Základní škola Ţeliv, okres Pelhřimov Ţeliv 220 č. j. 103/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ţeliv, okres Pelhřimov 394 44 Ţeliv 220 č. j. 103/30-8-2007"

Transkript

1 Základní škola Ţeliv, okres Pelhřimov Ţeliv 220 č. j. 103/ HODNOCENÍ ŢÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení ţáků Pravidla hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, z vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Jsou nedílnou součástí školního řádu. Cíle základního vzdělávání (Školský zákon 44) Základní vzdělávání vede k tomu, aby si ţáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoţivotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné moţnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další ţivotní dráze a svém profesním uplatnění. Zásady a cíle vzdělávání (Školský zákon 2) Vzdělávání je zaloţeno na zásadách: - rovného přístupu kaţdého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, - zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, - vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, - bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, - svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, - zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosaţených ve vědě, výzkumu, vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, 1

2 - hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, - moţnosti kaţdého vzdělávat se po dobu celého ţivota při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský ţivot, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého ţivota, - získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, - pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudrţnost, - pochopení a uplatňování principu rovnosti ţen a muţů ve společnosti, - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboţenské identitě kaţdého, - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro souţití v národním a mezinárodním měřítku, - získání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udrţitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. Základní východiska hodnocení - hodnocení ţáků je nejúčinnější zpětná vazba pro ţáka, učitele i rodiče o správnosti postupu, průběhu a výsledku vzdělávání a je jednou z podmínek efektivního učení, - hodnocení chápeme jako proces shromaţďování informací o dítěti, na jejichţ základě upravujeme vzdělávací postupy tak, aby mělo dítě příleţitost dále se rozvíjet a učit, - způsob hodnocení ţáků musí být v souladu se školním vzdělávacím programem - ţák je náš partner, hodnocení není způsob, jak ţáka poníţit a vyjádřit tak svou nadřazenost. Proto se zaměřujeme na poskytování pozitivní zpětné vazby kaţdému dítěti. Kaţdé dítě je moţné pozitivně ocenit za konkrétní výsledky jeho práce, snahu, chování, - o způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě, - sebehodnocení povaţujeme nejen za důleţitou součást hodnocení, ale i za důleţitou dovednost (kompetenci) podporující samostatnost a nezávislost na osobnosti učitele a pro uplatnění v dalším ţivotě, - hodnocení ţáků se vztahuje především k očekávaným výstupům formulovaným pro kaţdý ročník a předmět, - hodnocení vyjadřuje míru zvládnutí očekávaného výstupu ţákem, 2

3 - hodnocení ţáka zachycuje jeho pokrok v učení (ţák je porovnáván se sebou samým, se svými předchozími výsledky) a s předem jasně stanovenými kritérii (očekávanými výstupy) nikoli s výsledky ostatních ţáků ve třídě, - kaţdý ţák musí být předem srozumitelně seznámen s cíli vzdělávání a způsoby a pravidly hodnocení jakými bude hodnocen, - práce s chybou je významným prvkem procesu učení, ţáci mají právo dělat chyby, chyba je příleţitost naučit se to lépe, - pravidla pro hodnocení jsou závazná pro všechny vyučující, - obecně by mělo platit, ţe: ţák ví, co se má učit a proč - ví, co bude dělat pro to, aby se něco naučil - ví, jak bude prokazovat, ţe se něco naučil - ví, podle kterých kritérií bude hodnocen - můţe hodnotit vlastní pokrok. OBSAH: 1. Zásady hodnocení a klasifikace průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1. Stupně hodnocení v případě pouţití klasifikace 1.2. Zásady pro hodnocení a klasifikaci 1.3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 1.4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 1.5. Kritéria pro hodnocení dílčích výstupů 2. Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou 2.1. Stupně hodnocení chování v případě pouţití klasifikace 2.2. Výchovná opatření 2.3. Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření 3. Hodnocení ţáků na vysvědčení 3.1. Celkové hodnocení prospěchu 3.2. Hodnocení práce v zájmových útvarech 3.3. Postup do vyššího ročníku 4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků 5. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení 5.1. Zásady a kritéria pro pouţívání slovního hodnocení 5.2. Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 5.3. Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení 6. Hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7. Hodnocení nadaných ţáků 8. Výstupní hodnocení 9. Komisionální a opravné zkoušky 10. Další ustanovení 1. Zásady hodnocení a klasifikace průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1. Stupně hodnocení v případě pouţití klasifikace Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Prospěch ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 3

4 1.2. Zásady pro hodnocení a klasifikaci Z 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb.: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: - jednoznačné, - srozumitelné - srovnatelné s předem stanovenými kritérii - věcné - všestranné. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Při hodnocení a klasifikaci bude pedagogický pracovník školy v souladu s výše uvedenou citací dodrţovat tyto zásady: Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel ) uplatňuje přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči ţákovi. Učitel je povinen oznámit ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodnit a poukázat na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Po ústním zkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek ihned, výsledky hodnocení písemných prací a praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 10 dnů po jejich dokončení. Při hodnocení klade učitel důraz i na ţákovo sebehodnocení. Kontrolní písemné práce a další druhy rozsáhlejších zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nenahromadily v určitých obdobích. Termín prokonzultuje s třídním učitelem, koordinaci zajišťuje třídní učitel. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci, a to průkazným způsobem tak, aby mohl vţdy doloţit správnost klasifikace i způsob získání známky a kdykoliv informovat zákonné zástupce ţáka, vedení školy a třídního učitele. Při dlouhodobějším pobytu ţáka v zařízeních, která rovněţ zajišťují jeho vzdělávání, je učitel povinen respektovat známky, které ţák v tomto zařízení získal a zahrnout je do celkové klasifikace. V případě negativního hodnocení poskytne ţákovi moţnost pro dosaţení úspěšnějšího hodnocení, pokud negativní hodnocení ţáka není způsobeno dlouhodobým nebo opakovaným neplněním základních školních povinností. Učitel bere při hodnocení zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahou teoretického zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů s převahou výchovného a uměleckého zaměření. 4

5 Ţáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušné třídy. Průběţné hodnocení provádí učitel, který ve třídě daný předmět vyučuje. Hodnocení jsou povinni provádět rovněţ zastupující učitelé, pokud v dané třídě a předmětu odučí dvě a více po sobě následujících vyučovacích hodin, nebo zastupují v dané třídě a předmětu pravidelně po dobu delší neţ jeden týden. Celkové hodnocení provádí učitel, který v dané třídě učí příslušný předmět, nebo zastupující učitel, kterého pověří ředitelka. Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichţ ţák dosáhl ve vyučovacím předmětu v souladu se vzdělávacím programem školy nebo s individuálním vzdělávacím plánem. Chování ţáka se hodnotí zvlášť a nesmí ovlivnit hodnocení ve vyučovacích předmětech. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení učitel, který je k tomu pověřen ředitelkou školy, a to po projednání s ostatním učiteli. Při celkovém hodnocení přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka, k případnému postiţení a zdravotnímu stavu i k případné indispozici, která by mohla vést k zakolísání v učebních výkonech. Celkové hodnocení za klasifikační období se neurčuje na základě aritmetického průměru vypočítaného z dílčích hodnocení (známek). Do celkového hodnocení v daném předmětu mohou být zahrnuty mimořádné výsledky, kterých ţák dosáhl v olympiádách, soutěţích a dalších aktivitách. Problémy a skutečnosti týkající se hodnocení a klasifikace a vyţadující zvláštní zřetel, projednají učitelé s ředitelkou školy, popřípadě je přednesou na pedagogické radě. Učitelé zvolí takovou formu, aby nedošlo při řešení k nebezpečí z prodlení. Případné zaostávání ţáků v učení a problémy v jejich chování a prospěchu se projednávají na pedagogické radě. Třídní učitel sdělí výsledky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci ţáka i ţákovi. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Ţáci mají moţnost a dostatek času k naučení, procvičení a zaţití učební látky. Písemné práce ţáků jsou zakládány. Vyučující dbají na úplnost zápisů v ţákové kníţce, v případě mimořádného zhoršení prospěchu informují bezprostředně prokazatelným způsobem rodiče. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden, ţáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotit to, co umí; ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení získává učitel zejména: soustavným sledováním výkonů ţáka v průběhu vyučování, různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústní, písemné), analýzou výsledků aktivit ţáků, konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, popřípadě pracovníky speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny Minimální podklady pro celkové hodnocení na konci klasifikačního období na I. stupni v předmětech s převahou teoretického zaměření (český jazyk, cizí jazyk, prvouka, vlastivěda, matematika, přírodověda): 5

6 Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe získal u ţáka minimálně tři dílčí hodnocení z písemného a jedno z ústního prověření znalostí. Podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. Minimální podklady pro celkové hodnocení na konci klasifikačního období na I. stupni v předmětech s převahou praktického zaměření (hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova): Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe získal u ţáka minimálně tři dílčí hodnocení z praktických činností. Podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem a zahrnuje různé oblasti činnosti, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. Minimální podklady pro provedení celkového hodnocení na konci klasifikačního období na II. stupni v předmětech s převahou teoretického zaměření s časovou dotací větší neţ dvě hodiny týdně (český jazyk, cizí jazyk, matematika): Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe získal u ţáka minimálně tři dílčí hodnocení z písemného a jedno z ústního prověření znalostí. Podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. U ţáků, kteří v průběhu klasifikačního období nemají větší absenci, by mělo proběhnout hodnocení zpravidla minimálně jednou měsíčně. Minimální podklady pro provedení celkového hodnocení na konci klasifikačního období na II. stupni v ostatních předmětech s převahou teoretického zaměření: Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe získal u ţáka minimálně dvě dílčí hodnocení z písemného a jedno z ústního prověření znalostí. Podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. Minimální podklady pro provedení celkového hodnocení na konci klasifikačního období na II. stupni v předmětech s převahou praktického zaměření: Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe získal u ţáka minimálně tři dílčí hodnocení z praktických činností. Podklady pro hodnocení musí být získány takovou formou, která odpovídá věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem a zahrnuje různé oblasti činnosti, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. Další podmínky pro získávání podkladů při získávání podkladů pro klasifikaci jsou vyuţívány tyto základní formy: ústní zkoušení, písemné zkoušení a testy, povinné písemné práce, zadávání praktických úkolů, grafický a estetický projev, zadávání úkolů a samostatné práce při získávání a zpracování informací během získávání podkladů pro klasifikaci musí učitel brát zřetel na okamţitý zdravotní a psychický stav dítěte a na prokázané vývojové poruchy chování a učení zásady pro ústní zkoušení: za ústní zkoušení je povaţováno buď rozsáhlejší prověření znalostí před celou třídou nebo posouzení několika dílčích odpovědí v lavici, 6

7 ústní zkoušení musí probíhat před ostatními spoluţáky, rozsah a délka ústního zkoušení musí odpovídat věku a individuálním zvláštnostem ţáka, ústní zkoušení nesmí zabírat převáţnou část vyučovací hodiny a nesmí být na úkor efektivnosti vyučovací hodiny, zásady pro písemné zkoušení: za písemné zkoušení se povaţuje samostatný písemný projev ţáka, písemné zkoušení, pro jehoţ vypracování potřebuje průměrný ţák dobu delší neţ 20 minut, je přípustné v českém jazyce, v cizím jazyce a matematice, a to maximálně v délce 45 minut, u ostatních předmětů s převahou teoretického zaměření trvá písemné zkoušení maximálně 20 minut (jen ve výjimečných případech můţe být delší, ţáci s tím musí být předem seznámeni), u předmětů s převahou praktického zaměření můţe být písemné přezkoušení vyuţito pouze ve výjimečném případě, a to v takovém rozsahu, aby k jeho vypracování stačila průměrnému ţákovi doba 10 minut, u předtištěných testů můţou být výše uvedené časové limity prodlouţeny o 10 minut, výše uvedené časové limity se netýkají testů zadávaných v rámci kontrolní činnosti vedením školy, ţáci mohou v jednom dni absolvovat pouze jedno písemné přezkoušení v rozsahu delším neţ 20 minut, všechna písemná přezkoušení v rozsahu delším neţ 20 minut musí být nejpozději předcházející vyučovací hodinu ţákům oznámena, na I. stupni se nezadávají v matematice a českém jazyce opakovací prověrky v rozsahu delším neţ 25 minut a v ostatních předmětech v rozsahu delším neţ 15 minut povinné písemné a grafické projevy: počet, rozsah a časové zařazení jsou dány tématickými plány, vyučující je povinen provést v kaţdé třídě celkové vyhodnocení a seznámit s ním ředitelku školy, celkové vyhodnocení bude obsahovat zadání a přehled nejčastějších chyb, pokud bylo pouţito bodové hodnocení odlišné od přílohy č. 2, také tabulku jeho převedení na klasifikaci, povinné písemné práce včetně celkového vyhodnocení se archivují do konce školní docházky ţáků, a to v kabinetech příslušného předmětu, za archivaci zodpovídá správce daného kabinetu v souladu s poţadavkem, ţe hodnocení musí být doloţitelné, je třeba dodrţovat tyto zásady: předepsané písemné a grafické projevy se ukládají v kabinetu příslušného předmětu, a to po dobu plnění školní docházky ţáka na škole (předány ke skartaci budou v přípravném týdnu následujícím po skončení plnění školní docházky), písemná přezkoušení a grafické projevy z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka v rozsahu delším neţ 20 minut budou uloţeny u vyučujícího daného předmětu, a to minimálně do 10. února u písemných a grafických projevů získaných během prvního pololetí a do 31. srpna u písemných a grafických projevů získaných během druhého poletí daného školního roku, ostatní písemná přezkoušení a grafické projevy budou předány ţákům v den zápisu známky do ţákovské kníţky, rodiče mají právo do tří pracovních dnů rozporovat 7

8 klasifikaci, a to u vyučujícího, který klasifikaci provedl, popřípadě u ředitelky školy (po uplynutí této doby se klasifikace povaţuje za doloţenou a oprávněnou) 1.4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech Při hodnocení výsledků vzdělávání se posuzuje zejména: úroveň dosaţených výsledků vzdělávání, píle ţáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení, kvalita a rozsah, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost nalézt, třídit a interpretovat informace, kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost a originalita, přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, osvojení účinných metod samostatného studia, osvojení dovednosti účinně spolupracovat, v předmětech s převahou praktického zaměření: vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, vztah k práci, k pracovnímu kolektivu, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce, udrţování pořádku na pracovišti, dodrţování předpisů BOZP, v předmětech s převahou výchovného zaměření: stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, kvalita projevu, vztah ţáka k činnostem a zájem o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, v tělesné výchově se přihlíţí ke zdravotnímu stavu ţáka a posuzuje se jeho tělesná zdatnost a výkonnost. Orientační hodnotící stupnice 100- prakticky bez chyby, chybuje vynikající, příkladný, výborný 1 90% výjimečně převládají pozitivní zjištění, dílčí velmi dobrý, nadprůměrný, % 2 chyby chvalitebný % pozitivní a negativní v rovnováze dobrý, průměrný 3 převaha negativních zjištění, podprůměrný, citelně slabá místa, % 4 výrazné chyby dostatečný pod zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5 15% Klasifikační stupeň 1 (výborný) Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje svoji práci. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. 8

9 Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáţe pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Je schopen samostudia. Klasifikační stupeň 2 (chvalitebný) Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, někdy originalita. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Klasifikační stupeň 3 (dobrý) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje podporu a pomoc. Klasifikační stupeň 4 (dostatečný) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Nedokáţe si samostatně zorganizovat vlastní práci, vyţaduje výraznou pomoc učitele. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho písemný a ústní projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyţaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. Klasifikační stupeň 5 (nedostatečný) Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vědomostí a dovedností při řešení 9

10 teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti a dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s informacemi, má problémy s jejich vyhledáváním. Nedokáţe spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu Kritéria pro hodnocení dílčích výstupů Kritéria pro hodnocení skupinové práce Podle uvedených kritérií hodnotí svou práci ţák sám a následně ho hodnotí jeho spolupracovníci a učitel. Hodnocení provádějí na škále 1 4: téměř vždy, často, někdy, zřídka. Podíl na práci skupiny: - bez zaváhání se účastnil diskuse ve skupině, - na práci skupiny se podílel odpovídající měrou ( neulejval se ), - pouze se zúčastnil, - svou snahou ve skupině stále dominovat narušoval činnost ostatních. Drţení se tématu: - dával pozor, poslouchal, co bylo řečeno a uděláno, - svými poznámkami se snaţil vracet členy skupiny zpět k tématu, - utíkal od tématu nebo měnil téma, - drţel s tématu. Navrhování uţitečných nápadů a myšlenek: - přicházel se myšlenkami a nápady, které pomáhaly skupině v její práci, - přicházel s uţitečnou kritikou a komentáři, - ovlivnil rozhodnutí skupiny a její plány, - přišel s uţitečnými nápady. Uznání: - vyjadřoval se pozitivním způsobem o členech skupiny a jejich nápadech, - vyjadřoval ostatním uznání a pochvalu za jejich nápady, - vyjadřoval se znevaţujícím nebo nepřátelským způsobem o členech skupiny, - vyjadřoval druhým uznání. Zapojování druhých: - snaţil se zapojit ostatní členy skupiny kladením otázek, dotazováním se na jejich názor a vybízením je ke spolupráci, - snaţil se docílit, aby skupina spolupracovala a dosáhla konsensu, - váţně se zabýval nápady, se kterými přišli ostatní, - snaţil se zapojit ostatní. Komunikace: - mluvil jasně a srozumitelně, - vyjadřoval své myšlenky jasně a efektivně, - komunikoval jasně a srozumitelně. Celkový dojem: - tato pracovní skupina mi pomohla zlepšit porozumění problému a způsobům jeho řešení lépe, neţ kdybych pracoval sám, - práce v této skupině byla velmi příjemnou zkušeností. 10

11 Kritéria pro hodnocení ústní prezentace Jednotlivá kritéria hodnotíme stupni 1 5: výborný, velmi dobrý, dobrý, slabý, nedostatečný. Ţákovi se daří vzbudit a udrţet pozornost posluchačů. Ţák hovoří v celých větách, pouţívá bohatých jazykových prostředků. Ţák vhodně pouţívá zvukových prostředků (projev není monotonní). Na ţákovi nejsou patrny známky trémy. 2. Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou 2.1. Stupně hodnocení chování v případě pouţití klasifikace a výchovná opatření stupeň 1 - velmi dobré Ţák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování. Projevuje dobrý vztah ke všem pracovníkům školy i spoluţákům. Ojediněle se můţe dopustit méně závaţných přestupků proti školnímu řádu. Mezi méně závaţné přestupky patří i neplnění si základních školních povinností. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit. stupeň 2 uspokojivé Ţák se dopustil závaţného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závaţných přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského souţití. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ţák je méně přístupný výchovnému působení a nesnaţí se své chyby napravit. stupeň 3 neuspokojivé Ţák se dopouští závaţných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského souţití a porušuje právní normy. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje i jiných osob. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků a nemá snahu své chyby napravit. O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí Výchovná opatření Pochvaly Drobné pochvaly uděluje kaţdý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich udělení a zaznamená je do ţákovské kníţky. 11

