Průvodce doktorským studiem na PEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce doktorským studiem na PEF"

Transkript

1 Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008

2 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání a mohou do něj být přijati absolventi magisterského studia, kteří mají předpoklady pro výzkumnou a vývojovou práci ve zvoleném oboru. Studium bylo dříve pojímáno jako tzv. vědecká příprava, ovšem ve vazbě na harmonizaci evropských vzdělávacích systémů a přechod na třístupňové vzdělávání je v současnosti určeno také pro pracovníky praxe ve vyšších řídících nebo metodických a koncepčních funkcích. Cílem doktorského studia je výsledky své vědecko-výzkumné činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul "doktor" s právem užívání zkratky "Ph.D." za jménem. V doktorském studiu je kladen důraz na výzkumnou a vývojovou práci studentů pod vedením odborníka (profesora či docenta) ve zvoleném oboru, ovšem jde stále také o studium, takže významnou povinností je i skládání předepsaných zkoušek (v závislosti na zvoleném studijním programu a oboru). Zaměření výzkumu v rámci doktorského studia je obvykle navázáno na výzkum řešený na příslušném pracovišti. Doktorská práce by měla přinést nové poznatky v rámci příslušného vědního oboru, popřípadě novým způsobem řešit náročný úkol praktického zaměření. Od doktoranda je tedy vyžadován iniciativní přístup ke sledování vývoje daného oboru v tuzemsku i v zahraničí (práce s databázemi publikací v příslušné oblasti, účast na seminářích a konferencích, příspěvky do odborného tisku), i k získávání vlastních praktických zkušeností (spoluprací s některou institucí hospodářské praxe apod.). Doktorské studium lze absolvovat ve formě prezenční nebo kombinované. Podrobnosti o podmínkách těchto forem studia, časovém harmonogramu a náplni studia jsou uvedeny např. v elektronickém průvodci studiem:

3 I. Průběh studia - od přijímaček k doktorátu Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů na PEF se konají zpravidla dvakrát ročně, a to obvykle v měsících lednu a červnu (aktuální termín pro podání přihlášky najdete zde. Zájemci o doktorské studium se mohou přihlásit do jednoho z následujících akreditovaných studijních programů: Ekonomika a management V, obor Řízení a ekonomika podniku - do tohoto programu je ročně přijímáno cca 20 studentů, Systémové inženýrství a informatika V, obor Ekonomická informatika - do tohoto programu se přijímá ročně cca 6 studentů, Hospodářská politika a správa V, obor Finance - do tohoto programu se přijímá ročně cca 6 studentů. T I P P o k u d u v a ž u j e t e o d o k t o r s k é m s t u d i u n a P E F, a l e n e v í t e, c o p ř e s n ě m ů ž e t e o d d o k t o r s k é h o t y p u s t u d i a o č e k á v a t, z e p t e j t e s e ( p o p r o j i t í t é t o p ř í r u č k y ) n ě k t e r é h o z e s t á v a j í c í c h d o k t o - r a n d ů, u r č i t ě s e s Vá m i o c h o t n ě p o d ě l í o s v o j e z á ž i t k y a z k u š e n o s t i. N e j l e p š í j e v y z p o v í d a t d o k t o r a n d a, k t e r ý p ů s o b í n a Vá m i p r e f e r o v a n é m ú s t a v u, p r o t o ž e p o ž a d a v k y n a s o u č i n n o s t d o k t o r a n d ů ( n a p ř. p ř i z a j i š t ě n í v ý u k y ) s e m o h o u ú s t a v o d ú s t a v u l i š i t. Standardní doba studia v doktorských studijních programech akreditovaných na PEF MZLU v Brně je 3 roky a studium je organizováno po ročnících (tedy nikoliv po semestrech jako předchozí stupně studia). Studium může být uskutečňováno buď prezenční nebo kombinovanou formou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně do školy, plní povinnosti vyplývající ze svého individuálního plánu, je pověřován pedagogickou činností a pobírá měsíční stipendium ve výši tisíc korun (prezenční studium je chápáno jako ekvivalent polovičnímu úvazku). Při kombinované formě studia bývá student zpravidla někde zaměstnán, po dohodě se školitelem se účastní konzultací, plní povinnosti vyplývající ze studijního plánu, a případně se zapojuje do výuky. Student kombinované formy studia nemá nárok na pobírání měsíčního stipendia.

