Foto M. Maršálek. Květen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto M. Maršálek. Květen 2008"

Transkript

1 Foto M. Maršálek Květen 2008 ročník 26 cena 5 Kč 1

2 1. 5. Čt Svátek práce Pá So Sběrný dvůr je otevřen KAŽDOU SOBOTU, zavřeno Ne Po kvìten Út Senior klub v KS hod St Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS hod Čt Státní svátek Pá So Spanilá jízda FREEBIKERS (více: Z činnosti...) hod. POUŤOVÁ ZÁBAVA v Čenkově (více: KS) hod Ne Pou v Jincích Po Út Besídka MŠ (více: Ze života školy) hod. DEN MATEK (více: KS) hod St ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (více: Ze života školy) Čt Pá So MÁJE na Ohrazenici (více: Z činnosti...) Ne Po Út Schůzka pro zájemce o Mateřské centrum hod. Senior klub v KS hod. ZÁJEZD do POLSKA se RUŠÍ! St BĚH DUHOVÉ NADĚJE (více: Ze života školy) hod Čt Pá So Ne Po Út Senior klub v KS hod St KONCERT ZUŠ JJR - pro veřejnost (více: Z činnosti...) hod Čt Zájezd seniorů (více: KS) 7.00 hod Pá So Zájezd do Perníkové chaloupky (více: KS) 8.30 hod. spoleèenská kronika kvìten 2008 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: Narození VZPOMÍNKY PETZLOVÁ Libuše 93 let ZOCH Zdeněk 87 let HLOBILOVÁ Marta 86 let ČERMÁKOVÁ Zdeňka 86 let PLAVEC Josef 80 let ŠEVČÍKOVÁ Ludmila z Čenkova V pondělí 28. dubna 2008 jsme si společně připomněli nedožité 75. narozeniny naší manželky, maminky a babičky paní Anny Pechlátové a jejího bratra Viléma Šmejkala. Stále vzpomínají manžel František, dcery Šárka a Renáta s rodinami a ostatní příbuzní. A za vše, za vše dík, za lásku, jaká byla, za život, jaký byl Už jsou to dva roky, co nás naši nejdražší navždy opustili, a přece jsou stále s námi. Maminka a babička, paní Marie Horešovská a manžel, táta a dědeček, pan František Vychodil. Naši milí, nikdy na vás nezapomeneme! Jménem rodiny M. Vychodilová 2 3

3 informace z Úøadu mìstyse Jince kvìten 2008 Zpráva o činnosti rady městyse Jince v období od do Od únorového zasedání městyse Jince se rada sešla ke svým jednáním celkem pětkrát v únoru 18., v březnu 3. a 17. a v dubnu 2. a 14. Rada projednávala především záležitosti týkající se programu rozvoje městyse sledovala průběh jednotlivých stavebních akcí i průběh přípravy plánovaných akcí, uzavírání smluv na jednotlivé akce, podklady pro žádosti o dotační tituly, rozpočtové a bytové záležitosti, projednávala různé organizační a personální záležitosti, zabývala se přípravou podkladů pro zastupitelstvo, byla informována o akcích KS, zabývala se hospodařením příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jince, projednávala žádosti a podněty občanů, byla seznamována s dalšími informacemi, podněty a nabídkami jiných subjektů. Výstavba, program rozvoje městyse: K plánované výstavbě zázemí sportovního areálu koupaliště a fotbalového hřiště schválila uzavření smlouvy s STP a.s., jejímž předmětem je plynová přípojka na koupaliště. Rada sledovala rekonstrukci části objektu čp.165 na bytovou jednotku - k tomu schválila: - zadat Ing. Hrdinové vypracování projektu, - zadání výměny oken v celém objektu čp. 165 na základě nejlevnější nabídky, průběžně byla seznamována s postupem prací na budování bytové jednotky. Na zajištění dalších akcí schválila: - uzavření smlouvy o dílo s p. Weidlingem na výstavbu dvou garáží na parc. 1367/5 a 1367/6 k.ú. Jince, - řešila oplocení pozemků městyse, na kterých mají být realizovány stavební akce (kompostárna, zázemí ČRS a chovatelů) schválila využít nabídku firmy VEVA s.r.o. Kyjov na dodávku materiálu na drátěný plot, výrobu vrat řešit uzavřením dohody o provedení práce do 150 hodin, - byla informována o jednání se soukromým vlastníkem ohledně možného napojení bývalé ČOV na jeho studnu (návrh řešit dohodou), - byla seznamována s průběhem výstavby vodovodu a kanalizace v ulici Jiráskova, přípravou výstavby vodovodní přípojky na hřbitov, na jejíž realizaci stejně jako na provedení rekonstrukce kanalizace v uličce za kinem vybrala fi. p. Nováka z Hluboše, - schválila řešit v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace v ul. Na Struskách odkanalizování deš ového kanálu v ulici Na Struskách samostatným odvodem povrchové vody (zrušit stávající napojení přes soukromou jímku u RD). Rozpočtové Garáže Sběrný dvůr záležitosti Kompostárna Vodovod Rada schválila: poskytnout náhradu za poškození oděvu při pádu do kanálové vpusti 1.000,- Kč, zainvestování 1/5 vodovodní a kanalizační sítě v lokalitě A22 - adekvátní část za vybudování vodovodu k pozemku ve vlastnictví městyse, rozpis rozpočtu městyse pro rok 2008 na rozpočtové položky, 4 5

4 rozpočtové opatření č. 1/08 - provedení úpravy rozpisu rozpočtu ve výdajové části, prominout žadateli částku 8.050,- Kč související s již uhrazeným dluhem za nájem bytu. Organizační záležitosti Rada schválila: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společenstvím vlastníků pro dům 353, 354 v Jincích na nově vybudovanou plynovou přípojku pro tyto objekty je v souladu s usnesením zastupitelstva v této věci. Text nových směrnic pro rok 2008 (směrnice o finanční kontrole, směrnice o účetnictví a oběhu účetních dokladů, směrnice k provozu vozidel městyse, upravené směrnice pro organizaci zabezpečení požární ochrany, pro školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců v požární ochraně a požární poplachová směrnice. Využít nabídky spol. Kosta Příbram a zadat této spol. čištění místních komunikací. Zabývala se vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva, schválila program a termín jednání příštího zastupitelstva, projednávala náplň jednotlivých bodů: - projednání podmínek veřejné soutěže na prodej dvou uvolněných dvou bytů v privatizovaných objektech, - schválila zařadit projednání dalšího postupu k realizaci výstavby 48 b.j. na Zborovské na zasedání zastupitelstva v rámci bodu 5) navrženého programu, - předložit zastupitelstvu návrh na vymezení podmínek, za kterých budou prodávány parcely v lokalitě A10, - předložit zastupitelstvu návrh na úpravu odměn neuvolněných členů zastupitelstva od dle nařízení vlády 79/2008, - projednat v zastupitelstvu žádost p. Löffelmanna o koupi parcely v lokalitě F4 dle jeho výběru místo jím již zakoupené parcely, - předložit zastupitelstvu návrh řešit odkupem restitučního nároku možnost nabytí pozemků kolem KS a dvou pozemků kolem Kantorského rybníku - od Pozemkového úřadu ČR. Důležitou oblastí, kterou se rada také pravidelně zabývala, je příprava podkladů pro získání dotačních titulů tady rada schválila: Využít nabídky Terezy Hadrabové na pomoc při shromaž ování podkladů nutných pro podání žádostí o dotační tituly (cyklostezka Křešínská, sportoviště zázemí koupaliště a fotbalového hřiště), Lokalita A10 pověřila p. starostu: k dalším jednáním s vlastníky pozemků zasahujících do uvažovaného dětského hřiště na Zborovské a pod chodník kolem rybníku Kantorského o podmínkách pro získání těchto pozemků do vlastnictví městyse, k dojednání podmínek pro odkoupení pozemků potřebných k realizaci záměru přístavby ZŠ a výstavby tělocvičny se současnými vlastníky, k jednáním s vlastníky pozemků zasahujících pod plánovaný chodník na průmyslovou zónu (k vyřešení majetkoprávních vztahů pro případné žádosti o dotační tituly), rada byla seznámena s návrhy kupních smluv na pozemky zasahující do zamýšlených staveb přístavby školy i vodovodu, kanalizace, plynovodu a chodníku na průmyslovou zónu, byla informována o přijetí žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Stavební úpravy pro úspory energie ZŠ a MŠ Jince k posouzení a dalšímu řízení a o přijetí žádosti o dotaci na úpravu veřejné zeleně v sídlišti Zborovská (rovněž z fondu ŽP) a dalšímu vývoji kolem těchto dotačních titulů, o jednáních s projekční kanceláří PIK Vítek k přípravě žádosti o dotační titul na rekonstrukci ČOV a kanalizaci, projednala návrh smlouvy se spol. ADESTIK na obstarání záležitostí investora přístavba ZŠ, tělocvična. Z dalších smluv schválila: Uzavření kupní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pozemky 552/7, 554/3 a 1341/8. 6 7

