Průvodce doktorským studiem na PEF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce doktorským studiem na PEF"

Transkript

1 Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008

2 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání a mohou do něj být přijati absolventi magisterského studia, kteří mají předpoklady pro výzkumnou a vývojovou práci ve zvoleném oboru. Studium bylo dříve pojímáno jako tzv. vědecká příprava, ovšem ve vazbě na harmonizaci evropských vzdělávacích systémů a přechod na třístupňové vzdělávání je v současnosti určeno také pro pracovníky praxe ve vyšších řídících nebo metodických a koncepčních funkcích. Cílem doktorského studia je výsledky své vědecko-výzkumné činnosti shrnout do disertační práce, kterou po složení všech předepsaných zkoušek obhajuje před odbornou komisí. V případě úspěšného obhájení své práce získává titul "doktor" s právem užívání zkratky "Ph.D." za jménem. V doktorském studiu je kladen důraz na výzkumnou a vývojovou práci studentů pod vedením odborníka (profesora či docenta) ve zvoleném oboru, ovšem jde stále také o studium, takže významnou povinností je i skládání předepsaných zkoušek (v závislosti na zvoleném studijním programu a oboru). Zaměření výzkumu v rámci doktorského studia je obvykle navázáno na výzkum řešený na příslušném pracovišti. Doktorská práce by měla přinést nové poznatky v rámci příslušného vědního oboru, popřípadě novým způsobem řešit náročný úkol praktického zaměření. Od doktoranda je tedy vyžadován iniciativní přístup ke sledování vývoje daného oboru v tuzemsku i v zahraničí (práce s databázemi publikací v příslušné oblasti, účast na seminářích a konferencích, příspěvky do odborného tisku), i k získávání vlastních praktických zkušeností (spoluprací s některou institucí hospodářské praxe apod.). Doktorské studium lze absolvovat ve formě prezenční nebo kombinované. Podrobnosti o podmínkách těchto forem studia, časovém harmonogramu a náplni studia jsou uvedeny např. v elektronickém průvodci studiem:

3 I. Průběh studia - od přijímaček k doktorátu Přijímací zkoušky do doktorských studijních programů na PEF se konají zpravidla dvakrát ročně, a to obvykle v měsících lednu a červnu (aktuální termín pro podání přihlášky najdete zde. Zájemci o doktorské studium se mohou přihlásit do jednoho z následujících akreditovaných studijních programů: Ekonomika a management V, obor Řízení a ekonomika podniku - do tohoto programu je ročně přijímáno cca 20 studentů, Systémové inženýrství a informatika V, obor Ekonomická informatika - do tohoto programu se přijímá ročně cca 6 studentů, Hospodářská politika a správa V, obor Finance - do tohoto programu se přijímá ročně cca 6 studentů. T I P P o k u d u v a ž u j e t e o d o k t o r s k é m s t u d i u n a P E F, a l e n e v í t e, c o p ř e s n ě m ů ž e t e o d d o k t o r s k é h o t y p u s t u d i a o č e k á v a t, z e p t e j t e s e ( p o p r o j i t í t é t o p ř í r u č k y ) n ě k t e r é h o z e s t á v a j í c í c h d o k t o - r a n d ů, u r č i t ě s e s Vá m i o c h o t n ě p o d ě l í o s v o j e z á ž i t k y a z k u š e n o s t i. N e j l e p š í j e v y z p o v í d a t d o k t o r a n d a, k t e r ý p ů s o b í n a Vá m i p r e f e r o v a n é m ú s t a v u, p r o t o ž e p o ž a d a v k y n a s o u č i n n o s t d o k t o r a n d ů ( n a p ř. p ř i z a j i š t ě n í v ý u k y ) s e m o h o u ú s t a v o d ú s t a v u l i š i t. Standardní doba studia v doktorských studijních programech akreditovaných na PEF MZLU v Brně je 3 roky a studium je organizováno po ročnících (tedy nikoliv po semestrech jako předchozí stupně studia). Studium může být uskutečňováno buď prezenční nebo kombinovanou formou. Při prezenční formě studia dochází student pravidelně do školy, plní povinnosti vyplývající ze svého individuálního plánu, je pověřován pedagogickou činností a pobírá měsíční stipendium ve výši tisíc korun (prezenční studium je chápáno jako ekvivalent polovičnímu úvazku). Při kombinované formě studia bývá student zpravidla někde zaměstnán, po dohodě se školitelem se účastní konzultací, plní povinnosti vyplývající ze studijního plánu, a případně se zapojuje do výuky. Student kombinované formy studia nemá nárok na pobírání měsíčního stipendia.

