Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012

2 OBSAH 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST STUDENTI ABSOLVENTI ZÁJEM O STUDIUM AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ INFRASTRUKTURA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY ZÁVĚR TABULKOVÁ ČÁST Č Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 2 z 50

3 1. ÚVOD VŠO je neuniverzitní soukromá vysoká škola s více než desetiletou tradicí, která představuje jednu z největších soukromých vysokých škol v České republice a současně představuje jasného lídra v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu a služeb letecké dopravy. Výroční zpráva za rok 2011 je odrazem naplnění její vzdělávací mise v uplynulém období. Tato výroční zpráva jako taková tvoří základ pro veřejnou kontrolu školy jako obecně prospěšné vzdělávací instituce. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE a) Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo Název: VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o. p. s. Zkratka: VŠO Sídlo: Praha 1, Spálená 76/14, PSČ b) Organizační schéma Správní orgány Zakladatel - Správní rada - Statutární ředitel - Informační centrum - Studijní oddělení - Ekonomické oddělení - Provozní úsek - Propagace Akademické orgány Rektor - Sekretariát - Akademická rada - Prorektor pro pedagogickou a studijní činnost - Katedra cestovního ruchu - Katedra ekonomiky cestovního ruchu - Katedra letecké dopravy - Katedra managementu a marketingu - Katedra práva - Katedra společenských věd - Katedra výpočetní techniky - Katedra cizích jazyků - Katedra ekonomie a financí - Katedra matematiky a statistiky - Prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy - Prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy Ostatní orgány - Studentská rada Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 3 z 50

4 c) Složení Správní rady, Dozorčí rady, Akademické rady, Studentské rady Správní rada VŠO Předseda: PhDr. Eva Kadapová Členové: Ing. Vladimír Sýkora, Karla Rieglová Dozorčí rada VŠO: Předseda: Ing. Růžena Kabilková Členové: Mgr. Monika Kratochvílová, Ing. Renáta Novotná Statutární ředitel VŠO: Mgr. Jan Kohout Akademická rada VŠO: Předseda: Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., rektor VŠO Členové: (v abecedním pořadí) Ing. Petr HOUŠKA, ředitel oddělení celoživotního vzdělávání VŠO Prof. PhDr. Ivan JAKUBEC, CSc., proděkan pro vědu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Ing. Marie JEHLIČKOVÁ, prezidentka České asociace golfové turistiky (CGTA) Prof. Ing. Tibor JIRGES, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Michal KARPÍŠEK, MSc., poradce Ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR, vicepresident Evropské organizace profesního terciárního vzdělávání EURASHE, vedoucí kanceláře Sdružení profesního terciárního vzdělávání/casphe Doc. Ing. Alžbeta KIRÁĽOVÁ, Ph.D., prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy VŠO Ing. Jan KLAS, generální ředitel Řízení letového provozu ČR Petr KUŽEL, prezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Ing. Jan LAJKA, prorektor pro rozvoj vysoké školy a služby letecké dopravy VŠO Doc. Ing. Vlasta MALÁ, CSc., katedra cestovního ruchu VŠO Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc., ředitel LOM Praha, s. p., President Asociace branného průmyslu ČR Viliam SIVEK, předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels&Travel Ing. Bohuslav ŠANTRŮČEK, jednatel společnosti Galileo ČR, SK Ing. Helena ŠEBKOVÁ, CSc., ředitelka Centra pro studium vysokého školství Ing. Radomír ŠIMEK, president Česko - německé obchodní a průmyslové komory, člen Čs. ústavu zahraničního Prof. Ing. Dr. Róbert ŠTEFKO, PhD., děkan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove Ing. Rostislav VONDRUŠKA, ředitel CzechTourism, bývalý ministr pro místní rozvoj Udo WICHERT, generální ředitel Thomas Cook/Neckerman ČR Prof. Ing. Zdeněk ŽIHLA, CSc., katedra letecké dopravy VŠO Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 4 z 50

5 Studentská rada VŠO: Předseda: Andrej Chmura 1. místopředseda: Bc. Václav Krajzl 2. místopředseda: Bc. Kristína Jíšová d) Zastoupení VŠO v reprezentaci vysokých škol Česká konference rektorů Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., člen Pléna ČKR a předseda Komory rektorů soukromých VŠ Rada vysokých škol Mgr. Pavel Neset, Ph.D., člen Předsednictva RVŠ Doc. Ing. Milan Paták, CSc., člen Sněmu RVŠ e) Poslání, vize a strategické cíle VŠO vidí svoji misi jako největší profesně orientovaná vysoká škola neuniverzitního typu v oblastech ekonomie a managementu s důrazem na specifika cestovního ruchu a služeb letecké dopravy. Řídí se schváleným dlouhodobým záměrem rozvoje školy, který stanovuje jeho strategické priority rozšíření portfolia bakalářských i magisterských studijních oborů v oblastech podnikové ekonomie, řízení lidských zdrojů, podnikových financí atd. Současně usiluje o možnost získání akreditace doktorského studijního programu v cestovním ruchu jako odrazu její vlastní výzkumné činnosti přesahující nejen rámec České republiky ale i Evropské unie a mající tak globální rozměr. V souvislosti s tímto cílem se VŠO plně integruje do Evropských a světových vzdělávacích sítí a sama je koordinátorem projektu evropského magisterského programu. Vizí školy je kvalitní profesně orientovaná univerzita využívající nejmodernějších metod k dosažení co nejlepší uplatnitelnosti absolventů na globálním trhu služeb cestovního ruchu a letecké dopravy. f) Změny v oblasti vnitřních předpisů V souvislosti s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech platnou od byl nově registrován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Statut VŠO. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 5 z 50

