PROGRAM LIFE+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life"

Transkript

1 PROGRAM LIFE+ 1

2 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

3 Role národního kontaktního místa Poskytování informací o programu LIFE+ Poskytování konzultací zájemcům o předloţení projektu Přijímání projektových ţádostí a jejich zasílání na EK Moţnost spolufinancování projektů 3

4 Oprávnění ţadatelé veřejné organizace soukromé podnikatelské subjekty soukromé nepodnikatelské subjekty pouze subjekty právně zaregistrované v zemích EU národní/ nadnárodní projekty 4

5 Co lze z programu LIFE+ financovat? Spolufinancování na poli ochrany přírody, stejně tak jako v dalších oblastech ţivotního prostředí v evropském zájmu Spolufinancování informačních a komunikačních aktivit pro ţivotní prostředí Činnosti, které naplňují Šestý akční program Společenství pro ţivotní prostředí Nelze spolufinancovat projekty financovatelné z jiných dotačních mechanismů!!! 5

6 Tři pilíře LIFE+ LIFE + Příroda a biologická rozmanitost (max. 75% spolufin.) Cíl: ochrana prioritních druhů a stanovišť v evropsky významných lokalitách Cíl: zastavení úbytku biodiverzity LIFE + Politika a správa v oblasti životního prostředí (max. 50% spolufin.) CíI: Implementace, aktualizace a rozvoj komunitární politiky a legislativy v oblasti jednotlivých sloţek ţivotního prostředí LIFE + Informace a komunikace (max.50% spolufin.) Cíl: Kampaně na komunikaci a zvyšování veřejného povědomí a akce spojené s implementací, aktualizací a rozvojem evropské environmentální politiky a legislativy 6

7 TŘI PŘÍSTUPY Nejlepší praxe realizuje vhodné, nákladově efektivní, nejmodernější technologie a metody na ochranu druhů/stanovišť. Testování a vyhodnocování postupů nejlepší praxe by NEMĚLO být součástí projektu. Monitorování je povinné Prezentace LIFE část 7

8 TŘI PŘÍSTUPY Demonstrace zavádí do praxe, testuje, vyhodnocuje a rozšiřuje aktivity a metody, které jsou do určité míry nové nebo neznámé ve specifickém kontextu projektu a které by měly být více rozšířeny v podobných podmínkách. Monitorování, vyhodnocení a zveřejnění jsou integrálními částmi projektu Prezentace LIFE část 8

9 TŘI PŘÍSTUPY Inovace zavádí technologii nebo metodu ochrany, která nebyla předtím nebo jinde aplikována/vyzkoušena a která nabízí další potenciální výhody ve srovnání s nejlepší současnou technologií musí být inovativní na úrovni EU Prezentace LIFE část 9

10 LIFE+ PŘÍRODA Cíl: Přispívá k implementaci směrnic o ptácích a o stanovištích (Směrnice Rady 79/409 EEC a 92/43/EEC) Přístup: Musí se jednat o nejlepší praxi a/nebo demonstrativní projekty Zaměření: Dlouhodobě udrţitelné investice do lokalit Natura 2000 a na ochranu druhů a stanovišť, na které se zaměřují na směrnice o ptácích a o stanovištích 10

11 LIFE+ BIOLOGICKÁ ROZMANITOST Cíl: Přispívá k implementaci cílů Sdělení Komise COM (2006) 216: Zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010 a dále Přístup: Musí se jednat o demonstrativní a/nebo inovativní projekty Zaměření: Předvedení opatření a postupů, které přispívají k zastavení úbytku biodiverzity v EU, jiné neţ ty, které se vztahují k naplňování cílů směrnic o ptácích a o stanovištích NEJDE o zbytkovou kategorii pro projekty typu LIFE+ Příroda 11

12 LIFE+ POLITIKA A SPRÁVA V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Cíl: Implementace, aktualizace a rozvoj komunitární politiky a legislativy v oblasti ţivotního prostředí Přístup: Projekty musejí být demonstrativní a/nebo inovativní Zaměření: Na překlenutí mezery mezi výsledky výzkumu a vývoje a jejich širokou implementací a na propagaci inovativních řešení s veřejnou dimenzí 12

