Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm."

Transkript

1 Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel , Výroční zpráva Úvod Aktivity regionu 09 v roce 2004 se odvíjely v širším kontextu celosvazových aktivit i regionálních záměrů činnosti. V roce 2004 se uskutečnila Valná hromada SKIP v Jindřichově Hradci, na které byla řešena řada celosvazových otázek i problematika oboru. V této souvislosti tedy probíhala i v rámci regionu široká diskuse a četná jednání výboru. Vlastní plán aktivit se opíral o zkušenosti z minulých období a náměty členské základny. 2. Činnost regionálního výboru Devítičlenný regionální výbor, který se schází pravidelně jedenkrát měsíčně, působil do konání regionální valné hromady ve složení L. Nivnická - předsedkyně, J. Daňková, Z. Dohnálková, Š. Kašpárková, M. Kvapil, J. Nejezchlebová, V. Raška, M. Švejcarová. Spolupracovnicí zahraniční komise je z našeho regionu kol. Šedinová. Na regionální valné hromadě konané dne byl zvolen nový výbor ve složení : Libuše Nivnická předsedkyně, Ludmila Černá, Jarmila Daňková, Šárka Kašpárková, D. Kopřivová, Miloš Kvapil, Jana Nejzchlebová, Vladislav Raška, Magda Švejcarová.. Dozorčí komise M. Machátová, M. Holubová, M. Pokorná. Členkou VV SKIP za region 09 se dále stala kol.j. Lapčíková a V. Raška. V souvislosti s ukončením působení kol. Z. Dohnálkové ve výboru RV SKIP, která vykonávala funkci hospodářky, byla v březnu dozorčí komisí provedena mimořádná kontrola a předána agenda hospodáře. Nově zajišťuje účetní agendu na základě Dohody pí. Marie Šandová. Hlavní oblasti, kterými se v průběhu roku výbor zabýval jsou: - zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření - plán činnosti na rok příprava regionální valné hromady - ustavující schůze nového výboru RV SKIP - formulování stanoviska členské základny pro valnou hromadu SKIP členské příspěvky - předání hospodářské a účetní agendy

2 - nominace na Cenu českých knihovníků ( Mgr. Marie Huberová) - příprava návštěvy a zajištění programu pro delegaci francouzských knihovníků - realizace semináře vzdělávání pracovníků hudebních knihoven, Projekt SKIP Knihovna 21. st. - příprava a realizace zájezdu do vídeňské městské knihovny - vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových členů, ukončení členství - příprava zájezdu do polských knihoven v září ( neuskutečněno pro malý zájem) - příprava programu kolegií a jejich realizace ( 2x) - příprava a realizace seminářů ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha - propagace ankety Moje kniha - aktivity BMI, Týden knihoven - účast na Valné hromadě SKIP - distribuce Bulletinu SKIP a komunikace s členskou základnou - příprava projektu na rok 2005 vzdělávání pracovníků hudebních knihoven - aktualizace www. stránek - schvalování příspěvků knihoven na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP ( Klub dětských knihoven a Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Kolik řečí znáš, Knihovna Kroměřížska K. Kryl, členů na akce v rámci Týdne knihoven ( Knihovna - Kroměřížska, Knihovna F. Bartoše Zlín a Knihovna BBB Uherské Hradiště ) - vyjádření SKIP pro soud ve věci pracovně právního sporu členky SKIP - účast na VV SKIP a informace z VV SKIP pro výbor a členskou základnu - spolupráce se sekcemi SKIP a zahr. komisí - Kodex etiky českých knihovníků 3. Členská základna Region 09 měl v roce 114 individuálních a 83 kolektivních členů, v průběhu roku bylo nově přijato 14 individuálních a 3 institucionální členové.členství zrušilo celkem 6 členů, z toho 4 institucionální a 2 individuální. V průběhu roku byla provedena obměna evidenčních karet s cílem aktualizace údajů a zjišťován byl počet zaměstnanců u knihoven s právní subjektivitou. Tento údaj nebyl dříve zjišťován. Členské příspěvky jsou zpravidla vybírány v I. čtvrtletí ( u příležitosti konání valné hromady nebo kolegií), zbývající členové jsou obesíláni písemně ( úhrada složenkou nebo přes bankovní účet). Dle potřeby jednou členové, kteří neuhradili příspěvky daného roku upomínání ke konci roku písemně. 4. Z aktivit regionu Valná hromada za VV SKIP se jednání účastnila kol. L. Zemánková, která členy seznámila s aktivitami SKIP a plánovaným programem valné hromady Byla přednesena výroční zpráva za rok 2003 a zpráva o hospodaření.. Zvoleni byli členové RV SKIP a přijatu usnesené valné hromady, které mj. deklarovalo úkol maximálně podporovat propagaci knihoven a celorepublikových knihovnických akcí ( BMI, Moje kniha, Týden knihoven aj.) Kolegium a seminář Interkulturní dialog v knihovnách ve spolupráci Multikulturní centrum Praha a SKIP ( program viz příloha) byl všemi účastníky hodnocen velmi pozitivně a bylo dohodnuto jeho další pokračování KDK SKIP Uherské Hradiště Kolik řečí umíš ( podpořeno