6 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST a) Akreditované studijní programy (tabulka 3.1) VŠO realizuje studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Studijní programy realizuje ve dvou skupinách studijních programů (klasifikace KKOV): Technické vědy a nauky a Společenské vědy, nauky a služeb. Akreditované studijní programy přehledně ukazuje tab Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (KKOV společenské vědy, nauky a služby) jsou realizovány studijní obory: Management cestovního ruchu (navazující magisterské studium) Cestovní ruch (bakalářské studium) Informatika v cestovním ruchu (bakalářské studium) Průvodcovská činnost v cestovním ruchu (bakalářské studium) Ve studijním programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích (KKOV společenské vědy, nauky a služby) jsou realizovány studijní obory: Management leteckých podniků (navazující magisterské studium) Služby letecké dopravy v cestovním ruchu (bakalářské studium) S výjimkou oborů Informatika v cestovním ruchu a Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, které se vyučují pouze v prezenční formě, všechny další obory jsou nabízeny jak prezenční tak v kombinované formě studia. b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (tabulka 3.2) VŠO požádala v roce 2010 o akreditaci studijních oborů Cestovní ruch Tourism (bakalářské studium), Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Guiding in Tourism (bakalářské studium), Management cestovního ruchu Tourism Management (navazující magisterské studium) ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (International Territorial Studies) v anglickém jazyce. Rozhodnutím MŠMT byly akreditace na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 16. února 2011 uděleny. Studijní obory uskutečpované v cizím jazyce jsou realizovány v rámci studijního programu Mezinárodní teritoriální studia (KKOV společenské vědy, nauky a služby). c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3) VŠO v roce 2011 nenabízela studia v cizích jazycích ani žádné společné studijní programy. VŠO získala akreditaci studijních oborů Cestovní ruch Tourism (bakalářské studium), Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Guiding in Tourism (bakalářské studium), Management cestovního ruchu Tourism Management (navazující magisterské studium) ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (International Territorial Studies) v anglickém jazyce. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 6 z 50

7 VŠO předložila v roce 2011 Akreditační komisi žádost o akreditaci studijního programu multiple degrese Joint European Master Program in Sustainable Tourism Destination Development (JEMPSTDD). Garantem programu je Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, PhD., VŠO je koordinátorem konsorcia, které sestává z devíti Evropských univerzit a bude program nabízet. JEMPSTDD bude realizován v anglickém jazyce, přičemž 2. a 3. semestr bude pro studenty povinně výměnný a budou ho absolvovat na některé z univerzit konsorcia. d) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR (tabulka 3.4) VŠO v roce 2011 neuskutečpovala společné studijní programy s jinou vysokou školou se sídlem v České republice. e) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou (tabulka 3.5) V souladu s doporučením MŠMT z listopadu 2005 VŠO nabízí pro absolventy VOŠ, kteří byli přijati ke studiu bakalářského studijního programu, odlišné podmínky pro splnění studijních povinností. Studijní plán zohledpuje absolvování vyšší odborné školy a ke studiu zařazuje předměty profilující studijní obor Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v cestovním ruchu. Studium je časově upraveno ve dvou variantách. První varianta je určena pro studenty v kombinované formě studia v délce 3 semestrů (90 vyučovacích hodin za semestr). Druhá varianta je realizována prezenční formou studia a délka studia je 2 semestry. Odbornou praxi student dokládá potvrzeným výpisem z vyšší odborné školy. Profil těchto studentů i požadavky na ukončení studia jsou shodné se studenty řádného studia. Nicméně VŠO neuskutečpuje žádné studijní programy v koordinaci případně společně s konkrétní vyšší odbornou školou, pouze v rámci realizovaných studijních programů zohledpuje studium VOŠ. f) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi), (tabulka 3.6) VŠO neuskutečpuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) žádné akreditované studijní programy. g) Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání Všechny studijní programy zajišťované VŠO jsou popsány metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 7 z 50

