Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav"

Transkript

1 Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Staša Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Mgr. Jiří Staša, ředitel školy Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový reţim ţivota školy 1. Organizace vyučování 2. Organizace dalších činností konaných ve škole 3. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků III. Reţim ţivota a práce ţáků 1. Chování a povinnosti ţáka v době pobytu ve škole 2. Pokyny k osobní hygieně 3. Povinnosti pořádkové sluţby ve třídě 4. Péče o třídní knihu 5. Péče o šatny IV. Práva ţáků V. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců VI. Základní práva a povinnosti školy VII. Reţim práce učitelů a ostatních pedagogických pracovníků 1. Základní povinnosti učitelů 2. Reţim pro učitele při vyučování 3. Ustanovení dohledu nad ţáky 4. Práce třídních učitelů 5. Povinnosti pracovníků v oblasti BOZP VIII. Zabezpečení majetku na škole I. Všeobecná pravidla chování a) Ţák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, podle všech schopností se svědomitě připravovat na vyučování a dodrţovat školní řád. Ţák je povinen chovat se také mimo vyučování, a to i ve volných dnech a o prázdninách tak, aby nenarušoval zásady občanského souţití a mravní normy a dělal čest sobě i škole. b) Ţák je povinen do školy chodit pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových krouţků a do druţiny je pro zařazené ţáky povinná. c) Ţák musí být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností upraven a oblečen. d) Ţák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udrţovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Je 1

2 povinen do školy nosit učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Ţák nenosí do školy předměty ohroţující zdraví jeho i spoluţáků a cenné předměty. e) Před ukončením vyučování nesmějí ţáci bez dovolení vycházet ze školní budovy. Pobývat ve školních prostorách v době mimo vyučování smí ţák pouze za podmínek stanovených ve školním řádu. f) Ţák je povinen chránit zdraví své i zdraví spoluţáků, ţákům jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé, např. kouření, pití alkoholických nápojů, pouţívání zdraví škodlivých látek. g) Ţák je povinen respektovat práva spoluţáků a pedag. pracovníků, které nesmí v jejich právech omezovat. II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim života školy 1. Organizace vyučování Časový rozvrh vyučování Počátek vyučování je stanoven na 7.45 h. Vyučování trvá 45 minut. Po druhé vyučovací hodině je přestávka 20 minut, mezi hodinami 10 minut (po 1. a 3. hodině 5 minut), přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 30 minut. Vyučuje se po celých vyučovacích hodinách. Ve dvouhodinovkách se vyučuje Pv, Vv, Tv na 1. stupni, v některých případech i na 2. stupni, dále povinně volitelné předměty. Ţáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Vyučování musí být ukončeno do h. O polední přestávce se ţáci zdrţují jen v určených prostorách školy. Zde je zajištěn dohled. Určenou třídou je 8.A Nelze-li zajistit zastupování jiným učitelem, je moţno zavést změnu vyučování (rozvrhu). 2. Organizace dalších činností konaných ve škole Vycházky a exkurze jsou součástí vyučování, jejich obsah i rozsah se řídí učebními osnovami. Organizují se v objektech nejbliţších škole. Časově náročné exkurze je moţno organizovat v rámci školních výletů, které se patřičně prodlouţí. Školní výlety se mohou organizovat jednou ve školním roce. Jejich program schvaluje ředitel školy. Pro ţáky, kteří se výletu nezúčastní, se zajistí náhradní vyučování nebo zaměstnání. Ţáci ročníku konají výlety jednodenní, ţáci 8. ročníku dvoudenní a ţákům ročníku lze dvoudenní výlet spojit s jedním dnem exkurze. Pro ţáky 7. ročníku organizuje škola lyţařský výcvik, který je moţno v případě nepříznivých sněhových podmínek přeloţit do 8. ročníku. Druhý ročník se účastní základního plaveckého výcviku, třetí zdokonalovacího plavání. V průběhu školního roku se můţe organizovat pobyt v přírodě. 2

