Lidová píseň Nejmenší děti z SPaT Dyleň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidová píseň Nejmenší děti z SPaT Dyleň"

Transkript

1 Lidová hudba na Karlovarsku Mgr. Eva Hanková Etnografická specifika Karlových Varů a okolí Širším Karlovarskem z etnografického hlediska označujeme území, které se rozprostírá přibližně mezi městy Stříbrem, Chebem a Kadaní, tedy krajinu, která z velké části patří Karlovarskému kraji, ale zasahuje i menší území kraje Plzeňského a Ústeckého. Kopcovitá krajina tohoto regionu se zvedá do souvislého pásma hraničních hor Krušných hor, Smrčin a Českého lesa. Toto území bylo původně osídleno Slovany, ale už od 13. století bylo soustavně vystavené germanizaci ze strany saské i bavorské. Na tomto území vedle sebe po celá staletí žili Češi a Němci, české a německé vlivy se zde navzájem prostupovaly, mísily a slučovaly, přičemž české vlivy jsou zde patrné někdy méně a někdy více. Lázeňské město Karlovy Vary se svým městským způsobem života se silně odlišovalo od přilehlých vesnic (Tuhnice, Dvory, Rybáře, Drahovice atd.), kde až do poloviny 19. století silně převládal venkovský způsob života. Teprve rozvoj průmyslu, techniky, vědy a vzdělanosti vůbec vedl k stále silnějšímu vlivu městské kultury. V dobách klidného a mírového soužití docházelo mezi oběma etniky k zcela přirozeným kontaktům a vzájemnému ovlivňování. Řada písňových nápěvů a tanců je dokladem oboustranného vývoje, prolínání, obohacování a tudíž svědectvím o vzájemných pozitivních česko-německých vztazích ve sféře lidového umění, které se nezastavovalo na národní či státní hranici, ale putovalo oběma směry a často se stávalo vlastnictvím obou etnik. Ke kontaktům docházelo velmi často právě prostřednictvím lidových muzikantů. Ti, jestliže chtěli být úspěšní, a tudíž mít i dobrý výdělek, museli umět hrát tance a melodie oblíbené na jedné i druhé straně. Svědčí to jednak o podobnosti hudebního materiálu, jednak i o tom, že přinesené novinky časem na druhé straně domácněly. Primáška muziky SPaT Dyleň (foto V. Hůla) Nešťastný politický vývoj v hitlerovském Německu neblaze ovlivnil život většiny obyvatelstva v našem regionu. Toto období nástupu zla si vyžádalo obrovské oběti na životech, zdraví a neštěstí bezpočtu lidí na všech stranách. Na Karlovarsku postihlo zprvu české obyvatelstvo po zabrání Sudet a následně pak občany německé národnosti v podobě násilného odsunu. Karlovarsko, stejně jako některé další pohraniční oblasti naší republiky, zažilo tedy po 2. světové válce naprosto zvláštní a neobvyklý stav, kdy bylo vysídleno původní německé obyvatelstvo, a celá oblast byla nově dosídlena. Tím byly přerušeny tradice, které často vznikaly po staletí. Naštěstí se však mezi novými obyvateli Karlovarska objevili i takoví lidé, jako například manželé Aleša a Miroslav Balounovi (Aleša Balounová , Miroslav Baloun ). Tito neprofesionální badatelé v oblasti lidové kultury, hudby a tance přišli do Karlových Varů v roce Nenacházeli zde pro nově zakládaná sdružení dostatek sbírkového materiálu, a tak začali sami chodit a jezdit mezi již nepočetné a vzácné pamětníky tanečního a písňového folkloru na Karlovarsku, Čechy - 1 -

