ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem posedali. Natálie Blehová 5.B Chvíli se ostýcháš. Pak připiješ si s nimi na zdraví budoucí, svůj neklid zakrývaje. Den už se schyluje. Kraj tuší příchod zimy. Dítě si u kamen tak soustředěně hraje. A s hlavou přetěžkou jdeš pozdě domů sám. Stráž milenců tě potká před prvními domy. U holých zdí spí černá hejna vran. Pod nebem podzimním se k sobě choulí stromy. Sedmdesátiny paní Marie Juditková pan Ing. Petr Prokšík Paní Růžena Vlková Osmdesátiny Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda paní Božena Vlasáková Odolena Voda pan Jaroslav Růženec Odolena Voda Jedenaosmdesátiny pan Miloš Bohoněk Dvaaosmdesátiny pan Václav Žáček Třiaosmdesátiny paní Vilma Bobaňová paní Anna Judová Gratulujeme životní V září jubilea oslavili následující významná občané: Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny paní Věra Janáčková Pětaosmdesátiny paní Anna Tovarová Sedmaosmdesátiny pan Jaroslav Kopecký Osmaosmdesátiny pan Jan Kunt Devadevadesátiny pan Václav Provazník Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka Vás zve NA JEDNODENNÍ VÝLET, při kterém navštívíme ZÁMEK MNÍŠEK ZÁMEK DOBŘÍŠ Odjezd dne 28. října 2007 v 8.30 hodin od Závodního klubu Aero. Bližší informace a přihlášky na telefonu

3 Obsah Zprávy z radnice Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku Zábava našich dětí? Rozbor výsledků ankety Policie informuje Hasiči Aero nejlepší v kraji Orientační běh Jak dál na Kladně? Návrat volejbalu do našeho města Fotbal Novinky z knihovny Pozvánka do divadla Kina Autoři titulní stránky: Lucie Zadinová a David Čížek 5.B Dětské centrum Sluníčko v Odoleně Vodě zve rodiče s dětmi na loutkovou pohádku divadla Vysmáto (www.vysmato.cz) Červená Karkulka Představení se koná v neděli 14. října od hodin v Klubu Aero. Vstupné 30 Kč, pro členy DC Sluníčko zdarma. Akce se koná s podporou města Odolena Voda. ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E IČO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto číslo bylo vydáno: 1/10/2007 Cena 10,- Kč

4 Zprávy z radnice Výtah ze zápisu z jednání samosprávných orgánů města Rada města 27. srpna 2007 Rekonstrukce posledního ramene schodů V Malém háji Až ve třetím kole vyhlášeného výběrového řízení se podařilo vybrat a radou města schválit uzavření smlouvy na Rekonstrukci stávajícího schodišťového ramene v Malém háji v Odoleně Vodě s firmou Vladimír Šnajdr, Mělník za cenu ,- Kč včetně DPH. Místo stávajících schodů nevyhovujícího sklonu vzniknou 2 nová schodišťová ramena. Rekonstrukce si vyžádá uzavření této spojnice mezi horní a dolní částí obce až do 25. října. Zateplení hasičské zbrojnice RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Zateplení objektu hasičské zbrojnice v Dolínku v Odoleně Vodě firmě STAVITELSTVÍ - Milan Parma, Odolena Voda za celkovou cenu ,- Kč, včetně 19 % DPH. Zveřejnění záměrů města v rámci podpory projektu Vraťme volejbal Vodolce Na základě žádosti sdružení Volejbal Odolena Voda RM schválila zveřejnění záměrů města: 1) Pronajmout od 15. září do 31. prosince 2007 nebytové prostory v objektu sportovní haly v ulici Ke Stadionu 375 v Odoleně Vodě ve vlastnictví města, o výměře 36,8 m 2 Občanskému sdružení Volejbal Odolena Voda za účelem zázemí pro činnost občanského sdružení za těchto podmínek: výše nájmu za toto období bude činit 1 886,- Kč a paušální částka 7 200,- Kč za služby spojené s užíváním nebytového prostoru, včetně zázemí (WC - ve vestibulu u hlavního vchodu) smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 2) Pronajmout Občanskému sdružení Volejbal Odolena Voda od 15. září 2007 do 31. ledna 2008 (každé pondělí, středu a pátek v době od do hodin a dále ve dnech a v době od 9.00 do hodin) hrací plochu včetně příslušného zázemí v objektu sportovní haly vulici Ke Stadionu 375 v Odoleně Vodě. V souladu s usnesením Rady města Odolena Voda ze dne byla stanovena cena za 1 hodinu pronájmu hrací plochy ve shora stanovených termínech ve výši 595,- Kč. Rada města podporuje uzavření smlouvy o spolupráci s Občanským sdružením Volejbal Odolena Voda, kterou by mimo jiné byly určeny finanční prostředky z rozpočtu města na podporu činnosti sdružení. Dále RM udělila souhlas s umístěním sídla Občanského sdružení Volejbal Odolena Voda ve Sportovní hale na adrese ulice Ke Stadionu 375, Odolena Voda. 2 Stav obecních bytů RM vzala na vědomí dopisy nájemců nájemních domů Květnová 211 a 212 týkající se špatného stavu domů v majetku města Odolena Voda. Závěrečné stanovisko vzejde z projednání této problematiky v orgánech města Odolena Voda. Nájemné v obecních bytech poroste RM vzhledem ke stavu obecních bytů schválila maximální přírůstky měsíčního nájemného v obecních bytech pro období od do určené v souladu se zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu v platném znění a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 151/2007 v plné výši, a to takto: 27,70 % u bytů s měsíčním nájmem v roce 2007 ve výši 19,96 Kč/m 2 38,50 % u bytů s měsíčním nájmem v roce 2007 ve výši 15,65 Kč/m 2 Pro byty o průměrné velikosti 65 m 2 představuje toto navýšení částku 359,- Kč/měsíc a 391,- Kč/měsíc. Rozdíl je v důsledku základní ceny nájemného, která byla u bytů města rozdílná - tzv. byty I. a II. kategorie, současný zákon toto nerozlišuje. Tzn. při počtu 253 bytů (z důvodu privatizace je odečteno 24 bytů v čp. 350), ve kterých je regulované nájemné, se jedná o celkovou částku cca 1, 1 mil. Kč.