3 V období školního vyučování můţe ředitel školy ze závaţných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro ţáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce podle 24 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmová činnost ţáků je součástí výchovně vzdělávací činnosti školy v době mimo vyučování a uskutečňuje se v zájmových útvarech organizovaných školou nebo jinými institucemi. Účast ţáků v zájmových útvarech je dobrovolná. Škola můţe v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací pobyty ţáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty ţáky, kteří předloţí písemný souhlas zákonného zástupce ţáka a mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví ţáků připadnout více neţ 25 ţáků. Výjimku z tohoto počtu můţe stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ředitel školy. Je nutno zajistit i lékárničku, určit vedoucího - vţdy pedagogický pracovník. - lyţařský výcvik - maximálně 15 ţáků - koupání - skupiny max. po 10, určit vedoucí dvojic. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáţdění ţáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví ţáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáţdění ţáků a skončení akce škola oznámí nejméně dva dny předem zákonným zástupcům ţáků. 3. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků I. a) Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení - za první pololetí lze místo vysvědčení vydat ţákovi výpis z vysvědčení. b) Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. c) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. d) U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. e) Hodnocení ţáků na vysvědčení se provádí: - na prvním stupni číslicí (1, 2, ), - na druhém stupni slovně (výborný, chvalitebný, ). 3

4 II. (1) Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků vychází z posouzení míry dosaţení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby ţáků a doporučení školského poradenského zařízení. (2) Pravidla hodnocení ţáků jsou součástí školního řádu ( 30 odst. 2 školského zákona) a obsahují zejména: a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení, b) kritéria pro hodnocení. III. Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 - velmi dobré b) 2 - uspokojivé c) 3 - neuspokojivé IV. Výsledky vzdělávaní ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 - výborný b) 2 - chvalitebný c) 3 - dobrý d) 4 - dostatečný e) 5 nedostatečný Jestliţe je ţák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn ( 50 odst. 2 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". Nelze-li ţáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu ( 52 odst. 2 a 3 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)". Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Při hodnocení ţáka se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se pouţije slovní označení. V. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním b) prospěl(a) c) neprospěl(a) d) nehodnocen(a) Ţák je hodnocen stupněm 4

5 Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré Prospěl(a), není v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný. Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný, nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. Nehodnocen(a), není-li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka, je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. VI. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se nehodnotí na vysvědčení, pouze prostřednictvím ţákovské kníţky takto: a) pracoval(a) úspěšně, b) pracoval(a). 5

6 III. Režim života a práce žáků 1. Chování a povinnosti ţáka v době pobytu ve škole a) Docházka do školy a způsob omlouvání nepřítomnosti I. Omluvená absence Nepřítomnost nezletilého ţáka ZŠ omlouvá zákonný zástupce ţáka formou písemné omluvenky v omluvném listu, která je rodičem podepsána. Zákonný zástupce ţáka je povinen doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka. V případě často se opakující absence můţe škola, jako součást omluvenky, poţadovat doloţení nepřítomnosti ţáka z důvodu nemoci ošetřujícím (dorostovým) lékařem. Je-li ţáku předem známo, ţe zamešká vyučování, poţádá o dovolení na jeden den třídního učitele, na více dnů ředitele školy písemně. O uvolnění ţáků na rekreaci lze ţádat ředitele školy pouze jednou za školní rok, a to vţdy písemně předem. Musí-li ţák předčasně odejít z vyučování, předloţí písemný souhlas svého zákonného zástupce třídnímu nebo vyučujícímu učiteli. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí z důvodu dlouhodobé absence a vyučující nemá dostatečné podklady pro klasifikaci, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. II. Neomluvená absence Neomluvenou nepřítomnost do 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem ţáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při počtu neomluvených hodin nad 10 je svolána ředitelstvím školy komise (ŘŠ, TU, zák. zástupce ţáka, vých. poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci). Rodiče jsou zváni doporučeným dopisem. Jestliţe počet neomluvených hodin přesáhne 25, zasílá ŘŠ oznámení o pokračujícím záškoláctví s náleţitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. b) Chování ţáka před vyučováním Ţáci přicházejí do školy tak, aby nestáli zbytečně před budovou, ale nejméně 5 minut před začátkem vyučování byli ve třídě. Škola se otevírá v 7.25 h. Při cestě do školy, ze školy dbá pravidel silničního provozu a dopravní kázně, slušně se chová ke spoluţákům a dospělým osobám. Pokud ţáci jezdí do školy na jízdních kolech, musí je mít řádně vybavena. Jízdní kola nelze odkládat v budově školy ani v její bezprostřední blízkosti. Za případnou krádeţ jízdních kol škola nepřebírá odpovědnost. Rodiče si musí kola svých dětí pojistit sami. Ţák vstupuje do třídy zásadně přezutý. Vycházkovou obuv a svrchní oděv si ţáci odkládají v šatně. Cenné věci a peníze zde nikdy neponechávají! Za zapomenuté cenné věci( mobilní telefony, přehrávače...) a peníze v šatnách, ve třídách škola nepřebírá odpovědnost! V případě potřeby můţe tyto uschovat u třídního učitele. Přezůvky a vycházkovou obuv musí mít ţáci označenou tak, aby nedocházelo k záměnám. 6