2 i Němce, a přímo od nich zapisovali písně a tance, které si tito lidé většinou pamatovali z dob svého mládí a dětství. Tím vznikly nesmírně cenné rukopisné sbírky. Část jejich záslužné práce vyšla v edici metodických materiálů Lidová kultura Karlovarska, kterou vydávalo Okresní kulturní středisko v Karlových Varech, a z těchto materiálů dodnes čerpají mnohé regionální folklorní soubory. Vydané publikace Kola a oblíbené taneční hry na Karlovarsku (1983), Lidové písně nejzápadnější části Čech (1. díl 1986, 2. díl 1987) a Lidové kroje na Karlovarsku (1. a 2. díl 1990) jsou výsledkem usilovného studia a porovnávání starší německé regionální literatury s výsledky vlastní sběratelské činnosti. Popis a výklad tanců stejně jako texty písní přenesené do češtiny byly vedeny hlavně snahou poskytnout zájemcům z řad dosídlenců alespoň základní informace o dřívější lidové kultuře naší oblasti a zároveň nabídnout souborům zájmové umělecké činnosti materiál, který alespoň naznačuje již neexistující původní regionální zázemí. Manželé Balounovi také zdůraznili významnou roli dud a dudácké muziky, která má na Karlovarsku obdobné tradice jako v jižních a jihozápadních Čechách. Balounovi svými sběry potvrdili názor, že do Karlových Varů a jejich okolí odnepaměti silně zasahovaly české vlivy, a to hlavně ze středních Čech. Proto jsou také například výroční zvyky a obyčeje Karlovarska téměř shodné se zvyky v celých Čechách. Všeobecně nastaly po roce 1945 příznivé podmínky pro sběratelství lidových písní. Podnětem k němu se stal nebývalý rozvoj lidové umělecké tvořivosti hlavně v těch oborech, které byly v průběhu války potlačovány - tedy hudba, zpěv a tanec. Začaly vznikat lidové muziky v tradičním nástrojovém obsazení a celé soubory písní a tanců, které navazovaly na regionální tradice a snažily se je i dále rozvíjet. Lidová píseň Tradice lidové zpěvnosti a obecné hudebnosti obyvatel na území západních Čech byla a je dosud velmi silná. Ve srovnání s jinými kraji Čech patří určitě mezi nejzpěvnější. Dokládají to výsledky četné sběratelské činnosti, protože čím zpěvnější oblast byla, tím větší o ní byl zájem sběratelů. Zájem českých sběratelů o lidovou píseň byl značný už od 18. století. Výsledky německého sběratelství byly sice o něco skromnější, ale potvrzují, že rovněž zpěvnost německého obyvatelstva lze považovat za pozoruhodnou. Odborné analýzy prokázaly, že písně jsou převážně v durových tóninách, velmi často s předtaktím, který je typické pro deklamaci němčiny. České i německé písničky prokazují shodu v tónovém rozsahu, nejvíce, téměř polovina, je jich v rozsahu od sexty do oktávy a druhou nejpočetnější skupinou jsou písně v rozsahu vyšším než oktáva. Také srovnání nápěvů českých a německých písní, obliba střídání sólového a sborového zpěvu a další prvky vykazují značné shody dané převážně dudáckou muzikou. Je to dáno vzájemným stykem obou etnik jak v oblasti pracovní, tak kulturní. Čeští obyvatelé běžně chodili za prací do Bavorska, a to i muzikanti. V jednom směru je vliv německého zpěvu na český zcela zřejmý, a to je plynulý přechod od hrudního hlasu do falzetu, jak jej známe z podání německých jódlerů. Tento druh zpěvu se vyskytuje hlavně u písní německých a v menším rozsahu pak i u písní českých, kterým se na Karlovarsku říkalo droudi a na Chodsku jukačky. Používají zvláštní citoslovce jako holladia holladie, da ridl didl, rum dia didl apod. Ostatní písně se na Karlovarsku zpívají přirozeným, v oblasti dudácké muziky trochu mečivým hlasem, napodobujícím Nejmenší děti z SPaT Dyleň (foto V. Hůla) barvu dud