5 Privatizace č.p. 350 V Malém háji RM schválila zveřejnění záměru prodat obytný dům č.p. 350 v ulici V Malém háji, včetně pozemků st. p. č. 722/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a st. p. č. 722/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m 2, vše v k. ú. Odolena Voda Bytovému družstvu 350, se sídlem V Malém háji 350 za cenu ve výši ,- Kč a náklady spojené s převodem - daň z převodu ,- Kč, vklad do KN 500,- Kč a náklady za znalecké posudky 9 550,- Kč, tj. úhrnem za celkovou cenu ve výši ,- Kč. Stanovení této ceny vychází z ocenění domu soudním znalcem ke dni a z úpravy Zásad pro privatizaci bytového fondu v majetku města Odolena Voda. Cena stanovená tímto oceněním ,- Kč je snížena o tzv. podporu de minimis, která je schválena od ve výši 200 tis. Euro. Prodej leteckých fotografií města Odolena Voda Letos v květnu byly na základě objednávky starostky města pořízeny letecké fotografie Odoleny Vody. Snímky nafotil pan Jan Kouba v letadle, které pilotoval Ing. Jan Hanuš. Městu bylo předáno v elektronické podobě 75 autorizovaných snímků, 12 leteckých fotografických záběrů bylo zakoupeno za ,- Kč (1 660,- Kč/ks). V ceně vybraných záběrů je 1 kus fotografie formátu 30x45 cm a zdrojová data. Těchto 12 fotografií může město dále prodávat nebo využít pro vlastní potřeby - tisk pohlednic, publikací atd. Protože je o fotografie mezi občany zájem, schválila RM jejich prodej na městském úřadě za níže uvedené ceny: 1 kus fotografie formátu 30x45 cm za cenu 250,- Kč. 1 fotografický záběr na CD za cenu 50,- Kč. 70 fotografií je také zveřejněno k nahlédnutí na internetových stránkách města na adrese: Sběrný dvůr a Technické služby na Dolním náměstí čeká stěhování Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, RM neschválila koupi současného sídla TS (objekt č.p. 33) od majitelů nemovitosti za cenu ,- a rozhodla o zahájení jednání o pronájmu prostor s firmou Dopramo s.r.o. v jejím areálu č.p. 373 v Odoleně Vodě. Na základě tohoto jednání RM schválila pronájem následujících nebytových prostor: 3 kanceláří v administrativní budově včetně přístupu na sociální zařízení prostor dílny v administrativní budově celý objekt Tesko manipulační prostor na umístění sběrného dvora Roční cena pronájmu byla dohodnuta ve výši Kč + 19 % DPH, tj. celkem ,- Kč s účinností od Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. V ceně pronájmu jsou zahrnuty i ceny dalších služeb, a to u kanceláří a dílny - vytápění, spotřebovaná elektrická energie, spotřeba vody a odvoz odpadních vod. V objektu Tesko si bude město hradit elektrickou energii, vodu, vytápění a vývoz odpadních vod. Úpravu a vybudování nového sběrného dvora provede město Odolena Voda ve spolupráci s firmou Dopramo s. r. o. Úprava a nová výsadba zeleně pro příští rok RM uložila Komisi životního prostředí předložit Radě města posouzení stavu zeleně na veřejných prostranstvích na území města a zpracovat návrh ploch pro novou výsadbu stromů, keřů, květinových záhonů atd. Nový chodník v ulici Komenského Ve čtvrtek 13. září 2007 došlo k havárii při dodávce elektrické energie v ul. Komenského mezi č.p. 277 a č.p. 301, která byla způsobena vlivem koroze na zastaralém vedení NN v hloubce 1,2 m. Z tohoto důvodu musela být rozebrána část nově opraveného chodníku. Další body z jednání městské rady najdete v plném znění na: Z podkladů města zpracovala Barbora Měchurová 3

6 Obecně závazná vyhláška č. 5/ 2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda 4 Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 3/2007 dne usnesením č. 12 schválilo vydat v souladu s ustanovením 10, 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek l. Základní ustanovení 1.1 Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území města Odolena Voda, nebo vlastní či užívají na území města nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty města Odolena Voda. 1.2 Územím města Odolena Voda se rozumí jeho katastrální území, tj. území Odolena Voda, Dolínek a Čenkov (dále jen město ). 1.3 V zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven způsob a postup při zajišťování veřejného pořádku, čistoty a vzhledu veřejných prostranství na celém území města Odolena Voda a v souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku ve městě se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku ve městě. 1.4 Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 1.5 Tato vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených. Článek II. Základní pojmy 2.1 Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu. 2.2 Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržiště, místní komunikace a chodníky, silnice, ulice, hřiště a veřejná zeleň včetně Malého avelkého háje, veřejné prostranství před administrativní budovou akciové společnosti AERO Vodochody a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu vlastnictví k tomuto prostoru (viz příloha č. 1). 2.3 Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví města nebo je město spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky, lavičky, veřejné osvětlení, autobusové zastávky, veřejné pohřebiště, zařízení na sportovištích, pískovištích, dětských hřištích apod.). 2.4 Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky v menších či zpravidla větších vícefunkčních kompozicích, doplňující obytné prostředí (zejména plochy určené k trávení volného času) ve vlastnictví či správě města a ostatní zelené plochy. 2.5 Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech, diskotékách, koncertech apod.) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených). 2.6 Veřejně přístupným podnikem se rozumí sportovní či jiný kulturní podnik, taneční zábavy, diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti. Článek III. Obecná ustanovení 3.1 Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a účelu, ke kterému je určeno. 3.2 Každý je povinen udržovat na území města čistotu a pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými městem kontrolou nad jejich dodržováním.

7 3.3 Každý odpovídá za znečištění a poškození veřejného prostranství a životního prostředí, ke kterému došlo jeho jednáním, opomenutím nebo v souvislosti s jeho činností. Článek IV. Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných zařízení a veřejné zeleně 4.1 Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, znečistí nebo poškodí veřejné zařízení je povinen neprodleně vzniklou závadu nebo znečištění odstranit nebo zajistit své náklady její odstranění v nejkratší možné době. V případě, že toto znečištění nebo poškození neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník nebo jím určený správce veřejného prostranství, veřejného zařízení či osoba odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty. 4.2 Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby psi, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň. 4.3 Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení odpovídá město. Za tím účelem je město povinno zejména: zabezpečit prostředky potřebné k zajištění čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného prostranství a veřejných zařízení zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajistit tak, aby ostatní uživatelé byli co nejméně obtěžováni. Článek V. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 5.1 V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně je na veřejných prostranstvích zakázán volný pohyb psů. Volným pohybem psů se rozumí pohyb psa bez vodítka, a to pod kontrolou nebo dohledem osoby či chovatele. 5.2 Při pohybu na veřejném prostranství musí být pes vybaven vodítkem. 5.3 Vstup se psy je zakázán na dětská hřiště a do sportovního areálu. 5.4 Pro volný pohyb psů jsou určena veřejná prostranství označená v příloze č. 2 této vyhlášky. 5.5 Osoba, která doprovází psa na veřejném prostranství, je povinna zamezit vzájemnému střetu zvířat a lidí a zvířat mezi sebou. Článek VI. Stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 6.1 V zájmu zajištění veřejného pořádku se stanoví tyto závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků: 1) Pořadatel je povinen oznámit Městskému úřadu Odolena Voda, odbor samosprávy, minimálně 10 dnů před jeho konáním: a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele a provozovatele nebo majitele sportovního zařízení, IČ b) označení druhu akce resp. opakujících se akcí, počátek, konec, datum a místo konání c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní d) počet členů pořadatelské služby e) způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce f) souhlas vlastníka, případně oprávněného uživatele nemovitostí, kde se má akce konat g) jméno, příjmení a telefonní spojení na osobu odpovědnou za průběh akce. 2) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a označeni viditelným nápisem Pořadatelská služba. 6.2 V zájmu zajištění veřejného pořádku se stanoví tyto závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků: 1) Taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen akce) lze provozovat pouze v době od do hodin, v období od do každého roku od do hodin. 2) Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu Odolena Voda, odbor samosprávy minimálně 10 dnů před jejím konáním: a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ 5

8 b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání včetně souhlasu majitele nebo nájemce c) uvést pro koho je akce určena(např. pro mládež) d) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní e) počet členů pořadatelské služby f) způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce g) souhlas vlastníka, případně oprávněného uživatele nemovitostí, kde se má akce konat h) jméno, příjmení a telefonní spojení na osobu odpovědnou za průběh akce. 3) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a označeni viditelným nápisem Pořadatelská služba. 4) Na základě písemné žádosti pořadatele kulturní akce může být pro jednotlivé akce udělena výjimka ohledně doby konání akce. Výjimku uděluje Rada města Odolena Voda. Článek VII. Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 7.1 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečností, zdraví a majetku, je: zastavení a stání vozidel na plochách, které mají charakter veřejného prostranství a nejsou zařazeny do sítě místních komunikací a parkovacích ploch (nezpevněné nebo zatravněné plochy, hřiště apod.) 7.2 Vylepování plakátů na objektech a zařízeních v majetku města je povoleno pouze na místech uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. 7.3 Požadavky na zajištění plakátování na informačních tabulích městského úřadu předkládá žadatel městskému úřadu Žadatel může požádat pouze o zveřejnění informací o konání sportovních kulturních společenských, prodejních a politických akcí. 7.5 Plakátování uskutečněné bez souhlasu městského úřadu a zveřejňování jiných informací než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 8.1 Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy. 8.2 Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude u fyzické osoby postihováno jako přestupek podle 46 odst. 2 zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích v platném znění, jako přestupek proti veřejnému pořádku podle 47 nebo 48 téhož zákona, případně jako přestupek (např. podle 28 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba porušením této vyhlášky může naplnit některou ze skutkových podstat správních deliktů uvedených v 58 zákona č. 128/2000 S., o obcích v platném znění. 8.3 Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí: a) Městská policie Odolena Voda b) Orgány obce a pověření zaměstnanci města zařazení do MěÚ Odolena Voda. Článek IX. Zrušující ustanovení Vydáním této obecně závazné vyhlášky se ruší v plném rozsahu: a) obecně závazná vyhláška O dodržování veřejného pořádku na území obce ze dne b) obecně závazná vyhláška č. 6/2005 O stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků. Článek X. Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. července Příloha č. 1 OZV č- 5/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda 6 VEŘEJNÝM PROSTRANSTVÍM ve smyslu této vyhlášky jsou všechna náměstí, tržiště, místní komunikace a chodníky, silnice, ulice, hřiště a veřejná zeleň včetně Malého a Velkého háje, veřejné prostranství před administrativní budovou akciové společnosti