7 Po zazvonění (hodiny na chodbách) sedí ţáci na svých místech a mají nachystány všechny věci na vyučování. Nepřijde-li učitel do 5 minut po začátku hodiny do třídy, ohlásí to třídní sluţba v kanceláři ZŘ nebo v ředitelně školy. c) Chování ţáka při vyučování, během přestávek a po vyučování Ţák pracuje poctivě, neopisuje úkoly, nenapovídá. Hlásí se, chce-li odpovědět nebo se na něco učitele zeptat. Během vyučování nevykřikuje. Ţákům je zakázáno v době vyučování pouţívat mobilní telefon. Majitelé mobilních telefonů budou mít v době výuky přístroj vypnutý. Udrţuje své místo v čistotě a pořádku, zachází šetrně se svými věcmi, svých spoluţáků, s vybavením školy. Poškodí-li svévolně školní majetek, uhradí vzniklou škodu. Vejde-li učitel po zvonění do třídy, ţáci jej zdraví povstáním. Vejde-li učitel do třídy o přestávce, ţáci se ztiší a poslouchají sdělení učitele. Vejde-li do třídy cizí osoba, ţáci zdraví povstáním, na chodbě pozdraví kaţdou cizí osobu. V případě, ţe se ţáci stěhují na další hodinu ze své třídy, učiní tak o přestávce tiše a spořádaně beze spěchu, kaţdý ţák jednotlivě. Před nástupem do Tv, pracovního vyučování, na vycházky a kulturní akce se ţáci řídí pokyny vyučujících. V době přestávek mohou být ţáci ve třídě nebo na chodbě. Chovají se slušně, dbají na bezpečnost, pohybují se pomalu, beze spěchu a řídí se pokyny dohledu. Nesmí opouštět školu k nákupům, zdrţovat se v šatnách, v prostoru před šatnami. Zakazuje se naklánět se a lézt po zábradlí schodiště, sedět na okenních rámech a radiátorech, vysedávat na chodbách a na schodištích, vyklánět se a povolávat na spoluţáky z oken. Ţákům není dovoleno o přestávkách klepat na dveře sborovny. Obracejí se pouze na učitele, který vykonává dohled. Ţáci nesmí vstupovat do zakázaných prostorů školy (kotelna, školní kuchyně). Ţáci čekají na odpolední vyučování v určené třídě nebo mohou v době polední přestávky odejít domů tak, aby se včas vrátili na vyučování. Zdrţovat se mimo školu v době polední přestávky smí pouze s písemným souhlasem rodičů či zákonných zástupců. Nesmí pobíhat po škole a do šaten jiných tříd. d) Chování ţáka před školou a kolem školy Ţáci udrţují všude pořádek, neodhazují kolem sebe papíry, obaly od cukrovinek apod.,aby neznečišťovali okolí školy. Vše odhazují do nádob na odpadky. Před hlavním vchodem není dovoleno hrát míčové hry. Zatravněných ploch kolem školy není dovoleno pouţívat jako hřiště. Ve škole i mimo školu ţák zdraví dospělé osoby, při vstupu do místnosti jim dá vţdy přednost. Na veřejnosti je zdvořilý, chová se slušně, nevyjadřuje se hrubě. Ţáci za své chování na veřejnosti odpovídají rodičům či zákonným zástupcům. Při cestě do školy, ze školy a na autobusových zastávkách jsou ţáci povinni dodrţovat dopravní předpisy, dopravní kázeň a chovat se k sobě slušně, navzájem si neubliţovat, zejména mladším spoluţákům. Ţákům je zakázáno donášení, poţívání, distribuce a přechovávání návykových látek (drog, alkoholu a cigaret) v areálu školy i mimo školu při činnostech pořádaných školou. 2. Pokyny k osobní hygieně a ochraně zdraví Ţáci jsou povinni přicházet do školy čistě upraveni, dbát osobní hygieny. Ve škole se ţáci přezouvají a zásadně k přezouvání nepouţívají obuvi určené ke sportování. 7