5 Uzavření smlouvy o dílo s Ing. Cibulkou výkaz výměr a rozpočet na zázemí pro koupaliště. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k uložení kanalizace a vodovodu přes soukromý pozemek ul. Plešivecká. Uzavření dvou smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení vedení veř. osvětlení v horních Rejkovicích na pozemcích dvou soukromých vlastníků. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti městyse s HVP. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. č.iv (zasí ování lokality A10 elektrorozvody) s tím, že zřízení věcného břemene bude projednáno zastupitelstvem. Opakovaně se zabývala také dořešením smluvního vztahu s armádou na odběr pitné vody seznámila se s návrhem smlouvy s VUSS Praha na odběr vody z VVP návrh smlouvy dostali zastupitelé k prostudování, smlouva bude projednána na dalším jednání zastupitelstva. Personální záležitosti Rada řešila především zlepšení vzhledu veřejných prostranství a jejich údržby. Schválila: - požádat ÚP Příbram o poskytnutí 4 uchazečů o zaměstnání na zajiš ování údržby veřejných prostranství v městysi Jince byla informována, že získala příslib dvou míst; - přijetí studentů na brigády dohody do 150 hodin dvě dohody na nátěr laviček a vybavení veřejných prostranství, dvě dohody na údržbu hřbitova a dvou brigádníků na provádění drobných zednických prací; - přijetí dvou provozních zaměstnanců na dobu určitou do resp. do vč. jejich zařazení v rámci organizační struktury. Z bytových záležitostí Řešila prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou sledovala splnění podmínky, že nájemce nedluží za užívání bytu. V této souvislosti schválila: - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4/294 o jeden rok, prodloužení nájemní smlouvy na byt 3/171 o jeden rok, - prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v čp. 296 o jeden rok, - pozastavit jednání o vyklizení bytu 3/292 na základě uhrazených dluhů na nájmu, v této souvislosti schválila prominout nájemci 2/3 z celkové výše penále ,50 Kč k již uhrazeným dluhům na nájmu a uzavřít s ním novou nájemní smlouvu k bytu na dobu jednoho roku. Z dalších záležitostí týkajících se užívání bytů schválila - stanovisko k žádosti obyvatelky domu čp. 205 o umístění veřejného osvětlení blíže ke vchodu do domu - řešit světlem s čidlem pohybu, o rozšíření parkoviště mezi čp. 205, 206 výstavba nových parkovacích míst bude řešena výhledově pro celé staré sídliště, - úhradu zakoupeného zařízení Brano, instalovaného na vchodové dveře čp. 205, - vydání souhlasu k výměně oken v bytě 2/297 Čsl. dělostřelců na náklady žadatele, - neschválila vzájemnou výměnu bytů mezi žadateli - byt v čp. 361 za byt v čp Záležitosti organizací, jejichž zřizovatel je městys (KS, ZŠ a MŠ Jince) Předložit zastupitelstvu návrh na převedení zisku z hospodaření školy v roce 2007 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Jince. Přemístění kanceláře KS do místnosti proti hlavnímu vchodu budovy KS. Kulturní a zájmové záležitosti schválila vyhovět žádosti o umožnění zkoušek hudební skupiny na koupališti ve zděném objektu městyse, odměnu ve výši 1.000,- Kč pro členku kulturní komise zajištění akce zahájení adventu, seznámila se s vyhodnocením obecního plesu, byla informována o přípravě pou ové zábavy, jejíž pořádání zajiš uje KS ve spolupráci s kulturní komisí v Čenkově. Z dalších záležitostí rada schválila: - nechat zjistit rozsah závady na kanalizaci povrchové vody v chodníku u čp. 267, 268 způsob opravy bude řešen následně, - záměr pronájmu koupaliště za podmínek shodných s dosavadním pronájmem, - seznámila se s oznámením podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o schválení vlajky městyse Jince, - byla informována o žádostech občanů ohledně kácení stromů. Kromě již uvedených záležitostí byla rada průběžně seznamována s různými informacemi, podněty správních institucí a jiných organizací a nabídkami firem (nabídka dotačního titulu pro hasiče, připomínkování jízdního řádu ČD, akce ČEZ, informace o průběhu stavebních řízení...). Zprac.: V. Kad., foto: mim Z důvodu uzávěrky JZ bude usnesení zastupitelstva městyse uveřejněno v příštím čísle. 8 9

6 SBĚRNÝ DVŮR v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) V květnu 2008 otevřen každou sobotu od 8 do 11 hodin, kromě , kdy bude sběrný dvůr uzavřen z důvodu jinecké pouti. Nezapoměňte si vzít s sebou občanský průkaz! Dne 10. dubna probíhalo v obci celoplošné čištění komunikací po zimním období. Ačkoli jsme žádali majitele vozidel, aby svá auta včas přeparkovali a nebránili průjezdu čistícího vozu, obyvatelé sídliště Zborovská na tuto výzvu nereagovali. Svá auta neuklidili a tak nebylo možné zamést silnice, natož parkoviště. Doufejme tedy, že v rámci jarního úklidu si občané parkoviště i vozovky v sídlišti Zborovská uklidí sami. Na druhou stranu chválíme staré sídliště tam občané výzvu respektovali a čistění komunikace zde proběhlo bez jakýchkoli problémů. stav. Pro nás byl vždy na prvním místě pacient a když přišla nabídka volných prostor v prodejně Jednoty v Jincích, bylo rozhodnuto. Jen nás velmi mrzely průtahy spojené s otevřením lékárny, ale bohužel nebylo v našich silách urychlit práci některých úřadů. Všechny překážky, a úmyslné nebo neúmyslné, se nám ale podařilo úspěšně překonat a lékárna zahájila provoz. Rády bychom nabídly občanům vysoký standard služeb, jaký byl v předchozím působišti zvykem. Vždy jsme se snažily poskytnout nejen léky a potřebné informace, ale pomoci i při výběru nejlevnější varianty léku či vhodného doplňkového přípravku. Nebo si jen popovídat, což může být z hlediska pomoci a informace o problému důležitým vodítkem pro radu i výběr nejvhodnějšího přípravku. Dovezly jsme léky starším pacientům i domů, pokud pro ně byla chůze obtížnější nebo neměli možnost se jinak opakovaně dostavit. V tomto duchu bychom rády pokračovaly i tady v Jincích a doufáme, že nás lidé přijmou mezi sebe a bude se jim u nás líbit. Těšíme se na Vás! Vaše lékárnice z Jinecké lékárny - Mgr. Rydrychová, Mgr. Maxová a PharmDr. Černohlávková. (Foto: mim) Lékárna ve Zborovské Od 31. března tohoto roku je na sídlišti Zborovská v Jincích otevřena nová lékárna Jinecká lékárna. Magistry, které tu pracují, jste mohli potkávat v lékárně u nemocnice v Hořovicích. O tom, jak se stalo, že změnily pracoviště, samy vypráví: V nemocnici jsme působily od samého vzniku lékárny celých čtrnáct let. Za tu dobu si lékárna vytvořila stálou klientelu, mnohé ze zákazníků jsme poznaly i blíže a věděly jsme o jejich starostech a problémech, a už zdravotních nebo i rodinných. Tím víc nás pak zasáhla zpráva o prodeji nemocnice, ale doufaly jsme, že s novým majitelem najdeme společnou řeč. Bohužel, jeho představy o poskytování péče občanům, ale i o jiných aspektech lékárenské práce se značně odlišovaly od našich představ o službě pacientům. Tedy toho, na co jsme byly my i pacienti zvyklí. Následovala výpově z prostor a usilovné přemýšlení, co dál. Nabídky byly různé, ale my jsme upřednostňovaly možnost pracovat podle svých před