3 Lidé dříve zpívali při každé vhodné příležitosti. Těch bylo v průběhu dne, roku i života mnoho. Lidovou píseň zpívala celá společnost, lidé souhlasně myslící a cítící, přičemž se tato pospolitost společným zpěvem a prožitkem ještě více stmelovala a upevňovala. Mládež byla ve zpěvu přirozeně aktivnější, ale nevyhýbaly se mu ani staří. Od nich si mladí přejímali písně, z nich si vybírali svůj repertoár a upravovali si ho podle svých potřeb a vkusu. V průběhu roku přicházela období se svými specifickými písněmi, které se pak v jiné části roku nezpívaly a které se vázaly k náboženským i nenáboženským svátkům a slavnostem. Jinak se zpívalo při novoročních a tříkrálových obchůzkách, jinak v masopustě, o Velikonocích, své písně měly dožínky, posvícení, Vánoce. Velkou příležitostí ke zpěvu bývaly svatby, dětem se zpívaly ukolébavky. Rozverné písničky s netajenou lidovou erotikou bývaly vyvrcholením svatebního veselí i hospodských zábav. U muziky se zpívalo i k tanci tanečníci nejprve muzikantům jednu sloku předzpívali a ti ji pak i s případnou dohrávkou zahráli k vlastnímu tanci. Taková praxe platí u nejstaršího zdejšího tance dokolečka podnes. Typickými písňovými útvary na Karlovarsku byly krátké melodie, dá se říci popěvky, kterým se podle délky textu říkalo čtyřřádky. Jejich prosté nápěvy jsou v 3/8, 3/4 a později také v 2/4 taktu. Hudebně jsou vázány na dudy, přičemž na jedinou melodii vždy existuje celá řada rozmanitých textů, zpívalo se současně česky i německy, každý ve své mateřštině. Lidová hudba Pro lidovou muziku na Karlovarsku byly odedávna nejdůležitějším dechovým nástrojem dudy, k nimž se v průběhu 19. století připojil ještě klarinet. Byly rozšířené jak u německého, tak českého obyvatelstva. Ještě na začátku 19. století a někde i dlouho poté se hrávalo na dudy nafukované ústy. Dudy s čerpacím měchem, dymákem, se k nám dostaly až v polovině 19. století údajně z Bavorska. Říkalo se jim také německé dudy, kozel nebo pukl (z německého Böckel kozlík). Jejich ladění se ustálilo na vysoké Es dur. Dudy byly velmi oblíbeným nástrojem, protože dodávaly zdejší písni i tanci charakteristický a jiným nástrojem nenapodobitelný ráz. Kromě toho to byl nástroj, který sám svou sólovou hrou dokázal v tehdejších skromných poměrech uspokojit veškeré potřeby lidové zábavy. Proto mívala svého dudáka skoro každá obec. V polovině 19. století hrávaly ve vesnicích v okolí města hudecké nebo dudácké muziky. Hudecká muzika hrála v obsazení housle, klarinet, basa a občas bývala doplněna o flétnu, trubku nebo lesní roh. Dudáckou muziku tvořily dudy, housle a Es klarinet. Zásadní význam mají v našem regionu housle, které se v lidové muzice používají asi od počátku 18. století. Nejdříve hrály housle s dudami, až později se přidal Es klarinet, čímž vznikla malá selská muzika. Selská ne proto, že by v ní hrál selský lid ten neměl na muzicírování dostatek času, ale selská proto, že odrážela hudební projev a vkus vesnického, tedy selského obyvatelstva. Vesničtí České dudy (foto J. Chudoba) muzikanti se rekrutovali hlavně z málo majetných vrstev lidu a z řad vesnických řemeslníků. Hudecké kapely vděčí pak za svůj vznik hlavně vynikající úrovni hry tehdejších venkovských kantorů. Oblíbeným strunným nástrojem hlavně německého obyvatelstva bývala v severozápadních Čechách háčková harfa. Na Karlovarsku hrávala v 2. polovině 19. století v sestavě hudecké muziky, zatímco - 3 -

