Certifikát(C) Certifikát ETA pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs"

Transkript

1 Certifikát(C) Certifikát ETA pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA _pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf

2 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L Berlin Německo Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Pověřený a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (89/106/EHS). Překlad z německého jazyka Evropský technický atest ETA Obchodní název Vlastník atestu Předmět atestu a účel použití Berner MULTICOMPUNDsystem PREMIUM II pro beton Berner GmbH Bernerstraße Künzelsau NĚMECKO Spojovací kotva s kotevní tyčí ve velikostech M8 až M30 a ocelová výztuž 8 mm až 32 mm k ukotvení v betonu bez trhlin. Doba platnosti: od 15. ledna 2009 do 13. listopadu 2013 Výrobní závod Tento atest obsahuje Berner GmbH, závod 1, Německo 22 stránek včetně 14 příloh Evropská organizace pro technické atesty

3 Stránka 2 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento Evropský technický atest uděluje Německý institut pro stavební techniku v souladu s těmito směrnicemi a zákony: - se směrnicí 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, pozměněné směrnicí č. 93/68/EHS Rady 2 a nařízením (EU) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady 3, - se zákonem o uvádění do oběhu a o volném oběhu stavebních výrobků k prosazování směrnice č. 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a následujícími právními akty Evropského společenství (zákona o stavebních výrobcích - BauPG) z 28. dubna 1998, naposledy změněného zákonem ze dne ), - se společnými procedurálními pravidly pro podávání žádosti, přípravu a udělování evropských technických atestů podle dodatku k rozhodnutí č. 94/23/EHS Komise 6), - směrnicí pro evropský technický atest pro Kovové hmoždinky k ukotvení v betonu část 5: Spojovací kotvy, ETAG Německý institut pro stavební techniku je oprávněn kontrolovat, zda jsou plněna ustanovení tohoto Evropského technického atestu. Tato kontrola se může uskutečnit ve výrobním závodu. Vlastník přesto zůstává odpovědný za shodu výrobků s evropským technickým atestem a jejich použitelnost pro stanovený účel použití. 3 Tento evropský technický atest není možné přenášet na jiné výrobce než ty, kteří jsou uvedeni na stránce 1, nebo na zástupce výrobců, nebo na jiné výrobní závody než ty, které jsou uvedeny na stránce 1 tohoto. 4 Německý institut pro stavební techniku může tento evropský technický atest zrušit, zejména po sdělení Komise na základě odstavce 1 článku 5 směrnice 89/106/EHS. 5 Tento Evropský technický atest se smí také v případě elektronického přenosu reprodukovat pouze v nezkrácené podobě. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku však může být provedena i částečná reprodukce. Částečná reprodukce se však jako taková označí. Texty a obrázky reklamních brožur nesmí být v rozporu s evropským technickým atestem, ani jej nesmí používat nepřípustným způsobem. 6 Evropský technický atest je registrační místem udělován v jeho úředním jazyku. Toto vydání odpovídá tomu, které bylo distribuováno v organizaci EOTA. Překlady do jiných jazyků se jako překlady označí Úřední věstník Evropských společenství č. L 40 ze dne , str. 12. Úřední věstník Evropských společenství č. L 220 ze dne , str. 1. Úřední věstník Evropské unie č. L 284 ze dne , str. 25. Spolkový věstník I, str Spolkový věstník I, str. 2, 15. Úřední věstník Evropských společenství č. L 17 ze dne , str. 34.

4 Stránka 3 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO ATESTU 1 Popis výrobku a účelu použití 1.1 Popis stavebního výrobku Berner MULTICOMPOUNDsystem PREMIUM II v betonu je spojovací kotva, která sestává z kartuše s injekční maltou MULTICOMPOUNDsystem PREMIUM II a z ocelového dílu. Ocelový díl je běžná komerční tyč se závitem podle dodatku 3, o průměrech M8 až M30 nebo betonářská ocel podle dodatku 4, o průměrech 8 až 32 mm. Ocelový díl se zasune do vyvrtaného otvoru vyplněného injekční maltou a ukotví se spojením mezi ocelovým dílem, injekční maltou a betonem. V dodatcích 1 a 2 jsou představeny výrobky a oblast použití. 1.2 Účel použití Hmoždinka je určena pro taková použití, při kterých jsou splněny požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu a bezpečnost při použití ve smyslu podstatných požadavků 1 a 4 směrnice 89/106/EHS a při nichž v případě selhání ukotvení hrozí riziko ohrožení života nebo zdraví lidí a/nebo značné ekonomické dopady. Tento evropský technický atest nezahrnuje protipožární ochranu (podstatný požadavek 2). Hmoždinka se smí používat pouze pro ukotvení při převážně klidném nebo kvazi-klidném zatížení ve vyztuženém nebo nevyztuženém normálním betonu s třídou pevnosti minimálně C20/25 a nejvýše C50/60 podle normy EN 206: Hmoždinka se smí ukotvit pouze v betonu bez trhlin. Hmoždinka se smí vkládat do suchého nebo mokrého betonu. Velikosti hmoždinek M8 až M16 se mohou vkládat i do vyvrtaných otvorů vyplněných vodou. Hmoždinka se smí používat při těchto rozmezích teplot: Rozmezí teplot I: -40 C až +40 C (max. dlouhodobá teplota činí +24 C a max. krátkodobá teplota činí +40 C) Rozmezí teplot II: -40 C až +80 C (max. dlouhodobá teplota činí +50 C a max. krátkodobá teplota činí +80 C) Ocelové díly z pozinkované oceli: Ocelové dílky z galvanicky nebo žárově pozinkované oceli se smí používat pouze ve stavebních dílech v podmínkách suchých vnitřních prostor. Díly z nerezové oceli: Díly z nerezové oceli nebo se smí používat ve stavebních dílech v podmínkách suchých vnitřních prostor a také venku (včetně průmyslové atmosféry a v blízkosti moře) nebo ve vlhkých prostorách, jestliže zde nepanují zvláště agresivní podmínky. K těmto zvláště agresivním podmínkám patří např. trvalé, střídavé namáčení do mořské vody, nebo oblast ostřiku mořskou vodou, atmosféra s obsahem chlóru u krytých bazénů, nebo atmosféra s extrémním znečištěním chemickými látkami (např. v zařízeních na odsiřování kouřových plynů nebo v silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Díly z vysoce odolné nerezové oceli: Díly z vysoce odolné nerezové oceli nebo se smí používat ve stavebních dílech v podmínkách suchých vnitřních prostor a také venku, ve vlhkých prostorách, nebo za zvlášť agresivních podmínek. K těmto zvlášť agresivním podmínkám patří např. trvalé, střídavé namáčení do mořské vody, nebo oblast ostřiku mořskou vodou, atmosféra s obsahem chlóru u krytých bazénů, nebo atmosféra s extrémním znečištěním chemickými látkami (např. v zařízeních na odsiřování kouřových plynů nebo v silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky).