7 kulturní støedisko kvìten 2008 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 7. května 2008 od 14 hodin v Kulturním středisku Jince. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) oznamuje, že v květnu pravidelná schůzka nebude. Příští setkání se uskuteční 5. června května (sobota) - Pou ová zábava v restauraci Za Vodou v Čenkově, začátek ve 20 hod., k tanci a poslechu hraje skupina Dlouhá noc. Vstupné 50 Kč. Autobus pro zájemce pojede v od sokolovny Jince do Čenkova a ve zpět do Jinec. 13. května (úterý) - Den matek - posezení pro seniory. Začátek v 15 hodin před vchodem do Kulturního střediska, kde bude vystoupení dětské taneční skupiny RAK, pobaví vás i staropražský kabaret a písničky Karla Hašlera, které si jistě všichni s chutí zazpívají společně s účinkujícími. Srdečně zveme! 20. května (úterý) - zájezd na nákupy do Polska se vzhledem k velmi malému zájmu RUŠÍ. Zájezd na předvánoční nákupy plánujeme na listopad t.r. 29. května (čtvrtek) zájezd pro seniory do Hrádku u Nechanic a Chlumce nad Cidlinou (návštěvy zámků). Přihlášky u členek senior-klubu. Odjezd autobusu v 7 hod. z Jinec, zastávka u nádraží, u sokolovny, na náměstí a v Rejkovicích. 31. května (sobota) - zájezd pro děti do 15 let do Perníkové chaloupky (u Pardubic) v rámci oslavy Dne dětí. Odjezd z Jinec od sokolovny v 8,30 hod. Přihlášky + platba: Kulturní středisko nebo pí Marie Kratochvílová. Cena: děti zdarma, dospělá os. 150 Kč, důchodce 100 Kč. Žádáme účastníky zájezdu, aby do přišli zájezd zaplatit do KS. (Ve spolupráci s ČSŽ Jince) Připravujeme: 14. června 2008 (sobota) - zájezd pro děti do 15 let do Zoologické zahrady v Praze se uskuteční v rámci oslavy Dne dětí. Odjezd z Jinec od sokolovny v 7.30 hod. Přihlášky + platba: Kulturní středisko nebo pí Marie Kratochvílová. Cena: děti zdarma, dospělá os. 150 Kč, důchodce 100 Kč. 19. června 2008 (čtvrtek) - zájezd na operu RUSALKA do Divadla Příbram (v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka). Vstupenky již v prodeji v Kulturním středisku, cena 450,- Kč. Odjezd autobusu v z Jinec od sokolovny. 16. října 2008 (čtvrtek) zájezd na muzikál CARMEN s Lucií Bílou do Hudebního divadla Karlín. Vstupné + doprava: 550 Kč. Závazné přihlášky v KS Jince tel nebo V Kulturním středisku si můžete zakoupit: DVD Za poznáním - Valdek, Točník, Žebrák (BM Video) Střední Brdy I. (BM Video) Střední Brdy II. (BM Video) Brdy, zde žijeme část Jinecko (VIDI) Přírodní krásy Brd I. (VIDI) VHS Střední Brdy II. (BM Video) Lesní správa Jince (VIDI) Knihy PŘÍBRAMSKO na starých pohlednicích Brdské vzpomínání Jince dějiny obce Povídky podbrdského městečka Karlštejnská čítanka Poklady pod skálou poutníků (Mníšek) Tajemná místa Plzeňska 320,- Kč 350,- Kč 350,- Kč 250,- Kč nové! 250,- Kč 320,- Kč 200,- Kč 450,- Kč nové! 120,- Kč nové! 195,- Kč 130,- Kč 190,- Kč 199,- Kč 199,- Kč 12 13

8 KNIHOVNA Jince Od dubna 2008 má knihovna vlastní internetové stránky Zde najdete mimo jiné seznam knih z výměnného knižního fondu Knihovny Jana Drdy Příbram. Knihovna Jince děkuje firmě Světelná reklama Hrkal a Greiner, s. r. o. Jince za sponzorský dar na nákup nových knih do naší knihovny. Seznam titulů, které jsou z těchto prostředků postupně pořizovány, najdete na internetových stránkách knihovny v sekci Aktuálně. Pořádali jsme... SLAVÍKOVY JINCE 2008 Tóny houslí a klavíru rozezněly Kulturní středisko Jince 19. dubna Koncert k uctění památky geniálního houslisty a jineckého rodáka Josefa Slavíka je každoroční akcí. Jedná se o výjimečnou událost, a proto naše pozvání rádi přijímají hudební profesionálové; uctít Slavíkovu památku přijeli v minulých letech např. prof. Nora Grumlíková, Ivan Ženatý, Václav Snítil, Halka Jelínková- Klánská, Lada Jelínková, jednou také sólista Státní opery v Praze Milan Bürger za klavírního doprovodu Václava Loskota a jiní. Martin Fišl a Jakub Sedláček (foto KS) Několikrát u nás účinkovali posluchači Konzervatoře Praha se svým profesorem Jaroslavem Foltýnem, u klavíru vždy profesorka Daniela Foltýnová. Jedním ze žáků byl před několika lety i Jakub Sedláček, který s houslemi do Jinec opět zavítal po pěti letech koncertování na světových pódiích a po roce stráveném v Thajsku, kde působil jako učitel na universitě v Bangkoku. Přijel s ním mladý klavírista Martin Fišl, který dopro- vází např. známý chlapecký sbor Boni Pueri, s nímž absolvuje kolem stovky koncertů ročně po celém světě. Dva dny po koncertě v Jincích absolvoval AMU. V programu zazněly skladby: Z domoviny a Furiant z cyklu České tance od B. Smetany, houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena od J. Suka, pochod z opery Láska ke třem pomerančům S. Prokofjeva, Uherská rapsodie č. 6 - B dur F. Liszta či Scherzo - Tarantella od H. Wieniawskeho. Jako přídavek přednesl Jakub Sedláček virtuózní Paganiniho variace na italskou píseň Nel cor piu non mi sento. Jinečtí opět zklamali; a tak tento krásný a jedinečný koncert měl přímo žalostnou návštěvnost. Snad je omluvou, že to bylo díky deštivému počasí, nikoliv nezájmu o kulturní dění v naší obci. KS Čtenáři píší... Starosto, díky Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat obci za nové houpačky v parku. Věříme, že v budoucnu nám přibudou další. Jen aby vydržely a velké děti nám je nezničily. Děkujeme Honzík a Leontýnka Určitě by bylo zajímavé zveřejnit v JZ, kolik taková sranda stojí. Na internetu jsou ceny pérovadel až 20 tisíc. Takže to není zadarmo a měli by si toho všichni vážit. Také bychom rádi věděli, jestli ještě něco podobného přibude. Když bylo hezké počasí, houpačky byly v obležení dětí. V.P. Honzíku a Leontýnko, těší nás, že jsme mohli vám a ostatním dětem udělat radost. Ale to není všechno je třeba kolem houpaček ještě vybudovat doskočiště z tzv. kačírku, nainstalujeme další 2 lavičky, které už zhotovila firma Bobr a překvapením jistě bude pohádkový domeček pro děti, k jehož výrobě 14 15

