ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem posedali. Natálie Blehová 5.B Chvíli se ostýcháš. Pak připiješ si s nimi na zdraví budoucí, svůj neklid zakrývaje. Den už se schyluje. Kraj tuší příchod zimy. Dítě si u kamen tak soustředěně hraje. A s hlavou přetěžkou jdeš pozdě domů sám. Stráž milenců tě potká před prvními domy. U holých zdí spí černá hejna vran. Pod nebem podzimním se k sobě choulí stromy. Sedmdesátiny paní Marie Juditková pan Ing. Petr Prokšík Paní Růžena Vlková Osmdesátiny Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda paní Božena Vlasáková Odolena Voda pan Jaroslav Růženec Odolena Voda Jedenaosmdesátiny pan Miloš Bohoněk Dvaaosmdesátiny pan Václav Žáček Třiaosmdesátiny paní Vilma Bobaňová paní Anna Judová Gratulujeme životní V září jubilea oslavili následující významná občané: Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny paní Věra Janáčková Pětaosmdesátiny paní Anna Tovarová Sedmaosmdesátiny pan Jaroslav Kopecký Osmaosmdesátiny pan Jan Kunt Devadevadesátiny pan Václav Provazník Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka Vás zve NA JEDNODENNÍ VÝLET, při kterém navštívíme ZÁMEK MNÍŠEK ZÁMEK DOBŘÍŠ Odjezd dne 28. října 2007 v 8.30 hodin od Závodního klubu Aero. Bližší informace a přihlášky na telefonu

3 Obsah Zprávy z radnice Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku Zábava našich dětí? Rozbor výsledků ankety Policie informuje Hasiči Aero nejlepší v kraji Orientační běh Jak dál na Kladně? Návrat volejbalu do našeho města Fotbal Novinky z knihovny Pozvánka do divadla Kina Autoři titulní stránky: Lucie Zadinová a David Čížek 5.B Dětské centrum Sluníčko v Odoleně Vodě zve rodiče s dětmi na loutkovou pohádku divadla Vysmáto (www.vysmato.cz) Červená Karkulka Představení se koná v neděli 14. října od hodin v Klubu Aero. Vstupné 30 Kč, pro členy DC Sluníčko zdarma. Akce se koná s podporou města Odolena Voda. ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E IČO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto číslo bylo vydáno: 1/10/2007 Cena 10,- Kč

4 Zprávy z radnice Výtah ze zápisu z jednání samosprávných orgánů města Rada města 27. srpna 2007 Rekonstrukce posledního ramene schodů V Malém háji Až ve třetím kole vyhlášeného výběrového řízení se podařilo vybrat a radou města schválit uzavření smlouvy na Rekonstrukci stávajícího schodišťového ramene v Malém háji v Odoleně Vodě s firmou Vladimír Šnajdr, Mělník za cenu ,- Kč včetně DPH. Místo stávajících schodů nevyhovujícího sklonu vzniknou 2 nová schodišťová ramena. Rekonstrukce si vyžádá uzavření této spojnice mezi horní a dolní částí obce až do 25. října. Zateplení hasičské zbrojnice RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Zateplení objektu hasičské zbrojnice v Dolínku v Odoleně Vodě firmě STAVITELSTVÍ - Milan Parma, Odolena Voda za celkovou cenu ,- Kč, včetně 19 % DPH. Zveřejnění záměrů města v rámci podpory projektu Vraťme volejbal Vodolce Na základě žádosti sdružení Volejbal Odolena Voda RM schválila zveřejnění záměrů města: 1) Pronajmout od 15. září do 31. prosince 2007 nebytové prostory v objektu sportovní haly v ulici Ke Stadionu 375 v Odoleně Vodě ve vlastnictví města, o výměře 36,8 m 2 Občanskému sdružení Volejbal Odolena Voda za účelem zázemí pro činnost občanského sdružení za těchto podmínek: výše nájmu za toto období bude činit 1 886,- Kč a paušální částka 7 200,- Kč za služby spojené s užíváním nebytového prostoru, včetně zázemí (WC - ve vestibulu u hlavního vchodu) smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 2) Pronajmout Občanskému sdružení Volejbal Odolena Voda od 15. září 2007 do 31. ledna 2008 (každé pondělí, středu a pátek v době od do hodin a dále ve dnech a v době od 9.00 do hodin) hrací plochu včetně příslušného zázemí v objektu sportovní haly vulici Ke Stadionu 375 v Odoleně Vodě. V souladu s usnesením Rady města Odolena Voda ze dne byla stanovena cena za 1 hodinu pronájmu hrací plochy ve shora stanovených termínech ve výši 595,- Kč. Rada města podporuje uzavření smlouvy o spolupráci s Občanským sdružením Volejbal Odolena Voda, kterou by mimo jiné byly určeny finanční prostředky z rozpočtu města na podporu činnosti sdružení. Dále RM udělila souhlas s umístěním sídla Občanského sdružení Volejbal Odolena Voda ve Sportovní hale na adrese ulice Ke Stadionu 375, Odolena Voda. 2 Stav obecních bytů RM vzala na vědomí dopisy nájemců nájemních domů Květnová 211 a 212 týkající se špatného stavu domů v majetku města Odolena Voda. Závěrečné stanovisko vzejde z projednání této problematiky v orgánech města Odolena Voda. Nájemné v obecních bytech poroste RM vzhledem ke stavu obecních bytů schválila maximální přírůstky měsíčního nájemného v obecních bytech pro období od do určené v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 151/2007 v plné výši, a to takto: 27,70 % u bytů s měsíčním nájmem v roce 2007 ve výši 19,96 Kč/m 2 38,50 % u bytů s měsíčním nájmem v roce 2007 ve výši 15,65 Kč/m 2 Pro byty o průměrné velikosti 65 m 2 představuje toto navýšení částku 359,- Kč/měsíc a 391,- Kč/měsíc. Rozdíl je v důsledku základní ceny nájemného, která byla u bytů města rozdílná - tzv. byty I. a II. kategorie, současný zákon toto nerozlišuje. Tzn. při počtu 253 bytů (z důvodu privatizace je odečteno 24 bytů v čp. 350), ve kterých je regulované nájemné, se jedná o celkovou částku cca 1, 1 mil. Kč.