8 V hodinách Tv cvičí ţáci ve cvičebních úborech, v dílnách pracují v pracovních oděvech. V zájmu bezpečnosti není povoleno po škole pobíhat a manipulovat s jakýmkoliv zařízením školy, zejména s elektrospotřebiči. Je zakázáno bezdůvodně manipulovat s hasícími přístroji. Při cestě do školy a ze školy jsou ţáci povinní dodrţovat dopravní předpisy a dopravní kázeň v souladu s Vyhláškou o silničním provozu. Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou vystupují ţáci ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. Při hromadném přesunu z místa na místo dodrţují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících. Ţákům se zakazuje nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek v areálu školy i mimo školu. Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. V případě jakéhokoliv úrazu ve škole nebo při činnostech organizovaných školou je ţák povinen jej okamţitě nahlásit. (učiteli vykonávajícímu dohled, třídnímu učiteli, školnímu zdravotníkovi) apod.) Ve školních dílnách, odborných pracovnách a tělocvičně platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci seznámeni v první vyučovací hodině. 3. Povinnosti pořádkové sluţby ve třídě Kaţdý týden vykonávají sluţbu ve třídě určení ţáci. Jejich jména TU zapíše do třídní knihy. Ráno po příchodu do školy překontroluje sluţba ve třídě čistotu tabule, doplní křídu, která je uloţena v kanceláři školy. O přestávkách kontroluje pořádek ve třídě, utírá tabuli. Odpovídá za pořádek kolem koše, umyvadla, lavic. Veškeré závady okamţitě hlásí svému třídním učiteli. Pokud není stanoveno jinak, opatruje třídní knihu. Při stěhování ze třídy do třídy si sluţba okamţitě zjistí stav třídy a pořádek v ní. Po ukončení vyučování překontroluje lavice, sebere papíry. 4. Péče o třídní knihu Do první vyučovací hodiny vytáhne TK vyučující ze stolu. Během vyučování se stará o TK sluţba. Tito ţáci nosí TK do pracoven, kam se třída stěhuje, do školní dílny nebo tělocvičny. Po skončení vyučování odnáší TK do třídy poslední vyučující učitel a uzamkne ji do stolu. 5. Péče o šatny Ráno po zazvonění uzamknou šatny třídním učitelem pověření ţáci, kteří klíče obdrţí od TU. Po ukončení vyučování tito pověření ţáci odemykají šatnu a klíče vrátí na určené místo. Klíče se zásadně neodnáší domů! Kaţdá třída ( respektive pověření ţáci ) si zodpovídá za uzamčení šatny během polední přestávky či odpoledního vyučování! Za pořádek v šatně odpovídá TU. Za případné ztráty z neuzamčené šatny nepřebírá škola odpovědnost! IV. Práva a povinnosti žáků V souladu s Úmluvou o právech dítěte mají ţáci právo na: - vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností - informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání - výchovu, která směřuje k rozvoji jeho osobnosti, při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění a toleranci 8