8 h) Charakteristika kreditního systému studia. Pravidla ECTS, Diploma Supplement Label anebo ECTS Label. Kreditní systém je na VŠO uplatpován od roku V souladu se zásadami Evropského systému převodu kreditů (ECTS) jsou studijní plány připraveny tak, aby bylo možné: rovnoměrně zatížit studenty v průběhu studia prohloubit výuku soustředěním předmětů zvýšit podíl individuálního studia omezit počet zkoušek při jejich současném zkvalitnění a zrušení zápočtů zaměřit závěrečné zkoušky na studovanou oblast zavést jednotný systém klasifikace přiřadit každému předmětu určitý počet kreditů Počet kreditů, které musí student dosáhnout v rámci svého bakalářského studia, je 180, počet kreditů v rámci magisterského studia je 120. Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce vydává VŠO ke každému diplomu všem úspěšným absolventům ve smyslu 57 zákona č. 111/1998 Sb. Zákona o vysokých školách. Už v roce 2010 požádala VŠO o reakreditaci bakalářského studijního oboru Cestovní ruch a navazujícího magisterského studijního oboru Management cestovního ruchu. V obou případech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě doporučení Akreditační komise vydalo kladné stanovisko a prodloužilo platnost výše uvedených studijních oborů do roku Změnou oproti předcházející akreditaci bylo vypracování studijního plánu v souladu s požadavky Bolopského procesu a Lisabonské úmluvy. VŠO kreditní systém využívá již od svého založení a bakalářský studijní obor Cestovní ruch byl akreditován s aplikací kreditního systému. Cílem úpravy studijních plánů byla jeho aktualizace, zvýšení úrovně vzdělanosti, sjednocení organizace a pojetí výuky i způsob hodnocení, umožnění přechodů studentů mezi jednotlivými vysokými školami a pro budoucí zaměstnavatele v soukromém i veřejném sektoru, zajištění dobře připravených zaměstnanců. Podstatou úprav je podpořit zjednodušení uznávání studia na zahraniční vysoké škole v rámci mobility v programu ERASMUS, tedy přenositelnost kreditů v souladu s ECTS Evropského systému transferu kreditů. Zavedením úprav se nemění věcná náplp studia ani jeho celkový rámec (v obsahu výuky dochází ke zpřespování a doplpování každý rok). Prohloubení výuky soustředěním předmětů se dosahuje soustředěním příbuzných předmětů do jednoho semestru a soustředěním výuky jednoho předmětu ze dvou semestrů do jednoho semestru, eventuálně spojením návazných předmětů do jednoho většího předmětu v jednom semestru. Toto opatření studentům umožní Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 8 z 50

9 věnovat více pozornosti i času na určitý rozsah problematiky, lépe pochopit vzájemné vazby i návaznosti a tak prohlubovat své znalosti. Obsah předmětů je přizpůsoben nejnovějším poznatkům oboru a byl konzultován s odborníky z praxe. Zárovep zohledpuje nejnovější dokumenty UN WTO pro oblast udržitelného rozvoje cestovního ruchu, managementu destinací cestovního ruchu, jakož i dokumenty Evropské komise pro oblast cestovního ruchu. i) Charakteristika dalších vzdělávacích aktivit (letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy pro studenty, přednášky odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné exkurze/studijní cesty, ) Uvedené aktivity zahrnuje část 10 a STUDENTI a) Studenti v akreditovaných studijních programech (tabulka 4.1) V roce 2011 zabezpečovala VŠO studium pro 3284 studentů v prezenční i kombinované formě studia (pouze aktivní studenti k ). Proti roku 2010 vzrostl počet studentů o 7,42 %. Z celkového počtu studentů studovalo v navazujícím magisterském studijním programu 28 % a v bakalářském studijním programu 72 % studentů (v prezenčním studiu celkem 70 % a v kombinovaném studiu 30 %). V bakalářských studijních programech studuje v prezenční formě 75 % a v kombinované formě 25 % studentů. Na navazujícím magisterském studium studuje v prezenční formě 60 % studentů a v kombinované formě 40 %. Pokračuje také trend zvýšeného zájmu o studium v kombinované formě, která umožpuje získat a doplnit si vzdělání zejména studentům, kteří pracují. Tato skutečnost je zřejmá zejména na navazujících magisterských oborech, vzhledem k tomu, že ročníkově starší studenti už zpravidla nacházejí zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Proti předchozímu roku vzrostl procentuální podíl studentů kombinované formy na navazujících magisterských oborech. Cílem VŠO je dále navyšovat podíl kombinované formy studia na celkovém počtu studentů a zvýšit jejich počet zejména v navazujících magisterských studijních programech. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 9 z 50

10 Počet studentů VŠO b) Studenti samoplátci uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.4) Vzhledem k tomu, že VŠO je soukromou vysokou školou (o.p.s.) všichni studenti si hradí studium a jsou samoplátci. c) Studenti ve věku nad 30 let uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.5) VŠO studuje 268 studentů ve věku nad 30 let, což představuje 8,16 % z celkového počtu studentů. Většina studentů studuje navazující magisterské studijní programy. Z celkového počtu studentů nad 30 let studuje 62 % v bakalářských studijních oborech (ve velké míře na kombinovaném studiu 92 %). V navazujících magisterských studijních programech studuje z celkového počtu studentů nad 30 let 38 % (opět ve velké míře na kombinovaném studiu 95 %). Z uvedených čísel je patrné, že nezanedbatelná část studentů si doplpuje vzdělání i v pozdějším věku. d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (tabulka 4.6) Studium v průběhu roku ukončilo 167 studentů, nejčastěji z finančních nebo pracovních či osobních důvodů (tj. studium zanechali na vlastní žádost). Celkový počet studentů, kteří zanechali studium tak proti předchozímu období stagnoval (v minulém roce ukončilo studium 139 studentů, vzhledem k nárůstu studentů je tak rozdíl zanedbatelný). Přibližně 20% studentům bylo studium ukončeno z důvodu nezvládnutí studijních povinností. Neúspěšnost z celkového počtu aktivních studentů byla v roce % (v roce ,5 %, v roce ,5 %). Neúspěšnost studentů se tak standardně pohybuje na úrovni 5 %. Neúspěšnost studentů se vztahuje zejména k bakalářským studijním programům, kde studium ukončí 84 % studentů z celkového počtu neúspěšných studentů (v převážné míře na prezenčním studiu). Na navazujících magisterských studijních programech, kde je Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 10 z 50

