I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)"

Transkript

1 SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 14. ledna 2009) Tento seznam je zpracován v souladu s 13 odst. 5. schváleného jednacího řádu Rady městského obvodu Pardubice III pro potřeby občanů Městského obvodu Pardubice III (dle 16 zákona 128/2000 Sb., v platném znění) jsou občané oprávněni nahlížet do usnesení Rady městského obvodu Pardubice III. Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III: Mgr. Vítězslav Štěpánek, Ing. Jaroslav Cihlo, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová tajemník ÚMO Pardubice III: Ing. Kateřina Kovářová Omluveni: Mgr. Markéta Tauberová I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) 1. Prodloužení smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice 2. Prodej pozemku p.č v k.ú. Pardubice 3. Vyjádření k žádosti o stavbu zpevněné plochy pro parkování a zřízení věcného břemene na p.p.č. 324/5 v k.ú. Studánka 4. Vyjádření k žádosti o nájem a prodej části pozemku p.č. 409/54 v k.ú. Studánka 5. Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pardubice do majetku Statutárního města Pardubice 6. Vyjádření k žádosti o pronájem nebyt. prostor v objektu č.p v ul. Erno Košťála 7. Vyjádření k projektové dokumentaci Regenerace panelového sídliště Pardubice Dubina lokalita 5B 8. Vyjádření k projektové dokumentaci Objekt Hůrka, Pardubice, p.č. 3515/6 ubytovnastavební úpravy stávajícího stavu 9. Společné jednání o návrhu VI. Změny územního plánu města Pardubic informace 10. Vyjádření k žádosti o pronájem nebytových prostor v areálu č.p Hůrka objekt č. 10, vrata č Novela Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III 12. Informativní zpráva: novela podpisového řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III 13. Smlouva - spisová služba CNS Vyjádření k záměru stavby skladu zahradního nářadí na p.p.č. 772/14 v k.ú. Pardubice 15. Novelizace Provozních řádů tržišť 16. Právní předpisy Statutárního města Pardubice připomínkové řízení 17. Výroční zpráva poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 18. Vyjádření k projektové dokumentaci Oprava přístupových chodníků u čp řádné jednání Rady městského obvodu III dne Strana 1 (celkem 7)

2 v ulici na Drážce, Pardubice (na stůl) 19. Vyjádření k nájmu a prodeji části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice (p.vohralík) 20. Vyjádření k nájmu a prodeji části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice (p.kovařík) 21. Diskuse 1. Prodloužení účinnosti smlouvy o umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice Usnesení 412 R/2009 (pro 3, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodloužením doby účinnosti smlouvy o umístění reklamního zařízení o velikosti 1,5 x 2m na pozemku p.č. 2720/4 v k.ú. Pardubice s Ing. Lubomírem Kábele, IČ , Sladkovského 415, Pardubice, a to na dobu určitou 3 roky. 2. Žádost o prodej pozemku p.č v k.ú. Pardubice Usnesení 413 R/2009 (pro 3, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III: a) nesouhlasí s prodejem pozemku p.č o výměře 8 m 2 v k.ú. Pardubice, zastavěného trafostanicí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín, b) doporučuje pronájem pozemku p.č o výměře 8 m 2 v k.ú. Pardubice. 3. Vyjádření k žádosti o stavbu zpevněné plochy pro parkování a zřízení věcného břemene na p.p.č. 324/5 v k.ú. Studánka Usnesení 414 R/2009 (pro 3, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí se stavbou zpevněné plochy o výměře cca 21 m 2 na pozemku p.č. 324/5 v k.ú. Studánka a se zřízením věcného břemene parkování na této zpevněné ploše ve prospěch M.P.* a L.P.* 31. řádné jednání Rady městského obvodu III dne Strana 2 (celkem 7)