4 Jak se přihlásit ke studiu? T I P P ř e d v l a s t n í m p o d á n í m p ř i h l á š k y k e s t u d i u j e v h o d n é d o m l u v i t s i s c h ů z k u s v e d o u c í m ú s t a - v u, n a k t e r é m c h c e t e j a k o d o k t o r a n d p ů s o b i t, a p r o d i s k u t o v a t Vá m i p l á n o v a n é d o k t o r s k é s t u - d i u m, z e j m é n a o d b o r n é z a m ě ř e n í v ý z k u m u a n a v r ž e n í m o ž n é h o š k o l i t e l e, k t e r ý b y o d b o r n ě z a š t í t i l Va š e s t u d i u m a v e d l Va š i d i s e r t a č n í p r á c i. Přihlášku ke studiu (tiskopis schválený MŠMT ČR), stejně jako složenku na zaplacení správního poplatku spojeného s přijímacím řízením, si můžete vyzvednout na studijním oddělení děkanátu PEF, kde se dozvíte i bližší informace o přijímacím řízení a vlastním studiu. Vyplněnou přihlášku, spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku, dokladem o absolvování magisterského studia, profesním životopisem, seznamem publikovaných prací, případně dalšími doklady o vědecké a odborné způsobilosti, doručte nejpozději do stanoveného data na studijní oddělení děkanátu PEF paní Kubalové (PEF MZLU v Brně, Studijní oddělení, Zemědělská 1, Brno). Dnem doručení přihlášky na PEF je zahájeno přijímací řízení. Jak probíhá přijímací řízení? Přesný čas a místo konání přijímací zkoušky se dozvíte ve zvacím dopise, který bude před přijímací zkouškou zaslán na Vaši adresu. Stanovený termín konání přijímací zkoušky je závazný. Náhradní termín přijímací zkoušky nebývá stanovován a uhrazený správní poplatek se nevrací. Přijímací zkouška má formu komisionelní ústní zkoušky, která má prověřit znalosti uchazečů v dané odborné oblasti, posoudit předpoklady uchazečů k samostatné vědecké a badatelské činnosti a předpoklady k pedagogické činnosti (zejména u uchazečů o prezenční formu studia).

5 T I P O k r u h y k p ř i j í m a c í z k o u š c e d o Vá m i v y b r a n é h o o b o r u s i m ů ž e t e v y z v e d n o u t n a s t u d i j n í m o d d ě l e n í P E F u p a n í Š k u b a l o v é. Požadavky k přijímací zkoušce dle jednotlivých studijních programů: Ekonomika a management V, obor Řízení a ekonomika podniku : ověření znalostí z okruhů Ekonomie a Management. Systémové inženýrství a informatika V, obor Ekonomická informatika : ověření znalostí z povinného okruhu Informatika (ICT a IS/IT) a jednoho z následujících tří volitelných okruhů: Ekonomie, Kvantitativní metody nebo Management. Hospodářská politika a správa V, obor Finance : ověření znalostí z povinného okruhu Ekonomie a jednoho z následujících dvou specializačních okruhů -- Finance nebo Daňové a účetní systémy. T I P P ř e d p ř i j í m a c í m ř í z e n í m b y m ě l m í t u c h a z e č o s t u d i u m j a s n o Na základě výsledků z přijímacího řízení rozhodne děkan o přijetí ke studiu v daném doktorském studijním programu. Ke studiu v doktorském studijním programu mohou být přijati pouze ti uchazeči o studium, kteří úspěšně ukončili minimálně magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání. Rozhodnutí o přijetí je zasíláno uchazeči písemně na adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí obsahuje výrok o přijetí, odůvodnění a poučení o odvolání. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Individuální studijní plán Spolu s rozhodnutím o přijetí do studia se uchazeč dozví jméno svého školitele a informace o konání zápisu do prvního ročníku doktorského studia. Nově přijatý posluchač doktorského programu by měl neprodleně kontaktovat svého školitele a domluvit si s ním schůzku, na které společně sestaví individuální studijní plán (formulář ke stažení zde). Plnění individuálního studijního plánu je základní povinností doktoranda. V rámci individuálního studijního plánu jsou stanoveny termíny vykonání jednotlivých zkoušek, naplánovaná vědeckovýzkumná a publikační činnost doktoranda, plánované zapojení doktoranda do výuky, odborné stáže, specifikovaná disertační práce atd. Po schválení

6 oborovou radou se individuální studijní plán stává závazným dokumentem, dle kterého je hodnocen průběh studia. T I P Š k o l i t e l b u d e p r a v d ě p o d o b n ě p o Vá s p o ž a d o v a t, a b y s t e s i n a p r v n í s c h ů z k u s n í m p ř i p r a v i - l i Vá š n á v r h i n d i v i d u á l n í h o s t u d i j n í h o p l á n u. Z d e j e d o b r é p ř e d s e s t a v e n í m Va š e h o n á v r h u p o r a d i t s e s e s t á v a j í c í m i d o k t o r a n d y, k t e ř í s t u d u j í v e Vá m i v y b r a n é m o b o r u a m o h o u Vá m s d ě l i t n e j r ů z n ě j š í p r a k t i c k é i n f o r m a c e a t i p y ( n a p ř. v j a k é m p o ř a d í j e n e j l e p š í a b s o l v o v a t j e d n o t l i v é z k o u š k y a t p. ). Protože se Vaše studium bude posuzovat podle toho, do jaké míry plníte svůj individuální studijní plán, je důležité sestavit jej tak, aby byl pro Vás na jedné straně motivující, na druhé straně byl přiměřeně náročný, ale hlavně realizovatelný. Proto je důležité zvážit na začátku svoje možnosti. Vždy vypadá lépe hodnocení studenta (a lépe se zdůvodňuje navýšení stipendia), když student zcela splnil svůj studijní plán, či dokonce vykonal v daném roce nějakou zkoušku navíc či více publikoval. Pokud student neplní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může to naopak vést až k ukončení studia. Individuální studijní plán se sestavuje před vlastním začátkem studia (na celou dobu studia) a řídí se usneseními oborových rad, doporučeními školitele a odborným zaměřením uchazeče o studium. Volba předmětů v individuálním studijním plánu vychází z následujících doporučení a pravidel: Individuální studijní plán pro obory Řízení a ekonomika podniku a Finance by měl být sestaven tak, aby student v prvních dvou letech studia složil všechny zkoušky, postupně obhájil teze (na konci I. ročníku) i rozpracovanou disertační práci (na konci II. ročníku) a publikoval první články týkající se tématu disertace. Ve třetím roce studia by se měl student ideálně zabývat již jen dokončením své disertační práce. Sestavování individuálního studijního plánu u studentů oboru Ekonomická informatika je dáno povinností složit do konce I. a II. ročníku komisionelní zkoušky. T I P Č a s t o s e s t á v á, ž e s t u d e n t i p ř e c e n í s v é m o ž n o s t i a n a p l á n u j í s i v p r v n í m r o c e v y k o n á n í v ě t - š i n y z k o u š e k. B o h u ž e l p a k z j i š ť u j í, ž e p o k u d j s o u z a p o j e n i d o v ý u k y, t a k p ř í p r a v a n a s e m i n á - ř e a p ř e d n á š k y j i m z a b e r e t o l i k č a s u, ž e n e m a j í d o s t a t e k č a s u n a v l a s t n í s t u d i u m ( t o t é ž s e t ý k á s t u d e n t ů k o m b i n o v a n é f o r m y s t u d i a v s o u v i s l o s t i s j e j i c h p r a c o v n í m v y t í ž e n í m ). P o k u d

