PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ"

Transkript

1 Základní škola, Jižní IV. 1750, Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze Zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, z Vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky (vyhláška č. 48) ve znění pozdějších předpisů. Jsou samostatnou přílohou školního řádu. I. Základní ustanovení 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze vydat žákovi výpis z vysvědčení. 2. V každém prvním a třetím čtvrtletí se bude konat hodnotící schůzka učitele s rodiči (zákonnými zástupci) a dítětem, kde se všechny tři zainteresované strany budou moci vyjádřit k prospěchu žáka a domluvit se na dalším postupu. 3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. 4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo naopak v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání převede škola slovní hodnocení do klasifikace. 5. U žáka se specifickými potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 6. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání (školský zákon 44). V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole (školský zákon 51),

2 II. Pravidla pro hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Na pravidelných schůzkách a setkáních při hodnocení dítěte je účast rodiče či zákonných zástupců nezbytná. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 1- velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé 1.1. V případě použití klasifikace jsou výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem: - k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu - k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka - k věku žáka - ohodnocení píle žáka - k ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon - k profilu žáka 1.2.V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl ve vztahu k výše uvedeným kritériím slovního hodnocení. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení žáka a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Při klasifikaci chování žáka a výsledků vzdělávání se pro zápis hodnocení na prvním stupni použije číslice, na druhém stupni slovní označení stupně hodnocení, jak vymezuje školský zákon. 2. Zásady celkového hodnocení Vymezuje školský zákon 51 a vyhláška č Zásady hodnocení nepovinných předmětů a zájmových útvarů Vymezuje školský zákon 51 a vyhláška č

3 4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků a hodnocení žáků pedagogy Žáci jsou od první třídy vedeni k zvládnutí procesu sebehodnocení a hodnocení žáků podle následujících zásad a pravidel: 4.1. Zásady: - dostatek času a prostoru - pravidelnost a soustavnost - nutnost zpětné vazby od spolužáků, učitele, zákonných zástupců 4.2. Pravidla: - důraz na pozitivní nasměrování - přesné pojmenování kladů - přesné pojmenování toho, na čem je třeba pracovat - naznačení způsobů, jak dosáhnout vylepšení - kontrola efektivity 5. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika a kritéria Stupně prospěchu pro klasifikaci chování žáka stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel školního řádu během klasifikačního období. Hodnocení žáků na vysvědčení vymezuje školský zákon 51 a vyhláška č Stupně prospěchu pro klasifikaci výsledků vzdělávání žáka stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5 výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný 5.3. Specifikace hodnocení pro naukové předměty (1. 9.ročník) Stupeň "1" Žák ovládá učivo bez chyb. Pracuje samostatně, souvisle a správně. Je aktivní a svědomitý. Výstižně a přesně formuluje svůj názor a myšlenky. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti a chápe vztahy mezi nimi. Z jeho ústního a písemného projevu je vidět snaha o kultivovanost a výstižnost. Stupeň "2" Žák pracuje s dílčími nedostatky. Učí se svědomitě, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů. V ústním a písemném

4 projevu se objevují malé, ne příliš časté chyby. Je nutná průběžná motivace. Stupeň "3" Žák pracuje s dílčími nedostatky. Projevuje menší samostatnost v myšlení, nedovede se dost přesně vyjádřit. Vyučující je nucen dávat doplňující otázky, na které žák reaguje s výraznějšími chybami. V kvalitě výsledků jeho činností se objevují chyby, které s pomocí učitele odstraňuje a překonává. Stupeň "4" Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné nedostatky. Není schopen uvažovat systematicky, v logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový. Jeho ústní projev je nevýrazný a nesouvislý. Písemný projev je chaotický, neucelený a nepřesný. Žák často práci nedokončí z důvodů neplnění pokynů vyučujícího nebo nezájmu o práci. Žák potřebuje neustálou pomoc učitele. Stupeň "5" Žák nejeví v dané vzdělávací oblasti žádné zlepšení. Své vědomosti není schopen uplatnit ani s pomocí vyučujícího. Neprojevuje samostatnost v myšlení, neuvažuje v logických souvislostech. V ústním i písemném projevu vykazuje značné nedostatky jak ve správnosti, tak i v přesnosti, výstižnosti i v kultuře projevu. Žák neprojevuje snahu o zapojení do činností. Nereaguje na pomoc učitele Specifikace hodnocení pro výchovné předměty (1. 9.ročník) Stupeň "1" Žák je velmi aktivní. Projevuje velký zájem o předmět, jeho projev je výkonnostně i kvalitativně na velmi dobré úrovni. Případné dispoziční nedostatky se usilovně snaží nahradit kvalitou ostatních osobních dovedností. Jeho přístup k zadávaným úkolům je velice pozitivní. Stupeň osobního zlepšení je, adekvátně k jeho dispozicím, zřetelný a trvalý. Výsledky jeho práce nemají závažné nedostatky. Stupeň "2" Žák projevuje zájem o předmět. Pracuje samostatně, ale méně tvořivě. Jeho dovednosti nejsou na tak vysoké úrovni výkonu a kvality. Snaha o vykompenzování dispozičních nedostatků není usilovná. Účelně organizuje vlastní práci. Stupeň osobního zlepšení není tak výrazný, spíše stagnuje. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Stupeň "3" Žák se projevuje v činnostech spíše pasivně. Nemá příliš velký zájem o předmět. Jeví velmi malou snahu o vykompenzování svých dispozičních nedostatků. Pohybově, tělesně, případně esteticky i znalostmi stagnuje, nebo dochází k mírnému zhoršení. Výsledky jeho práce jsou průměrné. Stupeň "4" Žák pracuje bez zájmu o předmět. Svou činností působí v hodině negativně. Výsledky jeho práce i znalosti jsou nedostačující. Nejeví snahu o kompenzaci nedostatků kvalitou jiných sledovaných kritérií. V praktických činnostech se dopouští chyb, potřebuje soustavnou pomoc učitele. Celkově dochází ke zhoršování.

5 Stupeň "5" Žák neprojevuje žádný zájem o předmět. V činnostech je nesamostatný, nedbá pokynů vyučujícího. Záměrně nevěnuje pozornost práci a činnostem. Ohrožuje bezpečnost ostatních žáků při výuce. Výsledky jeho práce jsou nedokončené. Žákův projev je povětšinou chybný. 6. Zásady pro používání slovního hodnocení a jejich kritéria. Slovní hodnocení se na ZŠ Jižní používá v 1. až 3. ročníku na základě dohody učitele, vedení školy a zákonných zástupců žáků dané třídy. Ve vyšších ročnících mohou zákonní zástupci žáka požádat o slovní hodnocení v případě dětí se specifickými potřebami, dětí, pocházejících z odlišného sociálního či kulturního prostředí nebo dalších individuálních důvodů. 7. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace. Vymezuje školský zákon 51 a vyhláška č Způsoby získávání podkladů pro hodnocení - zkoušení formou rozhovoru - ústní zkoušení - písemné zkoušení - sledování žákových postojů a projevů - zaznamenávání pozitivních změn v žákově zájmu o daný předmět 8.1. Způsoby průběžného vyhodnocování získaných podkladů - v procentech - slovně - poměrem dobrých řešení ve vztahu k celku - známkou - okomentovanou známkou 9. Způsoby hodnocení žáků 9.1. Pololetní hodnocení žáků V 1. až 3. ročníku: a) pouze slovní hodnocení b) známka + písemná zpráva pro rodiče a žáka (bližší specifikace známek, charakteristika dosahovaných kompetencí a výsledků žáka ve vzdělávání)

6 Ve 4. až 9. ročníku: - známka + písemná zpráva pro rodiče a žáka Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte. 10. Průběžné hodnocení žáků Průběžné hodnocení žáků probíhá v souladu s pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků v ZŠ Jižní, přičemž učitelé budou preferovat průběžné hodnocení i jinými způsoby než známkou (procentuální vyjádření, slovní hodnocení, bodové hodnocení atp.) Četnost průběžného hodnocení Hodnocení žáků ročníku probíhá nejméně 1x za 2 měsíce formou písemného sdělení. Hodnocení žáků ročníku se uskutečňuje následovně: Předmět v učebním plánu s hodinovou dotací minimální četnost hodnocení ½ až 1 hodina týdně 3 známky nebo 2 zprávy za pololetí 2 hodiny týdně 6 známek nebo 2 zprávy za pololetí 3 až více hodin týdně 10 známek za pololetí Všichni vyučující připravují podklady pro čtvrtletní setkání třídního učitele se zákonnými zástupci a dítětem. 11. Výstupní hodnocení Výstupní hodnocení žáků vymezuje školský zákon 51 a vyhláška č Komisionální a opravné zkoušky Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Komise jmenuje ředitel školy, případně krajský úřad (Odbor školství MHMP). Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Na základě povolení ředitele školy umožňujeme účast zákonného zástupce při komisionálních a opravných zkouškách.

7 Další podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách vymezuje školský zákon 52, 53 a vyhláška č Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Časový limit přizpůsobuje potřebám žáka. U integrovaných žáků postupuje podle školou vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu konkrétního žáka. Obecně platí, že při klasifikaci vychází učitel z počtu jevů, které žák zvládl. Zákonní zástupci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, především s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm, které potvrdí integraci žáka, mohou požádat o slovní hodnocení. Žák přicházející z jiného kulturního a jazykového prostředí může být po tři pololetí za sebou na základě žádosti zákonných zástupců hodnocen z českého jazyka slovně. Další podrobnosti o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných řeší Vyhláška č. 73/2005 Sb. Příloha: Č. 1. Základní formulace pro slovní hodnocení a převod slovního hodnocení na hodnocení známkou Č. 2 Komentář k pravidlům pro hodnocení žáků V Praze dne

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j. 2/2005 Spisový znak: 2-2 Razítko školy: Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Fučíkova 430, okr. Liberec, příspěvková organizace Účinnost:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace (příloha Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň) s účinností

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 2007/2008 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. Klasifikační řád. Platnost: 31.8.2009. Účinnost: 31.8.2009. Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Klasifikační řád Platnost: 31.8.2009 Účinnost: 31.8.2009 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Zásady hodnocení výsledků

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 1. Obecná ustanovení Tento klasifikační

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1A /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více