12 Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pracovníků školy po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou a úspěšnou práci. Udělení pochvaly třídního učitele se zaznamenává do dokumentace školy a do ţákovské kníţky ţáka, a to bezprostředně po jejím udělení. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává do dokumentace školy a na vysvědčení za pololetí, v němţ byla udělena. Opatření k posílení kázně Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi udělit: - napomenutí třídního učitele - důtku třídního učitele - důtku ředitele školy Opatření zpravidla předchází před sníţením známky z chování. Napomenutí třídního učitele Napomenutí uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku, nebo po projednání na pedagogické radě. O udělení napomenutí bezprostředně po přestupku informuje ředitelku školy. Rodičům je napomenutí oznámeno písemně. Důtka třídního učitele Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel po předchozím projednání s ředitelkou školy, popřípadě s vyučujícími, kteří daného ţáka učí, a to bezprostředně po přestupku, nebo po projednání na pedagogické radě. Udělení důtky je rodičům oznámeno písemně. Důtka ředitele školy Důtku ředitele školy uděluje ředitelka školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve projednal s ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě. O udělení důtky jsou rodiče informováni písemně. O udělení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný zápis do evidence školy, a to nejpozději do 7 dnů po jejich udělení Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo sníţené známky z chování přihlíţí třídní učitel zejména: k závaţnosti přestupku, k četnosti a opakování přestupku, k hodnocení ţáka ostatními pedagogickými pracovníky, k tomu, zda v předchozím klasifikačním období jiţ ţákovi bylo uděleno některé z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla sníţena známka z chování, 12

13 k charakteru a četnosti zápisů v ţákovské kníţce, které mají vliv na posouzení chování ţáka, za jeden přestupek se uděluje ţákovi pouze jedno opatření k posílení kázně, třídní učitelé jsou povinni, pokud je to moţné, včas prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k sníţení známky z chování, učitelé jsou povinni, pokud je to moţné, včas informovat třídní učitele o problémech ţáka, které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k sníţení známky z chování. 3. Hodnocení ţáků na vysvědčení 3.1. Celkové hodnocení prospěchu Celkový prospěch ţáka na konci prvního a druhého pololetí: prospěl(a) s vyznamenáním Ţák prospěl s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 chvalitebný, průměr z povinných předmětů nepřesáhne hodnotu 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 1 velmi dobré. prospěl(a) Ţák prospěl, není-li v ţádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný. neprospěl(a) Ţák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nedostatečný. nehodnocen(a) 3.2. Hodnocení práce v zájmových útvarech Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení těmito stupni: pracoval(a) úspěšně pracoval(a) 3.3. Postup do vyššího ročníku Postup do vyššího ročníku se řídí 52 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně ZŠ, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého stupně ZŠ, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 13

14 Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení ţáka (je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad). Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. Ředitelka školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti. 4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Je to jedna z výchovných metod. Ţáci jsou navykáni na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným ţákem bude předcházet sebehodnocení, s nímţ bude vnější hodnocení konfrontováno. Ţák si tak porovná svůj pohled na sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spoluţáků. Sebehodnocení ţáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem s argumentací. Pedagog vede ţáka v dovednostech hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního a psychického rozvoje. Sebehodnocení ţáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení ţáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat ţáka. Ţák má právo na své sebehodnocení. 5. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení 5.1. Zásady a kritéria pro pouţívání slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace (dále jen slovní hodnocení ) Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, kterou dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. Slovní hodnocení vychází: - z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu, - z pracovního tempa, 14

