Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2016 Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání typu A v akademickém roce 2016/2017 Vydáno dne:

2 Pokyn děkana č. 4/2016 Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání typu A v akademickém roce 2016/2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento pokyn k pravidlům studia v programech celoživotního vzdělávání typu A (dále jen CŽV ) realizovaných na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (dále jen SU OPF ), je vydáván na základě čl. 1 odst. 2 Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě, v platném znění. (2) V akademickém roce 2016/2017 SU OPF realizuje celoživotní vzdělávací program Ekonomika a management v rámci akreditovaných navazujících magisterských studijních programů (dále jen NMg ). (3) Vzdělávání je poskytováno za úplatu. (4) Podle 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), není účastník programu CŽV vysokoškolským studentem. (5) Výuka CŽV probíhá v kombinované formě studia. Čl. 2 Podmínky přijetí Podmínkami k přijetí do CŽV jsou a) ukončené vzdělání v akreditovaném studijním programu bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského typu studia, b) odevzdání ověřené kopie vysokoškolského diplomu společně s písemnou přihláškou na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934, Karviná, c) zaplacení poplatku podle čl. 3 tohoto pokynu. Vydáno dne: /6

3 Čl. 3 Úhrada poplatku (1) Výše poplatku: ,- Kč za 1 akademický rok (2 semestry) (2) Způsob úhrady: a) na účet SU OPF, č. ú.: /0300, variabilní symbol: 6301, specifický symbol: rodné číslo uchazeče, b) poštovní poukázkou na adresu SU OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934, Karviná, c) v hotovosti na pokladně SU OPF. (3) Termín úhrady poplatku: do Čl. 4 Obsah programů CŽV (1) Obsahem celoživotního vzdělávacího programu typu A Ekonomika a management jsou jednotlivé kurzy. Seznam kurzů je uveden v příloze č. 1 tohoto pokynu. (2) Způsob zakončení kurzu a jeho kreditové ohodnocení se shoduje se způsobem zakončení a s kreditovým ohodnocením odpovídajícího předmětu daného akreditovaného studijního programu. (3) Zápis do rozvrhových akcí realizuje Ústav informačních technologií SU OPF. Čl. 5 Podmínky studia a úspěšného absolvování programů CŽV (1) Pro studium v programech CŽV přiměřeně platí Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě, v platném znění (dále jen SZŘ ). (2) Základní formy ukončení jednotlivých kurzů představují zápočty a zkoušky. Podmínky pro jejich splnění stanoví článek 10 a 11 SZŘ. (3) K zápočtům a zkouškám se posluchači CŽV přihlašují přes IS/STAG v termínech, které stanoví vyučující. (4) Pokud posluchač v programu CŽV u zkoušky nebo zápočtu nevyhověl, má právo v daném ak. roce na konání jednoho opravného termínu v každém kurzu. Posluchač, který nevykoná zkoušku nebo zápočet z kurzu CŽV ani v opravném termínu, může požádat děkana o povolení mimořádného Vydáno dne: /6

4 termínu zkoušky nebo zápočtu. Pokud děkan žádosti vyhoví, určí místo a čas konání zkoušky/zápočtu. Zkouška v mimořádném termínu má komisionální charakter. (5) Zkoušky jsou hodnoceny podle klasifikační stupnice ECTS. Pokud posluchač závažným způsobem poruší řádný průběh zkoušky, je klasifikován známkou F (nedostatečně). (6) Posluchač se může ze zkoušky, zápočtu, opravné zkoušky nebo opravného zápočtu odhlásit nejpozději 1 den před jejím začátkem. Posluchač, který se tímto způsobem odhlásil je posuzován tak, jako kdyby nebyl ke zkoušce nebo zápočtu přihlášen. (7) Odstoupí-li posluchač od zápočtu nebo zkoušky po jejím začátku nebo nedostaví-li se ke zkoušce, je klasifikován známkou F. (8) Hodnocení zkoušek a zápočtů v programech CŽV zadává vyučující do IS/STAG nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zkoušky/zápočtu. (9) Za úspěšné absolvování programu CŽV organizovaného v rámci akreditovaných studijních programu typu A Ekonomika a management se považuje získání minimálně 40 kreditů za kurzy zařazené do těchto programů. Čl. 6 Povinnosti posluchače CŽV (1) Zaplatit poplatek za program CŽV podle čl. 3 tohoto pokynu ve stanovených termínech. (2) Řídit se v otázkách studia časovým harmonogramem studia SU OPF pro daný akademický rok. (3) Řídit se vnitřními předpisy a normami SU v Opavě, vztahují-li se na oblast vzdělávání, na provoz jednotlivých budov a jejich zařízení, včetně bezpečnostních a protipožárních předpisů. (4) Řádně se účastnit vzdělávání ve všech zapsaných kurzech. (5) Vyvarovat se jednání, která by mohla uvést třetí osoby v omyl, že posluchač je studentem vysoké školy. Čl. 7 Povinnosti SU OPF (1) SU OPF má povinnost: a) Zajistit výuku jednotlivých kurzů akademickými pracovníky SU OPF a odborníky z praxe. b) Umožnit posluchači navštěvovat knihovnu a studovnu. Vydáno dne: /6