4 Jak se přihlásit ke studiu? T I P P ř e d v l a s t n í m p o d á n í m p ř i h l á š k y k e s t u d i u j e v h o d n é d o m l u v i t s i s c h ů z k u s v e d o u c í m ú s t a - v u, n a k t e r é m c h c e t e j a k o d o k t o r a n d p ů s o b i t, a p r o d i s k u t o v a t Vá m i p l á n o v a n é d o k t o r s k é s t u - d i u m, z e j m é n a o d b o r n é z a m ě ř e n í v ý z k u m u a n a v r ž e n í m o ž n é h o š k o l i t e l e, k t e r ý b y o d b o r n ě z a š t í t i l Va š e s t u d i u m a v e d l Va š i d i s e r t a č n í p r á c i. Přihlášku ke studiu (tiskopis schválený MŠMT ČR), stejně jako složenku na zaplacení správního poplatku spojeného s přijímacím řízením, si můžete vyzvednout na studijním oddělení děkanátu PEF, kde se dozvíte i bližší informace o přijímacím řízení a vlastním studiu. Vyplněnou přihlášku, spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku, dokladem o absolvování magisterského studia, profesním životopisem, seznamem publikovaných prací, případně dalšími doklady o vědecké a odborné způsobilosti, doručte nejpozději do stanoveného data na studijní oddělení děkanátu PEF paní Kubalové (PEF MZLU v Brně, Studijní oddělení, Zemědělská 1, Brno). Dnem doručení přihlášky na PEF je zahájeno přijímací řízení. Jak probíhá přijímací řízení? Přesný čas a místo konání přijímací zkoušky se dozvíte ve zvacím dopise, který bude před přijímací zkouškou zaslán na Vaši adresu. Stanovený termín konání přijímací zkoušky je závazný. Náhradní termín přijímací zkoušky nebývá stanovován a uhrazený správní poplatek se nevrací. Přijímací zkouška má formu komisionelní ústní zkoušky, která má prověřit znalosti uchazečů v dané odborné oblasti, posoudit předpoklady uchazečů k samostatné vědecké a badatelské činnosti a předpoklady k pedagogické činnosti (zejména u uchazečů o prezenční formu studia).

5 T I P O k r u h y k p ř i j í m a c í z k o u š c e d o Vá m i v y b r a n é h o o b o r u s i m ů ž e t e v y z v e d n o u t n a s t u d i j n í m o d d ě l e n í P E F u p a n í Š k u b a l o v é. Požadavky k přijímací zkoušce dle jednotlivých studijních programů: Ekonomika a management V, obor Řízení a ekonomika podniku : ověření znalostí z okruhů Ekonomie a Management. Systémové inženýrství a informatika V, obor Ekonomická informatika : ověření znalostí z povinného okruhu Informatika (ICT a IS/IT) a jednoho z následujících tří volitelných okruhů: Ekonomie, Kvantitativní metody nebo Management. Hospodářská politika a správa V, obor Finance : ověření znalostí z povinného okruhu Ekonomie a jednoho z následujících dvou specializačních okruhů -- Finance nebo Daňové a účetní systémy. T I P P ř e d p ř i j í m a c í m ř í z e n í m b y m ě l m í t u c h a z e č o s t u d i u m j a s n o Na základě výsledků z přijímacího řízení rozhodne děkan o přijetí ke studiu v daném doktorském studijním programu. Ke studiu v doktorském studijním programu mohou být přijati pouze ti uchazeči o studium, kteří úspěšně ukončili minimálně magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání. Rozhodnutí o přijetí je zasíláno uchazeči písemně na adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí obsahuje výrok o přijetí, odůvodnění a poučení o odvolání. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Individuální studijní plán Spolu s rozhodnutím o přijetí do studia se uchazeč dozví jméno svého školitele a informace o konání zápisu do prvního ročníku doktorského studia. Nově přijatý posluchač doktorského programu by měl neprodleně kontaktovat svého školitele a domluvit si s ním schůzku, na které společně sestaví individuální studijní plán (formulář ke stažení zde). Plnění individuálního studijního plánu je základní povinností doktoranda. V rámci individuálního studijního plánu jsou stanoveny termíny vykonání jednotlivých zkoušek, naplánovaná vědeckovýzkumná a publikační činnost doktoranda, plánované zapojení doktoranda do výuky, odborné stáže, specifikovaná disertační práce atd. Po schválení

6 oborovou radou se individuální studijní plán stává závazným dokumentem, dle kterého je hodnocen průběh studia. T I P Š k o l i t e l b u d e p r a v d ě p o d o b n ě p o Vá s p o ž a d o v a t, a b y s t e s i n a p r v n í s c h ů z k u s n í m p ř i p r a v i - l i Vá š n á v r h i n d i v i d u á l n í h o s t u d i j n í h o p l á n u. Z d e j e d o b r é p ř e d s e s t a v e n í m Va š e h o n á v r h u p o r a d i t s e s e s t á v a j í c í m i d o k t o r a n d y, k t e ř í s t u d u j í v e Vá m i v y b r a n é m o b o r u a m o h o u Vá m s d ě l i t n e j r ů z n ě j š í p r a k t i c k é i n f o r m a c e a t i p y ( n a p ř. v j a k é m p o ř a d í j e n e j l e p š í a b s o l v o v a t j e d n o t l i v é z k o u š k y a t p. ). Protože se Vaše studium bude posuzovat podle toho, do jaké míry plníte svůj individuální studijní plán, je důležité sestavit jej tak, aby byl pro Vás na jedné straně motivující, na druhé straně byl přiměřeně náročný, ale hlavně realizovatelný. Proto je důležité zvážit na začátku svoje možnosti. Vždy vypadá lépe hodnocení studenta (a lépe se zdůvodňuje navýšení stipendia), když student zcela splnil svůj studijní plán, či dokonce vykonal v daném roce nějakou zkoušku navíc či více publikoval. Pokud student neplní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může to naopak vést až k ukončení studia. Individuální studijní plán se sestavuje před vlastním začátkem studia (na celou dobu studia) a řídí se usneseními oborových rad, doporučeními školitele a odborným zaměřením uchazeče o studium. Volba předmětů v individuálním studijním plánu vychází z následujících doporučení a pravidel: Individuální studijní plán pro obory Řízení a ekonomika podniku a Finance by měl být sestaven tak, aby student v prvních dvou letech studia složil všechny zkoušky, postupně obhájil teze (na konci I. ročníku) i rozpracovanou disertační práci (na konci II. ročníku) a publikoval první články týkající se tématu disertace. Ve třetím roce studia by se měl student ideálně zabývat již jen dokončením své disertační práce. Sestavování individuálního studijního plánu u studentů oboru Ekonomická informatika je dáno povinností složit do konce I. a II. ročníku komisionelní zkoušky. T I P Č a s t o s e s t á v á, ž e s t u d e n t i p ř e c e n í s v é m o ž n o s t i a n a p l á n u j í s i v p r v n í m r o c e v y k o n á n í v ě t - š i n y z k o u š e k. B o h u ž e l p a k z j i š ť u j í, ž e p o k u d j s o u z a p o j e n i d o v ý u k y, t a k p ř í p r a v a n a s e m i n á - ř e a p ř e d n á š k y j i m z a b e r e t o l i k č a s u, ž e n e m a j í d o s t a t e k č a s u n a v l a s t n í s t u d i u m ( t o t é ž s e t ý k á s t u d e n t ů k o m b i n o v a n é f o r m y s t u d i a v s o u v i s l o s t i s j e j i c h p r a c o v n í m v y t í ž e n í m ). P o k u d