3 příspěvkem RV SKIP), účast se 31 členů. Proběhlo hodnocení projektu Kde končí svět, tvůrčí dílna Židé Mgr. L. Křenková představila projektové metody práce s textem a literaturou, vztahující se k tématu. Účastnice si odnesly také zdramatizovaný text židovské legendy Uzly na nitích. V diskusi vystoupila slovenská knihovnice a zároveň autorka 4 knih pro děti Gabriela Futová Knihovna Kroměřížska a SKIP - Dny pro Kryla ( březen květen, podpořeno příspěvkem z RV SKIP) v KJM - KDK Náměty pro netradiční práci s dětmi ekologická a enviromentální výchova v knihovnách další část cyklického vzdělávacího semináře tentokrát nazvaného Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu. Konal se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (podpořeno grantem Ministerstva kultury ČR, SKIP a ČSN IAML). Tématu se opět ujal prof. Miloš Štědroň a kromě stěžejní přednášky se účastníci setkali a pobesedovali s trumpetistou a skladatelem Jaromírem Hniličkou a navštívili Památník Leoše Janáčka. ( podobné zhodnocení viz. příloha a foto) zájezd Vídeň ( foto v příloze ) - oňský zájezd knihovníků do nové vídeňské městské knihovny (Buchereien Wien) se setkal s takovým ohlasem, že jsme jej zařadili opět do letošního programu naší regionální organizace SKIP. A tak 3. června 2004 se čtyři desítky knihovníků zúčastnilo zájezdu do Vídně. Hlavním cílem byla samozřejmě především návštěva moderní městské knihovny, nacházející se přímo nad stanicí podzemní dráhy U-6. Průvodcem nám opět byl hlavní knihovník pan Jahl. Vedle nových interiérů nás zaujalo například řazení všech druhů dokumentů vedle sebe na regály (knihy, CD, CD-ROM nebo videokazety), způsob zpřístupnění denního tisku i to, jak jsou zde zejména pro děti a mládež možnosti pracovat s audiovizuální technikou, a vůbec prostupnost jednotlivých oddělení knihovny. Odpoledne nás ještě čekala procházka deštivou Vídní mohla být individuální, nebo s průvodcem panem Miklasem, majitelem cestovní kanceláře návštěva francouzských knihovníků program byl organizován RV SKIP ve spolupráci s knihovnami MZK, KJM v Brně a KKD ve Vyškově. Mimo exurze v uvedených knihovnách bylo pro hosty připraveno v KJM podvečerní přátelské setkání s knihovníky obohacené mimořádně kvalitním vystoupením studentky konzervatoře H. Švobové s klavírním doprovodem prof. Jaroslavy Majerové Koncert z písní českých skladatelů ( Dvořák, Janáček, Martinů). Atmosféra setkání a umělecký program hosty nadchnul. Ve Vyškově byla delegace přijata na radnici a prohlédli si krásnou vyškovskou knihovnu Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu, který se konal ve dnech v hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Účastníci opakovaně vysoce hodnotí odbornou úroveň a přátelskou atmosféru. Na základě dosavadního zájmu je připravován další ročník a 20. října 2004 Seminář Komunikace s mladými lidmi v knihovnách který se konal v Městské knihovně v Jihlavě vyplynul z potřeby mnoha kolegyň naučit se jednat s konfliktními, nepřizpůsobivými a leckdy agresivními dětmi v knihovnách ať už při běžném kontaktu s nimi či při besedách. Byl zahájen v úterý odpoledne valnou hromadou KDK, na níž byla hodnocena činnost regionálních klubek (těch je v současné době již 10) a se svým hodnocením vystoupili i garanti aktivit s celostátním dopadem Noc s Andersenem, anketa SUK Čteme všichni, projekt Kde končí svět, Webík, Jičín město pohádky