5 Stránka 4 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Ocelové díly z betonářské oceli: Dodatečně omítnuté betonářské oceli se mohou použít jako hmoždinky a jejich rozměry se určí pouze podle technické zprávy TR 029 organizace EOTA. Taková použití se uplatní např. u pracovních spár v betonu nebo jako smykové trny nebo výztuže u napojení na stěnu, které přenáší na základ převážně příčné a tlakové síly, přičemž výztužné pruty působí jako hmoždinky, které přijímají příčné síly. Na spojení s dodatečně maltou vyplněnými výztužnými spojeními, která se dimenzují podle normy EN :2004, se tento evropský technický atest nevztahuje. Ustanovení tohoto jsou založena na předpokládané době používání hmoždinek 50 roků. Údaje o době používání nelze pokládat za záruku výrobce, je třeba je považovat za pomůcku při výběru správného výrobku s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou dobu používání stavebního objektu. 2 Vlastnosti výrobku a hodnocení výsledků zkoušek 2.1 Vlastnosti výrobku Hmoždinka odpovídá obrázkům a údajům v dodatcích 3 a 4. Pokud v dodatcích 3 a 4 nejsou charakteristické hodnoty materiálu, rozměry a tolerance hmoždinek uvedeny, musí odpovídat stanoveným údajům v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického atestu. Charakteristické hodnoty hmoždinek pro dimenzování jsou uvedeny v dodatcích 9 až 14. Podle dodatku 2 se dodává dvousložková injekční malta nesmíchaná v koaxiální (souosé) kartuši o objemech 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml nebo 420 ml nebo v kartuších typu vedle sebe o objemech 235 ml, 345 ml nebo 825 ml. Každá kartuše je označena výrobní značkou MULTICOMPOUNDsystem PREMIUM II, pokyny ke zpracování, číslem výrobní šarže, datem upotřebitelnosti, symbolem nebezpečnosti, jsou na ní uvedeny časy vytvrzování a zpracování a někdy také stupnice posuvu pístu. Ocelové díly z betonářské oceli musí odpovídat údajům podle dodatku 4. Označení hloubky zakotvení se smí provést na staveništi. 2.2 Hodnocení výsledků zkoušek Posouzení použitelnosti hmoždinek pro stanovený účel z hlediska požadavků na mechanickou pevnost a stabilitu a bezpečnost při použití ve smyslu podstatných požadavků 1 a 4 bylo provedeno ve shodě se směrnicí pro evropský technický atest pro Kovové hmoždinky k ukotvení v betonu, část 1 Hmoždinky - obecně a část 5 Spojovací kotvy, na základě možnosti 7). Dodatkem ke specifickým ustanovením tohoto, který se vztahuje na nebezpečné látky, mohou výrobky v rozsahu platnosti tohoto atestu podléhat dalším požadavkům (např. změněné evropské legislativě a národním právním a správním předpisům). Ke splnění ustanovení směrnice o stavebních výrobcích musí být tyto požadavky popřípadě také dodrženy. 7 Technická dokumentace tohoto je uložena v Německém institutu pro stavební techniku a pokud má význam pro notifikovaná místa zapojená do úkolů při postupech prokazování shody, doručí se dokumentace na tato notifikovaná místa.

6 Stránka 5 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna Vyhodnocení a prokazování shody a značka CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí Evropské komise 96/582/ES 8) o postupu prokazování shody stavebních výrobků se použije systém 2(i) (označený jako Systém 1). Tento systém prokazování shody je dále popsán: Systém 1: Prokazování shody výrobku notifikovaným certifikačním místem na základě: (a) Úkolů výrobce: (1) Kontrola výrobku pro vlastní potřebu závodu. (2) Další zkouška v závodu odebraných vzorků výrobcem podle stanoveného plánu zkoušek. (b) Úkolů notifikovaného místa: (3) První zkouška výrobku. (4) První revize činnosti a kontrola výrobku pro vlastní potřebu závodu. (5) Běžný dohled, posuzování a uznání kontroly výrobku pro vlastní potřebu závodu. Poznámka: Notifikovaná místa se v německém jazyce označují také jako schválená místa. 3.2 Pravomoci Úkoly výrobce Kontrola výrobku pro vlastní potřebu závodu Výrobce musí trvale provádět vlastní sledování výroby. Všechny výrobcem určené údaje, požadavky a předpisy, se systematicky zaznamenávají ve formě písemných provozních pokynů a postupů, včetně výkresů a dosažených výsledků. Kontrola výrobku pro vlastní potřebu závodu má zajistit, aby byl výrobek v souladu s tímto evropským technickým atestem. Výrobce smí používat pouze takové výchozí látky, suroviny a složky, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto. Kontrola výrobku pro vlastní potřebu závodu musí být v souladu s plánem zkoušek a dozoru z listopadu 2008, který je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického atestu. Plán zkoušek a dozoru se stanoví v souvislosti se systémem kontroly výrobku pro vlastní potřebu závodu provozovaným výrobcem a uloží se u Německém institutu pro stavební techniku. 9 Výsledky vnitřní kontroly závodu jsou zaznamenávány a vyhodnoceny v souladu s ustanoveními plánu zkoušek a dozoru Ostatní úkoly výrobce Výrobce na základě smlouvy pověří místo, které je podle odstavce 3.1 notifikováno pro úkoly pro oblast hmoždinek, provedením souboru opatření podle odstavce K tomu účelu výrobce předloží notifikovanému místu podle odstavců a plán zkoušek a dozoru. Výrobce předá prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební výrobek je v souladu s ustanoveními tohoto Úkoly notifikovaných míst Notifikované místo provádí v souladu s ustanoveními plánu zkoušek a dozoru tyto úkoly. - první zkoušku výrobku, 8 9 Úřední věstník Evropských společenství č. L 254 ze dne Plán zkoušek a dozoru je interní součástí technické dokumentace tohoto evropského atestu a nyní bude v postupu prokazování shody odevzdán zapojenému notifikačnímu místu. Viz odstavec