5 Privatizace č.p. 350 V Malém háji RM schválila zveřejnění záměru prodat obytný dům č.p. 350 v ulici V Malém háji, včetně pozemků st. p. č. 722/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a st. p. č. 722/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m 2, vše v k. ú. Odolena Voda Bytovému družstvu 350, se sídlem V Malém háji 350 za cenu ve výši ,- Kč a náklady spojené s převodem - daň z převodu ,- Kč, vklad do KN 500,- Kč a náklady za znalecké posudky 9 550,- Kč, tj. úhrnem za celkovou cenu ve výši ,- Kč. Stanovení této ceny vychází z ocenění domu soudním znalcem ke dni a z úpravy Zásad pro privatizaci bytového fondu v majetku města Odolena Voda. Cena stanovená tímto oceněním ,- Kč je snížena o tzv. podporu de minimis, která je schválena od ve výši 200 tis. Euro. Prodej leteckých fotografií města Odolena Voda Letos v květnu byly na základě objednávky starostky města pořízeny letecké fotografie Odoleny Vody. Snímky nafotil pan Jan Kouba v letadle, které pilotoval Ing. Jan Hanuš. Městu bylo předáno v elektronické podobě 75 autorizovaných snímků, 12 leteckých fotografických záběrů bylo zakoupeno za ,- Kč (1 660,- Kč/ks). V ceně vybraných záběrů je 1 kus fotografie formátu 30x45 cm a zdrojová data. Těchto 12 fotografií může město dále prodávat nebo využít pro vlastní potřeby - tisk pohlednic, publikací atd. Protože je o fotografie mezi občany zájem, schválila RM jejich prodej na městském úřadě za níže uvedené ceny: 1 kus fotografie formátu 30x45 cm za cenu 250,- Kč. 1 fotografický záběr na CD za cenu 50,- Kč. 70 fotografií je také zveřejněno k nahlédnutí na internetových stránkách města na adrese: Sběrný dvůr a Technické služby na Dolním náměstí čeká stěhování Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, RM neschválila koupi současného sídla TS (objekt č.p. 33) od majitelů nemovitosti za cenu ,- a rozhodla o zahájení jednání o pronájmu prostor s firmou Dopramo s.r.o. v jejím areálu č.p. 373 v Odoleně Vodě. Na základě tohoto jednání RM schválila pronájem následujících nebytových prostor: 3 kanceláří v administrativní budově včetně přístupu na sociální zařízení prostor dílny v administrativní budově celý objekt Tesko manipulační prostor na umístění sběrného dvora Roční cena pronájmu byla dohodnuta ve výši Kč + 19 % DPH, tj. celkem ,- Kč s účinností od Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. V ceně pronájmu jsou zahrnuty i ceny dalších služeb, a to u kanceláří a dílny - vytápění, spotřebovaná elektrická energie, spotřeba vody a odvoz odpadních vod. V objektu Tesko si bude město hradit elektrickou energii, vodu, vytápění a vývoz odpadních vod. Úpravu a vybudování nového sběrného dvora provede město Odolena Voda ve spolupráci s firmou Dopramo s. r. o. Úprava a nová výsadba zeleně pro příští rok RM uložila Komisi životního prostředí předložit Radě města posouzení stavu zeleně na veřejných prostranstvích na území města a zpracovat návrh ploch pro novou výsadbu stromů, keřů, květinových záhonů atd. Nový chodník v ulici Komenského Ve čtvrtek 13. září 2007 došlo k havárii při dodávce elektrické energie v ul. Komenského mezi č.p. 277 a č.p. 301, která byla způsobena vlivem koroze na zastaralém vedení NN v hloubce 1,2 m. Z tohoto důvodu musela být rozebrána část nově opraveného chodníku. Další body z jednání městské rady najdete v plném znění na: Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová 3

6 Obecně závazná vyhláška č. 5/ 2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda 4 Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 3/2007 dne usnesením č. 12 schválilo vydat v souladu s ustanovením 10, 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek l. Základní ustanovení 1.1 Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území města Odolena Voda, nebo vlastní či užívají na území města nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty města Odolena Voda. 1.2 Územím města Odolena Voda se rozumí jeho katastrální území, tj. území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov (dále jen město ). 1.3 V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven způsob a postup při zajišťování veřejného pořádku, čistoty a vzhledu veřejných prostranství na celém území města Odolena Voda a v souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku ve městě. 1.4 Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 1.5 Tato vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených. Článek II. Základní pojmy 2.1 Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu. 2.2 Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržiště, místní komunikace a chodníky, silnice, ulice, hřiště a veřejná zeleň včetně Malého avelkého háje, veřejné prostranství před administrativní budovou akciové společnosti AERO Vodochody a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu vlastnictví k tomuto prostoru (viz příloha č. 1). 2.3 Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví města nebo je město spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, lavičky, veřejné osvětlení, autobusové zastávky, veřejné pohřebiště, zařízení na sportovištích, pískovištích, dětských hřištích apod.). 2.4 Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či zpravidla větších vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zejména plochy určené k trávení volného času) ve vlastnictví či správě města a ostatní zelené plochy. 2.5 Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech, diskotékách, koncertech apod.) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených). 2.6 Veřejně přístupným podnikem se rozumí sportovní či jiný kulturní podnik, taneční zábavy, diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti. Článek III. Obecná ustanovení 3.1 Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a účelu, ke kterému je určeno. 3.2 Každý je povinen udržovat na území města čistotu a pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými městem kontrolou nad jejich dodržováním.

7 3.3 Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství a životního prostředí, ke kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo v souvislosti s jeho činností. Článek IV. Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně 4.1 Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, znečistí nebo poškodí veřejné zařízení je povinen neprodleně vzniklou závadu nebo znečištění odstranit nebo zajistit své náklady její odstranění v nejkratší možné době. V případě, že toto znečištění nebo poškození neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník nebo jím určený správce veřejného prostranství, veřejného zařízení či osoba odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty. 4.2 Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby psi, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň. 4.3 Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá město. Za tím účelem je město povinno zejména: zabezpečit prostředky potřebné k zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajistit tak, aby ostatní uživatelé byli co nejméně obtěžováni. Článek V. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 5.1 V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně je na veřejných prostranstvích zakázán volný pohyb psů. Volným pohybem psů se rozumí pohyb psa bez vodítka, a to pod kontrolou nebo dohledem osoby či chovatele. 5.2 Při pohybu na veřejném prostranství musí být pes vybaven vodítkem. 5.3 Vstup se psy je zakázán na dětská hřiště a do sportovního areálu. 5.4 Pro volný pohyb psů jsou určena veřejná prostranství označená v příloze č. 2 této vyhlášky. 5.5 Osoba, která doprovází psa na veřejném prostranství, je povinna zamezit vzájemnému střetu zvířat a lidí a zvířat mezi sebou. Článek VI. Stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 6.1 V zájmu zajištění veřejného pořádku se stanoví tyto závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků: 1) Pořadatel je povinen oznámit Městskému úřadu Odolena Voda, odbor samosprávy, minimálně 10 dnů před jeho konáním: a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele a provozovatele nebo majitele sportovního zařízení, IČ b) označení druhu akce resp. opakujících se akcí, počátek, konec, datum a místo konání c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní d) počet členů pořadatelské služby e) způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce f) souhlas vlastníka, případně oprávněného uživatele nemovitostí, kde se má akce konat g) jméno, příjmení a telefonní spojení na osobu odpovědnou za průběh akce. 2) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a označeni viditelným nápisem Pořadatelská služba. 6.2 V zájmu zajištění veřejného pořádku se stanoví tyto závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků: 1) Taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen akce) lze provozovat pouze v době od do hodin, v období od do každého roku od do hodin. 2) Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu Odolena Voda, odbor samosprávy minimálně 10 dnů před jejím konáním: a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ 5