9 AERO Vodochody a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jsou to zejména: NÁMĚSTÍ Dolní náměstí, Horní náměstí, nám. Vítězslava Hálka DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Horní část obce Za č.p , ul. ČSA, u základní školy č.p. 200, sportovní areál Dolní část obce Za č.p , před č.p. 384, Sídliště Pod Tvrzí, Sídliště Cukrovar Dolínek ul. Atriová Čenkov MÍSTNÍ KOMUNIKACE Alšova, Atriova, Boční, Čenkovská, Čs.armády, Do Polí, Do Struh, Do Zahrad, Dukelská, Husova, Josefa Nerudy, K Šálku, Ke Stadionu, Komenského, kpt. Jaroše, kpt. Nálepky, Krátká, Kudrnova, Lesní, Lidická, Luční, Na Štěpnici, Na Vršku, Na Zdolnici, Nad Úvozem, Nerudova, Nová, Partyzánská, Pod Hrází, Pod Tvrzí, Průmyslová, Revoluční, Růžová, Seifertova, Slunečná, Smetanova, Spojovací, Šípková, Školní, U Fary, U Jordnánu, U Kostela, U Kovárny, U Lékárny, U Letiště, U Pivovaru, U Špejcharu, U Vodárny, U Závodu, U Zvoničky, V Malém háji, V Zahrádkách, V Zátiší, Větrná, Višňová, Za Klokočkou, Zahradní, Žižkova Příloha č. 2 OZV č- 5/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ určená pro volný pohyb psů v prostoru Malého háje přes Zlatkov k borovičkám u kapličky k Veliké Vsi za sportovní halou a objektem fy Igepa v části Velkého háje před tzv. finskými domky cestou v prostoru boroviček Příloha č. 3 OZV č- 5/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda Plakátovací tabule Plakátovací plochy - Dolní nám. ul. Květnová - autobusové čekárny - zastávka na Dolním náměstí - ul. V Malém háji za č.p zastávka u základní školy v ul. Školní - ul. Revoluční u č.p nám. Vítězslava Hálka - u aut. zastávky S B Ě R Š A T S T V A se koná v pondělí 15. října 2007 od do hod. vgaráži u základní školy v ul. Čs. armády. PŘINÉST MŮŽETE: -oblečení dámské, pánské a dětské -lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky -péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky (prádlo nemusí být vyprané ani vyčištěné, ale zabalené v pytlích nebo v krabicích) Sbírka bude předána neziskové organizaci Diakonie husitská - STROM, která poskytuje materiální pomoc občanům u nás i v zahraničí. 7

10 Zábava našich dětí? Je nám líto, že musíme uveřejnit i takovéto obrázky. Poničená zdravá borovice byla zachycena citlivým okem fotoreportéra hned v první školní den 3. září. Tento smutný pohled a nehorázné vandalství se stalo v sousedství nově zbudovaného altánu v Dolínku u hřiště v Atriové ulici. Byla okamžitě přizvána Policie ČR a podáno trestné oznámení na neznámého pachatele. Ale hledání, ani trestání nevrátí tomuto stromu život. Ovšem v našem městě projevy vandalství nejsou až tak ojedinělé. I další fota jsou toho důkazem. Bezcitnost, jednoduchost, zloba, či zábava? Redakční rada Zábradlí v dolní části města Střecha altánku v ulici Komenského vně 8 uvnitř

11 Rozbor výsledků ankety pro veřejnost v rámci plánování sociálních služeb pro občany Odoleny Vody Sociální komise spolu se sociálně správním odborem městského úřadu rozdala v červnu občanům dotazník, aby zjistila hlavní priority našich spoluobčanů v sociální oblasti. Dotazník vrátilo 60 lidí, byli to převážně mladí lidé kolem 30 let věku a potom starší občané nad 70 let. V oblasti sociálních služeb chybí lidem sociální poradenství a centrum sociálněrehabilitačních služeb. S poskytováním pečovatelské služby jsou lidé spokojeni. Nejčastěji lidé odpovídali na otázky ne přímo z oblasti poskytování sociálních služeb, ale na všeobecné potřeby občanů. Tyto odpovědi se lišily podle věku respondentů. Mladí lidé by si nejvíce přáli zřízení jeslí, rozšíření mateřské školy a vybudování víceúčelových hřišť pro děti. Starší lidé preferují bezbariérové chodníky, zajištění bezbariérových autobusů, zřízení hlídací služby pro děti a seniory, možnost levnějších nákupů. Dalším častým požadavkem bylo zřízení volnočasového centra pro občany všech věkových skupin. Nejvíce lidi trápí vysoké nájemné v bytech a nutnost odkupu bývalých bytů Aera. Na základě výsledků ankety navrhla sociální komise několik úkolů, o jejichž uskutečnění bude usilovat: zvýšení nástupních míst na autobusových zastávkách zajíždění bezbariérových autobusů do Odoleny Vody zřízení autobusové zastávky u Lidlu v Kralupech n. Vlt. umístění pouličních hodin na Horním náměstí osvětlení veřejných telefonních budek vybudování nových pískovišť a hřišť pro malé děti vybudování multifunkčních sportovních hřišť pro velké děti zvýšení kapacity mateřské školy eventuálně zřízení jeslí nebo služby na hlídání dětí v dlouhodobém horizontu: vybudování supermarketu vybudování domova důchodců vybudování kulturně-společenského centra Děkujeme všem, kteří dotazník odevzdali a zvlášť čtyřem našim spoluobčanům, kteří nabídli pomoc. MUDr. Sylva Očenášková předsedkyně sociální komise Policie informuje Cyklisté, víte jak se máte chovat v silničním provozu? Do rizikové skupiny účastníků v silničním provozu jsou zařazováni i cyklisté. Stane-li se cyklista účastníkem dopravní nehody, dochází ke vzniku nebezpečí, při kterém je vážně ohroženo jeho zdraví nebo život. Pro snížení tohoto rizika vám nabízíme několik rad, aby vaše jízda na kole byla bezpečná a vždy jste měli z cest šťastný návrat. Doporučení pro bezpečnou jízdu na kole: Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte ani předměty, které by vás nebo jiné osoby mohli zranit. Své úmysly dávejte včas najevo a takovým způsobem, aby je ostatní účastníci silničního provozu správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout. Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku. Vždy respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky. K ostatním účastníkům silničního provozu buďte ohleduplní. 9

