou mezi MČ Praha Zličín a Zličínská sportovní, s.r.o. 3. vypovědět smlouvu o správě, údržbě a provozu unifikovaného minihřiště Grassroots UEFA s umělou trávou 3. generace uzavřenou mezi MČ Praha Zličín a Fotbalovým klubem FC Zličín 4. předat právnímu zástupci MČ vypracování výpovědí uvedených smluv 6.1.a.3. konstatovala, že 1. další postup pro využití objektu víceúčelové tělocvičny Nedašovská 403 bude stanoven na radě dne b) Návrh dohody o zrušení dodatku ke smlouvě o věcném břemeni mezi MČ a FC zajištění péče o větrolam 6.1.b.1. rozhodla 1. zrušit usnesení č a ze dne c) Podnět paní K., obyvatelky ul. Vřesovická na údržbu větrolamu a prořezávání stromů 6.1.c.1 vzala na vědomí 1. podnět obyvatelky ul. Vřesovická 6.1.c.2. konstatovala, že 1. prořez stromů ve větrolamu je dostatečný a každý další zásah by mohl ohrozit stav dřevin 6.1.c.3. pověřila 1. starostku podpisem odpovědi d) Zpětvzetí žaloby, kterou podal Fotbalový klub FC Zličín 6.1.d.1. vzala na vědomí 1. zpětvzetí žaloby, kterou podal Fotbalový klub FC Zličín proti MČ Praha Zličín ve věci určení platnosti podpisu nájemní smlouvy, včetně vyčíslených nákladů právního zastoupení MČ Praha Zličín v tomto sporu Stránka 1 z 5

2 6.2. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období schválila 1. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období uložila 1. starostce MČ zajistit zveřejnění Programového prohlášení na webových stránkách MČ 6.3. Čtenářské soutěže v roce schválila 1. návrh Zličínské knihovny na vyhlášení soutěž o nejlepšího dětského čtenáře roku 2015 a nejlepší čtenářskou rodinu roku pověřila 1. knihovnice M. Krátkou a M. Hornofovou zajištěním realizace této akce 6.4. Zhodnocení prvního vydání Zpravodaje Zličína a Sobína od nového zhotovitele Baroa, s.r.o vyhodnotila 1. první vydání Zpravodaje Zličína a Sobína č. 1/2015 od nového zhotovitele Baroa, s.r.o konstatovala, že 1. technické provedení zpravodaje je vyhovující a finančně výhodnější než u původního zhotovitele EditTisk, s.r.o rozhodla 1. pokračovat v zadávání grafických služeb a tisku zpravodaje studiu Baroa, s.r.o Přehled změn ÚP v MČ a výzva HMP k aktivní účasti při pořizování změn ÚP projednala 1. dopis nám. primátorky Matěje Stropnického s výzvou k aktivní účasti MČ při pořizování změn ÚP uložila 1. starostce informovat náměstka primátorky Stropnického o stanoviscích MČ k podnětům na změny č. 566, 1563/07 a úpravě č Přemístění fontány v Domě s pečovatelskou službou Zličín projednala 1. návrhkomise sociální a DPS přemístění fontány v Domě s pečovatelskou službou Zličín konstatovala, že 1. konečné řešení přijme na radě dne po projednání s občany dne Pronájem rybníka v Sobíně rozhodla 1. uzavřít dodatek č. 2 k současné smlouvě na pronájem rybníka v Sobíně s MUDr. Švestkou smlouva na dobu neurčitou za stávajících podmínek uložila 1. odboru VSE zveřejnit na úřední desku záměr změny nájemního vztahu Stránka 2 z 5

