PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

2 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační schéma řízení školy, kompetence Funkce, dlouhodobé úkoly Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plán osobního rozvoje Propagace práce školy Výuka cizích jazyků Metodické orgány Školní vzdělávací program Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky Školní družina Státní svátky strana Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 2 z 17

3 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Pokračovat v projektu Hravě žij zdravě, Zdravé zuby apod. Provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy (nákup výškově stavitelného nábytku, oprava WC v prvním poschodí na nové budově, výměna oken v obou budovách, výměna PVC krytiny v nejvíce poškozených třídách). Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotně postižených žáků zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech, rozvíjet klíčovou kompetenci k učení, řešení problémů a KK pracovní. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Všichni učitelé důsledně pracují s chybou žáka. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, domácí příprava žáků musí být smysluplně zadávaná, s jasným a konkrétním cílem, přiměřená věku, kvalitativně i kvantitativně diferencovaná vzhledem k možnostem žáka. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Vést kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, v případě neprospěchu učitelé stanoví opatření, povedou písemné záznamy o projednávání se žáky a rodiči na tripartitních konzultačních schůzkách. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 3 z 17

4 Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti., podporovat žáky při práci v Žákovském parlamentu a v Ekoradě. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. Uvádět do praxe standardy AJ, ČJ, M. 3. Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat, jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy a naopak. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, mimovyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pokračovat v práci s žáky se sociálním znevýhodněním, komunikovat s jejich zákonnými zástupci i mimo vymezené konzultační hodiny. Nepodléhat pocitům marnosti při práci s těmito žáky, ale uvědomovat si různou úroveň dětí na vstupu do školy a přidanou hodnotu v průběhu povinné školní docházky. Pracovat s vědomím, že nemůžeme všechny žáky naučit všem vědomostem, ale můžeme je posouvat v rozvoji jejich dovedností. Uvědomovat si osbní maximum žáků. II.Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či prospěchově slabých. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 4 z 17

5 III. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími ve trojici učitel-žák - rodič, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. III. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO, koordinátor ICT. Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních plánů a do plánů metodických orgánů. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo, plnění výstupů ŠVP a standardů, respektování individuálních zvláštností žáků a na práci s chybou. Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení, které bude východiskem a zdrojem informací pro zpracování výroční zprávy školy. Nadále budou učitelé pracovat v týmu autoevaluace pod vedením p. uč. Dvořákové a Broďákové. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání. Všichni pedagogové pracují v ročníku podle ŠVP ZV Škola vlídnějšího zacházení se zemí, včetně zvířat a lidí. K tomu v rámci možností vytváří vedení školy odpovídající podmínky (personální, ekonomické a materiální). Zodpovídají : ředitelka a zástupkyně školy, týmy metodických orgánů, tým grantů, tým autovaluace s vedoucími, hlavní koordinátorka ŠVP Budínská L. Další učební plány a/ Ochrana člověka za mimořádných událostí (průběžně v TV na II. stupni, v Prvouce a Přírodovědě na I. stupni) Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 5 z 17

6 b/ Minimální preventivní program c/ Dlouhodobý plán environmentální výchovy Čtenářská a informační gramotnost : - půjčování knih v ŽK a další akce školní knihovny, objednávání knih z Albatrosu a Fragmentu, zapojení do celostátního projektu Čtení pomáhá, školní projekt Jak roste čtenář - kombinace výuky s výuk. programy a práce s internetem (3 počítačové učebny, interaktivní tabule ve všech třídách kromě 2.A a 3.A, vizualizér, v některých třídách jsou žákovské počítače pro individualizaci výuky nebo skupinovou práci v roce 2012/2013 je cílem dokoupit počítače tak, aby byl počítač v každé třídě, pokud uspějeme jako partneři projektu v rámci OP VK Videokonferencemi s online lektory boříme obavy žáků z mluvené angličtiny získáme netbooky pro žáky. Matematická, přírodovědná gramotnost Je rozvíjena zapojováním žáků do soutěží, zařazováním úloh, které podněcují úsudek žáků. Finanční gramotnost Projekt Rozumíme penězům bude rozšířen do 6. ročníku, pokračovat budou ročníky ročníky.Zodpovídají p. uč. Broďáková a Žejdlíková. Propojením všech typů gramotností povedeme žáky k rozvíjení funkční gramotnosti. Spolupráce s dalšími organizacemi LVÚ Přestavlky ve školním klubu při práci v kroužcích sportovní dopoledne ZŠ Hrochův Týnec sportovní soutěže Hrošiáda a Hrochovy hry ZŠ Rosice několik žáků navštěvuje u nás náboženství a pěvecký sbor Zvoneček PPP Chrudim vyšetření žáků se SVP, metodické vedení při vytváření IVP a jejich kontrola, konzultace s učiteli Mgr. I. Sodomková PPP Ústí nad Orlicí PPP Pardubice CEDU Praha Žákovské parlamenty Výchova ke zdraví (met. portál) Pardubice ACET - prevence SVP Archa Chrudim MŠ Chrast MŠ Řestoky MŠ Rosice sbor Zvoneček se účastní jejich akcí OPD Chrudim velmi rozsáhlá spolupráce při řešení problémů dětí se sociálním znevýhodněním Městská knihovna Chrast Pasování na čtenáře Farnost Chrast výuka nepovinného předmětu Náboženství Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 6 z 17