12 10 Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo Oblékejte si barevné a světlo odrážející oblečení Před každou jízdou na kole, ale i během ní, platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které vám umožňují bezpečnou jízdu Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám. Budete-li všechny tyto zásady bezpečné jízdy dodržovat, skutečně tak snížíte nebezpečí možnosti úrazu, které hrozí nejen vám, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. nprap. Zdeněk Chalupa Preventivní informační skupina Okresní ředitelství PČR Praha-venkov Mladiství pachatelé vnikli do domu poblíž města Odolena Voda Pod pohrůžkou fyzického násilí požadovali po majiteli domu 1 000,-Kč. Nebojácný majitel odmítl peníze vydat. Za to mu jeden z mladistvých darebáků zasadil ránu pěstí do břicha a ve vzteku vzal ze stolu kuchyňský nůž, který hodil do okna. Při svém odchodu ještě majitele domu postrašili, že přijdou znovu. Policisté z Obvodního oddělení Odolena Voda pachatele ještě ten den dopadli. Proti mladíkům je vedeno trestní stíhání pro trestné činy porušování domovní svobody a loupež. nprap. Petra Potočná Hasiči AERO Vodochody nejlepší ve Středočeském kraji ve vyprošťování z havarovaných vozidel Dne 6. září proběhl v Lysé nad Labem za účasti 17 soutěžních družstev přebor Středočeského kraje ve vyprošťování osob z havarovaných prostředků. Jedná se o velmi divácky atraktivní soutěž, při které je věrně simulována dopravní nehoda dvou vozidel, z nichž může být jedno např. i obrácené na střeše nebo mohou být vozidla různě na sobě apod. Soutěž se skládá z několika scénářů dopravních nehod. Každé družstvo má jiný scénář, který připraví skupina rozhodčích a o kterém soutěžní družstvo nic neví. Před přípravou simulace dopravní nehody jsou totiž členové soutěžního družstva odvedeni stranou, aby nevěděli, o jaký zásah se bude jednat. Vše se musí podobat realitě. Tým rozhodčích se skládá z několika členů HZS ČR a Záchranné služby. Hodnotí se poskytnutí předlékařské pomoci, taktika a technika zásahu a také čas zásahu. Velitel zasahující jednotky musí po odstartování správně a účinně vyhodnotit situaci a rozhodnout o taktice vedení zásahu. Cílem je ztakto havarovaných vozidel co nejšetrněji provést záchranu vážně zraněné osoby - poraněná páteř, zaklíněné nohy, krvácení, úraz hlavy aj. K tomu hasiči využívají veškeré dostupné prostředky - hydraulické vyprošťovací nůžky a rozpínáky, sekyrky, pily, zvedací vaky, klíny apod. Některé z potřebných nářadí si naši hasiči vyráběli i sami, neboť jsou na trhu příliš drahé. Vozidlo je nutno stabilizovat pomocí pod-

13 pěr a klínů, dostat se dovnitř ke zraněné osobě a vyprostit zraněného ven z vozu tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Časový limit na vyproštění osoby z havarovaného vozu je 15 minut. Naše družstvo startovalo jako předposlední v celé soutěži a svým perfektním výkonem získalo 420 bodů. Dle hodnocení všech rozhodčích se jednalo o nejlepší výkon za celý den. Vítězem IV. ročníku Středočeského kraje ve vyprošťování se tak stalo družstvo HZS AERO Vodochody před HZS Beroun (396 bodů) a HZS Příbram (391 bodů). Tímto úspěchem jsme potvrdili, že náš loňský a předloňský výsledek na těchto závodech a třetí místo na Mistrovství České republiky nebyly náhodné. Je to bezpochyby i dobrá zpráva pro okolní region a obyvatele okolních obcí, se kterými má jednotka HZS AERO Vodochody uzavřenou smlouvu o pomoci v případě vzniku mimořádných událostí na jejich území. Naše jednotka tímto zároveň dokazuje trvalou vysokou připravenost a akceschopnost. A to není z činnosti jednotky HZS AERO Vodochody v září vše! V sobotu 8. září 2007 proběhl v areálu našeho podniku XI. ročník soutěže hasičského pětiboje FIRE FIGHTER FENZY CUP. Jednalo se o soutěž k prověření fyzické zdatnosti příslušníků HZS ČR a HZSP, ve které se utkala 3-členná družstva z celé republiky. Soutěžící startuje v plné předepsané zásahové výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem, s upnutou maskou a spuštěným vzduchem (celá tato výstroj váží cca 20 kg). Po odstartování závodník vynese hadici B na střechu objektu po vnějším schodišti, kde ji uloží do přepravky. Poté pomocí lana vytáhne druhou hadici B na podestu. Dále sestoupí po schodišti s našlápnutím každého schodu ze střechy a přesune se k silovému adaptéru, kde pomocí úderů palice (cca 4,5 kg) přesune do vzdálenosti 1,5 m zátěž o hmotnosti 70 kg. Nato se chůzí či během přemístí k hasičskému vozu CAS 32, kde uchopí připravené zavodněné vedení se dvěma hadicemi C a proudnicí a toto vedení rozvine na vzdálenost 23 metrů. Zde proudnici s hadicí odloží na zem. Prochází slalomově mezi postavenými kužely. Uchopí 2 barely naplněné 20 litry vody a po vyznačené cestě mezi kužely je odnese na vzdálenost cca 25 metrů, kde na něj čeká poslední, ale nejtěžší disciplína - z určeného místa přemístit simulovanou figurínu o váze 80 kg, kterou musí transportovat obouruč (Raitekův úchop) jako skutečně zachraňovanou osobu na vzdálenost 30 metrů, tam figurínu odložit a proběhnout cílem. Jedná se o velmi zajímavou soutěž, která plně a věrohodně simuluje skutečné nasazení hasiče při zásahu. Soutěž je charakteristická silným okamžitým maximálním výkonem v relativně krátkém čase do 2 minut. XI. ročníku této soutěže se zúčastnilo 19 tříčlenných družstev HZS ČR a HZSP z celé republiky. Soutěž není náročná jen pro samotné závodníky, ale i pro technické pracovníky a organizátory, protože jen připravit 57 pokusů je pořádná dřina. V této soutěži není důležité, kdo vyhrál. Uznání zaslouží každý, kdo do Aera přijel a soutěže se zúčastnil. Tato soutěž je tak specifická a tak náročná, že ji nelze ani popsat, Fenzy Cup se musí prožít... Miloš Hladík Fota: Radek Fiala 11