8 b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání včetně souhlasu majitele nebo nájemce c) uvést pro koho je akce určena(např. pro mládež) d) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní e) počet členů pořadatelské služby f) způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce g) souhlas vlastníka, případně oprávněného uživatele nemovitostí, kde se má akce konat h) jméno, příjmení a telefonní spojení na osobu odpovědnou za průběh akce. 3) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a označeni viditelným nápisem Pořadatelská služba. 4) Na základě písemné žádosti pořadatele kulturní akce může být pro jednotlivé akce udělena výjimka ohledně doby konání akce. Výjimku uděluje Rada města Odolena Voda. Článek VII. Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 7.1 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečností, zdraví a majetku, je: zastavení a stání vozidel na plochách, které mají charakter veřejného prostranství a nejsou zařazeny do sítě místních komunikací a parkovacích ploch (nezpevněné nebo zatravněné plochy, hřiště apod.) 7.2 Vylepování plakátů na objektech a zařízeních v majetku města je povoleno pouze na místech uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. 7.3 Požadavky na zajištění plakátování na informačních tabulích městského úřadu předkládá žadatel městskému úřadu Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací o konání sportovních kulturních společenských, prodejních a politických akcí. 7.5 Plakátování uskutečněné bez souhlasu městského úřadu a zveřejňování jiných informací než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 8.1 Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy. 8.2 Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude u fyzické osoby postihováno jako přestupek podle 46 odst. 2 zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích v platném znění, jako přestupek proti veřejnému pořádku podle 47 nebo 48 téhož zákona, případně jako přestupek (např. podle 28 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba porušením této vyhlášky může naplnit některou ze skutkových podstat správních deliktů uvedených v 58 zákona č. 128/2000 S., o obcích v platném znění. 8.3 Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí: a) Městská policie Odolena Voda b) Orgány obce a pověření zaměstnanci města zařazení do MěÚ Odolena Voda. Článek IX. Zrušující ustanovení Vydáním této obecně závazné vyhlášky se ruší v plném rozsahu: a) obecně závazná vyhláška O dodržování veřejného pořádku na území obce ze dne b) obecně závazná vyhláška č. 6/2005 O stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků. Článek X. Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. července Příloha č. 1 OZV č- 5/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda 6 VEŘEJNÝM PROSTRANSTVÍM ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržiště, místní komunikace a chodníky, silnice, ulice, hřiště a veřejná zeleň včetně Malého a Velkého háje, veřejné prostranství před administrativní budovou akciové společnosti

9 AERO Vodochody a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jsou to zejména: NÁMĚSTÍ Dolní náměstí, Horní náměstí, nám. Vítězslava Hálka DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Horní část obce Za č.p , ul. ČSA, u základní školy č.p. 200, sportovní areál Dolní část obce Za č.p , před č.p. 384, Sídliště Pod Tvrzí, Sídliště Cukrovar Dolínek ul. Atriová Čenkov MÍSTNÍ KOMUNIKACE Alšova, Atriova, Boční, Čenkovská, Čs.armády, Do Polí, Do Struh, Do Zahrad, Dukelská, Husova, Josefa Nerudy, K Šálku, Ke Stadionu, Komenského, kpt. Jaroše, kpt. Nálepky, Krátká, Kudrnova, Lesní, Lidická, Luční, Na Štěpnici, Na Vršku, Na Zdolnici, Nad Úvozem, Nerudova, Nová, Partyzánská, Pod Hrází, Pod Tvrzí, Průmyslová, Revoluční, Růžová, Seifertova, Slunečná, Smetanova, Spojovací, Šípková, Školní, U Fary, U Jordnánu, U Kostela, U Kovárny, U Lékárny, U Letiště, U Pivovaru, U Špejcharu, U Vodárny, U Závodu, U Zvoničky, V Malém háji, V Zahrádkách, V Zátiší, Větrná, Višňová, Za Klokočkou, Zahradní, Žižkova Příloha č. 2 OZV č- 5/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ určená pro volný pohyb psů v prostoru Malého háje přes Zlatkov k borovičkám u kapličky k Veliké Vsi za sportovní halou a objektem fy Igepa v části Velkého háje před tzv. finskými domky cestou v prostoru boroviček Příloha č. 3 OZV č- 5/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda Plakátovací tabule Plakátovací plochy - Dolní nám. ul. Květnová - autobusové čekárny - zastávka na Dolním náměstí - ul. V Malém háji za č.p zastávka u základní školy v ul. Školní - ul. Revoluční u č.p nám. Vítězslava Hálka - u aut. zastávky S B Ě R Š A T S T V A se koná v pondělí 15. října 2007 od do hod. vgaráži u základní školy v ul. Čs. armády. PŘINÉST MŮŽETE: -oblečení dámské, pánské a dětské -lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky -péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky (prádlo nemusí být vyprané ani vyčištěné, ale zabalené v pytlích nebo v krabicích) Sbírka bude předána neziskové organizaci Diakonie husitská - STROM, která poskytuje materiální pomoc občanům u nás i v zahraničí. 7

10 Zábava našich dětí? Je nám líto, že musíme uveřejnit i takovéto obrázky. Poničená zdravá borovice byla zachycena citlivým okem fotoreportéra hned v první školní den 3. září. Tento smutný pohled a nehorázné vandalství se stalo v sousedství nově zbudovaného altánu v Dolínku u hřiště v Atriové ulici. Byla okamžitě přizvána Policie ČR a podáno trestné oznámení na neznámého pachatele. Ale hledání, ani trestání nevrátí tomuto stromu život. Ovšem v našem městě projevy vandalství nejsou až tak ojedinělé. I další fota jsou toho důkazem. Bezcitnost, jednoduchost, zloba, či zábava? Redakční rada Zábradlí v dolní části města Střecha altánku v ulici Komenského vně 8 uvnitř

