Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015"

Transkript

1 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne Schváleno Akademickým senátem VŠCHT Praha dne

2

3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (dále jen VŠCHT Praha ) p edkládá v souladu se zákonem. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (dále jen zákon o vysokých školách ) strategický dokument Aktualizace dlouhodobého zám ru vzd lávací a v decké, výzkumné, vývojové a inova ní a další tv r í innosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016 (dále jen ADZ 2016 ). V roce 2016 VŠCHT Praha p edpokládá zahájení realizace aktivit uvedených v Dlouhodobém zám ru VŠCHT Praha na období (dále jen DZ ). ADZ 2016 vychází ze struktury DZ P edkládaný ADZ 2016 respektuje priority Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy (dále jen MŠMT ) uvedené v aktualizaci jeho Dlouhodobého zám ru na rok 2016 (dále jen ADZ MŠMT 2016 ). Prost ednictvím osmi prioritních cíl VŠCHT Praha, které pokrývají všechny vzd lávací, v deckovýzkumné a ostatní aktivity vysoké školy, jsou sou asn respektovány hlavní prioritní cíle MŠMT Zajiš ování kvality, Diverzita a dostupnost, Internacionalizace, Relevance, Kvalitní a relevantní výzkum vývoj a inovace, Rozhodování založené na datech a Efektivní financování. Níže uvedených osm prioritní cíl VŠCHT Praha je podrobn ji rozpracováno do konkrétních díl ích aktivit pro rok 2016, p i emž se jednotlivé aktivity asto dopl ují a jsou vzájemn provázané. Je zd razn n soulad s DZ a ADZ MŠMT PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 Optimalizace systému vzd lávání za ú elem zvýšení kvality a efektivity studia Rozvoj a udržitelnost v decké a výzkumné innosti, efektivní spolupráce s praxí, transfer technologií Zvýšení uplatnitelnosti absolvent na trhu práce a prohloubení spolupráce s partnery z praxe Rozvoj a obnova infrastruktury vysoké školy Udržení a rozvinutí úrovn vztah s uchaze i o studium Podpora personálního zabezpe ení hlavních inností školy Rozvoj efektivní mezinárodní spolupráce (internacionalizace) Optimalizace interní a externí komunikace Konkrétní aktivity a opat ení ADZ 2016: 1. Optimalizace obsahu a struktury studijních program všech úrovní studia s cílem zvýšení provázanosti a návaznosti jednotlivých vyu ovaných p edm t, aktualizace a dopln ní laboratorních úloh v souvislosti s realizovanou a plánovanou modernizací laborato í a upgradem p ístrojového vybavení. Zapracování aktuálních požadavk aplika ní sféry (požadované znalosti a dovednosti absolvent ) do obsahu jednotlivých p edm t. (PC1, 1.3, PC3, 3.1, 3.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 - Relevance) Financování: vlastní zdroje, IP (A1 PIGA, A11) 2. Aplikace moderních trend ve výuce standardních p edm t. Podpora a rozvoj laboratorní výuky u všech stup studia, s požadavkem na zvyšování kvality absolvent. Výuka a celkový rozvoj studenta za len ním ešení problém z praxe definovaných ve spolupráci s odborníky z aplika ní sféry

4 (PC1, 1.3, 1.7, PC3, 3.1; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 Relevance, PC2 Diverzita a dostupnost) Financování: IP (A1 - PIGA), vlastní zdroje 3. Rozvoj cílené spolupráce s aplika ní sférou, navazování perspektivní spolupráce v pedagogické oblasti (výuka, kvalifika ní práce, studentské stáže a praxe) s cílem zajistit snadn jší p echod absolvent do praxe. (PC1, 1.9, PC2, 2.10, PC3, 3.6; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 Relevance, PC2 Diverzita a dostupnost) Financování: IP (A1 - PIGA), vlastní zdroje 4. Vytvo ení mezioborové sít pro vypracování standard vzd lávání a postup hodnocení kvality výuky ve studijních programech zam ených na konzervování a restaurování objekt kulturního d dictví ve spolupráci se zapojenou další VVŠ a za využití takto vzniklého synergického potenciálu. (PC1, 1.2, 1.3, 1.8 PC2, 2.10; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 - Relevance). Financování: CRP, vlastní zdroje 5. Vytvo ení systému zajiš ování a vnit ního hodnocení kvality vzd lávacích, tv r ích a souvisejících inností se zam ením na potraviná ství se specifitou na VŠCHT Praha, p i využití propojení potenciálu více VŠ a synergie, vyplývající z obsahové blízkosti inností spolupracujících VŠ. (PC1, 1.1, 1.3; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality) Financování: CRP, vlastní zdroje 6. Inovace prodlouženého p ijímacího ízení. Zavedení jednotného systému pro všechny stupn studia v rámci VŠCHT Praha v souladu s aktuální legislativou. (PC1, 1.3, PC3, 3.1, 3.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality) Financování: vlastní zdroje, IP (C1) 7. Spolupráce s ostatními ve ejnými vysokými školami v pedagogické oblasti se zam ením na oblast materiál pro katalýzu a fotokatalýzu. (PC1, 1.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC4 - Relevance) Financování: CRP, vlastní zdroje 8. Podpora nadaných zahrani ních student z t etích zemí motiva ní stipendia, finan ní ohodnocení publika ních aktivit zahrani ních student, p ísp vek na úhradu školného pro nadané zahrani ní studenty. (PC1, 1.5, v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC2 Diverzita a dostupnost) Financování: IP (A5), vlastní zdroje 9. Jazyková výuka v deckých a akademických pracovník s d razem na další zapojení do výuky v cizím jazyce pro zahrani ní i domácí studenty a zapojení do mezinárodních v deckých a pedagogických projekt. (PC1, 1.4, PC6, 6.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC4 Relevance) Financování: IP (A3, A8), vlastní zdroje - 4 -

5 10. Podpora nadaných student bakalá ského a magisterského studia a to jak formou motiva ních stipendií za vynikající studijní a v decké výsledky, tak stipendií ohodnocujících vynikající reprezentaci školy v oblasti tv r í i sportovní. Pokra ování v organizaci integra ních kurz pro studenty. (PC1, 1.5; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality) Financování: IP (A2), vlastní zdroje 11. Motiva ní podpora mladých v deckých a pedagogicky aktivních pracovník a student formou interních sout ží v oblasti v dy, výzkumu a inovací, v pedagogické oblasti za ú elem inovace, rozvoje a modernizace výuky, a to jak prost edk výuky, tak i obsahu výuky a dále také v oblasti spole enské. (PC1, 1.2, 1.3, 1.4, PC6, 6.3; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 - Relevance) Financování: IP (A1 - PIGA), vlastní zdroje 12. Ve spolupráci s ostatními VŠ podpo it nejnadan jší studenty a absolventy doktorských studijních program a jejich motivace k dalšímu setrvání na akademické p d vytvo ením virtuálního centra, které bude využívat synergie jednotlivých obor zapojených VŠ a jehož úkolem bude zvýšení kvality v decké p ípravy student DSP a zajišt ní dalšího vzd lávání mladých akademických pracovník v pedagogických dovednostech a jiných soft skills, které pomohou jejich kariérnímu r stu. (PC2, 2.10, PC6, 6.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 Relevance, PC5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: CRP, vlastní zdroje 13. Podpora a další rozvoj innosti poradenského a kariérního centra pro studenty s cílem podpo it úsp šnost studia a rozší ení aktivit centra i pro akademické zam stnance. (PC3, 3.4, PC6, 6.8, PC8, 8.10; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 Relevance) Financování: IP (A10), vlastní zdroje 14. Motiva ní podpora talentovaných mladých v dc (postdoc, junior researchers) pro zajišt ní podmínek pro jejich vlastní inovativní výzkum, samostatnou publika ní innost a zahrani ní kontakty jako zásadní podmínky pro získávání vlastních projekt formou interní grantové agentury (JIGA). (PC2, 2.1, 2.4, PC6, 6.3, PC7, 7.5; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: IP (B1), vlastní zdroje 15. Podpora publika ní innosti v deckých pracovník podpora open access publikování. (PC2, 2.1, 2.8; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: IP (B7), vlastní zdroje 16. Rozvoj odd lení transferu technologií, systematické vyhledání partner v aplika ní sfé e, aktivní podpora zvýšení obchodní úsp šnosti využití výsledk aplikovaného výzkumu, navazování - 5 -

6 perspektivní spolupráce s malými a st edn velkými podniky v Praze a v ostatních regionech konvergence p i maximálním využití potenciálu Technoparku Kralupy. Podpora spolupráce mladých v deckých pracovník se subjekty z praxe. (PC2, 2.5, 2.7; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: IP (B2), vlastní zdroje 17. Prohlubování spolupráce s pražskou municipalitou a pro VŠCHT Praha tradi ními regiony konvergence (st edo eský a severo eský kraj) a to nejen v oblasti v decko-výzkumné, ale i v oblasti vzd lávání. Další podpora a rozvoj informa ních center Technopark Kralupy a Chempark Litvínov pro popularizaci výsledk v dy a výzkumu, techniky, chemie a dalších p írodních v d. (PC1, 1.9, 1.10, PC5, 5.4; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 - Relevance). Financování: vlastní zdroje, IP (A9) 18. Pokra ování v realizaci aktivit zam ených na získávání zahrani ních student, p edevším student -samoplátc studujících v anglickém jazyce. Aktivní ú ast VŠCHT Praha na vybraných vzd lávacích veletrzích v zahrani í (v oblasti jiho-východní Asie a Jižní Ameriky) s cílem co nejú inn ji oslovit potenciální uchaze e o studium z daných region. Využití potenciálu spolupráce s ostatními VVŠ v oblasti propagace studia v Praze. Rozvoj elektronických komunika ních kanál v anglickém jazyce, pro zvýšení dostupnosti relevantních informací o studiu a posílení motivace zahrani ních student ke studiu na VŠCHT. Podpo it rozvoj systému tutor zahrani ních student z ad student doktorského studia pro usnadn ní jejich integrace. (PC7, 7.6; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC3 - Internacionalizace, Zlepšit dostupnost informací o eských vysokých školách pro zahrani ní instituce i jednotlivce) Financování: CRP, vlastní zdroje, IP (B10, C2) 19. Podpora obousm rné mobility student i zam stnanc, s výhledem dalšího zapojení student, akademických a v deckých pracovník do mezinárodních projekt, p ípadn cizojazy né výuky. Realizace podp rných akcí zam ených na navýšení po tu vyjížd jících student (organizace informa ních sch zek b hem semestr, poradenská innost pro studenty p ed výjezdem). Vytvo ení Facebook profilu Zahrani ního odd lení zam eného na prezentace možností výjezd student. Identifikace dalšího potenciálu pro p ípadné rozší ení po tu smluv o spolupráci s partnerskými univerzitami i výzkumnými institucemi. (PC7, 7.3, PC2, 2.4, PC5, 5.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC3 Internacionalizace, PC5 Kvalitní výzkum, vývoj a inovace) Financování: IP (A7, A8, C2), Erasmus+, ú elové financování, vlastní zdroje 20. Vytipování potenciálních renomovaných host a odborník ze zahrani ních univerzit a dalších institucí k návšt v i p ednáškovému pobytu na VŠCHT Praha s cílem podpo it mezinárodního prost edí školy a zvýšení její prestiže. Realizace hostování dle dostupných finan ních prost edk. (PC7, 7.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC3 - Internacionalizace) Financování: IP (B9), vlastní zdroje 21. Vytvá ení a rozvoj podmínek pro udržení a získání kvalitních zam stnanc a jejich rozvoj, nabídka motiva ních kurz dalšího vzd lávání (jazyky, pedagogické dovednosti atd.), relaxa ní kurzy, tematické p ednášky a seminá e a dále podpora návratu mladých zam stnanc po rodi ovské dovolené do práce (rozvoj d tského koutku, nabídka áste ného pracovního úvazku apod.) - 6 -

7 (PC6, , 6.8; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC4 - Relevance). Financování: IP (A4, A3), projekt Trigger, vlastní zdroje 22. Pokra ování v cílených propaga ních a marketingových akcích na popularizaci chemických, technických a p írodov dných obor na st edních a základních školách a oslovení potenciálních uchaze o studium pozornost bude hlavn zam ena na letní školu st edoškolských u itel chemie, návšt vy ZŠ a SŠ s Hodinou moderní chemie a zajišt ní chemických laborato í pro st ední školy. Tradi n bude podpo ena Chemická olympiáda a Letní odborné soust ed ní mladých chemik a biolog. VŠCHT Praha bude již tradi n organizátorem, spoluorganizátorem i ú astníkem akcí jako V decký jarmark, Noc v dc i Den v dy. Organizace kurz v rámci Univerzity t etího v ku. Aktivní p sobení v rámci strategického uskupení Kampusu Dejvice. (PC5, , 5.10, 5.11, PC8, 8.4, 8.6; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC2 - Diverzita a dostupnost, PC4 - Relevance) Financování: IP (A6), vlastní zdroje, sponzorské dary 23. Realizace sociologického pr zkumu zam eného na p išedší studenty s cílem identifikovat opat ení na zefektivn ní p sobení na potenciální uchaze e o studium. (PC8, 8.9; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC6 Rozhodování založené na datech) Financování: vlastní zdroje 24. Podpora komunika ních dovedností student a mladých v deckých pracovník organizací kurz v decká žurnalistika a podpora mediální prezentace v decké innosti na VŠCHT Praha. (PC8, 8.7, PC3, 3.2; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC5 - Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace, PC1 Zajiš ování kvality) Financování: vlastní zdroje, IP (B8) 25. Revize a aktualizace proces ízení a vnit ních p edpis, které je upravují, v souvislosti s o ekávanou p ijatou novelou zákona. 111/1999 Sb., o vysokých školách. Pr b žný rozvoj a technologický upgrade informa ních systém a proces v souladu s legislativními a manažerskými pot ebami a požadavky zajišt ní kvality. Podpora co nejširšího využití aplikací jednotlivých systém a jejich integrace pro poskytování relevantních dat pro manažerské a strategické rozhodování. (PC4, 4.7, PC6, 6.6, 6.8; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: IP (C3, C4), vlastní zdroje, CRP 26. Rekonstrukce infrastruktury budov a výukových prostor pro teoretickou a praktickou výuku s d razem na zajišt ní kvalitního a moderního prost edí pro realizaci inovované výuky odpovídající moderním trend a požadavk m praxe pro zvýšení uplatnitelnosti absolvent školy. (PC4, 4.1, 4.2, 4.7; a dostupnost) v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC2 Diverzita Financování: vlastní zdroje, ú elové financování, OP 27. Modernizace p ístrojového a technologického vybavení pro výuku a výzkum pro všechny stupn studia pro zvýšení kvality a uplatnitelnosti absolvent a další zvyšování úrovn výzkumu