4 na Chebsku, Plánsku, a Tachovsku se přidávala k dudácké muzice. V Krušných horách, hlavně u Němců, byla velmi oblíbená také citera, která hrávala sólově, nebo se smyčcovými nástroji hudecké muziky. Na širším Karlovarsku se uplatňoval také malý cimbál, a to hlavně na svazích Českého lesa. Byly to malé přenosné nástroje, které se zavěšovaly na krk, opíraly se o břicho - proto se jim říká břicháček. Při hře se na struny klepalo dřevěnými paličkami. Na přelomu 19. a 20. století se začíná v muzikách uplatňovat také tahací harmonika. Hlavně pro hru při lidových zábavách se hráči na jednotlivé nástroje seskupovali do instrumentálních souborů různého složení a hrávali společně. Vznikala tak seskupení dvou základních typů: muziky dudácké nebo hudecké s převahou smyčcových nástrojů. V důsledku zvyšující se kulturnosti lidu byly na muziku kladeny stále vyšší požadavky. V sednici mohly hrát jedny sólové dudy, ale ve větším prostoru obecní hospody nebo sokolovny už muselo být muzikantů více, aby každý muziku slyšel a mohl podle ní tancovat. Proto se počet nástrojů rozrůstal nebo zdvojoval. Současná prezentace lidové hudby na Karlovarsku, a to hlavně v podání souborových muzik z Karlových Varů, Teplé, Mariánských Lázní jednak vědomě navazuje na regionální tradici, jednak vykazuje tvůrčí, teorií podepřený přístup k lidovým melodiím. Lidová taneční kultura Taneční folklor Karlovarska je pestrý a mnohostranný. Taneční styl je skočný, vervní, rázný a jadrný, označovaný jako od země. Charakteristickými tanci bývala na Karlovarsku kola, německy nazývaná Runde. Byla oblíbena v dětských a dívčích hrách, dospělí je tancovali při tanečních zábavách. Kola se tancovala ve vázaném kruhu, to znamená, že se všichni tančící drželi navzájem za ruce. Kola mohli tancovat jak muži a ženy dohromady, tak jenom ženy nebo jenom muži. Ke kolům se zpívaly rozmanité písničky, rychlé i pomalé, někdy velmi rychlé až bujaré. Při tanci se nejen zpívalo, ale také výskalo, tleskalo, vesele podupávalo a připíjelo. Na zábavách bývaly populární také taneční hry, z nichž mnohé právě z kol vycházely. K dalším oblíbeným tancům patřil tanec dokolečka, což je vlastně párová varianta kol. Náš region má zcela specifické způsoby základního párového držení při tomto tanci, rytmické zvláštnosti a pohybové nuance v provádění základního kolečkového kroku. Dále se tu tancovaly lendlery, šotyše, polky a krajcpolky. Co se týká tanců německých, lze konstatovat, že v oblasti německého etnika nebylo mnoho ryze německých tanců. Ty mají sice německé názvy a německé texty, tančí se osobitným německým stylem, ale jejich hudebně taneční struktura je velmi blízká tancům českým. V repertoáru soubor Dyleň jsou např. Roia, Dreher, Jägerschottisch, Spinnradl, Rheinländer, Elbogener atd. Za zmínku stojí také tance figurální, dřevařské tance s holemi, tance s dalšími rekvizitami jako jsou srpy nebo košťata, popřípadě Zwiefacher, což je zdejší označení pro mateníky, tance, v jejichž průběhu se v různých variacích střídá dvoudobý a třídobý rytmus, což způsobuje i střídání dvoudobých a třídobých tanečních kroků. Muzikantům sloužívaly jako osobité prostředky k potrápení tanečníků. Fotografie v textu - Kola v podání dětí (autor V. Hála) - 4 -