9 nám velmi dobře poslouží veliký pařez, který zůstal po odstranění starého a nebezpečného stromu. Dětský koutek v parku a v Rejkovicích nás vyšel na necelých 70 tisíc Kč. V současné době žádá navíc městys v rámci dotací na Středočeský kraj z prostředků EU o finanční prostředky ve výši 1,2 milionu Kč na další 2 hřiště, a to na Zborovské (pod názvem Pyramida podle stěžejního prvku hřiště) a nad Kulturním střediskem, které jsme pracovně pojmenovali Domeček. Tak si budeme držet palce, aby nám krajští představitelé přiklepli alespoň dětská hřiště, když nemají dostatek prostředků z EU na přístavbu základní školy, výstavbu tělocvičny a ani na sportovní areál u koupaliště. J. Hála - starosta Omlouváme se Chtěli bychom se touto cestou omluvit všem, kdo měli jakékoli nepříjemnosti s naším psem, aljašským malamutem slyšícím na jméno Jim. Ten v poslední době, i přes naši snahu tomu zabránit, několikrát utekl. Velice nás to mrzí a děláme všechno pro to, aby se to neopakovalo. Zvláš děkujeme zaměstnancům Úřadu městyse Jince, kteří ho odchytili a následně nás informovali. Novákovi, Jince SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA Po kardinálu Miloslavu Vlkovi náš městys poctila další vzácná návštěva. Na vizitaci přijel ve středu 9. dubna 2008 pan biskup Václav Malý. V rámci návštěvy se též zastavil na farnosti Hluboš a Pičín. Po večerní bohoslužbě v Jincích se osobně rozloučil s každým jejím účastníkem. Přítomní byli překvapeni jeho dobrou znalostí okolní přírody, kam podniká občasné výlety v časech vzácného volna. J.V. Kdo šetří, má za tři Tak právě tohle hlásala reklama za mého mládí to je, jak dnes říkáme, za první republiky. A lidé tomu věřili a spořilo se. Pro děti měla Občanská záložna v Jincích malé trezorky, do nichž se spořilo po dvacetníku, padesátníku. A když malý človíček dostal něco většího, i pro to bylo v pokladničce místo. Papírové peníze se stočily do ruličky a rovněž putovaly do trezorku. Pan Černý v záložně trezorek otevřel zvláštním klíčkem, peníze spočítal a zapsal do spořitelní knížky. Vůbec mu nedělalo potíže spočítat i drobné mince, což v dnešní době potíž je, 16 17

10 Vězňův pláč a to veliká. Dnes je nejlépe spořit po milionech. Dnešní doba hlásá zcela něco jiného než to, že kdo šetří, má za tři. Dnes je třeba investovat, a pokud na něco, po čem toužíme, nemáme, odevšad na nás reklama volá: půjčte si. Nedávno mě v rozhlase zaujal příspěvek jednoho posluchače, který říkal, že jsme tak nuceni kupovat si věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme. Ale jistě je dobré si alespoň nějaký čas těch vypůjčených peněz užívat co přijde pak, už není vůbec důležité. Na snímku je malý trezorek Občanské záložny v Jincích. Text: František Jocha Foto: Jan Hronek V červnu roku 1942 došlo v příbramském gymnáziu k tragické události; o tom, co se tehdy stalo, vypráví film Vyšší princip, který natočil v roce 1960 režisér Jiří Krejčík podle jedné z povídek Jana Drdy. Příběh, který popsal, se tedy skutečně stal. V tragické době heydrichiády, v červnu 1942, byl šestnáctiletý student 6. třídy příbramského gymnázia Antonín Stočes zatčen. Jeden ze spolužáků ho udal za to, že z časopisu Zdroj vytrhl fotografii Hitlera a hodil ji do koše. 29. června 1942 byl spolu se svým otcem zastřelen. Ve vězení, krátce před popravou, napsal Antonín Stočes smutnou báseň Vězňův pláč. Pro obsáhlost básně zveřejňujeme její úvod a závěr: Až vrátíš se, poutníče, až propustí tě mříže, až vrátíš se, až uzříš svatohorské kříže, pozdrav tu krajinu tam s Brdy na obzoru! Pozdrav tu krajinu neznámého vzoru, kde jako dítě znal jsem každý kout, jenž vinu má, že ze mne se stal bloud, bloud hledající lásku Ó poutníče, přij mi říct, zda ještě potkals onu chásku, s níž usoužil jsem město celé, i mámu, jež věčně listy jitrocele mně kladla na roztlučené lokty, rámě Ó přij mi říct, jak daří se mámě! Zda ještě pláče, zda zšedivěl jí vlas, ó přij mi říct, zda chvěje se jí hlas jak tehdy, když kárala nezdárné své dítě, když říkala, že život má své sítě, do nichž se snadno padá, však těžko vrací zpět, když uhodila v záda, že učitel dal pět. Ihned nato však hladí hlavu. Ó Bože, jak rád bych jí provolal slávu a zlíbal vrásky, jež zhyzdily jí čelo Půjč mi svá křídla, ty rozbzučelá včelo! A mohu letět mámě do náruče, a poslechnu, zda srdce její tluče, a zlíbám tvář, jež zsiná Ó mámo, neplač pro nezdárného syna! * * * Odpus, poutníče, jenž neseš tuto zprávu, že pláči Já vím, že nejsou v právu. Odpus! Ty spěcháš v domovinu, zatím co já zde v cele bídně svou marně hledám vinu, za niž mám na smrt jít! Za niž já nesmím žít. Za vinu, která není! Ó Bože, přijde Rozednění? KS 18 19

11 SETKÁNÍ Jsou Setkání s velkým S, která nevymizí z paměti po celý život a která se často vybaví před usnutím. Jak čas uhání, stávají se legendami. I když setkání, o které půjde, trvalo jen několik okamžiků. Za okupace, a ještě několik let poté, jsme bydleli v Žebráku. Já pracoval u Volmana, v pobočném závodě J. Volman, a.s., Čelákovice. Po květnové revoluci 1945 byla v závodě zvolena Závodní rada (ZR), která převzala odpovědnost za chod závodu a měla za úkol uvést provoz do normálního stavu. Každý den jsme se po pracovní době scházeli, abychom vyhodnotili situaci v závodě a určili, co dál. Rozhodující úlohu v rozběhu výroby sehráli nově jmenovaní mistři. Na základě dekretů o konfiskaci majetku bylo třeba prohlásit a.s. J. Volman Čelákovice za konfiskát a ustavit Národní správu. Byli jsme pozváni do Čelákovic na společné jednání ZR a k provedení tohoto aktu. Jeli jsme tři: předseda ZR, František Morkus a já. Jeli jsme vlakem. Na Hlavním nádraží v Praze rychle přestoupit na vlak do Lysé. V hale davy lidí, že se jen těžko procházelo. Najednou jsme do sebe nešetrně narazili a ozval se výkřik: Jardo! Proti mně stálo ošumělé individum. Teprve po chvilce jsem poznal, kdo to je Vilda Honzovič, kamarád z průmyslovky. Krátce jsme se mlčky objali a já mumlal: Musím už jít, za chvíli to jede. Podali jsme si ruce, já jsem se vytrhl a spěchal za našimi. V Čelákovicích jsme stanovili tříčlennou správu dva z Čelákovic a jeden za Žebrák. Za náš závod jsme určili Fr. Morkuse. Správci byli ihned potvrzeni okresním úřadem, přítomným zástupcem a vydány opravňující glejty. Vilda jel domů do Žebráka z terezínského pekla, kam se dostal jako člen odbojové organizace Předvoj. V Žebráku ho ale nikdo nevítal. Druhý den jsem ho šel navštívit, nebyl však doma a nebyl tam po několik dnů. Sám se potom přihlásil. Vymydlený, svěží a ve svátečních šatech. Slavnostní přivítání! Nebyl sám hlídala ho nějaká žena. Několik spoluzaměstnanců se však nevrátilo. Marně čekala Lída na svého Tondu byl mezi 52 zavražděnými 2. května Byla to doba zvláštní plná elánu, naděje i omylů. Jaroslav Šantroch Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince Redakční rada: I. Ungrová, L. Endrštová, J. Vinkler. Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince, tel , Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. z èinnosti spoleèenských a zájmových akcí kvìten 2008 DIAKONIE Český svaz žen Jince děkuje všem občanům, kteří přispěli na DIAKONII - sbírku pro humanitární účely, kterou jsme uspořádali v polovině dubna. Těší nás, že se tato akce vždy setkává s velkým ohlasem. Protože přistavené auto bylo brzy úplně plné, omlouváme se občanům, kterým jsme nemohli věci do sbírky přijmout. Děkujeme touto cestou Michalovi Lexovi a Milanovi Raškovi, kteří neváhali a ochotně pomohli při nakládání těžkých pytlů a balíků. M. Kratochvílová, předsedkyně ČSŽ Turnaj v mariáši 7. okrsek Sboru dobrovolných hasičů pořádal 12. dubna 2008 v SAUNA-BARU Jince 11. kolo Memoriálu Josefa Zárybnického - hasičského OPEN turnaje ve voleném mariáši. A komu šla karta nejlépe? 1. místo Jan Haken, SDH Jince 2. místo Emil Dzurus, SDH Ohrazenice 3. místo David Zárybnický, SDH Ohrazenice Další kolo turnaje se bude hrát v listopadu 2008 v restauraci U Pstruha v Ohrazenici. Bližší informace v JZ říjen

