7. PRODEJNÍ KNI NÍ VÝSTAVA ROSTEME S KNIHOU ANEB SVÌT KNIHY DÌTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. PRODEJNÍ KNI NÍ VÝSTAVA ROSTEME S KNIHOU ANEB SVÌT KNIHY DÌTEM"

Transkript

1 7. PRODEJNÍ KNI NÍ VÝSTAVA ROSTEME S KNIHOU ANEB SVÌT KNIHY DÌTEM Jièín velké nádvoøí jièínského zámku - Obøadní síò úterý - sobota , nedìle Poøádá: Svìt knihy, s.r.o., spoleènost Svazu èeských knihkupcù a nakladatelù a Knihovna Václava Ètvrtka v Jièínì v rámci projektu na podporu ètení knih Rosteme s knihou Projekt se uskuteèòuje za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR více na:

2 DOPROVODNÝ PROGRAM PO CELOU DOBU KONÁNÍ FESTIVALU Obøadní síò jièínského zámku Výstava vítìzných prací ze soutì e: Ètenáø v objektivu aneb Momentka s knihou ÚTERÝ 9. ZÁØÍ 8.30» Obøadní síò jièínského zámku Zahájení prodejní kni ní výstavy STØEDA 10. ZÁØÍ 10.00» Porotní sál jièínského zámku Zahájení knihovnické dílny OD STØEDY DO SOBOTY, ZÁØÍ 9.09» Porotní sál jièínského zámku Autorské ètení spojené s autogramiádou nové knihy Jana Sobotky Jak èert Pepiáš pøispìl k vìtší slávì mìsta Jièína 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00» Porotní sál jièínského zámku Autorská a scénická ètení s autogramiádami u Ïáblovy bible SOBOTA 13. ZÁØÍ 12.00» Obøadní síò jièínského zámku Jiøí áèek (rytíø Øádu krásného slova) - autogramiáda 14.30» Valdštejnovo námìstí - pódium Ètenáø v objektivu aneb Momentka s knihou vyhlášení výsledkù celostátní fotosoutì e 15.00» Obøadní síò jièínského zámku Na slovíèko s Petrem Sísem - beseda a autogramiáda se známým výtvarníkem a spisovatelem NEDÌLE 14. ZÁØÍ» DEN PROJEKTU ROSTEME S KNIHOU Zámek - velké nádvoøí a Soutì e s encyklopedií CO-JAK-PROÈ nakladatelství Fraus Chcete vyhrát knihu z nejrozsáhlejší encyklopedie pro dìti a mláde? Pøijïte si zasoutì it! Budete pøemýšlet nad jednoduchými otázkami elektronického kvízu a hlavnì si pøi troše štìstí odnesete krásnou knihu a Vèelí medvídci - pohádkové LiStOVáNí s Veronikou Senciovou a Lukášem Hejlíkem

3 VYSTAVOVATELÉ Albatros Nakladatelství vydalo na èeském kni ním trhu od roku 1949 ji více ne 10 tisíc titulù v nákladu pøesahujícím 350 milionù výtiskù. V souèasnosti vydává nejenom pro dìtské ètenáøe takøka 200 kni ních titulù roènì. adresa» Albatros nakladatelství, a.s., Na Pankráci 30/1618, Praha 4 kontaktní osoba» Radovan Suk telefon» fax» mail» internet» Václav Ètvrtek: Hrompac a Tancibùrek Karel Èapek: Devatero pohádek a ještì jedna navíc od Josefa Èapka jako pøíva ek Petra Braunová: Terezománie To nejlepší z veèerníèkù Goscinny & Sempé: Nové Mikulášovy patálie - Návrat z prázdnin Anag Nakladatelství odborné ekonomické, právnické a úèetní literatury a souèasnì knih pro zdraví a volný èas. Poøadatel odborných semináøù v Olomouci, Praze, Brnì, Ostravì a Zlínì. Vydavatel mìsíèníkù Mzdová úèetní a Úèetní a danì a mìsíèníku Kdy kde co. adresa» ANAG, spol. s r.o., Kollárovo nám. 698/7, Olomouc kontaktní osoba» Marcela ùrková telefon» fax» mail» internet» Jan Sobotka: Èert Pepiáš, kouzelníci a èarodìjové MUDr. Vìra Kleplová: Našemu sluníèku - buï fit od narození po školu Annabel Karmel: Vaøíme pro kojence a batolata Vladimíra Strnadelová a Jan Zerzán: Radost ze zdravých dìtí Pam Spurr: Jak porozumìt dìtským snùm Artur Nakladatelství vydává kní ky pro dìti s ilustracemi Heleny Zmatlíkové, beletrii a edici D, která se vìnuje divadelním hrám. adresa» ARTUR - nakladatelství, s.r.o., Èeské dru iny 31, Praha 6 kontaktní osoba» Ivan Zmatlík telefon» mail» internet» Marie Kubátová: Vodnické pohádky Martina Drijverová: Kouzelná zvíøátka Ivana Peroutková: Modrý kocourek Ivona Bøezinová: Rozpustilá ozvìna Helena Zmatlíková: Moje pohádky

4 BRIO Nakladatelství spolupracuje s vynikajícími výtvarníky a grafiky, vydává bohatì ilustrovaná pùvodní vyprávìní a pohádkové soubory pro dìti, kompletní vydání dìl slavných pohádkáøù, klasická díla svìtové literatury. adresa» BRIO, spol. s r.o., Osadní 12a, Praha 7 kontaktní osoba» Renata Micková telefon» fax» mail» internet» Radùza: O Mourince a Lojzíkovi Rudyard Kipling: Knihy d unglí Èínské pohádky Africké pohádky H. Ch. Andersen: Pohádkový komplet Computer Press Nejvýznamnìjší èeské vydavatelství v oblasti informaèních a komunikaèních technologií. V oboru vydávání èasopisù, knih a internetových titulù pùsobí ji od roku adresa» Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno kontaktní osoba» Ivana Pazdírková telefon» fax» mail» internet» John Topsell: Draci - Jak si opatøit a vychovat draka Dylan M. Nash: Dinosauøi Gustav A. Konitzky: Pohádky, legendy a bajky severoamerických Indiánù Elizabeth Goudge: Malý bílý koníèek Vojtìch Martínek: Kouzelná kniha èeských pohádek Èeská televize - Edice ÈT Vydavatelství knih se vztahem k poøadùm a osobnostem Èeské televize. adresa» Èeská televize - Edice ÈT, Kavèí hory, Praha 4 kontaktní osoba» PhDr. Jana Semelková telefon» fax» mail» internet» Kolektiv autorù: O èeštinì Miloš Kratochvíl: Omyl dìda Vševìda Zpívánky Pavel Karas, Alena Zárybnická, Ta ána Míková: Skoro jasno - Prùvodce televizní pøedpovìdí poèasí Jarmila Š astná: Kam s nimi - Vše o tøídìní a recyklaci odpadù Fragment Produkce nakladatelství je zamìøena na literaturu pro dìti a mláde, uèebnice, slovníky a populárnì nauènou literaturu pro dospìlé. adresa» Nakladatelství Fragment, s.r.o., Radiová 1, Praha 10 - Hostivaø kontaktní osoba» Daniela Soukupová telefon» fax» mail» internet» Brian Selznick: Velký objev Huga Carbeta Josef Lada: Velká kniha èeských øíkadel Miloš Nesvadba: Bylo jednou jedno loutkové divadlo Miloš Nesvadba: Kní ka pro malé èarodìjky Václav Ètvrtek: Jak ševci zvedli vojnu pro èervenou sukni (Kuba + Stázina)

5 Fraus Nakladatelství vydává široký sortiment uèebnic pro základní školy, uèebnic cizích jazykù, slovníkù, dìtských encyklopedií CO-JAK-PROÈ a rybáøské literatury. adresa» Nakladatelství Fraus, k.s., Goethova 8, Plzeò kontaktní osoba» Tomáš Petrù telefon» fax» mail» internet» CO-JAK-PROÈ 42 - Støedovìk CO-JAK-PROÈ 43 - Pøírodní katastrofy CO-JAK-PROÈ 44 - Známky CO-JAK-PROÈ 46 - Hadi CO-JAK-PROÈ 52 - Køí ové výpravy JAKU Trade Velkoobchod hraèek a puzzle - výhradní dovozce výchovných a nauèných puzzle firmy LARSEN z Norska, samozøejmì v èeských verzích; dovozce puzzle vyhlášené italské firmy RICORDI zamìøené na nejslavnìjší svìtové obrazy. adresa» JAKU Trade, s.r.o., Vodárenská 219, Mìlník kontaktní osoba» ing. Jan Kùna telefon» fax» mail» internet» JOTA Nakladatelství pùsobí na kni ním trhu 18 let a vydalo více jak 800 titulù v 11 edièních øadách: napø. Beletrie, Military, Cestopisy, Turistické prùvodce, Sherlock Holmes. adresa» Nakladatelství JOTA, s.r.o., Škárova 16, Brno kontaktní osoba» Zuzana Slováková telefon» mail» internet» Chris Bradford: Mladý samuraj - Cesta váleèníka, Kniha 1. Angie Sageová: Výprava za hrdinstvím - Kniha ètvrtá Ahmet Zappa: Pøíšerné pamìti Odvá òákových Sarah Mlynowska: Kouzla a spacáky Marianne Curleyová: Strá ci èasu 3 - Klíè Mladá fronta Nakladatelství má dobré renomé ve všech oblastech kni ní produkce, pøedevším v próze a poezii. Kvalitní kni ní tituly najdete v tradièních kni ních edicích - Kolumbus, Kvìty poezie, Moderní svìtová próza, Jednoro ec, Ikaros, Lidé a Zemì, ale i v dalších zajímavých mimoedièních projektech. adresa» Mladá fronta, a.s., Mezi vodami 1952/9, Praha 4 - Modøany kontaktní osoba» Mgr. Magdalena Potmìšilová telefon» fax» mail» internet» Klára a Jan Smolíkovi: Senzaèní reportá e Elvíry Pobrkané Julia Goldingová: Zlatá jehla aneb Dobrodru ství mezi svìty Markéta Procházková: Abeceda pro mròousky ZEP: Titeuf to vidí jinak Julia Jarmanová: Tajemná koèka K a egyptská bohynì

6 Portál Knihy a èasopisy z oblastí: vzdìlání a výchova, pedagogika, psychologie, sociologie, sociální práce; sbírky her a nápadù podporujících tvoøivost dìtí. adresa» Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8 kontaktní osoba» Milan Miškaøík telefon» fax» mail» internet» Slovart Nakladatelství vydává pøevá nì ilustrované populárnì nauèné knihy pro dìti a dospìlé, umìlecko nauèné, obrazové a encyklopedické publikace. adresa» Nakladatelství Slovart, s.r.o., Oderská 333, Praha 9 kontaktní osoba» Jana Hofmanová, Martin Jašurek telefon» fax» mail» internet» Jacquie Wines: I ty mù eš zachránit planetu Linda Calabresiová: Lidské tìlo Robert Winston: To je pìkný chaos! Zvíøata - Otázky a odpovìdi Náš svìt - Otázky a odpovìdi Thovt Vydává dìtskou literaturu pro všechny vìkové kategorie, poèínaje kní kami pro nejmenší a konèe detektivními historickými pøíbìhy pro náctileté, oblíbené první ètení èi jazykové kní ky pro podporu výuky AJ a NJ. adresa» Nakladatelství Thovt, s.r.o., Štefánikova 43, Praha 5 - Smíchov kontaktní osoba» PaedDr. Jitka Pastýøíková telefon» fax» mail» internet» Jürg Obrist: Papoušek Pepper zasahuje (Krimipøíbìhy k luštìní s pomocí angliètiny) S. Moritzová, A. Ahlgrimm: Klièka a gól! (Krimi s hádankami pro fotbalové fanoušky) Bellinda: Ukradené pouzdro na housle (Krimi pøíbìh o A. Einsteinovi) Insa Bauerová: Dinosauøi (První ètení) Lydia Hauenschildová: Støedovìk (První ètení)

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

ČESTNÝ HOST EGYPT. Egyptská kultura po dvou revolucích ČESTNÝ HOST EGYPT 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN 1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN ČESTNÝ HOST EGYPT ČESTNÝ HOST EGYPT Egyptská kultura po dvou revolucích Egypt nebyl nikdy pouhým názvem země a jejího národa, nýbrž místa, kde se

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Přír. Signatura Autor Titul Žánr, charakteristika číslo

Přír. Signatura Autor Titul Žánr, charakteristika číslo 3333 13/F-G,14/A-F Star, D.... a jejich touhy 244 17/G Kochánek, L. 1 000 česko-slovenských nej Encyklopedie 3132 6/E-G, 7/A-D Humplík, A. 1. máj v České poesii a próze 3540 17/E Rex, D. 100 návodů pro

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Listopad 2014 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2014. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius 1, 2b, 4, 9, 10 Ivo Magera 2a Jiří Vlček 6,

Více

Nabídka knih do čtenářských dílen Scio úroveň dle Čtenáře

Nabídka knih do čtenářských dílen Scio úroveň dle Čtenáře Nabídka knih do čtenářských dílen Scio Palaciová, R. J.: (Ne)obyčejný kluk 6. úroveň beletrie - próza 262 Kč 320 Knižní klub ano Reynolds, Michael 1989. Příběhy zdí 5. úroveň ostatní 238 Kč 96 Host ano

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5.

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. Malá knížka o Robinsonce 6. Cesta Cyrila Boudy za knihou 7. Malá knížka o Babičce

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

kult. 7,8 DAN BÁRTA kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy Český slavík o ničem nevypovídá

kult. 7,8 DAN BÁRTA kult.cz Vaše denní dávka kultury a zábavy Vaše denní dávka kultury a zábavy Český slavík o ničem nevypovídá Vaše denní dávka kultury a zábavy divadla, filmy, kina, kluby, koncerty výstavy, hudba... www.tamtamycasu.cz Rudolf Šva í ek a CK Livingstone po ádá UNIKÁTNÍ VÝSTAVU NA ZÁMKU VALTICE Nová Guinea Tajemná

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové,  Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, dnes mám pro Vás dvě zprávy; jednu dobrou a jednu špatnou. Začnu tou příznivou: - Dobrá věc se podařila, budeme mít prémii! Každý člen Svazu českých filatelistů obdrží

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více