14 Orientační běh Jako v každém sportu i v orientačním běhu bývají tzv. hluchá období. V orientačním běhu jsou to zimní měsíce, částečně ale také období prázdnin. O prázdninách se sice nekonají obvyklé soutěžní žebříčkové závody, pořadatelé ale připravují velké množství dalších závodů, na nichž se mohou příznivci tohoto druhu sportu opravdu vyřádit. Jsou to často velmi hodnotná klání, někdy rozložená do více dnů, a za účasti domácích závodníků, ale i ze zahraničí. Letní prázdninové závody mají neodolatelnou atmosféru. Některých se zúčastnili i členové našeho oddílu. A nevedli si špatně. Vezměme to po pořádku: Pěkné prázdniny v Českém ráji, : Letos se tento již tradiční závod konal dříve než obvykle na konci srpna a to srpna. Tato změna termínu patrně způsobila, že se z našeho oddílu nenašlo mnoho zájemců. Oddílové soustředění, pravidelně pořádané v minulých letech v rámci těchto závodů, bylo tudíž zrušeno. Jediní zástupci našeho oddílu, rodina Hartlova, patrně pod tíhou samoty, nedokončila celou sérii třech závodů, i když měli našlápnuto k hezkým výsledkům, a nebyla proto v konečných výsledcích hodnocena. Bohemia 2007, 5 dnů OB : Ve dnech 15. až uspořádal oddíl OK Jiskra Nový Bor v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko závod v orientačním běhu Bohemia Orinteering. Shromaždiště závodu včetně cíle všech etap bylo u obce Osinalice, severně asi 25 km od Mělníka. Pořadatel pro závod připravil nové mapy v měřítku 1: E5, pěkně graficky zpracované. Terén pro všechny etapy byl velmi členitý, orientačně i fyzicky náročný s velkým množstvím skalních srázů a kamenů. Závodu se účastnilo asi 2 tisíce závodníků registrovaných v 710 klubech z 28 států. Z našeho oddílu se tohoto mezinárodního 5-ti denního závodu zúčastnili čtyři členové. Zdeněk Hartl - běžel městský sprint v prostoru města Mělník, Petr Brázdil, Radka Brázdilová a Vratislav Kuneš, kteří absolvovali celý 5-ti denní závod. Velmi pěknou atmosféru vytvořilo krásné letní počasí, přírodní scenérie v oblasti Osinalicka a kvalitní organizace závodu. Průběh fyzicky náročného soutěžení naše závodníky neodradil. Nejlépe dopadl Petr Brázdil 9. místem z 15 hodnocených. Už se těšíme na příští podobné terény. Jesenický labyrint : Krásné závody v krásném terénu v obci Bedlno u Jesenice na západě Čech přilákalo 6 závodníků našeho oddílu. V náročných ale orientačně velmi pěkných terénech se nejlépe vedlo veteránovi Zdeňku Hartlovi, který kategorii do 40 let s přehledem vyhrál. Blahopřejeme! Skvěle si vedla i Markéta Berná, která v nejsilnější kategorii D21 obsadila 6. místo z 28, a dále Honza Harl v H21, který doběhl na 18. ze 42 hodnocených. Letní závody skončily, začíná podzimní soutěžní sezóna. Již proběhly závody národního žebříčku a chystáme se na závody žebříčku oblastního. Také se naplno rozbíhá podzimní tréninková činnost. O tom ale zase někdy příště. Závěrem: Vážení rodiče, má-li váš chlapec nebo děvče zájem o orientační běh a navštěvuje třetí a čtvrtou třídu na škole v Odoleně Vodě, je možné je přihlásit každý čtvrtek v hodin, před bočním vchodem do tělocvičny, kam na podzim a v zimě chodíme trénovat. O možnostech vás rád informuje předseda oddílu Ivan Koutný na telefonu nebo em na nebo hlavní trenér mládeže Vratislav Kuneš na telefonu či u Podrobné informace o orientačním běhu v Odoleně Vodě dostali žáci třetích a čtvrtých tříd v rámci náboru ve škole. Ivan Koutný 12 Rajčatové kuře Potřebujeme: 2 půlky kuřete, 2 rajčata, 2 cibule, 7 lžic oleje, pepř, sůl, 1 lžičku sladké papriky a hořčice Rajčata nakrájíme na malé kousky, cibuli nakrájíme najemno. Na rozpáleném oleji necháme rajčata a cibuli zesklovatět, přidáme sůl, pepř, hořčici a 15 minut vaříme. Touto šťávou potřeme omyté půlky kuřete a 30 minut grilujeme.

15 Jak dál na Kladně? Samozřejmě, že z pohledu volejbalového dění, abych upřesnil bombastický titulek. O základních změnách jsem vás, milí čtenáři, informoval na závěr sezóny minulé. Když bych to měl ve zkratce zopakovat, musím se uchýlit k onomu známému Kámen na kameni... Jako pozitivum ale vidím to, že byl tím zemětřesením dán prostor pro mladé. A také to, že vedení týmu má realistické cíle do sezóny Na konci loňského ročníku jsem zaslechl cosi o tom, že jedině finále je cílem a podobné, poněkud ukvapeně vyslovené názory. Hlavy vychladly, názory se zrevidovaly a už se mluví o tom, že reálné by bylo okolo pátého místa, i když ta finálová čtyřka by prý nebyla k zahození. Nevím do jaké míry je to psychologie, ale raději tvrdím, že páté místo bude docela přijatelné. A jak to vlastně na Kladně vypadá? Představím vám tedy soupisku týmu Volleyball.cz Kladno: Böhm Martin S 20 let 188 Diviš Lukáš S 20 let 197 Fokt Borek B 25 let 202 Holčík Pavel N 38 let 192 Linz Karel S 21 let 200 Marel Miloslav U 23 let 202 Minařík Petr L 20 let 188 Polanský Jiří L 26 let 180 Sedlář Jan B 20 let 200 Skladaný Branislav N 24 let 185 Sobotka Vladimír B 22 let 203 Šrámek Martin B,U 21 let 197 asnejvětší pravděpodobností bude na soupisce i Zadražil Jiří B,U 27 let 197 Ano, ten Jirka Zadražil z Liberce! Dne mi Honzátko Svoboda potvrdil tuhle informaci s jistotou na 95%. Tak doufám, že těch 5% nevyjde... Dva hráči jsou cizinci. Jeden je starý známý Branko a druhým je jeho krajan Lukáš Diviš, který přišel z trenčínské volejbalové školy. Realizační tým Zdeněk Vágner manažer Jan Svoboda trenér Milan Hadrava asistent trenéra Zuzana Škrhotá masérka Jakub Zlatohlávek statistik Jak sami vidíte, jen několik jmen známe z loňska. Zůstali Borek Fokt, Karel Linz, Míla Marel, Branko Skladaný a Martin Šrámek. Vodolákům notoricky známá jsou dvě nová jména - do Kladna se stěhují švagři Bobajs a Holča. Jinak se jedná o perspektivní mládí, které se bude pod zkušeným vedením otloukat na palubovkách co znamenají volejbal... A už se tuto sezónu také otloukat začali. 20. září odehráli první kolo proti dalšímu středočeskému celku, proti Příbrami. Na první kolo to bylo docela slušné, někdy se kluci hledali v kombinaci i na palubovce, jinde osvědčili svoje talenty i dravost mládí. Celkově bych řekl - neuspořádané a nadějné. Jak nastoupili? Braňo Skladaný, Míla Marel, Karel Linz, Martin Böhm, Borek Fokt, Vláďa Sobotka a Jirka Polanský. Družstva byla vyrovnaná ve své nevyrovnanosti a z toho také vyplynulo poněkud divoké skóre ve třetím setu. Kladno tedy ve svém prvním utkání vyhrálo s Příbramí doma 3:2 (25:23,26:28,25:11,22:25,15:12), když bych řekl, že vítězství bylo vydřené ale zasloužené. Hezké dny vám přeje Ivan Pekárek Návrat volejbalu do našeho města Vážení příznivci volejbalu, rádi bychom vám krátce představili projekt V V V - Vraťme Volejbal Vodolce. Volejbal a sportovní hala byly v minulosti chloubou Odoleny Vody a hlavním zdrojem zábavy. V současné době bohužel z našeho města prakticky vymizel. A protože nám není lhostejný osud vodolského volejbalu, rozhodli jsme se pokusit se s tím něco udělat. 13

