Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová Vogl, Hofmeisterová Ryba Kobylková, Vejvodová Hofmeisterová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Vytyčení vlastnických hranic v k.ú. Lahovice - Oblast osady U Topolu 3 (3) Žádost paní Hackerové a Prášilové o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 4 (4) Návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád - aktualizace přílohy 5 (5) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s. na pozemek parc.č. 2961/2 v k.ú. Zbraslav 6 (6) Výsledek výběrového řízení na plnění Rekonstrukce havarijní kanalizace bytových domů Lomařská 822, (7) Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2913/4 a 2913/7 v k.ú. Zbraslav 8 (8) Dílčí změna Směrnice o veřejných zakázkách 9 (9) Úhrada bezdůvodného obohacení paní Renata Brauerová 10 (10) Žádost o pronájem části pozemků parc.č. 2875/2, 871 v k.ú. Zbraslav k umístění reklamního zařízení společnosti outdoor - akzent s.r.o. 11 (11) Žádost o souhlas s dotčením pozemků parc.č. 3151, 3152/1 a 3219 v k.ú. Zbraslav pro vybudování cyklostezky Zbraslav - Jarov 12 (12) Zveřejnění záměru pronájmu místnosti č. 214 (bývalá klubovna) v objektu č.p (13) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ, ZUŠ, MŠ 14 (14) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Vytyčení vlastnických hranic v k.ú. Lahovice - Oblast osady U Topolu 1

2 RMČ se seznámila s návrhem řešení Geodetické kanceláře Nedoma a Řezník, s.r.o., která byla oslovena z důvodu vytyčení nezaměřených pozemků zahrádek v k.ú. Lahovice. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í návrh řešení - osada U Topolu v k.ú. Lahovice OMP zařadit příslušnou finanční částku do návrhu rozpočtu na rok Termín: Žádost paní Hackerové a Prášilové o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Dagmar Kobylková RMČ byla požádána paní L. Hackerovou a paní R. Prášilovou o souhlas s prodejem dušičkového zboží na Zbraslavském náměstí na tržním místě č. 1 a č. 4 za cenu pronájmu 40 Kč/m 2 /den. Usnesení č. R I. s o u h l a s í a) s povolením prodeje věnců, kytic, květin (dušičkového zboží) na Zbraslavském nám. pro paní Renátu Prášilovou v době od do na stánku o velikosti 4 m 2 na tržním místě č. 2 b) pro paní Libuši Hackerovou v době od do (čtvrtek a pátek) na stánku o velikosti 9 m 2 na tržním místě č. 1 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den 2

3 I KS informovat žadatelky. Termín: Návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád - aktualizace přílohy Předkladatel: Dagmar Kobylková RMČ projednala aktualizaci nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Návrh tzv. "podzimní novely" byl předložen k připomínkovému řízení odborem živnostenským a občanskoprávním MHMP (ZIO MHMP). Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád ž á d á o provedení změny v pořadovém čísle 501, pol. 7 druh zboží (změna sortimentu) z "drogerie" na "dle potřeb městské části" I KS zaslat odpověď (možno elektronickou poštou) odboru živnostenskému a občanskosprávnímu MHMP. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou PREdistribuce, a.s. na pozemek parc.č. 2961/2 v k.ú. Zbraslav RMČ projednala schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2961/2 v k.ú. Zbraslav, která se uzavírá na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B 296/5470/06 ze dne Usnesení č. R

4 I. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Zbraslav a PREdistribuce, a.s. k pozemku parc.č. 2961/2 v k.ú. Zbraslav a) starostce podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Výsledek výběrového řízení na plnění Rekonstrukce havarijní kanalizace bytových domů Lomařská 822, 823 RMČ projednala na základě doporučení výběrové komise materiál ve věci výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce havarijní kanalizace bytových domů Lomařská 822, 823". Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) protokol o otevírání obálek s nabídkami b) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek r o z h o d u j e na základě doporučení komise o výběru nabídky uchazeče, jehož nabídka byla doručena pod pořadovým číslem 1.: Název uchazeče: Ing. Jaroslav Herodes IČ nabídková cena Kč bez DPH I 4