11 Rozbor výsledků ankety pro veřejnost v rámci plánování sociálních služeb pro občany Odoleny Vody Sociální komise spolu se sociálně správním odborem městského úřadu rozdala v červnu občanům dotazník, aby zjistila hlavní priority našich spoluobčanů v sociální oblasti. Dotazník vrátilo 60 lidí, byli to převážně mladí lidé kolem 30 let věku a potom starší občané nad 70 let. V oblasti sociálních služeb chybí lidem sociální poradenství a centrum sociálněrehabilitačních služeb. S poskytováním pečovatelské služby jsou lidé spokojeni. Nejčastěji lidé odpovídali na otázky ne přímo z oblasti poskytování sociálních služeb, ale na všeobecné potřeby občanů. Tyto odpovědi se lišily podle věku respondentů. Mladí lidé by si nejvíce přáli zřízení jeslí, rozšíření mateřské školy a vybudování víceúčelových hřišť pro děti. Starší lidé preferují bezbariérové chodníky, zajištění bezbariérových autobusů, zřízení hlídací služby pro děti a seniory, možnost levnějších nákupů. Dalším častým požadavkem bylo zřízení volnočasového centra pro občany všech věkových skupin. Nejvíce lidi trápí vysoké nájemné v bytech a nutnost odkupu bývalých bytů Aera. Na základě výsledků ankety navrhla sociální komise několik úkolů, o jejichž uskutečnění bude usilovat: zvýšení nástupních míst na autobusových zastávkách zajíždění bezbariérových autobusů do Odoleny Vody zřízení autobusové zastávky u Lidlu v Kralupech n. Vlt. umístění pouličních hodin na Horním náměstí osvětlení veřejných telefonních budek vybudování nových pískovišť a hřišť pro malé děti vybudování multifunkčních sportovních hřišť pro velké děti zvýšení kapacity mateřské školy eventuálně zřízení jeslí nebo služby na hlídání dětí v dlouhodobém horizontu: vybudování supermarketu vybudování domova důchodců vybudování kulturně-společenského centra Děkujeme všem, kteří dotazník odevzdali a zvlášť čtyřem našim spoluobčanům, kteří nabídli pomoc. MUDr. Sylva Očenášková předsedkyně sociální komise Policie informuje Cyklisté, víte jak se máte chovat v silničním provozu? Do rizikové skupiny účastníků v silničním provozu jsou zařazováni i cyklisté. Stane-li se cyklista účastníkem dopravní nehody, dochází ke vzniku nebezpečí, při kterém je vážně ohroženo jeho zdraví nebo život. Pro snížení tohoto rizika vám nabízíme několik rad, aby vaše jízda na kole byla bezpečná a vždy jste měli z cest šťastný návrat. Doporučení pro bezpečnou jízdu na kole: Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte ani předměty, které by vás nebo jiné osoby mohli zranit. Své úmysly dávejte včas najevo a takovým způsobem, aby je ostatní účastníci silničního provozu správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout. Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. Vždy respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky. K ostatním účastníkům silničního provozu buďte ohleduplní. 9

12 10 Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo Oblékejte si barevné a světlo odrážející oblečení Před každou jízdou na kole, ale i během ní, platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které vám umožňují bezpečnou jízdu Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám. Budete-li všechny tyto zásady bezpečné jízdy dodržovat, skutečně tak snížíte nebezpečí možnosti úrazu, které hrozí nejen vám, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. nprap. Zdeněk Chalupa Preventivní informační skupina Okresní ředitelství PČR Praha-venkov Mladiství pachatelé vnikli do domu poblíž města Odolena Voda Pod pohrůžkou fyzického násilí požadovali po majiteli domu 1 000,-Kč. Nebojácný majitel odmítl peníze vydat. Za to mu jeden z mladistvých darebáků zasadil ránu pěstí do břicha a ve vzteku vzal ze stolu kuchyňský nůž, který hodil do okna. Při svém odchodu ještě majitele domu postrašili, že přijdou znovu. Policisté z Obvodního oddělení Odolena Voda pachatele ještě ten den dopadli. Proti mladíkům je vedeno trestní stíhání pro trestné činy porušování domovní svobody a loupež. nprap. Petra Potočná Hasiči AERO Vodochody nejlepší ve Středočeském kraji ve vyprošťování z havarovaných vozidel Dne 6. září proběhl v Lysé nad Labem za účasti 17 soutěžních družstev přebor Středočeského kraje ve vyprošťování osob z havarovaných prostředků. Jedná se o velmi divácky atraktivní soutěž, při které je věrně simulována dopravní nehoda dvou vozidel, z nichž může být jedno např. i obrácené na střeše nebo mohou být vozidla různě na sobě apod. Soutěž se skládá z několika scénářů dopravních nehod. Každé družstvo má jiný scénář, který připraví skupina rozhodčích a o kterém soutěžní družstvo nic neví. Před přípravou simulace dopravní nehody jsou totiž členové soutěžního družstva odvedeni stranou, aby nevěděli, o jaký zásah se bude jednat. Vše se musí podobat realitě. Tým rozhodčích se skládá z několika členů HZS ČR a Záchranné služby. Hodnotí se poskytnutí předlékařské pomoci, taktika a technika zásahu a také čas zásahu. Velitel zasahující jednotky musí po odstartování správně a účinně vyhodnotit situaci a rozhodnout o taktice vedení zásahu. Cílem je ztakto havarovaných vozidel co nejšetrněji provést záchranu vážně zraněné osoby - poraněná páteř, zaklíněné nohy, krvácení, úraz hlavy aj. K tomu hasiči využívají veškeré dostupné prostředky - hydraulické vyprošťovací nůžky a rozpínáky, sekyrky, pily, zvedací vaky, klíny apod. Některé z potřebných nářadí si naši hasiči vyráběli i sami, neboť jsou na trhu příliš drahé. Vozidlo je nutno stabilizovat pomocí pod-

13 pěr a klínů, dostat se dovnitř ke zraněné osobě a vyprostit zraněného ven z vozu tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Časový limit na vyproštění osoby z havarovaného vozu je 15 minut. Naše družstvo startovalo jako předposlední v celé soutěži a svým perfektním výkonem získalo 420 bodů. Dle hodnocení všech rozhodčích se jednalo o nejlepší výkon za celý den. Vítězem IV. ročníku Středočeského kraje ve vyprošťování se tak stalo družstvo HZS AERO Vodochody před HZS Beroun (396 bodů) a HZS Příbram (391 bodů). Tímto úspěchem jsme potvrdili, že náš loňský a předloňský výsledek na těchto závodech a třetí místo na Mistrovství České republiky nebyly náhodné. Je to bezpochyby i dobrá zpráva pro okolní region a obyvatele okolních obcí, se kterými má jednotka HZS AERO Vodochody uzavřenou smlouvu o pomoci v případě vzniku mimořádných událostí na jejich území. Naše jednotka tímto zároveň dokazuje trvalou vysokou připravenost a akceschopnost. A to není z činnosti jednotky HZS AERO Vodochody v září vše! V sobotu 8. září 2007 proběhl v areálu našeho podniku XI. ročník soutěže hasičského pětiboje FIRE FIGHTER FENZY CUP. Jednalo se o soutěž k prověření fyzické zdatnosti příslušníků HZS ČR a HZSP, ve které se utkala 3-členná družstva z celé republiky. Soutěžící startuje v plné předepsané zásahové výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem, s upnutou maskou a spuštěným vzduchem (celá tato výstroj váží cca 20 kg). Po odstartování závodník vynese hadici B na střechu objektu po vnějším schodišti, kde ji uloží do přepravky. Poté pomocí lana vytáhne druhou hadici B na podestu. Dále sestoupí po schodišti s našlápnutím každého schodu ze střechy a přesune se k silovému adaptéru, kde pomocí úderů palice (cca 4,5 kg) přesune do vzdálenosti 1,5 m zátěž o hmotnosti 70 kg. Nato se chůzí či během přemístí k hasičskému vozu CAS 32, kde uchopí připravené zavodněné vedení se dvěma hadicemi C a proudnicí a toto vedení rozvine na vzdálenost 23 metrů. Zde proudnici s hadicí odloží na zem. Prochází slalomově mezi postavenými kužely. Uchopí 2 barely naplněné 20 litry vody a po vyznačené cestě mezi kužely je odnese na vzdálenost cca 25 metrů, kde na něj čeká poslední, ale nejtěžší disciplína - z určeného místa přemístit simulovanou figurínu o váze 80 kg, kterou musí transportovat obouruč (Raitekův úchop) jako skutečně zachraňovanou osobu na vzdálenost 30 metrů, tam figurínu odložit a proběhnout cílem. Jedná se o velmi zajímavou soutěž, která plně a věrohodně simuluje skutečné nasazení hasiče při zásahu. Soutěž je charakteristická silným okamžitým maximálním výkonem v relativně krátkém čase do 2 minut. XI. ročníku této soutěže se zúčastnilo 19 tříčlenných družstev HZS ČR a HZSP z celé republiky. Soutěž není náročná jen pro samotné závodníky, ale i pro technické pracovníky a organizátory, protože jen připravit 57 pokusů je pořádná dřina. V této soutěži není důležité, kdo vyhrál. Uznání zaslouží každý, kdo do Aera přijel a soutěže se zúčastnil. Tato soutěž je tak specifická a tak náročná, že ji nelze ani popsat, Fenzy Cup se musí prožít... Miloš Hladík Fota: Radek Fiala 11