7 Zvoneček vystupuje s kapelou Šmehydlo a pěveckým sborem Poslední šance FBC Sharks Chvaletice, ZŠ Komenského Skuteč (florbal) Nadace Charty 77 Konto Bariéry Svaz protifašistických bojovníků Chrudim Zapojení žáků do charitativních akcí Sbírka CPK CHRPA Sbírka Labestra láska beze strachu Sbírka Občanského sdružení Život dětem Sbírka Český den proti rakovině Projekt Adopce na dálku SPORT - podpora olympijské myšlenky (sportovní dny) I. a II. st. - vybíjená - futsal - florbal - basketbal - šachové turnaje O chrasteckého šachového krále atd. - plné využití velké školní tělocvičny pro TV i pro kroužky do 15:00 hod. Třídní učitelé mají tyto úkoly: 1. Seznámit žáky se Školním řádem a s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, dát podepsat Souhlas s testováním žáků (podle platné legisltivy) 2. Seznámit se s rodinným prostředím problémových žáků a spolu s rodiči sjednocovat výchovu tak, aby se odstranily negativní jevy, spolupracovat s výchovnou poradkyní, dětskou lékařkou, psychologem, spec. pedagogem, metodiky prevence. Žádat důsledně rodiče o hlášení změny zdravotního stavu žáka dle školského zákona. 3. Budou znát žáky se zdravotním postižením, zejména se specifickými poruchami učení, od rodičů a výchovné poradkyně budou získávat informace o nově vyšetřených dětech v PPP a budou informovat ostatní vyučující, společně s dyslektickými asistentkami sestaví IVP pro žáky dle žádosti rodičů, na základě rozhodnutí ředitelky školy a dle závěrů z PPP. Budou dbát na to, aby tito žáci byli vedeni a hodnoceni podle závěrů PPP v souladu s Pravidly pro hodnocení v ŠVP, které je součástí Školního řádu. Při výuce budou důsledně dbát na individuální přístup ke všem žákům. 4. Včas informovat rodiče o závažných nedostatcích v chování a prospěchu žáků, spolupracovat s metodičkami prevence sociálně patologických jevů. Spolupracovat s rodinou a získávat rodiče pro práci ve prospěch školy, př. pro úpravu školy, pro školní akademii, sponzorství pro soutěže. V případě trvalejšího neprospěchu předávají všichni vyučující písemně opatření pro žáka do ředitelny. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 7 z 17