9 - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje - svobodné vyjadřování svých názorů, a to ve všech záleţitostech, které se ho týkají, při dodrţení pravidel slušné komunikace. Jeho názorům musí být věnována patřičná pozornost - ochranu před jakoukoliv formou diskriminace - ochranu před jakýmkoliv tělesným a duševním násilím, uráţením či zneuţíváním - ochranu před svévolným zasahováním do soukromého ţivota, rodiny, domova, korespondence - ochranu před všemi návykovými látkami, které ohroţují jeho tělesný a duševní vývoj(alkohol, drogy) - získání a rozšiřování informací, pokud neohroţují jeho tělesný a duševní vývoj - spravedlivé hodnocení s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem ţáka a na včasné seznámení s hodnocením, na zdůvodnění a vysvětlení jeho hodnocení - pozitivní klima ve třídě - má právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď přímo k třídnímu učiteli nebo řediteli školy - kdykoliv se obrátit na zaměstnance školy s ţádostí o pomoc, radu či informaci - účastnit se soutěţí a prezentace svých výrobků a nápadů - vyuţívání všech zařízení a sluţeb školy, které jsou ţákům určeny - ţáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat - dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni - plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem V. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců 1. Právem rodičů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadaného ţáka je ţádat na škole vypracování individuálního vzdělávacího nebo výchovného programu. Jejich povinností je doloţit tento poţadavek odborným posudkem státního poradenského zařízení, který bude stanovovat doporučení pro školu. Pokud tak rodiče neučiní, přistupuje se k dítěti jako k ţáku s běţnými výukovými a výchovnými potřebami. 2. Rodiče mají právo se vyjadřovat ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy. Jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem. 3. Rodiče mají právo být včas a prokazatelně informováni o výukových a výchovných výsledcích svého dítěte. Jejich povinností je spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním učitelem způsob a častost vzájemného kontaktu (účast na třídních schůzkách, písemný kontakt apod.). Za chování ţáka mimo školu plně odpovídají rodiče. 4. Volit a být volen do školské rady. 5. Povinnost zajistit, aby ţáci docházeli řádně do školy. 6. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání a chování ţáka. 7. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 8. Dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 9. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích. 9

10 VI. Základní práva a povinnosti školy 1. Povinností školy je poskytovat kvalitní základní vzdělávání všem ţákům, na které se vztahuje povinná školní docházka. Škola přednostně přijímá ţáky ze svého spádového obvodu. Právem školy je v odůvodněných případech - zdravotně postiţený ţák, specifické výukové potřeby, projevy obtíţné výchovné zvladatelnosti - vyţadovat prostřednictvím rodičů odborný posudek, vyjadřující se k moţnosti vzdělání a výchovy ţáka v podmínkách základní školy. 2. Povinností kaţdého zaměstnance školy je respektovat práva ţáka a jeho rodičů v rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní normy. Právem učitele je poţadovat od ţáka a jeho zákonných zástupců, aby svá práva uplatňovali způsobem, který by neohroţoval jeho lidskou a profesionální důstojnost a čest. 3. Povinností školy ze zákona je její povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí, ev. Policie ČR, a to zejména v těchto případech: - nedodrţování rodičovské zodpovědnosti - trestné činnosti páchané na dětech a podezření na ni - záškoláctví nad stanovenou hranici - dealerství a zneuţívání všech návykových látek dítětem a podezření na ně - šikany - činnosti, páchané dítětem, která vyhrazuje znaky přestupku nebo trestného činu. 4. Právem školy je v nezbytně nutném rozsahu prostřednictvím zákonných zástupců nebo pracovníků sociálně právní ochrany dětí znát výsledky sociálně právního, trestního šetření či soudního rozhodnutí, mající vztah k plnění povinné školní docházky a k dalšímu výchovnému působení na ţáka. Tím není dotčena povinnost školy a dalších orgánů chránit osobní údaje ţáka. VII. Režim práce učitelů a ostatních pedagogických pracovníků 1. Základní povinnosti učitelů Učitelé jsou povinni zvyšovat své odborné znalosti, dále se vzdělávat, pracovat svědomitě, iniciativně. Plně vyuţívat stanovené pracovní doby a dodrţovat pracovní kázeň stanovenou Pracovním řádem. Vyučovací hodina musí být časově plně vyuţita. Ve vyučovací hodině nelze opravovat úkoly jiných předmětů, ani provádět třídnické práce. Pozdní nástupy a předčasné ukončení vyučovací hodiny jsou nepřípustné. Dodrţovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o poţární bezpečnosti. Řádně hospodařit s prostředky jim svěřenými a střeţit a ochraňovat majetek školy před poškozením, ztrátou, zničením a zneuţitím. Důsledně se řídit učebními plány a učebními osnovami, znát předpisy pedagogickoorganizační, hygienické a směřující k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Plnit stanovenou míru vyučovací povinnosti, účastnit se pobytů v přírodě, po splnění vyučovací povinnosti obstarávat práce související s vyučováním a výchovnou činností, které stanoví zvláštní předpisy, nebo které uloţí vedoucí zařízení v souladu s pracovně právními předpisy a pracovní smlouvou. Pracovník musí oznámit důleţité osobní údaje, zejména změny rodinného stavu, narození dítěte, změny bydliště atd. Doplnit změny zdravotní pojišťovny. 10