14 Orientační běh Jako v každém sportu i v orientačním běhu bývají tzv. hluchá období. V orientačním běhu jsou to zimní měsíce, částečně ale také období prázdnin. O prázdninách se sice nekonají obvyklé soutěžní žebříčkové závody, pořadatelé ale připravují velké množství dalších závodů, na nichž se mohou příznivci tohoto druhu sportu opravdu vyřádit. Jsou to často velmi hodnotná klání, někdy rozložená do více dnů, a za účasti domácích závodníků, ale i ze zahraničí. Letní prázdninové závody mají neodolatelnou atmosféru. Některých se zúčastnili i členové našeho oddílu. A nevedli si špatně. Vezměme to po pořádku: Pěkné prázdniny v Českém ráji, : Letos se tento již tradiční závod konal dříve než obvykle na konci srpna a to srpna. Tato změna termínu patrně způsobila, že se z našeho oddílu nenašlo mnoho zájemců. Oddílové soustředění, pravidelně pořádané v minulých letech v rámci těchto závodů, bylo tudíž zrušeno. Jediní zástupci našeho oddílu, rodina Hartlova, patrně pod tíhou samoty, nedokončila celou sérii třech závodů, i když měli našlápnuto k hezkým výsledkům, a nebyla proto v konečných výsledcích hodnocena. Bohemia 2007, 5 dnů OB : Ve dnech 15. až uspořádal oddíl OK Jiskra Nový Bor v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko závod v orientačním běhu Bohemia Orinteering. Shromaždiště závodu včetně cíle všech etap bylo u obce Osinalice, severně asi 25 km od Mělníka. Pořadatel pro závod připravil nové mapy v měřítku 1: E5, pěkně graficky zpracované. Terén pro všechny etapy byl velmi členitý, orientačně i fyzicky náročný s velkým množstvím skalních srázů a kamenů. Závodu se účastnilo asi 2 tisíce závodníků registrovaných v 710 klubech z 28 států. Z našeho oddílu se tohoto mezinárodního 5-ti denního závodu zúčastnili čtyři členové. Zdeněk Hartl - běžel městský sprint v prostoru města Mělník, Petr Brázdil, Radka Brázdilová a Vratislav Kuneš, kteří absolvovali celý 5-ti denní závod. Velmi pěknou atmosféru vytvořilo krásné letní počasí, přírodní scenérie v oblasti Osinalicka a kvalitní organizace závodu. Průběh fyzicky náročného soutěžení naše závodníky neodradil. Nejlépe dopadl Petr Brázdil 9. místem z 15 hodnocených. Už se těšíme na příští podobné terény. Jesenický labyrint : Krásné závody v krásném terénu v obci Bedlno u Jesenice na západě Čech přilákalo 6 závodníků našeho oddílu. V náročných ale orientačně velmi pěkných terénech se nejlépe vedlo veteránovi Zdeňku Hartlovi, který kategorii do 40 let s přehledem vyhrál. Blahopřejeme! Skvěle si vedla i Markéta Berná, která v nejsilnější kategorii D21 obsadila 6. místo z 28, a dále Honza Harl v H21, který doběhl na 18. ze 42 hodnocených. Letní závody skončily, začíná podzimní soutěžní sezóna. Již proběhly závody národního žebříčku a chystáme se na závody žebříčku oblastního. Také se naplno rozbíhá podzimní tréninková činnost. O tom ale zase někdy příště. Závěrem: Vážení rodiče, má-li váš chlapec nebo děvče zájem o orientační běh a navštěvuje třetí a čtvrtou třídu na škole v Odoleně Vodě, je možné je přihlásit každý čtvrtek v hodin, před bočním vchodem do tělocvičny, kam na podzim a v zimě chodíme trénovat. O možnostech vás rád informuje předseda oddílu Ivan Koutný na telefonu nebo em na nebo hlavní trenér mládeže Vratislav Kuneš na telefonu či u Podrobné informace o orientačním běhu v Odoleně Vodě dostali žáci třetích a čtvrtých tříd v rámci náboru ve škole. Ivan Koutný 12 Rajčatové kuře Potřebujeme: 2 půlky kuřete, 2 rajčata, 2 cibule, 7 lžic oleje, pepř, sůl, 1 lžičku sladké papriky a hořčice Rajčata nakrájíme na malé kousky, cibuli nakrájíme najemno. Na rozpáleném oleji necháme rajčata a cibuli zesklovatět, přidáme sůl, pepř, hořčici a 15 minut vaříme. Touto šťávou potřeme omyté půlky kuřete a 30 minut grilujeme.