8 5. Důsledně vést žáky k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, učebnicemi a zařízením školy, způsobené škody projednat s rodiči a žákem, pokusit se sjednat opravu nebo náhradu poškozené věci. Vést tak žáky k osobní zodpovědnosti za prostředí školy. Důsledně se zaměřit na ztráty věcí a peněz žáků. 6. Vytvářet se žáky ve svých třídách pravidla slušného chování a soužití ve třídě a vést je k pořádku ve třídě a odstraňování negativních jevů (podle Školního řádu). Podporovat činnost Žákovského parlamentu. 7. Spolupracují s PPP, s OPD Chrudim, s Policií ČR, SVP Archa Chrudim, CPIV Hradec Králové. 8. Tř. učitelé 9. a 8.tř. úzce spolupracují s kariérovou poradkyní při volbě povolání žáků. Podporují účast žáků v technicky zaměřených soutěžích a v exkurzích do firem v projektu Volba povolání v PK (KHK). 9. Tř. učitelé budou spolupracovat s vých. poradkyní a metodiky prevence při vyhodnocování situace ve třídě, předcházení neg. jevům, při poznávání kolektivu dětí. Všichni učitelé by měli : být kolegiální a informovat zastupujícího (půjde-li to) o učivu a dozorech (dozory si fyzicky předávají, nepřijde-li následující dozor, oznámí situaci do ředitelny). Výchovný a kariérový poradce bude: 1. spolupracovat s PPP, seznamovat třídní učitele se závěry z pedagogicko-psychologického vyšetření, vypracuje seznam žáků na základě podkladů PPP, či spec. lékaře a aktualizuje jej za spolupráce s dysl. asistentkami, ředitelka školy vydá rozhodnutí o IVP (září). Bude dbát na změny legislativy (Vyhl. č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách, Vyhl. č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a mimořádně nadaných). 2. spolupracovat s třídními učiteli a rodiči, mít na zřeteli pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů, tím je v úzkém kontaktu s metodiky prevence, též v odůvodněných případech kontaktuje OPD v Chrudimi, popř. Policii ČR. 3. v kontaktu s asistentkami pro dyslexii a logopedii na škole, s ved. MO pro integrované žáky. 4. spolupracovat s žáky a rodiči 9. ročníku a všech vycházejících žáků při volbě povolání s Úřadem práce v Chrudimi, stejně tak při přípravě žáků 8. tř. 5. provádět diagnostiku sociálně patologických jevů, sociometrický výzkum (SO-RA-D). Další úkoly jsou rozpracovány v plánu práce výchovné poradkyně a kariérové poradkyně. Školní družina a školní klub : Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 8 z 17

9 1. Spolupráce vychovatelek ŠK a ŠD tak, aby byli získáni žáci nabídkou kroužků a jiných aktivit, vzájemná prostupnost práce a volnočasových aktivit. 2. Zájmovou činnost žáků nadále orientovat na činnost estetické výchovy, pracovní a tělovýchovné. Vést žáky k dopravní výchově, ochraně přírody a technické tvořivosti. Klást důraz na etickou výchovu. Na vysvědčení se již v souladu s novelou Vyhl. č. 48 o základní škole neprovádí hodnocení zájmové činnosti. 3.Být v úzkém kontaktu s rodiči a třídními učiteli. 4.ŠD,ŠK pomoc při organizaci školních akcí. Odborný růst pedagogických pracovníků a)vzdělávání učitelů v rámci ICT pokračovat v nastoleném trendu, kdy učitelé umí vytvářet vlastní digitální materiály, zapojit do práce s ICT ve škole i nové pedagogy b)studium k naplňování ŠVP v praxi nové metody a formy práce c) poskytnout pomoc p.učitelům s krátkou praxí, motivovat je ke studiu k prohlubování kvalifikace uvádějící učitelé d)studia AJ podle vlastních programů e) společné proškolení pedagogů v metodách hodnocení žáků e) vzájemné hospitace a jejich rozbory f)odb. asistentky pro reedukační péči paní učitelky Celnarová, Chaloupková, Jáchymová, Palatová, Modráčková, Dvořáková, Kodešová, Dušková, Horáková a pro logopedii p.uč. Dvořáková - budou pravidelně pracovat s integr. žáky a budou vést písemné záznamy s datem konzultace a obsahem konz. g) Motivovat nekvalifikované pedagogy, kteří zahájí od studium pro získání kvalifikačních předpokladů, ke zdárnému studiu h) Společné vzdělávání pedagogů zaměřené na vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami příprava na plánovanou inkluzi, vzdělávání pro vedení školy v legislativě vztahující se k této problematice Materiální a personální zajištění a) zajišťovat školení vstupní a periodické školení BOZP a PO b) vybavovat školu dalšími pomůckami podle finančních možností (vedoucí sbírek) Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 9 z 17