7 t e d y p o s c h ů z c e s e š k o l i t e l e m, p ř í p a d n ě v e d o u c í m ú s t a v u, n a k t e r é m j a k o d o k t o r a n d b u d e t e p ů s o b i t, v í t e, ž e s e d o v ý u k y z a p o j í t e j i ž o d z i m n í h o s e m e s t r u ( č i o č e k á v á t e v e l k é v y t í ž e n í v z a m ě s t n á n í ), n e p l á n u j t e s i n a p r v n í r o k Va š e h o s t u d i a v y k o n á n í v í c e n e ž t ř í z k o u š e k, k t e r é m o ž n á b u d e t e s k l á d a t s t e j n ě a ž n a j a ř e č i v l é t ě. Ekonomika a management V, obor Řízení a ekonomika podniku Student si do individuálního studijního plánu naplánuje zkoušky ze dvou povinných odborných předmětů, jednoho předmětu povinně volitelného, jednoho volitelného předmětu, dvou cizích jazyků - z angličtiny plus jednoho dalšího světového jazyka a zápočet z předmětu Metodologie vědy, Student si zapíše dva následující povinné odborné předměty Ekonomie pro DSP Management pro DSP Ze seznamu následujících povinně volitelných předmětů si student zapíše jeden * Teorie financí pro DSP * Veřejné finance pro DSP * Finanční řízení podniku pro DSP * Informační systémy podniku * Marketing a obchod pro DSP * Kvantitativní metody pro DSP * Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP * Strategický management pro DSP Student si zapíše jeden z následujících volitelných předmětů (nebo si zapíše ještě jeden další povinně volitelný předmět z předcházejícího seznamu)

8 * Bankovnictví pro DSP * Daňové teorie pro DSP * Ekonometrie pro DSP * Kapitálové trhy pro DSP * Mezinárodní obchod pro DSP * Obchodní právo pro DSP * Operační výzkum pro DSP * Sociologie organizace a řízení pro DSP * Zemědělská ekonomika a politika pro DSP Z cizích jazyků si student zapíše Angličtinu -- DSP a k ní ještě jeden z následujících jazyků: * Němčina -- DSP * Ruština * Francouzština -- DSP * Španělština -- DSP * Italština -- DSP Systémové inženýrství a informatika V, obor Ekonomická informatika Pro tento obor je typické, že pro postup do vyššího ročníku je nutné složit vždy komisionelní zkoušku, která má předepsaný obsah, což se odráží i v charakteru individuálního studijního plánu. První ročník studia se uzavírá 1. komisionelní zkouškou, která se skládá z zkoušky z povinného předmětu Ekonomická informatika pro DSP (informační technologie) zkoušky z jednoho povinně volitelného předmětu z následujícího seznamu: o Ekonomie pro DSP o Kvantitativní metody pro DSP

9 o Management pro DSP obhajoby tezí disertační práce Druhý ročník studia se uzavírá vykonáním 2. komisionelní zkoušky, která se skládá ze zkoušky z povinného předmětu Systémové inženýrství pro DSP (IS a projektování IS) zkoušky z jednoho volitelného předmětu (jeden z nevybraných povinně volitelných předmětů, popř. z následujících předmětů): o Získávání znalostí z databází o Počítačové sítě a komunikace pro DSP o Výpočetní nástroje pro modelování a optimalizaci v ekonomice pro DSP o Umělá inteligence a neuronové sítě o Integrované informační systémy řízení jakosti, ochrany zdraví a životního prostředí pro DSP o Právní aspekty tvorby a využívání informačních systémů ( Hypertextové a multi mediální systémy pro DSP o Modelování a simulace obhajoby rozpracované disertační práce, která musí být podložena relevantními publikacemi. dále je třeba naplánovat rovněž zkoušku z anglického jazyka Hospodářská politika a správa V, obor Finance Student si do individuálního studijního plánu naplánuje zkoušky ze tří povinných odborných předmětů, jednoho specializačního odborného předmětu a jednoho cizího jazyka. Student si zapíše všechny následující tři povinné předměty ukončené zkouškou:

10 Ekonomie pro DSP Metodologie vědy pro DSP Teorie financí pro DSP Student si vybere jeden z následujících specializačních předmětů: * Daňové systémy pro DSP * Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP * Finanční účetnictví a mezinárodní účetní standardy pro DSP * Bankovnictví pro DSP * Ekonometrie pro DSP * Finanční řízení podniku pro DSP * Hospodářská politika a správa pro DSP * Informační systémy podniku * Management pro DSP * Pojišťovnictví pro DSP * Správní a obchodní právo pro DSP * Teorie daní pro DSP * Veřejné finance pro DSP Student si vybere jeden z následujících světových jazyků * Angličtina -- DSP * Němčina -- DSP * Ruština * Francouzština -- DSP * Španělština -- DSP * Italština -- DSP Podmínky pro postup do dalšího ročníku

11 Při sestavování individuálního studijního plánu (a zejména jeho reálného plnění) by měly být zohledněny také podmínky pro postup do vyšších ročníků. Pro studijní obor Řízení a ekonomika podniku platí následující pravidla pro postup do II. ročníku -- podmínkou je úspěšné složení minimálně dvou zkoušek z odborných předmětů (POZOR -- jazyk není považován za odborný předmět!!!). postup do III. ročníku -- do konce II. ročníku musí student získat zápočet z Metodologie vědy a do III. ročníku mu nesmí zůstat více jak jedna nevykonaná odborná zkouška (tj. do III. ročníku si student může převést pouze zkoušku z jednoho odborného předmětu a jazyků). Pro studijní obor Ekonomická informatika platí následující pravidla pro postup do II. ročníku -- podmínkou je složení 1. komisionelní zkoušky do konce I. ročníku, postup do III. ročníku -- podmínkou je složení 2. komisionelní zkoušky do konce II. ročníku (tj. do třetího ročníku může studentovi zůstat pouze nesložená zkouška z angličtiny). Pro studijní obor Finance platí následující pravidla pro postup do II. ročníku -- podmínkou je úspěšné složení minimálně dvou zkoušek z odborných předmětů (POZOR -- jazyk není považován za odborný předmět!!!). postup do III. ročníku -- do konce II. ročníku musí student vykonat minimálně 4 zkoušky, přičemž jedna z nich musí být z Metodologie vědy (tj. do III. ročníku může studentovi zůstat pouze jedna jediná nevykonaná zkouška). Zápis do studia Zápis do I. ročníku studia, který začíná od zimního semestru, se koná zpravidla v polovině září, po jednání oborové rady, která schvaluje sestavený individuální studijní plán. U zápisu do I. ročníku posluchač obdrží potvrzení o studiu, kopii jmenování svého školitele, dekret na koleje (je-li třeba), index, informace o konání informační schůzky s proděkanem a termínu fotografování na průkaz studenta. Je třeba, aby si zájemce o studium s sebou na zápis donesl psací potřeby, fotografii (4,5 x 3,5 cm) na index, lepidlo (na přilepení fotky do indexu), finanční hotovost na uhrazení poplatků, v případě denních studentů i

12 číslo účtu, na které mu bude měsíčně poukazováno jeho stipendium, a (ověřenou) kopii magisterského diplomu (pokud ještě nebyla na studijní oddělení doručena). Zápis do vyšších ročníků se koná zpravidla taktéž v polovině září po zasedání oborové rady, která hodnotí průběh dosavadního studia. Pro postup do dalšího ročníku je rozhodující plnění individuálního studijního plánu a hodnocení školitele. Na termín dalších zápisů jsou studenti upozornění prostřednictvím u nebo webových stránek o doktorském studiu na PEF. Pro potřeby zápisu do II. nebo III. ročníku si většinou stačí donést s sebou index, studentskou kartu, finanční hotovost na prodlužovací známku na studentskou kartu (ISIC u studentů denní formy studia) a dokumenty, které student potřebuje od studijního oddělení potvrdit. Stipendium Studenti prezenční formy doktorského studia mají nárok po standardní dobu studia (tj. po 3 roky) na měsíční výplatu stipendia ve výší až Kč v závislosti na průběhu studia, aktivitě a pracovní činnosti studenta a ročníku studia. Na začátku studia je stipendium stanoveno ve výši Kč. Pokud student řádně plní své povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může mu školitel již v průběhu I. ročníku navrhnout navýšení stipendia až na Kč (výchozí výše stipendia pro II. ročník). V průběhu II. ročníku se může stipendium navýšit až na Kč a studentům ve III. ročníku až Kč. Výplata měsíčního stipendia probíhá bezhotovostně na číslo bankovního účtu, které student nahlásil při zápisu, přičemž stipendium je vypláceno zpětně. Studentům v doktorských studijních programech může být na základě hodnocení výsledků jejich studia, míry zapojení do aktivit ústavu a publikačních výsledků přiznáno proděkanem pro vědu a výzkum mimořádné stipendium. Výše stipendia se určuje na základě bodového hodnocení doktoranda za uplynulý akademický rok. Celkové hodnocení je z 1/3 dáno plněním studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu, z 1/3 počtem publikací a z 1/3 aktivním zapojením doktoranda do činností ústavu, které posuzuje vedoucí ústavu. Studentům, kteří do tří let od prvního zapsání do prezenční formy doktorského studia složí státní doktorskou zkoušku, může být uděleno mimořádné motivační stipendium až