3 4. Vyjádření k žádosti o pronájem a prodej části pozemku p.č. 409/54 v k.ú. Studánka Usnesení 415 R/2009 (pro 3, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s pronájmem a prodejem části pozemku p.č. 409/54 o výměře 1200 m 2 v k.ú. Studánka, J.C.* aj.k.* za účelem výstavby sportovně relaxačního centra, obchodních prostor a kavárny. 5. Vyjádření k žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pardubice do majetku Statutárního města Pardubice Usnesení 416 R/2009 (pro 3, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1261/34 o výměře 39 m 2, p.p.č. 1261/35 o výměře 9 m 2, p.p.č. 1290/10 o výměře 519 m 2, p.p.č. 1290/17 o výměře 273 m 2, p.p.č. 1290/19 o výměře 1060 m 2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku Statutárního města Pardubice, IČ , se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. V 16:11 hod přichází na jednání Pavel Vojtěch. 6. Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor v domě č.p ul. Erno Košťála Usnesení 417 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru pronajmout nebytový prostor o celkové výměře 78,11 m2 v přízemí domu č.p Erno Košťála, na pozemcích st.p.č. 1012/1,2 a 4 v k.ú. Studánka nájemcům Milanu Vinšovi, IČ , bytem Erno Košťála 1006, Pardubice, pro účely provozu skladu internetového obchodu s modelářským zbožím, a Marcele Lupínkové, IČ , bytem Horní Ředice 125 pro účely provozu kadeřnictví. 7. Vyjádření k projektové dokumentaci na akci Regenerace panelového sídliště Pardubice Dubina lokalita 5B Usnesení 418 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro 31. řádné jednání Rady městského obvodu III dne Strana 3 (celkem 7)

4 vydání stavebního povolení na akci Regenerace panelového sídliště Pardubice Dubina lokalita 5B společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 8. Vyjádření k projektové dokumentaci akce Objekt HŮRKA IV., p.č. 3515/6, Pardubice, Ubytovna stavební úpravy stávajícího stavu Usnesení 419 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci Objekt HŮRKA IV., p.č. 3515/6, Pardubice, Ubytovna stavební úpravy stávajícího stavu, zpracovanou projektovou kanceláří Ing. Arch. Stanislav Novotný, se sídlem Na Kuchyňce 1316, Třebechovice p. O., IČ s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 9. Informace - Společné jednání o Návrhu VI. změny územního plánu města Pardubice Usnesení 420 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí informaci o společném jednání o návrhu VI. změny územního plánu města Pardubice. 10. Vyjádření k záměru pronajmout nebytový prostor v areálu č.p Hůrka objekt č. 10, vrata č. 1-7 Usnesení 421 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru pronajmout nebytový prostor v areálu č.p Hůrka objekt č. 10, vrata č. 1-7 o výměře 237 m 2 Ing. Karlu Průchovi, IČ , účel nájmu sklad materiálu, pokud je v souladu se záměrem firmy EUBE. 11. Novela Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III Usnesení 422 R/2008 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje novelu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III s účinností od 1. února 2009, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 31. řádné jednání Rady městského obvodu III dne Strana 4 (celkem 7)

5 13. Smlouva - spisová služba CNS Usnesení 423 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje smlouvu se společností CNS a.s., se sídlem Nad Šafranicí 574, Mělník, IČ , DIČ CZ ; týkající se poskytnutí poradenství, konzultace, aktualizace programu Spisová služba na rok 2009 (smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení). 14. Vyjádření k záměru stavby skladu zahradního nářadí na pozemku p.č. 772/14 v k.ú. Pardubice Usnesení 424 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s předloženým záměrem umístění a provedení stavby skladu zahradního nářadí u rodinného domu č.p v ulici Divišově na pozemku p.č. 772/14 v k.ú. Pardubice. Souhlas se vydává jako podklad pro řízení o udělení výjimky o z ustanovení o odstupu stavby od hranice pozemku dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., a vyhlášky č. 501/2006 Sb. 15. Novelizace Provozní řád tržiště Usnesení 425 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III schvaluje návrh novelizovaného Provozního řádu tržiště na území Městského obvodu Pardubice III spravovaných Úřadem městského obvodu Pardubice III s účinností od , která je jako příloha nedílnou součástí tohoto usnesení. 16. Právní předpisy Statutárního města Pardubice připomínkové řízení Usnesení 426 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí bez připomínek obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Pardubice, O stanovení školských obvodů základních škol zřízených Statutárním městem Pardubice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 31. řádné jednání Rady městského obvodu III dne Strana 5 (celkem 7)