16 14 Jsme bývalí hráči klubu AERO Odolena Voda. Strávili jsme v Odoleně Vodě svá nejlepší volejbalová léta a Vodolka nám přirostla k srdci. Všichni se sem rádi vracíme a někteří z nás se zde i natrvalo usadili. Jsme přesvědčeni, že je naší morální povinností vrátit volejbal na Vodolce tam, kam po řadu let patřil, tzn. zpět do extraligy a Evropských pohárů. Jsme generace, která se na Aeru naučila hrát a odbíjená nám otevřela cestu do volejbalového světa. Tímto způsobem bychom to vodolskému volejbalu chtěli vrátit a takto navázat na práci, kterou pro vodolský klub vykonali pánové Chalupník, Grubauer, Jež, Kraus, Krob, Nývlt, Tichý, Žůček a mnoho další. Nestavíme si žádné vzdušné zámky, ale hodláme postupnou systematickou prací znovu vybudovat družstvo, které bude vzorně Vodolku reprezentovat. Je jasné, že nás čeká tvrdá a dlouholetá práce. Všichni jsme ve volejbale působili a nebo působíme, víme, co nás čeká. Věříme, že cíle můžeme dosáhnout zvláště, když nám v našem úsilí nabízejí pomocnou ruku představitelé města, Českého volejbalového svazu a pan senátor našeho regionu. Pro ty z vás, kteří už pozapomněli na slavná léta AERA i pro nově přistěhovalé spoluobčany, kteří jeho slávu nezažili, v krátkosti připomeneme největší úspěchy klubu. Historie volejbalu v Odoleně Vodě je stará zhruba 50 let. Volejbalový oddíl Aero Odolena Voda za dobu své existence dosáhl řady úspěchů doma i v zahraničí. Od roku 1969, kdy oddíl vstoupil do první ligy, vybojoval šest titulů mistra ligy, sedmkrát obsadil druhé místo, třikrát byl bronzový a dvakrát zvítězil v Českém poháru. V Evropských pohárech získalo družstvo mužů šest medailových umístění a dvakrát zvítězilo v Evropské lize. Potěšilo nás, že projekt V V V získal podporu, jak u představitelů města Odolena Voda, tak i u vedení společnosti Aero Vodochody a.s. Věříme, že se nám společnými silami podaří realizovat náš projekt V V V - navrácení volejbalu do Odoleny Vody. Aero Vodochody a.s. zároveň souhlasilo s tím, aby nově vzniklý volejbalový oddíl navázal na tradici a nesl ve svém názvu symbol leteckého podniku Aero. A tak pod staronovým názvem Aero Odolena Voda budeme v letošní sezóně hrát II. volejbalovou ligu. Kromě pravidelných zápasů druholigové soutěže se můžete těšit na řadu turnajů a přátelských zápasů (začínáme na palubovce soupeře v Železném Brodě, první domácí zápas hrajeme v 10.00hod proti Rakovníku). O všech utkáních, turnajích a akcích vás budeme včas informovat. Zároveň bychom vám rádi v následujících číslech tohoto zpravodaje chtěli představovat naše nově vzniklé sdružení. Doufáme, že vás náš projekt zaujal a že opět najdete cestu do sportovní haly. Věříme, že přijmete nově vzniklý klub za svůj a budete nám fandit a pomáhat nám dojít k vysněnému společnému cíli. Děkujeme za podporu představitelům města Odolena Voda v čele se starostkou paní Evou Odehnalovou a vedení Aera Vodochody a.s. v čele s prezidentem společnosti Ing. Peterem Ondrem. Samozřejmě děkujeme všem, kteří nám v našich začátcích pomáhají a jsou ochotni nám pomáhat dál. Za Volejbal AERO Odolena Voda Petr Galis Fotbal Minikopaná, její trenér rád uvítá ve svých řadách nové zájemce narozené v roce 2001 a 2002 i jejich rodiče při trénincích v úterý a ve středu od hod. ve sportovním areálu v Odoleně Vodě. Svou mistrovskou okresní soutěž zahájila přípravka v sobotu 1. září na hřišti Sokola Veltěž vysokým vítězstvím 12:0, branky: Hrnčíř 5, Fiala, Olšovský a Dominik 2, Ježek. K utkání hraném ve středu 5. září pro malý počet hráčů (mělo se hrát na hřišti FK Jirny) minikopaná vůbec nejela, a tak prohrála tak kontumačně 3:0! V dalších utkáních potvrdili svou dobrou formu a opět výrazně zvítězili v úterý 11. září na hřišti FK Dobřejovice 9:1, branky: Procházka 4, Fiala a Bergmann 2, Hrnčíř a v sobotu 15. v prvém utkání na domácí půdě porazili nebezpečnou SK Zeleneč 2:0, branky: Bergmann 2. V říjnu budou pokračovat těmito utkáními: sobota v 9.00 hod. SK Kunice - TJ Odolena Voda sobota ve hod. TJ Odolena Voda - FK Čelákovice B sobota v hod. SKK Hovorčovice - TJ Odolena Voda úterý v hod. TJ Odolena Voda - SK Vel. Popovice

17 Přípravka zahájila svou okresní mistrovskou soutěž v sobotu 1. září na hřišti SK Úvaly remízou 2:2, branky: Olšovský 2 a pokračovala ve středu 5. září a v neděli 9. září dvěma výraznými vítězstvími. Nejprve na hřišti SK Čelákovice 10:1, branky: Olšovský 6, Bergmann 2, Lukáš a Hrnčíř a poté na domácím hřišti Sokol Veltěž 19:0, branky: Janovský 6, Hrnčíř 4, Fiala, Lubas a Sobotka 2, Holý, Olšovský, Bergmann. V neděli 16. září pak byli poraženi na hřišti FK Brandýs 4:2, branky: Lubas a Bednařík. Utkání v říjnu budou následující: pátek v hod. TJ Šestajovice - TJ Odolena Voda neděle v hod. TJ Odolena Voda - FK Zápy neděle v hod. SK Zeleneč - TJ Odolena Voda neděle v hod. TJ Odolena Voda - FK Sibřina Starší a mladší žáci vstoupili do mistrovské soutěže I.A třídy se střídavými výsledky. Nejprve v neděli 2. září na hřišti Slovanu Poděbrady zvítězili st. žáci 6:1, branky: Lakatoš 3, Javůrek, Moravec, Kutička a ml. žáci 5:0, branky: Moravec, Dvořák Michal, Balvín, Himl Martin, Bednařík. Ve středu 5. září opět na hřišti soupeře FK Nymburk, tentokráte byli poraženi st. žáci 1:4, branka: Lakatoš a ml. žáci 1:2, branka: Holčík. A do třetice na hřišti soupeře v sobotu 8. září Beck Mělník vítězství st. žáci 4:1, branky: Kutička 2, Dvořák, Bula a ml. žáci 3:1, branky: Dvořák, Vlasák, Moravec. Nepříjemná byla porážka v prvém utkání na domácím hřišti v sobotu 15. září se Sokolem Libiš st. žáci 1:5, branka: Kutička a ml. žáci 1:5, branka: Dvořák a v říjnu budou pokračovat takto: sobota v 9.30 hod. Mělník - TJ Odolena Voda odjezd autobusu v 8.00 hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Odolena Voda - FK Brandýs sobota v 9.30 hod. Vel. Borek - TJ Odolena Voda odjezd autobusu v 7.45 hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Odolena Voda - SK Pěčice Dorost opět pod vedením trenéra p. Milana Macha zahájil mistrovskou soutěž okresního přeboru skvělými výsledky. V prvém utkání na hřišti Sokola Toušeň v sobotu 1. září zvítězil 11:1, branky: Harmáček 6, Sojka a Mach 2, Petříček. V neděli 9. na domácím hřišti tvrdě vybojoval vítězství 6:4, branky: Harmáček 3, Kymr 2, Petříček. Na hřišti Sokola Radonice následoval lepší výsledek, tentokráte v sobotu 15. září pouze 8:0, branky: Harmáček 3, Mach 2, Štancl, Kovařík, Sojka. Přehled utkání hraných v říjnu: neděle v hod. TJ Odolena Voda - SK Škvorec neděle v hod. SK Úvaly - TJ Odolena Voda odjezd autobusu v 8.30 hod. od hřiště neděle v hod. TJ Odolena Voda - FK Sibřina A mužstvo mělo v přípravném období nemalé problémy, vstoupilo však do mistrovské soutěže III. třídy impozantně. V době, kdy píši tento příspěvek do našeho časopisu, tj. 16. září, má odehráno 6 utkání, v nichž zatím neztratilo ani jeden bod. Svou mistrovskou soutěž zahájilo v sobotu 18. srpna na domácím hřišti vítězstvím nad Sokolem Škvorec 4:2, branky: Mužíček 2, Pancíř T., Harmáček a pokračovali v sobotu 25. srpna na hřišti nováčka Sokola Zápy vítězství 5:0, branky: Horák, Prediger, Helík, Pancíř M., Kymr. Doma v sobotu 1. září porazili Sokol Měšice B 4:0, branky: Harmáček 2, Pancíř M., Prediger a ve středu 5. září opět na domácím hřišti zvítězili nad FK Březí 4:2, branky: Harmáček 2, Horák, Pancíř M. Na hřišti vhovorčovicích v sobotu 8. září, kde se v minulých utkáních moc nedařilo, tentokráte skvěle zvítězilo 2:0, branky: Helík, Pancíř T. V sobotu 15. září na domácím hřišti proběhlo povinné vítězství nad Sokolem Veleň 4:2, branky: Žemlička, Pancíř M. a T., Prediger. V říjnu budou sehrána tato utkání: sobota v hod. SK Pacov - TJ Odolena Voda sobota v hod. TJ Odolena Voda - FK Brandýs B sobota v hod. FK Kojetice - TJ Odolena Voda sobota v hod. TJ Odolena Voda - SK Řež 15

