STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague"

Transkript

1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠ University of New York in Prague Článek 1 Studium a jeho organizace 1. Studium na VŠ UNYP je organizováno v těchto studijních programech: Applied Social Sciences, Business Administration, Economics and Management and International Economic Relations. 2. Standardní doba studia jsou tři (3) nebo čtyři (4) roky podle programu. Forma studia je prezenční. 3. Studium je organizováno na základě kreditního systému. Základní informace o požadovaném počtu kreditů jsou uvedeny v části Akreditace studijních programů. Článek 2 Zápis do studia 1. Uchazeč se stává studentem VŠ UNYP v den započetí studia ve studijním programu. Nejpozději v den započetí studia je student povinen podepsat smlouvu o studiu. 2. Student si volí specializaci v den započetí studia. Článek 3 Organizace akademického roku 1. Délka akademického roku je dvanáct (12) kalendářních měsíců. Akademický rok je rozdělen do semestrů. Datum zahájení akademického roku, počet týdnů výuky a období pro konání zkoušek určuje viceprezident pro akademické záležitosti v souladu s akreditovaným studijním programem. Článek 4 Způsob výuky a kontrola studia 1. Studijní předměty se realizují ve formě kurzů. Předmět je zakončen zkouškou. Kurzem se rozumí den, hodina a místo přímé výuky předmětu. 2. Studijní plán stanoví způsob ověřování znalostí z předmětů. 3. Hodnocení studentů sestává z několika částí. Závěrečná známka je stanovena na základě hodnocení jednotlivých částí, které se tak podílejí na souhrnném hodnocení a na ověřování znalostí z předmětů. Standardními částmi hodnocení jsou: 10 % - aktivní účast v kurzu 25 % - písemný test v polovině semestru 30 % - písemné práce a domácí úkoly 35 % - písemný závěrečný test 4. Vyučující každého kurzu mohou po zvážení a se souhlasem viceprezidenta pro akademické záležitosti přidat větší váhu jednomu z faktorů spoluvytvářejících závěrečnou známku.

2 5. Závěrečné známky v kurzech jsou vypočítány na základě následující tabulky: Procenta Známka Hodnota Český ekvivalent A 4,00 Výborně A- 3,67 Výborně B+ 3,33 Velmi dobře B 3,00 Velmi dobře B- 2,67 Velmi dobře C+ 2,33 Dobře C 2,00 Dobře C- 1,67 Dobře D+ 1,33 Neuspěl/a D 1,00 Neuspěl/a D- 0,67 Neuspěl/a 0-59 F 0,00 Neuspěl/a I *Písmeno I (incomplete) je použito v hodnocení studenta pouze v případě, že student ukončil nejméně tři čtvrtiny požadované práce v kurzu, ale ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů neukončil kurz. V takovém případě musí student dokončit kurz do konce následujícího semestru. Po ukončení daného semestru, ročníku nebo celého bakalářského programu se na základě číselných hodnot (viz tabulku) vypočítává celkový průměr známek (GPA). 6. Student má nárok obdržet neoficiální výpis předmětů na konci každého semestru po skončení zkouškového období. Oficiální doklad o vykonaných zkouškách pro potřeby přestupu na jinou univerzitu se vydává pouze na základě individuální písemné žádosti. 7. Student prvního ročníku s 12 až 18 kredity musí dosáhnout celkového průměru známek (GPA) alespoň 2,00 (výpočet na základě článku 4, odstavce 5). Pokud je jeho GPA nižší než 2,00, dostane varování, že jeho studijní výsledky jsou nedostatečné (warning of academic deficiency) 8. Studenti druhého a vyšších ročníků: a. Studenti, jejichž celkový průměr známek (GPA) je nižší než 2,00, jsou podmíněně vyloučeni (academic probation) (výpočet na základě článku 4, odstavce 5). b. Studenti, jejichž semestrální průměr známek je nižší než 2,00, obdrží varování, že jeho studijní výsledky jsou nedostatečné (warning of academic deficiency) viceprezidenta pro akademické záležitosti. Článek 5 Státní závěrečná zkouška v bakalářském programu 1. Státní závěrečná (dále jen bakalářská ) zkouška je komplexním prověřením toho, jak student zvládl problematiku daných předmětů v rozsahu zveřejněných požadavků. Bakalářská zkouška se skládá v písemné, ústní nebo kombinované podobě v oficiálním jazyce studijního programu. 2. Podmínkou pro vykonání bakalářské zkoušky je získání alespoň minimálního počtu kreditů požadovaného pro daný studijní program. 3. Komise pro státní bakalářskou zkoušku je nejméně tříčlenná, přičemž členem komise musí být alespoň jeden profesor nebo docent oboru schválený

