ZNALECKÝ POSUDEK VE VĚCI STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU ZNALECKÝ POSUDEK Č. 110A41/2011 VÝTISK Č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK VE VĚCI STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU ZNALECKÝ POSUDEK Č. 110A41/2011 VÝTISK Č. 1"

Transkript

1 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I C K Á V P R A Z E I n s t i t u t o c e ň o v á n í m a j e t k u J. M a r t í h o 2 / 4 0 7, C Z P r a h a 6, I Č : , D I Č : C Z ZNALECKÝ POSUDEK VE VĚCI STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU ZNALECKÝ POSUDEK Č. 110A41/2011 VÝTISK Č. 1

2 ZPRÁVA OBJEDNATELI Vážení, dovoluji si Vám předložit znalecký posudek č. 110A41/2011 ve věci stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku, přičemž konkrétně se jedná o nemovitosti, které jsou předmětem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Rezkem, Ing. Larisou Rezkovou, Antonínem Vejsadou a společností VEREBEX spol. s r.o. (budoucí prodávající) a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. (budoucí kupující), ze dne , a o nemovitosti, které jsou předmětem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Arcibiskupstvím pražským (budoucí prodávající) a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. (budoucí kupující), ze dne Nemovitosti jsou evidovány v katastru nemovitostí v katastrálním území Dolní Břežany na listech vlastnictví č. 743, 978, 995 a V rámci své znalecké činnosti se při Vysoké škole ekonomické snaží vždy zohlednit, nejen při oceňování nemovitého majetku, veškeré jemu známé skutečnosti mající vliv na výslednou stanovenou hodnotu (vliv tzv. cenotvorných prvků). Téměř vždy (snad vyjma velikosti, rozlohy apod.) se jedná o kvalitativní skutečnosti (vlivy), které jsou velmi obtížně kvantifikovatelné (vliv polohy, vliv technického stavu, vliv dopravní dostupnosti atd.). Pro stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku není žádným předpisem či nařízením v právním řádu České republiky jednoznačně specifikován postup jejího stanovení. Odbornou literaturou je pouze doporučeno užití porovnávacího, výnosového či nákladového přístupu pro stanovení tržní hodnoty, přičemž finální volba metody je vždy závislá na odborné úvaze znalce (samozřejmě v závislosti na charakteristikách oceňované nemovitosti). Vzhledem k již zmíněné neexistenci jakýchkoliv právně závazných předpisů a postupů stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku bývá způsob kvantifikace kvalitativních vlivů na tržní hodnotu nemovitostí obvykle založen na odborných odhadech a zkušenostech znalce. Jsme toho názoru, že při stanovení tržní hodnoty totožného nemovitého majetku mohou dva na sobě nezávislí znalci v rámci hodnocení zejména kvalitativních cenotvorných faktorů dojít ke dvěma různým výsledkům. V rámci podání tohoto znaleckého posudku jsme se i přes vynaložení veškeré péče při zpracování předloženého znaleckého posudku setkali s určitými obtížemi se získáváním relevantních a zejména úplných podkladů tedy právě informací o zmíněných kvalitativních skutečnostech (vlivech na tržní hodnotu). Kromě pasivního obdržení informací o oceňovaných nemovitostech jsme se snažili získat další informace sami, a to zejména provedením obhlídek dne 28. března 2011 a dne 6. prosince 2010 oceňovaného nemovitého majetku se snahou o zjištění všech zjistitelných skutečností majících vliv na Zpráva objednateli o znaleckém posudku 110A41/2011 i

