STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010

2 Část I. Účel školního řádu Účelem školního řádu je vymezení povinností a práv ţáků a pravidel vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. školy a jejich zákonných zástupců Školní řád upravuje - provoz a vnitřní reţim školy - podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví ţáků a ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace a násilí - podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků Školní řád obsahuje - pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků a výchovná opatření Reţim výuky je dán rozvrhem školy, který je stanovován podle učebního plánu na kaţdé pololetí samostatně. Změny rozvrhu určuje zástupce ředitele školy a jsou vyvěšovány v 1. patře hlavní budovy ve skříňce změn. Jednotlivá ustanovení školního řádu vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) především 21, 22, 28, 31, 67, 68, 69 a z vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Část II. Docházka do školy, práva a povinnosti ţáků a zákonných zástupců nezletilých ţáků Docházka do školy 1 1. Základní povinností ţáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastnit se vyučování všech povinných předmětů, volitelných a nepovinných předmětů, které si sám zvolil. 2. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloţí svému třídnímu učiteli ţádost o uvolnění z vyučování; o uvolnění nezletilého ţáka ţádá jeho zákonný zástupce. Je-li ţák ubytován v domově mládeţe, uvědomí současně o tom vychovatele. 3. Ţák smí odejít z vyučování pouze se souhlasem třídního učitele, případně jím pověřeného jiného pedagoga. Tento souhlas musí být potvrzen podpisem výše uvedeného učitele ve studijním 2

3 průkazu. Kaţdá absence bez tohoto předchozího písemného souhlasu je povaţována za neomluvenou. 4. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli písemně důvod nepřítomnosti. Za nezletilého ţáka činí toto oznámení jeho zákonný zástupce. U ţáků ubytovaných v domově mládeţe oznámí tuto skutečnost rovněţ vychovateli. 5. Neúčast ve vyučování na jeden den z váţných rodinných důvodů můţe povolit třídní učitel na základě písemné ţádosti zákonných zástupců. Na dobu delší neţ jeden den můţe uvolnit ţáka pouze ředitel školy nebo zástupce ředitele na základě písemné ţádosti. Rodiče mohou omluvit neúčast ţáka ve vyučování v odůvodněných případech na dobu jednoho dne. O konkrétních případech těchto omluv rodiče rozhoduje třídní učitel. Při opakované absenci ze zdravotních důvodů bude třídní učitel vyţadovat potvrzení lékaře. 6. Ţáci jsou povinni si vyřizovat osobní záleţitosti a navštěvovat lékařská zařízení v době mimo vyučování. Nutnost návštěvy lékařského zařízení v době vyučování posuzuje třídní učitel. Vysoká absence ve škole je důvodem k odloţení klasifikace. Viz část III, 1 tohoto školního řádu. 7. Ţáci se dostaví na vyučování nejdéle 10 minut před zahájením výuky. Třídy se otvírají v 7.30 hod. První vyučovací hodina začíná v 8.00 hod. Rozvrh denních hodin 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Svou nepřítomnost omlouvá ţák třídnímu učiteli ve studijním průkazu první den docházky po ukončené absenci, maximálně 1 týden po ukončené absenci. 9. Výuka odborné praxe probíhá v 6 hodinových blocích po 60 minutách. Začátek praxe je v 7,45 hodin a ukončení ve 13,45 hodin. Přestávka na svačinu je od 10,00 10,20 hodin. Ţák je povinen se dostavit na pracoviště určené učitelem praxe včas a řádně vybaven v 7,45 hodin. Ţák, který je na odborné individuální praxi, je povinen si průběţně doplňovat a studovat zameškané učivo. 10. Onemocní-li ţák nebo některá z osob, s nimiţ bydlí, nakaţlivou chorobou, oznámí to ţák písemně řediteli školy (u nezletilého ţáka tak učiní jeho zákonný zástupce). Takový ţák se můţe zúčastnit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 11. Ţák je povinen na začátku školního roku oznámit škole údaje pro školní matriku, tj. adresu svého bydliště, popřípadě i adresu svého přechodného pobytu, adresu svých zákonných zástupců 3