12 Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál p. Třemšínem zve širokou veřejnost na koncert svých žáků z pobočky Jince, který se uskuteční ve středu 28. května 2008 od 17 hodin v sokolovně v Jincích. Od října roku 2006 dojíždějí učitelé ZUŠJJR z Rožmitálu do Jinec, kde vyučují děti hře na klavír, zobcovou flétnu, kytaru, klarinet, saxofon a základům tance. Pobočka pracuje díky vstřícnému postoji vedení ZŠ Jince, které ochotně poskytuje prostory školy k výuce. Koncert bude ukázkou toho, co se děti ze ZŠ Jince pod vedením svých učitelů za šest měsíců naučily. Dalším zájemcům o umělecké vzdělávání poskytnou učitelé ZUŠ všechny potřebné informace. Vstupné na koncert je dobrovolné. SDH Ohrazenice a Club Trilobit pořádají dne 17. května 2008 již tradiční STAROČESKÉ MÁJE Začátek v 11 hodin u restaurace U Pstruha, průvod projde celou Ohrazenicí. Do kroku, k tanci i poslechu bude hrát Doubravanka z Újezda. Předpokládaný průvod zpět k restauraci je mezi hod., zde proběhne slavnostní zakončení. Od 20 hodin se koná zábava, hraje skupina MIX z Příbrami, vstupné 50 Kč. Na tuto celodenní kulturní akci všechny srdečně zvou a příjemnou zábavu přejí pořadatelé. Jede král! Nejslavnìjší èeský panovník, Kar arel IV., z Bozí milosti císaø øímský a král èeský, se na poèátku èervna tohoto rok oku opìt vrátí na svùj legendární hrad. V pátek 6. června 2008 dopoledne vyjede císař Karel z Pražského hradu, aby po dvoudenní pouti večer v sobotu 7. června uložil korunovační klenoty Svaté říše římské, které nechal před několika týdny ukazovat poutníkům ze všech koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím trhu v Novém Městě pražském, zpět do bezpečí hradu Karlštejna. Karel IV. se svým nejbližším dvorem a vzácnými hosty vstoupí do Velké věže Karlštejna a na oltář kaple Svatého Kříže uloží nejvzácnější symboly Svaté říše římské říšskou císařskou korunu, kopí sv. Longina a říšské jablko. Císař Karel s chotí Eliškou, dvořanstvem a vzácnými hosty bude provázet vzácný poklad přes pražská historická města i středočeské obce. Všude, kudy bude Královský průvod projíždět, bude přivítán purkrabími, rychtářem a představiteli města. Pro lid prostý i urozený bude v každém místě zastavení Královského průvodu připraven bohatý program historické veselice, ukázky středověkých tanců a řemesel i s ochutnávkami staročes

13 kých jídel, rytířské souboje a v závěru cesty pod hradem Karlštejn i velký turnaj císařových rytířů. Neobvyklá historická slavnost se letos uskuteční podruhé. Cesta historickým jádrem hlavního města a pak půvabným údolím řeky Berounky se může stát také vítaným zpestřením víkendového programu každého ze zájemců sami se můžete připojit jak k historickému průvodu, tak k jeho doprovodným slavnostem. Více se o průvodu dozvíte na stránkách Královský prùvod z Prahy na Karlštejn aneb cesta Karla IV. s korunovaèními klenoty 6. a 7. èervna 2008: pátek Pražský hrad hod. Staroměstské náměstí Radotín hod. Černošice hod. Dobřichovice Dobřichovice koncert Hradiš an Dobřichovice zámek divadelní představení Noc na Karlštejně sobota Dobřichovice Lety Řevnice Hlásná Třebáň Karlštejn (louka u mostu) uložení klenotů do kaple sv. Kříže Karlštejn koncert Miro Žbirka, Gulo Čar louka u mostu ze zivota školy kvìten 2008 Okénko do MŠ Sluníčko Co se dělo v dubnu? V uplynulém měsíci kluci a děvčátka zhlédli tři divadelní představení. Ve čtvrtek to byly pohádky v podání paní učitelky Saši a Lenky (O lišce a zajíčkovi, O ko áku). V pondělí nás navštívilo Divadlo bez opony se svým pásmem Plný pytel pohádek. Také za námi přijelo Divadélko kouzel a soutěží. Když nám přeje počasí, chodíme na polodenní vycházky a poznáváme tak naše okolí. Za zmínku stojí vycházka na Ovčín - na farmu manželů Vejrových, kterým děkujeme za pozvání. Dětem se tato exkurze moc líbila, protože si zde mohly prohlédnout různá domácí zvířata. Abychom na sebe po letech nezapomněli a měli hezkou vzpomínku nejen na kamarády, ale i na naše paní učitelky, nechali jsme se společně vyfotografovat. Maminky malých dětí si jistě všimly, že proběhl zápis dětí do MŠ, spojený se Dnem otevřených dveří. Zapsat se mohly ty děti, které mají zájem navštěvovat naši školku v následujícím školním roce. Díky Dnu otevřených dveří si mohly naše prostory prohlédnout. Poslední dubnový den jsme všichni prožili na školní zahradě, kde bylo připraveno mnoho her a soutěží spojených s opékáním vuřtů. Účast na vítání občánků Také proběhlo vítání občánků, kterého se účastnily i naše paní učitelky. Proč? Vítaly Klárku, dceru naší kolegyně Gábiny Sklenářové, která je na mateřské dovolené. Kdo paní učitelky trochu zná, ví, že by to nebyly ony, aby nevymyslely něco extra. Jen se podívejte, jak to našim kolegyním slušelo! Kolektiv MŠ Jince 24 25

