STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010

2 Část I. Účel školního řádu Účelem školního řádu je vymezení povinností a práv ţáků a pravidel vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. školy a jejich zákonných zástupců Školní řád upravuje - provoz a vnitřní reţim školy - podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví ţáků a ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace a násilí - podmínky zacházení s majetkem školy ze strany ţáků Školní řád obsahuje - pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků a výchovná opatření Reţim výuky je dán rozvrhem školy, který je stanovován podle učebního plánu na kaţdé pololetí samostatně. Změny rozvrhu určuje zástupce ředitele školy a jsou vyvěšovány v 1. patře hlavní budovy ve skříňce změn. Jednotlivá ustanovení školního řádu vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) především 21, 22, 28, 31, 67, 68, 69 a z vyhlášky č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Část II. Docházka do školy, práva a povinnosti ţáků a zákonných zástupců nezletilých ţáků Docházka do školy 1 1. Základní povinností ţáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastnit se vyučování všech povinných předmětů, volitelných a nepovinných předmětů, které si sám zvolil. 2. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloţí svému třídnímu učiteli ţádost o uvolnění z vyučování; o uvolnění nezletilého ţáka ţádá jeho zákonný zástupce. Je-li ţák ubytován v domově mládeţe, uvědomí současně o tom vychovatele. 3. Ţák smí odejít z vyučování pouze se souhlasem třídního učitele, případně jím pověřeného jiného pedagoga. Tento souhlas musí být potvrzen podpisem výše uvedeného učitele ve studijním 2

3 průkazu. Kaţdá absence bez tohoto předchozího písemného souhlasu je povaţována za neomluvenou. 4. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli písemně důvod nepřítomnosti. Za nezletilého ţáka činí toto oznámení jeho zákonný zástupce. U ţáků ubytovaných v domově mládeţe oznámí tuto skutečnost rovněţ vychovateli. 5. Neúčast ve vyučování na jeden den z váţných rodinných důvodů můţe povolit třídní učitel na základě písemné ţádosti zákonných zástupců. Na dobu delší neţ jeden den můţe uvolnit ţáka pouze ředitel školy nebo zástupce ředitele na základě písemné ţádosti. Rodiče mohou omluvit neúčast ţáka ve vyučování v odůvodněných případech na dobu jednoho dne. O konkrétních případech těchto omluv rodiče rozhoduje třídní učitel. Při opakované absenci ze zdravotních důvodů bude třídní učitel vyţadovat potvrzení lékaře. 6. Ţáci jsou povinni si vyřizovat osobní záleţitosti a navštěvovat lékařská zařízení v době mimo vyučování. Nutnost návštěvy lékařského zařízení v době vyučování posuzuje třídní učitel. Vysoká absence ve škole je důvodem k odloţení klasifikace. Viz část III, 1 tohoto školního řádu. 7. Ţáci se dostaví na vyučování nejdéle 10 minut před zahájením výuky. Třídy se otvírají v 7.30 hod. První vyučovací hodina začíná v 8.00 hod. Rozvrh denních hodin 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Svou nepřítomnost omlouvá ţák třídnímu učiteli ve studijním průkazu první den docházky po ukončené absenci, maximálně 1 týden po ukončené absenci. 9. Výuka odborné praxe probíhá v 6 hodinových blocích po 60 minutách. Začátek praxe je v 7,45 hodin a ukončení ve 13,45 hodin. Přestávka na svačinu je od 10,00 10,20 hodin. Ţák je povinen se dostavit na pracoviště určené učitelem praxe včas a řádně vybaven v 7,45 hodin. Ţák, který je na odborné individuální praxi, je povinen si průběţně doplňovat a studovat zameškané učivo. 10. Onemocní-li ţák nebo některá z osob, s nimiţ bydlí, nakaţlivou chorobou, oznámí to ţák písemně řediteli školy (u nezletilého ţáka tak učiní jeho zákonný zástupce). Takový ţák se můţe zúčastnit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 11. Ţák je povinen na začátku školního roku oznámit škole údaje pro školní matriku, tj. adresu svého bydliště, popřípadě i adresu svého přechodného pobytu, adresu svých zákonných zástupců 3