11 menší procentuální zastoupení neúspěšných studentů, je tak ve větší míře motivace studium ukončit. e) Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti V kontextu celkového počtu studentů neúspěšní studenti nepředstavují závažný problém, nicméně vedení školy věnuje adekvátní pozornost studentům, kteří vykazují studijní neúspěšnost. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup a flexibilní řešení. Systematicky analyzujeme příčiny neúspěšnosti ve snaze předcházet tomuto negativnímu jevu. Sledujeme a vyhodnocujeme neúspěšnost u jednotlivých předmětů (nově i důvody neúspěchů u jednotlivých částí SZZ), a pokud dochází k významným odchylkám, hledáme příčiny této neúspěšnosti. V případě finančních, případně zdravotních a osobních problémů je studentům umožněn individuální přístup v podobě splátkového kalendáře a rozložení finanční zátěže. VŠO se snaží v maximální míře vytvářet předpoklady pro eliminaci počtu neúspěšných studentů. Studijní neúspěšnost se snažíme snížit prostřednictvím různých nástrojů, např. využitím konzultačních hodin, individuálním přístupem ke studentům, kteří zvažují ukončení studia (např. formou rozložení školného na splátky). VŠO také nabízí individuální studijní plán, který snižuje důvody pro zanechání studia na VŠO. Studijní a zkušební řád VŠO a současně kreditní systém, který je užíván na VŠO, umožpuje studentům, kteří mají problém s plněním studijních povinností, rozložit zátěž studia do delšího období, případně posunout některé obtížnější zkoušky a zápočty do dalšího semestru. Snahou VŠO je však, aby studenti v maximální možné míře dodrželi standardní délku studia. Ukazuje se, že individuální přístup ke studentům, kteří mají problém se studiem, je nejlepší cestou jak předcházet neúspěšnosti studentů. 5. ABSOLVENTI a) Absolventi akreditovaných studijních programů (tabulka 5.1) V roce 2011 úspěšně absolvovalo 1127 studentů. Proti předcházejícímu období (2010) vzrostl počet absolventů o 10,4 %. V bakalářském studijním programu absolvovalo 849 studentů (v prezenční i kombinované formě studia) a v navazujícím magisterském studijním programu absolvovalo 278 studentů (taktéž v prezenční i kombinované formě studia). Jak přesvědčují výsledky anket mezi absolventy školy, naši absolventi ve větší míře nemají problém s uplatněním na trhu práce. Pozitivní vztah absolventů k VŠO dokládá i skutečnost, že mnozí absolventi se obracejí na školu se žádostí o pomoc při hledání jiného pracovního místa. Škola se tak snaží i touto formou udržovat aktivní kontakt se svými absolventy. Bezproblémovost uplatnění na trhu práce svědčí o kvalitě realizovaných studijních oborů na VŠO, které se snaží studenty připravit pro plynulé zapojení do praxe. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 11 z 50

12 Významná část studentů bakalářského studia pokračuje ve studiu navazujícího magisterského studijního programu na VŠO. Více než jedna třetina studentů, která úspěšně absolvuje studium v bakalářském studijním programu, pokračuje v navazujících studijních programech na VŠO. Počet absolventů VŠO b) Spolupráce s absolventy VŠO provádí pravidelné ankety mezi absolventy bakalářského i magisterského studia. Tyto ankety jsou nejoperativnějším zdrojem informací o uplatnění absolventů na trhu práce. Poměrně značné procento studentů si na studium vydělává a do školy již přichází ze svého stálého zaměstnání, do něhož se po absolutoriu také vrací zpravidla na vyšší pracovní pozici, odpovídající dosaženému stupni vzdělání. Někteří studenti, kteří zpracovávají své bakalářské a magisterské práce, nebo absolvují povinnou praxi v zajímavé společnosti, nezřídka dostávají nabídku práce i od dočasných zaměstnavatelů. VŠO připravila založení Klubu absolventů VŠO, ale překvapivě převážná většina absolventů v klubu nechce být sdružena, i když ale reaguje pozitivně na možnost získávání informací o své škole a pozvání na zajímavé akce pořádané školou. Neformální vztahy mezi absolventy školy a jejich učiteli trvají i po absolutoriu. Není výjimkou, že absolvent zajde na návštěvu třeba za vedoucím své diplomové práce, někteří se chodí radit o možnostech získat jinou práci, nebo prostě informovat o svém soukromém životě. c) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů, průzkumy uplatnitelnosti absolventů Údaje o evidenci našich absolventů na úřadech práce získáváme z databáze Ministerstva práce a sociálních věcí. Provádíme také pravidelné ankety mezi absolventy, v nichž absolvent uvádí, jak získal práci, zda se jedná o práci v oboru a zda zastává funkci v managementu společnosti nebo zastává řadovou pozici. Ankety dávají také dostatek prostoru názorům absolventů na obsahovou stránku studia. Závěry z anket projednává vedení školy a náměty, které jsou uvedeny, mnohdy uplatpuje například při reakreditacích studijních oborů. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 12 z 50