15 Jak dál na Kladně? Samozřejmě, že z pohledu volejbalového dění, abych upřesnil bombastický titulek. O základních změnách jsem vás, milí čtenáři, informoval na závěr sezóny minulé. Když bych to měl ve zkratce zopakovat, musím se uchýlit k onomu známému Kámen na kameni... Jako pozitivum ale vidím to, že byl tím zemětřesením dán prostor pro mladé. A také to, že vedení týmu má realistické cíle do sezóny Na konci loňského ročníku jsem zaslechl cosi o tom, že jedině finále je cílem a podobné, poněkud ukvapeně vyslovené názory. Hlavy vychladly, názory se zrevidovaly a už se mluví o tom, že reálné by bylo okolo pátého místa, i když ta finálová čtyřka by prý nebyla k zahození. Nevím do jaké míry je to psychologie, ale raději tvrdím, že páté místo bude docela přijatelné. A jak to vlastně na Kladně vypadá? Představím vám tedy soupisku týmu Volleyball.cz Kladno: Böhm Martin S 20 let 188 Diviš Lukáš S 20 let 197 Fokt Borek B 25 let 202 Holčík Pavel N 38 let 192 Linz Karel S 21 let 200 Marel Miloslav U 23 let 202 Minařík Petr L 20 let 188 Polanský Jiří L 26 let 180 Sedlář Jan B 20 let 200 Skladaný Branislav N 24 let 185 Sobotka Vladimír B 22 let 203 Šrámek Martin B,U 21 let 197 asnejvětší pravděpodobností bude na soupisce i Zadražil Jiří B,U 27 let 197 Ano, ten Jirka Zadražil z Liberce! Dne mi Honzátko Svoboda potvrdil tuhle informaci s jistotou na 95%. Tak doufám, že těch 5% nevyjde... Dva hráči jsou cizinci. Jeden je starý známý Branko a druhým je jeho krajan Lukáš Diviš, který přišel z trenčínské volejbalové školy. Realizační tým Zdeněk Vágner manažer Jan Svoboda trenér Milan Hadrava asistent trenéra Zuzana Škrhotá masérka Jakub Zlatohlávek statistik Jak sami vidíte, jen několik jmen známe z loňska. Zůstali Borek Fokt, Karel Linz, Míla Marel, Branko Skladaný a Martin Šrámek. Vodolákům notoricky známá jsou dvě nová jména - do Kladna se stěhují švagři Bobajs a Holča. Jinak se jedná o perspektivní mládí, které se bude pod zkušeným vedením otloukat na palubovkách co znamenají volejbal... A už se tuto sezónu také otloukat začali. 20. září odehráli první kolo proti dalšímu středočeskému celku, proti Příbrami. Na první kolo to bylo docela slušné, někdy se kluci hledali v kombinaci i na palubovce, jinde osvědčili svoje talenty i dravost mládí. Celkově bych řekl - neuspořádané a nadějné. Jak nastoupili? Braňo Skladaný, Míla Marel, Karel Linz, Martin Böhm, Borek Fokt, Vláďa Sobotka a Jirka Polanský. Družstva byla vyrovnaná ve své nevyrovnanosti a z toho také vyplynulo poněkud divoké skóre ve třetím setu. Kladno tedy ve svém prvním utkání vyhrálo s Příbramí doma 3:2 (25:23,26:28,25:11,22:25,15:12), když bych řekl, že vítězství bylo vydřené ale zasloužené. Hezké dny vám přeje Ivan Pekárek Návrat volejbalu do našeho města Vážení příznivci volejbalu, rádi bychom vám krátce představili projekt V V V - Vraťme Volejbal Vodolce. Volejbal a sportovní hala byly v minulosti chloubou Odoleny Vody a hlavním zdrojem zábavy. V současné době bohužel z našeho města prakticky vymizel. A protože nám není lhostejný osud vodolského volejbalu, rozhodli jsme se pokusit se s tím něco udělat. 13

16 14 Jsme bývalí hráči klubu AERO Odolena Voda. Strávili jsme v Odoleně Vodě svá nejlepší volejbalová léta a Vodolka nám přirostla k srdci. Všichni se sem rádi vracíme a někteří z nás se zde i natrvalo usadili. Jsme přesvědčeni, že je naší morální povinností vrátit volejbal na Vodolce tam, kam po řadu let patřil, tzn. zpět do extraligy a Evropských pohárů. Jsme generace, která se na Aeru naučila hrát a odbíjená nám otevřela cestu do volejbalového světa. Tímto způsobem bychom to vodolskému volejbalu chtěli vrátit a takto navázat na práci, kterou pro vodolský klub vykonali pánové Chalupník, Grubauer, Jež, Kraus, Krob, Nývlt, Tichý, Žůček a mnoho další. Nestavíme si žádné vzdušné zámky, ale hodláme postupnou systematickou prací znovu vybudovat družstvo, které bude vzorně Vodolku reprezentovat. Je jasné, že nás čeká tvrdá a dlouholetá práce. Všichni jsme ve volejbale působili a nebo působíme, víme, co nás čeká. Věříme, že cíle můžeme dosáhnout zvláště, když nám v našem úsilí nabízejí pomocnou ruku představitelé města, Českého volejbalového svazu a pan senátor našeho regionu. Pro ty z vás, kteří už pozapomněli na slavná léta AERA i pro nově přistěhovalé spoluobčany, kteří jeho slávu nezažili, v krátkosti připomeneme největší úspěchy klubu. Historie volejbalu v Odoleně Vodě je stará zhruba 50 let. Volejbalový oddíl Aero Odolena Voda za dobu své existence dosáhl řady úspěchů doma i v zahraničí. Od roku 1969, kdy oddíl vstoupil do první ligy, vybojoval šest titulů mistra ligy, sedmkrát obsadil druhé místo, třikrát byl bronzový a dvakrát zvítězil v Českém poháru. V Evropských pohárech získalo družstvo mužů šest medailových umístění a dvakrát zvítězilo v Evropské lize. Potěšilo nás, že projekt V V V získal podporu, jak u představitelů města Odolena Voda, tak i u vedení společnosti Aero Vodochody a.s. Věříme, že se nám společnými silami podaří realizovat náš projekt V V V - navrácení volejbalu do Odoleny Vody. Aero Vodochody a.s. zároveň souhlasilo s tím, aby nově vzniklý volejbalový oddíl navázal na tradici a nesl ve svém názvu symbol leteckého podniku Aero. A tak pod staronovým názvem Aero Odolena Voda budeme v letošní sezóně hrát II. volejbalovou ligu. Kromě pravidelných zápasů druholigové soutěže se můžete těšit na řadu turnajů a přátelských zápasů (začínáme na palubovce soupeře v Železném Brodě, první domácí zápas hrajeme v 10.00hod proti Rakovníku). O všech utkáních, turnajích a akcích vás budeme včas informovat. Zároveň bychom vám rádi v následujících číslech tohoto zpravodaje chtěli představovat naše nově vzniklé sdružení. Doufáme, že vás náš projekt zaujal a že opět najdete cestu do sportovní haly. Věříme, že přijmete nově vzniklý klub za svůj a budete nám fandit a pomáhat nám dojít k vysněnému společnému cíli. Děkujeme za podporu představitelům města Odolena Voda v čele se starostkou paní Evou Odehnalovou a vedení Aera Vodochody a.s. v čele s prezidentem společnosti Ing. Peterem Ondrem. Samozřejmě děkujeme všem, kteří nám v našich začátcích pomáhají a jsou ochotni nám pomáhat dál. Za Volejbal AERO Odolena Voda Petr Galis Fotbal Minikopaná, její trenér rád uvítá ve svých řadách nové zájemce narozené v roce 2001 a 2002 i jejich rodiče při trénincích v úterý a ve středu od hod. ve sportovním areálu v Odoleně Vodě. Svou mistrovskou okresní soutěž zahájila přípravka v sobotu 1. září na hřišti Sokola Veltěž vysokým vítězstvím 12:0, branky: Hrnčíř 5, Fiala, Olšovský a Dominik 2, Ježek. K utkání hraném ve středu 5. září pro malý počet hráčů (mělo se hrát na hřišti FK Jirny) minikopaná vůbec nejela, a tak prohrála tak kontumačně 3:0! V dalších utkáních potvrdili svou dobrou formu a opět výrazně zvítězili v úterý 11. září na hřišti FK Dobřejovice 9:1, branky: Procházka 4, Fiala a Bergmann 2, Hrnčíř a v sobotu 15. v prvém utkání na domácí půdě porazili nebezpečnou SK Zeleneč 2:0, branky: Bergmann 2. V říjnu budou pokračovat těmito utkáními: sobota v 9.00 hod. SK Kunice - TJ Odolena Voda sobota ve hod. TJ Odolena Voda - FK Čelákovice B sobota v hod. SKK Hovorčovice - TJ Odolena Voda úterý v hod. TJ Odolena Voda - SK Vel. Popovice