7 Stránka 6 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna první revizi činnosti a kontrolu výrobku pro vlastní potřebu závodu, - běžný dohled, posuzování a uznání kontroly výrobku pro vlastní potřebu závodu. Notifikované místo stanoví podstatné body svých výše uvedených opatření a dosažené výsledky a uzávěry zdokumentuje v písemné zprávě. Výrobcem pověřené notifikační místo udělí prohlášení o shodě EU s vyjádřením, že stavební výrobek je v souladu s ustanoveními tohoto. Pokud ustanovení a příslušného plánu zkoušek a dozoru již nejsou plněna, certifikační místo prohlášení o shodě odvolá a neprodleně informuje Německý institut pro stavební techniku. 3.3 Značka CE Značka CE se umístí na každé balení hmoždinek. Za písmeny CE se případně umístí identifikační číslo notifikačního místa a také další doplňující údaje: - jméno a adresa vlastníka atestu (za výrobu odpovědné právnické osoby), - poslední dvě číslice roku, ve kterém byla značka CE získána, - číslo prohlášení o shodě EU pro výrobek, - číslo, - číslo směrnice, - kategorie použití (ETAG možnost 7), - položka. 4 Předpoklady, za kterých byla kladně posouzena použitelnost výrobku pro stanovený účel použití 4.1 Výroba Evropský technický atest byl výrobku udělen na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy u Německého institutu pro stavební techniku a slouží k identifikaci posuzovaného a ohodnoceného výrobku. Změny výrobku nebo postupů výroby, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nejsou správné, nahlaste před jejich zavedením do praxe Německému institutu pro stavební techniku. Německý institut pro stavební techniku na základě atestu rozhodne o tom, zda se takové změny projeví na atestu a následně na platnosti značky CE nebo nikoliv a případně určí, zda je potřeba doplňující posouzení nebo změna atestu. 4.2 Montáž Dimenzování ukotvení Upotřebitelnost hmoždinek je dána následujícími předpoklady: Dimenzování ukotvení se provádí v souladu s technickou zprávou TR 029 organizace EOTA Design of Bonded Anchors 10, za které odpovídá technik se zkušenostmi v oboru ukotvení a betonových konstrukcí. Dodatečně omítnuté betonářské oceli se mohou použít jako hmoždinky a jejich rozměry se určí pouze podle technické zprávy TR 029 organizace EOTA. Je třeba dodržovat základní předpoklady pro dimenzování podle teorie kotev. 10) Technická zpráva TR 029 organizace EOTA Design of Bonded Anchors (Návrh injektovaných kotev) je na webové stránce www,eota.eu v angličtině.

8 Stránka 7 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Zahrnuje to jak zohlednění tahových a příčných sil a příslušných druhů selhání, ale i předpoklad, že kotevní podklad (betonový díl) zůstane v mezním stavu použitelný (roztržený nebo neroztržený) v případě, že bude spoj zatížen až k selhání. Taková použití se uplatní např. u pracovních spár v betonu nebo jako smykové trny nebo výztuže u napojení na stěnu, které přenáší na základ převážně příčné a tlakové síly, přičemž výztužné pruty působí jako hmoždinky, které přijímají příčné síly. Na spojení s dodatečně maltou vyplněnými výztužnými spojeními, která se dimenzují podle normy EN :2004 (např. výztuha napojení na stěnu, u které nastanou tahové sily alespoň v jedné vrstvě výztuže), se tento evropský technický atest nevztahuje. S přihlédnutím ke kotevním zátěžím se provedou výpočty a vyhotoví konstrukční výkresy, které je možné testovat. Na konstrukčních výkresech se uvede poloha hmoždinky (např. poloha hmoždinky vůči výztuze nebo opěrám atd.) Montáž hmoždinek S upotřebitelností hmoždinky se dá počítat pouze tehdy, jestliže jsou dodrženy montážní podmínky: - Montáž příslušně vyškoleným personálem pod dohledem stavbyvedoucího. - Montáž podle údajů výrobce a konstrukčních výkresů a s nástroji uvedenými v technické dokumentaci tohoto. - Montáž provedená pouze tak, jak je hmoždinka dodána výrobcem, bez výměny jednotlivých dílů. - Běžné tyče se závitem, podložky a matice se smí používat, pokud jsou splněny dále uvedené požadavky: Materiál, rozměry a mechanické vlastnosti ocelových dílů odpovídají dodatku 3. Hodnocení materiálu a mechanických vlastností ocelových dílů se provede osvědčením o přejímací zkoušce 3.1 podle normy EN 10204:2004, tato hodnocení se archivují. Označení tyče se závitem plánovanou hloubkou ukotvení. To může provést výrobce nebo stavební personál. - Zamaltované betonářské oceli musí být v souladu s ustanoveními v dodatku 4. - Před vložením hmoždinky se přezkouší, zda není třída pevnosti betonu, do kterého se hmoždinka vkládá, nižší než třída pevnosti betonu, pro který platí charakteristické únosnosti. - Dokonalé zhutnění betonu, např. žádné významné dutiny. - Označení a dodržení efektivní hloubky ukotvení. - Dodržení stanovených vzdáleností od okraje a osových vzdáleností bez minusové tolerance. - Uspořádání vyvrtaných otvorů bez poškození výztuže. - Vyvrtání otvorů pomocí příklepového vrtáku. - Při nesprávném vyvrtání otvoru: Chybně vyvrtané otvory se zamaltují. - Vyčištění vyvrtaných otvorů a montáž podle dodatků 6 až 8. - Teplota kotevního podkladu během vytvrzování injekční malty nesmí být nižší než 0 C; je třeba dodržet dobu vytvrzování až k aplikaci zatížení podle tabulky 4 dodatku 7. - Při aplikaci (injektáží) malty do vyvrtaných otvorů o průměru d 0 > 20 mm se při montáži nad hlavou nebo při vodorovné montáži použijí rozpěrné čepy podle dodatku 8.