18 Výbor oddílu žádá o pomoc. Hledá fotbalové nadšence, kteří by měli zájem pomoci jako trenéři u mužstev minikopané, žáků, dorostu a rovněž vedoucího A mužstva dospělých. Případní zájemci mohou získat informace u sekretáře oddílu p. Petříčka na tel Rovněž tak podnikatelé, kteří by se chtěli zviditelnit svou reklamou umístěnou na oplocení travnaté hrací plochy a pomoci tak naší mládeži částkou 5 000,- Kč jsou vítáni. Výbor předem děkuje za vaši ochotu pomoci oddílu. Vladimír Kulíšek SPP ZVE DĚTI NA: Cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3 let: Kdy: od každé úterý od 4.10 každý čtvrtek 1,5-2 roky 9.30 hod. 1,5-2 roky hod. 2-2,5 roku hod. 2-3 roky hod. 2,5-3 roky hod. Kde: tělocvična u kostela Minipřípravka pro volejbal a míčové hry: Kdy: od každou středu hod. Kde: sportovní hala v Odoleně Vodě Pro koho: děti tříd ZŠ Volejbal mladší a starší žáci: Kdy: od každé pondělí hod. Kde: ve sportovní hale v Odoleně Vodě Pro koho: dívky tříd ZŠ Volejbal mladší a starší žáci: Kdy: pondělí, středa a čtvrtek hod. Kde: v září na antukových kurtech v Malém háji, od října ve sportovní hale Pro koho: chlapci tříd ZŠ Zakázkové truhlářství vybavení interiéru Šnobl Marian Tel./Fax: Netřeba 29 Mob.: Úžice Mgr. Monika Vodičková tel Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčnická Vítězslava Hálka Odolena Voda akulturní komise města Odolena Voda pořádá v sobotu 6. října 2007 od hodin v restauraci Opera v Dolínku 16 VÁCLAVSKOU ZÁBAVU K tanci a poslechu hraje Alfa. Vstupné 50 Kč. Srdečně zveme!

19 Kniha měla ten účinek, jaký obvykle mívají dobré knihy: hlupáci po ní zhloupli, moudří zmoudřeli a zbývající čtenáři se nezměnili. Georg Ch. Lichtenberg Výběr z nových knih: Pro děti Dietrich Groenemeyer: Malý medik Výprava do nitra lidského těla - pro čtenáře od 9 let. Knister: Čarodějnice Lilli ve škole S čarodějnicí Lilli zažijete spoustu zábavy! Od té doby, co Lilli našla u postele kouzelnickou knihu, čaruje jako o život. Veselá knížka pro mladší čtenáře. Jiří Žáček: Hádanky a luštěniny Knížka plná hádanek pro malé čtenáře. Beletrie: Roman Cílek: Sen o šibenici 17 neobyčejných krimi příběhů, kde nositeli děje je svérázná trojice přátel - advokát, bývalý policejní důstojník (dnes soukromý detektiv) a půvabná psycholožka. Eillen: Anděl smrti Detektivní román z lékařského prostředí. Teresa Medeiros: Šepot růží Milostný román známé autorky knih pro ženy. Danielle Steel: Dům Román o nečekaném dědictví, které hlavní hrdince změní celý život. Márína Nematová: Vězeňkyně z Teheránu Pravdivý příběh iránské šestnáctileté dívky, která byla v roce 1982 zatčena na základě vykonstruovaného obvinění a odsouzena k trestu smrti. Jane Green: Výměna Amber má přesně to, po čem Vicky touží. Výměna životů - můžete kráčet ve šlépějích jiné ženy? Nosit její šaty, žít s jejím manželem, bavit se s jejími kamarádkami, být spokojenější? Odpověď možná najdete v této knize. Robert Merle: Mé dobré město Paříž 3. díl románové ságy odehrávající se za vlády Jindřicha II. a Karla IX., v období náboženských válek mezi katolíky a hugenoty. Odborná literatura Miloš Filip: Osobní a rodinné bohatství. Jak chytře investovat. Praktické znalosti, postřehy a doporučení z oblasti financí. Naďa Střelbová DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO v Odoleně Vodě, v Tesko budově v ul. V Malém háji, zve rodiče s dětmi od narození do předškolního věku k návštěvě své herny. Pravidelná otevírací doba centra: pondělí středa pátek Jednorázový vstup do herny je 20 Kč, pro členy DC Sluníčko zdarma. Připravujeme také výtvarné a hudební hrátky pro děti, sledujte naše internetové stránky: Těšíme se na vás! 17

20 Pozvánka do divadla Neděle 14. října 2007, hodin DIVADLO NA JEZERCE Yasmina Reza KUMŠT Když říkám podle mě, myslím tím objektivně. Komedie o životě a schopnosti umět žít. Kumšt je světově proslulou komedií o třech nerozlučných přátelích, Markovi, Ivanovi a Borisovi, kteří se přes zdánlivě obyčejnou debatu o umění dostanou až k životně důležitému sporu, v němž figurují jejich nejniternější hodnoty. Autorkou Kumštu je oblíbená současná francouzská dramatička Yasmina Reza, která na divadelní scénu vstoupila velmi rázně už v roce 1987 svojí první hrou Rozhovor po pohřbu, za kterou získala prestižní Molierovu cenu. Kumšt spatřil světlo světa v roce 1994 a s nemalým úspěchem si našel cestu kdivákům celého světa - byl přeložen do více jak 35 jazyků. Režie: Jan Hřebejk Osoby a obsazení: Marek - Jan Tříska, Ivan - Jan Hrušínský, Boris - Jan Kačer Vstupenky v ceně 350 Kč je možno zakoupit v Cukrárně U Hrdinů na Horním náměstí. Doprava je zajištěna v ceně 50 Kč. Odjezd autobusu v hodin od Klubu Aero. Pořádá kulturní komise Malé máslovické muzeum másla srdečně zve na akce konané v sobotu 27. října: MÁSLOVICKÉ DÝŇOVÁNÍ hod. Program: Zdobení dýní, vyřezávání dýní, pochoutky z dýní, Dušičkový les (S sebou: ostrý nůž na vyřezávání, dýně - vlastní nebo možno zakoupit na místě.) Vstupné: 20,- Kč TISKAŘSKÁ DÍLNA hod. Řemeslná dílna, která doplňuje výstavu v muzeu PLÁTNO & BYLINKY & BARVIČKY Program dílny: různé druhy tisku - pomocí papírových šablon, rostlinného materiálu, razítek, malování štětcem, frotáž, částečně si bude možné zhotovit i modrotisk. (S sebou: nůžky, šicí potřeby, látky, trička, ubrusy apod. nebo možné zakoupit na místě.) Cena: 240,- Kč Počet účastníků omezen, přihlášení předem mají přednost. Přihlášky a další informace na tel: nebo mailem: 18

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Obec Klobuky, okres Kladno

Obec Klobuky, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016, o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Zastupitelstvo obce Klobuky se na svém zasedání dne 21. 9. 2016 usnesením č. 22/08 usneslo vydat v souladu s ust. 10,

Více

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Olovnice, okres Kladno. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Olovnice, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE O L O V N I C E č. 1/2004 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Olovnice schválilo a vydává dne 24.5.2004