6 17. Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Usnesení 427 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III bere na vědomí výroční zprávu o poskytnutých informacích provedených na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 18. Vyjádření k projektové dokumentaci na akci Oprava přístupových chodníků u čp v ulici Na Drážce, Pardubice Usnesení 428 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci Oprava přístupových chodníků u čp v ulici Na Drážce, Pardubice společnosti PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 19. Nájem a prodej části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice Usnesení 429 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s pronájmem a následným prodejem části pozemku p.č. 831/3 o výměře 20 m 2 v k.ú. Pardubice panu F.V.* za účelem stavby garáže pro osobní automobil. 20. Nájem a prodej části pozemku p.č. 831/3 v k.ú. Pardubice Usnesení 430 R/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s pronájmem a následným prodejem části pozemku p.č. 831/3 o výměře 20 m 2 v k.ú. Pardubice panu M.K.* za účelem stavby garáže pro osobní automobil. 31. řádné jednání Rady městského obvodu III dne Strana 6 (celkem 7)

7 Přílohy zápisu z 31. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: o Příloha k usnesení 418 R/2009 situační výkres Regenerace panelového sídliště Pardubice Dubina lokalita 5B o Příloha k usnesení 419 R/2009 situační výkres Objekt HŮRKA IV., p.č. 3515/6, Pardubice, Ubytovna stavební úpravy stávajícího stavu o Příloha k usnesení 422 R/2009 novela Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Pardubice III (účinná od ) o Příloha k usnesení 423 R/2009 smlouva se společností CNS a.s. týkající se poskytnutí poradenství, konzultace, aktualizace programu Spisová služba o Příloha k usnesení 425 R/2009 Provozní řád tržišť na území Městského obvodu Pardubice III o Příloha k usnesení 426 R/2009 vyhláška Statutárního města Pardubice, O stanovení školských obvodů základních škol zřízených Statutárním městem Pardubice o Příloha k usnesení 427 R/2009 výroční zprávu o poskytnutých informacích na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2008 o Příloha k usnesení 428 R/2009 situační výkres Oprava přístupových chodníků u čp v ulici Na Drážce, Pardubice V Pardubicích dne 14. ledna Zpracovala: Petra Gadlenová ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 31. řádné jednání Rady městského obvodu III dne Strana 7 (celkem 7)

Omluveni: Pavel Vojtěch člen Rady městského obvodu Pardubice III. I. Schválení programu jednání. (pro 4, proti -, zdrž -) 1.

Omluveni: Pavel Vojtěch člen Rady městského obvodu Pardubice III. I. Schválení programu jednání. (pro 4, proti -, zdrž -) 1. SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 22. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (22. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (35. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 21.

Více

1. Žádost Ivety Hrbkové o výpůjčku části p.p.č. 831/3, části p.p.č. 851/12 a části st.p.č k.ú. Pardubice

1. Žádost Ivety Hrbkové o výpůjčku části p.p.č. 831/3, části p.p.č. 851/12 a části st.p.č k.ú. Pardubice U S N E S E NÍ z 19. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 23. května 2016 od 13:00 hod v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III Přítomni: členové Rady městského

Více

Usnesení R/65/2011 (pro 4, proti -, zdrž. -) 2. Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2011

Usnesení R/65/2011 (pro 4, proti -, zdrž. -) 2. Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2011 SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 6. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (6. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 24.3.2011)

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

1. Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce Usnesení R/201/2016 (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž.

1. Zpráva o činnosti Městského obvodu Pardubice III v roce Usnesení R/201/2016 (rozprava: 3; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. U S N E S E N Í z e 17. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 21. března 2016 od 16:00 hod v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III Přítomni: členové Rady

Více

1. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby Rodinný dům v ulici Na Hrázi 435. Usnesení R/8/2018 (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž.

1. Vyjádření k projektové dokumentaci stavby Rodinný dům v ulici Na Hrázi 435. Usnesení R/8/2018 (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. U S N E S E N Í z 2. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 17. prosince 2018 od 16:00 hod v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III Přítomni: členové Rady městského

Více

Usnesení R/597/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Usnesení R/598/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/597/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) Usnesení R/598/2009 (pro 4, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 44. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (44. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 10.12.2009)

Více

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III souhlasí

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III souhlasí U S N E S E N Í ze 49. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. září 2018 od 16:00 hod v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III Přítomni: členové Rady městského

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

Zápis z 27. jednání Rady MO Pardubice IV

Zápis z 27. jednání Rady MO Pardubice IV Zápis z 27. jednání Rady MO Pardubice IV které se konalo ve pondělí 21.4. 2008 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV. Přítomni:Ing.P.Heřmanský, Ing. Josef Bednář, p.p.jedlička, p.m.procházková,

Více

Z Á P I S z 5. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, dne 25. března 2019 od 15:00 hod

Z Á P I S z 5. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, dne 25. března 2019 od 15:00 hod Z Á P I S z 5. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 25. března 2019 od 15:00 hod v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III Přítomni: členové Rady městského

Více

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 2. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (2. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 16. prosince

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 3. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Zápis z 24. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 30.3. 2016 v 16 : 00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing.