14 Co pro vás chystáme? My děti se pilně připravujeme na blížící se Den matek. Rády bychom našim maminkám udělali radost a pochlubily se, co všechno už umíme. Příležitost k tomu budeme mít při školní besídce. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince Výborné výsledky našich žáků Ke konci každého školního roku mají žáci všech škol možnost porovnávat si svoje znalosti a dovednosti v různých soutěžích a olympiádách na úrovni okresu, kraje i celé ČR. My můžeme s radostí konstatovat, že výsledky našich žáků jsou velmi dobré a že se v silné konkurenci zcela určitě neztratili. V některých předmětech měli dokonce lepší výsledky než studenti z víceletých gymnázií. Svědčí to i o kvalitní a zodpovědné práci našich učitelů. Výsledky okresních soutěží: Zeměpisná olympiáda: 1. místo Martin Hanák (7. tř.), 7. místa Veronika Ambrožová (8. B), Magda Lhotáková (6. tř.) Biologická olympiáda: 1. místo Štěpán Lukeš (7. tř.), 2. místo Nela Rychterová (8. A), 12. místo Jan Tichota (9. tř.), 13. místo Vendula Gruntová (8. A) Projekt ŠANCE Každý, kdo si 27. března od žáků ZŠ Jince koupil propisku, podpořil Pracovní dílnu pro DĚTI ULICE, která byla otevřena v rámci alternativního provozu Domu Šance. Má se stát přestupní stanicí mezi ulicí a prací a usnadnit klientům dětem ulice - integraci do společnosti. Informace o nových alternativně vzdělávacích programech, o radostech i starostech českých Dětí ulice najdete na (Foto KS) JINEČTÍ KRÁLOVÉ Od má naše škola zase o 20 korunovaných králů a královen více. Tentokrát se jimi stala většina žáků ze 7. třídy. Zúčastnili se dvou dějepisných exkurzí, jejichž obsahem bylo bádání v prostorách Starého královského paláce. Zadané úkoly žáci vypracovávali přímo v expozicích a splnili i závěrečnou část - orientaci v areálu Hradu. Pak už jim náleželo ocenění - fotografování v královském obleku. Všem to na trůnu moc slušelo. Posu te sami - fotografie některých uveřejňujeme. Znalosti z českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka, humanitních a přírodovědných předmětů si ověřili žáci 5., 7., 9. tříd v celostátním testování žáků Kalibro a Cermat. Testování se zúčastnilo v kraji kolem 7 tisíc žáků a v ČR kolem 70 tisíc žáků. Výsledky našich žáků nebyly špatné většina z nich se umístila v první polovině všech testovaných žáků. Podrobné výsledky budou zveřejněny ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2007/2008 (www.zsjince.cz). Sportovní soutěže: Vybíjená tř. chlapci + dívky 2. místo Vybíjená tř. dívky 1. místo (výsledky + foto jsou na Mgr. Jiří Havlát, ředitel školy Hana Garaiová Štěpán Lukeš Eliška Kuldánková Mgr. O. Pospíšilová 26 27

15 Setkání s varhaníkem Zpestřením všedního školního dne 18. dubna 2008 byla pro žáky obou stupňů ZŠ návštěva kostela sv. Mikuláše v Jincích. Proč zrovna tam? Protože díky vstřícnosti pana faráře se v těchto autentických prostorách uskutečnil koncert profesionálního varhaníka pana Kubáta. Žáci nejen vyslechli nádherné varhanní skladby, ale seznámili se i s historií tohoto nástroje. Na vlastní oči se přesvědčili, jak vlastně funguje a že hrát na varhany není vůbec žádná snadná věc. Koncert v kostele 23. dubna odpoledne se v kostele sv. Mikuláše v Jincích konalo další vystoupení; tentokrát to byl koncert žáků Základní umělecké školy J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem, pobočky Jince a jejich hostů. Skladby, které žáci ZUŠ předvedli, jen umocňovaly slavnostní atmosféru tohoto důstojného prostředí. Přítomní rodiče a přátelé účinkujících se zatajeným dechem poslouchali překrásné tóny rozličných hudebních nástrojů, jejichž akustika je v těchto vznešených prostorách neopakovatelná. Kromě méně známých autorů zazněly skladby Mozartovy, Bachovy, Beethovenovy, Händelovy a Rybovy. Žáci pod vedením svých pedagogů hráli na zobcovou flétnu, kytaru, varhany a zpívali. Všem ukázali, co se za dobu výuky naučili. A že toho není málo, o tom se mohli přesvědčit všichni, kdo si tento výjimečný koncert nenechali ujít. H. Hrkalová klavír, 2. roč. foto vlevo: A. Valtrová alt. zobcová flétna, 4. roč., A. Fenclová zobcová flétna, 3. roč. a p. učitel P. Hrubý foto vpravo: A. Vavreková zobcová flétna, 1. roč. a p. učitel S. Aksamit KS, foto: mim SBĚR PAPÍRU Pořadí tříd: 1. místo: 3. tř kg 2. místo: 5. tř kg 3. místo: 4. tř ,50 kg 4. místo: 2. tř kg 5. místo: 7. tř ,50 kg 6. místo: 1.A kg Nejlepší jednotlivci: 1. Hyanová - 3. tř kg 2. Dudková - 5. tř kg 3. Hájková - 3. tř kg 4. Havrlík - 2. tř kg 5. Jaborský - 7. tř kg Jaborská - 2. tř kg 6. Pitelka - 3. tř kg 7. Čepelák - 3. tř kg 7. místo: 6. tř ,50 kg 8. místo: 9. tř ,50 kg 9. místo: 8.A kg 10. místo: 1.B kg 11. místo: 8.B - 31,50 kg Body do celoroční soutěže: 3. tř b. 5. tř b. 2. tř b. 4. tř b. 7. tř b. 1.A - 50 b. 6. tř b. 9. tř b. 8.A - 20 b. 1.B - 10 b. 8.B - 5 b. Nejlepší jednotlivci a třídy obdrží věcné ceny. Za sběr na podzim byl žákům zaplacen výborný výchovně vzdělávací pořad v sokolovně Období husitů. Za sběr na jaře se žákům zakoupí pomůcky na výuku hudební výchovy

16 Český den proti rakovině května 2008 Ve středu se uskuteční 12. ročník úspěšné veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha. Po deseti ročnících Květinových dní se loni LPR Praha rozhodla pořádat sbírku pod novým názvem Český den proti rakovině a přihlásit se tak, v souladu s Mezinárodní unií proti rakovině, ke Světovému dni proti rakovině. Cílem sbírky není jen získání finančních prostředků na projekty LPR Praha, ale také oslovení široké veřejnosti upozorněním na prevenci před onkologickými onemocněními. Podle prof. Zdeňka Dienstbiera, zakladatele LPR Praha, je nezbytné uvědomit si, že nesmíme podceňovat péči o vlastní zdraví. Zjednodušeně řečeno, riziko nejzávažnějších nemocí, včetně rakoviny snížíme až o 60%, pokud nebudeme kouřit, nebudeme se přejídat a budeme se více věnovat pohybové aktivitě. Ukončená loňská sbírka vynesla 13, Kč. LPR Praha může hrdě oznámit, že od roku 1991 až dosud z výtěžků sbírek a ze sponzorských darů rozdělila více než 120, Kč na tři dlouhodobé programy směřující ke snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v ČR. Jsou to: programy zaměřené na nádorovou prevenci a s tím související propagaci zdravého životního stylu, podpora kvality života nádorově nemocných, podpora výzkumu, kvalitní výchovy onkologických odborníků a finanční pomoc při investicích v onkologických centrech. I letos se občané více než 450 měst, městeček a vesnic ČR setkají s dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou nabízet kytičku měsíčku lékařského za minimální příspěvek 20 Kč. Ke každé kytičce obdrží dárce také leták s radami, jak rozumnou životosprávou minimalizovat riziko onkologických onemocnění s výzvou rodičům, aby očkováním dcer proti HPV viru snížili toto riziko na minimum a aby u chlapců nezanedbávali vyšetřování varlat. I u nás Vás navštívíme s prosbou o společnou pomoc. Mgr. B. Vyskočilová 21. května 2008 start v 10 hodin na náměstí v Jincích Běh duhové naděje je nová sportovně společenská humanitární akce inspirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzkumu rakoviny Běh Terryho Foxe, která v ČR probíhala v letech a na níž Běh duhové naděje volně navazuje. Sedm principů Běhu duhové naděje 1) Běh duhové naděje je dobrovolná humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou. 2) Všechny prostředky získané od účastníků akce jako dar v rámci veřejné sbírky pod názvem Běh duhové naděje jsou věnovány na výzkum rakoviny. 3) Běh duhové naděje má hlavní cíle: získat prostředky na výzkum rakoviny, iniciovat solidaritu zdravých s nemocnými a současně apelovat na zdravý životní styl a prevenci onemocnění především mezi mladou generací. Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci rakovinných onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou. 4) Náklady spojené s organizací akce musí být kryty z jiných prostředků než z výtěžku sbírky. 5) Běh duhové naděje je během nesoutěžním. 6) Tra je možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem,... - podle vlastních sil. 7) Běhu se může zúčastnit každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, od seniorů po novorozence. Mgr. B. Vyskočilová Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem pořádá 27. května 2008 pro žáky ZŠ Jince v sokolovně koncert DĚTI HRAJÍ DĚTEM, na němž vystoupí žáci pobočky Jince. Začátek v 10 hodin. Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem - pobočka Jince oznamuje, že rozšiřuje stávající výuku v hudebním oboru (zobcová flétna, trubka, kytara a klavír) o výuku hry na klarinet a saxofon. Zájemci se mohou přihlásit každou středu od 13 do 18 hod. v budově Základní školy Jince u učitelů ZUŠ