7 t e d y p o s c h ů z c e s e š k o l i t e l e m, p ř í p a d n ě v e d o u c í m ú s t a v u, n a k t e r é m j a k o d o k t o r a n d b u d e t e p ů s o b i t, v í t e, ž e s e d o v ý u k y z a p o j í t e j i ž o d z i m n í h o s e m e s t r u ( č i o č e k á v á t e v e l k é v y t í ž e n í v z a m ě s t n á n í ), n e p l á n u j t e s i n a p r v n í r o k Va š e h o s t u d i a v y k o n á n í v í c e n e ž t ř í z k o u š e k, k t e r é m o ž n á b u d e t e s k l á d a t s t e j n ě a ž n a j a ř e č i v l é t ě. Ekonomika a management V, obor Řízení a ekonomika podniku Student si do individuálního studijního plánu naplánuje zkoušky ze dvou povinných odborných předmětů, jednoho předmětu povinně volitelného, jednoho volitelného předmětu, dvou cizích jazyků - z angličtiny plus jednoho dalšího světového jazyka a zápočet z předmětu Metodologie vědy, Student si zapíše dva následující povinné odborné předměty Ekonomie pro DSP Management pro DSP Ze seznamu následujících povinně volitelných předmětů si student zapíše jeden * Teorie financí pro DSP * Veřejné finance pro DSP * Finanční řízení podniku pro DSP * Informační systémy podniku * Marketing a obchod pro DSP * Kvantitativní metody pro DSP * Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP * Strategický management pro DSP Student si zapíše jeden z následujících volitelných předmětů (nebo si zapíše ještě jeden další povinně volitelný předmět z předcházejícího seznamu)

8 * Bankovnictví pro DSP * Daňové teorie pro DSP * Ekonometrie pro DSP * Kapitálové trhy pro DSP * Mezinárodní obchod pro DSP * Obchodní právo pro DSP * Operační výzkum pro DSP * Sociologie organizace a řízení pro DSP * Zemědělská ekonomika a politika pro DSP Z cizích jazyků si student zapíše Angličtinu -- DSP a k ní ještě jeden z následujících jazyků: * Němčina -- DSP * Ruština * Francouzština -- DSP * Španělština -- DSP * Italština -- DSP Systémové inženýrství a informatika V, obor Ekonomická informatika Pro tento obor je typické, že pro postup do vyššího ročníku je nutné složit vždy komisionelní zkoušku, která má předepsaný obsah, což se odráží i v charakteru individuálního studijního plánu. První ročník studia se uzavírá 1. komisionelní zkouškou, která se skládá z zkoušky z povinného předmětu Ekonomická informatika pro DSP (informační technologie) zkoušky z jednoho povinně volitelného předmětu z následujícího seznamu: o Ekonomie pro DSP o Kvantitativní metody pro DSP

9 o Management pro DSP obhajoby tezí disertační práce Druhý ročník studia se uzavírá vykonáním 2. komisionelní zkoušky, která se skládá ze zkoušky z povinného předmětu Systémové inženýrství pro DSP (IS a projektování IS) zkoušky z jednoho volitelného předmětu (jeden z nevybraných povinně volitelných předmětů, popř. z následujících předmětů): o Získávání znalostí z databází o Počítačové sítě a komunikace pro DSP o Výpočetní nástroje pro modelování a optimalizaci v ekonomice pro DSP o Umělá inteligence a neuronové sítě o Integrované informační systémy řízení jakosti, ochrany zdraví a životního prostředí pro DSP o Právní aspekty tvorby a využívání informačních systémů ( Hypertextové a multi mediální systémy pro DSP o Modelování a simulace obhajoby rozpracované disertační práce, která musí být podložena relevantními publikacemi. dále je třeba naplánovat rovněž zkoušku z anglického jazyka Hospodářská politika a správa V, obor Finance Student si do individuálního studijního plánu naplánuje zkoušky ze tří povinných odborných předmětů, jednoho specializačního odborného předmětu a jednoho cizího jazyka. Student si zapíše všechny následující tři povinné předměty ukončené zkouškou:

10 Ekonomie pro DSP Metodologie vědy pro DSP Teorie financí pro DSP Student si vybere jeden z následujících specializačních předmětů: * Daňové systémy pro DSP * Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP * Finanční účetnictví a mezinárodní účetní standardy pro DSP * Bankovnictví pro DSP * Ekonometrie pro DSP * Finanční řízení podniku pro DSP * Hospodářská politika a správa pro DSP * Informační systémy podniku * Management pro DSP * Pojišťovnictví pro DSP * Správní a obchodní právo pro DSP * Teorie daní pro DSP * Veřejné finance pro DSP Student si vybere jeden z následujících světových jazyků * Angličtina -- DSP * Němčina -- DSP * Ruština * Francouzština -- DSP * Španělština -- DSP * Italština -- DSP Podmínky pro postup do dalšího ročníku

11 Při sestavování individuálního studijního plánu (a zejména jeho reálného plnění) by měly být zohledněny také podmínky pro postup do vyšších ročníků. Pro studijní obor Řízení a ekonomika podniku platí následující pravidla pro postup do II. ročníku -- podmínkou je úspěšné složení minimálně dvou zkoušek z odborných předmětů (POZOR -- jazyk není považován za odborný předmět!!!). postup do III. ročníku -- do konce II. ročníku musí student získat zápočet z Metodologie vědy a do III. ročníku mu nesmí zůstat více jak jedna nevykonaná odborná zkouška (tj. do III. ročníku si student může převést pouze zkoušku z jednoho odborného předmětu a jazyků). Pro studijní obor Ekonomická informatika platí následující pravidla pro postup do II. ročníku -- podmínkou je složení 1. komisionelní zkoušky do konce I. ročníku, postup do III. ročníku -- podmínkou je složení 2. komisionelní zkoušky do konce II. ročníku (tj. do třetího ročníku může studentovi zůstat pouze nesložená zkouška z angličtiny). Pro studijní obor Finance platí následující pravidla pro postup do II. ročníku -- podmínkou je úspěšné složení minimálně dvou zkoušek z odborných předmětů (POZOR -- jazyk není považován za odborný předmět!!!). postup do III. ročníku -- do konce II. ročníku musí student vykonat minimálně 4 zkoušky, přičemž jedna z nich musí být z Metodologie vědy (tj. do III. ročníku může studentovi zůstat pouze jedna jediná nevykonaná zkouška). Zápis do studia Zápis do I. ročníku studia, který začíná od zimního semestru, se koná zpravidla v polovině září, po jednání oborové rady, která schvaluje sestavený individuální studijní plán. U zápisu do I. ročníku posluchač obdrží potvrzení o studiu, kopii jmenování svého školitele, dekret na koleje (je-li třeba), index, informace o konání informační schůzky s proděkanem a termínu fotografování na průkaz studenta. Je třeba, aby si zájemce o studium s sebou na zápis donesl psací potřeby, fotografii (4,5 x 3,5 cm) na index, lepidlo (na přilepení fotky do indexu), finanční hotovost na uhrazení poplatků, v případě denních studentů i

12 číslo účtu, na které mu bude měsíčně poukazováno jeho stipendium, a (ověřenou) kopii magisterského diplomu (pokud ještě nebyla na studijní oddělení doručena). Zápis do vyšších ročníků se koná zpravidla taktéž v polovině září po zasedání oborové rady, která hodnotí průběh dosavadního studia. Pro postup do dalšího ročníku je rozhodující plnění individuálního studijního plánu a hodnocení školitele. Na termín dalších zápisů jsou studenti upozornění prostřednictvím u nebo webových stránek o doktorském studiu na PEF. Pro potřeby zápisu do II. nebo III. ročníku si většinou stačí donést s sebou index, studentskou kartu, finanční hotovost na prodlužovací známku na studentskou kartu (ISIC u studentů denní formy studia) a dokumenty, které student potřebuje od studijního oddělení potvrdit. Stipendium Studenti prezenční formy doktorského studia mají nárok po standardní dobu studia (tj. po 3 roky) na měsíční výplatu stipendia ve výší až Kč v závislosti na průběhu studia, aktivitě a pracovní činnosti studenta a ročníku studia. Na začátku studia je stipendium stanoveno ve výši Kč. Pokud student řádně plní své povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může mu školitel již v průběhu I. ročníku navrhnout navýšení stipendia až na Kč (výchozí výše stipendia pro II. ročník). V průběhu II. ročníku se může stipendium navýšit až na Kč a studentům ve III. ročníku až Kč. Výplata měsíčního stipendia probíhá bezhotovostně na číslo bankovního účtu, které student nahlásil při zápisu, přičemž stipendium je vypláceno zpětně. Studentům v doktorských studijních programech může být na základě hodnocení výsledků jejich studia, míry zapojení do aktivit ústavu a publikačních výsledků přiznáno proděkanem pro vědu a výzkum mimořádné stipendium. Výše stipendia se určuje na základě bodového hodnocení doktoranda za uplynulý akademický rok. Celkové hodnocení je z 1/3 dáno plněním studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu, z 1/3 počtem publikací a z 1/3 aktivním zapojením doktoranda do činností ústavu, které posuzuje vedoucí ústavu. Studentům, kteří do tří let od prvního zapsání do prezenční formy doktorského studia složí státní doktorskou zkoušku, může být uděleno mimořádné motivační stipendium až