4 - (knihovnická dílna) a databanka KDK. Samotný seminář Komunikace s mladými lidmi v knihovnách začal ve středu ráno. Bohužel nepřijel avizovaný lektor Zdeněk Šimanovský (autor knihy Hry pomáhají s problémy), který se problematikou neklidných, nepozorných, agresivních dětí zabývá z různých pohledů (dramatická výchova, muzikoterapie, psychologie...). Seminář vedla jeho kolegyně Mgr. Kolínská ze společnosti NotaBene, psychoterapeutka zabývající se '*,!*+/010)1)2' &'(&)'(!*+)'!*+(,-),.!* i tvořivou dramatikou a využitím dramatických prvků v terapii. Zážitkovou formou '*,!'8*,39&'(&&)-3),1))'11)&!"#$% jsme se pak dozvídali mnohé o sobě a svém přístupu k řešení konfliktních situací, zvládání nevhodného chování. Vzhledem k velkému počtu účastníků (více než '*,)0)-8.;%1))&1,)7</=>3 )',8:&'(,/8*"#$%(,2,& 3435)-'6%)&7 60) nebylo možné většinu her realizovat v žádoucím rozsahu, přesto byly inspirativní. Zpracovala: Libuše Nivnická, předsedkyně RV SKIP 09 Přílohy: program semináře Multikulturní dialog hodnocení hudebního semináře ( projekt SKIP) foto Vídeň

5

6 Hodnocení hudebního semináře Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu se konal ve dnech Ve dnech se konal v hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena seminář na téma Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu. Semináře se zúčastnilo 36 kolegů ze všech typů hudebních knihoven České republiky. Po krátkém úvodu byla do dopoledního programu zařazena beseda s jazzovou osobností, trumpetistou, skladatelem a aranžérem Jaromírem Hniličkou. Vážný i nevážný dialog s ním vedl jazzman Jan Beránek, publicista, houslista, spolupracující s předními jazzovými sólisty a soubory (Viklický, Klusák, Svoboda, Koubková, SHQ, Brno Brass Band ). Jaromír Hnilička s humorem hovořil o své úspěšné kompoziční a interpretační činnosti, spojené především, a to až dodnes, s legendárním Orchestrem Gustava Broma. Přinesl s sebou unikátní nahrávky vlastní tvorby, které dokazují jeho pestrý skladatelský rejstřík. Oba hosté se výborně doplňovali a celkový dojem jejich vystoupení byl příjemně lidský a neformální. Na besedu navázal programový blok IAML, ve kterém předsedkyně Mgr. Z. Petrášková z Národní knihovny v Praze nabídla aktuální informace o významu a výhodách národního a mezinárodního členství v tomto sdružení, aktuálně hovořila o připravovaných volbách a současné vydavatelské činnosti. Na tato sdělení navázala volná diskuse o změněné situaci v zastoupených hudebních knihovnách při platnosti nové smlouvy s OAO. Hlavní náplní semináře byla ovšem přednáška prof. Štědroně na téma Manýrismus. Pojem vysvětloval nejprve v obecném významu i s jeho odlišnou charakteristikou v historii a dnes. Tento termín uváděl nejprve ve spojitosti s výtvarným uměním a dále pokračoval po hudební linii. Výchozím bodem jeho úvah se stalo období renesance a přehled pokračoval až do období raného baroka, zastoupeného především dílem Claudia Monteverdiho. K zaujetí tématem přispěly citlivě vybrané, skvostné nahrávky (Gesualdo da Venosa, H. Schütz, J. H. Gallus, C. Monteverdi aj.). Živý výklad, včetně obrazu společnosti a doby, prokládaného čerstvými muzikologickými výzkumy a objevy, přivedl posluchače do středu problému. Při uvádění představitelů čerpal prof. Štědroň zejména z italské tvorby, kde se hlavně vyskytovaly novátorské tvůrčí postupy. V rozboru skladatelských technik C. Monteverdiho vycházel z jeho operní tvorby, jejíž ukázky na videu umožnily posluchačům dokonale vychutnat hudbu vyjádřenou výbornými pěveckými a hereckými výkony i nápaditou režií. V závěru semináře jsme navštívili Památník Leoše Janáčka, kde je po rekonstrukci přístupný Janáčkův domek, zachovávající dispozici původního interiéru s kompletně dochovanou pracovnou. K shlédnutí je zde stálá výstava vrcholného díla, dopisů a fotografií. V přilehlém audiovizuálním sále jsme shlédli animovanou verzi Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky, v podání Berlínské filharmonie za řízení K. Nagana. Tato exkurze vhodně doplnila předchozí výklad prof.štědroně na téma Leoš Janáček - operní skladatel (seminář č. 4). Velký zájem ze strany knihovníků o semináře pořádané hudební knihovnou se promítl ve vysoké účasti kolegů i v projeveném přání o další pokračování.

