Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok

2 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé grantů a dárci 7. Plány na rok 2007 Přílohy : 1. Revizní zpráva ke dni

3 1. Základní údaje Název : ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova Právní forma : Občanské sdružení Datum vzniku : IČ : Adresa sídla : U Sportovní haly 1A, Olomouc Statutární zástupce : Radek Schlesinger Funkce : předseda Telefon : (+420) Fax : (+420) Web : Registrace : Členská základna Naše občanské sdružení má ke dni celkem 90 členů. Členská základna se skládá : - ze 24 členů z řad odborníků a zástupců veřejné správy, - ze 47 členů z řad náhradních rodičů, kteří zastupují 31 rodin, - ze 17 členů z řad studentů, bývalých studentů a sympatizantů, - ze 2 čestných členů. V průběhu roku 2006 nebyl nově přijat žádný člen a ani žádný ze stávajících členů neukončil členství. 3. Důležitá jednání o. s. ISIS V roce 2006 se uskutečnila v rámci o. s. ISIS dvě důležitá jednání mající vliv na další chod o. s. ISIS, a to: 3.1. Valné shromáždění o. s. ISIS 3.2. Ustavující schůze výboru 3.1. Valné shromáždění o. s. ISIS Dne se uskutečnilo jednání valného shromáždění o. s. ISIS. Shromáždění se zabývalo hodnocením dosavadní činnosti a výhledem na následující období. Vzhledem k tomu, že tímto jednáním končilo volební období dosavadního výboru, byl zvolen nový výbor a nová revizní komise. Nový výbor byl zvolen ve složení : Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Mgr. Radmila Plachá pí. Veronika Chorá pí. Irena Večeřová p. Radek Schlesinger Revizní komise byla zvolena ve složení : Ing. Helena Součková Mgr. Dalibor Křepský p. Matouš Ryček 3

4 3.2. Ustavující schůze výboru o. s. ISIS Dne se uskutečnila ustavující schůze výboru. Výbor se mimo jiné zabýval obsazením funkcí ve výboru. V rámci jednání bylo schváleno následující obsazení výboru : Pan Radek Schlesinger předseda a statutární orgán o. s. ISIS Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. místopředsedkyně odpovědná za odbornou stránku činnosti o. s. ISIS a přípravu studentů pro potřeby o. s. ISIS Mgr. Radmila Plachá jednatelka o. s. ISIS odpovídající za administrativní chod o. s. ISIS Paní Irena Večeřová - pokladní odpovědná za řádné vedení účetní evidence a spoluodpovědná za hospodaření o. s. ISIS Paní Veronika Chorá kronikářka odpovědná za řádné dokumentování činnosti o. s. ISIS a sponzoring 4. Projekty o. s. ISIS V průběhu roku 2006 se uskutečnily tři akce plánované na tento rok, a to : 4.1. Jarní víkendový poradensko-vzdělávací pobyt 4.2. Letní týdenní poradensko-vzdělávací pobyt 4.3. Předvánoční setkání dětí a pěstounů 4.1. Jarní víkendový poradensko-vzdělávací pobyt Projekt se uskutečnil v termínu od 19. do 21. května 2006 v Penzionu EDEN v Jevíčku. Počet účastníků byl omezen kapacitou ubytovacího zařízení. Celkově se projektu zúčastnilo 58 osob ze 12 pěstounských rodin. Všichni přítomní byli rozděleni do skupin. Vznikla tak jedna skupina rodičů a čtyři skupiny dětí dle věkových kategorií - předškoláci, mladší školáci, starší školáci a mládež pod vedením studentů z FF UP Olomouc, připravených doc. PhDr. Irenou Sobotkovou, CSc. Zkušenější studenti (Hana Hegerová a Martin Jániš), kteří již končili studium, předali své zkušenosti novým vybraným studentům Kláře Fialové, Dagmar Sedlákové a Filipu Jadlovcovi. Program pobytu navazoval na programy předchozích pobytů a byl zaměřen na život náhradní rodiny a problematiku dětí v náhradní rodinné péči. Práce ve skupinách dětí se v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměřovala na utváření zdravého sebevědomí dětí a uvědomění si vlastní identity. 4

5 V průběhu pobytu byly všem účastníkům plně k dispozici renomované odbornice z oblasti psychologie prof. Koluchová a doc. Sobotková. Zpestřením víkendového pobytu bylo podvečerní opékání uzeniny u táboráku, u kterého jednotlivé skupiny představily své připravené vystoupení. 5

6 4.2. Letní týdenní poradensko-vzdělávací pobyt Letní týdenní poradensko-vzdělávací pobyt se uskutečnil v termínu od 14. do 19. srpna 2006 v Penzionu FIT ve Velkých Losinách. V závislosti na kapacitě ubytovacího zařízení se pobytu zúčastnilo 45 osob a zastoupeno bylo 8 pěstounských rodin. Program navazoval na program jarního pobytu v Jevíčku. Skupiny dětí pracovaly pod vedením kvalitně připravených studentů Kláry Fialové, Dagmar Sedlákové a Filipa Jadlovce. Studenti připravili pro všechny skupiny dětí kvalitní program zaměřený na zdravý rozvoj osobností a schopností dětí. V době práce dětí ve skupinách dospělí absolvovali přednášky prof. Koluchové na téma O identitě dospělých a dětí v pěstounských rodinách a doc. Sobotkové na téma Vývojový cyklus rodiny a Krize rodiny. V rámci dalšího pokračování pedagogicko-psychologické přípravy pěstounů následovala diskuse na téma Jak se doma chválíme a oceňujeme. Náš host paní Večeřová (Magistrát města Olomouce) pohovořila na téma Zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče (NRP), kde se zmínila o své práci v oblasti NRP za posledních 30 let. 6