13 d) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli VŠO má partnerskou spolupráci s mnoha zajímavými společnostmi, ale také s asociacemi a profesními sdruženími. Stejně tak má partnerské vztahy s předními Head-hunterskými společnostmi. Všechny tyto subjekty se na školu obracejí s nabídkou pracovních příležitostí a to jak formou brigád, tak nabídkou stálého pracovního poměru. Všechny nabídky jsou zveřejpovány na školním Intranetu v rubrice pracovní nabídky a je na studentech, zda se o nabízené místo zajímají nebo ne. Ve výjimečných případech, jsme žádáni o doporučení nejlepšího studenta či studentky. Podporujeme také účast našich studentů na veletrzích pracovních příležitostí, které pořádají partnerské školy. 6. ZÁJEM O STUDIUM a) Zájem o studium na vysoké škole (tabulka 6.1) Zájem o studium na VŠO proti roku 2010 vzrostl na 2091 podaných přihlášek. VŠO přijala celkem do studijních programů 1882 studentů, z toho 1705 studentů se ke studiu zapsalo. Počet podaných přihlášek vzrostl proti roku 2009 o 8,2 % a počet přijatých i zapsaných studentů vzrostl o 8 %. Z celkového počtu přijatých studentů, kteří splnili všechny náležitosti přijímacího řízení, se tak do studia zapsalo 90 %. Pokračuje tak trend z minulého období, kdy velká část studentů, kteří jsou přijati ke studiu, se do studia zapíše. Uvedená čísla nasvědčují, že VŠO si nadále udržuje dynamiku nárůstu uchazečů i zapsaných studentů. VŠO neustále a aktivně usiluje o zvýšení zájmu o studium v jednotlivých studijních oborech. Pravidelně pořádá dny otevřených dveří a reklamou v médiích informuje o přednostech studia na VŠO. Rok 2011 se tak opět nesl ve znamení vysokého zájmu uchazečů o studium. Zájmem o studium se VŠO zařazuje mezi největší vysoké školy obdobného zaměření. Je zřejmé, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné studijní programy jak v bakalářském tak v navazujícím magisterském studijním programu, které oslovují zájemce o studium. Udržet jejich vysoký počet a zachovat dynamiku růstu školy, bude náročnou výzvou v příštím období. Proto se VŠO snaží na jedné straně o zvýšení kvality pedagogické činnosti a na druhé straně rozšířit nabídku o další atraktivní studijní obory. Cílem VŠO je udržet si přední místo v oblasti nabízených studijních oborů a udržet si tak nadále trend vysokého počtu zájemců o studium. Dynamický nárůst zájemců o studium v posledním období nasvědčuje, že VŠO si vydobyla významné místo na trhu vysokoškolského vzdělání v ČR. Konkurenční výhodou VŠO se ukazují zajímavé a progresivní studijní obory, které umožpují bezproblémově získat práci v oblasti cestovního ruchu, obchodu, resp. v oblasti letectví, o čemž nasvědčuje i bezproblémové uplatnění uchazečů v praxi. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 13 z 50

14 b) Přijímací zkoušky Přijetí ke studiu se řídí podle 48 a 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Podmínkou přijetí do studijních programů je tak podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě, případně na formuláři SEVT, včasné uhrazení administrativního poplatku spolu s odesláním přihlášky a doložení úředně ověřených listin podle typu studijního programu. VŠO nestanovuje další omezující podmínky v podobě přijímacích zkoušek. c) Studenti navazujícího magisterského (tabulka 6.2) Celkem 65 % studentů z celkového počtu přijatých studentů na navazující magisterské programy absolvovali předchozí stupep studia na jiné vysoké škole. Vysoký počet studentů, kteří si zvolí navazující magisterské studijní programy z jiných vysokých škol, nasvědčuje, že VŠO nabízí atraktivní a konkurenceschopné studijní programy. d) Spolupráci se středními školami při informování uchazečů o studium VŠO má partnerskou spolupráci s několika veřejnými středními školami, které mají podobné nebo stejné odborné zaměření studijních oborů. S těmito školami mimo jiné procházíme osnovy a v některých případech je upravujeme tak, aby návaznost studia byla co nejvyšší. Na partnerských školách provádíme i nábor studentů. Studenty zveme na Dny otevřených dveří, které VŠO pravidelně organizuje. Svoje jméno škola získává i na specializovaných veletrzích ať již školních např. Gaudeamus, nebo veletrzích odborných s tematikou cestovního ruchu, letectví apod. Mezi účastníky rovněž provádíme ankety a získáváme tak cenné informace spojené s možnostmi studia na naší škole. 7. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI Ve věkové struktuře pracovníků na VŠO převažují zaměstnanci do 50 let, z toho více jak jednu třetinu reprezentují ženy. V roce 2011 působili na VŠO v hlavním pracovním poměru 3 profesoři, 16 docentů a 39 odborných asistentů. Ve věkové struktuře profesorů a docentů převažují pracovníci ve vyšší věkové kategorii. Proti předchozímu roku došlo k zajištění několika dalších habilitovaných pedagogů v perspektivním věkovém složení a relevantní publikační činnosti, kteří působí na VŠO v hlavním pracovním poměru. VŠO se snaží vytvářet příznivé podmínky pro habilitace mladých pracovníků. V roce 2011 se habilitoval jeden pedagog ve věku do 40 let. U dalších mladých pedagogických pracovníků do 30 let věku bylo zahájeno doktorské studium. Počty akademických pracovníků na VŠO, jejich věkovou strukturu a rozsah pracovních úvazků přehledně vyjadřují tabulky Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 14 z 50