Více

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Zápis z 1. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí dne 12.11. 2018 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV

Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV které se konalo ve středu 9.9. 2009 v 7:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV. Přítomni: Ing. P. Heřmanský, p. Marie Procházková, Ing. arch. J. Kovář,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 41. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 20. června 2013 v zasedací místnosti

Více

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 62. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis z 33. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Přehled usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starostky

Přehled usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starostky Městský obvod Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne 19. 11. 2018 v kanceláři

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 54. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis ze 46. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Úřadu městského obvodu Pardubice V. Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V. Úřadu městského obvodu Pardubice V. Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 27. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 72. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 33. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Zápis z 168. zasedání rady města

Zápis z 168. zasedání rady města Zápis z 168. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 02.10.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 BILLA Mariánské Lázně Úšovice ul. Plzeňská žádost o

Více

Přehled usnesení z 59. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Přehled usnesení z 59. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení z 59. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne 30. 1. 2017 v kanceláři

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 1. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zápis z 22. jednání Rady MO Pardubice IV

Zápis z 22. jednání Rady MO Pardubice IV Zápis z 22. jednání Rady MO Pardubice IV které se konalo ve středu 30.1. 2008 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV. Přítomni:Ing.P.Heřmanský, Ing. Josef Bednář, p.p.jedlička, p.m.procházková,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - nabytí nemovitostí od ČR - ÚZSVM - ul.hrubínova, Al.výšina Stručný

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV

Zápis. Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice IV Zápis ze 15. jednání Rady MO Pardubice IV, které se konalo v pondělí dne 16. 9. 2015 v 16. 30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. března /9 Rada městského obvodu. 118/9 Rada městského obvodu

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. března /9 Rada městského obvodu. 118/9 Rada městského obvodu - 1 - U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. března 2019 (č. 117/9 136/9) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Pachomov Omluveni : Mgr. M. Konečná

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 7. schůze, datum konání od 08:30 do 12:00

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 7. schůze, datum konání od 08:30 do 12:00 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 7. schůze, datum konání 31.01.2019 od 08:30 do 12:00 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/216/7/2019 schvaluje předložený program jednání. 2. ZPRÁVA

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 14. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 40/2016, které se konalo v pondělí dne 19. 9. 2016 v 15:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/40/2016-RM Rada města schvaluje program 40. zasedání s navrženým doplněním

Více

1. Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III

1. Likvidace přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Městského obvodu Pardubice III U S N E S E N Í ze 49. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 26. červa 2014 od 16:00 hod v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III Přítomni: členové Rady městského

Více

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov

U S N E S E N Í. 2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Jmenování ředitele Základní

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 1. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala 25.11.20109:00 (usn.č. 0001/1 - usn.č. 0011/1) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

-1- Zápis č. 14/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš

-1- Zápis č. 14/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Ing. Radim Kalfus, Vlastimil Matouš -1- Zápis č. 14/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 5.8.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Přehled usnesení ze 76. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Přehled usnesení ze 76. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení ze 76. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 12. 2017 v kanceláři

Více

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení

Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V. Usnesení Městský obvod statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V Usnesení ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 29. března 2017 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 3. 11. 2015 337/17/RM/2015 Hodnocení činnosti KD, knihovny, MIC a muzea ZB, Propagace města a příprava veletrhů

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í městského úřadu z 19. jednání rady města dne 28.11.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti UR/19/1/2011 Schválení programu 19. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 19. jednání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Chemiků 128, 530 09 Pardubice Z á p i s z 35. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 31. 8. 2016 v 16:30 hodin v budově Úřadu

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 82. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Přehled usnesení z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Přehled usnesení z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení z 56. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne 12. 12. 2016 v kanceláři

Více

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce.

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 08.02.2012 v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. Veřejnému zasedání je přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven. Od Č.j.: 5/2012

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 9 DNE: 25. 2. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 122/2019/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 10:00 hodin. ve společenském sále radnice Pardubice

Zápis z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 10:00 hodin. ve společenském sále radnice Pardubice Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 12.02.2019 od 10:00 hodin ve společenském sále radnice Pardubice

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více