4 nebo jiných osob, které zajišťují jeho výţivu. Uvedené údaje i kaţdou jejich změnu je ţák povinen oznámit do tří dnů třídnímu učiteli a sekretářce ředitele Ředitel školy můţe ţáka uvolnit od účasti ve vyučování na základě jeho písemné ţádosti, u nezletilých ţáků na základě ţádosti jeho zákonných zástupců. 2. Ţáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho převáţnou část od vyučování odborných předmětů a předmětu praxe. 3. Ředitel školy můţe na základě ţádosti ze závaţných důvodů posunout termín klasifikace v intencích školského zákona Ředitel školy můţe přerušit ţákovi studium (po skončení povinné školní docházky) na jeho ţádost (u nezletilých ţáků musí být na ţádosti uveden písemný souhlas zákonného zástupce ţáka), a to aţ na dobu dvou let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje ţák ve studiu v tom ročníku, v němţ studium přerušil. 2. Ředitel školy je povinen přerušit studium ţákyni pro těhotenství a mateřství, jestliţe praktické vyučování probíhá na pracovištích, která jsou zakázána těhotným ţenám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliţe praktické vyučování podle vyjádření lékaře ohroţuje těhotenství ţákyně Jestliţe se ţák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho účast není omluvena a na výzvu školy do deseti dnů od jejího doručení nenastoupí do školy nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, přestává být ţákem školy od prvního dne neomluvené absence. (ŠZ 68) Práva ţáků a zákonných zástupců 5 1. Ţák má právo na vzdělání v rozsahu stanoveném Listinou základních práv a svobod, na vzdělání v mateřském jazyce, náboţenskou výchovu, na základní informace o vzdělávání, případně další informace ve vztahu ke studiu. Má právo na odvolání proti rozhodnutí o přijetí, nepřijetí ke vzdělávání apod. (Podle zákona č. 104/1991 Sb. o úmluvě a právech dítěte je ţák chráněn před všemi formami diskriminace, jsou respektována jeho práva a jeho důstojnost a má právo na svobodu projevu při respektování práva a pověsti jiných. Ţák nebude vystavován nezákonným útokům na svou čest a pověst, nebude uráţen, vystavován tělesnému či duševnímu násilí, vykořisťování nebo jinak zneuţíván. Kázeň ve škole bude zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte a v souladu s úmluvou o právech dítěte.) 4

5 2. Ţák má právo: a) vyuţívat školní prostory (např. učebna VT, SIC, jazykové učebny a další) b) při dodrţení provozního řádu vyuţívat Internet c) volného pohybu v rostlinných sbírkách za účelem studia (při respektování pokynů správců sbírek) d) ve volném čase vyuţívat sportovních zařízení školy (za přítomnosti odpovědné osoby) e) vyuţívat moţnosti stravování ve stravovacích zařízeních školy f) prostřednictvím studentské rady uplatňovat právo vyjadřovat se, případně podávat náměty k výchovně vzdělávacímu procesu, tím není vyloučeno uplatnění tohoto práva přímo jednotlivcem h) volit a být volen do školské rady, je-li zletilý 3. Zákonní zástupci ţáka mají právo: a) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání v případě zletilých ţáků mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým ţákům plní vyţivovací povinnost. b) být voleni do školské rady a jejím prostřednictvím se vyjadřovat k rozhodnutím týkajícím se vzdělávání c) na poradenskou pomoc školy d) má-li ţák nebo zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti klasifikace, můţe zákonný zástupce ţáka (je-li ţák plnoletý, tak sám) poţádat ředitele školy o přezkoušení ve smyslu školského zákona Povinnosti ţáků 1. Ţáci jsou povinni: a) přicházet do školy slušně a vhodně upraveni 6 b) přesně dodrţovat vyučovací dobu, při začátku vyučování musí být ţáci na svých místech v učebně, během vyučování nesmí opustit učebnu a školní budovu bez souhlasu vyučujících c) nosit do školy studijní průkazy podepsané rodiči d) pouţívat ve vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících e) šetřit energiemi, šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami; ţák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je podle ustanovení občanského zákoníku povinen uhradit škody způsobené na inventáři a zařízení školy; při ztrátě zapůjčené učebnice musí zajistit náhradní učebnici f) své místo v učebně udrţovat v čistotě a pořádku a pomáhat při udrţování pořádku ve všech prostorách školy přístupných ţákům; není přípustné ponechávat v lavicích či jinde ve třídě po skončení vyučování volně učebnice, učební pomůcky nebo jiné osobní předměty g) neohroţovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spoluţáků, zejména při praktických pracích (laboratorních a praktických cvičeních), dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární opatření; nosit na všechny druhy praxí vhodné a odpovídající oblečení a obuv h) pečovat o svoje vlastní věci tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení 2. Před odchodem z praxe si ţáci předem na pracovišti očistí oděv (zejména obuv), aby zbytečně neznečišťovali školní šatnu či prostory v domově mládeţe. 5

6 3. Při cestě na pracoviště a zpět dbají ţáci pravidel silničního provozu, nezkracují si cestu přes pole a jiné pozemky, pouţívají pro cestu pouze příslušné komunikace, nechodí po ţelezniční trati, přes ţelezniční přejezd přechází jen při zvednutých závorách. V areálu školy a školního statku respektují dopravní reţim. 4. V jídelně se ţáci chovají tiše a ukázněně, nepředbíhají a dbají zásad správného stolování. 5. Na školních exkurzích a podobných akcích organizovaných školou jsou ţáci povinni řídit se pokyny pedagogického pracovníka, popř. jiné osoby pověřené dozorem, a bez jeho souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních ţáků nebo z určeného místa. 6. Písemnosti související se studiem (potvrzování průkazek, různé ţádosti apod.) si ţáci vyřizují v sekretariátu školy v úředních hodinách. V době prázdnin vyřizují ţáci písemně potřebná potvrzení s dostatečným předstihem a přiloţí řádně ofrankovanou obálku s adresou, kam má být zásilka doručena. 7. Ţáci jsou povinni se při příchodu do školy v šatně přezouvat, v přezůvkách neopouštějí vnitřní prostory školy. 8. V případě závaţného podezření z poţívání alkoholických nápojů budou ţáci vyzváni podrobit se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. V případě pozitivního výsledku zkoušky bude tento přestupek řešen jako porušení ŠŘ, dle sankčního řádu. Pokud ţák zkoušku odmítne, provede škola o této skutečnosti zápis. Ţákům není dovoleno: 7 a) kouřit ve vnějších a vnitřních prostorách školy, domova mládeţe a školního statku a při akcích organizovaných školou; b) vstupovat do vnějších a vnitřních prostor školy, domova mládeţe a školního statku pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nosit, drţet, nabízet, distribuovat a poţívat alkoholické nápoje, další návykové a jinak zdraví škodlivé látky ve výše uvedených prostorách a na akcích pořádaných školou c) nosit do školy bez závaţného důvodu větší mnoţství peněz nebo cenností ( v případě jejich ztráty nebude škola hradit náhradu škody) d) přinášet, přechovávat, předvádět, prodávat, šířit, nebo vytvářet v prostorách školy, domova mládeţe a školního statku, či na činnostech organizovaných školou, takové věci či informace, které by mohly rozptylovat pozornost ţáků, věci propagující fašismus, rasismus či jiné xenofobií postoje, věci nebezpečné pro ţivot a zdraví lidí (např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.), e) vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování f) jezdit na kolech v areálu školy a školního statku; kola lze umístit pouze do stojanu umístěného v areálu školy a na určených místech školního statku g) jezdit v areálu školy a školního statku na kolečkových bruslích, koloběţkách, skateboardech a jiných sportovních prostředcích h) vjíţdět soukromými motorovými vozidly do areálu školy nebo školního statku a parkovat v něm (výjimky povolí ředitel školy, ţadatel obdrţí kartu s povolením parkování na vymezeném prostoru) i) pouţívat během vyučovací jednotky (teoretické i praktické) mobilní telefony; v této době budou mít ţáci mobilní telefon uschován ve školní tašce 6