15 - ze schopnosti samostatně pracovat, - ze schopnosti soustředit se. Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení chování ţáka. Ve slovním hodnocení se učitel vyjadřuje k těmto oblastem: - osvojení znalostí základního učiva, - úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky, - přístup ţáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí), - úroveň přípravy ţáka (příprava ţáka na vyučování, domácí úkoly). Ţák můţe být slovně hodnocen pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. O pouţití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy, a to na návrh vyučujícího daného předmětu, popřípadě třídního učitele. Důvody pro pouţití slovního hodnocení musí být doloţeny vyjádřením PPP nebo SPC. Kvalitní slovní hodnocení můţe být rovněţ hodnotným východiskem pro rozhovor o výsledcích ţáka s ním samotným (např. po napsání opakovacích prací apod.) a s jeho rodiči. Slovní hodnocení je souhrnná zpětná vazba o průběhu a výsledku činností ţáka a poskytuje ţákům i rodičům informace o tom, jakým způsobem můţe dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech a stanovuje cíle pro další období Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Ţák, který je slovně hodnocen z jednoho nebo více předmětů, a to bez kombinace slovního hodnocení a klasifikace, můţe mít na konci prvního nebo druhého pololetí celkový prospěch prospěl nebo neprospěl. Ţák, u kterého je vyuţita kombinace slovního hodnocení a klasifikace můţe mít na konci prvního nebo druhého pololetí celkový prospěch prospěl s vyznamenáním, prospěl nebo neprospěl. Ţák, který je na konci prvního nebo druhého pololetí hodnocen neprospěl, musí mít toto hodnocení zdůvodněno ve slovním hodnocení daného předmětu Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení Ovládnutí učiva předepsaného osnovami: 1 ovládá bezpečně, 2 ovládá, 3 v podstatě ovládá, 4 ovládá se značnými mezerami, 5 neovládá. Úroveň myšlení: 1 pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 2 uvaţuje celkem samostatně, 3 menší samostatnost v myšlení, 4 nesamostatné myšlení, 5 odpovídá nesprávně i na návodné otázky. Úroveň vyjadřování: 1 výstiţné a poměrně přesné, 2 cekem výstiţné, 15

16 3 myšlenky vyjadřuje ne dost přesně, 4 myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi, 5 i na návodné otázky odpovídá nesprávně. Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichţ se ţák dopouští: 1 uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, 2 dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb, 3 řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíţe a odstraňuje chyby, 4 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, 5 praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí. Píle a zájem o učení: 1 - a- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, 2 učí se svědomitě, 3 k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, 4 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, 5 pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné. 6. Hodnocení vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postiţením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, artismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je i zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro ţáky se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k povaze postiţení nebo znevýhodnění. Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vyučující povinen dodrţovat tyto zásady: Sestavit na začátku kaţdého ročníku pro kaţdého ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami individuální plán, který bude obsahovat vymezení učiva, které můţe podle individuálních obtíţí ţák zvládnout. Maximálně uplatnit individuální přístup. Zvolené metody a formy práce konzultovat s dyslektickým asistentem. Dát důraz na pozitivní motivaci ţáka. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka. 16

17 Při klasifikaci ţáků je moţné po dohodě s rodiči nebo zákonnými zástupci nebo na ţádost PPP pouţít slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 7. Hodnocení nadaných ţáků Ředitel školy můţe mimořádně nadaného ţáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení ve vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který ţák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. Individuálně vzdělávaný ţák koná za kaţdé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níţ byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného ţáka hodnotit na konci příslušného pololetí, ručí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců pro skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud ţák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li ţáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 8. Výstupní hodnocení Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosaţené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní hodnocení ţáka obsahuje vyjádření o: - moţnostech ţáka a jeho nadání, - předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění ţáka, - chování ţáka v průběhu povinné školní docházky, - dalších významných skutečnostech ve vzdělávání ţáka. Výstupní hodnocení se vydává ţákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němţ splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení se vydává ţákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliţe se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němţ je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je ţákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října. 9. Komisionální a opravné zkoušky Organizaci komisionálních zkoušek řeší tato legislativa: - zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - 52 a 53 - vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - 22 a 23 Komisionální přezkoušení ţáka se koná v těchto případech: - na základě ţádosti zákonného zástupce o přezkoušení v případě pochybností o správnosti hodnocení při individuálním vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., 41, odst. 6), - na základě ţádosti zákonného zástupce o přezkoušení v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí (zákon č. 561/2004 Sb., 52, odst. 4), 17