10 d) získávat sponzory v Chrasti, okolí, z řad rodičů e) vést předepsanou evidenci, inventarizaci a soustavně chránit majetek školy před znehodnocením či odcizením f) pronajímat prostory školy (dle aktuálního zájmu) g) spolupracovat s Komunitní školou Chrast, o.s. h) nadtarifní složky platu formou odměn rozdělovat vyučujícím podle předem daných a známých kritérií za práci nad rámec běžných pracovních povinností i)stále iniciovat z rozpočtu města finance na pokračování postupné regenerace a rekonstrukce školy j)vybavovat školu počítači k) podávat žádosti o granty a dary l) čerpat finanční prostředky z grantů a granty řádně vyúčtovat m) v oblasti personální dbát na rozšiřování kvalifikace formou DVPP, IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. Vedení školy připraví podmínky pro plnění úkolů a pro dobrou atmosféru školy. 2. Na první pedagogické radě seznámí ředitelka školy učitele s plánem práce školy, 3. Tř. učitelé seznámí se Školním řádem a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na začátku školního roku žáky a na první třídní schůzce rodiče 4. Realizovat celoškolní a třídní projekty, integrovanou tematickou výuku. 5. Odstraňovat závady zjištěné BOZP a revizemi ze strany sjednaných firem a MěÚ 6. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování a externí spolupracovníci z PPP (psycholog a speciální pedagog), s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 7. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, využívat venkovní učebnu, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 8. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, kvalitně spolupracovat a komunikovat se školskou radou. 9. DVPP zaměřit na metody hodnocení žáků a na osvojení dovedností pedagogů pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - na doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 10 z 17

11 10. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku besedy o školní zralosti ve spádových MŠ. 11. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, činnost školní družiny a školního klubu nadále organizovat částečně jako zájmové kroužky. v 7. 9.roč.zajistit návaznost ve volitelných předmětech. 12. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 13. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 14. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. 15. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, podporu vzdělávání žáků cizinců. 16. V 9. roč. připravit žáky na přij. zkoušky, resp. na studium na SŠ, pokud se přijímací zkoušky nekonají. 17. V jednotlivých předmětech využít regionální prvky, Chrast a její okolí, vést k sounáležitosti k chrastecké škole. 18. Při vyuč. hodinách vychovávat žáky proti rasismu a xenofobii pracovat s příručkou Druhá směna o historii a kultuře Romů, ve školním roce 2012/2013 připravit dodatek k ŠVP, kde bude tato příručka rozpracována pro jednotlivé předměty a projektové dny. 19. Stále žákům připomínat bezpečné chování jako prevenci školních úrazů, do TK zapisovat pravidelně prováděné poučení žáků o bezpečném chování. 20. Zabezpečit účast žáků na soutěžích dle jejich zájmu a reprezentanty školy vést k pocitu zodpovědnosti za dosažené výsledky, výsledky zveřejňovat ve škole, na webových stránkách i v místním tisku. 21. Prezentovat se chrastecké veřejnosti v CHO, Dnem otevřených dveří, 22.školní akademií, vánočním a velikonočním jarmarkem, sportovními soutěžemi, Zvonečkem. 22. Připravit 22. školní akademii 23. Zajistit plavecký výcvik (říjen-listopad 2012, únor ,4.tř.) a lyžařský výcvik žáků (leden 2013), Školu v přírodě pro 2. a 4. ročník (dle ŠVP), činnost AŠSK. 24. Podle počtu zájemců pokračovat ve výuce náboženství. 25. Divadlo využít nabídek z kultury a VČD, žáci 8.tř. a 9.tř. navštěvují VČD podle předplatného. 26. Uplatňovat v praxi Minimální preventivní program a Dlouhodobý plán environmentální výchovy. 27. Zařadit do hodin téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. 28. Pracovat v týmu grantů a týmu autoevaluace. 29. Získávat sponzory. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 11 z 17

12 Plán porad a schůzek MO Metodické orgány: první a druhý týden v září tematické plány, leden, červen (dále dle potřeby jednotlivých vzdělávacích oblastí) Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Den určený pro porady je vždy první středa v měsíci. Pro práci na školním vzdělávacím programu budou vyčleněny další středy v měsíci odpoledne, od 14 hodin dle potřeby. Každá třetí středa v měsíci vždy odpoledne od 14 hodin je vyčleněna na údržbu diaprojektorů a interaktivních tabulí (zodpovídá koordinátor ICT a p. uklízečka Žáková) Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno, plánované návštěvy lékaře) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu provozních a pedagogických porad. Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Pedagogické rady (termíny) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Při neúčasti rodičů na konzultačních schůzkách zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek, tak, aby rodiče nemohli argumentovat, že nebyli seznámeni s prospěchem svého dítěte. V případě potřeby vyzve škola zákonné zástupce k návštěvě školy písemnou formou dopisem do vlastních rukou. Organizace školního roku ) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Zápis do první třídy ) - viz Itinerář na cestu školním rokem 2012/2013 Den otevřených dveří: po po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v lednu 2013 Časový plán vyučovacích hodin: 1. hod. 7:50 8:35 2. hod 8:45 9:30 3. hod 9:45 10:30 4. hod 10:40 11:25 5. hod 11:35 12:20 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 12 z 17