17 Přípravka zahájila svou okresní mistrovskou soutěž v sobotu 1. září na hřišti SK Úvaly remízou 2:2, branky: Olšovský 2 a pokračovala ve středu 5. září a v neděli 9. září dvěma výraznými vítězstvími. Nejprve na hřišti SK Čelákovice 10:1, branky: Olšovský 6, Bergmann 2, Lukáš a Hrnčíř a poté na domácím hřišti Sokol Veltěž 19:0, branky: Janovský 6, Hrnčíř 4, Fiala, Lubas a Sobotka 2, Holý, Olšovský, Bergmann. V neděli 16. září pak byli poraženi na hřišti FK Brandýs 4:2, branky: Lubas a Bednařík. Utkání v říjnu budou následující: pátek v hod. TJ Šestajovice - TJ Odolena Voda neděle v hod. TJ Odolena Voda - FK Zápy neděle v hod. SK Zeleneč - TJ Odolena Voda neděle v hod. TJ Odolena Voda - FK Sibřina Starší a mladší žáci vstoupili do mistrovské soutěže I.A třídy se střídavými výsledky. Nejprve v neděli 2. září na hřišti Slovanu Poděbrady zvítězili st. žáci 6:1, branky: Lakatoš 3, Javůrek, Moravec, Kutička a ml. žáci 5:0, branky: Moravec, Dvořák Michal, Balvín, Himl Martin, Bednařík. Ve středu 5. září opět na hřišti soupeře FK Nymburk, tentokráte byli poraženi st. žáci 1:4, branka: Lakatoš a ml. žáci 1:2, branka: Holčík. A do třetice na hřišti soupeře v sobotu 8. září Beck Mělník vítězství st. žáci 4:1, branky: Kutička 2, Dvořák, Bula a ml. žáci 3:1, branky: Dvořák, Vlasák, Moravec. Nepříjemná byla porážka v prvém utkání na domácím hřišti v sobotu 15. září se Sokolem Libiš st. žáci 1:5, branka: Kutička a ml. žáci 1:5, branka: Dvořák a v říjnu budou pokračovat takto: sobota v 9.30 hod. Mělník - TJ Odolena Voda odjezd autobusu v 8.00 hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Odolena Voda - FK Brandýs sobota v 9.30 hod. Vel. Borek - TJ Odolena Voda odjezd autobusu v 7.45 hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Odolena Voda - SK Pěčice Dorost opět pod vedením trenéra p. Milana Macha zahájil mistrovskou soutěž okresního přeboru skvělými výsledky. V prvém utkání na hřišti Sokola Toušeň v sobotu 1. září zvítězil 11:1, branky: Harmáček 6, Sojka a Mach 2, Petříček. V neděli 9. na domácím hřišti tvrdě vybojoval vítězství 6:4, branky: Harmáček 3, Kymr 2, Petříček. Na hřišti Sokola Radonice následoval lepší výsledek, tentokráte v sobotu 15. září pouze 8:0, branky: Harmáček 3, Mach 2, Štancl, Kovařík, Sojka. Přehled utkání hraných v říjnu: neděle v hod. TJ Odolena Voda - SK Škvorec neděle v hod. SK Úvaly - TJ Odolena Voda odjezd autobusu v 8.30 hod. od hřiště neděle v hod. TJ Odolena Voda - FK Sibřina A mužstvo mělo v přípravném období nemalé problémy, vstoupilo však do mistrovské soutěže III. třídy impozantně. V době, kdy píši tento příspěvek do našeho časopisu, tj. 16. září, má odehráno 6 utkání, v nichž zatím neztratilo ani jeden bod. Svou mistrovskou soutěž zahájilo v sobotu 18. srpna na domácím hřišti vítězstvím nad Sokolem Škvorec 4:2, branky: Mužíček 2, Pancíř T., Harmáček a pokračovali v sobotu 25. srpna na hřišti nováčka Sokola Zápy vítězství 5:0, branky: Horák, Prediger, Helík, Pancíř M., Kymr. Doma v sobotu 1. září porazili Sokol Měšice B 4:0, branky: Harmáček 2, Pancíř M., Prediger a ve středu 5. září opět na domácím hřišti zvítězili nad FK Březí 4:2, branky: Harmáček 2, Horák, Pancíř M. Na hřišti vhovorčovicích v sobotu 8. září, kde se v minulých utkáních moc nedařilo, tentokráte skvěle zvítězilo 2:0, branky: Helík, Pancíř T. V sobotu 15. září na domácím hřišti proběhlo povinné vítězství nad Sokolem Veleň 4:2, branky: Žemlička, Pancíř M. a T., Prediger. V říjnu budou sehrána tato utkání: sobota v hod. SK Pacov - TJ Odolena Voda sobota v hod. TJ Odolena Voda - FK Brandýs B sobota v hod. FK Kojetice - TJ Odolena Voda sobota v hod. TJ Odolena Voda - SK Řež 15