13 LIFE+ POLITIKA A SPRÁVA V OBLASTI Dva druhy projektů: ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Akce vztaţené ke klimatické změně, vodě, vzduchu, půdě, městskému prostředí, hluku, chemickým látkám, ţivotnímu prostředí a zdraví, odpadům a přírodním zdrojům, lesům, inovacím a strategickým přístupům Projekty na rozvoj a zavádění komunitárních cílů vztahujících se k široce zaloţenému, vyladěnému, komplexnímu a dlouhodobému monitorování lesů a interakcí v oblasti ţivotního prostředí 13

14 LIFE+ INFORMACE A KOMUNIKACE Cíl: Kampaně na komunikaci a zvyšování veřejného povědomí a akce spojené s implementací, aktualizací a rozvojem evropské environmentální politiky a legislativy Rovněţ pokrývá: Kampaně na zvýšení obecného povědomí a školící aktivity pro prevenci lesních poţárů Charakter: Výrazné viditelné komunikační a informační kampaně zaměřené na definovaný environmentální problém Projekty NEMUSEJÍ být inovativní nebo demonstrativní 14

15 Charakteristika projektu Průměrná výše rozpočtu projektu: 2 mil. Euro Průměrná délka projektu 5 let Spolufinancování projektu 1 ex ante platba, 1/2 průběţné platby a 1 ex-post platba (nejčastější model 40% - 20% - 20% - 20%) Partnerská struktura projektu: koordinující příjemce, přidruţený příjemce - technické + finanční zapojení v projektu; spolufinancující subjekt = sponzor (bez technické účasti) Realizace projektu pouze na území EU Evropsky přidaná hodnota 15

16 Čísla LIFE+ Trvání: aţ Rozpočet: více neţ 2 miliardy Rozpočet na rok 2010: 240 mil. Rozdělení rozpočtu alespoň 78% na projektové granty, z čehoţ alespoň 50% na přírodu a biologickou rozmanitost alespoň 15% cíl pro přeshraniční projekty 16

17 Program LIFE+ v České republice 2007: 5 ţádostí, 0 projektů 2008: 4 ţádosti, 1 projekt 2009: 4 ţádosti, 2 projekty 2010: 6 předloţených ţádostí 17

18 Výzva LIFE Očekávané vyhlášení 5.výzvy únor 2011 Deadline pro předkládání ţádostí k Do projektové návrhy na EK K podpis grantových smluv Očekávaná alokace pro ČR cca 5mil. Euro 18

19 Výzva na spolufinancování MŢP můţe být předmětem změny Pro připravované projektové návrhy, které uspějí v interním hodnotícím procesu Max. míra spolufinancování: 2/3 nutného spolufinancování z vlastních nebo veřejných zdrojů, max. 10mil. Kč Termín pro předkládání projektových návrhů: polovina dubna

20 Připravované semináře k 5. výzvě Únor/březen 2011 Základní informační seminář LIFE+ Začátek dubna 2011 Praktický seminář LIFE+ pro předkladatele Osobní/telefonické konzultace se zástupci NKM 20

21 Programy, které mohou být vhodnější (1) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Národní Ministerstvo zemědělství Národní Ministerstvo ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje Generální ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova Evropský fond regionálního rozvoje Národní ministerstvo rozvoje, veřejných prací a bydlení Generální ředitelství EK pro regionální politiku 21

22 Programy, které mohou být vhodnější (2) Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) 7. rámcový program pro výzkum Generální ředitelství EK pro rozvoj Finanční nástroj pro civilní ochranu Generální ředitelství EK pro humanitární pomoc a civilní ochranu Fond soudržnosti Generální ředitelství EK pro regionální politiku Evropský rybářský fond Generální ředitelství EK pro mořské záleţitosti a rybářství 22

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více