3 tržní hodnotu. I přes veškerou vynaloženou snahu, úsilí a odbornostní předpoklady konstatujeme, že jsme nemuseli v rámci místního šetření zajistit (a tedy v rámci stanovení tržní hodnoty zohlednit) všechny potřebné skutečnosti, které ovlivňují výslednou hodnotu. Typicky se při obhlídce nedaří zjistit podloží pozemků (např. ztížené zakládací podmínky staveb nelze obvykle zjistit bez provedení geologického průzkumu), jednoznačně ohledat vlivy problematického technického stavu staveb (např. některé ze statických vad nebo poruch zakrytých konstrukcí Znalec není schopen bez informací o provedeném statickém auditu či provedené diagnostiky staveb zjistit) aj. Z výše uvedeného je zřejmé, že nejen vlivem neexistence právně závazného postupu stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku tedy možnou aplikací různých postupů stanovení tržní hodnoty, ale i vlivem odlišného rozsahu podkladových informací (ať již je to způsobeno naší činností v rámci provedeného a možného rozsahu místního šetření nebo určitými překážkami na straně objednatele znaleckého posudku nesdělení všech podstatných informací o oceňovaném nemovitém majetku, které jsme nahradili našimi odbornými odhady), mohou existovat i jiné odborné názory na tržní hodnotu oceňovaných nemovitostí. Závěrem bych Vás rád ujistil, že pro stanovení tržní hodnoty oceňovaných nemovitostí jsme postupovali v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím, ve znalecké praxi obvyklými metodami tak, abychom do jejich výsledné tržní hodnoty promítli veškeré nám známé relevantní skutečnosti, jimiž jsme k datu ocenění, tj. k datu 31. března 2011, disponovali. Dospěli jsme k názoru, že tržní hodnota nemovitostí s příslušenstvím evidovaných v obci Dolní Břežany, katastrální území Dolní Břežany: i. budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele St. 399, list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 978; ii. budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele St. 400, list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 978; iii. budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele St. 401, list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 978; iv. budova bez čp/če, způsob využití občanská vybavenost, na parcele St. 455 (list vlastnictví 995), list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 1279; v. část pozemku parc. č. 81/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; vi. pozemek parc. č. 81/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 624 m 2, list vlastnictví č. 995; vii. pozemek parc. č. St. 399, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 392 m 2, list vlastnictví č. 978; Zpráva objednateli o znaleckém posudku 110A41/2011 ii

4 viii. pozemek parc. č. St. 400, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, výměra m 2, list vlastnictví č. 978; ix. část pozemku parc. č. 81/3 (k datu podpisu smlouvy parc. č. 81/13), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; x. část pozemku parc. č. 81/3 (k datu podpisu smlouvy parc. č. 81/12), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; xi. pozemek parc. č. St. 401, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 104 m 2, list vlastnictví č. 978; xii. pozemek parc. č. St. 455, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 1279, výměra 134 m 2, list vlastnictví č. 995; xiii. pozemek parc. č. 533, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; xiv. pozemek parc. č. 81/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 743; xv. pozemek parc. č. 81/10, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 743; xvi. pozemek parc. č. 82/1, druh pozemku zahrada, výměra m 2, list vlastnictví č. 743; xvii. pozemek parc. č. St. 406, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 1316, výměra 40 m 2, list vlastnictví č. 743; xviii. pozemek parc. č. St. 407, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 1316, výměra 82 m 2, list vlastnictví č. 743; činí k datu ,00 Kč. S úctou,. prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. Ředitel při Vysoké škole ekonomické v Praze Zpráva objednateli o znaleckém posudku 110A41/2011 iii

5 ZNALECKÝ POSUDEK ZNALECKÝ POSUDEK ČÍSLO: 110A41/2011 OBJEDNATEL OCENĚNÍ: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PRO ÚČEL: je vypracován pro účely stanovení tržní hodnoty nemovitého majetku DATUM VYPRACOVÁNÍ: DATUM OCENĚNÍ: ZHOTOVITEL ZNALECKÉHO POSUDKU: ODPOVĚDNÝ ZPRACOVATEL OCENĚNÍ: Ing. Petr Turczer (vedoucí zpracovatel) ŘEDITEL ZNALECKÉHO ÚSTAVU: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. POČET VYHOTOVENÍ: 3 předaná + 1 uložené ve znaleckém ústavu Posudek obsahuje 50 stran včetně úvodní strany a 15 přílohových stran. 110A41/2011 Str. 2 50

6 OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ZNALECKÉHO POSUDKU DEFINICE ZNALECKÉHO ÚKOLU ZÁKLADNÍ OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Omezení vypovídací schopnosti závěru tohoto znaleckého posudku POJEM TRŽNÍ HODNOTA 12 2 POPIS PŘEDMĚTU ZNALECKÉHO POSUDKU - NÁLEZ POLOHA A POPIS NEMOVITOSTÍ Výsledky místního šetření Poloha Nemovitostí Popis Nemovitostí Věcná břemena a omezení vlastnických práv 16 3 VOLBA METODY OCENĚNÍ ZNALECKÝ ÚKOL METODY STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ Porovnávací metoda Metoda stanovení nákladů na odstranění staveb 17 4 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY PŘEDMĚTU ZNALECKÉHO POSUDKU STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ A41/2011 Str. 3 50

7 4.1.1 Stanovení tržní hodnoty Areálu Stanovení tržní hodnoty Pozemků Stanovení nákladů na odstranění Staveb Stanovení tržní hodnoty Staveb Rekapitulace stanovení obvyklé ceny/tržní hodnoty Nemovitostí 46 5 ZÁVĚR 48 6 ZNALECKÁ DOLOŽKA A41/2011 Str. 4 50

8 PŘÍLOHY Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Výpisy z katastru nemovitostí, katastrální území Dolní Břežany, LV 743, 978, 995, 1279 ze dne Snímky katastrálních map Fotodokumentace předmětu znaleckého posudku 110A41/2011 Str. 5 50

9 POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA Pro zpracování tohoto znaleckého posudku nám byly dány k dispozici níže uvedené dokumenty: [1] Informace získané při místním šetření dne 28. března 2011 a dne 6. prosince 2010 [2] Výpisy z katastru nemovitostí, katastrální území Dolní Břežany, LV 978, 1279, 995, 743 ze dne [3] Snímky katastrálních map [4] Zaměření areálu ZDV [5] Technická zpráva, dokumentace bouracích prací [6] Demolice objektů. ÚRS PRAHA, a.s. [7] Fotodokumentace předmětu znaleckého posudku Dále byl tento znalecký posudek zpracován z veřejně dostupných informací o Předmětu znaleckého posudku k datu 31. března Značný odstup data ocenění od data vypracování znaleckého posudku zapříčinil, že dostupné podklady nejsou pro vypracování znaleckého posudku vyčerpávající. Zejména z tohoto důvodu je znalecký posudek založen také na odborných odhadech Znalce. Pro vypracování tohoto znaleckého posudku jsme využili poznatky z níže uvedené odborné literatury a obecně přijímaných standardů oceňování: [1] Brealey, R.A. Myers, S.C. (2000): Teorie a praxe firemních financí. Praha, Computer Press, [2] Copeland T., Koller T., Murrin J. (2000): Valuation Measuring and managing the Value of companies, 3rd edition. McKinsey & company, Inc., Published by John Wiley & Sons, Inc [3] Česká komora odhadců majetku: Odborný časopis ODHADCE a oceňování majetku, KUFR, Praha, ISSN [4] Fotr, J. Švecová, L. Dědina, J. Hrůzová, H. Richter, J. (2006): Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje. Praha, Ekopress A41/2011 Str. 6 50

10 [5] Kislingerová, E. (2001): Oceňování podniku. 2. Přepracované a doplněné vydání, Praha, C. H. Beck, [6] Kislingerová, E. a kol. (2007): Manažerské finance. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha, C.H.Beck, [7] Marek, P. a kol. (2009): Studijní průvodce financemi podniku, Druhé přepracované vydání. Praha, Ekopress, [8] Mařík M., Maříková P. (2005): Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha, EKOPRESS, [9] Mařík, M. Maříková, P. (2007): Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Praha, Oeconomica [10] Mařík, M. a kol. (2007): Metody oceňování podniku, process ocenění základní metody a postupy. 2. upravené a rozšířené vydání. Praha, Ekopress, [11] Mařík, M. a kol. (2003): Metody oceňování podniku, process ocenění základní metody a postupy. Praha, Ekopress, [12] Pratt, P.S. Grabowski, J.R. (2008): Cost of capital. Applications and Examples. Third Edition. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc [13] Pratt, P.S. Niculita, V.A. (2008): Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Fifth Edition. New York, The McGraw-Hill Companies, Inc [14] Radová, J. Dvořák, P. (2001): Finanční matematika pro každého. 3. rozšířené vydání, Havlíčkův Brod, GRADA Publishing, [15] Soudní inženýrství, ročníky Brno , Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, ISSN X. [16] Šantrůček, J. (2005): Pohledávky, jejich cese a hodnota. II. aktualizované vydání. Praha, Oeconomica VŠE, [17] The European Group of Valuers Associations: European Property Valuation Standards. TEGOVA. London, [18] The International Valuation Standards Comitee (2007): International Valuation Standards Eighth Edition. IVSC, [19] Valach, J. (2006): Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. Přepracované vydání, Praha, Ekopress, A41/2011 Str. 7 50

11 [20] Zazvonil, Z.: Odhad hodnoty pozemků. Praha 2007, Nakladatelství Oeconomica Institut oceňování majetku, ISBN [21] Zazvonil, Z.: Porovnávací hodnota nemovitostí. Praha 2006, EKOPRESS, s.r.o., ISBN [22] ÚRS PRAHA, a.s.: Demolice objektů. Praha 2011, ÚRS PRAHA, ISBN [23] [24] [25] [26] Další podklady a informace užité pro zpracování tohoto znaleckého posudku jsou jako zdroj v textu dále řádně označené. 110A41/2011 Str. 8 50

12 1 ÚVOD 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘEDMĚTU ZNALECKÉHO POSUDKU Není-li v textu uvedeno jinak, veškeré identifikační údaje o zhotoviteli znaleckého posudku a o Objednateli, jsou platné rovněž k datu vypracování znaleckého posudku. Předmět znaleckého posudku: Stanovení tržní hodnoty nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Rezkem a Ing. Larisou Rezkovou (budoucí prodávající) a Antonínem Vejsadou (budoucí prodávající) a VEREBEX spol. s r.o. (budoucí prodávající) a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. (budoucí kupující), ze dne Stanovení tržní hodnoty nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Arcibiskupstvím pražským (budoucí prodávající) a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. (budoucí kupující), ze dne (dále také Předmět znaleckého posudku ) Objednatel znaleckého posudku: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také Objednatel ) Vypracoval:,, znalecký ústav jmenovaný se sídlem W. Churchilla 4, Praha 3, IČ: , do prvního a druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika (dále také Znalec nebo nebo IOM ) Účel znaleckého posudku: je zpracován pro účely stanovení tržní hodnoty Předmětu znaleckého posudku. 110A41/2011 Str. 9 50

13 1.2 DEFINICE ZNALECKÉHO ÚKOLU Úkolem tohoto znaleckého posudku je: stanovit tržní hodnotu nemovitostí ke dni , přičemž nemovitostmi se rozumí nemovitosti s příslušenstvím evidované v obci Dolní Břežany, katastrální území Dolní Břežany: i. budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele St. 399, list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 978 (dále také Objekt 399 ); ii. iii. iv. budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele St. 400, list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 978 (dále také Objekt 400 ); budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, na parcele St. 401, list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 978 (dále také Objekt 401 ); budova bez čp/če, způsob využití občanská vybavenost, na parcele St. 455 (list vlastnictví 995), list vlastnictví (na němž je budova zapsána) číslo 1279 (dále také Objekt 455 ); v. část pozemku parc. č. 81/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; vi. vii. viii. ix. pozemek parc. č. 81/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra 624 m 2, list vlastnictví č. 995; pozemek parc. č. St. 399, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 392 m 2, list vlastnictví č. 978; pozemek parc. č. St. 400, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, výměra m 2, list vlastnictví č. 978; část pozemku parc. č. 81/3 (k datu podpisu smlouvy parc. č. 81/13), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; x. část pozemku parc. č. 81/3 (k datu podpisu smlouvy parc. č. 81/12), druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; xi. xii. xiii. pozemek parc. č. St. 401, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 104 m 2, list vlastnictví č. 978; pozemek parc. č. St. 455, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 1279, výměra 134 m 2, list vlastnictví č. 995; pozemek parc. č. 533, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, výměra m 2, list vlastnictví č. 995; 110A41/2011 Str

14 xiv. xv. pozemek parc. č. 81/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 743; pozemek parc. č. 81/10, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra m 2, list vlastnictví č. 743; xvi. pozemek parc. č. 82/1, druh pozemku zahrada, výměra m 2, list vlastnictví č. 743; xvii. xviii. pozemek parc. č. St. 406, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 1316, výměra 40 m 2, list vlastnictví č. 743; pozemek parc. č. St. 407, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití stavba LV 1316, výměra 82 m 2, list vlastnictví č Pozn.: nemovitosti uvedené pod odstavci i. až iv. budou dále v textu zmiňovány jako Stavby. Nemovitosti uvedené pod odstavci v. až xiii. budou dále v textu zmiňovány jako Pozemky 1. Nemovitosti uvedené pod odstavci xiv. až xviii. budou dále v textu zmiňovány jako Pozemky 2. Nemovitosti uvedené pod odstavci v. až xviii. budou dále v textu zmiňovány jako Pozemky. Všechny uvedené nemovitosti budou dále v textu zmiňovány jako Nemovitosti. 1.3 ZÁKLADNÍ OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Při zpracování Předmětu znaleckého posudku jsme vyšli z informací, které jsou uvedené v kapitole Použité podklady a literatura. Obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, s výjimkami uvedenými níže, slouží pouze pro vnitřní potřeby Objednatele. Tento znalecký posudek ani žádná jeho část (vč. závěrů týkajících se Předmětu znaleckého posudku, identity Institutu oceňování majetku nebo jiných osob, které znalecký posudek podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím stranám bez předchozího souhlasu a schválení Institutem oceňování majetku. Tímto není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu s účelem zpracování tohoto znaleckého posudku. Znalec prohlašuje, že je nezávislý na Předmětu znaleckého posudku, že nemá žádný současný ani budoucí zájem na majetku, který je předmětem posudku, a že nemá žádný osobní ani majetkový vztah k Objednateli, či Předmětu znaleckého posudku (viz 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů). Tento znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel ocenění k datu a nelze jej použít za jiným účelem. Tento znalecký posudek je vyhotoven ve čtyřech originálech. Tři originální vyhotovení se předávají Objednateli a jedno vyhotovení Znalec ukládá do svého archivu. 110A41/2011 Str

15 1.3.1 Omezení vypovídací schopnosti závěru tohoto znaleckého posudku Dostupné informace o Předmětu znaleckého posudku budou vztaženy k datu cenění 31. března nebere v úvahu neočekávanou změnu tržních podmínek po datu ocenění. Výsledek ocenění je tedy časově omezen právě datem ocenění, tedy platný v zásadě k datu ocenění, v jiné době může být výsledek nesprávný či nevhodný. Tento znalecký posudek je vypracován na základě podkladů, které se Znalci podařilo získat po vynaložení veškeré řádné péče do 31. března Jelikož je možné, že i po tomto datu budou Znalci předány relevantní podklady, vyhrazuje si Znalec právo aktualizovat své závěry v tomto znaleckém posudku obsažené např. formou dodatku. 1.4 POJEM TRŽNÍ HODNOTA V rámci tohoto znaleckého posudku bude stanovena tržní hodnota Předmětu znaleckého posudku v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy. Pro daný účel ocenění a potřeby tohoto znaleckého posudku bude tržní hodnota chápána jako ekvivalent ceny obvyklé definované v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. V rámci ocenění Předmětu znaleckého posudku se s ohledem na naši úlohu ztotožňujeme s definicí tržní hodnoty dle Mezinárodních oceňovacích standardů a chápeme hodnotu Předmětu znaleckého posudku jako odhadnutou částku, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným (koupěchtivým) kupujícím a dobrovolným (prodejechtivým) prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Odhadnutá částka nejpravděpodobnější cena rozumně dostupná na trhu. Odhadnutá částka není předem určená nebo skutečná prodejní cena. V rámci odhadu není posuzováno zvýšení nebo snížení ceny způsobené zvláštními faktory nebo okolnostmi. Směna hodnota majetku je odhadnutá částka, za kterou trh očekává, že by byla provedena transakce ke dni ocenění Datum ocenění vyjadřuje časové omezení platnosti odhadu tržní hodnoty. Dobrovolný kupující nekupuje za každou cenu, kupuje podle situace na současném trhu, kupuje na základě aktuálních tržních očekávání, nezaplatí vyšší cenu, než jakou požaduje trh. Dobrovolný prodávající neprodává za každou cenu, prodává podle situace na současném trhu, prodává za nejlepší možnou dosažitelnou cenu na otevřeném trhu po náležitém marketingu. 110A41/2011 Str