13 do výše Kč. Za úspěšné obhájeni disertační práce odevzdané do tří let od prvního zapsání do prezenční formy doktorského studia může student získat další mimořádné motivační stipendium do výše Kč. Tato obě mimořádná stipendia se udělují na návrh školitele, který je třeba předložit nejpozději do jednoho týdne od vykonání závěrečné zkoušky či obhájení práce. Ostatní stipendia (ubytovací, sociální atd.) se řídí Stipendijním řádem MZLU v Brně a rozhodnutím rektora č. 14/2006. Skládání zkoušek Zkoušky v doktorských studijních programech mají většinou ústní podobu. Doktorand se zpravidla přihlašuje na zkoušku prostřednictvím UIS či osobně u garanta předmětu či sekretářky ústavu, který danou zkoušku odborně garantuje. Před vlastním vykonáním zkoušky ze zvoleného předmětu je vhodné zajít ke garantovi předmětu (či za zkoušejícím) na konzultaci, během které se upřesní studijní literatura a případné zkouškové okruhy. T I P U p ř e d m ě t ů, k t e r é j s o u p o v i n n é č i p o v i n n ě v o l i t e l n é p r o s t u d e n t y v e v š e c h o b o r e c h d o k t o r - s k é h o s t u d i a, s e v y p i s u j e z k o u š k a n ě k o l i k r á t r o č n ě. N a p ř. z p ř e d m ě t u E k o n o m i e s e z k o u š k a v y p i s u j e i 3-4 k r á t z a s e m e s t r a b ý v á v y h l a š o v á n a p ř i b l i ž n ě m ě s í c p ř e d s a m o t n ý m k o n á n í m z k o u š k y. S t u d e n t i s e n a t u t o z k o u š k u m o h o u h l á s i t u s e k r e t á ř k y Ú s t a v u e k o n o m i e. N a o p a k u n ě k t e r ý c h o d b o r n ý c h s p e c i a l i z a č n í c h p ř e d m ě t ů, k t e r é m á z a p s á n o j e n p á r s t u d e n t ů, s e z k u - š e b n í t e r m í n y p r a v i d e l n ě n e v y p i s u j í, a j e p r o t o v h o d n ě j š í d o m l u v i t s e o s o b n ě s g a r a n t e m p ř e d m ě t u n a v y p s á n í z k o u š k o v é h o t e r m í n u. U zkoušky je obvykle přítomen školitel nebo jím pověřený zástupce (u zkoušky z jazyka je přítomnost školitele nebo jeho zástupce nutná!). Hodnocení zkoušek probíhá dle klasifikační stupnice A -- F. Pokud doktorand u zkoušky neprospěje, může zkoušku (nejvýše jednou) opakovat. Výsledná známka se studentovi zapíše jak do e-indexu v UIS, tak i do papírového indexu, který obdržel při zápisu. O vykonání zkoušky se sepíše protokol ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží doktorand, druhé školitel a třetí studijní referentka. Požadavky pro vykonání zkoušky z cizího jazyka naleznete zde.

14 Přerušení studia Doktorand může písemně požádat děkana o přerušení studia (žádost zpravidla obsahuje důvody i dobu přerušení -- minimálně 1 rok). Děkan o žádosti rozhoduje na základě doporučení školitele příp. oborové rady. Studium je možné přerušit i opakovaně, přičemž celková doba přerušení nesmí přesáhnout tři studijní ročníky. V době přerušení studia není doktorand studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká doktorandovi opětovně nárok na zápis do studia. T I P P l á n o v a n é p ř e r u š e n í s t u d i a j e v h o d n é n e j d ř í v e p r o b r a t s e š k o l i t e l e m a ž á d o s t o p ř e r u š e n í s t u d i a a d r e s o v a n o u d ě k a n o v i d o p l n i t o s t a n o v i s k o š k o l i t e l e. Státní doktorská zkouška Doktorské studium se řádně ukončuje po splnění všech povinností stanovených individuálním studijním plánem státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje svoji schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Datum a místo konání státní doktorské zkoušky je zveřejněno děkanem na úřední desce fakulty minimálně měsíc předem. Student spolu s žádostí o vykonání státní doktorské zkoušky, kterou podává děkanovi, předkládá i teze své disertační práce. Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí a její průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné (hlasování o výsledku zkoušky je však tajné). T I P P r ů b ě h s t á t n í d o k t o r s k é z k o u š k y ř í d í p ř e d s e d a k o m i s e, k t e r ý z p r a v i d l a p o ž á d á š k o l i t e l e, a b y p ř e d s t a v i l d o k t o r a n d a ( o b l a s t i o d b o r n é h o z á j m u, z a p o j e n í d o u n i v e r z i t n í c h a k t i v i t a t d. ). S t u d e n t b ý v á p ř e d s e d o u v y z v á n, a b y s t r u č n ě ( m i n u t ) s e z n á m i l k o m i s i s t e z e m i s v é d i s e r t a č n í p r á c e. P o p r e z e n t a c i t e z í s t u d e n t e m n á s l e d u j e d i s k u s e a n á v r h y t ý k a j í c í s e z l e p š e - n í v l a s t n í d i s e r t a č n í p r á c e. S a m o t n á z k o u š k a z o d b o r n ý c h p ř e d m ě t ů ( d v o u p o v i n n ý c h a j e d - n o h o s p e c i a l i z a č n í h o ) m á p o d o b u o d b o r n é r o z p r a v y a t ý k á s e z p r a v i d l a t é m a t u d i s e r t a c e. Bývá zvykem, že studenti, kteří se účastní státní doktorské zkoušky, zajistí drobné