8 (PC4, 4.6, 4.7; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: vlastní zdroje, OP, CRP, IP (B3) 28. Zajišt ní kvalitních informa ních zdroj pro dosahování kvality výkonu v pedagogické oblasti a oblasti VaV, podpora vydavatelské innosti (nap. diserta ní práce) a zajišt ní sjednocení grafické prezentace školy. (PC3, 1.7, PC2, 2.1, 2.8; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC2 Diverzita a dostupnost, PC5 - Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: IP (B6), vlastní zdroje 29. Další rozvoj technické podpory v oblasti pedagogické a oblasti VaV. Rozši ování využití funkcionalit studijního informa ního systému, informa ního systému pro výzkum a vývoj (OBD), další rozvoj aplikace edoktorand, e-learningu a správa výukových materiál v elektronické podob. (PC1, 1.7, PC2, 2.1, 2.8, PC4, 4.7; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC2 Diverzita a dostupnost, PC5 - Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: IP (B4, C1, C4), vlastní zdroje 30. Zajišt ní podpory pro akreditace a další schvalovací procesy, podpora diseminace informací z IS cílovým uživatel m prost ednictvím webu a informa ních panel. Zajišt ní technické podpory interní a externí komunikace provázanost s interními IS. (PC1, 1.7, PC2, 2.1, 2.8, PC5, 5.11, PC6, 6.6, 6.8; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC2 Diverzita a dostupnost, PC6 Rozhodování založené na datech) Financování: IP (C3), vlastní zdroje 31. Modernizace IT infrastruktury, optimalizace technologií s ohledem na komfort využití pro studenty a racionalizace správy a údržby systém v kampusu v Dejvicích i v Technoparku Kralupy a Univerzitním centru VŠCHT Praha-Unipetrol v Litvínov. (PC1, 1.9, PC4, 4.10; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC2 Diverzita a dostupnost, PC5 - Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace) Financování: vlastní zdroje 32. Pokra ování v p íprav na zapojení univerzity do o ekávaných plánovaných výzev opera ních program. (PC1-8; v souladu s ADZ MŠMT 2016, PC1 Zajiš ování kvality, PC2 Diverzita a dostupnost, PC3 Internacionalizace, PC4 Relevance, PC5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace, PC6 Rozhodování založené na datech, PC7 Efektivní financování) Záv r: VŠCHT Praha chce prost ednictvím Aktualizace dlouhodobého zám ru pro rok 2016 realizovat aktivity, které sm ují k cíli profilovat se jako výzkumná technická univerzita s velmi kvalitním základním a aplikovaným výzkumem a s dobrým mezinárodním renomé v oblasti vzd lávání a v dy a výzkumu. Plánované aktivity jsou zam eny zejména na výchovu kvalitních absolvent s vysokou uplatnitelností v praxi v eské republice, ale i v zahrani í

9 VŠCHT Praha bude nadále aktivn vyhledávat spolupráci s ostatními vysokými školami a institucemi v R, ale i v zahrani í a to, jak v oblasti v decko-výzkumné, tak v pedagogické a to formou hostování, stáží, spolupráce na projektech, ale také formou efektivního sdílení kapacit (p ístroje, za ízení apod.). Pro efektivní financování aktivit sm ujících k realizace strategických prioritních cíl DZ využije škola dostupné zdroje financování, v etn možnosti ucházet se o erpání prost edk z opera ních program EU v nadcházejícím období. Rok 2016 bude p edevším rokem p íprav na zapojení VŠ do OP VVV, OP PIK a jiných opera ních program a zahájení realizace p ípadných zm n vyplývajících z novely zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Pro VŠCHT Praha je i nadále prioritou výchova kvalitních vysokoškolsky vzd laných odborník, kte í vysokou úrovní znalostí a inova ním p ístupem p isp jí ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky

10 Použité zkratky: ADZ DSP DZ EU CRP IP JIGA OP OP PIK OP VVV PC PIGA VŠCHT Praha Aktualizace dlouhodobého zám ru Doktorský studijní program Dlouhodobý zám r Evropská Unie Centralizovaný rozvojový program Institucionální program (d íve IRP - institucionální program) Junior interní grantová agentura Opera ní programy Opera ní program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Opera ní program Výzkum, vývoj a vzd lávání Prioritní cíl Pedagogická interní grantová agentura Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016.

Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016. 1 Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty zdravotnických studií na rok 2016. Projednalo vedení 1. 12. 2015 Projednalo kolegium děkana 9. 12. 2015 Projednala Vědecká rada 13. 1. 2016 Schválil Akademický

Více

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty veterinárního

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR NA OBDOBÍ 2011 AŽ 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR NA OBDOBÍ 2011 AŽ 2015 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA OBDOBÍ 2011 AŽ 2015

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

Úvodní slovo. Ivan Malý děkan

Úvodní slovo. Ivan Malý děkan Dlouhodobý záměr Ekonomicko-správní fakulty MU 2011 2015 Úvodní slovo Dlouhodobý záměr Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity na období 20011 2015 (dále též jako dlouhodobý záměr ) představuje

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Hlavní aktivity agentury

Hlavní aktivity agentury Podpora exportních firem Agentura CzechInvest Lenka Gondová Olomouc 6. 11. 2013 Obsah prezentace agentura CzechInvest Investiční pobídky CzechAccelerator GESHER / MOST Technologická spolupráce CzechEkoSystem

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Krajský annex RIS3, RIS 3 MSK

Krajský annex RIS3, RIS 3 MSK Krajský annex RIS3, RIS 3 MSK Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 6. května 2014 Krajský annex RIS3, RIS 3 MSK Annex Součást národní RIS3 (ex-ante kondicionalita; půjde do Bruselu ) Intervence (dotační

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností Inovace výuky na MENDELU s důrazem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tento organizační řád upravuje organizační a řídicí strukturu součásti veřejné vysoké školy Fakulty chemické Vysokého

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 6. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a konsorcium společností HOPE E. S., v.o.s. a Naviga 4, s.r.o. podepsali dne 10. 12. 2012 smlouvu na realizaci

Více

VÝZVY PRO INOVAČNĚ ZALOŽENOU KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ EKONOMIKY

VÝZVY PRO INOVAČNĚ ZALOŽENOU KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ EKONOMIKY VÝZVY PRO INOVAČNĚ ZALOŽENOU KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ EKONOMIKY Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Inovační fórum, 10. 1. 2008 Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Podpora zavedení metody full cost (= metody vykazování úplných nepřímých nákladů) jako nástroje spolupráce s aplikační sférou.

Podpora zavedení metody full cost (= metody vykazování úplných nepřímých nákladů) jako nástroje spolupráce s aplikační sférou. Výzva č. 16, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byla výzva s pořadovým číslem 16 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 21. prosince 2009.

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020

Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020 Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na léta 2016 2020 Dlouhodobý záměr Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016 2020: projednala

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Institucionální rozvojový plán VŠB - TU Ostrava

Institucionální rozvojový plán VŠB - TU Ostrava Institucionální rozvojový plán VŠB - TU Ostrava 2015 OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 UKAZATELE VÝKONU VŠB - TU OSTRAVA... 5 2 CÍLE A AKTIVITY ROZVOJOVÉHO PLÁNU VŠB - TU OSTRAVA... 10 SEZNAM ZKRATEK...

Více

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2014 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 19. září 2014

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 2069/2010-41 Č. j.: 32544/2010-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPECIALIZACE LÉKAŘSKÉHO KNIHOVNÍKA Helena Bouzková Anotace Příspěvek informuje o tvorbě a aktuálním stavu Koncepce celoživotního vzdělávání (CŽV) knihovníků v ČR. Tato je součástí

Více

Národní strategický plán LEADER 2014 +

Národní strategický plán LEADER 2014 + Národní strategický plán LEADER 2014 + Ing. Jiří KRIST Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 2012 31. 5. 2012 Národní strategický plán LEADER 2014+

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů ; Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Informace o stavu realizace programů 2014 2020

Informace o stavu realizace programů 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu realizace programů 2014 2020 Podklad pro jednání Plenární schůze RHSD ČR Stav k 31. lednu 2016 Vyhlášené výzvy v programech

Více

. Alma Mater Studiorum

. Alma Mater Studiorum . Alma Mater Studiorum Miroslav PÍŠKA, Dagmar STA KOVÁ FSI VUT v Brn, Ústav strojírenské technologie, Technická 2, 616 69 Brno, tel.: 5 4114 2555 e-mail: piska@fme.vutbr.cz Anotace P ísp vek se zabývá

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 Projednáno Vědeckou

Více

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard. Fondy

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR PRŮMYSL NENÍ JEN TRADICE PRŮMYSL JE BUDOUCNOST SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, 13. 6. 2016 WWW.SPCR.CZ KDO JSME Jsme největším zaměstnavatelským svazem v České republice.