13 do výše Kč. Za úspěšné obhájeni disertační práce odevzdané do tří let od prvního zapsání do prezenční formy doktorského studia může student získat další mimořádné motivační stipendium do výše Kč. Tato obě mimořádná stipendia se udělují na návrh školitele, který je třeba předložit nejpozději do jednoho týdne od vykonání závěrečné zkoušky či obhájení práce. Ostatní stipendia (ubytovací, sociální atd.) se řídí Stipendijním řádem MZLU v Brně a rozhodnutím rektora č. 14/2006. Skládání zkoušek Zkoušky v doktorských studijních programech mají většinou ústní podobu. Doktorand se zpravidla přihlašuje na zkoušku prostřednictvím UIS či osobně u garanta předmětu či sekretářky ústavu, který danou zkoušku odborně garantuje. Před vlastním vykonáním zkoušky ze zvoleného předmětu je vhodné zajít ke garantovi předmětu (či za zkoušejícím) na konzultaci, během které se upřesní studijní literatura a případné zkouškové okruhy. T I P U p ř e d m ě t ů, k t e r é j s o u p o v i n n é č i p o v i n n ě v o l i t e l n é p r o s t u d e n t y v e v š e c h o b o r e c h d o k t o r - s k é h o s t u d i a, s e v y p i s u j e z k o u š k a n ě k o l i k r á t r o č n ě. N a p ř. z p ř e d m ě t u E k o n o m i e s e z k o u š k a v y p i s u j e i 3-4 k r á t z a s e m e s t r a b ý v á v y h l a š o v á n a p ř i b l i ž n ě m ě s í c p ř e d s a m o t n ý m k o n á n í m z k o u š k y. S t u d e n t i s e n a t u t o z k o u š k u m o h o u h l á s i t u s e k r e t á ř k y Ú s t a v u e k o n o m i e. N a o p a k u n ě k t e r ý c h o d b o r n ý c h s p e c i a l i z a č n í c h p ř e d m ě t ů, k t e r é m á z a p s á n o j e n p á r s t u d e n t ů, s e z k u - š e b n í t e r m í n y p r a v i d e l n ě n e v y p i s u j í, a j e p r o t o v h o d n ě j š í d o m l u v i t s e o s o b n ě s g a r a n t e m p ř e d m ě t u n a v y p s á n í z k o u š k o v é h o t e r m í n u. U zkoušky je obvykle přítomen školitel nebo jím pověřený zástupce (u zkoušky z jazyka je přítomnost školitele nebo jeho zástupce nutná!). Hodnocení zkoušek probíhá dle klasifikační stupnice A -- F. Pokud doktorand u zkoušky neprospěje, může zkoušku (nejvýše jednou) opakovat. Výsledná známka se studentovi zapíše jak do e-indexu v UIS, tak i do papírového indexu, který obdržel při zápisu. O vykonání zkoušky se sepíše protokol ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží doktorand, druhé školitel a třetí studijní referentka. Požadavky pro vykonání zkoušky z cizího jazyka naleznete zde.

14 Přerušení studia Doktorand může písemně požádat děkana o přerušení studia (žádost zpravidla obsahuje důvody i dobu přerušení -- minimálně 1 rok). Děkan o žádosti rozhoduje na základě doporučení školitele příp. oborové rady. Studium je možné přerušit i opakovaně, přičemž celková doba přerušení nesmí přesáhnout tři studijní ročníky. V době přerušení studia není doktorand studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká doktorandovi opětovně nárok na zápis do studia. T I P P l á n o v a n é p ř e r u š e n í s t u d i a j e v h o d n é n e j d ř í v e p r o b r a t s e š k o l i t e l e m a ž á d o s t o p ř e r u š e n í s t u d i a a d r e s o v a n o u d ě k a n o v i d o p l n i t o s t a n o v i s k o š k o l i t e l e. Státní doktorská zkouška Doktorské studium se řádně ukončuje po splnění všech povinností stanovených individuálním studijním plánem státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje svoji schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Datum a místo konání státní doktorské zkoušky je zveřejněno děkanem na úřední desce fakulty minimálně měsíc předem. Student spolu s žádostí o vykonání státní doktorské zkoušky, kterou podává děkanovi, předkládá i teze své disertační práce. Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí a její průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné (hlasování o výsledku zkoušky je však tajné). T I P P r ů b ě h s t á t n í d o k t o r s k é z k o u š k y ř í d í p ř e d s e d a k o m i s e, k t e r ý z p r a v i d l a p o ž á d á š k o l i t e l e, a b y p ř e d s t a v i l d o k t o r a n d a ( o b l a s t i o d b o r n é h o z á j m u, z a p o j e n í d o u n i v e r z i t n í c h a k t i v i t a t d. ). S t u d e n t b ý v á p ř e d s e d o u v y z v á n, a b y s t r u č n ě ( m i n u t ) s e z n á m i l k o m i s i s t e z e m i s v é d i s e r t a č n í p r á c e. P o p r e z e n t a c i t e z í s t u d e n t e m n á s l e d u j e d i s k u s e a n á v r h y t ý k a j í c í s e z l e p š e - n í v l a s t n í d i s e r t a č n í p r á c e. S a m o t n á z k o u š k a z o d b o r n ý c h p ř e d m ě t ů ( d v o u p o v i n n ý c h a j e d - n o h o s p e c i a l i z a č n í h o ) m á p o d o b u o d b o r n é r o z p r a v y a t ý k á s e z p r a v i d l a t é m a t u d i s e r t a c e. Bývá zvykem, že studenti, kteří se účastní státní doktorské zkoušky, zajistí drobné