5 Dnešní přístup k lidové kultuře na Karlovarsku Sametová revoluce a změna poměrů v naší zemi po roce 1989 otevřela zcela nové cesty a možnosti ke zpracovávání lidových tradic. Padla Železná opona, najednou bylo možné volně vycestovat za hranice a začít se rozhlížet a srovnávat, jak se lidová kultura provozuje v sousedním Německu. Na takové cesty se začala v pokročilém věku vydávat i paní Aleša Balounová. V muzeích a archivech (např. v Marktredwitzu a okolí) a při návštěvě kulturních akcí tam si potvrzovala to, na co s manželem přicházeli už po roce 1945, a to tu skutečnost, že na obou stranách hranice se hrají stejné lidové písně, byť v jiném nástrojovém obsazení. Na naší straně už nebylo nutné tajit nežádoucí německé vlivy, na německé straně naopak obdivovali vysokou úroveň českých hudebních úprav a vysokou taneční úroveň našich souborů. Všechny regionální lidové soubory, které vsadily na odlišnosti zdejšího folklorního materiálu od toho obecně českého (např. Dyleň Karlovy Vary, dětský soubor Stázka Teplá a svého času Chebánek z Chebu), se staly ozdobami festivalů a přehlídek v celé naší republice. Hned v roce 1990 bylo v Praze založeno Folklorní sdružení ČR, organizace zaměřená na uchovávání a lidových tradic a národních kulturních hodnot, zejména v oblasti lidové hudby, zpěvu a tance. Na ustavující schůzi byl jako jeden ze zakládajících členů také tehdy šestatřicetiletý Lubor Hanka. Na doporučení Folklorního sdružení bylo v roce 1994 ustanoveno Regionální folklorní sdružení širšího Karlovarska, které sdružuje folklorní soubory působící na území regionu, a jehož cílem je podpora a prezentace lidového umění. Jeho prvním předsedou se rovněž stal Lubor Hanka. Širší Karlovarsko je označení území, které se rozprostírá podél řeky Ohře a etnograficky zahrnuje i část území dnešního Ústeckého kraje. V současné době jsou členy tohoto regionálního sdružení folklorní soubory Dyleň Karlovy Vary, Jirkovák Jirkov, Krušnohor Chomutov, Marjánek Mariánské Lázně, rusínský soubor Skejušan Chomutov a Stázka Teplá. Všechny jmenované soubory úzce spolupracují při organizování folklorních festivalů, regionálních přehlídek dětí i dospělých, při organizaci soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček (ta se od roku 2004 pravidelně koná v Teplé), při společenských akcích, v oblasti dalšího vzdělávání členů souborů atd. Největší společnou akcí našeho regionálního sdružení byla prezentace Karlovarského a Plzeňského kraje na Národním krojovém plese v Praze v únoru2010 za účasti hejtmanů a dalších významných politiků. Ples byl zahájen společně secvičeným předtančením v choreografii manželů Hankových, kdy Karlovarská kola tančilo na parketu luxusního TopHotelu 26 tanečních párů. Počtem souborů a členů je náš region nevelký, ale v rámci republiky se o něm dobře ví a hovoří se o něm s uznáním. Už proto, že na území regionu se konají dva festivaly republikového významu, a to Karlovarský folklorní festival (od roku 1996) a Mariánský podzim v Mariánských Lázních (od roku 2005). Nejdelší tradici má Setkání dětských folklorních souborů v Teplé, které se, s různě dlouhými pauzami mezi jednotlivými ročníky, koná od roku Dětské folklorní soubory Dyleň a Stázka patří ke špičkovým kolektivům v rámci celé ČR, které nejenže se opakovaně probojují sítem přehlídek až do celostátního kola, ale přivážejí z něj dokonce nejvyšší ocenění. Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary Soubor písní a tanců Dyleň existuje pod tímto názvem v Karlových Varech od roku Předtím se jmenoval Mládí a založen byl v roce Důležité je, že od roku 1957 funguje bez přerušení dodnes. Založili ho manželé Balounovi a Aleša Balounová ho vedla až do roku Po ní nastoupil jako vedoucí souboru dudák a zpěvák Jaroslav Herman, od roku 1987 do současnosti vede Dyleň Lubor Hanka. Paní Aleša Balounová se od roku 1974 začala zabývat zpracováním svých sběrových materiálů. Spolupracovala s muzei v Karlových Varech a v Chebu a připravila k vydání několik sbírek. Je především její zásluhou, že za předvedení Dívčích kol z Karlovarska v pořadu Brána Čech se Dyleň stal v roce 1988 laureátem MFF ve Strážnici, což je obdoba filmového Oscara a nejvyšší meta, jíž může folklorní soubor dosáhnout. Od 90. let se soubor věnuje výhradně zpracování písní a tanců svého regionu. Právě tance z Karlovarska v podání Dyleně a nacvičené pod vedením - 5 -