9 Stránka 8 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna Utahovací momenty při montáži nejsou pro únosnost hmoždinky potřeba. Utahovací momenty uvedené v dodatku 5 se však při montáži dílů nesmí překročit. 5 Stanovené úkoly pro zhotovitele 5.1 Povinnosti zhotovitele Úkolem zhotovitele je postarat se o to, aby byly všechny zúčastněné osoby vyškoleny o zvláštních ustanoveních podle odstavců 1 a 2 včetně příloh, na které se odkazuje, dále o odstavcích a Tyto informace je možné sdělit interpretací příslušných částí. Kromě toho se uvedou všechny údaje o montáži na obalu a/nebo na příbalovém letáku, přednostně ve formě obrázku. Uvedou se alespoň tyto údaje: - jmenovitý průměr vrtáku, - hloubka vrtaného otvoru, - jmenovitý průměr ocelového dílu, - minimální hloubka ukotvení, - údaje o montáži, včetně čištění pomocí čisticího nářadí, přednostně ve formě obrázku, - teplota částí hmoždinky při montáži, - teplota v kotevním podkladu při usazování hmoždinky, - přípustná doba zpracování malty, - doba do aplikace zatížení v závislosti na teplotě v kotevním podkladu při nasazování, - max. utahovací moment při kotvení, - výrobní šarže. Všechny údaje musí být zřetelné a srozumitelné. 5.2 Balení, přeprava a skladování Kartuše s maltou chraňte před slunečním zářením a skladujte je podle návodu k montáži v suchém prostředí při teplotách nejméně +5 C a nejvýše +25 C. Kartuše s maltou s prošlým datem upotřebitelnosti se nesmí použít. Hmoždinka se balí a dodává jako (kotevní) jednotka. Kartuše s maltou jsou zabaleny odděleně od ocelových dílů. Dipl.-lng. E. Jasch President Německého institutu pro stavební techniku V Berlíně dne 15. ledna 2009 Ověřeno (platí pouze pro německý originál)

10 Stránka 9 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Kotevní tyče M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 s podložkou a šestihrannou maticí Betonářská ocel 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32 podle dodatku 4 Výrobek (ocel) a montážní stav Dodatek 1

11 Stránka 10 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Kartuše: MULTICOMPOUNDsystem PREMIUM II Kartuše o objemu 150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380 ml, 410 ml a 420 ml (typ: koaxiální) Potisk: MULTICOMPOUNDsystem PREMIUM II, pokyny pro zpracování, číslo výrobní šarže, Uzávěr/šroubový uzávěr datum upotřebitelnosti, symbol nebezpečnosti, Složka B: Vytvrzovací přísada doby vytvrzování a zpracování, příp. také stupnice posuvu pístu. (vnitřní trubka) Kartuše 235 ml, 345 ml a 825 ml (typ: vedle sebe ) Složka A: Malta (vnější trubka) Složka B: Vytvrzovací přísada Složka A: Malta Uzávěr/ šroubový uzávěr Potisk: MULTICOMPOUNDsystem PREMIUM II, pokyny pro zpracování, číslo výrobní šarže, datum upotřebitelnosti, symbol nebezpečnosti, doby vytvrzování a zpracování, příp. také stupnice posuvu pístu. Statická mísicí trubička Kategorie použití: Rozmezí teplot: - Instalace v suchém, vlhkém nebo vodou vyplněném betonu. - Montáž nad hlavou C až +40 C (max. krátkodobá teplota činí +40 C a max. dlouhodobá teplota činí +24 C - 40 C až +80 C (max. krátkodobá teplota činí +80 C a max. dlouhodobá teplota činí +50 C Výrobek (spojovací malta) a oblast použití Dodatek 2

12 Stránka 11 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 1a: Materiály (tyče se závitem) Díl Označení: Materiál Ocelové díly, galvanicky pozinkované 5 m podle EN ISO 4042 nebo žárově pozinkované 40 m podle EN ISO Kotevní tyč Ocel podle normy EN nebo EN Třída pevnosti 5.8, 8.8 podle normy EN lso 898-1:1999 Šestihranná matice, EN Třída pevnosti 5 (pro kotevní tyče třídy 5.8) EN Třída pevnosti 8 (pro kotevní tyče třídy 8.8) EN Podložka 3 EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094 Díly z nerezové oceli 1 Kotevní tyč Ocel, pozinkovaná. Materiál /1.4571, EN :2005 > M24: Třída pevnosti 50 EN ISO 3506 M24: Třída pevnosti 70 EN ISO 3506 Šestihranná matice, EN Materiál / EN > M24: Třída pevnosti 50 EN ISO 3506 M24: Třída pevnosti 70 EN ISO Podložka EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo Materiál nebo EN EN ISO 7094 Díly z vysoce odolné nerezové oceli 1 Kotevní tyč Materiál /1.4565, EN :2005 > M24: Třída pevnosti 50 EN ISO 3506 M24: Třída pevnosti 70 EN ISO Šestihranná matice, EN Materiál / EN > M24: Třída pevnosti 50 EN ISO 3506 M24: Třída pevnosti 70 EN ISO Podložka EN ISO 7089, EN ISO 7093 nebo EN ISO 7094 Materiál / podle normy EN Standardní tyče se závitem s: - materiálem, rozměry a mechanickými vlastnostmi podle tabulky 1a, - se zkušebním osvědčením podle normy EN 10204:2004, - s označením hloubky usazení. Materiály (kotevní tyč) Dodatek 3