17 13. dìlostøelecká brigáda kvìten 2008 Pardubičtí dělostřelci stříleli v Brdech Čtrnáctidenní vyvedení vojsk 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu z Pardubic do Vojenského výcvikového prostoru Brdy vyvrcholilo ve dnech března 2008 taktickým cvičením dvou palebných baterií s bojovou ostrou střelbou. Cvičení, které řídil velitel oddílu major Jiří Kývala, bylo prověrkou připravenosti a sladěnosti a zároveň vyvrcholením výcviku 1. a 2. palebné baterie 152 mm samohybných kanónových houfnic. Plnění jednotlivých palebných úkolů probíhalo z různých palebných postavení z jedné i druhé strany výcvikového prostoru, a to ve dne i v noci. Vojáci museli často překonávat únavu, fyzické vyčerpání a drsné podmínky brdského prostoru. I když samotné střelby komplikovala špatná viditelnost a husté sněžení, mohl velitel oddílu při vyhodnocení konstatovat, že stanovené úkoly byly splněny. Součástí vyvedení vojsk byla i vševojsková příprava, při níž dělostřelci zvládli výcvik v řízení bojových a kolových vozidel, speciální cvičení střeleb z ručních zbraní za pohybu, ženijní přípravu a ochranu proti zbraním hromadného ničení. Ve středu 26. března se cvičení zúčastnil nově nastupující zástupce velitele Společných sil velitel pozemních sil plukovník Miroslav Žižka, který společně s velitelem 13.dělostřelecké brigády plukovníkem Jánem Kožiakem zhlédl činnost 1. palebné baterie v palebném postavení v prostoru Sýkorky a následně ostré bojové střelby. Na hlavním místě velení oddílu se plukovník Žižka zajímal o řízení palby s použitím automatizovaného systému řízení palby ASPRO a v prostoru pozorovatelny Hřebeny ho velitel baterie dělostřeleckého průzkumu seznámil s činností průzkumného družstva. Taktického cvičení 131. smdo v Brdech se plukovník Žižka zúčastnil po dopolední části programu, ve které mu plukovník Kožiak v krátkém dokladu představil 13.dělostřeleckou brigádu a hlavní plněné úkoly. V následné diskusi s hlavními funkcionáři brigády se plukovník Žižka zajímal o výcvik, o dělostřelecké zbraňové systémy a průzkumné prostředky, o nasazení vojáků v zahraničních misích a o novou výstavbu základny pozemních sil v Jincích. Dále chtěl budoucí velitel pozemních sil otevřeně slyšet, jaké problémy dělostřelce trápí. Ještě předtím, než odjel z posádky, si prohlédl jinecká kasárna, a to především nově zrekonstruované služební objekty 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu, parky vojenské techniky a posádková zařízení. Foto a text: kpt. Michal Abrhám Ověřovací návštěva u 13. dělostřelecké brigády podle Vídeňského dokumentu Na základě diplomatické nóty Ruské federace, kterou Česká republika obdržela 31.března 2008, byla u 13. dělostřelecké brigády dne 8. dubna provedena ověřovací návštěva v souladu s ustanovením Vídeňského dokumentu o kontrole ozbrojených sil z roku

18 Příslušníci tříčlenného ověřovacího týmu Ruské federace zahájili svoji návštěvu u velitelství 13. dělostřelecké brigády v Jincích krátkým brífinkem, ve kterém je zástupce náčelníka štábu podplukovník Josef Medal seznámil s historií, hlavními úkoly a organizační strukturou brigády. Další informace se týkaly přehledu počtů osob, výzbroje a techniky podléhající Vídeňskému dokumentu a plnění úkolů v zahraničních misích. V další části programu si ruští inspektoři fyzicky zkontrolovali notifikované a skutečné počty osob, výzbroje a další vojenské techniky přímo u jednotek. Došlo i na prověrku zeměpisných souřadnic dislokace útvaru a na prohlídku nově zrekonstruovaných služebních objektů a učebního bloku včetně výcvikových trenažérů. Po obědě jejich návštěva pokračovala kontrolou 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu v posádce Pardubice se stejným zaměřením. Foto a text: kpt. Michal Abrhám Cílem komplexní kontroly je prověřit stav připravenosti brigády k postupnému a plánovitému dosažení cílových operačních schopností, kvalitu řídící práce jednotlivých velitelských stupňů a vyhodnotit úroveň zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti vojsk, zdůraznil ve svém proslovu k nastoupeným vojákům generál Kolkus. Posouzení stavu v jednotlivých oblastech ve dnech dubna bylo úkolem kontrolní komise pod vedením ředitele sekce rozvoje druhů sil - operační sekce plukovníka Aleše Opaty. Ten společně s vedoucími jednotlivých komisí a podkomisí kontrolu zahájil vstupním brífinkem, ve kterém ho velitel 13. dělostřelecké brigády plukovník Ján Kožiak seznámil s historií a organizační strukturou brigády, s plněním hlavních úkolů a se stavem výstavby základny pozemních sil v Jincích. Po vstupních informacích se členové komisí pustili do práce dle schváleného plánu. Prověřovalo se v Jincích i v Pardubicích. V průběhu pěti dní došlo na přezkoušení ze znalostí základních řádů, z pořadové, tělesné i topografické přípravy. Dělostřelci neušli ani testu z OPZHN, časovým normám v nasazování prostředků individuální ochrany, zrychlenému přesunu či střelbám z ručních zbraní. Kontroly probíhaly také na jednotlivých odborech a odděleních velitelství brigády, to všechno s cílem co nejlépe zmapovat a vyhodnotit skutečný stav věcí. Foto a text: kpt. Michal Abrhám Komplexní kontrola u 13. dělostřelecké brigády První zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jaroslav Kolkus přijel dne 21. dubna 2008 do posádky Jince, aby oficiálně zahájil komplexní kontrolu náčelníka Generálního štábu AČR u 13. dělostřelecké brigády. Další informace o 13. dělostřelecké brigádě můžete získat na internetové adrese: nebo u tiskového a informačního důstojníka kpt. Michala Abrháma na tel , mob ,