6 Aleši Balounové si vybral Národní ústav lidové kultury ve Strážnici do svého klenotnicového videoprojektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (1994). V roce 1993 vznikl Dětský folklorní soubor Dyleň, později dvě jeho přípravky pro děti předškolního a raného školního věku. Dohromady je to ročně kolem 60 dětí, jimž výborné zázemí poskytuje zřizovatel - Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská ulice. (Vlevo - SPaT Dyleň, foto V. Hála) V roce 1994 se soubor Dyleň mění na občanské sdružení. Na rozdíl od souborů, které pracovaly při velkých průmyslových závodech nebo kulturních střediscích a měly tudíž dobré hmotné zázemí, se nezhýčkaný Dyleň dokázal v nových podmínkách rychle zorientovat a sám se postarat o svoji další existenci. Zájem o málo známý karlovarský folklor a neokoukané karlovarské kroje způsobil, že soubor byl zván na všechny významné folklorní festivaly v naší republice. V 90. letech byl Dyleň častým hostem německých společenských akcí, festivalů a vánočních koncertů v různých městech a několikrát natáčel pro bavorskou televizi. Na bavorské i saské straně hranic našel soubor partnery a přátele. Vydal také svou první audiokazetu Lidové písně a tance nejzápadnější části Čech (1996) a poté i první CD Když nebudu milou mít (2004). Na obou nosičích jsou písně a tance našeho regionu, vycházející ze sbírek a sborníků manželů Balounových. Soudobé hudební úpravy Dalibora Bárty, Josefa Fialy, Jana Holého, Jaroslavy Krčkové, Miljo Mileva, Václava Zemana a dalších a skvělá hudební režie Dalibora Bárty (audiokazeta) a Jaroslava Krčka (CD) otevřela těmto nosičům cestu i do Českého rozhlasu Plzeň. Od roku 1995 pořádá Dylen vánoční koncerty. Oprášila a oživila se tím řada zapomenutých karlovarských a krušnohorských koled. Úsměvné vánoční obrázky (autorka Eva Hanková) se staly vyhledávaným vánočním pořadem pro širokou veřejnost. V roce 2003 vzniká z první generace dětí odchovaných dětským souborem složka Jeleni, výborní mladí tanečníci, často tancující od svého předškolního věku. Právě oni a naši mladí muzikanti jsou těmi opravdovými nositeli lidových tradic, protože generace předchozí, tzv. Archivní složka souboru, generace, z níž někteří stáli u založení souboru Dyleň v roce 1957, se přibližuje k důchodovému věku, nicméně stále tancuje. A tancují dobře, protože se doslova protancovali životem a nikdy nepřestali! Jevištní symbióza starých a mladých tanečníků, často rodičů a dětí, to je další pozoruhodnost dnešní Dyleně. Jeleni, mladí muzikanti a tři oddělení dětského souboru jsou rovněž příslibem toho, že lidová hudba a tanec mají v našem městě své pokračovatele. A to i pokračovatele vzdělané, neboť už čtyři mladé tanečnice absolvovaly čtyřsemestrální studium Školy lidových tradic, pořádané Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici (Kateřina Adamovicová, Mgr. Martina Holubová, Bc. Michaela Hricková, Mgr. Eva Tesařová). Právě ony jsou už autorkami úspěšných choreografií, vedoucími dětského souboru nebo členkami managementu souboru. Současná lidová muzika Dyleně hraje (v optimální sestavě) ve složení 1., 2. a 3. housle, viola, kontrabas, 1. a 2. klarinet, příčná nebo zobcová flétna, dudy, harmonika, nově (dosud do hudebních úprav nezapojená) háčková harfa. Karlovarský folklorní festival Karlovarský folklorní festival (KFF) se koná od roku 1996 pravidelně vždy první víkend v měsíci září. Tato významná kulturní akce má za sebou 18 úspěšných ročníků, přičemž se každý rok rozrůstá o nějakou novinku. KFF se stal kulturní událostí Karlovarského kraje v roce 2010 a v roce