Více

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ V OBCI

O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ V OBCI OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Červené Pečky, číslo 1/2005 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ V OBCI Zastupitelstvo obce Červené Pečky schválilo a vydalo dne 7.4.2005 v souladu s ust.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Čakovičky č. 1/2006, o veřejném pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Čakovičky č. 1/2006, o veřejném pořádku Obecně závazná vyhláška obce Čakovičky č. 1/2006, o veřejném pořádku zastupitelstvo obce Čakovičky schválilo a vydalo dne 30.11.2006 v souladu s ustanoveními 10, 35 a v souladu s ustanovením 84 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 2/2007 o veřejném pořádku na území obce Petříkov a Radimovice

Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 2/2007 o veřejném pořádku na území obce Petříkov a Radimovice Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 2/2007 o veřejném pořádku na území obce Petříkov a Radimovice Zastupitelstvo obce Petříkov se usneslo vydat dne 6.3.2007 v souladu s ustanovením 10, 35 a v souladu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Mělníka, okres Mělník. I. Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Mělníka, okres Mělník. I. Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník číslo 9/2004 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Mělníka schválilo a vydalo dne 21.12.2004 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE. Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE Obecně závazná vyhláška Města Nová Bystřice č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu zvířat na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Břežany. o ochraně životního prostředí, udržování čistoty a veřejného pořádku na území obce Dolní Břežany

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Břežany. o ochraně životního prostředí, udržování čistoty a veřejného pořádku na území obce Dolní Břežany Obecně závazná vyhláška obce Dolní Břežany o ochraně životního prostředí, udržování čistoty a veřejného pořádku na území obce Dolní Břežany č. 3/2005 platná v územních obvodu obce Dolní Břežany Zastupitelstvo

Více

Obec BOREČ, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Boreč č.03/2006 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec BOREČ, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Boreč č.03/2006 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec BOREČ, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Boreč č.03/2006 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Boreč schválilo a vydává dne 9.3.2006.

Více

Obec Byšice, okres Mělník

Obec Byšice, okres Mělník Obec Byšice, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Byšice č. 5/2005, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Byšice schválilo a vydává dne 15.12.2005 v

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2007 o veřejném pořádku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2007 o veřejném pořádku OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2007 o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Mochov se na svém zasedání dne 21. 2. 2007, usnesením č. 200701 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 a 35 a na základě 84 odst.

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

článek 1 Úvodní ustanovení

článek 1 Úvodní ustanovení Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 2/2005 O ČISTOTĚ A VEŘEJNÉM POŘÁDKU VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem se dle ustanovení 10 písm. a), c) a d) a 84

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška města Loket ze dne 20. března 2008 č. 2/2008 Ú P L N É Z N Ě N Í obecně závazné vyhlášky města Loket ze dne 27. dubna 2006 č. 3/2006 o zajištění a ochraně veřejného pořádku, čistoty

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 1/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 1/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 1/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě Platí od 17. 3. 2014 Účinná od 8. 4. 2014 Platí do Vyvěšeno dne: 24. 3. 2014

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2013

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2013 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2013 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení Zastupitelstvo obce Obříství schvaluje a vydává dne 1.10.2013 v souladu s ust.

Více

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín OBEC STARÝ KOLÍN Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín Zastupitelstvo obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 8. 11.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vápenný Podol č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce Vápenný Podol č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška obce Vápenný Podol č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo obce Vápenný Podol schválilo na svém zasedání konaném

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O B E C V Ě T Ř N Í Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území obce Větřní Zastupitelstvo obce Větřní se na svém 7. zasedání konaném dne

Více

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností MĚSTO MIMOŇ Obecně závazná vyhláška č.../2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usneslo vydat na základě ustanovení 10

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 8. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 14.10.2009 Bod pořadu jednání: 14. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML O VEŘEJNÉM POŘÁDKU

Více

Obec Dolní Beřkovice. Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 1/2015

Obec Dolní Beřkovice. Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice č. 1/2015 Obec Dolní Beřkovice sídlo: Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice, IČO: 00236799 tel.: 315 692 034, e-mail: starosta@dolniberkovice.cz, datová schránka ID: a3bbvbx Obecně závazná vyhláška obce Dolní Beřkovice

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

OBEC DĚPOLTOVICE. o zajišťování a ochraně veřejného pořádku OBEC DĚPOLTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 16.10.2013 usnesením z 18. Zasedání zastupitelstva obce

Více

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení

Obec Nepřevázka. okres Mladá Boleslav. I. Základní ustanovení Obec Nepřevázka okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Nepřevázka č. 1/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Nepřevázka schválilo a vydává

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

MĚSTO JÍLOVÉ. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky MĚSTO JÍLOVÉ Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/ Zastupitelstvo města Třince se na svém 14. zasedání konaném dne 20.09. usnesením č. 14/399/ usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a d) a ustanovení 84 odst.

Více

Město Horažďovice. Článek 1

Město Horažďovice. Článek 1 Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Horažďovice se

Více

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Město Odolena Voda Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 7/2009 dne 30. listopadu 2009 usnesením č... schválilo vydat v souladu s ustanovením

Více

Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání konaném dne 30.1.2012 usnesením číslo 10/06-3 usneslo vydat,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

Město Blansko. Obecně závazná vyhláška č

Město Blansko. Obecně závazná vyhláška č Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 312016 kterou se stanovuji pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansko Zastupitelstvo města Blansko

Více

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku

č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku č. 3/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 10. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a c)

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost

předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše Kč osobě, která porušila povinnost Obec Tuklaty Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Zastupitelstvo

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV k zabezpečení místních záležitostí. veřejného pořádku při provozování hostinských. Platný.

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV k zabezpečení místních záležitostí. veřejného pořádku při provozování hostinských. Platný. Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2017-05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností Stav dokumentu Platný Evidenční údaje Název předpisu

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 20. června 2016 usnesením č. 160620/ZM/86

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, KTEROU SE VYMEZUJÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, NA NICHŽ SE ZÁKAZUJE KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Zastupitelstvo

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 4/2016. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných.

Obecně závazná vyhláška města Nové Město na Moravě č. 4/2016. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných. a v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřizen9, ve znění Veřejným pořádkem se rozumĺ souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejĺ se a zanikají majetku. Pro

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky Město PETŘVALD č. 3/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ Zastupitelstvo města Tábora vydává dle ustanovení 24 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 05/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 25. zasedání dne 01.07.2009 pod číslem usnesení

Více

MĚSTO PODBOŘANY. Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

MĚSTO PODBOŘANY. Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích MĚSTO PODBOŘANY Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 14. prosince 2011

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č. xx/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č. xx/2006 Obec HOVORČOVICE výbor pro životní prostředí NÁVRH VYHLÁŠKY OBCE 1. VERZE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č. xx/2006 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo

Více

č. 7/2014 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

č. 7/2014 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích Město Louny OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 7/2014 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích Červen 2014 Zastupitelstvo města Louny se na svém zasedání dne 16.06.2014

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic

Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2006, O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 3/2007, Č. 3/2009, Č. 7/2009, Č. 1/2010, Č. 6/2010,

Více

Město Kaznějov. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kaznějov. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kaznějov Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Kaznějov schválilo dne.. us. č. na základě ustanovení 10 písm.a),c)d), v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 15.7.2014 374/15/RM/2014 - prodej pozemku Rada města navrhuje zastupitelstvu města prodat pozemek parcelní

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 Obec Hrádek VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém jednání dne 11.3.l994 podle zákona o obcích č. 367/l99O

Více

Obecně závazná vyhláška č. 01/2009,

Obecně závazná vyhláška č. 01/2009, Obecně závazná vyhláška č. 01/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherský Brod a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Uherský Brod

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis:

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů v Žamberku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nýřany se na svém zasedání dne 1.12.2016 usnesením č. III usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č. 246/1992

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více