13 Stránka 12 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 1b: Materiály (betonářská ocel) Výňatek z dodatku C certifikátu EC2, Tabulka C.1, Vlastnosti betonářské oceli: Druh výrobku Tyče a betonářská ocel z kruhové oceli Třída B C Charakteristická mez kluzu f yk nebo f 0,2k 400 až 600 MPa 1,15 Minimální hodnota k = (f t /f y ) k 1,08 < 1,35 Charakteristické prodloužení při max. síle uk (%) Ohýbatelnost Maximální odchylka Jmenovitý průměr tyče od jmenovité (mm) hmotnosti (jediná tyč) 8 (%) > 8 5,0 7,5 Zkouška ohýbatelnosti zpětným ohybem ± 6,0 ± 4,5 Výňatek z dodatku C certifikátu EC2, Tabulka C.2N, Vlastnosti betonářské oceli: Druh výrobku Tyče a betonářská ocel z kruhové oceli Třída B C Min. hodnota vztažné plochy žebírek f R,min Jmenovitý průměr betonářské oceli (mm) 8 až 12 > 12 Výška žebírka musí činit 0,05d h 0,07d. (d: jmenovitý průměr tyče; h: výška žebírka). Při dimenzování se řiďte údaji v odstavci ,040 0,056 Materiály (betonářská ocel) Dodatek 4

14 Stránka 13 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 2: Jmenovité hodnoty montáže pro závitové tyče Průměr hmoždinky M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 Jmenovitý průměr vrtáku D 0 [mm] Rozsah usazení a hloubky h ef,min [mm] vyvrtaného otvoru h ef,max [mm] Průměr průchozího otvoru v přidruženém stavebním prvku D f [mm] Průměr kartáče D b [mm] Utahovací moment při ukotvení T inst [mm] Tloušťka montovaného dílu T fix,min [mm] 0 T fix,max [mm] Min. tloušťka stavebního prvku h h min [mm] ef + 30 mm 100 mm h ef + 2d 0 Minimální osová vzdálenost S min [mm] Minimální vzdálenost od okraje C min [mm] Tabulka 3: Jmenovité hodnoty montáže pro betonářskou ocel Průměr hmoždinky Jmenovitý průměr vrtáku D 0 [mm] = Rozsah usazení a hloubky h ef,min [mm] = vyvrtaného otvoru h ef,max [mm] = Průměr kartáče D b [mm] Min. tloušťka stavebního prvku h min [mm] h ef + 30 mm 100 mm h ef + 2d 0 Minimální osová vzdálenost S min [mm] Minimální vzdálenost od okraje C min [mm] Jmenovité hodnoty montáže Dodatek 5

15 Stránka 14 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Pokyn k usazení 1. Vyvrtejte otvor pomocí příklepového vrtáku s předepsaným průměrem (tabulka 2 nebo 3) a se zvolenou hloubkou vrtaného otvoru. 2a. Vyvrtaný otvor ode dna otvoru 4x dokonale profoukněte stlačeným vzduchem (min. tlak 6 bar) nebo ruční pumpičkou (dodatek 7). U hlubokých otvorů použijte nástavce. nebo Vyvrtané otvory do průměru 20 mm se smí profouknout ruční pumpičkou. Otvory od průměru 20 mm nebo hlubší než 240 mm se musí profouknout stlačeným vzduchem bez oleje o min. tlaku 6 bar. 2b. Otvory 4x očistěte vhodným drátěným kartáčem vloženým do akumulátorového šroubováku nebo vrtačky podle tabulky 5 (dodržte a zkontrolujte minimální průměr kartáče d b,min ). U hlubokých otvorů použijte pro kartáč nástavec. 2c. Poté vyvrtaný otvor podle dodatku 7 ode dna opět důkladně 4x profoukněte stlačeným vzduchem (min. 6 bar) nebo ruční pumpičkou (dodatek 7). U hlubokých otvorů použijte nástavce. nebo Vyvrtané otvory do průměru 20 mm se smí profouknout ruční pumpičkou. Otvory od průměru 20 mm nebo hlubší než 240 mm se musí profouknout stlačeným vzduchem bez oleje o min. tlaku 6 bar. 3. Dodávanou statickou mísicí trubičku na kartuši pevně našroubujte a kartuši vložte do vhodné vytlačovací pistole. Při každém přerušení práce delším, než je doporučená doba zpracování (tabulka 4) a při každé výměně kartuše za novou, se vymění statická mísicí trubička. 4. Před injektáží malty si na kotevní tyči označte požadovanou hloubku usazení. 5. První vytlačená část malty není vhodná pro ukotvení kotevní tyče. První část vytlačené malty proto vyřaďte, až se vytvoří rovnoměrně šedá barva směsi, min. však 3 plné zdvihy (full stroke) pistole. Pokyn k usazení Dodatek 6

