Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, Lanškroun, tel.: , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, 563 01 Lanškroun, tel.:465 322 732, e-mail: zsspla@gmail.com, IČO:708 45 361"

Transkript

1 Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 Olbrachtova 206, Lanškroun, tel.: , IČO: Minimální preventivní program

2 Vychází z preventivních programů z předcházejících let, které se osvědčily. Minimální preventivní program je vypracován v souladu s pokyny MŠMT - č.j: / Základní škola speciální Lanškroun Naši školu navštěvují žáci s různými druhy postižení (převážně se středně těžkým mentálním postižením), s diagnózami poruch autistického spektra a s kombinovanými vadami. Žáci vyžadují individuální přístup po celou dobu výuky, což se promítá i do minimálního preventivního programu. Charakteristika programu: Preventivní program má vést děti ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvíjet osobnost dítěte. Program také podporuje rodiny a sourozence dětí s mentálním postižením. Preventivní program je součástí všech tématických a individuálních výchovně vzdělávacích cílů žáků a promítá se do všech vzdělávacích oblastí (Jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura). Při uplatňování preventivního programu ve vzdělávacích oblastech jsou uplatňovány metody aktivního učení, které jsou vždy přiměřené k postižení žáků. Vzhledem ke specifickým potřebám našich žáků se během let některá tématu opakují, což vede k částečnému pochopení a osvojení základních pravidel prevence. Při výuce je kladen důraz na aktuálnost a pravdivost informací. Určení programu: Minimální preventivní program je určen pro potřeby Základní školy speciální. Je určen pro žáky, učitele, rodiče a ostatní, kteří se budou podílet na jeho realizaci (PPP, pracovníci zdravot. zařízení, SPC ). Cílová skupina Cílovou skupinou jsou žáci, učitelé, rodiče, kteří vytváří vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti žáků Základní školy speciální. Výhodou žáků naší školy je, že se ve třídách vyskytují v menším počtu, což vykazuje menší míru rizika výskytu sociálně patologických jevů. Cíle programu: - výchova k zodpovědnosti za své zdraví a zdravý životní styl - seznámení žáků, pedagogů, učitelů s problematikou sociálně patologických jevů - preventivní působení na žáky a rodiče - boj proti zneužití návykových látek - rozvíjení osobnostních kvalit - využívání volného času - poznávání přírody, zvířat a věcí kolem sebe

3 Cíle MPP školy vycházejí z individuálních výchovně vzdělávacích cílů žáků. V oblasti sexuální výchovy jsou žáci přiměřeně informováni opět s ohledem na okolnosti a své individuální schopnosti. Zásady prevence spočívají: - v individuálním práci s každým žákem - aktivním zapojením třídního učitele - v kvalitně zpracovaných pravidlech soužití školního řádu Rozpracování pro jednotlivé ročníky: 1. ročník osobní bezpečí základní zásady mezilidské komunikace vztahy v dětském kolektivu socializace jedince každý člověk je jiný základní hygienické návyky využití volného času rodina jako bezpečné místo 2. ročník lidské tělo zdraví a jeho ochrana zacházení s léky režim dne vztahy mezi lidmi chování v krizových situacích 3. ročník zdraví a jeho ochrana lidé kolem nás využití volného času ochrana proti obtěžování cizí osobou pojmy z oblasti prevence sexuální výchovy a drogové závislosti 4. ročník lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími životospráva a důsledky nevhodných návyků využívání volného času pojmy drogová závislost, sexuální výchova vztahy v dětském kolektivu

4 5. ročník domov, rodina, důvěra, vztahy rozdíl mezi léčivými a návykovými látkami vztahy v dětském kolektivu komunikace poznatky negativních vlivech tabáku a alkoholu puberta nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi 6. ročník vhodná náplň volného času, zdravý životní styl ochrana zdraví rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích rizika zneužívání návykových látek způsoby omítání centra odborné pomoci 7. ročník komunikace mezi lidmi mezilidské vztahy péče o zdraví, život s handicapem vztahy mezi dívkami a chlapci, sexuální výchova osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí 8. ročník fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka rozvoj poznávání a sebepojetí řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty agresivita, šikana různé druhy násilí sexuální výchova, odlišnosti, deviace drogová závislost kontaktní centra 9. ročník sebeuvědomění, sebepojetí, rozvoj osobnosti zdravé sexuální chování volba životního partnera sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem komunikace právní odpovědnost, trestní normy