5 a) starostce podepsat smlouvu s vybraným uchazečem podle bodu tohoto usnesení Termín: b) OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Bezúplatný převod pozemků parc.č. 2913/4 a 2913/7 v k.ú. Zbraslav RMČ projednala nabídku možnosti bezúplatného převodu pozemků parc.č. 2913/4 o výměře 64 m 2 a parc.č. 2913/7 o výměře 11 m 2 v k.ú. Zbraslav z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování stát ve věcech majetkových. Usnesení č. R I. s o u h l a s í s bezúplatným převodem parcel 2913/4 a 2913/7 v k.ú. Zbraslav z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa městské části Praha Zbraslav d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha - Zbraslav souhlasit s bezúplatným převodem parcel 2913/4 a 2913/7 v k.ú. Zbraslav z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa městské části Praha Zbraslav. 8. Dílčí změna Směrnice o veřejných zakázkách RMČ projednala dílčí změnu směrnice o veřejných zakázkách, která spočívá především ve změně výše limitu stavebních prací, které je třeba ÚMČ zabezpečovat. Do konce letošního roku pak dojde k vytvoření nové směrnice o veřejných zakázkách. Usnesení č. R

6 s c h v a l u j e směrnici o veřejných zakázkách dle přílohy tohoto usnesení. 9. Úhrada bezdůvodného obohacení paní Renata Brauerová RMČ projednala kompenzaci úhrady MČ za bezdůvodné obohacení společnosti Chemaspol Zbraslav s.r.o., která užívala část vážního domku na Zbraslavském náměstí bez právního důvodu. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í s návrhem paní Brauerové na vypořádání bezdůvodného obohacení za užívání části vážního domku na Zbraslavském náměstí dle přílohy tohoto usnesení p o ž a d u j e po paní R. Brauerové úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 100 % místně obvyklého nájemného za užívání části vážního domku na Zbraslavském náměstí bez právního důvodu I OMP zabezpečit realizaci tohoto usnesení. Termín: Žádost o pronájem části pozemků parc.č. 2875/2, 871 v k.ú. Zbraslav k umístění reklamního zařízení společnosti outdoor - akzent s.r.o. RMČ byla požádána společností outdoor-akzent s.r.o o souhlas s umístěním dvou reklamních zařízení na pozemku parc.č. 2875/2 a 871 v k.ú. Zbraslav Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í 6

7 s pronájmem části pozemků parc.č. 2875/2, 871 v k.ú. Zbraslav k umístění reklamního zařízení společnosti outdoor-akzent s.r.o. KS odpovědět žadateli. Termín: Žádost o souhlas s dotčením pozemků parc.č. 3151, 3152/1 a 3219 v k.ú. Zbraslav pro vybudování cyklostezky Zbraslav - Jarov RMČ byla požádána společností SUDOP Praha a.s. o souhlas s dotčením pozemků parc.č. 3151, 3152/1 a 3219 v k.ú. Zbraslav za účelem vybudování stavby "Cyklotrasa Zbraslav - Jarov", číslo akce Usnesení č. R I. s o u h l a s í s dotčením pozemků parc.č. 3151, 3152/1 a 3219 v k.ú. Zbraslav pro vybudování trasy cyklostezky Zbraslav - Jarov KS odpovědět žadateli. Termín: Zveřejnění záměru pronájmu místnosti č. 214 (bývalá klubovna) v objektu č.p Předkladatel: Dagmar Kobylková RMČ byla požádána Asociací Samaritánů ČR Praha - západ o pronájem místnosti č. 214 (bývalá klubovna) v objektu č.p (DsPS) za účelem zřízení vzdělávací a školící kanceláře pro její zaměstnace a zdravotníky. Usnesení č. R I. n e s o u h l a s í 7

8 s pronájmem části nebytových prostor - místnost č. 214 o výměře 37,09 m 2 v 2. nadzemním podlaží objektu služeb nemovitosti č.p. 1442, ul. U Včely, k.ú. Zbraslav, obec Praha nestátnímu zdravotnickému zařízení KS odpovědět žadateli. Termín: Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ, ZUŠ, MŠ Předkladatel: Dagmar Kobylková RMČ projednala žádosti ZŠ, ZUŠ a MŠ - příspěvkových organizací MČ Praha - Zbraslav o způsob rozdělení hospodářského výsledku za rok Usnesení č. R I. s c h v a l u j e rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 takto: 80% do rezervního fondu a 20% do fondu odměn pro ZŠ Vlad. Vančury, ZUŠ Praha - Zbraslav, MŠ Matjuchinova, MŠ Nad Parkem KS provést administrativní kroky. Termín: Různé Pan tajemník informoval RMČ o průběhu výběrového řízení na dodávku "Správa sítě" pro ÚMČ Praha - Zbraslav. Usnesení č. R r o z h o d u j e o zrušení výběrového řízení na Outsourcing správy sítě. 8

9 9 Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha - Zbraslav Ing. Zuzana Vejvodová PaedDr. Dagmar Kobylková místostarostka MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 77. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 2. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina pan Aleš Benda, pan Jan Vorlíček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více