4 nebo jiných osob, které zajišťují jeho výţivu. Uvedené údaje i kaţdou jejich změnu je ţák povinen oznámit do tří dnů třídnímu učiteli a sekretářce ředitele Ředitel školy můţe ţáka uvolnit od účasti ve vyučování na základě jeho písemné ţádosti, u nezletilých ţáků na základě ţádosti jeho zákonných zástupců. 2. Ţáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho převáţnou část od vyučování odborných předmětů a předmětu praxe. 3. Ředitel školy můţe na základě ţádosti ze závaţných důvodů posunout termín klasifikace v intencích školského zákona Ředitel školy můţe přerušit ţákovi studium (po skončení povinné školní docházky) na jeho ţádost (u nezletilých ţáků musí být na ţádosti uveden písemný souhlas zákonného zástupce ţáka), a to aţ na dobu dvou let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje ţák ve studiu v tom ročníku, v němţ studium přerušil. 2. Ředitel školy je povinen přerušit studium ţákyni pro těhotenství a mateřství, jestliţe praktické vyučování probíhá na pracovištích, která jsou zakázána těhotným ţenám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliţe praktické vyučování podle vyjádření lékaře ohroţuje těhotenství ţákyně Jestliţe se ţák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho účast není omluvena a na výzvu školy do deseti dnů od jejího doručení nenastoupí do školy nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, přestává být ţákem školy od prvního dne neomluvené absence. (ŠZ 68) Práva ţáků a zákonných zástupců 5 1. Ţák má právo na vzdělání v rozsahu stanoveném Listinou základních práv a svobod, na vzdělání v mateřském jazyce, náboţenskou výchovu, na základní informace o vzdělávání, případně další informace ve vztahu ke studiu. Má právo na odvolání proti rozhodnutí o přijetí, nepřijetí ke vzdělávání apod. (Podle zákona č. 104/1991 Sb. o úmluvě a právech dítěte je ţák chráněn před všemi formami diskriminace, jsou respektována jeho práva a jeho důstojnost a má právo na svobodu projevu při respektování práva a pověsti jiných. Ţák nebude vystavován nezákonným útokům na svou čest a pověst, nebude uráţen, vystavován tělesnému či duševnímu násilí, vykořisťování nebo jinak zneuţíván. Kázeň ve škole bude zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte a v souladu s úmluvou o právech dítěte.) 4

5 2. Ţák má právo: a) vyuţívat školní prostory (např. učebna VT, SIC, jazykové učebny a další) b) při dodrţení provozního řádu vyuţívat Internet c) volného pohybu v rostlinných sbírkách za účelem studia (při respektování pokynů správců sbírek) d) ve volném čase vyuţívat sportovních zařízení školy (za přítomnosti odpovědné osoby) e) vyuţívat moţnosti stravování ve stravovacích zařízeních školy f) prostřednictvím studentské rady uplatňovat právo vyjadřovat se, případně podávat náměty k výchovně vzdělávacímu procesu, tím není vyloučeno uplatnění tohoto práva přímo jednotlivcem h) volit a být volen do školské rady, je-li zletilý 3. Zákonní zástupci ţáka mají právo: a) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání v případě zletilých ţáků mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost. b) být voleni do školské rady a jejím prostřednictvím se vyjadřovat k rozhodnutím týkajícím se vzdělávání c) na poradenskou pomoc školy d) má-li ţák nebo zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti klasifikace, můţe zákonný zástupce ţáka (je-li ţák plnoletý, tak sám) poţádat ředitele školy o přezkoušení ve smyslu školského zákona Povinnosti ţáků 1. Ţáci jsou povinni: a) přicházet do školy slušně a vhodně upraveni 6 b) přesně dodrţovat vyučovací dobu, při začátku vyučování musí být ţáci na svých místech v učebně, během vyučování nesmí opustit učebnu a školní budovu bez souhlasu vyučujících c) nosit do školy studijní průkazy podepsané rodiči d) pouţívat ve vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících e) šetřit energiemi, šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami; ţák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je podle ustanovení občanského zákoníku povinen uhradit škody způsobené na inventáři a zařízení školy; při ztrátě zapůjčené učebnice musí zajistit náhradní učebnici f) své místo v učebně udrţovat v čistotě a pořádku a pomáhat při udrţování pořádku ve všech prostorách školy přístupných ţákům; není přípustné ponechávat v lavicích či jinde ve třídě po skončení vyučování volně učebnice, učební pomůcky nebo jiné osobní předměty g) neohroţovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spoluţáků, zejména při praktických pracích (laboratorních a praktických cvičeních), dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární opatření; nosit na všechny druhy praxí vhodné a odpovídající oblečení a obuv h) pečovat o svoje vlastní věci tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení 2. Před odchodem z praxe si ţáci předem na pracovišti očistí oděv (zejména obuv), aby zbytečně neznečišťovali školní šatnu či prostory v domově mládeţe. 5