15 občerstvení pro členy komise. Pro hodnocení výsledků státní doktorské zkoušky se používá klasifikační stupnice vyhověl / nevyhověl. V případě, že byl student u závěrečné doktorské zkoušky klasifikován stupněm nevyhověl, může zkoušku vykonat v opravném termínu. V případě, že se student bez omluvy nedostaví ke zkoušce, je automaticky ohodnocen stupněm nevyhověl. Nevykoná-li student státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu, je mu studium ukončeno. O průběhu státní doktorské zkoušky se pořizuje zápis. T I P S t á t n í d o k t o r s k á z k o u š k a p ř e d c h á z í o b h a j o b ě d i s e r t a č n í p r á c e, a l e j e m o ž n é z k o u š k u i o b h a - j o b u v y k o n a t v j e d e n d e n ( z k o u š k a j e v t o m t o p ř í p a d ě p o k r á t k é p a u z e n á s l e d o v á n a o b h a - j o b o u ). Vš e o b e c n ě s e d o p o r u č u j e v y k o n a t s t á t n í d o k t o r s k o u z k o u š k u n a k o n c i ( p o s k o n č e n í ) I I. r o č n í k u, k d y u ž m á s t u d e n t s l o ž e n y v š e c h n y z k o u š k y p ř e d e p s a n é i n d i v i d u á l n í m s t u d i j n í m p l á n e m, a d i s e r t a č n í p r á c i o b h a j o v a t a ž v p r ů b ě h u ( n a k o n c i ) I I I. r o č n í k u. V ý h o d o u o d d ě l e - n í o b h a j o b y d i s e r t a c e o d s t á t n í z k o u š k y j e n i ž š í s t r e s p r o s t u d e n t a a m o ž n o s t d o p r a c o v a t d i s e r t a č n í p r á c i d l e p ř i p o m í n e k k o m i s e, k t e r é z a z n ě l y p ř i o b h a j o b ě t e z í v r á m c i s t á t n í d o k- t o r s k é z k o u š k y. Doporučení ohledně disertační práce Disertační práce je samostatnou vědeckou prací, která obsahuje původní a v recenzovaném vědeckém časopise nebo sborníku uveřejněné (či k uveřejnění přijaté) výsledky. Disertační práce se zpravidla předkládá v českém jazyce, přičemž součástí práce je souhrn v jazyce anglickém. Současně s disertační prací se předkládá autoreferát disertační práce v českém jazyce s anglickým abstraktem. Struktura ani grafická úprava disertační práce není závazně upravena, obecně se vychází z doporučení pro závěrečné práce.

16 T I P P ř i v o l b ě t é m a t u d i s e r t a č n í p r á c e s e č a s t o v y c h á z í z v ě d e c k o - v ý z k u m n é h o z a m ě ř e n í ú s t a v u ( f a k u l t y ), n a k t e r é m d o k t o r a n d p ů s o b í. V ý b ě r t é m a t u d i s e r t a č n í p r á c e s a m o z ř e j m ě s p o l u u r - č u j e š k o l i t e l. Z a m ě ř e n í d i s e r t a č n í p r á c e m ů ž e p o d l é h a t i s a m o t n á v o l b a s p e c i a l i z a č n í c h p ř e d - m ě t ů v r á m c i i n d i v i d u á l n í h o s t u d i j n í h o p l á n u. P ř i v ý b ě r u t é m a t u p r á c e i p ř i j e j í m v l a s t n í m v y p r a c o v á v á n í b y m ě l m í t d o k t o r a n d n a m y s l i, ž e v e s v é p r á c i b y m ě l p ř i n é s t n o v é p o z n a t k y. Disertační práce zpravidla obsahuje následující části: Obhajoba disertační práce Obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí a je veřejná (s výjimkou hlasování o výsledku). Spolu s žádostí o konání obhajoby disertační práce děkanovi, předkládá uchazeč vyvázanou disertační práci ve 4 vyhotoveních, autoreferát disertační práce ve stanoveném počtu vyhotovení a doklad o uveřejnění původních výsledků práce nebo o výsledcích přijatých k uveřejnění. Na základě návrhu oborové rady děkan jmenuje tři oponenty disertační práce, z nichž alespoň dva nejsou členy akademické obce univerzity, a nejméně jeden oponent je profesor. Po obdržení oponentských posudků děkan na návrh oborové rady vyhlašuje termín konání obhajoby. Datum a místo konání obhajoby musí být minimálně měsíc předem zveřejněny na úřední desce fakulty. Disertační práce musí být pět dní před konáním obhajoby dostupná zájemcům na děkanátu fakulty. Oponentské posudky se rozesílají všem členům komise. Obhajoby se kromě komise a školitele musí účastnit alespoň dva oponenti. Výsledek obhajoby se hodnotí stupni vyhověl / nevyhověl. V případě neúspěšné obhajoby určí komise způsob přepracování disertační práce. O průběhu obhajoby disertační práce se pořizuje zápis. T I P O b h a j o b u d i s e r t a č n í p r á c e ř í d í p ř e d s e d a k o m i s e. P o k u d s e o b h a j o b a k o n á j i n ý d e n, n e ž s t á t - n í d o k t o r s k á z k o u š k a, z p r a v i d l a p o ž á d á p ř e d s e d a š k o l i t e l e, a b y d o k t o r a n d a p ř e d s t a v i l. P a k