7 j) dobíjet mobilní telefony v budově školy a domova mládeţe; mobily lze dobíjet v DM na poţádání pouze u vychovatelek, ve vzdělávacím středisku v Josefově Dole v kuchyni, a to jen v přítomnosti kuchařek, správcové nebo pedagogického dozoru k) bezdůvodně opouštět budovu školy během krátkých přestávek mezi vyučovacími hodinami ( za oprávněný důvod opouštět budovu se nepovaţuje kouření a uţívání jiných návykových látek a jiné činnosti, jeţ se neslučují se školní prací) l) platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými přístroji vč. didaktické techniky, spotřebiči a pomůckami bez dozoru či povolení učitele. Ţák nesmí vyuţívat k dobíjení jakýchkoliv přístrojů školní elektrické zásuvky a ţák nesmí cokoliv do školních elektrických zásuvek připojovat a jakkoliv s elektrickými zásuvkami manipulovat. m) je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken n) pořizovat audiovizuální a fotografické záznamy bez souhlasu učitele při teoretické a praktické výuce o) poškozování školních sbírek jako je např. oddělování částí rostlin, poškozování rostlin, manipulace s jmenovkou p) zcizování rostlin v areálu (exterieru a interieru) školy, školního statku, během praxí a exkurzí v podnicích 7a a) Pokud ţák poruší pravidla uvedená ve školním řádu, především v 7, budou z jeho jednání vyvozeny sankce, které jsou podrobně upraveny v sankčním řádu. Sankční řád je přílohou školního řádu. b) Ţák, kterému byla uloţena sankce za jednání, které souvisí s uţíváním návykových látek má právo na pomoc ze strany školy a to prostřednictvím výchovného poradce nebo metodika prevence. Tato pomoc je specifikována v sankčním řádu. 8 Na veřejnosti a v hromadných dopravních prostředcích jsou ţáci povinni dbát všech zásad občanského souţití včetně pravidel společenského chování. Uvolňují místa starším a nemocným lidem, všude uplatňují zdvořilost a slušnost. Část III. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, hodnocení výsledků vzdělávání ţáků na vysvědčení a výchovná opatření 1 1. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný 7

8 2. Chování ţáka se hodnotí stupni hodnocení : 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 3. Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení. Za první pololetí lze ţákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 4. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 5. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichţ se ţák nehodnotí. 6. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné ţáka hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 7. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 8. Ţák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo ţák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 8. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez řádné omluvy nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 9. Ţáka nelze klasifikovat v teoretickém předmětu, pokud jeho absence z jakýchkoli důvodů přesáhne třetinu odučených hodin tohoto předmětu v daném pololetí. V předmětu praxe nelze ţáka klasifikovat, pokud jeho absence je větší neţ 20 procent vykonaných praxí v klasifikačním období. Škola umoţní ţákovi vykonat praxe v době mimo vyučování. Výjimku proti tomuto ustanovení můţe v odůvodněných případech povolit ředitel školy nebo zástupce ředitele. 10. Stanovení klasifikace je v kompetenci vyučujícího. S tímto sdělením jsou studenti seznámeni na začátku školního roku. Nesplnění podmínek je důvodem k tomu, aby ţák nebyl klasifikován. Klasifikuje se známkou. 1. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni : 1 - prospěl /a/ s vyznamenáním 2 - prospěl /a/ 3 - neprospěl /a/ 2 Ţák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v ţádném povinném předmětu horší neţ stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší neţ 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré 8