19 vojenský újezd Brdy kvìten 2008 Relace střeleb Rozpis střeleb na květen nebyl v době uzávěrky JZ zveřejněn. Evropsky významné lokality, které byly zařazeny do evropského seznamu Ministerstvo životního prostředí podle 45 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělilo č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu ze dne 22. února 2008, že Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/25ES) a Rozhodnutím Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnic Rady 92/43/EHS (2008/26/ES), publikovaných v Ústředním věstníku Evropské unie dne 15. ledna 2008, byly do evropského seznamu zařazeny na území Vojenského újezdu Brdy následující evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit: kód lokality název lokality CZ Ledný potok CZ Ohrazenický potok CZ Padr ský potok CZ Felbabka CZ Hrachoviště CZ Octárna CZ Mešenský potok Zdroj: Od ledna 2008 se Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy připojil k matričním úřadům v celé republice projektem Czech POINT Úřad na cestě k lidem. policie informuje kvìten 2008 Během noci dne 23. března bylo odcizeno vozidlo z ulice Čsl. Dělostřelců v Jincích. Jednalo se o Volkswagen Passat, r. z. 8A5 5508, červené barvy. Ve voze se navíc nacházela nesmontovaná dřevěná skříň. Celková škoda na odcizení je téměř 242 tisíc korun. Falešnou bankovkou v hodnotě tisíc korun zaplatil dne 24. března obsluze u benzínové čerpací stanice v Jincích osmašedesátiletý muž. Bankovka neobsahovala povinné ochranné znaky. Muž však o této skutečnosti nevěděl a jednal v dobré víře, že je bankovka pravá. Dostal ji totiž v běžném peněžním oběhu. Pod vlivem alkoholu řídil 22. března vozidlo značky Vaz třiatřicetiletý muž. Byl zastaven v Jincích hlídkou policie v odpoledních hodinách. Muž nepředložil žádné doklady potřebné pro řízení motorového vozidla. Následně nadýchal 1,62 promile alkoholu. Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí se dopustil třicetiletý řidič z Berouna. Za obcí Jince byl dne 23. března kontrolován hlídkou policie při řízení vozidla Škoda Favorit. Muž nepředložil potřebné doklady k vozidlu. Navíc bylo zjištěno, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel až do října Stavební materiál a nářadí v hodnotě 160 tisíc korun kdosi odcizil z garáže v Jincích během noci dne 29. března. Pachatel neznámým předmětem přeštípl visací zámek u vstupních vrat na pozemek a poté ještě překonal zajištění garážových vrat. V obci Jince došlo v době od 1. března do 27. března k dopravní nehodě neznámým vozidlem. Při jízdě se řidič zřejmě plně nevěnoval řízení a částí vozu narazil do telefonního rozvaděče. Poté z místa nehody bez jakéhokoliv oznámení odjel. Na rozvaděči vznikla škoda 5 tisíc korun. Sedmapadesátiletý muž oznámil, že v době od do se mu neznámý pachatel pokusil vloupat do rekreační chalupy v Jincích. Kovovou tyčí se snažil vypáčit železnou mříž. Škoda poškozením je ve výši 1 tisíc korun. Tragicky skončila havárie vozidla Seat Cordoba dne 9. dubna. Třiadvacetiletý cizinec si zřejmě krátil cestu vojenským prostorem Brdy a na silnici mezi obcemi Velcí - Zaječov nepřizpůsobil rychlost vozidla dopravně technickému stavu komunikace. Při průjezdu levotočivou zatáčkou uvedl vozidlo do smyku. Poté vjel na pravou krajnici a sjel mimo komunikaci, kde spodní částí vozidla narazil na travnatý břeh silničního příkopu. Nárazem bylo vozidlo odhozeno levým bokem na vzrostlý strom. Při nehodě utrpěl řidič zranění, která nebyla slučitelná se životem. Škoda na voze byla odhadnuta na 70 tisíc korun. OŘ PČR Příbram 36 37

20 sport kvìten 2008 MINISEMINÁØE V HOØOVÁÈKU 21. května CVIČENÍ podle LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ - zdravotní a posilující cviky - skvělé při bolestech zad, neplodnosti, inkontinenci, vhodné i pro muže. 18. června - KRÁSA ŽENY - prožitkový miniseminář - tanec, cvičení, meditace. KDY? vždy od 19:00 do 21:00 hodin KDE? v Hořovicích - v 1. patře nad poštou KOLIK? 100,- Kč (členové centra 60,- Kč) DOPRAVA? z Jinec a zpět možná Přihlášky a informace? Katka Dendysová, tel (z důvodu malé kapacity tělocvičny je lépe přihlásit se předem) Šachový kroužek Pionýrské skupiny Jince a Šachový oddíl ČeSTV Jince informují: Jinecký pěšec 2008 V sobotu 29. března 2008 se v jídelně Základní školy v Jincích uskutečnil 22. ročník šachového turnaje o symbolického putovního Jineckého pěšce. Na startovní čáře se sešlo 32 soutěžících právě tolik, kolik je kamenů na šachovnici při zahájení. Nad soutěží opět převzal záštitu Městys Jince, který při oficiálním zahájení osobně zastupoval starosta RSDr. Josef Hála. Kromě pořádající Pionýrské skupiny Jince a Šachového oddílu TJ Jince se na uskutečnění akce podíleli i další spoluorganizátoři, kteří rovněž věnovali hodnotné ceny pro každého účastníka: Místní rada Česko ruské společnosti Příbram, Kulturní středisko Jince a Městys Jince, ZO Českého svazu žen Jince, Ruská škola a další. O pestré občerstvení se postaral kolektiv pod vedením paní Dagmar Zadinové. V průběhu turnaje informoval František Sentenský o 2. ročníku šachového tábora Mariánská dáma především pro příbramské a jinecké děti, který proběhne od 12. do Kapitán družstva TJ Jince Antonín Slavík pozval přítomné na populární Sedlčanský turnaj v rapid šachu Na poslední pátý turnaj Základního kola krajského přeboru žáků, který se uskutečnil 26. dubna pozval předseda ŠO TJ Baník Příbram František Stluka. Poháry a diplomy obdrželi: 1. místo: Kryštof Šneiberg, ŠK Smíchov 2. místo: Roman Sladovník, TJ Jince 3. místo: Garegin Minasjan, ŠK Smíchov Diplomy obdrželi: 4. místo: Jiří Zadina, TJ Jince 5. místo: Jakub Hrkal, TJ Jince 6. místo: Michal Bodický, TJ Baník Příbram 7. místo: Michael Zadina, TJ Jince 8. místo: Valery Saidumarov, Ruská škola 9. místo: Tomáš Zadina, TJ Jince 10. místo: David Halamíček, ŠK Smíchov 11. místo: Martin Minasjan, ŠK Smíchov Medaile obdrželi vítězové jednotlivých věkových kategorií: HD16 Kryštof Šneiberg, ŠK Smíchov HD14 Michael Zadina, TJ Jince HD12 Jakub Hrkal, TJ Jince HD10 Lukáš Korec, Pionýr Jince HD08 Jiří Soukup, TJ Baník Příbram HD16: hráči, kteří v roce 2009 (kdy se uskuteční finále mistrovství České republiky) dosáhnou věku 16 let. Pohár pro nejlepší dívku: Monika Kropáčová, TJ a Pionýr Jince Pohár pro nejlepšího zahraničního účastníka: Valerij Saidumarov, Ruská škola Pohár pro nejmladšího hráče: Regina E. Krotilová, Pionýr Jince Diplomy předala členka výboru ŠO TJ Jince Petra Lysá Poháry a medaile předala členka vedení Pionýra Jince Tereza Korcová Děkuji všem domácím i hostům, kteří se na této soutěži podíleli. K výsledkům jineckých hráčů: Velmi dobře si vedl Lukáš Korec, který se v poslední době dostává do formy. Na Pěšci získal 4 body a 12. místem se dostal mezi starší a zkušenější 38 39

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 43 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 11.02.2014 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Telefonní seznam k

Telefonní seznam k Městys Jince Telefonní seznam k 1. 1. 2017 Úřad městyse Jince Sběrný dvůr a kompostárna Společenské centrum JS a knihovna Základní škola a Mateřská škola Jince Společenské a zájmové organizace a spolky

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne23.11.2015 od 19,00 hod. Přítomni: Charbuský P.,Hartych Z., Pešek P. Šišková A.,T.Barták Hosté : Charbuská P. a účetní p. Dudková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí

K bodu 2) Kontrola usnesení 4/2013,bod č. 8 4/2013 sml. Elektrowin je bodem č. 7 dnešního programu ZO bere na vědomí Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 5/2013 ze dne 09.04.2013 19.05h 21.55h Přítomni: viz. prezenční listina Příloha: prezenční listina 1. Zahájení schválení programu, ověřovatelů a zapisovatele

Více