16 Stránka 15 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Pokyn k usazení (pokračování) 6. Očištěný otvor vyplňte ode dna cca. do 2/3 spojovací maltou. Pomalým vytahováním statické mísicí trubičky z otvoru se zabrání vytváření vzduchových bublinek. Pro hloubky usazení větší 190 mm použijte vhodný mísicí nástavec. Pro montáž kotev > 20 mm ve vodorovné poloze nebo nad hlavou se použijí nátrubky podle dodatku 8. Je třeba dodržovat z hlediska teploty důležité časy zpracování (tabulka 4). 7. Kotevní prvek lehkým otáčivým pohybem zaveďte až do stanovené hloubky usazení. Kotevní tyč má být bez nečistot, mastnoty a oleje. 8. Po montáži kotvy má být kruhová spára zcela vyplněna maltou. Pokud po dosažení hloubky usazení nevystupujte žádná hmota, není tento předpoklad splněn a aplikace se musí po skončení doby zpracování opakovat. Při montáži nad hlavou se kotevní tyč uchytí (např. dřevěnými klíny). 9. Uvedená doba vytvrzování se musí dodržet. Kotvou během doby vytvrzování nepohybujte, ani ji nezatěžujte (viz tabulka 4). 10. Po úplném vytvrzení je možné díl namontovat a utáhnout přípustným utahovacím momentem (tabulka 2). Matice se musí pevně utáhnout vhodným momentovým klíčem. Tabulka 4: Minimální doby vytvrzování Teplota betonu Doba zpracování Minimální doba vytvrzování v suchém betonu Minimální doba vytvrzování v čerstvém betonu 0 C 45 min 7 h 14 h +5 C 25 min 2 h 4 h + 10 C 15 min 80 min 160 min + 20 C 6 min 45 min 90 min + 30 C 4 min 25 min 50 min + 35 C 2 min 20 min 40 min + 40 C 1,5 min 15 min 30 min Pokyn k usazení (pokračování) Doba vytvrzování Dodatek 7

17 Stránka 16 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Ocelový kartáč Tabulka 5: Parametry příslušenství pro čištění a usazení Závitové tyče Betonářská ocel d 0 Vrták - d b Kartáč - d b, min Kartáč - L Celková délka Plnicí nátrubky - (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) M , M , M , , M , , M , M , M , M , , Ruční pumpička (objem 750 ml) Průměr vrtáku (d 0 ): 10 mm až 20 mm Doporučená tlaková pistole (min. 6 bar) Průměr vrtáku (d 0 ): 10 mm až 37 mm Plnicí nátrubky pro montáž nad hlavou a ve vodorovné poloze Průměr vrtáku (d 0 ): 24 mm až 37 mm Příslušenství pro čištění a montáž Dodatek 8

18 Stránka 17 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 6: Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu Průměr hmoždinky závitové tyče M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 Selhání oceli Charakteristická únosnost v tahu, ocel galvanicky nebo žárově pozinkovaná, třída N Rk,s [kn] pevnosti 5.8 Charakteristická únosnost v tahu, ocel galvanicky nebo žárově pozinkovaná, třída N Rk,s [kn] pevnosti 8.8 Dílčí součinitel bezpečnosti 1) Mc,N 1,50 Charakteristická únosnost v tahu, nerezová ocel A4 a HCR, třída pevnosti 50 (> M24) a 70 N Rk,s [kn] ( M24) Dílčí součinitel bezpečnosti 1) Mc,N 1,87 2,86 Kombinované selhání vytažením a vylomením betonu Charakteristická únosnost spojení v betonu C20/25 bez trhlin Rozmezí teplot I 5) 40 Suché a vlhké otvory Vodou naplněné otvory Dílčí součinitel bezpečnosti Faktor zvýšení pro beton bez trhlin c C/24 C Rk,uncr [N/mm 2 ] Rozmezí teplot II 5) 80 C/50 C Rk,uncr [N/mm 2 ] 7, ,5 7,5 6,5 Dílčí součinitel bezpečnosti Rozmezí teplot I 5) 40 C/24 C Rk,uncr [N/mm 2 ] 7,5 8,5 8,5 8,5 Rozmezí teplot II 5) 80 C/50 C Rk,uncr [N/mm 2 ] 5,5 6,5 6,5 6,5 Mezery Vzdálenost od okraje pro h < h ef + 5c 0,75 Vzdálenost od okraje pro h h ef + 5c 0,75 [mm] 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,10 nepřípustné Osová vzdálenost [mm] Dílčí součinitel bezpečnosti pro suché a vlhké otvory 1,5 2) 1,8 3) Dílčí součinitel bezpečnosti pro vodou vyplněné otvory 2,1 4) ) Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení 2) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,0. 3) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,2. 4) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,4. 5) Vysvětlivky viz odstavec 1.2 Použití se závitovými tyčemi Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu Dodatek 9

19 Stránka 18 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 7: Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při příčném namáhání Průměr hmoždinky závitové tyče M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 Selhání oceli bez ramena páky Charakteristická příčná únosnost, ocel galvanicky nebo žárově pozinkovaná, třída [kn] pevnosti 5.8 Charakteristická příčná únosnost, ocel galvanicky nebo žárově pozinkovaná, třída [kn] pevnosti 8.8 Dílčí součinitel bezpečnosti 1,25 Charakteristická únosnost v tahu, nerezová ocel A4 a HCR, třída pevnosti 50 (> M24) a 70 [kn] ( M24) Dílčí součinitel bezpečnosti 1,56 2,38 Selhání oceli s ramenem páky Charakteristický ohybový moment, ocel galvanicky nebo žárově pozinkovaná, třída [Nm] pevnosti 5.8 Charakteristický ohybový moment, ocel galvanicky nebo žárově pozinkovaná, třída [Nm] pevnosti 8,8 Dílčí součinitel bezpečnosti 1,25 Charakteristická únosnost v tahu, nerezová ocel A4 a HCR, třída pevnosti 50 (> M24) a 70 [Nm] ( M24) Dílčí součinitel bezpečnosti 1,56 2,38 Vylomení betonu na odvrácené straně zatížení Faktor k v rovnici (5.7) v technické zprávě TR 029 pro dimenzování spojovacích kotev 2,0 Dílčí součinitel bezpečnosti 1,50 2) Vylomení hran betonu Viz odstavec v technické zprávě TR 029 pro dimenzování spojovacích kotev. Dílčí součinitel bezpečnosti 1,50 2) 1) 2) Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,0. Použití se závitovými tyčemi Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při příčném namáhání Dodatek 10