6 3. Při cestě na pracoviště a zpět dbají ţáci pravidel silničního provozu, nezkracují si cestu přes pole a jiné pozemky, pouţívají pro cestu pouze příslušné komunikace, nechodí po ţelezniční trati, přes ţelezniční přejezd přechází jen při zvednutých závorách. V areálu školy a školního statku respektují dopravní reţim. 4. V jídelně se ţáci chovají tiše a ukázněně, nepředbíhají a dbají zásad správného stolování. 5. Na školních exkurzích a podobných akcích organizovaných školou jsou ţáci povinni řídit se pokyny pedagogického pracovníka, popř. jiné osoby pověřené dozorem, a bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních ţáků nebo z určeného místa. 6. Písemnosti související se studiem (potvrzování průkazek, různé ţádosti apod.) si ţáci vyřizují v sekretariátu školy v úředních hodinách. V době prázdnin vyřizují ţáci písemně potřebná potvrzení s dostatečným předstihem a přiloţí řádně ofrankovanou obálku s adresou, kam má být zásilka doručena. 7. Ţáci jsou povinni se při příchodu do školy v šatně přezouvat, v přezůvkách neopouštějí vnitřní prostory školy. 8. V případě závaţného podezření z poţívání alkoholických nápojů budou ţáci vyzváni podrobit se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. V případě pozitivního výsledku zkoušky bude tento přestupek řešen jako porušení ŠŘ, dle sankčního řádu. Pokud ţák zkoušku odmítne, provede škola o této skutečnosti zápis. Ţákům není dovoleno: 7 a) kouřit ve vnějších a vnitřních prostorách školy, domova mládeţe a školního statku a při akcích organizovaných školou; b) vstupovat do vnějších a vnitřních prostor školy, domova mládeţe a školního statku pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nosit, drţet, nabízet, distribuovat a poţívat alkoholické nápoje, další návykové a jinak zdraví škodlivé látky ve výše uvedených prostorách a na akcích pořádaných školou c) nosit do školy bez závaţného důvodu větší mnoţství peněz nebo cenností ( v případě jejich ztráty nebude škola hradit náhradu škody) d) přinášet, přechovávat, předvádět, prodávat, šířit, nebo vytvářet v prostorách školy, domova mládeţe a školního statku, či na činnostech organizovaných školou, takové věci či informace, které by mohly rozptylovat pozornost ţáků, věci propagující fašismus, rasismus či jiné xenofobií postoje, věci nebezpečné pro ţivot a zdraví lidí (např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.), e) vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování f) jezdit na kolech v areálu školy a školního statku; kola lze umístit pouze do stojanu umístěného v areálu školy a na určených místech školního statku g) jezdit v areálu školy a školního statku na kolečkových bruslích, koloběţkách, skateboardech a jiných sportovních prostředcích h) vjíţdět soukromými motorovými vozidly do areálu školy nebo školního statku a parkovat v něm (výjimky povolí ředitel školy, ţadatel obdrţí kartu s povolením parkování na vymezeném prostoru) i) pouţívat během vyučovací jednotky (teoretické i praktické) mobilní telefony; v této době budou mít ţáci mobilní telefon uschován ve školní tašce 6