7 skončil druhý, navzdory tomu, že ho organizují ryzí amatéři ve svém volném čase. Záštitu KFF pravidelně uděluje primátor Města K. Vary spolu s hejtmanem Karlovarského kraje. Folklorní festival našemu secesnímu městu sluší a spojení světoznámých lázní s lidovými tradicemi kulturní život města obohacuje a zpestřuje. Lidé se už dávno naučili chodit na festivalové pořady, protože jen pár dní v roce mají možnost vidět tanečníky, hudebníky a zpěváky z blízkých i dalekých zemí. Za dobu existence na festivalu účinkovaly soubory z Čech, Moravy a Slezska a špičkové soubory takřka z celé Evropy, z Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie a Oceánie i z Afriky. Tam všude má nyní Dyleň své přátele. Festival se stává úžasnou propagací našeho města ve světě, stejně tak jako propagují naše město členové souboru Dyleň při svých výjezdech na podobné mezinárodní folklorní festivaly v zahraničí. Od začátku 21. století navštívil Dyleň (někdy i vícekrát) 16 zemí: Německo, Polsko, Černá Hora, Rakousko, Holandsko, Finsko, Portugalsko, Slovinsko, Rumunsko, Mexiko (2008), Francie, Švédsko, Slovensko, Malta, Malajsie a Borneo (2012) a Kypr. Organizace KFF již zabírá celý rok, žádosti o granty na budoucí festival a vyúčtování minulého festivalu se navzájem překrývají. Zakladatelem, duchovním tvůrcem a prezidentem KFF je od jeho počátku Lubor Hanka. Také v managementu KFF pracují dnes převážně mladí členové Dyleně (Mgr. Martina Holubová, Mgr. Martin Souček, Ing. Barbora Součková, Martin Tesař a řada dalších). Dramaturgii KFF a režii hlavních pořadů tvoří již mnoho let Mgr. Eva Hanková. Manželům Evě a Luborovi Hankovým byla udělena Cena města Karlovy Vary za rok 2012, a to za výjimečný přínos pro město Karlovy Vary v oblasti kultury a za vynikající reprezentaci města Karlovy Vary ve světě. Soubor z Cookových ostrovů (fgoto V. Hála) Závěr Naši předkové uměli rozlišovat dny všední a sváteční. Žili v souladu s koloběhem přírody, jemu podřizovali své chování a pracovní činnosti v jednotlivých obdobích roku. Uměli tvrdě pracovat i naplno se radovat. Zkusme to jako oni! Použitá literatura: 1. Lidové písně nejzápadnější části Čech, Aleša a Miroslav Balounovi, Hudební nakladatelství Kneifl, Praha Kola a oblíbené taneční hry na Karlovarsku, Aleša a Miroslav Balounovi, Okresní kulturní středisko K. Vary, Výroční obyčeje na Karlovarsku, PhDr. Stanislav Burachovič, Okresní kulturní středisko K. Vary, Od folkloru k folklorismu, Ústav lidové kultury ve Strážnici, Západočeská vlastivěda. Národopis, autorský kolektiv, Západočeské nakladatelství Plzeň, Po stopách dudáků na Chebsku, Josef Režný, Chebské muzeum, Archiv Souboru písní a tanců Dyleň - 7 -

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Vy_32_INOVACE_09 Folklór Chodska_37

Vy_32_INOVACE_09 Folklór Chodska_37 Vy_32_INOVACE_09 Folklór Chodska_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Hudební výchova ve 4. ročníku

Hudební výchova ve 4. ročníku Hudební výchova ve 4. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně 1. setkání: Dopis v jednohlase. učebnice strana 5 7 Pohybový doprovod znějící hudby

Více

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu.