18 - při plnění povinné školní docházky v zahraničí (vyhláška č. 48/2005 Sb., 18-20), - opravné zkoušky na konci druhého pololetí při splnění podmínek stanovených Zákonem č. 561/2004 Sb., 53. Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen přezkoušení ) jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: - předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, - zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, - přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. Ţák obdrţí prvopis vysvědčení (v termínu předávání vysvědčení ţák obdrţí pouze výpis klasifikace). O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Součástí protokolu je obsah přezkoušení a písemné plnění úkolů ţáka, zadaných v průběhu přezkoušení. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení tak, aby k přezkoušení došlo v nejkratším moţném termínu. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy na základě návrhu vyučujícího daného předmětu, a to v souladu se školním vzdělávacím programem. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení ţáka, můţe v případě individuálního vzdělávání do 8 dnů (zákon č. 561/2004 Sb., 41, odst. 6) a v ostatních případech základního vzdělávání do 3 dnů (zákon č. 561/2004 Sb., 52, odst. 4) písemně poţádat o přezkoušení ţáka. 10. Další ustanovení ( 15 vyhlášky o základním vzdělávání) Při hodnocení ţáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosaţená úroveň znalosti českého jazyka povaţuje za závaţnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon ţáka. Při hodnocení těchto ţáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vţdy povaţuje dosaţená úroveň znalosti českého jazyka za závaţnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon ţáka. Pravidla pro hodnocení ţáků jsou nedílnou součástí školního řádu. Tabulky pro hodnocení pravopisných cvičení a diktátů příloha č. 1 Tabulky pro hodnocení písemných prací bodovaných příloha č. 2 18

19 Pravidla pro hodnocení ţáků byla projednána na pedagogické radě dne 29. srpna Pravidla pro hodnocení ţáků byla schválena školskou radou dne 30 srpna Pravidla pro hodnocení ţáků nabývají účinnosti dnem 1. září V Ţelivě 1. září 2007 Mgr. Marie Dolejšová ředitelka školy 19

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 13 5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A : Hodnocení výsledků vzdělávání žáků / zákon č. 561/2004 Sb. / 51 (1) Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů příloha školního řádu č. 1. Obecná ustanovení

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů příloha školního řádu č. 1. Obecná ustanovení Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů příloha školního řádu č. 1 Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů jsou vydána v souladu se zákonem

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1.Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Hodnocení

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011 Pracoviště Základní škola Vypracovala: PaedDr. Blanka Šťastná Číslo jednací ZŠMŠ-Sedl/120/2011

Více

Příloha Školního řádu. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha Školního řádu. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola T. G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Příloha Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla hodnocení a klasifikace vycházejí ze zákona č. 561/2004

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Pravidla hodnocení žáků na ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně Obsah: Právní vymezení Úvod čl. 1 - Stupně klasifikace a hodnocení čl. 2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl. 3 - Zásady klasifikace

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. II. Stupně

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Příloha č. 1 Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace I. Úvod PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu)

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Na základě Metodického pokynu MŠMT ke klasifikaci a hodnocení ţáků zvláštní školy

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2012 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ( podle 30/2 zákona č. 561/2004 Sb.)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků a) Legislativní opora Pravidla pro hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky směrnice číslo 12/2008 Klasifikační řád školy OBSAH 1. Pravidla hodnocení a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní klasifikační řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace (příloha Školního řádu Bolevecké základní školy Plzeň) s účinností

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků

Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Základní škola Moravská Nová Ves okres Břeclav, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků práce žáků Projednáno na pedagogické radě dne : 2. 9. 2013 Projednáno ve Školské radě dne : 15.10.2013

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Označení dokumentu, číslo jednací: PHVVŢ9/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 7.1 Hodnocení výsledků vzdělávání Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci stanovit jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Vypracovala: Schválila: Mgr. Petra Koktavá Mgr. Eva Bicanová Pedagogická rada projednala dne:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 10 /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr. Bronislava Hyklová, ředitel školy Mgr. Bronislava

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Základní škola Masarykovo nám. 192, Vratimov Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Pravidla hodnocení žáků základní školy je zpracováno v souladu se zněním zákona 561/2004Sb.,

Více

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) 1. Podklady pro hodnocení Pozorování z hlediska přípravy ţáka na výuku, práce při vyučování,

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků C Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013 Základní škola Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

7.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách

7.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách 7.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více