17 j e d o k t o r a n d v y z v á n, a b y p r e z e n t o v a l ( c c a 1 5 m i n u t ) c í l e a v ý s l e d k y s v é p r á c e. K o m i s e j e s e z n á m e n a s o b s a h e m o p o n e n t s k ý c h p o s u d k ů a s t u d e n t j e v y z v á n, a b y z o d p o v ě d ě l d o t a z y v p o s u d c í c h o b s a ž e n é ( s t u d e n t m á m o ž n o s t s e s p o s u d k y d o p ř e d u s e z n á m i t a j e v h o d n é, a b y s i d o p ř e d u p r o m y s l e l o d p o v ě ď n a d o t a z y / p ř i p o m í n k y o p o n e n t ů ). P o t é n á s l e d u j e d i s k u s e k d i s e r t a č n í p r á c i. Bývá zvykem, že studenti obhajující disertační práci zajistí drobné občerstvení pro členy komise a na závěr úspěšné obhajoby pozvou komisi, oponenty a školitele na oběd. * anotaci v českém a anglickém jazyce, * obsah disertace, * úvod a cíl práce, * analýzu stavu současného poznání v dané oblasti, * metody použité v samotné práci, případně hypotézy k cílům práce, * výsledky práce, ze kterých bude patrný vlastní přínos autora, * konkrétní závěry a doporučení a * seznam použitých zdrojů. * PROČ se hlásí na doktorské studium (chce přednášet na VŠ, věnovat se vědě a výz kumu, zvýšit si odbornou kvalifikaci, apod.), * JAKOU formou chce studovat (prezenční forma studia versus kombinovaná), * ČEMU se chce věnovat (ovlivňuje nejen výběr samotného oboru oboru studia, ale i téma disertační práce a volbu specializačních předmětů). Pokud znáte odpověď na předchozí otázky pravděpodobně nebudete zaskočeni, když se Vás komise během odborné debaty v rámci přijímacího řízení např. zeptá, jaké je Vámi

18 II. Mezinárodní spolupráce Proč studovat v zahraničí? V rámci doktorského studia má student možnost vycestovat na některou univerzitu v zahraničí. Nemusí proto propadnout skepsi, že během svého bakalářského či magisterského studia něco opomněl. Zahraniční studijní stáž je rovněž podporována vedením fakulty a v budoucnu by ji dle opakovaných doporučení oborových rad (které mají doktorské studium na starosti) měla většina doktorandů během svého studia absolvovat. Odkaz na možnosti studia v zahraničí najedete na Hlavní motivy a přínosy mezinárodního výjezdu lze shrnout do několika bodů: 1. Zdokonalení a praktické využití vlastních cizojazyčných dovedností. 2. Zkušenosti s výukou na partnerské univerzitě. 3. Možnost spolupráce v rámci grantů, výzkumů, tvorby vědeckých článků. 4. Využívání informačních databází, zahraničních knihoven, přístup k elektronickým zdrojům. 5. Zdroj inspirace, čas pro napsání disertační práce. 6. Navázání přátelství, možnost spolupráce i po ukončení zahraničního výjezdu. 7. Cestování, poznávání odlišné kultury. 1. Zdokonalení a praktické využití vlastních cizojazyčných dovedností Cizím jazykům se lze naučit během školní výuky a různých placených i neplacených jazykových kurzů, ale nejlépe si člověk své jazykové dovednosti procvičí přímo v praxi, když musí jazyk aktivně používat. Domluvit se v cizí zemi je v mnoha případech dokonce otázkou přežití... Nejpřínosnější jsou samozřejmě rozhovory s rodilými mluvčími, avšak běžná komunikace s cizincem, který ovládá příslušný světový jazyk, je také užitečná. Komunikace s cizincem Komunikovat s člověkem, který umí pouze svůj rodný jazyk, může být někdy velice zábavné. V Turecku jsem například zažil mnoho situací, kdy Turci neuměli anglicky a já zase neovládal turečtinu. V mnoha případech pomohla názorná neverbální komunikace