7 Hodnocení semináře Manýrismus ve vývoji hudby aneb Zpochybnění každého stylu, který se konal ve dnech v hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně Dvoudenního vzdělávacího semináře se zúčastnilo 37 posluchačů z řad knihovníků hudebních oddělení a přihlásili se také 3 studenti (jeden z Karlovy university v Praze a dva z Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně). Do dopoledního programového bloku byla zařazena beseda s brněnským skladatelem, dirigentem, houslistou a bývalým ředitelem Konzervatoře Brno, Evženem Zámečníkem. Představil své dílo i živé názory na současné provozování hudby profesionální a amatérské. Ozřejmil knihovníkům svůj umělecký vývoj v osobních souvislostech. Komentoval své skladby, komponované především pro housle a dechové nástroje. Je jedním z mála skladatelů uplatňující s úspěchem humor a nadsázku ve svých skladbách a to hlavně v sekci pro dechové nástroje (Brněnský Brass Band). Demonstroval prostřednictvím videoprojekce část svého úspěšného muzikálu pro děti Rychlé šípy, zpracovaného podle románu Jaroslava Foglara. Na tento autorský umělecký profil navázal živý vokální koncert z díla P. Ebena, L. Janáčka, B. Martinů a A. Dvořáka. Studentka 5. roč. Konzervatoře Brno, Hana Švobová, přednesla písně pro soprán za klavírního doprovodu profesorky Mgr. Jaroslavy Majerové. Lyrismus, citové zabarvení písní i skvělá interpretace navodily příjemnou a srdečnou atmosféru. Stěžejním bodem programu byla pak odpolední přednáška na téma Manýrismus ve vývoji hudby, která se časově odrazila od období baroka. Způsob projevu prof. Štědroně opět zapojil do tématu různě hudebně znalé knihovníky, kteří nemohli než obdivovat unikátní Štědroňovy vědomosti zasahující do oblasti hudby i historie, psychologie skladatelů a hudebních forem. Neobyčejně přitažlivý výklad kořeněný humorem i současnými objevy hudebního bádání měly živou odezvu a četné diskuse v kuloárech i při samotném výkladu. Ukázky z CD a videa byly posluchačsky oslňující z hlediska melodického i interpretačního.

8 Na stejné úrovni probíhal i druhý pracovní den, který pokračoval přednáškou o Manýrismu v období klasicismu. V plejádě světových autorů manýristických kompozic (Claudio Monteverdi, Jacobus Handl-Gallus ad.) figurovali také čeští skladatelé (Jan Václav Hugo Voříšek a Václav Karel Holan Rovenský ad.). Na závěr semináře byla zařazena prohlídka výstavy Leoš Janáček a Brno, instalovaná jako stálá expozice v nově rekonstruovaném Domě pánů z Kunštátu. Na fotografiích poznáváme jak blízké přátele a rodinu, tak i umělce spolupracující s Janáčkem, ale také dobovou tvář města Brna s detailem míst, kde se Janáček pohyboval. Vizuálně-zvukový záznam líšeňského nářečí ze Zelného trhu přibližuje pramen, ze kterého skladatel čerpal při záznamech nápěvků mluvy. Shlédnutí výstavy propojilo tyto vizuální vjemy se znalostmi získanými při přednášce o Leoši Janáčkovi v minulých seminářích. V Brně dne Miroslava Horejsková V Brně dne Horejsková Miroslava

9

10

11

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 1 OBSAH I. Úvod. s. 3 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP.. 3 Mozkový trust.. 3 Valná hromada.. 3 Konference Andersen.. 3 Přehled klubek a projektů..

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá.

Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím, co dá. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................... 5 O NADACI.................... 6 NAŠE PROJEKTY.................... 10 PODPOŘENÉ PROJEKTY....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Kroměříž září 2014 Zhodnocení minimálního preventivního programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

I. ÚVOD. v Želivi a následné "dětské slyšení" v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

I. ÚVOD. v Želivi a následné dětské slyšení v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. 2 I. ÚVOD Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu Agentury Koniklec za rok 1997. Tento rok jsme z mnoha důvodů považovali za zlomový. V jeho průběhu se mělo ukázat, do jaké míry se projeví personální

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více