11 Nemůţe-li se pracovník nečekaně dostavit do práce pro překáţku v práci, je povinen to neprodleně oznámit řediteli školy nebo zástupci ředitele. Předem známou absenci hlásí zástupci ředitele v jeho kanceláři s předstihem. Učitelé bývají pověřováni následujícími pracemi souvisejícími s vyučováním: - osobní příprava na vyučování - příprava na výchovnou práci - příprava pomůcek a péče o ně - příprava materiálu k vyučování - vedení předepsané pedagog. dokumentace - opravy písemných a grafických prací ţáků - dohled nad ţáky - spolupráce s učiteli vyučujícími ve třídě - spolupráce s rodiči - péče o školní pomůcky, kabinety, knihovny, klubovny, herny atd. - účast na poradách svolaných ředitelem nebo jinými orgány školské správy - pomoc v administrativních pracích. Učitel je povinen být přítomen ve škole v době stanovené jeho rozvrhem hodin, rozvrhem dohledů, v době porad a schůzí svolaných ředitelem školy, v době stanovené pro pohotovost a k přechodnému zastupování jiného učitele. Učitel koná dohled nad ţáky ve škole při vyučování, o přestávkách, před vyučováním i po vyučování dle vyvěšeného a schváleného plánu dohledů. Dohled nad ţáky začíná v 7.25 h a končí ve h. na 2. stupni, na 1. stupni podle rozvrhu hodin. Dohled před odpoledním vyučováním stanovuje předem zástupce ředitele a je vyvěšen na nástěnce. Při kaţdé účasti ţáků ve škole musí být zajištěn dohled odpovědnou osobou. Bezpečnost a ochranu zdraví ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola svými zaměstnanci, vţdy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, můţe ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. V pracovní době na poţádání vedení školy je vyučující povinen zastupovat za nepřítomného učitele (osobní záleţitosti musí být odloţeny). 2. Reţim pro učitele při vyučování Všichni učitelé přicházejí do školy nejméně 15 min před zahájením vyučování, na první hodinu 7.15 h. Pozdní příchod do školy nebo nemoţnost příchodu jsou povinni ohlásit telefonicky nebo jinou cestou řediteli školy, nebo zástupci ředitele. Po celou dobu vyučování dohlíţí učitel na šetrné zacházení se školním majetkem, dbá na udrţování čistoty a pořádku ve třídě i šatnách, dodrţuje a dbá na dodrţování racionalizačních opatření (šetření vodou, elektřinou, pokud nemůţe závady sám odstranit, hlásí řediteli školy). Učitel vyučující ve třídě poslední hodinu zajistí organizovaný a spořádaný odchod ţáků ze třídy, pořádek ve třídě - urovnání ţidlí, vybrání papírů z lavic, uzavření vody, oken. Ze třídy odchází učitel poslední. Vyučující Tv dbají, aby se ţáci na hodiny Tv převlékali v šatnách u tělocvičny. Stěhuji-li se ţáci do jiné třídy (odborné učebny), stanoví vyučující přesné pokyny k bezpečnému přesunu ţáků. Dohled konají učitelé podle rozvrhu dohledů - kaţdý je osobně odpovědný za zdraví a bezpečnost ţáků. 11

12 Pro všechny učitele platí směrnice o dodrţování pracovního řádu, pohotovostní sluţbě. Všichni učitelé jsou povinni se ráno a po vyučování informovat ve sborovně o suplování, náhradních dohledech a nových úkolech. Klasifikaci ţáků provádějí učitelé po celé klasifikační období ve smyslu platného klasifikačního řádu, který si kaţdý učitel prostuduje. Kaţdý učitel je povinen během své vyučovací hodiny provést patřičné záznamy do TK (předmět, látka, absence, podpis učitele). Kaţdý učitel je povinen seznámit se s daným reţimem pro ţáky a dbát na jeho dodrţování. Učitelé jsou povinni zabezpečovat osnovami stanovené vycházky, exkurze, školní výlety. Učitel vytváří ve třídě optimální pracovní atmosféru, přihlíţí k individuální zdravotní dispozici ţáka. Veškeré problémy řeší učitel s rodiči včas a věcně. Učitel je povinen dát za všech okolností kaţdému ţákovi příleţitost k uplatnění jeho vědomostí a dovedností. 3. Ustanovení dohledu nad ţáky Učitel vykonávající dohled započne v 7.25 h provádět dohled. Učitel vykonávající dohled kontroluje před zahájením vyučování přezouvání ţáků, přípravu na vyučování a chování ţáků. O přestávkách dohlíţející učitel zprostředkovává styk ţáků v nutných a neodkladných záleţitostech s učiteli, kteří jsou ve sborovně, případně kabinetech. Dohlíţející učitel zjistí namátkově i pořádek a chování ţáků na WC. O velkých přestávkách kontroluje dodrţování hygienických opatření ve třídách. O polední přestávce učitel vykonávající dohled, dohlíţí na ţáky pobývající v určené učebně 8.A. 3.1 Přesun žáků do haly, družiny, jídelny - do Tv odvádí a přivádí zpět vyučující Tv - do jídelny odvádí 1. stupeň vyučující - do ŠD odvádí As. Ped. určené ţáky(a) - po ukončení vyučování zajistí přesun ţáků 1. stupně do druţiny vyučující 3.2. Učitel dohlížející ve školní jídelně zajišťuje organizaci vydávání obědů. Dbá na klidné a kulturní chování ţáků. 4. Práce třídních učitelů TU vyţaduje od všech vyučujících systematické výchovné působení na ţáky plněním jejich zásadních povinností podle jednotlivých pedagogických poţadavků, obsaţených v reţimu naší školy. Před klasifikační poradou prohovoří závaţné případy klasifikace, chování a prospěchu se všemi vyučujícími a podá pedagogické radě souhrnnou zprávu za celou třídu. Sleduje mimotřídní a mimoškolní činnost svých ţáků a podle moţností ji podporuje a usměrňuje. Alespoň jednou za měsíc provede kontrolu ţákovské kníţky (elektronické). Průběţně kontroluje absenci ţáků. Namátkovými kontrolami o přestávkách zjišťuje chování svých ţáků ve třídě. Sleduje talentované a zaostávající ţáky a ve spolupráci s výchovným poradcem tyto ţáky usměrňuje. Rovněţ sleduje a usměrňuje profesionální orientaci ţáků své třídy, napomáhá vytvářet dobrý vztah mezi veřejností (rodiči) a školou. 12

