Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: Tel.: náměstí T. G. Masaryka 38 ČSOB, a. s., Dvůr Králové n. L. DS: mu5b26c Fax: Dvůr Králové nad Labem Č. ú.: /0300

2 Obsah Identifikační údaje Úvod Legislativa a systém sociálně-právní ochrany, vymezení některých pojmů Standard č. 1 Místní a časová dostupnost Standard č. 2 Prostředí a podmínky Standart č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí...21 Standard č. 5 Přijímání a zaškolování..24 Standard č. 6 Profesní rozvoj zaměstnanců..26 Standard č. 7 Prevence.28 Standard č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu.33 Standard č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte.. 39 Standard č. 10 Kontrola případu 44 Standard č. 11 Rizikové a nouzové situace Standard č. 12 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí...48 Standard č. 13 Vyřizování a podávání stížností.50 Standard č. 14 Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické a právnické osoby

3 Identifikační údaje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T.G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem tel.: fax: datová schránka:mu5b26c Starosta města Dvůr Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím Vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí - Bc. Kateřina Pištorová Vedoucí sociálního oddělení - Mgr. Dagmar Motalová Zpracovatel: Odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení sociálně-právní ochrana dětí 2014 Datum poslední aktualizace:

4 Úvod Dnem 1. ledna 2015 (v souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů) nabývá účinnosti ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany, a to dle vyhlášky MPSV č. 473/2012 ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Standardy kvality slouží k průběžné realizaci předem promyšleného postupu sociální práce, vedoucí k uspokojení potřeb klienta a reagování na jejich proměny. Cílem je to, aby se praxe provozovaná pracovištěm sociálně-právní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem stala jednotnou a dobře čitelnou jak pro zaměstnance samotné, tak také pro cílovou skupinu klientů, vůči nimž je směřována. Smyslem funkčního systému poskytování SPO je nalezení optimálního řešení situace v trvalém a bezpečném prostředí, kde budou respektovány individuální potřeby dítěte. Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, b) standardy sociální práce s klientem, c) standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, d) technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany. Tvorba a zavádění Standardů kvality sociálně-právní ochrany do praxe je proces, který se vyvíjí ve smyslu zvyšování kvality poskytování SPOD a vytvoření systematických a srovnatelných postupů při poskytování SPOD. Podílejí se na něm všichni zaměstnanci sociálního oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 4

5 Legislativa a systém sociálně-právní ochrany, vymezení některých pojmů Sociálně-právní ochrana (dále SPO), orgán sociálně-právní ochrany, sociální pracovník, náhradní rodinná péče, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, kuratela pro děti a mládež Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně-právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují. Z této skutečnosti je zřejmé, že právní úpravu ochrany dítěte nelze zahrnout do jediného právního předpisu. Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN 20. listopadu 1959 a Úmluva o právech dítěte přijatá v roce 1989, deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu. Dítě tak ve smyslu těchto mezinárodních dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm. Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky (dále jen Listina ), věnuje pozornost dětem a rodině v článku 32 tak, že dává rodičovství a rodinu pod ochranu zákona a dětem a mladistvým zaručuje zvláštní ochranu. Zákony proto také respektují jeden ze základních principů fungování rodiny, a to právo a povinnost rodičů společně vychovávat a pečovat o děti, a pokud je toho třeba, požadovat pomoc. Jakékoliv zasahování do soukromí a rodinného života je možné teprve tehdy, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dětí o to požádají, anebo se o děti nemohou nebo nechtějí starat. Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí, vyjadřuje konkrétně zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o SPO ), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v 1 jako: a. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, b. ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a c. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, d. zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte. Hlavní principy právní úpravy sociálně právní ochrany dětí: Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. 5