15 občerstvení pro členy komise. Pro hodnocení výsledků státní doktorské zkoušky se používá klasifikační stupnice vyhověl / nevyhověl. V případě, že byl student u závěrečné doktorské zkoušky klasifikován stupněm nevyhověl, může zkoušku vykonat v opravném termínu. V případě, že se student bez omluvy nedostaví ke zkoušce, je automaticky ohodnocen stupněm nevyhověl. Nevykoná-li student státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu, je mu studium ukončeno. O průběhu státní doktorské zkoušky se pořizuje zápis. T I P S t á t n í d o k t o r s k á z k o u š k a p ř e d c h á z í o b h a j o b ě d i s e r t a č n í p r á c e, a l e j e m o ž n é z k o u š k u i o b h a - j o b u v y k o n a t v j e d e n d e n ( z k o u š k a j e v t o m t o p ř í p a d ě p o k r á t k é p a u z e n á s l e d o v á n a o b h a - j o b o u ). Vš e o b e c n ě s e d o p o r u č u j e v y k o n a t s t á t n í d o k t o r s k o u z k o u š k u n a k o n c i ( p o s k o n č e n í ) I I. r o č n í k u, k d y u ž m á s t u d e n t s l o ž e n y v š e c h n y z k o u š k y p ř e d e p s a n é i n d i v i d u á l n í m s t u d i j n í m p l á n e m, a d i s e r t a č n í p r á c i o b h a j o v a t a ž v p r ů b ě h u ( n a k o n c i ) I I I. r o č n í k u. V ý h o d o u o d d ě l e - n í o b h a j o b y d i s e r t a c e o d s t á t n í z k o u š k y j e n i ž š í s t r e s p r o s t u d e n t a a m o ž n o s t d o p r a c o v a t d i s e r t a č n í p r á c i d l e p ř i p o m í n e k k o m i s e, k t e r é z a z n ě l y p ř i o b h a j o b ě t e z í v r á m c i s t á t n í d o k- t o r s k é z k o u š k y. Doporučení ohledně disertační práce Disertační práce je samostatnou vědeckou prací, která obsahuje původní a v recenzovaném vědeckém časopise nebo sborníku uveřejněné (či k uveřejnění přijaté) výsledky. Disertační práce se zpravidla předkládá v českém jazyce, přičemž součástí práce je souhrn v jazyce anglickém. Současně s disertační prací se předkládá autoreferát disertační práce v českém jazyce s anglickým abstraktem. Struktura ani grafická úprava disertační práce není závazně upravena, obecně se vychází z doporučení pro závěrečné práce.

16 T I P P ř i v o l b ě t é m a t u d i s e r t a č n í p r á c e s e č a s t o v y c h á z í z v ě d e c k o - v ý z k u m n é h o z a m ě ř e n í ú s t a v u ( f a k u l t y ), n a k t e r é m d o k t o r a n d p ů s o b í. V ý b ě r t é m a t u d i s e r t a č n í p r á c e s a m o z ř e j m ě s p o l u u r - č u j e š k o l i t e l. Z a m ě ř e n í d i s e r t a č n í p r á c e m ů ž e p o d l é h a t i s a m o t n á v o l b a s p e c i a l i z a č n í c h p ř e d - m ě t ů v r á m c i i n d i v i d u á l n í h o s t u d i j n í h o p l á n u. P ř i v ý b ě r u t é m a t u p r á c e i p ř i j e j í m v l a s t n í m v y p r a c o v á v á n í b y m ě l m í t d o k t o r a n d n a m y s l i, ž e v e s v é p r á c i b y m ě l p ř i n é s t n o v é p o z n a t k y. Disertační práce zpravidla obsahuje následující části: Obhajoba disertační práce Obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí a je veřejná (s výjimkou hlasování o výsledku). Spolu s žádostí o konání obhajoby disertační práce děkanovi, předkládá uchazeč vyvázanou disertační práci ve 4 vyhotoveních, autoreferát disertační práce ve stanoveném počtu vyhotovení a doklad o uveřejnění původních výsledků práce nebo o výsledcích přijatých k uveřejnění. Na základě návrhu oborové rady děkan jmenuje tři oponenty disertační práce, z nichž alespoň dva nejsou členy akademické obce univerzity, a nejméně jeden oponent je profesor. Po obdržení oponentských posudků děkan na návrh oborové rady vyhlašuje termín konání obhajoby. Datum a místo konání obhajoby musí být minimálně měsíc předem zveřejněny na úřední desce fakulty. Disertační práce musí být pět dní před konáním obhajoby dostupná zájemcům na děkanátu fakulty. Oponentské posudky se rozesílají všem členům komise. Obhajoby se kromě komise a školitele musí účastnit alespoň dva oponenti. Výsledek obhajoby se hodnotí stupni vyhověl / nevyhověl. V případě neúspěšné obhajoby určí komise způsob přepracování disertační práce. O průběhu obhajoby disertační práce se pořizuje zápis. T I P O b h a j o b u d i s e r t a č n í p r á c e ř í d í p ř e d s e d a k o m i s e. P o k u d s e o b h a j o b a k o n á j i n ý d e n, n e ž s t á t - n í d o k t o r s k á z k o u š k a, z p r a v i d l a p o ž á d á p ř e d s e d a š k o l i t e l e, a b y d o k t o r a n d a p ř e d s t a v i l. P a k