16 Transakce mezi samostatnými a nezávislými partnery subjekty nejsou osobami blízkými, mezi sebou nemají zvláštní vztahy, které by mohly způsobit, že by cena nebyla pro trh typická nebo že by cena byla zvýšená v důsledku prvku zvláštní hodnoty. Náležitý marketing majetek by měl být uveden na trh nejvhodnějším způsobem tak, aby za něj byla získána nejlepší cena rozumně přicházející v úvahu. Délka prezentování by měla být dostatečná, aby majetek mohl být zaznamenán odpovídajícím počtem potenciálních kupujících. Období prezentování předchází datu ocenění. Informované a rozumné jednání kupující i prodávající jsou přiměřeně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho skutečném a potenciálním využití a o stavu trhu k datu ocenění. Každá strana pro svou pozici ve svém zájmu jedná o nejlepší možnou cenu. Není nezbytně nerozumné, když prodávající (resp. kupující) prodá (resp. koupí) majetek na trhu s klesajícími cenami za cenu, která je nižší než předchozí tržní cena. Bez nátlaku každá strana je motivována k uskutečnění transakce, přičemž do uskutečnění transakce není žádná ze stran nucena jakýmkoliv způsobem. Legislativní definice pojmu obvyklá cena je v zásadě uvedena pouze v 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. V 2 uvedeného zákona se uvádí: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 110A41/2011 Str

17 2 POPIS PŘEDMĚTU ZNALECKÉHO POSUDKU - NÁLEZ 2.1 POLOHA A POPIS NEMOVITOSTÍ Výsledky místního šetření Místní šetření bylo provedeno dne a dne v obci Dolní Břežany v okrese Praha - západ. Předmětem místního šetření bylo ověření skutečného stavu Předmětu znaleckého posudku Poloha Nemovitostí Nemovitosti se nacházejí v obci Dolní Břežany. Obrázek 2-1 Lokalizace Předmětu znaleckého posudku Zdroj: Počet obyvatel v obci Dolní Břežany byl ke dni ocenění Nemovitosti se nacházejí v areálu v centru obce Dolní Břežany, který byl k datu provedení místního šetření z větší části nevyužíván. Dolní Břežany bezprostředně navazují na Prahu a zahrnují sídla Ohrobec, Zvole, Březová a Oleško. 110A41/2011 Str

18 Dolní Břežany jsou centrem i pro sousední obec Zlatníky - Hodkovice (vzdálené přibližně 1 km) a osadu Libeň obce Libeř (vzdálenou přibližně 2 km). V Dolních Břežanech najdeme pouze základní vybavenost (mateřská a základní škola, zdravotní středisko, obchody). Dolní Břežany jsou dobře dopravně dostupné. Obcí prochází silnice II. třídy číslo 101 a přibližně 2 km severně vede rychlostní komunikace R1, která je součástí Pražského okruhu. Hromadná doprava je zajištěna autobusovými linkami číslo 331, 333, 341 a 342. V obci je rozvod elektrické energie, vodovodu, zemního plynu a kanalizace Popis Nemovitostí OBJEKT 399 Jde o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu. Konstrukční systém Objektu 399 je zděný. Objekt 399 je účelově využitelný ke skladování. Základovou konstrukci tvoří betonové pasy. Střecha je řešená jako sedlová. Střešní krytina je z pálených tašek typu Bobrovka. Klempířské konstrukce jsou částečné z pozinkovaného plechu. Dveře jsou většinou dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Úpravy povrchů stěn jsou tvořeny omítkou nebo nátěrem. Technický stav Objektu 399 byl k datu ocenění dle dostupných podkladů, informací sdělených zástupcem Objednatele a dle stavu objektu k datu provedení místního šetření posouzen jako dobrý OBJEKT 400 Jde o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu. Konstrukční systém Objektu 400 je kovový s vyzdívkami. Objekt 400 je účelově využitelný ke skladování. Střecha je řešená jako oblouková z kovových příhradových nosníků. Střešní krytina je tvořena vlnitými šablonami. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Vrata jsou kovová z profilovaného plechu. Úpravy povrchů stěn jsou tvořeny omítkou. Technický stav Objektu 400 byl k datu ocenění dle dostupných podkladů, informací sdělených zástupcem Objednatele a dle stavu objektu k datu provedení místního šetření posouzen jako dobrý OBJEKT 401 Jde o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu s půdním prostorem. Konstrukční systém Objektu 401 je zděný. Objekt 401 je účelově využitelný jako administrativní objekt. Střecha je řešená jako sedlová. Střešní krytina je z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Dveře jsou většinou dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Úpravy povrchů stěn jsou tvořeny omítkou. Technický stav Objektu 401 byl k datu ocenění dle dostupných podkladů, informací sdělených zástupcem Objednatele a dle stavu objektu k datu provedení místního šetření posouzen jako dobrý. 110A41/2011 Str

19 OBJEKT 455 Jde o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu s podkrovím. Konstrukční systém Objektu 455 je zděný. Objekt 455 je účelově využitelný jako administrativní objekt. Základovou konstrukci tvoří betonové pasy. Střecha je řešená jako sedlová. Střešní krytina je tvořena taškami. Klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Úprava povrchů stěn je tvořena omítkou. Technický stav Objektu 455 byl k datu ocenění dle dostupných podkladů, informací sdělených zástupcem Objednatele a dle stavu objektu k datu provedení místního šetření posouzen jako dobrý Věcná břemena a omezení vlastnických práv Věcná břemena Dle výpisů z katastru nemovitostí ze dne a dle smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne a neváznou na nemovitostech žádná věcná břemena Omezení vlastnických práv Dle výpisů z katastru nemovitostí ze dne a dle smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne a vázne na stavbě bez č.p./č.e. na parc. 455 exekuční příkaz Ex245/04-23 ze dne , zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zástavní právo soudcovské ve výši Kč s příslušenstvím návrh na zřízení ze dne Blíže viz výpis z katastru nemovitostí LV 1279 ze dne Jiná práva a poznámky Bez vlivu na stanovení hodnoty, blíže viz výpis z katastru nemovitostí. 110A41/2011 Str

20 3 VOLBA METODY OCENĚNÍ 3.1 ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úkolem je stanovení tržní hodnoty Nemovitostí k datu uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. 3.2 METODY STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ Předmětem znaleckého posudku jsou Pozemky 1 včetně Staveb (dohromady dále také jako Areál ) a Pozemky 2. Na Pozemcích 1 se nachází Stavby, které z převážné části plní funkci prodejny a skladu stavebních materiálů a jsou využitelné jen ke stejnému nebo obdobnému účelu užití. Pozemky 1 a Stavby tvoří uzavřený areál. Vzhledem ke skutečnosti, že Pozemky 2 se nacházejí mimo zájmový areál budou tyto pozemky oceněny zvlášť. Pro stanovení tržní hodnoty Pozemků a Staveb byla zvolena ve znalecké praxi obvyklá porovnávací metoda. Takto bude stanovena tržní hodnota nezastavěných Pozemků a Staveb, pro určení hodnoty Pozemků, na nichž se nachází Stavby, bude hodnota nezastavěných pozemků stanovená porovnávací metodou snížena o náklady na odstranění Staveb. Tržní hodnota Staveb bude určena jako rozdíl tržní hodnoty Areálu a tržní hodnoty Pozemků 1 snížené o náklady na odstranění Staveb Porovnávací metoda Porovnávací (komparační, srovnávací) metoda vychází přímo z porovnání s prodeji podobných nemovitostí v podobných podmínkách. Porovnání je buďto přímé (přímo mezi prodávanými a oceňovanou nemovitostí) nebo nepřímé, kdy jsou údaje o prodejních cenách nejprve převedeny na standardní nemovitost, se kterou je následně porovnávána nemovitost oceňovaná. Porovnávací metoda je vhodným nástrojem oceňování v případě, kdy existuje dostatečné množství obdobných nemovitostí. Postup stanovení tržní hodnoty porovnávací metodou je podrobně popsán v rámci ocenění (viz kapitola 4.1.2) Metoda stanovení nákladů na odstranění staveb Demoliční náklady budou vypočteny s použitím Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Směrné ceny budou stanoveny podle převažující konstrukčně materiálové charakteristiky jednotlivých staveb. Měrnou jednotkou je obestavěný prostor stavby, případně hmotnost konstrukce objektu. Výměry objektů k datu ocenění budou vypočteny na základě podkladů dodaných Objednatelem a skutečností zjištěných při místním šetření. Technický stav objektů k datu ocenění byl stanoven dle podkladů Objednatele a provedeného místního šetření. Ocenění provedené dle směrných 110A41/2011 Str

ZNALECKÝ POSUDEK VE VĚCI STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU ZNALECKÝ POSUDEK Č. 109A40/2011 VÝTISK Č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK VE VĚCI STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU ZNALECKÝ POSUDEK Č. 109A40/2011 VÝTISK Č. 1 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I C K Á V P R A Z E I n s t i t u t o c e ň o v á n í m a j e t k u J. Martího 2/407, CZ - 162 00 Praha 6, IČ: 61384399, DIČ: CZ61384399 2 / 4 0 7, C Z - 1 6 2 0 0 P r

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VE VĚCI STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU VÝTISK Č. 1 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I C K Á V P R A Z E

ZNALECKÝ POSUDEK VE VĚCI STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY NEMOVITÉHO MAJETKU VÝTISK Č. 1 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I C K Á V P R A Z E V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I C K Á V P R A Z E I n s t i t u t o c e ň o v á n í m a j e t k u J 2 / 4 0 7, C Z - 1 6 2 0 0 P r a h a 6, I Č : 6 1 3 8 4 3 9 9, D I Č : C Z 6 1 3 8 4 3 9 9 ZNALECKÝ

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1034-306 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 5425-182/14

Znalecký posudek č. 5425-182/14 Znalecký posudek č. 5425-82/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 450, jehož součástí je stavba rekreační chaty č.e. 5, v obci Blížejov, katastrální území Chotiměř u Blížejova, zapsané u Katastrálního

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1164-436/2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny částečně rekonstruovaného podsklepeného jednopodlažního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek číslo 793/70/2005

Znalecký posudek číslo 793/70/2005 Znalecký posudek číslo 793/70/2005 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na garáži s dílnou bez č.p./č.e nacházející se na pozemku parc.č. st. 242

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014 Znalecký posudek č. 1007-279 /2014 Objednatel: Ing. Eva Jeřábková PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v kat. území Praha

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/708/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/708/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/708/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu ELI I, které tvoří část budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/16, část budovy bez č.p./č.e.

Více

Ocenění bytu Praha - Opatov

Ocenění bytu Praha - Opatov Ocenění bytu Praha - Opatov posudek č.: 001-01-11 11.04.2011 Jan Dolista Zpracovatel: Jan Dolista Objednatel: Ing. Petr Turczer Účel posudku: Úloha v rámci předmětu YCN. 1 Definice objektu Předmětem ocenění

Více

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Předmět ocenění: Garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 2197/149 a pozemek parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 202/4 v bytovém domě č.p.

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1411-13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1411-13/14 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k bytu č. 508/2, v budově čp. 508, v obci Vestec, k.ú. Vestec u Prahy, okres Praha - západ, zapsané na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 275/18 - orná půda, LV číslo 90, katastrální území Sobíšky, obec Sobíšky, okres Přerov a ocenění jednotlivých práv

Více

Odhad tržní hodnoty č. 23483

Odhad tržní hodnoty č. 23483 Odhad tržní hodnoty č. 23483 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00947/09-026

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 NEMOVITÁ VĚC: Garáž č. 910/262 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany Adresa nemovité věci: Paříkova 910, 19000 Praha

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více