20 Stránka 19 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 8: Posuv při tahovém zatížení 1) Průměr hmoždinky závitové tyče M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 Rozmezí teplot 40 C/24 C Posuv N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,021 0,023 0,026 0,031 0,036 0,041 0,045 0,049 Posuv N [mm/(n/mm 2 )] 0,030 0,033 0,037 0,045 0,052 0,060 0,065 0,071 Rozmezí teplot 80 C/50 C Posuv N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,050 0,056 0,063 0,075 0,88 0,100 0,110 0,119 Posuv N [mm/(n/mm 2 )] 0,072 0,081 0,090 0,108 0,127 0,145 0,159 0,172 1) Výpočet posuvu při návrhovém zatížení Posuv při krátkodobém zatížení = N0 Sd /1,4; Posuv při dlouhodobém zatížení = N Sd /1,4; ( Sd : návrhová hodnota napětí v soudržnosti) Tabulka 9: Posuv při příčném zatížení 2) Průměr hmoždinky M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 Posuv V0 [mm/(kn)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Posuv V [mm/(kn)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 2) Výpočet posuvu při návrhovém zatížení Posuv při krátkodobém zatížení = N0 V d /1,4; Posuv při dlouhodobém zatížení = N V d /1,4; (V d : návrhové příčné zatížení) Použití se závitovými tyčemi Posuvy Dodatek 11

21 Stránka 20 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 10: Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu Velikost hmoždinek - betonářská ocel Selhání oceli (vlastnosti podle dodatku 4) Charakteristická únosnost v tahu, BSt 500 S podle normy DIN 488-2:1986 nebo E DIN 488-2:2006 6) Dílčí součinitel bezpečnosti 1) Mc,N, Kombinované selhání vytažením a vylomením betonu Charakteristická únosnost spojení v betonu C20/25 bez trhlin Rozmezí teplot I 5) : 40 C/24 C Suché a vlhké Rozmezí teplot II 5) otvory 80 C/50 C Dílčí součinitel bezpečnosti Rozmezí teplot I 5) 40 C/24 C Vodou Rozmezí teplot II 5) naplněné 80 C/50 C otvory Dílčí součinitel bezpečnosti Faktor zvýšení pro beton bez trhlin c Mezery Vzdálenost od okraje pro h < h ef + 5c 0,75 Vzdálenost od okraje pro h h ef + 5c 0,75 Osová vzdálenost N Rk,S [kn] [N/mm 2 ] 8, ,0 8,0 7,0 [N/mm 2 ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 6,0 5,0 1,5 2) 1,8 3) [N/mm 2 ] 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 [N/mm 2 ] 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 2,1 4) C30/37 1,04 C40/50 1,08 C50/60 1,10 [mm] [mm] Nepřípustné Dílčí součinitel bezpečnosti pro suché a vlhké otvory 1,5 4) 1,8 3) Dílčí součinitel bezpečnosti pro vodou vyplněné otvory 2,1 4) ) Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení 2) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,0. 3) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,2. 4) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,4. 5) Vysvětlivky viz odstavec ) Pro ocelové výztuže, které neodpovídají normě DIN 488: Zjištění N Rk,S podle technické zprávy TR 029, rovnice (5.1). Při dimenzování se držte údajů v odstavci Použití s betonářskou ocelí BSt 500 S Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu Dodatek 12

22 Stránka 21 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 11: Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při příčném namáhání Velikost hmoždinek - betonářská ocel Selhání oceli bez ramena síly (vlastnosti podle dodatku 4) Charakteristická příčná únosnost, BSt 500 S podle normy DIN 488- [kn] :1986 nebo E DIN 488-2:2006 3) Dílčí součinitel bezpečnosti 1) Mc,N, 1,5 Selhání oceli s ramenem síly (vlastnosti podle dodatku 4) Charakteristická příčná únosnost, BSt 500 S podle normy DIN 488- [Nm] :1986 nebo E DIN 488-2:2006 4) Dílčí součinitel bezpečnosti 1) Mc,N, 1,5 Vylomení betonu na odvrácené straně zatížení Faktor k v rovnici (5.7) v technické zprávě TR 029 2,0 pro dimenzování spojovacích kotev Dílčí součinitel bezpečnosti 1,50 2) Vylomení betonu Viz odstavec v technické zprávě TR 029 pro dimenzování spojovacích kotev. Dílčí součinitel bezpečnosti 1,50 2) 1) Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení. 2) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,0. 3) Pro ocelové výztuže, které neodpovídají normě DIN 488: Zjištění V Rk,S podle technické zprávy TR 029, rovnice (5,5). 4) Pro ocelové výztuže, které neodpovídají normě DIN 488: Zjištění M 0 Rk,S podle technické zprávy TR 029, rovnice (5.6b). Při dimenzování se řiďte údaji v odstavci Použití s betonářskou ocelí BSt 500 S Metoda dimenzování A: Charakteristické hodnoty při příčném namáhání Dodatek 13

23 Stránka 22 Evropského technického atestu, vytvořen 15. ledna 2009 Tabulka 12: Posuv při tahovém zatížení 1) Velikost hmoždinek - betonářská ocel Rozmezí teplot 40 C/24 C Posuv N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,021 0,023 0,026 0,028 0,031 0,036 0,043 0,047 0,052 Posuv N [mm/(n/mm 2 )] 0,030 0,033 0,037 0,041 0,045 0,052 0,061 0,071 0,075 Rozmezí teplot 80 C/50 C Posuv N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,050 0,056 0,063 0,069 0,075 0,088 0,104 0,113 0,126 Posuv N [mm/(n/mm 2 )] 0,072 0,081 0,090 0,099 0,108 0,127 0,149 0,163 0,181 Výpočet posuvu při návrhovém zatížení Posuv při krátkodobém zatížení = N0 Sd /1,4; Posuv při dlouhodobém zatížení = N Sd /1,4; ( Sd : návrhová hodnota napětí v soudržnosti) Tabulka 13: Posuv při příčném zatížení 2) BST 500 S Posuv N0 [mm/(kn)] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 Posuv N [mm/(kn)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 2) Výpočet posuvu při návrhovém zatížení Posuv při krátkodobém zatížení = N0 V d /1,4; Posuv při dlouhodobém zatížení = N V d /1,4; (V d : návrhové příčné zatížení). Použití s betonářskou ocelí Posuvy Dodatek 14