13 5. Všichni pracovníci jsou povinni dodrţovat - bezpečnostní předpisy (viz. Speciální metodika BOZP) - poţární předpisy - zákaz kouření v budově školy - pracovníci jsou povinni podrobit se vyšetření na alkohol, které provádí ředitel ZŠ za přítomnosti dvou svědků, aby zjistil, zda pracovník není pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků. VIII. Zabezpečení majetku na škole Za bezpečné uloţení pokladní hotovosti zodpovídá hospodářka. Pokladní hotovost je uloţena v trezoru, který je v uzamčené kanceláři. Vyučující, kteří vybírají od ţáků peníze (na výcvik, školní výlet apod.), nenechávají je uloţené v kabinetech, ve třídách, ale dají do úschovy v kanceláři. Za zabezpečení učebních pomůcek zodpovídají správcové sbírek. Učební pomůcky, zejména přístroje audiovizuální techniky, uloţí vyučující po ukončení výuky na bezpečné místo, nenechává je volně poloţené v kabinetech, sborovně, ve třídě, s výjimkou odborných pracoven, které se po vyučování zamykají. V době prázdnin se přístroje uloţí podle pokynů správce didaktické techniky. Vyučující, který vyučuje ve třídě poslední hodinu, nechá sluţbu zkontrolovat uzavření oken. Při odchodu ze školy zkontroluje uzavření oken v kabinetu. Uklízečky po vyvětrání místností pečlivě uzavřou všechna okna na svém úseku. Uklízečky při odchodu ze školy řádně budovu uzamknou. Školní budova je po celou dobu uzamčena, cizí osoby pouští sekretářka, ředitel, školník, případně další zaměstnanec školy. Kaţdý, kdo pustí cizí osobu do budovy školy, zjistí důvod návštěvy a doprovodí návštěvu na potřebné místo. Zabezpečení školní budovy (uzamčení budovy, uzavření oken) kontroluje školník v průběhu školního roku i v době prázdnin. IX. Závěrečné ustanovení Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád ve sborovně školy, na internetových stránkách školy a v jednotlivých třídách školy. V Březí Mgr. J. Staša ředitel školy 13

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Školní řád Čj : Hru-9/10/3 Spis. značka : 2 1 Skart. značka : A5 Na základě ustanovení 30

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E. Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491 SMĚRNICE č. 4/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah : čl. 1 Úvod čl. 2 Obecná ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9.

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel 16.4. 2008 1.9. Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: ŠKOLNÍ ŘÁD (reţimová oblast) č.j. 127/2008 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Školská

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 1 Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZSCech40/128/13 MUDr. Ivana Faitová,

Více

Školní řád pro mateřské školy

Školní řád pro mateřské školy Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád pro mateřské školy I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2012

Vnitřní směrnice č. 1/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2012 Vypracovala: Mgr. Jaroslava Bímová Aktualizováno: 29.8.2012 S platností od: 3.9.2012 OBSAH Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice.

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Školní řád 1 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Jana Rychlíková Dne ruší školní řád ze dne 1.3.2006 Schválil

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.: 415 710 598 Š K O L N Í Ř Á D Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce je rovnoprávným

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 11/2013 Projednáno pedagogickou radou 29. 8. 2013 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( dle 30 zákona č.561/2004 Sb. )

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( dle 30 zákona č.561/2004 Sb. ) Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( dle 30 zákona č.561/2004 Sb. ) 1. Výkon práv a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. RNDr. František Vrána, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. RNDr. František Vrána, ředitel školy Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 430/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád

Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309. Školní řád Školní řád Školní řád Integrované střední školy, Rakovník, Na Jirkově 2309 je určen pro vnitřní potřebu školy a je pro všechny subjekty zúčastněné na výchovném procesu závazný. Všichni zúčastnění jsou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá Školní řád Základní škola Ostrava Stará Bělá Č. j.: 07/2005/1 Spisový znak:2.1 Účinnost od: 1. 9. 2005 Počet příloh:- Změny: 1. 9. 2006, 1. 1. 2007 (změna názvu školy), 3. 9. 2007(změna dozorů a používání

Více