17 j e d o k t o r a n d v y z v á n, a b y p r e z e n t o v a l ( c c a 1 5 m i n u t ) c í l e a v ý s l e d k y s v é p r á c e. K o m i s e j e s e z n á m e n a s o b s a h e m o p o n e n t s k ý c h p o s u d k ů a s t u d e n t j e v y z v á n, a b y z o d p o v ě d ě l d o t a z y v p o s u d c í c h o b s a ž e n é ( s t u d e n t m á m o ž n o s t s e s p o s u d k y d o p ř e d u s e z n á m i t a j e v h o d n é, a b y s i d o p ř e d u p r o m y s l e l o d p o v ě ď n a d o t a z y / p ř i p o m í n k y o p o n e n t ů ). P o t é n á s l e d u j e d i s k u s e k d i s e r t a č n í p r á c i. Bývá zvykem, že studenti obhajující disertační práci zajistí drobné občerstvení pro členy komise a na závěr úspěšné obhajoby pozvou komisi, oponenty a školitele na oběd. * anotaci v českém a anglickém jazyce, * obsah disertace, * úvod a cíl práce, * analýzu stavu současného poznání v dané oblasti, * metody použité v samotné práci, případně hypotézy k cílům práce, * výsledky práce, ze kterých bude patrný vlastní přínos autora, * konkrétní závěry a doporučení a * seznam použitých zdrojů. * PROČ se hlásí na doktorské studium (chce přednášet na VŠ, věnovat se vědě a výz kumu, zvýšit si odbornou kvalifikaci, apod.), * JAKOU formou chce studovat (prezenční forma studia versus kombinovaná), * ČEMU se chce věnovat (ovlivňuje nejen výběr samotného oboru oboru studia, ale i téma disertační práce a volbu specializačních předmětů). Pokud znáte odpověď na předchozí otázky pravděpodobně nebudete zaskočeni, když se Vás komise během odborné debaty v rámci přijímacího řízení např. zeptá, jaké je Vámi

18 II. Mezinárodní spolupráce Proč studovat v zahraničí? V rámci doktorského studia má student možnost vycestovat na některou univerzitu v zahraničí. Nemusí proto propadnout skepsi, že během svého bakalářského či magisterského studia něco opomněl. Zahraniční studijní stáž je rovněž podporována vedením fakulty a v budoucnu by ji dle opakovaných doporučení oborových rad (které mají doktorské studium na starosti) měla většina doktorandů během svého studia absolvovat. Odkaz na možnosti studia v zahraničí najedete na Hlavní motivy a přínosy mezinárodního výjezdu lze shrnout do několika bodů: 1. Zdokonalení a praktické využití vlastních cizojazyčných dovedností. 2. Zkušenosti s výukou na partnerské univerzitě. 3. Možnost spolupráce v rámci grantů, výzkumů, tvorby vědeckých článků. 4. Využívání informačních databází, zahraničních knihoven, přístup k elektronickým zdrojům. 5. Zdroj inspirace, čas pro napsání disertační práce. 6. Navázání přátelství, možnost spolupráce i po ukončení zahraničního výjezdu. 7. Cestování, poznávání odlišné kultury. 1. Zdokonalení a praktické využití vlastních cizojazyčných dovedností Cizím jazykům se lze naučit během školní výuky a různých placených i neplacených jazykových kurzů, ale nejlépe si člověk své jazykové dovednosti procvičí přímo v praxi, když musí jazyk aktivně používat. Domluvit se v cizí zemi je v mnoha případech dokonce otázkou přežití... Nejpřínosnější jsou samozřejmě rozhovory s rodilými mluvčími, avšak běžná komunikace s cizincem, který ovládá příslušný světový jazyk, je také užitečná. Komunikace s cizincem Komunikovat s člověkem, který umí pouze svůj rodný jazyk, může být někdy velice zábavné. V Turecku jsem například zažil mnoho situací, kdy Turci neuměli anglicky a já zase neovládal turečtinu. V mnoha případech pomohla názorná neverbální komunikace