9 Ţák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Ţák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţit: - napomenutí třídního učitele - důtku třídního učitele - důtku ředitele školy Udělení pochvaly či jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do školní dokumentace. 3 Výchovná opatření Ředitel školy můţe v případě ţákova závaţného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem rozhodnout o jeho podmínečném vyloučení nebo o vyloučení ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák v průběhu této zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, můţe ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Ţáka lze podmínečně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, ţe splnil povinnou školní docházku. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem. O podmínečném vyloučení nebo vyloučení ţáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se ţák provinění dopustil (s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Ţák přestává být ţákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. Závěrečná ustanovení Školní řád můţe být v průběhu školního roku doplňován a aktualizován o dodatky a přílohy, pokud si to vynutí vnější okolnosti. Tento školní řád platí pro ţáky denního studia střední školy a nabývá účinnosti dnem 1. září 2010 a platí i v době prázdni 9 Ing. Ivan Roušal ředitel školy

10 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, Mělník Příloha školního řádu č. 1 S A N K Č N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU 10

11 Čl. I Úvodní část 1 1) Na základě ustanovení 30 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydává ředitel školy tento sankční řád jako přílohu ke školnímu řádu. 2) Účelem sankčního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání a prevenci sociálně patologických jevů, zejména záškoláctví, uţívání a šíření omamných a psychotropních látek, poškozování majetku školy apod. 3) Tento sankční řád je nedílnou součástí školního řádu SZaŠ Mělník. Čl. II Výchovná opatření 2 1) Za porušení školního řádu lze ţákovi udělit výchovné opatření podle závaţnosti porušení v tomto pořadí: a) napomenutí třídního učitele b) důtka třídního učitele c) důtka ředitele školy d) podmíněné vyloučení ze školy ( část III, 3 školního řádu) e) vyloučení ze školy ( část III, 3 školního řádu) 2) U ţáků ubytovaných v domově mládeţe se při udělování výchovných opatření postupuje dle řádu domova mládeţe a sankčního řádu domova mládeţe v součinnosti se školním řádem v tomto pořadí: a) napomenutí vychovatelky b) napomenutí vedoucí vychovatelky c) podmíněné vyloučení z domova mládeţe (část III, 3, školního řádu) d) vyloučení z domova mládeţe (část III, 3, školního řádu) 3 1) Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel za méně závaţná porušení školního řádu, zapíše do třídního výkazu a informuje účastníky nejbliţší pedagogické rady. Dále informuje rodiče nebo zákonného zástupce ţáka. 11

12 2) Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel za opakovaná méně závaţná porušení školního řádu po předchozím napomenutí, a to po projednání s ředitelem školy a s výchovným poradcem. 3) Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele nebo z podnětu ostatních učitelů za závaţné porušení školního řádu nebo za další přestupky po udělené důtce třídního učitele. Toto opatření se zapíše do třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí ţákovi ( u nezletilých rodičům nebo zákonnému zástupci ţáka). 4) O podmíněném vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního nebo jiného učitele za velmi závaţné porušení školního řádu či za opakovaná závaţná porušení školního řádu. Toto opatření se zapíše do třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí ţákovi ( u nezletilých rodičům nebo zákonnému zástupci ţáka). 5) O vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního nebo jiného učitele za velmi závaţné porušení školního řádu nebo za další porušení ve zkušební lhůtě po podmíněném vyloučení ze školy. Toto opatření se zapíše do třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí ţákovi ( u nezletilých rodičům nebo zákonnému zástupci ţáka). 4 1) Výchovná opatření se udělují za konkrétní skutek. 2) Výchovné opatření musí následovat neprodleně po zjištění daného skutku, nejpozději do dvou měsíců od jeho zjištění a do jednoho roku od jeho uskutečnění, s výjimkou případů kvalifikovaných orgány činnými v trestním řízení jako trestný čin. 3) Výchovná opatření vyjma podmíněného vyloučení se vztahují vţdy k danému klasifikačnímu období. 4) Podmíněné vyloučení se uděluje vţdy se zkušební lhůtou, nejdéle na dobu jednoho roku. 12

13 Čl. III Některá porušení školního řádu 5 1) Méně závaţná porušení školního řádu jsou zejména: opuštění budovy školy bez souhlasu vyučujícího a mimo dobu k opuštění stanovenou ( např. krátké přestávky) opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin pozdní omlouvání absence ( viz. ŠŘ, část II., 1, bod 8 ) opakované nenošení studijních průkazů do školy nepřezouvání se vyrušování při vyučování pouţívání mobilních telefonů při vyučování neplnění povinností sluţby neomluvená absence 1 hodina 2) Závaţná porušení školního řádu jsou: kouření ve vnějších a vnitřních prostorách školy, školního statku, či domova mládeţe a při akcích organizovaných školou vstup do vnějších i vnitřních prostor školy pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky nošení, drţení a nabízení alkoholu či jiné návykové látky ve vnějších i vnitřních prostorách školy (viz. ŠŘ, část II., 7, bod d)) nevhodné chování k zaměstnancům školy (viz.šř, část III., 3) pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele při vyučování krádeţ, zcizování (viz. 7, bod o) a p) ŠŘ ) vjíţdění soukromými motorovými vozidly do areálu školy nebo školního statku podvodné jednání neomluvená absence 2 hodiny a více 3) Velmi závaţná porušení školního řádu jsou: distribuce alkoholu či jiné návykové látky ve vnějších i vnitřních prostorách školy (viz. 7, bod b) ŠŘ poţívání alkoholu či jiné návykové látky ve vnějších i vnitřních prostorách školy (viz. 7, bod b) ŠŘ) šikana, úmyslné ublíţení, velmi hrubé chování ke spoluţákům nebo pracovníkům školy projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv jedince nebo skupiny osob úmyslné ničení majetku školy, spoluţáků nebo pracovníků školy 13

14 Čl. IV Hodnocení chování 6 1) Podle povahy porušení školního řádu je chování ţáka hodnoceno sníţeným stupněm z chování. Návrh třídního učitele je projednán v pedagogické radě. Ředitel školy pak rozhodne o stupni hodnocení ţáka. 2) Stupněm velmi dobré bude hodnocen ţák, který se dopustil nejvýše málo závaţných porušení školního řádu a to nikoliv opakovaně. 3) Stupněm uspokojivé bude hodnocen ţák, který se opakovaně dopouštěl méně závaţných porušení školního řádu nebo se dopustil závaţného porušení školního řádu. 4) Stupněm neuspokojivé bude hodnocen ţák, který se opakovaně dopustil závaţného porušení školního řádu nebo se vedle závaţného porušení školního řádu opakovaně dopouštěl dalších porušení nebo se dopustil velmi závaţného porušení školního řádu. Čl. IV Závěrečná ustanovení 7 1) Pokud se ţák dopustí jednání výše neuvedeného, které bude shledáno třídním učitelem nebo pedagogickou radou jako porušení řádu školy, můţe být ţákovi uděleno výchovné opatření podle závaţnosti jeho porušení v souladu se stupnicí opatření. 2) Po projednání s pedagogickou radou a ředitelem školy mohou být v závaţných případech některé stupně výchovných opatření přeskočeny. 14

15 8 Poţívání alkoholu a OPL osobami mladšími 18 let je povaţováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Kaţdý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci ( 7, odst. 1 zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně) 2. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany ( 10, odst. 4 téhoţ zákona) 3. Distribuce OPL dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 tr. zákona je v ČR zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě na základě ustanovení 167 tr. zák. takový trestný čin překazit, a učiní tak v kaţdém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 4. V případě výskytu látky, u níţ je podezření, ţe se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky ţákem, bude škola postupovat stejně jako v bodě 3), Pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat. Učiní tak zejména proto, ţe škola je výchovně vzdělávací zařízení a její povinností je chránit děti a mládeţ před neţádoucími společenskými vlivy. 9 1) Sankční řád byl projednán na pedagogické radě dne ) Sankční řád vstupuje v platnost dnem Ing. Ivan Roušal ředitel školy 15

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu)

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Na základě Metodického pokynu MŠMT ke klasifikaci a hodnocení ţáků zvláštní školy

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov se sídlem Pelhřimovská 127,394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: ZUŠ 001 /2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 5. 11. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy, Brno, Charbulova 84 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, příspěvková organizace se sídlem Bohutín 103, 789 62 Olšany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY sm/17/2012 Pedagogická rada projednala

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

STUDIJNÍ ŘÁD. Přijímání studentů ke studiu. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava STUDIJNÍ ŘÁD Článek I. Zásady vzdělávání Vzdělávání je podle ustanovení 2 odst. 1 školského zákona zaloţeno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky směrnice číslo 12/2008 Klasifikační řád školy OBSAH 1. Pravidla hodnocení a

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy č.j.: 2014/42 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád Obchodní akademie, Praha 1, Dušní 7 stanoví práva a povinnosti žáků této školy a jejich zákonných zástupců. Všichni

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍ Úvod Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k zodpovědnému vztahu žáka

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz Školní řád 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a S o k o l o v, S t a r é n á m ě s t í 3 7, 3 5 6 0 1 S o k o l o v Š K O L N Í Ř Á D 1 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Částka: 11/2005 Sb. Datum účinnosti od: 25. ledna 2005 Ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. Změny nabývají

Více

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Základní škola umělecká škola,rumburk,růžová 3/1416, příspěvková organizace Růžová 3/1416, 408 01 Rumburk ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

Více

Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: ZUŠ/15/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 1.2.3 Počet příloh: 0 Změny: Školní řád Základní umělecké školy

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Slatiňany vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 30, odst.1,

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD

Směrnice č. 3 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov, Bílovecká 1, 72100 Ostrava-Svinov Směrnice č. 3 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Lonkova 510, Pardubice-Polabiny 530 09 část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZUŠP 190/2014/ 4 1.1.3 A10 Vypracoval: Mgr. Naděžda Gregorová

Více

Š K O L N Í Ř Á D ŠKOLNÍ ŘÁD

Š K O L N Í Ř Á D ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje a konkretizuje podmínky výchovně vzdělávací práce v Základní škole, v návaznosti na platný školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění, na vyhlášku č. 48/2005 Sb. o základním

Více

Obsah: Článek I Úvodní ustanovení

Obsah: Článek I Úvodní ustanovení Školní řád Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 31. 8. 2011 Schválil: Školská rada dne: Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ

Š k o l n í ř á d ČÁST PRVNÍ Š k o l n í ř á d Školní řád Základní umělecké školy Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 1124/50 vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Čl. I Obecná ustanovení. Čl. II Organizace základního uměleckého vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. Čl. I Obecná ustanovení. Čl. II Organizace základního uměleckého vzdělávání Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 3/2013 Školní řád Základní umělecké školy Třebíč vydává na základě 30,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) 1. Podklady pro hodnocení Pozorování z hlediska přípravy ţáka na výuku, práce při vyučování,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04. Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis. Ř04_Školní řád.doc 1.4.

Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04. Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis. Ř04_Školní řád.doc 1.4. Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04 Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Mgr. Libuše Kolářová PVK 30.10.2007 Schválil Mgr. Libuše Kolářová ředitelka 28.3.2008 Identifikace

Více

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro OA)

Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro OA) ŠKOLNÍ ŘÁD Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro OA) Zpracoval: Mgr. Pavel Hýl ředitel školy Kontroloval: Mgr. Petr Bělaška, statutární zástupce ředitele školy Účinnost: od 1. listopadu

Více

Pokyn ředitele č. 12/2014

Pokyn ředitele č. 12/2014 Pokyn ředitele č. 12/2014 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. 1 Formy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2015) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 875 / 2015 / 1415 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2015) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola Jana Štursy, příspěvková organizace se sídlem v Novém Městě na Moravě ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 9/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2010 Směrnice nabývá

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více