Více

Vedoucí metodik IKT: Ing. Jana Horáková, metodik IKT: Mgr. Lenka Ševčíková.

Vedoucí metodik IKT: Ing. Jana Horáková, metodik IKT: Mgr. Lenka Ševčíková. Plány metodiků IKT Vedoucí metodik IKT: Ing. Jana Horáková, metodik IKT: Mgr. Lenka Ševčíková. Tento plán je vypracován pro školní rok 2015/2016. 1. Zhodnocení naplnění předchozího plánu: Co bylo uskutečněno:

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru a Institucionální rozvojový plán. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Aktualizace dlouhodobého záměru a Institucionální rozvojový plán. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Aktualizace dlouhodobého záměru a Institucionální rozvojový plán Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2015-2016 1 Vize: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze je výjimečná umělecká vysoká škola s více

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav nábř. Komenského 1, PSČ 690 25 tel. 519 326 505, fax. 519 321 269 email: skola@spsbv.cz, web: www.spsbv.cz PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH

Více

Programy na podporu vědy a výzkumu v České republice

Programy na podporu vědy a výzkumu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programy na podporu vědy a výzkumu v České republice Bakalářská práce Autor: Zdenka Fialová Ekonomika a management malého a středního

Více

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Strukturální fondy Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Do roku 2006 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) Finanční nástroj pro podporu

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava vyhlašuje Výběrové řízení na dodávku PC k dataprojektoru a serveru v rámci realizace projektu Zvyšování kompetencí studentů technických

Více

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ informuje V tomto čísle: Kulatý stůl 2008... 1 Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011... 2 Otevřeny nové programy podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název : Komplexní online e-learningová podpora vzdělávání a doučování v internetových klubech ČH@VE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejním dle příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Č. j.: VŠTE005840/2012. Projednáno: v Akademické radě VŠTE dne: 10. 10. 2012 ve Správní radě VŠTE dne: 11. 10. 2012

Č. j.: VŠTE005840/2012. Projednáno: v Akademické radě VŠTE dne: 10. 10. 2012 ve Správní radě VŠTE dne: 11. 10. 2012 Č. j.: VŠTE005840/202 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na

Více

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA PROSPERITA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci speciální IT vybavení laboratoře PORUCH MOBILITY

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci speciální IT vybavení laboratoře PORUCH MOBILITY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT xxxx/201x V Praze dne ---------- ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Individuální projekty systémové II

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Konference Technologické agentury ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Konference Technologické agentury ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Konference Technologické agentury ČR 13.12.2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní oblasti podpory VaVaI na MPO Aktuální

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33062 Název projektu Vzdělávací projekt Autocentrum Dojáček Příjemce AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. Datum zahájení realizace

Více

3 Společenské vědy, obchod a právo

3 Společenské vědy, obchod a právo 3 Společenské vědy, obchod a právo 310 Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy je studium společenských věd a věd o lidském chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Elektronické nástroje a úkony učiněné elektronicky při zadávání veřejných zakázek po 30.6.2011

Elektronické nástroje a úkony učiněné elektronicky při zadávání veřejných zakázek po 30.6.2011 Elektronické nástroje a úkony učiněné elektronicky při zadávání veřejných zakázek po 30.6.2011 ATESTACE vs. CERTIFIKACE ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ Atestace: povinná do 15.9.2010 atesty na jednoduché a složité

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Příručka pro pedagogické pracovníky, poradce a další zaměstnance MEN- DELU shrnující základní doporučení

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí Karta projektového okruhu 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- Číslo a název projektového okruhu: právní ochrana dětí Garant karty projektového okruhu: Spolupracující

Více

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství Záměrem projektu

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

Stručné shrnutí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 2015)

Stručné shrnutí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 2015) Stručné shrnutí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 2015) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR)

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více