19 rukama a nohama, někdy jsem se však nedomluvil a bohužel se již nikdy nedozvím, co mi chtěl dotyčný sdělit... Jako příklad malých nedorozumění mohu uvést běžné situace na ulici, kdy se potřebujete zeptat na směr své cesty. Úsměvná komunikace s personálem v restauracích mne také pobavila, neboť výběr jídla byl zcela náhodný. A až na přineseném talíři člověk pochopil, co si vlastně objednal. Jistě zajímavá byla také komunikace s místní kolej bábou, nebo s ostatním studenty v kampusu a ve škole, kteří neuměli anglicky. Nezapomenutelný zážitek jsem získal na oddělení cizinecké policie, kde opravdu nikdo neuměl anglicky. Ani jsem tehdy nevěděl, co podepisuji...časem si však na fakt, že okolí nerozumíte, a že jen pár lidí rozumí vám, zvyknete a přijde vám to normální. Ve stejné pozici omezené komunikace s Čechy jsou však podle mých neoficiálních informací také zahraniční studenti, kteří studují na naší škole. Student tak v zahraničí lehce zjistí, co umí a kde má naopak slabiny. Naučené fráze a zdvořilostní slovíčka se rychle vyčerpají. Po čase se člověk dostane do fáze, že komunikace v cizím jazyce mu nedělá problémy, nepřemýšlí již v češtině, ale myslí rovnou v daném jazyce (slovíčka si nepřekládá ani svým vnitřním hlasem) a dokáže plynně konverzovat se svým okolím. Vrcholem cizojazyčných dovedností je vyjadřování vnitřních pocitů v příslušném jazyce, zkrátka volba těch pravých slovíček s rozeznáním citlivých jazykových nuancí. Kdysi mi jeden starší moudrý muž řekl, že cizí jazyk dokonale ovládnu, až budu schopen se jím modlit, nadávat a hádat se, získám ( sbalím ) pomocí něj partnerku, vyjádřím vyšší city, budu rozumět vtipům, umět číst a rozumět složitým odborným textům. Jazyková výuka nás často pouze učí základním slovíčkům, frázím, gramatice a výslovnosti. Zbytek již člověk musí získat pomocí praktické komunikace... A k tomu právě slouží zahraniční stáže. Pokroky jsou opravdu znatelné, jen se člověk nesmí zaleknout počátečních ostychů a nezdarů. Přece jen učit se jazyku v České republice nebo prakticky jej používat, protože musíte, je velký rozdíl. Zanevřít nebo nezanevřít? Komunikace v cizím jazyce není jednoduchá. Ale jak se říká, žádný učený z nebe nespadl. Mám za sebou již několik zahraničních dlouhodobých (3-4 měsíce trvajících) výjezdů. Velice dobře si vzpomínám na své první zkušenosti, na které by člověk nejraději zapomněl. Pracoval jsem tehdy na dětském táboře v USA a po dvou letech studia angličtiny (na kterou jsem nedával takový důraz a snažil se nějak proplout, byl jsem přeci jen němčinář...) jsem na tom nebyl nejlépe. První měsíc jsem komunikoval se svými americkými dětmi a

20 kolegy stylem Yes, No. Mnohdy jsem vůbec netušil, co po mně chtějí, čemu se smějí a proč se na mne zlobí... Druhý měsíc jsem se již zmohl na jednoduché věty a zapojoval se více do rozhovorů. Pasivně jsem vždy přibližně vytušil, o čem se jedná. Třetí měsíc jsem již jazykovou bariéru více prolomil a dokonce se pustil do sporu s jedním rodilým mluvčím, který porušoval moje osobní práva... Hádka měla dokonce dohru přímo u ředitele tábora. Pro českého extroverta to byla opravdu tvrdá osobní zkušenost. Asi nejvíce mi vadilo, že jsem nemohl vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity... a musel si je nechávat pouze pro sebe. Bylo to psychicky velice vyčerpávající. Kdybych tehdy po svém prvním zahraničním výjezdu na základě této jazykové zkušenosti na angličtinu zanevřel, již nikam bych se nepodíval (kromě klasické dovolené k moři nebo do hor) a přišel bych tak o mnoho dalších životních zkušeností a zážitků... Další důležitou součástí výjezdu z hlediska jazykových dovedností představuje rozvoj odborného jazyka. Ten se zdokonaluje především odbornými debatami s vyučujícími a studenty, ale hlavně četbou odborných textů a publikací (viz dále kapitola Využívání informačních databází, zahraničních knihoven, přístup k elektronickým zdrojům ). 2. Zkušenosti s výukou na partnerské univerzitě Pokud jste neabsolvovali studium na jiné škole, nebo neučili ještě někde jinde, můžete získat pocit, že na naší univerzitě se dělá vše tím nejlepší způsobem. Ani vás nemusí napadnout, že ostatní školy fungují zcela jinak. V něčem jsou lepší, někde zase mají slabiny. Jako příklad mohu uvést opět svoji vlastní zkušenost. Výuka zahraničních studentů Pokud jste někdy měli možnost a vyučovali obor Evropská studia v angličtině, mohli jste tak jako já nabýt dojmu, že na ostatních univerzitách mají stejný, nebo dosti podobný systém výuky. To je však omyl způsobený zkušeností pouze s výukou na své alma mater. Výuka v angličtině nemusí probíhat, tak jak na naší škole -- formou přednášek a cvičení v anglickém jazyce, které jsou určeny pro zahraniční a české studenty studující v tomto jazyce. Každá škola má svůj vlastní systém a způsob výuky, což by vás nemělo překvapit. Studenti doktorského stupně studia jsou bráni spíše jako partneři učitelů, mohou být zapojovány do různých projektů. Výuka probíhá spíše samostudiem a konzultační formou přímo s vyučujícím. V rámci svého studia a získávání zkušeností se však můžete zúčastnit klasické výuky s ostatními studenty magisterského stupně studia. Zkoušky mohou být

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici doktorský studijní program Zahradní a krajinná architektura Forma studia: prezenční, kombinovaná Standardní délka studia:

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Studium v doktorských studijních programech Článek 36 Doktorský studijní program

Studium v doktorských studijních programech Článek 36 Doktorský studijní program FAKULTA FILOZOFICKÁ Studium v doktorských studijních programech V souladu s čl. 1 odst. 3 a čl. 36 odst.4 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni (dále jen SZŘ) děkan FF svým Rozhodnutím č. 7/05 blíže

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více