18 Výbor oddílu žádá o pomoc. Hledá fotbalové nadšence, kteří by měli zájem pomoci jako trenéři u mužstev minikopané, žáků, dorostu a rovněž vedoucího A mužstva dospělých. Případní zájemci mohou získat informace u sekretáře oddílu p. Petříčka na tel Rovněž tak podnikatelé, kteří by se chtěli zviditelnit svou reklamou umístěnou na oplocení travnaté hrací plochy a pomoci tak naší mládeži částkou 5 000,- Kč jsou vítáni. Výbor předem děkuje za vaši ochotu pomoci oddílu. Vladimír Kulíšek SPP ZVE DĚTI NA: Cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3 let: Kdy: od každé úterý od 4.10 každý čtvrtek 1,5-2 roky 9.30 hod. 1,5-2 roky hod. 2-2,5 roku hod. 2-3 roky hod. 2,5-3 roky hod. Kde: tělocvična u kostela Minipřípravka pro volejbal a míčové hry: Kdy: od každou středu hod. Kde: sportovní hala v Odoleně Vodě Pro koho: děti tříd ZŠ Volejbal mladší a starší žáci: Kdy: od každé pondělí hod. Kde: ve sportovní hale v Odoleně Vodě Pro koho: dívky tříd ZŠ Volejbal mladší a starší žáci: Kdy: pondělí, středa a čtvrtek hod. Kde: v září na antukových kurtech v Malém háji, od října ve sportovní hale Pro koho: chlapci tříd ZŠ Zakázkové truhlářství vybavení interiéru Šnobl Marian Tel./Fax: Netřeba 29 Mob.: Úžice Mgr. Monika Vodičková tel Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčnická Vítězslava Hálka Odolena Voda akulturní komise města Odolena Voda pořádá v sobotu 6. října 2007 od hodin v restauraci Opera v Dolínku 16 VÁCLAVSKOU ZÁBAVU K tanci a poslechu hraje Alfa. Vstupné 50 Kč. Srdečně zveme!

19 Kniha měla ten účinek, jaký obvykle mívají dobré knihy: hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající čtenáři se nezměnili. Georg Ch. Lichtenberg Výběr z nových knih: Pro děti Dietrich Groenemeyer: Malý medik Výprava do nitra lidského těla - pro čtenáře od 9 let. Knister: Čarodějnice Lilli ve škole S čarodějnicí Lilli zažijete spoustu zábavy! Od té doby, co Lilli našla u postele kouzelnickou knihu, čaruje jako o život. Veselá knížka pro mladší čtenáře. Jiří Žáček: Hádanky a luštěniny Knížka plná hádanek pro malé čtenáře. Beletrie: Roman Cílek: Sen o šibenici 17 neobyčejných krimi příběhů, kde nositeli děje je svérázná trojice přátel - advokát, bývalý policejní důstojník (dnes soukromý detektiv) a půvabná psycholožka. Eillen: Anděl smrti Detektivní román z lékařského prostředí. Teresa Medeiros: Šepot růží Milostný román známé autorky knih pro ženy. Danielle Steel: Dům Román o nečekaném dědictví, které hlavní hrdince změní celý život. Márína Nematová: Vězeňkyně z Teheránu Pravdivý příběh iránské šestnáctileté dívky, která byla v roce 1982 zatčena na základě vykonstruovaného obvinění a odsouzena k trestu smrti. Jane Green: Výměna Amber má přesně to, po čem Vicky touží. Výměna životů - můžete kráčet ve šlépějích jiné ženy? Nosit její šaty, žít s jejím manželem, bavit se s jejími kamarádkami, být spokojenější? Odpověď možná najdete v této knize. Robert Merle: Mé dobré město Paříž 3. díl románové ságy odehrávající se za vlády Jindřicha II. a Karla IX., v období náboženských válek mezi katolíky a hugenoty. Odborná literatura Miloš Filip: Osobní a rodinné bohatství. Jak chytře investovat. Praktické znalosti, postřehy a doporučení z oblasti financí. Naďa Střelbová DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO v Odoleně Vodě, v Tesko budově v ul. V Malém háji, zve rodiče s dětmi od narození do předškolního věku k návštěvě své herny. Pravidelná otevírací doba centra: pondělí středa pátek Jednorázový vstup do herny je 20 Kč, pro členy DC Sluníčko zdarma. Připravujeme také výtvarné a hudební hrátky pro děti, sledujte naše internetové stránky: Těšíme se na vás! 17

20 Pozvánka do divadla Neděle 14. října 2007, hodin DIVADLO NA JEZERCE Yasmina Reza KUMŠT Když říkám podle mě, myslím tím objektivně. Komedie o životě a schopnosti umět žít. Kumšt je světově proslulou komedií o třech nerozlučných přátelích, Markovi, Ivanovi a Borisovi, kteří se přes zdánlivě obyčejnou debatu o umění dostanou až k životně důležitému sporu, v němž figurují jejich nejniternější hodnoty. Autorkou Kumštu je oblíbená současná francouzská dramatička Yasmina Reza, která na divadelní scénu vstoupila velmi rázně už v roce 1987 svojí první hrou Rozhovor po pohřbu, za kterou získala prestižní Molierovu cenu. Kumšt spatřil světlo světa v roce 1994 a s nemalým úspěchem si našel cestu kdivákům celého světa - byl přeložen do více jak 35 jazyků. Režie: Jan Hřebejk Osoby a obsazení: Marek - Jan Tříska, Ivan - Jan Hrušínský, Boris - Jan Kačer Vstupenky v ceně 350 Kč je možno zakoupit v Cukrárně U Hrdinů na Horním náměstí. Doprava je zajištěna v ceně 50 Kč. Odjezd autobusu v hodin od Klubu Aero. Pořádá kulturní komise Malé máslovické muzeum másla srdečně zve na akce konané v sobotu 27. října: MÁSLOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ hod. Program: Zdobení dýní, vyřezávání dýní, pochoutky z dýní, Dušičkový les (S sebou: ostrý nůž na vyřezávání, dýně - vlastní nebo možno zakoupit na místě.) Vstupné: 20,- Kč TISKAŘSKÁ DÍLNA hod. Řemeslná dílna, která doplňuje výstavu v muzeu PLÁTNO & BYLINKY & BARVIČKY Program dílny: různé druhy tisku - pomocí papírových šablon, rostlinného materiálu, razítek, malování štětcem, frotáž, částečně si bude možné zhotovit i modrotisk. (S sebou: nůžky, šicí potřeby, látky, trička, ubrusy apod. nebo možné zakoupit na místě.) Cena: 240,- Kč Počet účastníků omezen, přihlášení předem mají přednost. Přihlášky a další informace na tel: nebo mailem: 18

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 2 U příležitosti 170. výročí narození našeho významného rodáka publikujeme jeho báseň ze sbírky

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 11/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Alena Vrbová V ZVA Uprostřed dešťů zim a živlů na zabití uprostřed tmavých šeření ať svítí jen jiskřička v doutnavém ohništi Myslete na příští Nic není skončeno

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný

OdOlen. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. OdOlen 2/2013. Foto: Zdeněk Kocur. Foto: Pavel Novotný 2 OdOlen zpravodaj města Odolena Voda 2013 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Zdeněk Kocur Foto: Pavel Novotný OdOlen 2/2013 1 fotogalerie

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

8/ 2013 KONSOLIDACE ÚVĚRŮ NEZABRZDÍ PŘÍŠTÍ INVESTICE, KTERÉ MĚSTO STRAKONICE PLÁNUJE A POTŘEBUJE ŠKOLY SE CHYSTAJÍ NA ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU Z P R A V O D A J M Ě S T A S T R A K O N I C E 1 5. R O Č N Í K Č Í S L O 8 / 2 0 1 3 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 8/ 2013 VYBÍRÁME Z OBSAHU: FÁMY ZŘEJMĚ

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více