15 8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ V roce 2011 vyplatila VŠO stipendia 1818 studentům v celkové výši ,-Kč. V převážné míře byla vyplácena ubytovací stipendia, 20 studentům VŠO vyplatila sociální stipendia. Na VŠO je pedagogicko-psychologická poradna, která je organizována katedrou společenských věd a vedena přední odbornicí PhDr. Marií Durmanovou, CSc. Úkolem poradny je poskytnout pomoc psychologa studentům prezenčního i kombinovaného studia s cílem usnadnit jim vysokoškolské studium. Služeb pedagogicko-psychologické poradny využívají hlavně studenti prvního ročníku, kteří se potýkají s potížemi spojenými s přechodem ze střední na vysokou školu. Někteří z nich ještě nemají dostatečné studijní návyky a schopnosti. Pomoc zkušeného pedagoga a psychologa studentům pomáhá lépe zvládat odlišný způsob studia a přípravy na zkoušky. Další skupinu klientů představují studenti, kteří se potýkají se složitou životní situací, s níž si sami nevědí rady. Pomoc psychologa představuje zvýšení standardu služeb poskytovaných VŠO svým studentům a pomáhá jim ve snazším zvládání studijních povinností. Služeb poradny využilo v průběhu roku 2011 asi 50 studentů VŠO. VŠO zajišťuje ubytování na koleji pro studenty využíváním zbytkové ubytovací kapacity jiných vysokých škol. Vzhledem k tomu, že o ubytování na kolejích není příliš velký zájem, umožpuje škola na svých intranetových stránkách i zprostředkování ubytování v soukromí. Stravovací služby jsou zajištěny v dietní menze, která je v sousední budově školy spolu se studentskou poliklinikou. Pro studenty, kteří do menzy nechodí, je zajištěna možnost zlevněného stravování v restauracích v okolí školy. Stravování je možné i ve studentském klubu a v prodejních automatech umístěných na chodbách školy. 9. INFRASTRUKTURA VŠO sídlí na prestižní adrese v samém centru Prahy v komplexu budov Spálená 14 a Spálená 16. Budova Spálená 14 je památkově chráněná secesní budova. VŠO plně disponuje rekonstruovanou, moderně vybavenou sousední sedmipodlažní budovou ve Spálené ulici č. 16. V obou budovách je k dispozici 21 učeben pro studenty, kanceláře a další prostory pro studenty. Všechny prostory jsou majetkem společnosti Office Star Four, spol. s r.o. Škola je zde v dlouhodobém nájmu s možností prostory operativně rozšiřovat v závislosti na vzrůstajícím počtu studentů. Téměř celá výuka tak může probíhat na jednom místě za využití veškeré techniky a dalšího komfortu pro studenty i vyučující. Pro velké přednášky využívá škola pronájmu auly v budově Národního muzea s kapacitou až 490 míst. Tento prostor je také využíván ke slavnostním obřadům školy, především na promoce absolventů a imatrikulace studentů. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 15 z 50

16 Komplex budov Spálená 14 a 16 tvoří: - dvě hlavní budovy školy, - kontaktní místo studijního oddělení, - informační centrum - knihovnu, studovnu a - studentský klub. Budova Spálená 14 V této budově, především ve 4. patře, sídlí Správní rada, Dozorčí rada, Rektorát, ekonomický úsek a část administrativy. Je zde také k dispozici zasedací místnost. Studijní oddělení, administrativa a technický úsek sídlí v 1. patře budovy. Budova Spálená 16 V budově ve Spálené ulici č. 16 mají své místo všechny katedry. Zdejší prostory poskytují pedagogům velmi dobré pracovní podmínky, zejména klid na práci, dostatečné zabezpečení výpočetní technikou (výkonné PC, tiskárny, kopírky, rychlé internetové připojení), k dispozici jsou konzultační a konferenční místnosti v potřebném množství i kvalitě. Spolu s katedrami jsou zde umístěny také pracovny prorektorů, kteří mají oddělená pracoviště na samostatném podlaží s vlastní konferenční místností. VŠO má k dispozici celkem 22 učeben, z nichž největší aula má kapacitu 490 míst, další učebny od 180 míst až po malé speciální učebny např. pro výuku výpočetní techniky či cizích jazyků. Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou plně odpovídající současným nárokům a jsou klimatizované. Kontaktní místo studijního oddělení Kontaktní místo studijního oddělení s přímým vstupem z pasáže umožpuje snadnou komunikaci studentů se studijními referentkami a především snadný přístup uchazečů o studium. Návštěvní hodiny jsou od pondělí do pátku denně po celý rok, v období přijímání nových studentů je pracovní doba prodloužená. Nejčetněji je využíváno v období letních prázdnin, kdy poskytuje zejména informace a služby zájemcům o studiu, kteří zde mohou na místě vyplnit a podat přihlášku ke studiu. Informační centrum - knihovna, studovna Informační centrum - knihovna má také samostatný vchod s pasáže. Naproti přes atrium byla na začátku akademického roku 2010/11 zprovozněna nová studovna. Studenti tyto prostory využívají v rámci knihovnických služeb, samostudia, práce na počítačích, kopírovacích a tiskových služeb. Během roku 2011 se v informačním centru - knihovně razantně zvýšil počet svazků knižního fondu, a to na ks. Dále se zvýšil i počet zaregistrovaných uživatelů především z řad studentů VŠO. V souvislosti s tím se zvýšil i počet přístupů do on-line katalogu, včetně možnosti rezervace publikací. Tato možnost je studenty, zejména kombinovaného, ale i denního studia, hojně využívána. Služby knihovny směřují ale zejména na podporu ve využívání elektronických zdrojů a databází. Zvýšil se počet databází vytvářených pracovníky IC v rámci modulů v knihovním systému Clavius a to na celkem 5 (knihy, články, BP a DP, nově periodika). Služby knihovny byly v roce 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 16 z 50

17 rozšířeny o možnost navštívit knihovnu v pátek večer a v sobotu dopoledne (pro studenty kombinovaného studia, kteří mají v tuto dobu výuku). Celkový počet PC s připojením na internet je nyní 37 a počet míst v obou studovnách je celkem 119. Jsou zde uloženy všechny bakalářské a diplomové práce poskytované nejen studentům, ale i veřejnosti k prezenčnímu studiu. Po umístění dalšího copy automatu se zvýšila komfortnost kopírování. Knihovna též distribuuje učební texty, skripta a učebnice vydávané školou. Studentský klub V sousedství studovny je umístěn studentský klub, místo neformálních setkání studentů i učitelů. Podávány jsou zde teplé i studené nápoje a lehké občerstvení za přijatelné ceny. Informační zabezpečení Škola poskytuje studentům příjemné a klidné zázemí pro studium. Učebny, studovna i informační centrum jsou klimatizovány. Studenti mají v informačním centru i knihovně přístup k počítačům i internetu, je zde zdarma WiFi internetové připojení. Na intranetových stránkách školy najdou studenti veškeré potřebné informace ke studiu, zprávy z kateder, aktuální sdělení a také např. nejrůznější pracovní příležitosti, rady či nabídky. Studijní informační systém ERUDIO využívají studenti např. k náhledu na své studijní výsledky, termíny zkoušek, přihlášení ke zkouškám. Školní ové adresy, které si studenti aktivují na začátku svého studia, jsou využívány pro nejrychlejší způsob rozeslání důležitých informací a tak jim po celou dobu studia usnadpují komunikaci nejen s pedagogy, studijním oddělením, ale i s ostatními úseky školy. 10. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V rámci oddělení celoživotního vzdělávání byla realizována kromě klasických kurzů CŽV i projektová, výzkumná a odborná činnost, která byla zohledněna i formálně ve vytvoření vědeckého oddělení, které v sobě zahrnuje oba shora uvedené aspekty. a) Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů v jednotlivých skupinách studijních programů KKOV podle tabulky), (tabulka 10.1) Kurzy a semináře CŽV pořádané VŠO samostatně, či ve spolupráci s Asociací průvodců byly zaměřeny na následující témata: 1. Zajímavosti a nové objevy Pražského hradu 2. Moderní technika a průvodce 3. Líc a rub profese průvodce z pohledu psychologa 4. Rétorika pro průvodce 5. Interpretace historie 6. Úprava fotografie Toner Software 7. Osobní webové stránky Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 17 z 50

18 b) Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků v kurzech podle studijních programů KKOV dle tabulky) s uvedením procentuální změny celkového počtu účastníků oproti předchozímu roku (tabulka 10.2) Oproti roku 2010 byl zaznamenán nárůst počtu účastníků v kurzech o 20 (ze 117 na 137 účastníků), tj. v procentním vyjádření nárůst o 17 %. c) Expertní a projektová činnost Provázanost s odbornou praxí je základní myšlenkou při tvorbě jak studijních programů, tak i projektů v rámci CŽV. Zástupci školy působí přímo i v orgánech těchto institucí jako např. ve vzdělávacích sekcích Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace hotelů a restaurací ČR, jejichž je vysoká škola členem. Samostatnou kapitolou je spolupráce s Asociací průvodců ČR. Kromě podílu špičkových odborníků při tvorbě a výuce bakalářského studijního oboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu je to i spolupráce vysoké školy na tvorbě a následné realizaci Dílčí kvalifikace průvodce cestovního ruchu dle zák. č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, na jehož zpracování se podílel kromě odborníků z praxe i zástupce VŠO. Navíc předseda Asociace průvodců ČR je dle rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj i autorizující osobou pro shora uvedenou zkoušku. Důležitou činností jsou i analytické a expertní práce ve spolupráci se shora uvedenými subjekty. Jedná se zejména o spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání v rámci oborové skupiny hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch, kdy se zástupce vysoké školy podílí na expertní činnosti v rámci aktivit této instituce MŠMT v oblasti implementace Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení, přípravy zavádění Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) a dále projektu EUROPASS. Uvedené projekty mají přesah i do oblasti terciárního vzdělávání. Dále se jedná o spolupráci ze Sektorovou radou pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch v rámci projektu Národní soustava povolání II (NSP) a účasti na práci jejich pracovních skupin. Prostřednictvím Sektorových rad jsou zachycovány požadavky trhu práce do NSP. Ta obsahuje průběžně aktualizované popisy povolání a typových pozic, včetně požadavků na jejich vykonavatele. Na základě těchto informací je budována i Národní soustava kvalifikací (NSK), která zprostředkovává tyto požadavky vzdělávacím institucím. Ty díky tomu mohou připravovat budoucí absolventy tak, aby jejich získané znalosti a dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů. Důležitá je též expertní a analytická činnost ve vztahu ke státním orgánům, kdy úsek CŽV v roce 2011 zpracoval pro Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s přípravou projektu Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu formou dalšího vzdělávání. Dále oddělení vypracovalo pro Analýzu potřebnosti projektu a cílových skupin, včetně analýzy řídících procesů projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a NÚV - Kurikulum S. Jednalo se o evaluaci projektu, který je zaměřen na vybudování Regionálních konzultačních center, které slouží Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 18 z 50