7 j) dobíjet mobilní telefony v budově školy a domova mládeţe; mobily lze dobíjet v DM na poţádání pouze u vychovatelek, ve vzdělávacím středisku v Josefově Dole v kuchyni, a to jen v přítomnosti kuchařek, správcové nebo pedagogického dozoru k) bezdůvodně opouštět budovu školy během krátkých přestávek mezi vyučovacími hodinami ( za oprávněný důvod opouštět budovu se nepovaţuje kouření a uţívání jiných návykových látek a jiné činnosti, jeţ se neslučují se školní prací) l) platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými přístroji vč. didaktické techniky, spotřebiči a pomůckami bez dozoru či povolení učitele. Ţák nesmí vyuţívat k dobíjení jakýchkoliv přístrojů školní elektrické zásuvky a ţák nesmí cokoliv do školních elektrických zásuvek připojovat a jakkoliv s elektrickými zásuvkami manipulovat. m) je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken n) pořizovat audiovizuální a fotografické záznamy bez souhlasu učitele při teoretické a praktické výuce o) poškozování školních sbírek jako je např. oddělování částí rostlin, poškozování rostlin, manipulace s jmenovkou p) zcizování rostlin v areálu (exterieru a interieru) školy, školního statku, během praxí a exkurzí v podnicích 7a a) Pokud ţák poruší pravidla uvedená ve školním řádu, především v 7, budou z jeho jednání vyvozeny sankce, které jsou podrobně upraveny v sankčním řádu. Sankční řád je přílohou školního řádu. b) Ţák, kterému byla uloţena sankce za jednání, které souvisí s uţíváním návykových látek má právo na pomoc ze strany školy a to prostřednictvím výchovného poradce nebo metodika prevence. Tato pomoc je specifikována v sankčním řádu. 8 Na veřejnosti a v hromadných dopravních prostředcích jsou ţáci povinni dbát všech zásad občanského souţití včetně pravidel společenského chování. Uvolňují místa starším a nemocným lidem, všude uplatňují zdvořilost a slušnost. Část III. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, hodnocení výsledků vzdělávání ţáků na vysvědčení a výchovná opatření 1 1. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný 7

8 2. Chování ţáka se hodnotí stupni hodnocení : 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 3. Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení. Za první pololetí lze ţákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 4. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 5. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichţ se ţák nehodnotí. 6. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné ţáka hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 7. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 8. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 8. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez řádné omluvy nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 9. Ţáka nelze klasifikovat v teoretickém předmětu, pokud jeho absence z jakýchkoli důvodů přesáhne třetinu odučených hodin tohoto předmětu v daném pololetí. V předmětu praxe nelze ţáka klasifikovat, pokud jeho absence je větší neţ 20 procent vykonaných praxí v klasifikačním období. Škola umoţní ţákovi vykonat praxe v době mimo vyučování. Výjimku proti tomuto ustanovení můţe v odůvodněných případech povolit ředitel školy nebo zástupce ředitele. 10. Stanovení klasifikace je v kompetenci vyučujícího. S tímto sdělením jsou studenti seznámeni na začátku školního roku. Nesplnění podmínek je důvodem k tomu, aby ţák nebyl klasifikován. Klasifikuje se známkou. 1. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni : 1 - prospěl /a/ s vyznamenáním 2 - prospěl /a/ 3 - neprospěl /a/ 2 Ţák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v ţádném povinném předmětu horší neţ stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší neţ 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré 8