5 10. ročník opakování z vybraných témat podle potřeb jedince nebo dané skupiny Metody efektivity programu: Minimální preventivní program se v každém pololetí bude vyhodnocovat na pedagogické radě a celkové hodnocení proběhne na konci školního roku. Učitelé: a) jsou seznámení s preventivním programem školy b) spolupracují s metodikem prevence a s výchovným poradcem c) informují o událostech souvisejících s patolologickými jevy d) sledují specifické potřeby žáků e) zařazují vhodná témata do vyučovacích předmětů f) monitorují rodinné prostředí žáků spolupracují s rodiči, g) pravidelně informuje o chování a prospěchu žáků h) jsou informováni o přednáškách a besedách týkajících se dalšího vzdělávání učitelů ch) mají přehled o institucích a centrech krizové prevence ( adresy, telefonní čísla) i) jsou seznámeni s prvky šetrné sebeobrany a fyzických restrikcí, které jsou součástí krizové intervence u žáků s postižením. Tyto prvky mohou být použity jen se souhlasem rodičů u ojedinělých, jednorázových těžkých problémů chování. Spolupráce školy a rodičů: a) využívání schopností a dovedností rodičů žáků, zvláště v rámci mimoškolní činnosti. b) umožnění přístupu ke všem formám informací podle zájmu - setkání a vzdělávací akce se zástupci preventivních krizových center, SPC, APLA a dalších odborníků v oblasti prevence. c) zapůjčení veškerých materiálů, kterými škola disponuje (literatura, videokazety). d) poradenské činnosti poskytované přímo ve škole nebo ve spolupráci se specializovanými zařízeními. e) objasnění postojů školy v dané problematice (záškoláctví, týrání a zneužívání dětí). f) podpora rodičů v náročných životních situacích

6 g) podpora rodičů při zvládání agresivity žáků s artismem h) školní metodik prevence je rodičům k dispozici jednou týdně Škola podporuje aktivitu rodičů a organizuje pracovní odpoledne dětí a rodičů, věnované různým činnostem projekt zahrada, zahradní slavnost - velikonoční čas - tak se to dělá u nás doma - malování hrnečků, apod Spolupráce s jinými školami a organizacemi: a) MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ a SOU Lanškroun, Projekt NEPOSTIŽENÍ MEZI NÁMI Polsko, ZUŠ b) Domov u studánky, SPC, APLA Praha c) ZŠ Bystřec d) Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Katedra aplikovaných pohybových aktivit APA centrum (www.apa.upol.cz) Rámcový časový harmonogram: Září: - bezpečný návrat do školy okolí školy, dopravní hřiště třídní učitelé - seznámení rodičů s MPP a školním řádem třídní učitelé světový den první pomoci důležitá čísla třídní učitelé - naše třída, vztahy ve třídě poznání nových kamarádů, společná tvorba pravidel třídní učitelé - péče o zdraví plavání, otužování, přespolní běh třídní učitelé Říjen: - ekocentrum Brno, zoo utužování vztahů ve třídě, utužování vztahu učitel-žák p.uč. Vetchá - světové dny zvířat, výživy a stromů zdravý životní styl, nejkrásnější strom, podmínky života rostlin a zvířat p.uč. Kupsová vznik Československa domov a jeho okolí, kde jsem doma, moji předci jsou, rodokmen p.uč. Paščenková Listopad: - dramatická soutěž Kukátko Moravská Třebová třídní učitelé - hry návštěva polských kamarádů (co vím o Polsku) třídní učitelé Den bez cigaret škodlivost kouření, proč lidé kouří, návrh plakátů, výstava prací jednotlivých tříd p. uč. Kupsová a třídní učitelé - Den světových náboženstvích co znamená Desatero třídní učitelé