7 Po dobu celého pobytu měli všichni účastníci, nejen rodiče, ale i děti, možnost využití osobních konzultací k objevujícím se problémům v životě rodiny. Zpestřením pobytu byla návštěva koupaliště ve Velkých Losinách, večerní stezka odvahy pro všechny věkové kategorie a již tradiční zakončení letního pobytu taborákem s doprovodným programem, který si jednotlivé skupiny v průběhu pobytu připravily. 7

8 V závěru pobytu bylo provedeno celkové zhodnocení pobytu, kdy nejprve studenti měli možnost sdělit své poznatky k jednotlivým dětem a následně bylo provedeno hodnocení celého cyklu Předvánoční setkání dětí a pěstounů Předvánoční setkání dětí a pěstounů se uskutečnilo dne v prostorách učeben Sportovní haly UP Olomouc. V rámci předvánočního setkání byli přítomní členové stručně seznámeni s výsledky jednání ustavující schůze nového výboru a se záměry nového výboru pro rok Po oficiální části předvánočního setkání následoval kulturní program, který si připravily děti v rámci svých rodin. Těchto vystoupení se účastnily téměř všechny přítomné děti. Odměnou za jejich výkon byl dárkový balíček se sladkostmi. 5. Hospodaření o. s. ISIS K mělo o. s. ISIS k dispozici, na účtu u ČS, a. s. a v hotovosti v pokladně, celkem částku 7.318,37 Kč. Celkové příjmy za rok 2006 činily ,81 Kč, z toho : ,- Kč činila dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje, ,- Kč činily dotace ze strany měst a obcí, ,- Kč činily příspěvky členů o. s. ISIS, ,- Kč činily dary drobných dárců, - 30,81 Kč úrok. Celkové výdaje za rok 2006 představovaly částku ,- Kč, z toho : ,- Kč za ubytovaní, stravu a dopravu při pobytech, ,50 Kč za materiál a pomůcky pro zájmovou činnost při pobytech, ,- Kč na mzdy v souvislosti se smlouvou o dílo, ,- Kč náklady na občerstvení a dárkové balíčky pro děti v souvislosti s předvánočním setkáním, ,- Kč na pojištění, ,- Kč za bankovní poplatky v souvislosti s vedením účtu u ČS, a. s., ,50 Kč na poštovné, - 831,50 Kč na aktualizaci kroniky, - 704,- Kč činil odvod daně ze mzdy, - 396,- Kč na věcné odměny studentům, - 83,- Kč na ostatní drobné výdaje, - 71,50 Kč za notářské ověření listin, - 26,- Kč za vyhotovení kopií listin. 8

9 K činil celkový disponibilní zůstatek ,18 Kč, z toho : ,68 na běžném účtu k ČS, a. s. a ,50 Kč na hotovosti v pokladně. 6. Poskytovatelé grantů a dárci V roce 2006 obdrželo o. s. ISIS v rámci grantových a příspěvkových řízení dotace ve výši ,- Kč, z toho od : - Krajského úřadu Olomouckého kraje ,- Kč - Statutárního města Olomouc ,- Kč - Městského úřadu v Mohelnici 4.000,- Kč - Městského úřadu v Zábřehu 5.000,- Kč - Městského úřadu ve Šternberku 7.000,- Kč Od dárců z řad fyzických osob obdrželo o. s. ISIS dary v celkové hodnotě 9.000,- Kč, z toho : - od pí. Macharáčkové 6.000,- Kč - od Mgr. Křepského 3.000,- Kč 7. Plány pro rok 2007 Stejně jako v letech minulých, tak i v roce 2007, se bude výbor intenzivně zabývat přípravou a finančním zajištěním tří stěžejních akcí, kterými jsou : 1. Jarní víkendový poradensko-vzdělávací pobyt 2. Letní týdenní poradensko-vzdělávací pobyt 3. Předvánoční setkání dětí a pěstounů V oblasti finančního zajištění bude výbor i nadále dle možností využívat grantů a příspěvků jak ze strany KÚ Olomouckého kraje, tak i měst a obcí, v jejichž působnosti se nacházejí pěstounské rodiny našeho o. s. ISIS. I nadále budou s díky přijímány dary fyzických osob. Mimo to však budou činěny kroky k vybudování sítě stálých sponzorů, a to především ze sféry právnických osob, aby bylo možno zvýšit podíl darů na úhradě nákladů spojených s činností o. s. ISIS. Výbor se hodlá aktivně zabývat i otázkou možného využití nadačních fondů k částečnému krytí potřeb o. s. ISIS. V Olomouci dne Vyhotovila : Mgr. Radmila Plachá (jednatelka o. s.) Výroční zpráva schválena na 3. řádném jednání Výboru ISIS dne Za správnost : Schlesinger Radek (předseda a statutární orgán o. s.) 9

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2009 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. ISIS 4. Projekty o. s. ISIS

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám

občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení Úsměvy v roce

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011

Rodinné centrum Pastelka. Výroční zpráva 2011 Rodinné centrum Pastelka Výroční zpráva 2011 Základní údaje Rodinné centrum PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA 05 06 09 16 19 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY 20 21 Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více