9 Ţák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Ţák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţit: - napomenutí třídního učitele - důtku třídního učitele - důtku ředitele školy Udělení pochvaly či jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do školní dokumentace. 3 Výchovná opatření Ředitel školy můţe v případě ţákova závaţného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem rozhodnout o jeho podmínečném vyloučení nebo o vyloučení ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu této zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Ţáka lze podmínečně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, ţe splnil povinnou školní docházku. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem. O podmínečném vyloučení nebo vyloučení ţáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se ţák provinění dopustil (s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Závěrečná ustanovení Školní řád můţe být v průběhu školního roku doplňován a aktualizován o dodatky a přílohy, pokud si to vynutí vnější okolnosti. Tento školní řád platí pro ţáky denního studia střední školy a nabývá účinnosti dnem 1. září 2010 a platí i v době prázdni 9 Ing. Ivan Roušal ředitel školy

10 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, Mělník Příloha školního řádu č. 1 S A N K Č N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU 10

11 Čl. I Úvodní část 1 1) Na základě ustanovení 30 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydává ředitel školy tento sankční řád jako přílohu ke školnímu řádu. 2) Účelem sankčního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání a prevenci sociálně patologických jevů, zejména záškoláctví, uţívání a šíření omamných a psychotropních látek, poškozování majetku školy apod. 3) Tento sankční řád je nedílnou součástí školního řádu SZaŠ Mělník. Čl. II Výchovná opatření 2 1) Za porušení školního řádu lze ţákovi udělit výchovné opatření podle závaţnosti porušení v tomto pořadí: a) napomenutí třídního učitele b) důtka třídního učitele c) důtka ředitele školy d) podmíněné vyloučení ze školy ( část III, 3 školního řádu) e) vyloučení ze školy ( část III, 3 školního řádu) 2) U ţáků ubytovaných v domově mládeţe se při udělování výchovných opatření postupuje dle řádu domova mládeţe a sankčního řádu domova mládeţe v součinnosti se školním řádem v tomto pořadí: a) napomenutí vychovatelky b) napomenutí vedoucí vychovatelky c) podmíněné vyloučení z domova mládeţe (část III, 3, školního řádu) d) vyloučení z domova mládeţe (část III, 3, školního řádu) 3 1) Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel za méně závaţná porušení školního řádu, zapíše do třídního výkazu a informuje účastníky nejbliţší pedagogické rady. Dále informuje rodiče nebo zákonného zástupce ţáka. 11

12 2) Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel za opakovaná méně závaţná porušení školního řádu po předchozím napomenutí, a to po projednání s ředitelem školy a s výchovným poradcem. 3) Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele nebo z podnětu ostatních učitelů za závaţné porušení školního řádu nebo za další přestupky po udělené důtce třídního učitele. Toto opatření se zapíše do třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí ţákovi ( u nezletilých rodičům nebo zákonnému zástupci ţáka). 4) O podmíněném vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního nebo jiného učitele za velmi závaţné porušení školního řádu či za opakovaná závaţná porušení školního řádu. Toto opatření se zapíše do třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí ţákovi ( u nezletilých rodičům nebo zákonnému zástupci ţáka). 5) O vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního nebo jiného učitele za velmi závaţné porušení školního řádu nebo za další porušení ve zkušební lhůtě po podmíněném vyloučení ze školy. Toto opatření se zapíše do třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí ţákovi ( u nezletilých rodičům nebo zákonnému zástupci ţáka). 4 1) Výchovná opatření se udělují za konkrétní skutek. 2) Výchovné opatření musí následovat neprodleně po zjištění daného skutku, nejpozději do dvou měsíců od jeho zjištění a do jednoho roku od jeho uskutečnění, s výjimkou případů kvalifikovaných orgány činnými v trestním řízení jako trestný čin. 3) Výchovná opatření vyjma podmíněného vyloučení se vztahují vţdy k danému klasifikačnímu období. 4) Podmíněné vyloučení se uděluje vţdy se zkušební lhůtou, nejdéle na dobu jednoho roku. 12

13 Čl. III Některá porušení školního řádu 5 1) Méně závaţná porušení školního řádu jsou zejména: opuštění budovy školy bez souhlasu vyučujícího a mimo dobu k opuštění stanovenou ( např. krátké přestávky) opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin pozdní omlouvání absence ( viz. ŠŘ, část II., 1, bod 8 ) opakované nenošení studijních průkazů do školy nepřezouvání se vyrušování při vyučování pouţívání mobilních telefonů při vyučování neplnění povinností sluţby neomluvená absence 1 hodina 2) Závaţná porušení školního řádu jsou: kouření ve vnějších a vnitřních prostorách školy, školního statku, či domova mládeţe a při akcích organizovaných školou vstup do vnějších i vnitřních prostor školy pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky nošení, drţení a nabízení alkoholu či jiné návykové látky ve vnějších i vnitřních prostorách školy (viz. ŠŘ, část II., 7, bod d)) nevhodné chování k zaměstnancům školy (viz.šř, část III., 3) pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele při vyučování krádeţ, zcizování (viz. 7, bod o) a p) ŠŘ ) vjíţdění soukromými motorovými vozidly do areálu školy nebo školního statku podvodné jednání neomluvená absence 2 hodiny a více 3) Velmi závaţná porušení školního řádu jsou: distribuce alkoholu či jiné návykové látky ve vnějších i vnitřních prostorách školy (viz. 7, bod b) ŠŘ poţívání alkoholu či jiné návykové látky ve vnějších i vnitřních prostorách školy (viz. 7, bod b) ŠŘ) šikana, úmyslné ublíţení, velmi hrubé chování ke spoluţákům nebo pracovníkům školy projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv jedince nebo skupiny osob úmyslné ničení majetku školy, spoluţáků nebo pracovníků školy 13

14 Čl. IV Hodnocení chování 6 1) Podle povahy porušení školního řádu je chování ţáka hodnoceno sníţeným stupněm z chování. Návrh třídního učitele je projednán v pedagogické radě. Ředitel školy pak rozhodne o stupni hodnocení ţáka. 2) Stupněm velmi dobré bude hodnocen ţák, který se dopustil nejvýše málo závaţných porušení školního řádu a to nikoliv opakovaně. 3) Stupněm uspokojivé bude hodnocen ţák, který se opakovaně dopouštěl méně závaţných porušení školního řádu nebo se dopustil závaţného porušení školního řádu. 4) Stupněm neuspokojivé bude hodnocen ţák, který se opakovaně dopustil závaţného porušení školního řádu nebo se vedle závaţného porušení školního řádu opakovaně dopouštěl dalších porušení nebo se dopustil velmi závaţného porušení školního řádu. Čl. IV Závěrečná ustanovení 7 1) Pokud se ţák dopustí jednání výše neuvedeného, které bude shledáno třídním učitelem nebo pedagogickou radou jako porušení řádu školy, můţe být ţákovi uděleno výchovné opatření podle závaţnosti jeho porušení v souladu se stupnicí opatření. 2) Po projednání s pedagogickou radou a ředitelem školy mohou být v závaţných případech některé stupně výchovných opatření přeskočeny. 14

15 8 Poţívání alkoholu a OPL osobami mladšími 18 let je povaţováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Kaţdý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst. 1 zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně) 2. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany ( 10, odst. 4 téhoţ zákona) 3. Distribuce OPL dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 tr. zákona je v ČR zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě na základě ustanovení 167 tr. zák. takový trestný čin překazit, a učiní tak v kaţdém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 4. V případě výskytu látky, u níţ je podezření, ţe se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky ţákem, bude škola postupovat stejně jako v bodě 3), Pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat. Učiní tak zejména proto, ţe škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je chránit děti a mládeţ před neţádoucími společenskými vlivy. 9 1) Sankční řád byl projednán na pedagogické radě dne ) Sankční řád vstupuje v platnost dnem Ing. Ivan Roušal ředitel školy 15

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š

Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 1 Š K O L N Í Ř Á D P R O Ţ Á K Y S Š Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu.

5. Při podezření na výskyt nebo uţití podezřelé látky se postupuje podle pokynů, jak jsou uvedeny v příloze školního řádu. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci mají právo a) na vzdělávání podle školského zákona, b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Vyšší odborné školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Vyšší odborná škola ve Volyni poskytuje vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v denní a dálkové formě v akreditovaném

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Š K O L N Í Ř Á D 1. Práva žáků 1. Mají právo v určených časech (uvedených v dalším bodě Školního řádu) využívat výpočetní techniku a internet. 2. Mají

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly

44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ. Základní umělecká škola Bruntál, příspěvková organizace se sídlem. Č.j.: 1 /2013. Jiřina Krystýnková, ředitelkaškoly se sídlem 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Leden 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2013 Jiřina Krystýnková, ředitelka školy Jiřina Krystýnková,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz. Školní řád Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Školní řád Čj : Hru-9/10/3 Spis. značka : 2 1 Skart. značka : A5 Na základě ustanovení 30

Více

Školní řád Gymnázia Sokolov

Školní řád Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, 356 11 Sokolov Školní řád Gymnázia Sokolov I) Školní řád gymnázia vychází zejména z těchto obecně platných právních předpisů: a) zákon č. 561/2004 o předškolním, základním,

Více

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Školní řád Sportovní a podnikatelská A. Základní povinnosti žáků 1. Začátek vyučování je v 7.50 (7.00) hodin. Žák musí přijít do školy tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v učebně.

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu ţáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy Otrokovice. část I. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Otrokovice Školní řád Základní umělecké školy Otrokovice vydává ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH 1. Domov mládeţe / dále jen DM / je součástí SŠSPaS. Je řízen ředitelem školy a jeho zástupcem v DM. - vedoucí vychovatelkou 2. Činnost a provoz DM se řídí školským

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294

Školní řád. Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecká škola,linecká 2, Kaplice Linecká 2, Kaplice 38241 IČO: 60084294 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2014 Spisový/skartační znak A.1./A5 Vypracovala: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Anežka Opekarová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30.9.2014 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Š K O L N Í Ř Á D Účinnost od 1.9.2015 razítko školy podpis ředitele školy 1

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb. 21 a 22 o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Letovice vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 11/2013 Projednáno pedagogickou radou 29. 8. 2013 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Staša Pedagogická rada projednala dne 13. 10. 2015 Školská rada projednala dne: 15. 10. 2015 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.: 415 710 598 Š K O L N Í Ř Á D Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce je rovnoprávným

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Školní rok: 2012 / 2013 Š K O L N Í Ř Á D 1. Docházka do školy 2. Chování žáka 3. Práva žáků 4. Zacházení se školním majetkem 5. Další pravidla vnitřního

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky :

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky : Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. Obsah : 1) Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Soběslav Čl. 1 ÚVOD 1. ZŠ Soběslav zahrnuje tyto součásti: základní školu školní družinu výdejnu jídel 2. Školní řád je právní normou, která upravuje provoz školy a vytváří příznivé

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840

ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840 Obsah: ŠKOLNÍ ŘÁD SPŠAVOŠ KLADNO, J.PALACHA 1840 SPŠaVOŠ Kladno, J.Palacha 1840 1 Úvodní ustanovení: 1 Čl. I. - Účel školního řádu 2 Čl. II. - Práva žáků a zákonných zástupců 2 Čl. III. Povinnosti žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N

GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A D Ě Č Í N Pro Gymnázium v Děčíně platí tento školní řád, který shrnuje pravidla chování žáků, jejich práva a povinnosti. Od žáků

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Š K O L N Í Ř Á D

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Š K O L N Í Ř Á D Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy Dne: 1. 9. 2013 I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: 1.

Více

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Š K O L N Í Ř Á D Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více