13 6. hod 12:30 13:15 Odpolední vyučování II.st. 1. hod. 7:50 8:35 2. hod 8:45 9:30 3. hod 9:45 10:30 4. hod 10:40 11:25 5. hod 11:35 12:20 6. hod polední přestávka 12:20 13:00 7. hod 13:00-13:45 8.hod 13:50 14:35 Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení Úkol, funkce Mgr. L. Budínská Mgr. L. Budínská Mgr. I. Celnarová (I.st.), Z. Volejník (II.st.) Mgr. B. Nováková Karierový poradce Přijímací řízení na střední školy Výchovný poradce Metodikové prevence Lyžařský výcvikový kurz Vedoucí A. Chaloupková, dále Mgr. D. Škola v přírodě Rydlová, Mgr. G. Stříšková Mgr. D. Dvořáková Logopedická péče Palatová, Chaloupková, Dvořáková, Asistentky pro reedukační péči Modráčková, Dušková, Horáková, Kodešová, Celnarová, Jáchymová Mgr. B. Francouzová Výzdoba školy Vánoce, Velikonoce, koordinace výzdoby celé školy Externí vedoucí B. Svobodová, O. Dramatický kroužek Kundratová Externí vedoucí J. Hájek Šachový kroužek Mgr. I. Celnarová (I.st.), Z. Volejník Koordinátoři Žákovského parlamentu (II.st.), Mgr. L. Budínská Z. Volejník AŠSK Mgr. J. Horáková, Mgr. M. Palatová, EVVO Mgr. D. Červová Externě T. Kulich správce sítě PC Mgr. L. Budínská Koordinátor ŠVP Mokrá, Šlechtová Školní časopis Modráčková (Mrázková, Jáchymová Školní knihovna Počteníčko) Jáchymová (I.st.), Grassinger (II.st) Sklad učebnic Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 13 z 17

14 Dvořáková(I.st.), Broďáková (II.st.) autoevaluace Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců - viz. Plán DVPP Propagace práce školy Příspěvky do místních novin a do školních novin zajišťuje ředitelka školy. Všichni vyučující budou o svých aktivitách informovat na webových stránkách školy v jednotlivých třídách a v jednotlivých oblastech života školy. Hlavní úkoly pro rok 2012/ Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic (pokud budou na ně finanční prostředky). 3. Vypracování plánu exkurzí, aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím akce vždy musí být schválena vedením školy. Prioritou jsou exkurze v ŠVP a dále exkurze v projektech podpořených OPVK (např. Volba povolání apod.) 4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP 6. Práce na školním vzdělávacím programu zavádění standardů do výuky Metodické orgány sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly metodických orgánů: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 14 z 17

15 - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů metodických orgánů: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytvářejí plán MO, na schůzích MO jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. - Podle časových možností organizují vzájemné hospitace. - Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 15 z 17

16 Volitelné předměty Třída 7.A,B název předmětu Konverzace v Aj Sportovní hry Ekologické praktikum e-twinning 8.AB Sportovní hry Ekologické praktikum e-twinning Informatika 9.A,B Konverzace v Aj Sportovní hry Ekologické praktikum Elektronika Pracovní činnosti 6. ročník Pč PuD=Provoz a údržba domácnosti Modráčková D= Design a konstruování Svobodová 7. ročník Pč/Vv Plab=Práce s laboratorní technikou Svobodová Pp= Příprava pokrmů Šlechtová 8. ročník Pč Svět práce Budínská 9. ročník Pč Svět práce Budínská Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 16 z 17

17 Třída, ročník Nepovinné předměty předmět hodin Vyučující 1. r. 9.r. Náboženství 1 p. Jan Paseka Školní družina Oddělení Počet žáků 1. oddělení oddělení oddělení 30 Režim 1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny 2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do měsíčního plánu práce. Školní klub 1 oddělení Tento plán je závazný pro všechny pracovníky školy. Konkretizace celoročního plánu je formou měsíčních plánů. V Chrasti dne Mgr. Lenka Budínská, řed.š. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 17 z 17

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více