7 Prosinec - advent, vztahy v rodině třídní učitelé - jarmark p. uč. Vetchá a třídní učitelé - vánoční programy ZŠ Bystrc, Domov u studánky a ZŠ Smetanova p. uč. Paščenková - Vánoce zvířata, ptáci a lidé p. uč. Paščenková a třídní učitelé Leden: - sportoviště v našem městě návštěva zimního stadionu třídní učitelé - bezpečnost při zimních radovánkách pohyb v přírodě, silnice není kluziště třídní učitelé - není na světě bylina, která by na něco nebyla akce pro rodiče p. uč. Paščenková Únor: - bavíme se ve volném čase karneval, taneční odpoledne p. uč. Paščenková - šikana, kriminalita, drogy třídní učitelé - péče o vlastní tělo, hygiena třídní učitelé - naše tělo, péče o zdraví, tělesná zdatnost práce s encyklopediemi, smyslové a pohybové hry, základní pohybové návyky třídní učitelé Březen: - velikonoční vajíčko - jak to děláme u nás doma rodiče a děti výstavka - recitační soutěž Moravská Třebová p. uč. Kupsová a třídní učitelé - velikonoční programy ZŠ Bystřec, Domov u studánky velikonoční zvyky a obyčeje p. uč. Paščenková - Vivat Komenský škola hrou nácvik odmítání, umím říct ne, nechci, dramatické ukázky třídní učitelé Duben: - ochrana zdraví den zdravého životního stylu spinning p. uč. Skalická - Den proti hluku mediální zdroje a působení hluku na člověka třídní učitelé - Den Země nemocná příroda - třídění odpadu, péče o okolí školy třídní učitelé - Kde najdu pomoc ( policie, hasiči, lékař) návštěva u hasičů Květen: - příroda je největší tělocvična pohyb venku, duševní zdraví a hygiena třídní učitelé - jak škodí kouření světový den bez tabáku třídní učitelé - běh do sjezdovky Kypuš třídní učitelé - rybolov základy rybaření p. uč. Vetchý a třídní učitelé Červen: - poznávání okolí výlety, vycházky třídní učitelé - rafty - den s turisty a vodáky - p. uč. Skalická a třídní učitelé - zahradní slavnost prožitkový den na zahradě s rodiči a dětmi třídní učitelé

8 Pokud se během školního roku naskytnou další možnosti primární prevence, jsme flexibilně připraveni ji zapojit do programu či se účastnit různých, pro nás vhodných programů. Minimální preventivní program zpracoval metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogy za podpory ředitele školy a je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Zpracovala:.. Mgr.Libuše Paščenková školní metodik prevence Mgr. Radim Vetchý ředitel školy Lanškroun, září 2012 Definitivní znění programu bylo projednáno na pedagogické radě č. 1/ Člen školské rady: Člen školské rady: Přílohy

9 Postupy při řešení jednotlivých patologických jevů : Šikana (dle metodického pokynu č.j. : 28275/ ) rozhovor s žáky, kteří na šikanování upozornili rozhovor s oběťmi a zajištění její ochrany nalezení dalších vhodných svědků individuální, případně konfrontační rozhovory svědků (ne ale konfrontace oběti a agresora) rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi potrestání agresorů a následná práce s agresory i s oběťmi O všech etapách a výsledcích jednání je nutno vypracovat písemný záznam a samozřejmě informovat rodiče či zákonné zástupce dětí. Pokud by byla zjištěna šikana vyššího než druhého stupně, přivolá škola na řešení odborníka. Použití návykových látek při podezření na použití návykových látek provede vedení školy diskrétní šetření a pohovor se žákem při důvodném podezření okamžitě kontaktují rodiče, event. zákonné zástupce (při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor ) při průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou ( i alkoholem) v době vyučování, kontaktuje vedení školy zdravotnické zařízení a zároveň uvědomí rodiče (popř. zákonné zástupce) a zváží kontaktování příslušného sociálního odboru Dealerství nebo podezření na porušení 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče škola uvědomí oddělení péče o dítě, odd. sociální prevence, sociálního odboru OÚ oznámí věc Policii ČR Záškoláctví (dle metodického pokynu č.j. : / )

10 1. při neomluvené a zvýšené neomluvené nepřítomnosti žáka ve škole informuje třídní učitel ředitele školy 2. škola ověří věrohodnost omluvené nepřítomnosti 3. neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který jsou zástupci pozváni písemně. Zde projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Každá taková neomluvená nepřítomnost je také projednávána na pedagogické radě školy a je sankciována dle školního řádu a rozhodnutí rady 4. neomluvená nepřítomnost žáka nad 25 hodin ředitel školy zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně- právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu 5. při opakovaném záškoláctví v průběhu školního roku je třeba postoupit druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie hlášení bude zaslána příslušnému školskému odboru.

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více