5 c) Po úspěšném absolvování umožnit posluchači programu CŽV na základě jeho přihlášky ke studiu na SU OPF přijetí do akreditovaných studijních programů SU OPF v souladu s čl. 8 tohoto pokynu. d) Při přijetí do akreditovaného studijního programu fakulty uznat úspěšnému posluchači CŽV předměty absolvované v CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v daném studijním programu a to za podmínek čl. 23 SZŘ. e) Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí studium kurzů programů CŽV typu A, vydat Osvědčení o absolvování studia v programu CŽV, ve kterém budou vyznačeny názvy všech úspěšně zakončených kurzů, jejich kreditové ohodnocení a klasifikace. (2) SU OPF nezajišťuje posluchači CŽV ubytování, stravování a učební pomůcky. Čl. 8 Pravidla přijetí absolventa CŽV do akreditovaných studijních programů SU OPF (1) Posluchač CŽV se stane studentem akreditovaného programu zápisem do studia po úspěšném absolvování přijímacího řízení na SU OPF. (2) Posluchač CŽV, který se chce stát studentem SU OPF, si musí v řádném termínu podat přihlášku ke studiu a dále se řídit příslušnými podmínkami přijímacího řízení na SU OPF pro daný akademický rok. (3) Děkan promine přijímací zkoušku úspěšnému absolventovi CŽV pro přijetí do akreditovaného studijního programu, pokud absolvent CŽV na SU OPF splní následující podmínky: a) řádné podání přihlášky a úhrada administrativního poplatku za přijímací řízení na SU OPF a b) v daném akademickém roce 2016/2017 získá minimálně 40 kreditů za kurzy zařazené do programů CŽV organizovaných v rámci akreditovaného studijního programu typu A Ekonomika a management. (4) Úspěšné absolvování odpovídajícího počtu kurzů musí být doloženo výpisem z informačního systému STAG v termínu do (1) Termín zahájení výuky: Čl. 9 Časový harmonogram studia v CŽV Vydáno dne: /6

6 (2) Termín ukončení výuky: (3) Harmonogram studia: 3 soustředění v každém semestrálním bloku. Rozvrh jednotlivých soustředění je rozložen do pátečních a sobotních hodin. (4) Na zkušební období se přiměřeně použije Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický rok 2016/2017. Čl. 10 Platnost a účinnost Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. V Karviné prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. v.r. děkan Vydáno dne: /6

7 Příloha č. 1: Seznam kurzů programu CŽV Ekonomika a management v akademickém roce 2016/2017 Kurz kredity semestr Typ kurzu Mikroekonomie 6 ZS ASZ Makroekonomie 6 LS ASZ Statistické zpracování dat 5 ZS ASZ Matematika v ekonomii 5 LS ASZ Strategický management 6 ZS AP Řízení inovací 5 LS AP Řízení lidských zdrojů 5 LS AP Mezinárodní marketing 5 LS AO Manažerská ekonomika 5 ZS AO Právo v mezinárodním obchodě 5 ZS AO Mezinárodní finanční management 5 LS AO Mezinárodní zdanění a daňové systémy 5 ZS AO Strategický marketing (specializace Marketing a obchod) 6 ZS BO CELKEM kreditů 69 ZS 7 / LS 6 AZS povinný předmět společného studijního základu AP povinný předmět programu AO povinný předmět oboru BO povinně volitelný předmět oboru Vydáno dne: /6

8 Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Název účetní jednotky: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Označení a číslo: Pokyn děkana č. 4/2016 Název normy: Schvaluje: - Derogace: - Platnost: Datum vydání: Pokyn děkana Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání typu A v akademickém roce 2016/2017 Vydává: Zpracoval: děkan SU OPF doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. Počet stran: 6 Počet příloh: 1 Vydáno dne: