Prioritní cíle programu LIFE+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prioritní cíle programu LIFE+"

Transkript

1 Prioritní cíle programu LIFE+ 1

2 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, s cílem zastavit v rámci EU do roku 2010 ztrátu biologické rozmanitosti, včetně různorodosti genetických zdrojů. 2

3 Prioritní oblasti LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí Změny klimatu: stabilizovat koncentraci skleníkových plynů na úrovni, která zabraňuje globálnímu oteplování o více než 2 C Voda: přispívat ke zlepšení kvality vody rozvíjením nákladově efektivních opatření s cílem dosažení dobrého ekologického stavu s ohledem na vypracování prvních plánů povodí na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ( 1 ) (rámcová směrnice o vodě) Ovzduší: dosáhnout úrovní kvality ovzduší, které nevedou k výrazným nepříznivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ani pro ně nepředstavují rizika 3

4 Prioritní oblasti LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí Půda: chránit a zajistit udržitelné využívání půdy zachováním jejích funkcí, předcházením ohrožení půdy, zmírňováním jeho účinků a obnovováním degradovaných půd Městské prostředí: přispívat ke zlepšování vlivu městských oblastí Evropy na životní prostředí Hluk: přispívat k rozvoji a provádění politiky týkající se hluku ve venkovním prostředí Chemické látky: zlepšit do roku 2020 ochranu životního prostředí a zdraví před riziky představovanými chemickými látkami, a to prováděním právních předpisů týkajících se chemických látek, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ( 1 ) (REACH) a tematické strategie udržitelného používání pesticidů 4

5 Prioritní oblasti LIFE+ Politika a správa životního prostředí Životní prostředí a zdraví: rozvíjet informační základnu pro politiku v oblasti životního prostředí a zdraví (akční plán pro životní prostředí a zdraví na období 2004 až 2010) Přírodní zdroje a odpady: rozvíjet a provádět politiky určené k zajištění udržitelného řízení a využívání přírodních zdrojů a odpadů, zlepšovat vliv produktů na životní prostředí, zdokonalovat udržitelné způsoby výroby a spotřeby, předcházení vzniku odpadů, jejich využití a recyklace; přispívat k účinnému provádění tematické strategie pro předcházení a recyklaci odpadu Inovace: přispívat k rozvoji a demonstraci inovativních politických přístupů, technologií, metod a nástrojů k podpoře provádění akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP) 5

6 Nezpůsobilé aktivity v rámci LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí Studie, které se konkrétně nezaměřují na cíl stanovený v návrhu projektu Aktivity výzkumu a technologického vývoje Rozvoj průmyslové kapacity 6

7 Prioritní oblasti LIFE+ Informace a komunikace Základní cíl: šířit informace a zvyšovat povědomí o otázkách životního prostředí včetně předcházení lesním požárům a poskytovat podporu doprovodným opatřením, jako jsou informační a komunikační činnosti a kampaně, konference a vzdělávání včetně odborné přípravy pro předcházení lesním požárům. 7

8 Vhodná témata pro projekty LIFE+ Informace a komunikace Kampaně na šíření povědomí o vzácnosti/hospodárném využití vodních zdrojů v členských zemích, zatížených nedostatkem vody. Sběr použitých metod, výsledků a získaných poznatků z předchozích projektů LIFE pro danou oblast/stanoviště/druh (např. vody, mokřady, netopýři) a jejich aktivní přenos zainteresovaným skupinám schopným tyto informace dále využít. Pořádání národních veřejných kampaní na podporu sítě NATURA Rozvoj dovedností určených pro správce území NATURA

9 Vhodná témata pro projekty LIFE+ Informace a komunikace Začleňování požadavků na zachování biodiverzity do postupů územního plánování. Kampaně na šíření povědomí o biologické rozmanitosti (propojené s příslušnou kampaní EU) s cílem vysvětlit široké veřejnosti roli a význam biologické rozmanitosti. Podpora propojování přírodních oblastí (zelená infrastruktura) prostřednictvím osvětových akcí pro veřejnost. Začlenění konceptu ekosystémových služeb do řízení v soukromých podnicích nebo do veřejných výdajů především v souvislosti s vyhlašováním zelených veřejných zakázek. 9

10 Nezpůsobilé aktivity v rámci LIFE+ Informace a komunikace Investice do významné infrastruktury Nákup půdy Výzkum a technologický vývoj Propagaci produktů (marketing) Lobbyistické aktivity NNO Náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví Aktivity zaměřené na šíření procesu registrace EMAS a Ecolabel (viz program CIP) Aktivity na prevenci proti lesním požárům, které jsou pokryty EZFRV Rozvoj znalostní báze (rozvoj, atd.) Likvidaci lesních požárů (viz nástroj civilní ochrana) 10

11 Hodnocení projektů Kritéria Maximum bodů Potřebné minimum Technická soudržnost a kvalita 15 8 Finanční soudržnost a kvalita 15 8 Přispění k obecným cílům LIFE Evropská přidaná hodnota a komplementární a optimální využití evropských fondů Přeshraniční charakter 5 - Soulad s národními prioritami pro daný rok a národní přidaná hodnota podle národního kontaktního místa pro LIFE+ 10 Celkem

12 Realizované projekty v ČR RUPICOLOUS Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu projekt ukončen , web.str. MORAVKA Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky Předkladatel : Moravskoslezský kraj Časové období : 1/1/ /12/2010, celkem 48 měsíců Celkový rozpočet : Partneři :ČSOP Salamandr, Lesy České republiky s.p., Povodí Odry s.p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský Prazdroj, a.s. Web. str.: 12

13 Realizované projekty v ČR INFOMS Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTSII Moravskoslezsko Předkladatel : Moravskoslezský kraj Časové období : 1/1/ /12/2013 Celkový rozpočet : Partneři : ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí, Občanské sdružení Hájenka, Actaea o.s. Cíl projektu: podpora rozvoje efektivní komunikace a cílené šíření informací za účelem řešení problému ve vztahu k ochraně přírody a krajiny v NUTS II Moravskoslezsko. 13

14 Schválené projekty 2009 Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů v nelesních stanovištích v České republice a na Slovensku Příjemce: AOPK Rozpočet: Časové období: Aktivní ochrana teplomilných druhů a stanovšť v EVL České středohoří Příjemce: AOPK Rozpočet: Časové období:

15 Kontakty Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU Tel: Bc. Markéta Konečná odborný referent, odd. programů EU tel:

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více