6 Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně. Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve. Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsouli práva nebo vývoj dítěte ohroženy. Orgány s obecnou působností na úseku ochrany dítěte jsou soudy a orgány určené zákonem o SPO, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské a obecní úřady a ve vztahu k zahraničí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Sociálně-právní ochranu dětí zabezpečují též kraje a obce v samostatné působnosti a fyzické a právnické osoby, pokud obdrží pověření k výkonu sociálně právní ochrany. Vůdčím pravidlem pro činnost orgánů sociálně právní ochrany je princip preventivního působení na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci. Opatření sociálně-právní ochrany jsou hierarchicky uspořádána ve vnitřně provázaný celek, umožňující volbu nástrojů podle konkrétní situace, v níž se dítě nachází, a podle intenzity ohrožení. Důraz je také položen na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy (tj. prevence rizikového vývoje dětí a minimalizace důsledků působení sociálně patogenních vlivů). Děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní výchovy. Při volbě řešení je nutno brát potřebný ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ. V případě osvojení dítěte do ciziny je nezbytné respektovat princip subsidiarity, tj. považovat osvojení dítěte do ciziny za náhradní způsob péče o dítě teprve tehdy, jestliže dítě nemůže být předáno do výchovy v rodině osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu. Pro tuto situaci jsou mezinárodními smlouvami a zákonem o SPO uceleně formulována pravidla pro kontakt s cizinou ve věcech sociálně právní ochrany dětí. Orgánům sociálně-právní ochrany dětí se ukládá povinnost sledovat výkon ústavní nebo ochranné výchovy, aniž by zasahovaly do řízení a provozu zařízení, kde se vykonává ústavní nebo ochranná výchova; cílem sledování je dodržování práv dětí, rozvoj duševních a fyzických schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení a jak se vyvíjejí vztahy mezi rodiči a dětmi. Cílem sociálně-právní ochrany dětí je též sanace rodin. 6

7 Na principu dobrovolnosti se mohou na výkonu sociálně právní ochrany dětí v zákonem vymezených činnostech podílet i fyzické nebo právnické osoby, které však k takovému působení musí mít pověření. Určité činnosti představující zásadní zásah do postavení dítěte nebo osob za ně odpovědných jsou však vyhrazené státním orgánům nebo orgánům veřejné správy v přenesené působnosti. Děti, kterým se sociálně-právní ochrana poskytuje Zákon o SPO definuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte pojem dítě tak, že dítětem je osoba nezletilá. Podle čl. 1 Úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. V případě nezletilých dětí, které nabyly plné svéprávnosti, se sociálně-právní ochrana poskytuje v omezeném, zákonem vymezeném, rozsahu. Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu na státní občanství všem dětem, které se nacházejí na území České republiky. Rozdíl spočívá pouze v rozsahu, v jakém se sociálně právní ochrana poskytuje. Podle 2 odst. 2 zákona o SPO náleží sociálně-právní ochrana dítěti, které na území České republiky má trvalý pobyt, má podle zvláštního právního předpisu o pobytu cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů, podalo žádost o udělení mezinárodní ochrany na území ČR, je oprávněno trvale pobývat, nebo pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany nebo oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu pobývá s rodičem, který na území pobývá na základě viza k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území podle zvláštního právního předpisu nebo který je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany. To odpovídá čl. 2 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého se smluvní státy zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená v této Úmluvě každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany je důležitá situace, v jaké se dítě nachází, kdy důvod poskytnutí spočívá v řešení věcného problému. Zákon o SPO tak vymezuje z věcného hlediska okruh dětí, na které se sociálně právní ochrana vztahuje, ale pouze příkladmo ( 6), a to zejména proto, že je mnoho situací, do kterých se děti s rodiči dostávají a které nelze taxativním způsobem v zákoně vyjádřit. Pro poskytnutí sociálně-právní ochrany jsou typické situace, kdy 7

8 a. rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, b. děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, c. děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, d. opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte, e. děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; f. děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; g. děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; h. děti, které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se nacházejí na území ČR bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. Zákon o SPO tedy k poskytnutí sociálně-právní ochrany nepředpokládá jednorázovou událost či krátkodobé působení, ale naopak předpokládá, že tyto skutečnosti trvají takovou dobu, že je třeba situaci vhodným způsobem řešit. Pokud by se jednalo o jednorázovou záležitost, musela by být takové intenzity, že by mohla nepříznivě ovlivnit vývoj dítěte. Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou: a. krajské úřady b. obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti, c. obecní úřady a újezdní úřady, ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady, d. Ministerstvo práce a sociálních věcí e. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí f. Úřad práce České republiky krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují také obce a kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou li výkonem sociálně právní ochrany pověřeny, které však nejsou orgány sociálně-právní ochrany dětí. 8

9 Protože především obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady mají možnost bezprostředně sledovat ochranu práv dítěte a včas činit potřebná opatření se znalostí problému a místních podmínek, ukládá jim zákon nejvíce povinností v ochraně dětí a pomoci rodičům a dalším osobám, které jsou odpovědné za výchovu dětí. Do působnosti krajských úřadů vedle kontrolní a metodické činnosti patří téměř celý proces zprostředkování náhradní rodinné péče, rozhodování o udělení pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí fyzickými a právnickými osobami a rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ve vztahu k obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností plní krajské úřady funkci nadřízeného kontrolního orgánu a funkci odvolacího orgánu příslušného pro přezkum rozhodnutí vydaných obecními úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve správním řízení. Dalším orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo ), do jehož působnosti patří obecně péče o rodinu a ohrožené děti. Ministerstvo pečuje o náležitou právní úpravu v této oblasti a v rámci zákonu řídí výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí vydáváním právních předpisů a směrnic Ministerstvo rovněž vykonává funkci kontrolního a odvolacího orgánu ve vztahu ke krajským úřadům, vede celostátní evidenci fyzických a právnických osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (dále jen Úřad ) je správním úřadem s celostátní působností, jemuž přísluší řešení otázek ochrany dětí ve vztahu k cizině. Zákon o SPO dává možnost, aby i nestátní subjekty (nadace, občanská sdružení, církve a další právnické a fyzické osoby) na základě pověření plnily určité úkoly v sociálně-právní ochraně dětí. Mlčenlivost Zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany, zaměstnanci obcí s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně právní ochrany jsou povinni podle zákona o SPO zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili ( 57). Také jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně právní ochrany na možné ohrožení dítěte podle 7 zákona o SPO, a též o údajích o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, a rovněž i o místě pobytu takového dítěte. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem. Mlčenlivost jsou povinni zachovávat i po skončení pracovního poměru, přičemž této povinnosti mohou být zproštěni jen tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně a s uvedením rozsahu a účelu. Povinnost mlčenlivosti platí i pro pověřené osoby a jiné fyzické osoby, které se při spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany a zařízeními sociálně právní ochrany seznámily s údaji, o nichž jsou zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany povinni zachovávat mlčenlivost. Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost Sociální kuratela pro děti a mládež Péče o děti uvedené v 6 zákona o SPO (viz výše) spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního. Sociální kuratela spočívá v provádění opatření 9

10 směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Je vykonávána kurátorem pro děti a mládež. Náhradní rodinná péče Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní výchovy, která je také obsahem činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Formy náhradní rodinné péče svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje osvojení Sociální pracovník Odborně způsobilý pracovník, který mj. vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy, sociálně právní poradenství a sociální rehabilitaci, poskytuje krizovou pomoc, depistážní činnost. Sociální pracovníci jsou agenti změny ve společnosti a v životech osob, rodin a společenství, jimž slouží. Zdokonalit rodinu je nejtěžší práce na světě V. Satirová 10

11 Č. 1 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST Kritérium 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. OSPOD Městského úřadu Dvůr Králové poskytuje sociálně-právní ochranu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, v němž úřad vykonává svou působnost, v obvodech těchto obcí a jejich místních částí: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vilantice, Vítězná, Velký Vřešťov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín SPO v základním pojetí zajišťují i obecní úřady v těchto obcích, neboť jsou též orgány SPOD a v případě, že problém klienta nespadá do jejich působnosti, pomoc zprostředkují nebo doporučí obrátit se s problémem na OSPOD. MěÚ Dvůr Králové nad Labem má telefonické, ové a písemné spojení se všemi obecními úřady ve svém správním obvodu. Sociálně-právní ochrana je zařazena do odboru školství, kultury a sociálních věcí, sociálního oddělení. Náplň činnosti sociálního oddělení sociálně právní ochrany dětí je rozpracován vždy v aktuálně platném vnitřním předpisu úřadu, tj. v Organizačním řádu Městského řadu Dvůr Králové nad Labem. OSPOD vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů. Opatření sociálně-právní ochrany dětí jsou činěna v zájmu dětí a vedou k zajištění jejich zdravého vývoje a k ochraně jejich práv. Potřebné ochrany ze strany sociálně-právní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu a to bez ohledu na individuální odlišnosti, jakými jsou například vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště sociálně-právní ochrany, jazyková, sociokulturní či jiná bariéra. Celé území správního obvodu je dostupné pro klienty OSPOD prostřednictvím autobusů ČSAD a MHD. Pracoviště sociálně-právní ochrany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem se nachází na adrese Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Budova městského úřadu, kde se nachází pracoviště SPOD, naleznou klienti v centru města s parkováním nejblíže na náměstí. Je vybavena bezbariérovým přístupem s výtahem. Pracoviště má správní obvod rozčleněn dle vnitřního klíče (dle obcí a ulic a dle výkonu příslušné agendy). Informace o rozčlenění území správního obvodu jsou klientům k dispozici na veřejně přístupném místě (nástěnce) v budově městského úřadu, přímo na pracovišti SPOD a na webových stránkách úřadu. Klientům sociálně-právní ochrany je tak zřejmá struktura pracoviště, tj. jméno příslušného zaměstnance, kterému je oblast přidělena, č. dveří, telefonní a ový kontakt. V případě nepřítomnosti (krátkodobé či dlouhodobé) příslušného zaměstnance na pracovišti je zajištěna zastupitelnost tohoto zaměstnance jiným zaměstnancem vykonávajícím agendu SPOD a to jak pro osobní kontakt, tak telefonický, popř. ový. V akutních případech, vyžaduje-li to 11

12 zájem klienta, zaměstnanci mají možnost navštívit jakékoli místo správního obvodu bezodkladně. K tomu účelu mají možnost použití služebního vozidla, které využívají v souladu s vnitřním předpisem úřadu Směrnicí pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem. V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je výkon sociálně-právní ochrany realizován zaměstnanci OSPOD na pracovišti OSPOD městského úřadu, dále v terénu (bydliště klientů, pracoviště, školy, policie, atd.), u soudu a dalších institucích a organizacích. Každý zaměstnanec OSPOD rozvrhuje a vykonává sociální práci individuálně dle potřeb klientů a povahy konkrétního případu. Účast zaměstnance u soudního jednání je realizována dle termínu předvolání soudu. Klienti se mohou na zaměstnance OSPOD obracet osobně, telefonicky, em, faxem. Závažné skutečnosti je vhodné přednostně řešit osobním kontaktem. ovým podáním (bez elektronického podpisu) pak záležitosti obecné povahy s ohledem na ochranu osobních údajů. Zaměstnanci SPOD Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem postupují v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem Směrnicí pro ochranu osobních údajů. 1b) Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen "cílová skupina"). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je poskytována. Výkon sociálně-právní ochrany v plném rozsahu je zajišťován v pracovní dny v souladu s aktuálně platným Pracovním řádem Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Informace o hodinách pro veřejnost je umístěna u recepce u vstupu do budovy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, sále u vstupu na pracoviště SPO a na webových stránkách úřadu. Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8:00 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek 8:30 11:30 h. SPO je zajištěna i mimo úřední hodiny tak, že na pracovišti SPO Dvůr Králové nad Labem je zpravidla přítomen pracovník (sociální pracovník sociálně-právní ochrany), schopný pomoci řešit problém klienta, a to v rámci základní pracovní doby, která se pracovním řádem stanovuje v úterý, čtvrtek a pátek od 08:30 hodin do 13:30 hodin. Ve dnech pondělí a středa se stanovuje základní pracovní doba 08:00 17:00 hodin Volitelnou pracovní dobu si určuje zaměstnanec v rámci denní provozní doby, která se pracovním řádem stanovuje v pondělí až čtvrtek od 06:30 do 18:00 hodin a v pátek od 06:30 do 17:00 hodin. Každý zaměstnanec OSPOD individuálně rozvrhuje a plánuje konzultace s klienty, šetření, pohovory s dětmi atd., s ohledem na potřeby klientů, termíny nařízených soudních jednání apod. Plnění termínových úkolů může být ovlivněno klimatickými podmínkami (počasí) v jednotlivých oblastech správního obvodu. Důvod a délka nepřítomnosti pracovníka OSPOD na pracovišti jsou zaznamenány v elektronické evidenci průchodů, která je dostupná všem zaměstnancům úřadu. O důvodu a délce nepřítomnosti je informován přímý nadřízený pracovníka. Zaměstnanci OSPOD mají k dispozici služební vozidla, které využívají v souladu s vnitřním předpisem úřadu Směrnicí pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost, která je upravena v interním předpisu úřadu - vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové k zajištění vybraných úkolů určených odborů MěÚ formou pracovní pohotovosti. Informace o pracovní pohotovosti jsou dostupné Policii ČR, soudu a státnímu zastupitelství. Evidence pracovní 12

13 pohotovosti je vedena v elektronické i tištěné podobě. Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a neodkladných úkonů v souladu s 16 a 37 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V případech bezprostředního ohrožení dítěte, které se ocitlo bez jakékoli péče nebo jsouli jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva, jsou pracovníci SPOD Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem připraveni a schopni zajistit popř. zprostředkovat umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ( 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) podat soudu v mimopracovní době návrh na nařízení předběžného opatření podle 452, odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., v platném znění. OSPOD je připraveno poskytnout potřebnou součinnost při bezodkladném výkonu nařízení předběžného opatření v souladu s 14 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí nebo potřebnou součinnost orgánům činným v trestním řízení, kdy se např. účastní neodkladného výslechu nezl. dítěte. K tomu účelu mají možnost použití služebního vozidla, které využívají v souladu s vnitřním předpisem úřadu Směrnicí pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem a v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Dvůr Králové k zajištění vybraných úkolů určených odborů MěÚ formou pracovní pohotovosti. V době pracovní pohotovosti pracovník nevykonává běžný výkon agendy SPOD (sociální šetření, rozhovor s klientem) a nečiní úkony na žádost klienta. O poskytnutí sociálně-právní ochrany v době pohotovosti může pracovníka OSPOD požádat PČR, MP nebo soud, případně další instituce prostřednictvím PČR (např. linky bezpečí, zdravotnické zařízení, zařízení pro výkon ústavní výchovy, ZDVOP apod.). Informace z výkonu pohotovosti písemně zpracovává zaměstnanec vykonávající pohotovost v následující pracovní den, tyto předává do běžného provozu příslušnému zaměstnanci OSPOD MěÚ Dvůr Králové nad Labem, v případě místní nepříslušnosti pak příslušnému orgánu SPOD. O úkonech činěných v době pracovní pohotovosti je ústně informován vedoucí oddělení. 13

14 Č. 2 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY Kritérium 2a) Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálněprávní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Pracoviště OSPOD Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem v současné době má k disposici pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a jednání s ohroženými dětmi a rodinami 2 kanceláře o rozloze každá cca 30 m2 (v každé kanceláři místo pro 3 pracovníky) - do budoucna je městským úřadem zvažována možnost rozšíření ještě o jednu kancelář, aby se počet pracovníků v každé kanceláři pracoviště SPOD snížil max. na 2 pracovníky z důvodu zajištění důvěrnosti a soukromí klientů. Dále má pracoviště jednací místnost SPOD pro cca 8 účastníků, dětský koutek s dostatečným množstvím hraček. Pro plánovaná jednání v jednací místnosti SPOD užívají pracovníci SPOD interní elektronický program reservace jednací místnosti, přístupný všem pracovníkům SPOD. V případě potřeby lze po předchozí domluvě či reservaci v sekretariátu využít zasedací místnost tajemníka úřadu, v případě většího počtu účastníků jednání (více než 8) lze využít zasedací místnost starosty. Konzultace s klienty nejsou narušovány a zůstává zachována důvěrnost jednání a soukromí klienta. Konzultace na veřejnosti nebo v přítomnosti cizích osob jsou realizovány v případech, není-li možné zajistit jiný způsob provedení konzultace. Dle potřeb klientů popř. vhodnosti případu jsou konzultace prováděny také mimo pracoviště OSPOD a to např. ve škole, v zaměstnání. Místnosti pracoviště OSPOD Dvůr Králové nad Labem jsou materiálně vhodně vybaveny, každý pracovník má svůj pracovní prostor. Všechny místnosti mají dostatečné světelné podmínky, možnost větrání. Uspořádání a vnitřní vybavení jednacích prostor je bezpečné jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Prostředí je přátelské vůči dětem i rodičům, když se na konzultaci dostaví společně. 14

15 2b) Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. Pracoviště OSPOD Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem má vhodné materiální vybavení, které umožňuje poskytovat sociálně-právní ochranu v odpovídající kvalitě na pracovišti i mimo něj. Každý zaměstnanec OSPOD má k dispozici počítač, telefonní aparát pevnou linku, mobilní telefon, společně pak tiskárnu, scanner. Tuto techniku zaměstnanci užívají v souladu s vnitřním předpisem úřadu Provozním řádem informačního systému města Dvůr Králové nad Labem. Pro práci v terénu pak fotoaparát, notebook s tiskárnou, diktafon, dětskou autosedačku a dětský podsedák včetně instrukce pro jejich správné používání. Zaměstnanci OSPOD mají k dispozici dostatečné množství automobilů, které užívají v souladu s vnitřním předpisem úřadu Směrnicí pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem. Pro výkon pracovní pohotovosti mají zaměstnanci OSPOD k dispozici mobilní telefon určený výhradně pro výkon pohotovosti a dostupný automobil. Zaměstnanci OSPOD se pro jejich užívání řídí pravidly, která jsou upravena v interním předpisu úřadu - vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové k zajištění vybraných úkolů určených odborů MěÚ formou pracovní pohotovosti. Zaměstnanci OSPOD v pracovní pohotovosti mají zajištěn neomezený přístup na pracoviště z důvodu využití potřebného materiálního vybavení a techniky. Pokyny pro přístup zaměstnanců na pracoviště v době výkonu pracovní pohotovosti a další organizační podrobnosti k praktickému výkonu pohotovosti jsou upraveny v interním informaci pracoviště SPOD Dvůr Králové nad Labem - K zajištění výkonu pohotovosti pracovníků SPO Dvůr Králové nad Labem, se kterým jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni. 2c) Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient ), zejména s ohledem na potřeby dětí. Pracoviště OSPOD Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem má k dispozici vhodné materiální vybavení a to jak pro zaměstnance, tak pro potřeby klientů. Tj. knižní fond ohledně příslušných zákonů, informační letáky. Propagační a informační materiály jsou pro klienty k dispozici přímo na pracovišti OSPOD Dvůr Králové nad Labem, dále viz standard 3b). Zaměstnanci pracoviště OSPOD Dvůr Králové nad Labem mají přístup ke všem vnitřním předpisům města a městského úřadu a to jak v elektronické (intranet MěÚ Dvůr Králové nad Labem) tak v tištěné podobě (na pracovišti SPOD v kanceláři školství odboru ŠKS). Pracoviště SPOD Dvůr Králové nad Labem je vybaveno dostatkem kancelářských potřeb - psacích potřeb (tužky, fixy, pastelky, omalovánky, papíry) dětských knížek a hraček (pro dívky i chlapce) různých věkových kategorií. Hrací pomůcky a hrací koutek jsou udržovány ve stavu, kdy je jejich použití pro děti bezpečné. Zodpovědnost za stav těchto hraček z hlediska bezpečnosti a manipulace má pověřený zaměstnanec SPOD, který provádí pravidelnou kontrolu a údržbu dle interní informace pracoviště SPO k zajištění údržby hracího koutku a hracích pomůcek z hlediska manipulace a bezpečnosti. Údržbu hraček a hracího koutku z hlediska hygieny (omývání, praní 15

16 plyšových hraček) apod. zajišťuje odbor VVS. Pracovníkům SPOD Dvůr Králové nad Labem je k dispozici kuchyňka. 2d) Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. V budově MěÚ Dvůr Králové nad Labem je rozděleno hygienické zázemí zvlášť pro klienty a zvlášť pro zaměstnance. Hygienické zázemí je pro zaměstnance OSPOD dostupné a odpovídá počtu zaměstnanců. Pro klienty SPO je k dispozici bezbariérové WC přímo v blízkosti pracoviště SPO. Městský úřad poskytuje zaměstnancům SPOD ochranné pomůcky tak, aby se eliminovalo nebezpečí případné nákazy (očkování, dezinfekční prostředky, gely na očištění rukou, lékárnička), na pracovišti i pro práci v terénu (vnitřní předpis úřadu - Organizace zabezpečení BOZP na MěÚ Dvůr Králové nad Labem). Pro rodiny s dětmi má pracoviště OSPOD k případnému použití omyvatelnou přebalovací podložku. Pracovníkům SPOD Dvůr Králové nad Labem je k dispozici kuchyňka (mikrovlnná trouba, lednice). Pracoviště OSPOD má nastaven systém na ochranu zaměstnanců v případě ohrožení (za ohrožení lze obecně považovat situaci, kdy je nějakým způsobem ohrožován život či zdraví zaměstnanců nebo jim hrozí psychická, materiální či jiná újma). Systém na ochranu zaměstnanců v případě ohrožení je upraven Interní informací SPOD MěÚ Dvůr Králové nad Labem k využívání systému na ochranu zaměstnanců SPOD v případě ohrožení, se kterým jsou všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni. 16

17 Č. 3 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Kritérium 3a) Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem má na orientační tabuli u hlavního vchodu do budovy úřadu uveřejněnou organizační strukturu úřadu. Na nástěnce před odborem ŠKS, SPOD, u kanceláře č. 300a jsou uveřejněny informace o členění správního obvodu při výkonu sociálněprávní ochrany dětí dle obcí a ulic a dle výkonu příslušné agendy (viz standard 1a)). OSPOD Dvůr Králové nad Labem má vytvořeny webové stránky na kterých zveřejňuje informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí, pravidla a postupy vytvořené pracovištěm OSPOD Dvůr Králové nad Labem za účelem naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Klientům OSPOD Dvůr Králové nad Labem je tak zajištěna informovanost a umožněna orientace v působnosti OSPOD Dvůr Králové nad Labem, ve formách pomoci a spolupracujících institucích. Webové stránky pravidelně, nejméně 1x ročně, aktualizuje. Tentýž materiál je v tištěné podobě k dispozici klientům SPOD na pracovišti SPOD. Hlavní činnosti OSPOD: - poskytuje odborné sociální poradenství pro rodiče s dětmi, které jsou ohroženy rozvodem (rozchodem) rodičů, a to především v těchto oblastech: legislativa, společné hledání řešení problému, kontakt na odborné poradenské pracoviště, vedení rodičů ke smírnému řešení - působí na rodiče, aby plnili povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti dle 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb. - projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dětí, projednává s dítětem nedostatky v jeho chování - pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené - provádí sociální šetření v rodinách, a to na žádost soudu, nebo z důvodu vyhodnocování situace dítěte (zjištění, zda se jedná o dítě ohrožené dle 6 zákona 359/1999 Sb., v platném znění) - pořádá případové konference v případě, že je v zájmu klienta řešit jeho situaci v rámci multidisplinárního týmu (např. před podáním podnětu na uložení výchovného opatření nebo návrhu na nařízení ústavní výchovy) - na žádost škol a školských zařízení se účastní výchovných komisí - na žádost soudu provádí pohovor s dítětem ke zjištění skutečností důležitých pro rozhodování soudu ve věci péče a výživy - poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc - poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné - má možnost uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc dle 12 zákona č. 359/1999 Sb., a to ve správním řízení za přítomnosti klíčového pracovníka a nadřízeného pracovníka - má možnost uložit výchovné opatření dle 13 zákona č. 359/1999 Sb. (napomenutí, dohled, 17

18 omezení, povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, mediaci nebo terapii) - OSPOD spolupracuje se školami, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb a služeb odborné poradenské pomoci, úřady práce a dalšími subjekty - účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, trestního řízení proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let - navštěvuje pravidelně děti umístěné v zařízení pro výkon ústavní výchovy, spolupracuje s rodiči na odstranění příčin pro nařízení ústavní výchovy, usiluje o takové uspořádání náhradní péče, které umožní zachování sourozeneckých vazeb - na žádost soudu vykonává dohled a podává zprávy o průběhu tohoto výchovného opatření - navštěvuje děti v zařízení pro výkon trestního opatření odnětí svobody a vazby a jejich rodiče - spolupracuje s Probační a mediační službou - poskytuje pomoc dětem po návratu z ÚV, VTOS při jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí - systematicky se věnuje prevenci, vyhledává a monitoruje děti ohrožené dle 6 zákona 359/1999 Sb. v platném znění, koordinuje a účastní se preventivních aktivit v rámci svého správního obvodu (tým prevence kriminality, komise sociálně-právní ochrany dětí, účast v preventivních programech na ZŠ, osvětová preventivní činnost - besedy, přednášky) Podává návrhy (opatření na ochranu dětí) soudu ve věci: a) na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte, b) na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, nebo pozastavení jejího výkonu, c) na nařízení ústavní výchovy, d) na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, e) na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (prodloužení, zrušení), f) na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, g) na nařízení výchovného opatření podle 13a (prodloužení, zrušení), h) na přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, i) na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, j) na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti, k) na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti dále: - vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, poskytuje součinnost soudu ve věcech NRP, a to zejména tím, že poučí rodiče o důsledcích neprojevování opravdového zájmu o dítě, vykonává na žádost soudu dohled nad úspěšností osvojení, sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné osoby, navštěvuje rodinu, kde dítě žije - v případě nutnosti ochrany života a zdraví dítěte a zajištění uspokojování jeho základních potřeb podává návrh na předběžné opatření (viz standard 1b) - před podáním návrhu soudu OSPOD vyhodnocuje situaci dítěte, zpracovává individuální plán ochrany dítěte a v odůvodněných případech pořádá případovou konferenci pro řešení konkrétní situace dítěte a jeho rodiny. - OSPOD pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte v rámci individuálního plánu ochrany dítěte, a to ve spolupráci s rodiči, dětmi, případně dalšími osobami a subjekty, které se podílejí na řešení situace dítěte. - o všech úkonech SPOD je vytvořen písemný záznam, a to jak v elektronické podobě (spisová služba VERA), tak v rámci spisové dokumentace Om/Nom (blíže viz standard č. 12). Záznamy o úkonech nejsou zpětně upravovány. 18