19 rukama a nohama, někdy jsem se však nedomluvil a bohužel se již nikdy nedozvím, co mi chtěl dotyčný sdělit... Jako příklad malých nedorozumění mohu uvést běžné situace na ulici, kdy se potřebujete zeptat na směr své cesty. Úsměvná komunikace s personálem v restauracích mne také pobavila, neboť výběr jídla byl zcela náhodný. A až na přineseném talíři člověk pochopil, co si vlastně objednal. Jistě zajímavá byla také komunikace s místní kolej bábou, nebo s ostatním studenty v kampusu a ve škole, kteří neuměli anglicky. Nezapomenutelný zážitek jsem získal na oddělení cizinecké policie, kde opravdu nikdo neuměl anglicky. Ani jsem tehdy nevěděl, co podepisuji...časem si však na fakt, že okolí nerozumíte, a že jen pár lidí rozumí vám, zvyknete a přijde vám to normální. Ve stejné pozici omezené komunikace s Čechy jsou však podle mých neoficiálních informací také zahraniční studenti, kteří studují na naší škole. Student tak v zahraničí lehce zjistí, co umí a kde má naopak slabiny. Naučené fráze a zdvořilostní slovíčka se rychle vyčerpají. Po čase se člověk dostane do fáze, že komunikace v cizím jazyce mu nedělá problémy, nepřemýšlí již v češtině, ale myslí rovnou v daném jazyce (slovíčka si nepřekládá ani svým vnitřním hlasem) a dokáže plynně konverzovat se svým okolím. Vrcholem cizojazyčných dovedností je vyjadřování vnitřních pocitů v příslušném jazyce, zkrátka volba těch pravých slovíček s rozeznáním citlivých jazykových nuancí. Kdysi mi jeden starší moudrý muž řekl, že cizí jazyk dokonale ovládnu, až budu schopen se jím modlit, nadávat a hádat se, získám ( sbalím ) pomocí něj partnerku, vyjádřím vyšší city, budu rozumět vtipům, umět číst a rozumět složitým odborným textům. Jazyková výuka nás často pouze učí základním slovíčkům, frázím, gramatice a výslovnosti. Zbytek již člověk musí získat pomocí praktické komunikace... A k tomu právě slouží zahraniční stáže. Pokroky jsou opravdu znatelné, jen se člověk nesmí zaleknout počátečních ostychů a nezdarů. Přece jen učit se jazyku v České republice nebo prakticky jej používat, protože musíte, je velký rozdíl. Zanevřít nebo nezanevřít? Komunikace v cizím jazyce není jednoduchá. Ale jak se říká, žádný učený z nebe nespadl. Mám za sebou již několik zahraničních dlouhodobých (3-4 měsíce trvajících) výjezdů. Velice dobře si vzpomínám na své první zkušenosti, na které by člověk nejraději zapomněl. Pracoval jsem tehdy na dětském táboře v USA a po dvou letech studia angličtiny (na kterou jsem nedával takový důraz a snažil se nějak proplout, byl jsem přeci jen němčinář...) jsem na tom nebyl nejlépe. První měsíc jsem komunikoval se svými americkými dětmi a

20 kolegy stylem Yes, No. Mnohdy jsem vůbec netušil, co po mně chtějí, čemu se smějí a proč se na mne zlobí... Druhý měsíc jsem se již zmohl na jednoduché věty a zapojoval se více do rozhovorů. Pasivně jsem vždy přibližně vytušil, o čem se jedná. Třetí měsíc jsem již jazykovou bariéru více prolomil a dokonce se pustil do sporu s jedním rodilým mluvčím, který porušoval moje osobní práva... Hádka měla dokonce dohru přímo u ředitele tábora. Pro českého extroverta to byla opravdu tvrdá osobní zkušenost. Asi nejvíce mi vadilo, že jsem nemohl vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity... a musel si je nechávat pouze pro sebe. Bylo to psychicky velice vyčerpávající. Kdybych tehdy po svém prvním zahraničním výjezdu na základě této jazykové zkušenosti na angličtinu zanevřel, již nikam bych se nepodíval (kromě klasické dovolené k moři nebo do hor) a přišel bych tak o mnoho dalších životních zkušeností a zážitků... Další důležitou součástí výjezdu z hlediska jazykových dovedností představuje rozvoj odborného jazyka. Ten se zdokonaluje především odbornými debatami s vyučujícími a studenty, ale hlavně četbou odborných textů a publikací (viz dále kapitola Využívání informačních databází, zahraničních knihoven, přístup k elektronickým zdrojům ). 2. Zkušenosti s výukou na partnerské univerzitě Pokud jste neabsolvovali studium na jiné škole, nebo neučili ještě někde jinde, můžete získat pocit, že na naší univerzitě se dělá vše tím nejlepší způsobem. Ani vás nemusí napadnout, že ostatní školy fungují zcela jinak. V něčem jsou lepší, někde zase mají slabiny. Jako příklad mohu uvést opět svoji vlastní zkušenost. Výuka zahraničních studentů Pokud jste někdy měli možnost a vyučovali obor Evropská studia v angličtině, mohli jste tak jako já nabýt dojmu, že na ostatních univerzitách mají stejný, nebo dosti podobný systém výuky. To je však omyl způsobený zkušeností pouze s výukou na své alma mater. Výuka v angličtině nemusí probíhat, tak jak na naší škole -- formou přednášek a cvičení v anglickém jazyce, které jsou určeny pro zahraniční a české studenty studující v tomto jazyce. Každá škola má svůj vlastní systém a způsob výuky, což by vás nemělo překvapit. Studenti doktorského stupně studia jsou bráni spíše jako partneři učitelů, mohou být zapojovány do různých projektů. Výuka probíhá spíše samostudiem a konzultační formou přímo s vyučujícím. V rámci svého studia a získávání zkušeností se však můžete zúčastnit klasické výuky s ostatními studenty magisterského stupně studia. Zkoušky mohou být

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Informace o studiu v doktorských studijních programech

Informace o studiu v doktorských studijních programech Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Informace o studiu v doktorských studijních programech Akademický rok 2017/2018 Brno, 2017 Informace o studiu v doktorských studijních programech

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Smluvní

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia K článku 31 Individuální studijní plán Členění studia Během

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více