3 ministerstvem školství. Student si volí po jedné otázce z každého ze stanovených předmětů. Výsledná známka je průměrem známek dosažených v jednotlivých dílčích předmětech, které jsou součástí bakalářské zkoušky, včetně známky z obhajoby bakalářské diplomové práce. 4. Hodnocení zkoušky je založeno na následující stupnici: a. výborně b. velmi dobře c. dobře d. nevyhověl 5. Student má možnost jedenkrát opakovat bakalářskou zkoušku bez potřeby souhlasu viceprezidenta pro akademické záležitosti. Pro druhé opakování zkoušky je nutno podat žádost viceprezidentovi pro akademické záležitosti.viceprezident na základě celkových výsledků studenta rozhodne, zda bude další opakování bakalářské zkoušky povoleno. 6. V případě, že student neobhájí bakalářskou práci, může opakovat obhajobu téže práce doplněné o připomínky z neúspěšné první obhajoby. 7. V takovémto případě stanoví předseda komise, jak a ve kterých částech má být opravená práce předložena. Výsledky ostatních částí bakalářské zkoušky se započítávají do celkového hodnocení. 8. V případě druhého neobhájení práce musí student zažádat viceprezidenta pro akademické záležitosti o zadání nového tématu práce. V tomto případě musí student opakovat také celou bakalářskou zkoušku. Článek 6 Absence 1. Docházka na výuku je povinná. Neúčast na výuce nebo na zkoušce musí student omluvit u vyučujícího či zkoušejícího na základě lékařského potvrzení nebo jiného příslušného potvrzení. 2. Studenti, jejichž absence převyšuje počet hodin stanovených v akreditačních dokumentech a v příručce pro studenty daného programu, jsou povinni předmět opakovat. Výjimkou jsou případy, kdy k absenci vedly mimořádné okolnosti; v takových případech je možné nahradit zameškané hodiny jiným způsobem. Takový způsob musí být schválen viceprezidentem pro akademické záležitosti. Článek 7 Průměrný prospěch 1. Průměrný prospěch se vypočítává ze všech předmětů a zkoušek klasifikovaných podle článku 4, odstavce Do průměrného prospěchu se nezapočítávají kurzy ohodnocené známkou I. Článek 8 Zápis do semestru 1. Zápisem do semestru se rozumí zapsání do nového semestru ve stanoveném termínu u studijní referentky. Studenti jsou povinni uhradit školné a poplatky za studium nejpozději v den registrace.

4 2. Za studenta na plný úvazek se považuje takový student, který je v daném semestru zapsán do kurzů, jejich součet činí alespoň 12 kreditů /18 ECTS kreditů. 3. Pokud student ukončil jeden z předmětů s hodnocením I a nejedná se o předměty, jejichž absolvování je nutné pro zápis do některého z pokročilejších kurzů, může požádat viceprezidenta pro akademické záležitosti o podmíněný zápis do vyššího semestru. Článek 9 Uznávání kvalifikace, kreditů a zkoušek 1. Absolventi jiných akreditovaných univerzit a dalších institucí poskytujících vyšší vzdělání (včetně VOŠ) mohou začít studovat ve vyšším ročníku nebo mohou být osvobozeni od jednotlivých kurzů ve studijním programu. 2. Při rozhodování o udělení pokročilé kvalifikace je brána v úvahu úroveň kvalifikace a obsah a rozsah studijního programu. 3. Studentům, kteří dokončili kurzy na jiné akreditované univerzitě nebo instituci vyššího vzdělání (včetně VOŠ), mohou být převedeny kredity nebo mohou být osvobozeni od jednotlivých kurzů/modulů ve studijním programu. 4. Aby mohl být kredit převeden, student musí v kurzu dosáhnout minimálně známky C (nebo obdobné v jiném hodnotícím systému). Při převádění kreditů je brán zřetel na obsah, rozsah a úroveň kurzu ve srovnání s kurzy na VŠ UNYP. 5. Při hodnocení kvalifikace a kurzů, které byly dokončeny více než 5 let před zapsáním studenta na VŠ UNYP může viceprezident pro akademické záležitosti požádat příslušného vedoucího katedry o posouzení, zda se dokončené kurzy vztahují k současnému studijnímu programu. 6. Převedení kreditů a kvalifikací z jiných institucí vyššího vzdělání, uznání pokročilého stupně a schválení individuálního studijního plánu jsou rozhodnutí, která příslušejí akademickému viceprezidentovi VŠ UNYP. Článek 10 Přerušení studia 1. Studium ve studijním programu může být opakovaně přerušeno. Přerušení studia schvaluje viceprezident pro akademické záležitosti na základě žádosti studenta. V době přerušení studia není taková osoba studentem. Jednotkou přerušení je minimálně jeden semestr. Po uplynutí doby přerušení se student znovu může zapsat do studia. 2. Student může ukončit studium kurzu bez udání důvodu během oficiální doby vyhlášené ve studijním kalendáři pro příslušný akademický rok. 3. Studenti bakalářského studia, kteří chtějí ukončit studium kurzu, musí podat písemnou žádost. Žádost musí obsahovat datum poslední účasti na výuce v daném kurzu. Toto datum je potvrzeno učitelem, který daný kurz přednáší. 4. Žádost o ukončení studia v kurzu musí být doručena na Studijní oddělení nejpozději v poslední den oficiální doby vyhlášené ve studijním kalendáři. 5. Schválení žádosti o ukončení studia v kurzu bude zaznamenáno do výpisu předmětů (ve výpisu se označuje jako W ). Článek 11

5 Řádné ukončení studia a vysokoškolské diplomy 1. Pro udělení akademického titulu bakalář ( Bc. ) musí student splnit podmínky studia. Musí obdržet minimálně takový počet kreditů, který je požadován pro daný studijní program, musí úspěšně složit předepsané státní závěrečné zkoušky a musí obhájit bakalářskou práci. 2. Absolventům bakalářského studia vydá VŠ UNYP vysokoškolský diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Bakalářský diplom obsahuje název bakalářského studijního programu, v kterém absolvent obdržel titul Bc.. Vysvědčení obsahuje datum konání státní závěrečné zkoušky a klasifikaci jednotlivých částí. Článek 12 Závěrečná ustanovení Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti registrací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu s 39 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.