19 Dále OSPOD: - poskytuje soudu součinnost při výkonu rozhodnutí - vykonává funkci opatrovníka a poručníka, může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině - vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce - sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy - navštěvuje dítě v těchto zařízeních a spolupracuje s jeho rodinou, vydává souhlas s pobytem dítěte mimo zařízení - zřizuje zvláštní orgán obce - komisi pro sociálně-právní ochranu dětí Opatrovník pro řízení ve věci úpravy péče a výživy (popř. styku a další) informace pro rodiče Rozvodovému řízení musí předcházet rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte (dětí). V případě dohody rodičů není opatrovnické řízení bezpodmínečně nutné. Není-li možná dohoda rodičů, poměry dětí (péči a výživu, popř. styk s druhým rodičem) upraví soud v rámci opatrovnického řízení na základě návrhu. Pro opatrovnické řízení soud ustanoví kolizního opatrovníka obvykle orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Kolizním opatrovníkem se rozumí pracovník OSPOD, který dítě zastupuje v opatrovnickém řízení, neboť hrozí střet (kolize) zájmů dítěte a rodičů nebo střet zájmu týchž rodičů. O ustanovení opatrovníka rozhoduje soud usnesením a zároveň zpravidla žádá OSPOD o: - prošetření poměrů rodičů a dítěte - zjištění názoru dítěte v případě, že je dítě vzhledem k svému věku a rozumové vyspělosti schopno svůj názor vyjádřit. Rodiče mají možnost před opatrovnickým řízením uzavřít dohodu, a to ve spolupráci s OSPOD, prostřednictvím právního zástupce nebo za pomoci kompetentního poradenského pracoviště (manželská a rodinná poradna, občanská poradna apod.). Pohovor s dítětem probíhá v jeho přirozeném prostředí nebo jinde (škola, mateřská škola, zdravotnické nebo pobytové zařízení apod.) v případě, že je nutné zajistit neutralitu prostředí. Zjištění poměrů rodičů a dítěte probíhá v rámci sociálního šetření, případně dalšími metodami sociální práce (zjišťováním informací od lékaře, školy, příbuzných a dalších osob, státních a nestátních institucí apod.) Slouží ke komplexnímu posouzení aktuální situace dítěte. Při soudním projednávání pracovník OSPOD hájí zájmy a práva dítěte v souladu s platnou legislativou, nehájí a nezastupuje rodiče a jejich zájmy, neposuzuje, kdo z rodičů má pravdu a kdo je vinen. V rámci opatrovnického řízení opatrovník vyjadřuje své doporučující stanovisko, odpovídá na dotazy soudu, předkládá své poznatky o poměrech rodičů a dítěte, v případě, že soud nevyslechl nezletilé dítě sám, tlumočí jeho názor, v případě potřeby podává návrhy na doplnění dokazování (např. znalecký posudek, listinné důkazy, zprávy odborných pracovišť). Po vynesení rozsudku a nabytí jeho právní moci končí role kolizního opatrovníka, OSPOD však může nadále spolupracovat s dítětem a rodinou (odvolání, odborné sociální poradenství, nasměrování na návazné služby, výchovná opatření) OSPOD upozorňuje vhodným způsobem rodiče na skutečnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník: - rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte, mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině, oba rodiče mají společnou zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte, a to i po rozvodu (rozchodu) - rodič, který má dítě v péči a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje. Brání-li rodič, který má dítě v péči 19

20 bezdůvodně, trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči - rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů - dítě má právo na péči obou rodičů a na pravidelné osobní kontakty s rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte (soudní úprava nebo zákaz styku) - schopnost rodičů spolu komunikovat, spolupracovat ve věcech týkajících se jejich dětí a vzájemný respekt patří mezi základní práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. K tomuto účelu předkládá pracoviště OSPOD rodičům v písemné podobě materiál v rozsahu 2 stran Informace (poučení) pro rodiče o výkonu rodičovské odpovědnosti a o právech a povinnostech orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 3b) Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. OSPOD Dvůr Králové nad Labem má zpracovaný informační leták, který je volně dostupný pro širokou veřejnost (na městském úřadu, v informačním centru úřadu, u dětských i praktických lékařů, ve školách všech stupňů, atd.). V tomto letáku naleznou klienti OSPOD základní informace o poskytování, rozsahu a podmínkách SPOD. Dále viz standard 3a). 20

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení Ivana MATOUŠKOVÁ Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vybrané informace pro klienty Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vybrané informace pro klienty Červen 2015 1 Obsah Prostředí a podmínky (včetně místní a časové dostupnosti)... 3 Informovanost

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost KRITÉRIA: 1a) OSPOD zajišťuje účinné poskytování sociálně právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice

Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice OBSAH Úvod... 3 Východiska zpracování, použité podklady a vstupy... 4 S T A N D A R D 2 - Prostředí a podmínky... 6 S T A N D A R D 7 -

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 1 I. Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (dále jen standardy) vychází z povinnosti obecních úřadů naplňovat standardy

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Multioborová spolupráce

Multioborová spolupráce Multioborová spolupráce Bc. Zdeněk Chmelař, DiS. OSPOD, OSVZ, ÚMČ Praha 14 Pracovní text necitovat prosím LOKALITA Černý Most Hloubětín Kyje Dolní Počernice Hostavice (zdroj mapy Google maps) https://www.google.cz/maps/place/praha+14

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více