Hudební nástroje. Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Hudební nástroje Hudební nástroje jsou zařízení k vydávání tónů a zvuků. Používají se v hudbě. Hudební nástroje mají svou barvu tónu. Strunné hudební nástroje Lidé si kdysi všimli, že natažený drát může

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 Materiál DUM (digitální

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 58. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 3. - 5. června 2011 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vedoucí souboru. Náplň funkce: Zastupuje soubor jako statutární zástupce. Vede a kontroluje činnost členů OVS. Vede evidenci členské základny

Vedoucí souboru. Náplň funkce: Zastupuje soubor jako statutární zástupce. Vede a kontroluje činnost členů OVS. Vede evidenci členské základny Vedoucí souboru Zastupuje soubor jako statutární zástupce Vede a kontroluje činnost členů OVS Vede evidenci členské základny Rozděluje úkoly mezi jednotlivé funkce Vede přímo vedoucí kategorií, muziky

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL :

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL : Město Vsetín Dům kultury Vsetín s.r.o. Soubor valašských písní a tanců VSACAN Valašské folklorní sdružení Folklorní sdružení České republiky P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO BÁLU, POřÁDANÉHO

Více

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA Jan Kvapil ZIMMERMANN, M. Die Altblockflöte, spielen lernen musizieren. Band 1. München: Ricordi 7. vydání 2005, 104 s. ISBN 3-931788-64-4 ZIMMERMANN,

Více

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností.

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností. PROGRAMOVÁ NABÍDKA 2017 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je poloprofesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR. Zpracovává především materiál etnografických regionů České republiky, nebojí

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Folklorní akce v české republice 2008

Folklorní akce v české republice 2008 Vážení přátelé, Folklorní akce v české republice 2008 Kalendář a informace Vydává FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pro potřeby svých členských souborů, pořadatelů festivalů, kulturních institucí, krajských

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1

PŘÍLOHY Příloha č. 1 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zpíváme pomalu nebo rychle Učíme děti chápat změnu tempa (pomalu rychle) ve spojení s konkrétní životní situací: Velká zvířata nebo staří lidé se pohybují pomalu. Malá zvířata i děti

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Hudební výchova v 5. ročníku

Hudební výchova v 5. ročníku Hudební výchova v 5. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durovou tóninu. Pohybový doprovod znějící hudby, reakce na změny v proudu znějící

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ KARLOVY VARY

SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ KARLOVY VARY Občanské sdružení SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ DYLEŇ KARLOVY VARY 360 05 Karlovy Vary, Celní 11, tel.: 724085824, IČO 4975 0933 Závěrečné hodnocení kulturní akce 14. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL Název žadatele:

Více

Hudba - úvod. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Hudba - úvod. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Hudba - úvod Datum vytvoření 8. listopadu 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Komunikace hudebního umění se znakovými systémy uměleckých a společenských oborů 1. ročník

Více

K hudebně folklorním kořenům. Regionální zvláštnosti lidové hudby. (Rytmus Melodie Harmonie).

K hudebně folklorním kořenům. Regionální zvláštnosti lidové hudby. (Rytmus Melodie Harmonie). Koncept ČR Zu den Musikfokloren Würzeln. Die Besonderheiten der Volksmusik von verschiedenen Regionen in der Tschechischen Republik. (Rhytmus - Melodie - Harmonie). K hudebně folklorním kořenům. Regionální

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Na klatovském náměstí a potom i na faře je teplo, to se však nedá říci o prostorách arciděkanského kostela, kde sice nebylo -13 stupňů jako v Praze při

Více

Zuzana Štichová. hudební nástroje. Ročník: 6. Datum vytvoření: červen 2012

Zuzana Štichová. hudební nástroje. Ročník: 6. Datum vytvoření: červen 2012 Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Ročník: 6. Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební nástroje Datum vytvoření: červen 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Zdroj: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.6.05

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

VÝSLEDKY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY

VÝSLEDKY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI KULTURY VÝSLEDKY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ ÚSTECKÉHO V OBLASTI KULTURY Program podpory regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2005 Podpora krajských postupových přehlídek v oblasti kultury Přímá podpora aktivit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Ředitelka JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: Denní i kombinovaná forma vzdělávání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Veřejný program 2011

Veřejný program 2011 Veřejný program 2011 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 Mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2011 27.11.10 31.01.11 Výstava

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více