3 6.8. Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 5 a 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na službu Park Na prameništi - zajištění údržby rozhodla 1. výběru nejvhodnější nabídky na službu Park Na prameništi - zajištění údržby a to od uchazeče Harvánek a spol. a.s vzala na vědomí 1. informaci hodnotící komise o doručení nabídky uchazeče firmy Josef Urban po termínu vyhlášeném ve veřejné zakázce schválila 1. smlouvu o dílo mezi MČ Praha Zličín a Harvánek a spol. a.s. na službu Park Na prameništi - zajištění údržby pověřila 1. starostku podpisem smlouvy o dílo mezi MČ Praha Zličín a Harvánek a spol. a.s. na službu Park Na prameništi - zajištění údržby 2. starostku podpisem oznámení o výběru všem uchazečům ve veřejné zakázce 3. starostku podpisem dopisu o vyřazení nabídky z dalšího hodnocení uchazeči J. Urban, a to z důvodu podání nabídky po stanovené lhůtě 6.9. Souhlas městské části, jako vlastníka pozemku 450/1, k.ú. Zličín, s pokácením 3 stromů souhlasila 1. s pokácením stromů rostoucích na pozemku 450/1, k.ú. Zličín pověřila 1. starostku podpisem odpovědi Stavba rodinného domu č.p. 253/7, parc. č. 43 a 44 k.ú. Zličín, ul. Vratičová uložila 1. odboru OPRI vyzvat stavebníka rodinného domu na pozemcích parc. č. 43 a 44 k.ú. Zličín, č.p. 253/7ul. Vratičová k okamžitému ukončení záboru a uvedení pozemků MČ dotčených stavbou do původního stavu Žádosti o dary 1) Občanské sdružení Martin 2) Handicap centrum Srdce o.p.s., Poděbrady 3) Diakonie ČCE Stodůlky 4) Škola SPMP Modrý klíč 5) Příspěvková organizace PALATA rozhodla 1. poskytnout dar občanskému sdružení Martin ve výši ,- Kč 2. poskytnout dar občanskému sdružení Handicap centrum Srdce o.p.s., Poděbrady ve výši10.000,- Kč 3. poskytnout dar - Diakonie ČCE - Stodůlky ve výši ,- Kč 4. poskytnout dar - Škola SPMP Modrý klíč ve výši ,- Kč 5. poskytnout dar - Domovu pro zrakově postižené PALATA ve výši ,- Kč schválila 1. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a občanským sdružením Martin Stránka 3 z 5

4 2. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a občanským sdružením Handicap centrum Srdce o.p.s. Poděbrady 3. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Diakonie ČCE - Stodůlky 4. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Škola Modrý klíč 5. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Domovem pro zrakově postižené pověřila 1. starostku podpisem darovacích smluv Podnět komise pro občanské aktivity na pokácení (resp. prořezání) topolů rostoucích na pozemku 322/1, k.ú.zličín, ve vlastnictví městské části pověřila 1. odbor OPRI provést mezi SVJv ulici Mladých písemný průzkum zájmu na vykácení topolů na pozemku parc.č. 322/1, k.ú. Zličín Odměna pro ředitelku školy schválila 1. odměnu pro ředitelku školy dle návrhu Návrh bezúplatného převodu pozemku parc.č. 273/12 k.ú. Sobín do vlastnictví HMP od ÚZSVM souhlasí 1. s návrhem ÚZSVM ve věci bezúplatného převodu pozemku parc.č. 273/12 k.ú. Sobín do vlastnictví hlavního města Prahy uložila 1. odboru VSE odpovědět v tomto smyslu ÚZSVM a MHMP Výběrové řízení Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ rozhodla 1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ pověřila 1. starostku obesláním písemnou výzvou 5 zájemců k podání nabídky na akci Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ 2. starostku podpisem výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ jmenovala 1. hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ ve složení dle návrhu Žádost o souhlas s umístěním informační vývěsky Divadlo pro Zličín souhlasila Stránka 4 z 5

5 1. s umístěním informační vývěsky spolku Divadlo pro Zličín z.s. do pozemku pac. Č. 751, k.ú. Zličín Návrh smlouvy o zajištění zájezdů pro seniory schválila 1. smlouvu o zajištění zájezdů pro seniory mezi Ing. Petr Pospíšil - Cestovní kancelář CK2, Generála Píky 26, Praha pověřila 1. starostku podpisem smlouvy Kontrola stravovacího provozu v ZŠ a MŠ rozhodla 1. požádat KV ZMČ o provedení namátkových kontrol v době obědů v ZŠ a MŠ V Praze - Zličíně dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Jaroslav Kubík zástupce starostky Stránka 5 z 5

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více