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Evropské technické schválení ETA-10/0130

Evropské technické schválení ETA-10/0130 Německý institut pro stavební techniku Ústav veřejných práv Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Autorizováno

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

I. OBECNÁ USTANOVENÍ Z-156.603-615 Strana 1 z 5 22.října 2009 Všeobecné osvědčení stavebního dozoru Německý institut pro stavební techniku VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE Povolovací úřad pro stavební výrobky a stavební konstrukce

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Kvalita pro profesionály MALTA NA BÁZI REAKČNÍ POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN

Kvalita pro profesionály MALTA NA BÁZI REAKČNÍ POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1 OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti

Více

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku FKotevní technika F F Přehled sortimentu Rozdělovací tabulka Popis Kat. list Beton Kámen Cihla Tvárnice Sádrokarton F1 - Lepené kotvy Lehčený Standardní a skála Plná Děrovaná Plynosilikát Děrovaná a překližka

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

Kotvení a příslušenství

Kotvení a příslušenství Přehled produktů 10.0 Přehled produktů 10.1 Přehled produktů 10.2 Technická data šroubů, tyčí závitových a trubek závitových Sikla 10.3 Zásady pro upevnění velkých zatížení 10.4 Zásady pro upevnění velkých

Více

Kvalita pro profesionály PATTEX CF 900 MALTA NA BÁZI REAKČNÍ VINYLESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN

Kvalita pro profesionály PATTEX CF 900 MALTA NA BÁZI REAKČNÍ VINYLESTEROVÉ PRYSKYŘICE NEOBSAHUJÍCÍ STYREN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: Beton, pevný kámen Vysoce zatěžované upevnění do pevného kamene, betonu, pórovitého betonu a lehkého betonu Vhodné pro body upevnění umístěné v blízkosti

Více

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1 Hilti Upevňovací anchor channels lišty HAC metodický pokyn European Hilti HAC Technical Approval European Metodický Technical pokyn Approval v případě špatného ETA osazení Nr. 11/0006 upevňovacích lišt

Více

Chemické kotvy. Chemické kotvy

Chemické kotvy. Chemické kotvy 39 FHB II kotva pro vysoká zatížení... strana 40 kotva pro vysoká dynamická zatížení... strana 45 R chemická patrona (Eurobond)... strana 48 RG MI chemická kotva s vnitřním závitem... strana 52 FHP zarážecí

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva 10829 Berlin, 20. dubna 2004 Kolonnenstr. 30 L tel.: 030 78730-261 fax: 030 78730-320 značka: II 14-1.33.47-659/1 Všeobecné schválení pro použití

Více

We bring Swiss Fastening Technology to the world

We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky 58 We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky Chemické výrobky Výhoda MIT injektážní technologie Injektážní technika MIT Mungo umožňuje beznapěťové kotvení i velmi

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském)

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském) INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid Tel.: (34) 91 302 04 40 Fax: (34) 91 302 07 00 director.ietcc.@csic.es www.ietcc.csic.es Oprávněný a notifikovaný

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Technický list Datum vydání 10/2012 Identifikační č.: Verze č. 01 Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Popis výrobku je 2-komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle tvrdnoucí

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Veejnoprávní instituce

Veejnoprávní instituce Nmecký institut stavební techniky Veejnoprávní instituce DIBt len EOTA Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Nmecko Tel. +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnný

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Chemická kotva VME. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu. Kotevní šroub V-A. Kotevní šroub VMU-A

Chemická kotva VME. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu. Kotevní šroub V-A. Kotevní šroub VMU-A Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva VME Kotevní šroub V-A Kotevní šroub VMU-A Kotevní šroub VM-A délka 1 metr, možnost uříznutí na požadovaný rozměr Betonářská výztuž

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

StoCrete TS 100 pro M3

StoCrete TS 100 pro M3 Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Zpracování Oblast použití Technická data Produktová skupina Složení Parametry Jednosložková minerální malta pro nástřik za sucha s malým zpětným odrazem.

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Součást systému Sikalastic MTC

Součást systému Sikalastic MTC Technický list Datum vydání 08/2010 Identifikační č.: 02 09 02 90 900 0 000002 2komp. polyuretanové lepidlo pro systém tekuté střešní hydroizolace MTC Cold Bonding, neobsahuje rozpouštědla. Popis výrobku

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Certifikát Všeobecný stavebně technický atest pro PREMIUM II pro ukotvení do zdi

Certifikát Všeobecný stavebně technický atest pro PREMIUM II pro ukotvení do zdi Certifikát Všeobecný stavebně technický atest pro PREMIUM II pro ukotvení do zdi Jazyky / Languages: cs BERNER_48583.pdf 2012-11-01 Z-21.3-1801 Všeobecný stavebně technický atest Číslo atestu: Z-21.3-1801

Více

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml technické listy 1 Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu,

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000001 2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Construction Popis výrobku je 2komponentní nízkoviskózní epoxidová

Více

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů

Kapitola 6.6. Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů Kapitola 6.6 Ustanovení pro stavbu a zkoušky velkých obalů 6.6.1 Všeobecné 6.6.1.1 Ustanovení této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 02/13

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH. číslo: 02/13 Nové Město nad Metují Strana 1 (celkem 6) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo: 02/13 vydané podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

Více