19 odborným školám jako poradenský orgán pro vytváření a zavádění školních vzdělávacích programů. Co se týče projektové činnosti, oddělení vypracovalo, či se podílelo na vypracování a předložilo následující projektové návrhy: 1. Dva projekty v rámci Integrovaného operačního programu pod společným názvem Nebojte se létat aneb Česká republika z ptačí perspektivy Registrační číslo CZ.1.06/4.1.00/ a CZ.1.06/4.1.00/ Projekty jsou zaměřeny na propagaci kulturního dědictví a přírodního bohatství historické tradice České republiky vytvořením nových produktů cestovního ruchu zaměřených na trávení volného času cílových skupin formou poznávacích, aktivních a sportovních aktivit - letectvím. V projektech byly vytvořeny dosud chybějící produkty využívající letectví jak v aktivní formě (létání, seskoky), tak ve formě pasivní - účast na leteckých akcích včetně modelářství a návštěv leteckých muzeí a jejich akcí. Projekt prošel formálním hodnocením a byl vyhodnocen jako vhodný pro realizaci, proběhla kontrola ex-ante projektu před realizací. EX-ante kontrola neuznala některé položky projektu (ve výši 5,4 mil. Kč) jako způsobilé. VŠO se odvolala k tomuto zjištění. Tyto námitky byly uznány a projekty byly vybrány k realizaci. 2. Dalším projektem předloženým ve spolupráci s katedrou letecké dopravy do Operačního programu Praha Adaptabilita byl projekt Inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a řízení v dopravě a spojích v oblasti bezpečnosti a ochrany proti vlivu vnějších rizik vůči civilnímu letectví Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/ V rámci projektu budou aplikovány výsledky prováděných výzkumů a analýz do programu výuky 4 odborných leteckých předmětů bakalářského studijního programu, budou vytvořeny studijní opory (sylaby, prezentace, studijní pomůcky) a do povinných předmětů výuk bude zařazen předmět Bezpečnost v letecké dopravě. Projekt prošel formálním a věcným hodnocením a postoupil jako vhodný k výběru. V závěrečném výběrovém řízení však nebyl přijat k realizaci. Po úpravách bude předložen znovu v rámci nové výzvy. 3. Do programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA vyhlášeném Technologickou agenturou České republiky byl podán projekt pod č. TD pod názvem Průmyslové dědictví a jeho využití pro cestovní ruch. Projekt je zaměřen na zpracování metodiky pro záchranu, zhodnocení, využití a propagaci památek průmyslového dědictví a jejich využití v produktech Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 19 z 50

20 cestovního ruchu. Tato metodika bude zpracována v návaznosti na výsledky analýz, dotazníkové šetření a řízených strukturovaných rozhovorů a vlastních pozorování na místě v konfrontaci se zahraničními poznatky a zdroji v této oblasti. Součástí metodiky bude model výpočtu ekonomického hodnocení produktu cestovního ruchu s využitím památek průmyslového dědictví. Projekt tak nabídne možnost snazšího zapojení technických památek do evropského projektu ERIH - European Route of Industrial Heritage (ve spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu ČR a Centra výzkumu průmyslového dědictví při fakultě architektury ČVUT). Přes jeho kladné hodnocení nebyl projekt přijat k realizaci, ale bylo doporučeno jeho opětovné předložení. 11. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST a) Způsob naplňování Dlouhodobého záměru MŠMT (včetně jejich aktualizací na rok 2011). Charakteristika tvůrčích činností. Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost se na VŠO skládá ze širokého spektra činností, do kterého jsou zapojeni učitelé, nepedagogičtí pracovníci i management školy. Jde především o zapojení do grantů, výzkumných projektů, expertní činnosti, aktivní účast na konferencích doma i v zahraničí, jakož i o publikační činnost. Publikační činnost Jméno, titul Název publikace Vydavatel ISBN Rozsah Typ publikace (VŠ učebnice, článek apod.) Ing. Petra Benešová Doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc. Ing. Milan Brož, CSc. Doc. Ing. Alexander Fazik, CSc. České a německé lázepství v programu Erasmus Wellness rozmar, nutnost nebo příjemná a zdraví prospěšná součást života Praha známá i neznámá MS Excel 2007/2010: Vzorce, funkce, výpočty Základy informatiky Microsoft Excel 2007/2010 Vzorce, funkce, výpočty Čítanka: Sociologie volného času a cestovního ruchu COT, strany Článek vědeckopopulární Computer Press, 2011 VŠO, Praha, 2011 Computer Press, a.s., 2011 VŠO, Praha, 2011 ISBN: ISBN: ISBN: ISBN: stran/ 144 stran vlastních Kniha 148 stran Skripta 616 stran Kniha 297 stran Kniha Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Stránka 20 z 50

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více